Referat. Statens Arkiver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Statens Arkiver"

Transkript

1 Referat Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 27. august 2014 kl Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Statens Arkiver: vicedirektør Kirsten Villadsen, specialkonsulent Lars Martin Petersen, seniorforsker Christian Larsen, arkivar Birgitte Vedel-Troelsen, områdeleder Jan Dalsten Sørensen (under pkt. 8-14) Deltagere fra 7-arkiverne: 45 personer, jf. deltagerliste sidst i referatet Deltager fra KL: seniorkonsulent Flemming Nielsen Dato: 15. september 2014 Journalnr: Referent: Christian Larsen 1. Velkomst Kirsten Villadsen Kristmar bød velkommen og fortalte om formålet med dette forum: at drøfte og udveksle erfaringer og faglige temaer. Hun var glad for, at Heidi Pfeffer og Andreas Bille Brahe ville fortælle om deres MIR-opgave, og at Københavns Stadsarkiv ville præsenteres deres nye tilgængeliggørelsesværktøj. 2. Arkivfagligt tema Heidi Pfeffer (Lolland Stadsarkiv) & Andreas Bille Brahe (Bornholms Ø-arkiv) holdt oplæg om de kommunale arkivaliers tilgængelighed med henblik på at øge borgernes muligheder for benyttelse af samlingerne. Der henvises til powerpoint, der findes sammen med referatet på Statens Arkivers hjemmeside. 3. Samarbejder mellem 60-selskaberne og 7-arkiverne? (SA) Lars Martin Petersen fortalte, at Statens Arkiver i foråret havde holdt kursus for 60-selskaberne, hvor Statens Arkiver havde opfordret selskaberne til at gå i dialog med de 7-arkiver, der måtte være i selskabets ejerkreds. Han spurgte derpå deltagerne, hvad de gør, og de lokale erfaringer blev drøftet, herunder når mange kommuner ejer et selskab. Finn Guldbæk, Fredensborg, mente, at Statens Arkiver og 7-arkiverne bør udarbejdes vejledningsmateriale, hvilket fik Kirsten Villadsen Kristmar til at sige, at der er her tale om en fælles problemstilling, som skal drøftes i K-udvalget. 4. Tilsyn med kommuner og regioner 2015 Lars Martin Petersen fortalte om Statens Arkivers kommende tilsyn med regioner og kommuner 2015, der bl.a. skal danne grundlag for revision af de kommunale og regionale bk-bestemmelser i Han ville vide, om 7-arkiverne har ønsker til tilsynets indhold. 1

2 Mie Andersen, Næstved, ville gerne have, at der blev spurgt til arkivalier uden for de etablerede systemer, f.eks. på drev m.v., mens Christian Frederiksen, Guldborgsund, ønsker oplysninger om kommunernes sletningspraksis. Vanessa Venn, Gentofte, vil gerne have belyst, hvornår systemer uden sletningsfrist skal afleveres, og hvordan kommunerne stiller arkivalier til rådighed. Lars Martin Petersen bad om, at yderligere forslag bliver sendt til Statens Arkiver inden medio oktober Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne Der er ret stor forskel på, hvilken opgaveportefølje de forskellige kommunearkiver har, og det kan der være mange gode grunde til. K-udvalget har derfor iværksat en undersøgelse, hvis formål er i første omgang, at kommunearkiverne kan få en mere kvalificeret viden om opgavetyperne, da et sådant overblik ikke er lavet tidligere. Lars Martin Petersen orienterede om, at spørgeskemaundersøgelsen er sendt ud. På nuværende tidspunkt har 17 7-arkiver gennemført, 4 er i gang, og 28 har ikke svaret. Der vil blive lave en afrapportering til K-udvalget inden årets udgang, som skal være med til at give K-udvalget oplysninger om arkivernes kompetencer og forskelligheder. 6. Bevarings- og kassationsbestemmelser og vejledningsmateriale papir og it Christian Larsen fortalte, at cirkulæreskrivelse om kassation af dokumenter i it-systemer er udstedt 12. juni 2014 og kan findes på Statens Arkivers hjemmeside. Vejledningen til bekendtgørelse 995/2010 er i intern proces i Statens Arkiver, mens dataflowsanalayserne vil blive udarbejdet hen over efteråret. Peter Damgaard, Tårnby, gjorde opmærksom på, at GeoKon har sendt et brev til kommunerne om, at GeoEnviron-systemet skal bevares. Han ønskede præciseret, at det er brugen af systemet, der er det afgørende. Christian Larsen gav tilsagn om at rejse sagen over for GeoKon. 7. Orientering fra Statens Arkiver Kirsten Villadsen Kristmar orienterede om, at Statens Arkiver har fået en ny organisation, hvor man er opdelt i tre landsdækkende hovedområder, der er repræsenteret i tre funktionsbestemte søjler: Indsamling og Bevaring (IB), Brugerservice og Formidling (BF) samt Administration og Økonomi (AØ). Hun er blevet vicedirektør for Indsamling og Bevaring, der også omfatter Erhvervsarkivet i Aarhus og dele af Dansk Data Arkiv i Odense. Det vil gøre det muligt at sammentænke bevaringsstrategien for offentlige og private arkivalier og forskningsdata. I Indsamling og Bevaring er de to vigtigste områder i kommunal sammenhæng Indsamling af myndighedsdokumentation og forskningsdato (IB-MF) med Mette Hall-Andersen som områdeleder og Digital bevaring og oparbejdning (IB-DPO) med Jan Dalsten Sørensen som områdeleder. Mette Hall- Andersen indtræder i K-udvalget i stedet for Lars Martin Petersen. 2

3 Kirsten Villadsen Kristmar sagde, at Statens Arkivers direktion har godkendt den handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver, som skal udarbejdes ifølge Statens Arkivers rammeaftale. Vejledningsmateriale vil derfor blive ændret og opdateret, ligesom interne arbejdsgange ændres. Man vil holde fokus på, at testtider forbliver korte, og at ADA videreudvikles. Man vil også undersøge alternativer til TIFF. Man kan læse mere i handlingsplanen, der findes på Statens Arkivers hjemmeside: Hun orienterede om, at Statens Arkiver afholder kurset Tjek på det digitale arkiv for kommuner og regioner 7. oktober og den årlige konference Nutidens forvaltning fremtidens arkiver 5. november: K-udvalget Kirsten Villadsen Kristmar fortalte endvidere, at K-udvalget har holdt et enkelt møde 9. april, hvor der blev talt om spørgeskemaet, om kassation af dokumenter i it-systemer (KL har lagt sit notat herom på KL s hjemmeside) og om ODAs påtænkte undersøgelse af journaliseringspraksis (ikke sat i værk endnu). Flemming Nielsen gjorde i den forbindelse opmærksom på, at Københavns Kommunes borgerrådgiver i foråret 2014 har publiceret sin rapport om kommunens journaliseringssikkerhed: Hun sagde, at Rigsarkivaren skal mødes med lederne af 7-arkiverne 9. oktober Netværk for kommuner og regioner, der afleverer til Statens Arkiver Lars Martin Petersen og Christian Larsen orienterede om årets møde i Statens Arkivers netværk for kommuner og regioner, der afleverer til Statens Arkiver. KMD-gruppen Christian Larsen fortalte om arbejdet i KMD-kontaktgruppen, hvor efterårets møde er under planlægning, og hvor man skal drøfte bl.a. afleveringsplan for 2015, status på KMD EKJ og paradigmesager for KMD ØS, KMD Elev m.v. KOMBIT og KMD SAG Christian Larsen gav endvidere en orientering om det arbejde, der p.t. foregår i KOMBIT-regi om aflevering af KM Sag Basis og Journal og KMD Sag EDH. Der er bl.a. drøftelser om, hvorvidt arbejdet skal munde ud i en drejebog for aflevering af KMD Sag og en mere generel drejebog for aflevering af kommunale it-systemer. I forlængelse af orienteringen blev det drøftet, hvordan man fremover sikrer aflevering af de rigtige data, når KMD-systemerne bliver fordelt ud på mange nye KOMBIT-systemer. 8. Bevaring (fysisk) og aflevering af it-arkivalier Jan Dalsten Sørensen fortalte, at de afleverede mængder data stiger, og at Statens Arkiver p.t. har tre NAS-bokse med i alt 30 TB til test. De store mængder har vist, at Statens Arkiver godt kan processere 3

4 store afleveringer, selvom det tager tid; udfordringerne er plads til udstyr. Man er i gang med at overføre alt på disk hos Statsbiblioteket til båndløsning, fordi det er billigere. DVD er det næste, som man vil se på, idet der er meget manuelt arbejde forbundet hermed. Man ser derfor på andre bevaringsløsninger, f.eks. BluRay i kombination med bånd og på længere sigt nye optiske løsninger. Han sagde endvidere, at som udgangspunkt ønsker Statens Arkiver ikke at modtage krypterede data, men at man oplever en stigende efterspørgsel. Myndigheder kan godt aflevere TrueCrypt, men dette understøttes ikke længere, og derfor kigger Statens Arkiver på andre løsninger. Mads Neuhard, København, henviste til en medarbejder i Københavns Stadsarkiv med viden herom. Rasmus Falk, Aalborg, fortalte, at man ser på andre værktøjer. 9. Afleveringsregler og erfaringsudveksling mht. bekendtgørelse 1007 Jan Dalsten sagde, at Statens Arkiver løbende samler op på erfaringer og udfordringer. Man har gennemgået alle testrapporter for at se typiske fejl, og resultatet heraf er Kort og godt om test af arkiveringsversioner, der findes på Statens Arkivers hjemmeside: Man vil lave opfølgning i år på testrapporter for at se, om det stadig er de samme forhold, der gør sig gældende. I den forbindelse vil Statens Arkiver gerne høre fra 7-arkiverne om deres erfaringer. Han fortalte endvidere, at Statens Arkiver er med i et fælleseuropæisk projekt, E-ARK, som skal udarbejde fælles standarder for databasearkivering og tilgængeliggørelsesværktøjer. Dette kan medføre en revision af 1007, men det ligger nogle år ude i fremtiden. Rasmus Falk spurgte, om der er kommet nye resultater med hensyn til PDF-A. Jan Dalsten Sørensen svarede, at valideringsspørgsmålet er kommet på dagsordenen, og at der skal være møde i Hamburg i næste uge i Open Planets Foundation om validering af PDF. Der er ligeledes et EU-projekt om bedre valideringsmetoder til PDF-A og andre arkivformater (PREFORMA). En god og nem validering vil formentlig betyde, at Statens Arkiver vil genoverveje PDF/A som bevaringsformat. Statens Arkiver vil ligeledes kigge på open document-format til bevaring af regneark. Københavns Stadsarkiv: En faglig snak om feltet lagringsform i arkiveringsversioner. Hvordan bruger vi det i arkiveringsversionerne (test/tilgængeliggørelse) og hvorfor skal det med ift. Bkg Daniel Bøgsted-Møller og Pernille Grouleff Poulsen sagde, at man rejste problemstillingen, fordi man yderst sjældent ser dette felt i driftssystemet, og dermed kommer der en udgift for myndighederne ved aflevering. Tidligere var argumentet, at med registreringen delvis papir kunne man genfinde alle tilhørende papirdokumenter. Nu kan man ikke vide, om man har et helt arkiv eller ej, da registreringen af delvis papir ikke sker længere. Så ved tilgængeliggørelse og genanvendelse af data er dette uhensigtsmæssigt. Hvordan skal man vide om man har hele sagen? Jan Dalsten Sørensen redegjorde for reglerne efter bek Da man udarbejdede bek. 1007, fjernede man Delvis papir/it og indsatte tre muligheder, fordi Delvis papir var meget sjældent, og fordi det ikke 4

5 er muligt at teste forskellen mellem helt og delvist på papir. Man kan vælge Ikke relevant (figur 6.5) til bl.a. dokumentnotater, hvor der ikke er et egentligt dokument. Hos de fleste statslige myndigheder er felterne til stede, men hvor det ikke er, skal leverandøren lave det. Han sagde, at man vil tage det med i revurdering af bek om genindførelse af en ekstra lagringsform. Kirsten Villadsen Kristmar supplerede med at sige, at der er forskel på statslige og kommunale systemer, fordi Statens Arkiver skal godkende statslige it-systemer, og i den forbindelse kræver Statens Arkiver, at feltet lagringsform er til stede i systemet. Daniel Bøgsted-Møller spurgte til håndtering af korrupte filer. Jan Dalsten Sørensen svarede, at sådanne filer udskiftes med et dummy-dokument, der angiver, at filen ikke har kunnet konverteres til arkivformat. Birgitte Vedel-Troelsen sagde, at i sådanne tilfælde vil der komme to ekstra dokumenter i kontekstdokumentationen, dels et notat, der forklarer, hvorfor filerne ikke kunne konverteres, dels en liste over de pågældende filer. Mads Neuhard ønskede at vide, hvor stor en papirdannelse der finder sted i staten. Lars Martin Petersen svarede, at der fortsat sker papirdannelse på Justitsministeriets område, men ellers er papirdannelsen stærkt faldende. 10. Tilgængeliggørelse, hvad og hvordan Københavns Stadsarkiv/NEAs genrejsnings- og tilgængeliggørelsesværktøj MiNEA Mads Neuhard og Bo Benjamin Blichfeldt Henriksen præsenterede MiNEA, der p.t. rummer 60 arkiveringsversioner og 1500 søgninger. I forlængelse af præsentationen udspandt der sig en drøftelse af adgang til afleverede data og af Datatilsynets tilsyneladende forskellige udmeldinger. Kirsten Villadsen Kristmar sagde, at man i K- udvalget vil tage en strategisk drøftelse af denne problemstilling. Københavns Stadsarkiv: Aflevering af dokumenter fra byggesagssystemer eller ESDH. Hvordan sikrer vi, at der ikke går bevaringsværdige dokumenter tabt og hvordan håndterer vi evt. udfordringer med fremfinding? Vi kan nu aflevere byggesagssystemer uden tilhørende driftsdokumenter, da planen er at de afleveres senere med det centrale ESDH er det ikke et problem? Pernille Grouleff Poulsen indledte med at sige, at bek. 995 hjemler, at man kan fravælge dokumenter i f.eks. byggesagssystemer, hvis dokumenter er overført til kommunens centrale system. Således afleveres KMD Structura uden dokumenter. Lars Bo Hansen sagde, at en udfordring med dokumenterne i KMD Structura er, at de kan være gemt flere steder, både i kommunens ESDH-system, i systemet, på forvaltningens drev. Grundet det fremskredne tidspunkt blev sagen ikke drøftet yderligere, men der var enighed om at adressere spørgsmålet i den kommende revision af bek Hjælpeværktøjet ADA Jan Dalsten Sørensen fortalte om videreudvikling af ADA i 2014, hvor hovedfokus er at stabilisere værktøjet. Man undersøger, om alle test, der er relevante, er indført i ADA, og om alle relevante test 5

6 kommer ind i ADA. Han kunne godt tænke at drøfte test på et møde med testere hos 7-arkiverne. Han fortalte endvidere, at der kommer en ny release af ADA snart og en til i løbet af efteråret. 12. Afleveringer fra standardsystemer/paradigmesager Landsdækkende oversigt over paradigmesager (Københavns Stadsarkiv) Christian Larsen sagde, at Statens Arkiver gerne hoster en sådan liste, og han bad derfor 7-arkiverne om inden 1. oktober 2014 at indsende oplysninger om de paradigmesager, som de selv har stået for: systemnavn, systemleverandør, version, udarbejdelsestidspunkt og evt. bemærkninger. 13. Næste møde forslag til dagsordenspunkter Opsamling på tidligere tilsyn Tilsyn 2015 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkivernes kompetence Gamle data, der ikke er blevet afleveret endnu KOMBIT og nye KOMBIT-systemer Datatilsynet 14. Eventuelt Intet. 6

7 Navn Arbejdsplads Titel Anders Hell Hansen Historisk Arkiv for Haderslev Kommune IT-arkivar Andreas Bille Brahe Bornholms Ø-arkiv IT-arkivar Anette Eriksen Bornholms Ø-arkiv Arkivleder Anne Lei Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune e-arkivar Bo Henriksen Københavns Stadsarkiv Digitalarkivar Camilla Müller Berg Christensen Greve Kommunearkiv Arkivar Caspar Christiansen Frederiksberg Stadsarkiv IT-arkivar Charlotte Voss Gladsaxe Byarkiv Arkivar/Leder af Gladsaxe Byarkiv Christian Frederiksen Guldborgsund Stadsarkiv Stadsarkivar Claus Gammelgaard Silkeborg Arkiv Digitalarkivar Claus Juhl Knudsen Aarhus Stadsarkiv Arkivar Daniel Bøgsted-Møller Københavns Stadsarkiv/NEA Digitalarkivar Emilie Eskelund Larsen NæstvedArkiverne Arkivar Finn Guldbæk Fredensborg Kommune Chefkonsulent Flemming Nielsen KL Seniorkonsulent Gorica Piper Gladsaxe byarkiv Arkivassistent Hanne Nielsen Faxe Kommunes Arkiver Overassistent Heidi Pfeffer Lolland Stadsarkiv stadsarkivar Jesper Helbo Hjørring Kommunearkiv Arkivar Jonna Henriksen Gribskov Stads- & Lokalarkiv Arkivar Jørgen Hess Guldborgsund Stadsarkiv Arkivkonsulent Karen Olesen Frederikshavn Stadsarkiv Arkivar Kasper Toxværd Fredensborg Kommune Arkivar Kim Schou Nørøxe Ballerup Stadsarkiv Stadsarkivar Historisk Arkiv for Rudersdal Lars Bo Hansen Kommune Arkivleder Lene Jensen Ishøj Kommune Fuldmægtig Lise Qwist Nielsen Københavns Stadsarkiv Arkivar Lise Skjøt-Pedersen Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv Arkivar Lone Venderby Hjørring Kommunearkiv Arkivar Malene Bjørnskov Schmidt KOMDA/ Aalborg Stadsarkiv Digitalarkivar Mariann Norup Hedensted Kommune Arkivleder Marianne Rimmen Raasted Faxe Kommunes Arkiver Arkivleder 7

8 Michael Boel Winther Michael Boel Winther Kommunearkiver Michael Johansen Hjørring Kommunearkiv Arkivar, dagligleder Mie Andersen NæstvedArkiverne Arkivchef Morten Richardt Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune Arkivar Pernille Grouleff Poulsen Københavns Stadsarkiv Digitalarkivar Peter Blumensaadt Holbæk Stadsarkiv Stadsarkivar Peter Damgaard Tårnby Stads- og Lokalarkiv Kommunearkivar Rasmus Grunwald Falk Aalborg Stadsarkiv Digitalarkivar Rikke Byrdal Nielsen Hjørring Kommunearkiv Arkivar Simon Stidsing Hansen KOMDA/ Aalborg Stadsarkiv Digitalarkivar Stella Borne Mikkelsen Slagelse Arkiverne Stadsarkivar Tina Knudsen Jensen Randers Stadsarkiv Arkivar Toke Jensen Esbjerg Byhistoriske Arkiv E-Arkivar Vanessa Venn Gentofte Digitalarkivar 8

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Referat Indsamling og Bevaring Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 26. februar 2015 kl. 10-15 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Rigsarkivet: vicedirektør Kirsten Villadsen,

Læs mere

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 29. august 2013 kl. 10-14.25 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 1. Indledning I henhold til Statens Arkivers rammeaftale med Kulturministeriet skal der i

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

Rapport. til. kulturministeren. fra. Privatarkivudvalget 2004-2007

Rapport. til. kulturministeren. fra. Privatarkivudvalget 2004-2007 Rapport til kulturministeren fra Privatarkivudvalget 2004-2007 december 2007 Hovedrapport INDHOLD Side 2 Side 3-11 Side 12-41 Anbefalinger Hovedrapport Bilag 1: Redegørelse fra Arbejdsgruppen vedrørende

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv...1 En vejledning til kommuner og regionerindholdsfortegnelse...1

Læs mere

Rapport om. praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2011

Rapport om. praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2011 Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden 1. januar - 31. december 2011 2012 1 Indledning... 3 Indledning... 3 Aflevering af papirarkivalier... 4 Digital bevaring...

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier Arkivhåndbog for statslige myndigheder Fra informationer til arkivalier Udgiver: Statens Arkiver ISBN 87-7479-217-0 Redaktion: Lars Martin Petersen, Kirsten Villadsen Statens Arkiver Kristmar og Mette

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering 55 Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering Anmeldelse af elektroniske arkivsystemer Alle myndigheder har ifølge arkivbekendtgørelsen pligt til at anvende et arkivsystem til sikring

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Side 1 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Organisering... 4 Tilgængelighed... 5 Papirarkivalier... 7 Digitale arkivalier...

Læs mere

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012 TILGÆNGELIGHEDSUDVALGET v/ fmd. dommer Anders Martin Jensen Retten i Næstved Gardehusarvej 5, Næstved B E R E T N I N G 18 Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen)

Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen) Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen) Godkendelse Kommuner Ballerup Kommune Kontakt: Linda Korthsen, 4477 2946, lik@balk.dk Billund Kommune Kontakt:

Læs mere

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere

Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet i 2012, jf. arkivlovens 39

Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet i 2012, jf. arkivlovens 39 Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet i 2012, jf. arkivlovens 39 Statens Arkiver 2013 1 Indhold Indledning... 3 Aflevering af papirarkivalier: Status på aktivitetsplan 2012... 4 Ny aktivitetsplan

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning Informationer og systemer i den offentlige forvaltning - set fra Statens Arkiver 2011 Maj 2012 Stat, kommuner og regioner GIS og GML Digitaliseringsstrategi, før og nu Integrerede systemer Bevaringsværdige

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 31. maj 2013 CZO/ Virksomhedsindberetninger Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 Tid og sted Deltagere Afbud Kl. 14.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Hilmar Bojesen, Danmarks Statistik

Læs mere

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009 Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Katalog. guide til NEA

Katalog. guide til NEA Katalog guide til NEA Indholdsfortegnelse NEA MODEL... 2 NEA MEDLEM... 4 NEA SUPPORT... 6 NEA KMD... 8 NEA DATA... 10 NEA BACKUP... 11 NEA ONLINE... 13 BILAG 1 (PRISEKSEMPLER)... 14 1 NEA MODEL januar

Læs mere

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte Dato: 26. september 2012 Referat af mødet i FSU, fredag den 7. september 2012 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Elisabeth Jensen Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet?

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Hans Knudsen Sygefravær i kommunerne Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Publikationen Sygefravær i kommunerne kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder

Læs mere

Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje

Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje Sagsnr. 09-2439 Vores ref. MSH/CHJ/bhf Den 25. oktober 2010 Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2010 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Målene for Jobpatruljen 2010... 3 1.2 Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05.

Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05. R e g i s t r e r i n g a f V V M r e d e g ø r e l s e r Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05.13 ECTS: 15

Læs mere