Repræsentantskabet: Torsdag den 24. maj 2012, kl Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Tåstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentantskabet: Torsdag den 24. maj 2012, kl. 18.00 Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Tåstrup"

Transkript

1 #JobInfo Criteria=KABside1# Dagsorden Udsendt revideret Repræsentantskabsmøde Torsdag den 24. maj 2012, kl Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Tåstrup Repræsentantskabet: Formand Bent Simonsen, Ali Güvercin, Allan Thønning, Benni Møller- Hansen, Bente Vinbech, Betina Nancy Reese, Finn Kristiansen, Karen Levin Nielsen, Kirsten Møller Hansen, Klaus Lind Bentsen, Kristine Hansen, Lea Christensen, Lisette Strøm, Lone Skougaard Sørensen, Mustafa Tayibi, Niels Askholm, Ole Helding, Peter Villsen, Pia Jensen, Poul-Erik Sørensen, Robert Lanther, Rudi Bjerregaard, Sonja van Arsdale, Walther Livoni Mørck og Yalcin Aydin Administrationen: Forretningsfører Annemette L. Bøgh, ejendomsleder Michael Riis Nyrand og ejendomsleder Niels Bisgaard Revision: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Afbud: 1/11

2 Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent Valg af mødesekretær Valg af stemmeudvalg Godkendelse af protokollat for repræsentantskabsmødet den 18. maj Bestyrelsens beretning Endelig godkendelse af regnskab 2011 for boligorganisation og afdelinger Budget 2013 for boligorganisationen Behandling af eventuelt indkomne forslag Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode Valg af 3 suppleanter for en 1-årig periode Valg af 3 repræsentantskabsmedlemmer til KAB s repræsentantskab Valg af suppleanter for repræsentantskabsmedlemmer i KAB s repræsentantskab Valg af kredsdelegerede og suppleanter til Boligselskabernes Landsforenings 9. kreds Valg af revisor Eventuelt Bilag 1: Regnskab Bilag 2: Revisionsprotokollat... 8 Bilag 3: Budget /11

3 1. Valg af dirigent 2. Valg af mødesekretær 3. Valg af stemmeudvalg 4. Godkendelse af protokollat for repræsentantskabsmødet den 18. maj Bestyrelsens beretning Endelig godkendelse af regnskab 2011 for boligorganisation og afdelinger Årsregnskaberne med tilhørende revisionsprotokollat og kommentarer er forud for mødet tilsendt bestyrelsens medlemmer. Boligorganisationens regnskab viser et overskud på kr., som er overført til konto 805 arbejdskapitalen, som herefter udgør kr. Overskuddet fremkommer primært som besparelse på PC-pakker, øgede renter og korrektion af revision for 2010 Administrationsbidrag Grundydelse (grundbidrag) 4 enheder á kr. Grundydelse Lille pakke 152 lejemålsenheder a kr. Grundydelse Stor pakke med ejendomsleder lejemål á kr. Grundydelse i alt Bidrag for tilvalgsydelser Tillægsydelser (varmeregnskab, varmeteknisk tilsyn og IT support m.v.) Diverse ydelser (Bolig Sociale ydelser vedr. Blåkildegård, antennepositioner) Byggesagshonorar Forretningsførelse i alt kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Specifikation af administrationsbidraget fremgår af noterne til regnskabet. Boligorganisationens regnskab udviser en balance på kr. Dispositionsfonden Dispositionsfonden udgør kr. Den disponible del udgør kr. og den bundne del udgør kr. Den bundne del udgør lån på kr. til Tåstrupgård, indskud af garantikapital i forretningsførerorganisationen på kr. samt indskud i Landsbyggefonden kr. 3/11

4 Afdeling 1901, Taastrup Valhøj Årsregnskabet for afdelingen udviser et underskud på kr. De væsentligste ændringer i forhold til budgettet for 2011 fremkommer på følgende konti: Merudgifter / mindreindtægter Konto 110 Forsikringer (Ny pris efter udbud) Konto 114 Renholdelse Konto 115 Almindelig vedligeholdelse Konto 118 Særlige aktiviteter (Vaskeri og selskabslokale, ingen indtægter) Konto 130 Tab ved fraflytninger (Forbrugt mere end budgetteret) Konto 131 Andre renter (Byggelånsrenter) Konto 134.1Korrektion tidligere år Konto 134.2Ekstraordinær henlæggelse til tab ved lejeledighed/fraflytning Konto 202 Renter (Rente mindre end forventet i budgettet) Mindreudgifter / merindtægter Konto 107 Vandafgift (Fald i vandpris) Konto 109 Renovation (Dagrenovation billigere end budgetteret) Konto 111 Afdelingens energiforbrug (Lavere forbrug) Konto 112 Bidrag til (Lille pakke) Konto 113 Bidrag til byggefonden (Lavere pris) Konto 119 Diverse udgifter (Afdelingsbestyrelsen) Konto Afsat til uforudsete udgiftsstigninger Konto 125 Ydelser lån forbedringsarbejder (Fejl i budgettet) Konto 203 Andre ordinære indtægter (Leje af antennesplads) Konto 206 Korrektioner vedr. tidligere år (Regulering af ejendomsskat 2009) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. På konto Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse - var der budgetteret med en udgift på kr. Forbruget har udgjort kr. Samlet er der sparet kr. på kontoen, som skyldes at inventar og udstyr ikke var som omkostningsfuldt som budgetteret. Konto Uforudsete udgiftsstigninger - var budgetlagt med kr. Henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser på konto 401 pr. 31. december 2011 udgjorde kr. Afdelingens samlede henlæggelser pr. 31. december 2011 udgjorde kr., og afdelingens mellemregningssaldo med boligorganisationen udgjorde kr. Afdelingen har på konto 303 anlægsaktiviteter for kr., som hovedsagelig er dækket af realkreditlån på kr. på konto 413, egenfinansiering og byggelån, konto /11

5 Afdelingen havde på konto et tilgodehavende hos fraflyttere til inkasso på kr. pr. 31. december Afdelingens henlæggelser på konto til tab på fraflyttere udgjorde kr. pr. 31. december 2011, hvilket svarer til lovens krav. Balance Afdelingens balance på konto 310/430 udviser kr. pr. 31. december Huslejeændringer i regnskabsåret Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb ud over den budgetmæssige gennemsnitlige stigning pr. 1. januar 2011 på 3,42 % Afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets godkendelse Afdelingens regnskab er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 11. april 2012 og er godkendt på afdelingsmødet den 25. april Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 784,01 kr. pr. m². Afdeling 1902, Blåkildegård Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på kr., der foreslås anvendt til afskrivning af egenfinansiering på etablering af videoovervågning med kr. og ombygning af 2 atelierhuse med kr. Resten overføres jf. lovgivningen til konto 407 opsamlet resultat med kr. De væsentligste ændringer i forhold til budgettet for 2011 fremkommer på følgende konti: Merudgifter / mindreindtægter Konto 105 Nettokapitaludgifter Konto 110 Forsikringer (Ny pris efter udbud) Konto 111 Afdelingens energiforbrug (Højere pris) Konto 114 Renholdelse (lønninger, snerydning, arbejdstøj) Konto 115 Almindelig vedligeholdelse (skillevæg printerrum) Konto 118 Særlige aktiviteter (lønninger genbrugsgruppe) Konto 119 Diverse udgifter (boligsociale projekt) Konto 124 Henlæggelser til reguleringskonto (helhedsplan) Konto 125 Ydelser lån til forbedringsarbejder Konto 203 Andre ordinære indtægter (mindre indtægt vaskeri) Konto 134 Korrektioner tidligere år (honorar ejendomsskat, præmie og bonus) 622 kr kr kr kr kr kr kr kr. 255 kr kr kr. 5/11

6 Mindreudgifter / merindtægter Konto 106 Ejendomsskatter Konto 107 Vandafgift (lavere pris) Konto 109 Renovation (lavere afgift) Konto 112 Bidrag til (ejendomslederpakke) Konto 119 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger Konto 122 Indvendig vedligeholdelseskonto (afrunding) Konto 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder (lavere låneydelse) Konto 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader (lavere ydelse) Konto 132 Ydelse driftsstøtte Konto 201 Boligafgift og leje (flere badeværelsesrenoveringer) Konto 202 Renter (højere rentetilskrivning) Konto 203 Andre ordinære indtægter (boligsociale projekt fondsmidler) Konto 204 Driftstilskud iht. helhedsplan Konto 206 Korrektioner vedr. tidligere år (fordringer, forudbetalte udgifter) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Konto Uforudsete udgiftsstigninger - var budgetsat med kr. På konto Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse - var der budgetteret med en udgift på kr. Forbruget har udgjort kr. Samlet er der et mindreforbrug på kontoen på kr., som skyldes mindre udgift til indkøb af ny traktor. Henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser på konto 401 pr. 31. december 2010 udgjorde kr. Afdelingens samlede henlæggelser pr. 31. december 2011 udgjorde kr. og afdelingens mellemregningssaldo med boligorganisationen udgjorde kr. Afdelingen har på konto 303 anlægsaktiviteter for kr. som er dækket med kr. på konto 413. Forskellen skyldes afdelingens udgifter til udarbejdelse af helhedsplan, som for tiden er dækket af lån af egne midler. Der skal efterfølgende optages et byggelån til dækning af de løbende udgifter. Afdelingen havde på konto et tilgodehavende hos fraflyttere på kr. pr. 31. december 2011, hvoraf de kr. er overgivet til inkasso. Afdelingens henlæggelser på konto til tab på fraflyttere udgjorde kr. pr. 31. december 2011, hvilket svarer til lovens krav. Balance Afdelingens balance på konto 310/430 udviser kr. pr. 31. december /11

7 Huslejeændringer i regnskabsåret Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb ud over den budgetmæssige gennemsnitlige stigning pr. 1. januar 2011 på 1,76 % Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 666,72 kr. pr. m². Afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets godkendelse Afdelingens regnskab er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 27. marts 2012 og forventes godkendt på afdelingsmødet. Afdeling 1903, Tåstrupgård Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på kr. De væsentligste ændringer i forhold til budgettet for 2011 fremkommer på følgende konti: Merudgifter / mindreindtægter Konto 114 Renholdelse (flere lønudgifter end budgetteret) kr. Konto 115 Almindelig vedligeholdelse kr. Konto 119 Diverse udgifter (boligsocialt projekt, annoncer ny ejendomsleder) kr. Konto 125 Ydelser lån til bygningsskader (modsvares af besparelse på 124) kr. Konto 130 Tab ved fraflytninger (Forbrugt mere end opsparing og henlæggelse) kr. Konto 134.1Korrektion tidligere år kr. Konto 134.2Ekstraordinær henlæggelse til tab ved lejeledighed/fraflytning kr. Konto 201 Boligafgifter og leje (Modsvares af besparelse på konto 126) kr. Konto 204 Driftsstøtte (Aftrapning ikke indregnet i budget) kr. Mindreudgifter / merindtægter Konto 106 Ejendomsskatter (Grundskyld steget mindre end budgetteret) Konto 107 Vandafgift (fald i vandpris og forbrug) Konto 109 Renovation (Dagrenovation billigere end budgetteret) Konto 110 Forsikringer Konto 112 Administrationsbidrag (Lavere pris end budgetteret) Konto 118 Særlige aktiviteter (manglende lønoverførsel fra konto 114) Konto Afsat til uforudsete udgiftsstigninger Konto 124 Henlæggelse til reguleringskonto (modsvares af merudgift på 127) Konto 125 Ydelser lån forbedringsarbejder (Fejl i budgettet) Konto 126 Afskrivning forbedringsarb. (Modsvares af mindreindtægt på 201) Konto 202 Renter (Rente højere end forventet i budgettet) Konto 206 Korrektioner vedr. tidligere år kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 7/11

8 På konto Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse - var der budgetteret med en udgift på kr. Forbruget har udgjort kr. Samlet er der et mindreforbrug på kontoen på kr. Henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser på konto 401 pr. 31. december 2011 udgør kr. Afdelingens samlede henlæggelser pr. 31. december 2011 udgør kr. inklusive indestående på reguleringskontoen. Afdelingens mellemregningssaldo på konto 307 var på balancetidspunktet positiv med et tilgodehavende hos forretningsførerselskabet på kr. Afdelingen havde på konto et tilgodehavende hos fraflyttere til inkasso på kr. pr. 31. december Afdelingens henlæggelser på konto 405 til tab på lejeledighed og fraflyttere udgjorde kr. pr. 31. december 2011, hvilket svarer til lovens krav. Balance Afdelingens balance på konto 310/430 udviser kr. pr. 31. december Huslejeændringer i regnskabsåret Der har ikke været gennemført lejeændringer i regnskabsåret ud over den budgetmæssige gennemsnitlige stigning pr. 1. januar 2011 på 2,78 %. Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 856,04 kr. pr. m². Afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets godkendelse Afdelingens regnskab er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 12. april 2012 og forventes godkendt af afdelingsmødet Forretningsførerpåtegninger Der henvises i øvrigt til forretningsførers påtegning af regnskabet for boligorganisationen og afdelinger samt til spørgeskemaet med tilhørende noter. Bilag 1: Regnskab 2011 Bilag 2: Revisionsprotokollat Indstilling Organisationsbestyrelsens indstilling vil foreligge på mødet. 8/11

9 7. Budget 2013 for boligorganisationen Boligorganisationens budget for 2013 er udarbejdet med den forudsætning, at der fortsat vælges en decentral driftsmodel (ejendomsledermodellen i Blåkildegård og Tåstrupgård) med stor pakke samt central driftsmodel (driftschef/driftsleder med lille pakke i Taastrup Valhøj). Derudover er der budgetteret med obligatoriske ydelser for kr. og valgfri ydelse for kr. Endelig er der indbygget en budgetreserve på kr. I forhold til budgettet for 2012 falder budgettet med kr., hvilket skyldes nedsættelse af byggesagshonorarer, Pc-pakker føres direkte i afdelinger indbetaling, stigning af henlæggelser til selskabets Dispositionsfond og arbejdskapital. Nettorenteindtægten er budgetteret til kr., som er kalkuleret ud fra at indlånsrente/udlånsrente svarer til en markedsrente på 0,67 %. Bilag 3: Budget 2013 Indstilling Organisationsbestyrelsens indstilling vil foreligge på mødet. 8. Behandling af eventuelt indkomne forslag Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før repræsentantskabsmødet. 9. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Bent Simonsen Allan Thønning Rudi Bjerregaard Walther Livoni Mørck Karen Levin Nielsen Klaus Lind Bentsen 9/11

10 10. Valg af 3 suppleanter for en 1-årig periode Følgende suppleanter er på valg: Taastrup Valhøj: Blåkildegård: Tåstrupgård: Annette Hansen Joan Lund Robert Lanther 11. Valg af 3 repræsentantskabsmedlemmer til KAB s repræsentantskab Følgende medlemmer er på valg til KAB s repræsentantskab: Bent Simonsen Benni Møller Hansen Allan Thønning 12. Valg af suppleanter for repræsentantskabsmedlemmer i KAB s repræsentantskab Følgende suppleanter er på valg til KAB s repræsentantskab: Niels Askholm Walther Livoni Mørck Ali Güversin (suppleant for Bent Simonsen) (suppleant for Benni Møller Hansen) (suppleant for Allan Thønning) 13. Valg af kredsdelegerede og suppleanter til Boligselskabernes Landsforenings 9. kreds har ifølge sin størrelse 6 kredsdelegerede. Følgende kredsdelegerede er på valgt: Kirsten Møller Hansen Annette Hansen Lone Skougaard Sørensen Bent Simonsen Allan Thønning Ali Güvercin Taastrup Valhøj Taastrup Valhøj Blåkildegård Blåkildegård Tåstrupgård Tåstrupgård 10/11

11 Som suppleanter er følgende på valg: Benni Møller Hansen Stephen Kirk Sonja van Arsdale Bente Vinbech Taastrup Valhøj Blåkildegård Blåkildegård Tåstrupgård 14. Valg af revisor Organisationsbestyrelsens indstilling vil foreligge på mødet. 15. Eventuelt 11/11

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Noter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95

Noter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95 Årets resultat er et overskud på 110.244 kr.. Dette skyldes hovedsageligt, følgende poster: Noter Udgifter større end budgetteret: Ejendomsskatter 426 Vandafgift (incl. miljøafgift) 38.325 Kloakbidrag,

Læs mere

Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014. - ingen fælles installationer. Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2014 (De angivne værdier er

Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014. - ingen fælles installationer. Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2014 (De angivne værdier er Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 191 Kommune nr. 259 Møllevænget Køge Kommune v. Køge Boligselskab, Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra 01-01-2009 Regnskabsperiode til 31-12-2009

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra 01-01-2009 Regnskabsperiode til 31-12-2009 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010 Regnskabsperiode fra 01-01-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010 Regnskabsperiode fra 01-01-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Møllevænget Boligforeningen Møllevænget Årsregnskab 2010. Regnskab pr. 31/12-2010

Møllevænget Boligforeningen Møllevænget Årsregnskab 2010. Regnskab pr. 31/12-2010 Boligforeningen Møllevænget Afdeling: Møllevænget Regnskab pr. 31/12-2010 Regnskabsår og periode. regnskab 01-01-2010 31-12-2010 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 191 Kommune nr. 259 Boligforeningen

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 23/03-2010 200.175

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 23/03-2010 200.175 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-05-2010 Regnskabsperiode til 30-04-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-05-2010 Regnskabsperiode til 30-04-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2010 Regnskabsperiode til 30-04-2011 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-10-2013 Regnskabsperiode til 30-09-2014

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-10-2013 Regnskabsperiode til 30-09-2014 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2013 Regnskabsperiode til 30-09-2014 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 25. februar 2015 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 25. februar 2015 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A 1901246 Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG I Til beboerne DAGSORDEN Afdelingsmøde den 25. februar 2015 Udsendt den 18. februar 2015 MDR201400649 Side 1 af 4 1705 BIG 1705 / Lejer 26022014 19:00

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra 01-01-2009 Regnskabsperiode til 31-12-2009 Regnskab for afdeling

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra 01-01-2009 Regnskabsperiode til 31-12-2009 Regnskab for afdeling Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 211

Læs mere