l For referat: Karen Fischer-Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l For referat: Karen Fischer-Nielsen"

Transkript

1 Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Charlotte Larsen (pkt. 4, og fra pkt. 6.c), Gitte Nørgaard Nielsen, Kirsten Thoke, Tilde Randsborg, Lisbet Jensen, Rikke Vigstrup Dalgaard (fra pkt. 3). Gæst: Karen Dam (der sammen med Charlotte Larsen er valgt som TR til repræsentantskabet) samt økonomichef Mette Birk Berger under pkt. 6.a. Afbud: Tina Lambrecht Sekretariatsmedarbejder: Karen Fischer-Nielsen (pkt. 1-6) Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning på beslutninger fra TR-rådets møde den 14. september 3. Arbejdsplan 4. Repræsentantskabsmødet Organisatoriske kurser 6. Orientering fra HB, AUOP, Regionerne og sekretariatet 7. Eventuelt 8. Kommende møder 9. Evaluering af mødet 10. Indstilling til HB Kirsten Ægidius startede med at byde velkommen, især til Karen Dam, der deltog som forberedelse til repræsentantskabsmødet. Karen Dam er sammen med Charlotte Larsen valgt som TR til repræsentantskabet. Ingelis Ribberholt har meddelt, at hun trækker sig fra TR-rådet. Rikke træder derfor ind som fast medlem indtil Årskonferencen 2011.

2 1. Godkendelse af dagsorden Efter en prioritering af punkterne blev dagsordnen godkendt. 2. Opfølgning på beslutninger fra TR-rådets møde den 14. september 2010 Referatet fra mødet den 14. september blev gennemgået med henblik på opfølgning af udestående punkter. ang. pkt. 2. Drøftelse af behov for næstformand i TR-rådet udsættes til et af de kommende møder. ang. pkt. 5. Etisk udvalg: Jeanette Præstegaard og Karen udarbejder et udkast til vejledning, som Etisk Udvalg og TR-rådet drøfter sammen på et møde i løbet af foråret. ang. pkt. 9.a. Helene Benfeldt, FTR i Odense kommune træder ind i forhandlingsudvalget se i øvrigt pkt Arbejdsplan På det seneste møde aftalte vi, hvilke opgaver, der skal arbejdes med det kommende år. Kirsten Ægidius og Karen skulle have sat nogle forslag til datoer ind. Det har vi ikke nået. Konklusion: Punktet udsættes til næste møde. 4. Repræsentantskabsmødet 2010 TR-rådet deltager på repræsentantskabsmødet med en person. TR-rådet har forslagsog taleret på alle punkter. Der er valgt to TR på Årskonferencen som ordinære repræsentanter Charlotte Larsen og Karen Dam. På mødet skal TR-rådet gennemgå repræsentantskabsmaterialet med henblik på særlige TR-interesser. 4.a. Økonomichef Mette Brik Berger deltog i mødet under dette punkt. Mette gennemgik kort opbygningen af regnskab og budget på TR-området og besvarede herefter TR-rådets spørgsmål. TR-rådet savner de statiske oplysninger, som plejer at være i beretningen om fordelingen af medlemmer på ansættelsesområder. 4.b. TR-rådet gennemgik beretning og det øvrige materiale mhp. emner af særlig interesse for tillidsrepræsentanter. 2/6

3 5. Organisatoriske kurser TR-rådets uddannnelsesarbejdsgruppe har aftalt at mødes den 8. november. Bl.a. for at drøfte en revision af program og indhold på G1 samt en ny ide om casebaseret lokal/regional TR-uddannelse. Der blev kort orienteret yderligere og kommenteret på ideerne. TR-kurser i foråret: G1: den 2-3. marts og april G2: den 3-5. maj TR-rådet bakker op om ideen med casebaseret lokal/regional undervisningspakker. Dog skal vi være opmærksomme på, at den regionale og landsdækkende (på Årskonferencen) uddannelse skal koordineres. Det er vigtigt, at de regionale/lokal tilbud ikke gør det overflødigt at deltage i Årskonferencen. Desuden blev der udleveret en folder om FTF s online kursusprogram og ETF s kursusprogram Konklusion: Orienteringen blev taget til efterretning. Arbejdsgruppen fordeler kurserne mellem sig på mødet den 8. november. 6. Orientering 6.a Orientering fra HB Kirsten Ægidius orienterede om HB-indkaldelsen til HB-mødet den 28. oktober. Der er bl.a. et oplæg om anerkendelse til tillidsvalgte, der stopper. TR-rådet håber, at ordningen med fagligt kursus til tillidsvalgte fortsætter i sin nuværende form, da TR ofte bliver/føler sig presset til at holde sig tilbage i forhold til faglige kurser. 6.b Orientering fra AUOP (Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg Offentlig/Privat) Kirsten Æ orienterede om udvalgets arbejde. Udvalget har bl.a. drøftet konsekvenserne ved brug af løntilskudsordninger Når der skal ansættes en person med løntilskud, skal det drøftes med TR på arbejdspladsen. AUOP kendte ikke til tilfælde inden for fysioterapi. Lisbet fortalte om et eksempel, hvor det handler om ergoterapeuter. Kirsten Thoke kender en situation fra UOH. Revision af efterlønsordningen. AUOP har drøftet forskellige muligheder for en revision. Bruttotrækordninger. SHK har holdt fast på at bruttotræk skal tages i de lokale tillæg, men ikke i grundlønnen. KL har besluttet at alle skal kunne få del i ordningerne uanset lokalt tillæg eller ej. SHK har efterfølgende accepteret dette. Der mangler en repræsentant fra KL-området til forhandlingsudvalget, da Ingelis Ribberholt er trådt ud. 3/6

4 Konklusion: TR-rådet vil tage emnet om brugen af fysioterapeuter i løntilskudsordninger op på TRregionsmøderne. Det handler dels om, hvilke vilkår der gælder for de pågældende, dels det mere politiske overvejelser om brugen af fysioterapeuter i løntilskud efter afskedigelse af faste stillinger. TR-rådet opfordrer forhandlingsafdelingen til at beskrive de juridiske forhold på hjemmesiden. Deltagelse i forhandlingsudvalget: Helene Benfeldt FTR i Odense kommune har sagt ja til at deltage i forhandlingsudvalget på en KL-plads i stedet for Ingelis Ribberholt. Følgende tillidsrepræsentanter indgår således i udvalget: Charlotte og Helene (KL) samt Kirsten Æ og Kirsten T (Region) 6.c. TR-rådets medlemmer (herunder nyt fra regionerne) Gitte (Region Nordjylland/Aalborg kommune) Har holdt regionsmøde om etiske dilemmaer. Mødet blev holdt sammen med de praktiserende SU-medlemmer. Det fungerede fint. Tilde (Regionerne/RH) De regionalt ansatte TR har inviteret Johnny Kuhr på besøg på Herlev Hospital for at vise, hvad fysioterapeuter arbejder med og efterfølgende diskussion. Der er store besparelser i regionen, og der er sket regulære afskedigelser. FTR Line Schiellerup er meget involveret i processen sammen med de berørte TR og forhandlingsafdelingen. Charlotte (Hovedstaden/Københavns Kommune) Har holdt regionsmøde om forandringsprocesser, elektroniske patientjournaler og OK11. Rikke (KL/Gentofte Kommune) Næste møde for regionens kommunalt ansatte er den 8. november med emnerne: medlemsflugt og indflydelse ved afskedigelser/fyringer. Kirsten Ægidius (Regions Midtjylland/Skejby) Regionsmøde i morgen med oplæg om TR s rolle ved budgetlægning. Hvordan får man indflydelse? Kirsten Thoke (Region Syddanmark/OUH) Næste møde er den 1. december, hvor Karen deltager omkring hvervning. Lisbet Jensen (Region Sjælland/Næstved sygehus) 4/6

5 Der sker store omstruktureringer bl.a. med sammenlægninger. Terapeuterne spilles ud mod hinanden, da der opstilles forskellige beregninger på timeforbruget på de berørte patientkategorier. Har haft socialrådgiver Annette Kappel på besøg for at snakke om TR s rolle, når en kollega bliver syg. Karen Dam, der er ansat i Næstved kommune supplerede med, at der også sker besparelser i kommunerne. 6. d. Sekretariatet Karen orienterede om: LO har via FAOS gennemført en stor TR-undersøgelse. Undersøgelsen har involveret TR, AMiR, fagforeningsansatte og ledere en såkaldt 360 graders undersøgelse. Undersøgelsen bekræfter meget de indtryk, Danske Fysioterapeuter har fra vores egne TR-undersøgelser. Dog var der en række gode oplysninger ang. uddannelse, som uddannelsesarbejdsgruppen tager med i deres arbejde. Ligesom uddannelsesarbejdsgruppen overvejer om TR-rådet skal dykke yderligere ned i resultaterne. FTF igangsætter et projekt med det formål at levere input til at drøfte og udvikle faglige strategier vedr. nyere arbejdslivstænkning, medindflydelse og fagpolitisk uddannelse i organisationerne, så organisationerne kan give medarbejderrepræsentanterne de fornødne værktøjer til at kunne matche de fremtidige udfordringer, som samarbejds- og medbestemmelsessystemet stiller de medarbejdervalgte repræsentanter overfor. Danske Fysioterapeuter deltager med alle TR (300) og AMiR (230) Sekretariatet er involveret i de mange besparelser, der pt. foregår i regioner og kommuner. Der er bl.a. stor fokus på begrundelserne, hvor vi har set at afskedigelserne har ramt TR, folk på barsel og folk over 60 år (som eneste begrundelse). DSA har henvendt sig til Danske Fysioterapeuter for at drøfte mulighederne for at etablere tilbud målrettet ledige fysioterapeuter. TR-rådets medlemmer opfordres til at sende evt. forslag til aktiviteter ind til inspiration. 7. Eventuelt Ingen punkter under eventuelt 8. Kommende møder datoer og indhold. 15. December kl (OBS: afsluttes med et glas glögg) Johnny Kuhr og suppleanterne inviteres med til mødet. Emner til kommende møder. Tidligere er nævnt: se pkt. 3 5/6

6 9. Evaluering af mødet Nåede godt omkring de punkter, som var prioriterede. 10. Indstilling til HB Det indstilles at referatet tages til efterretning. 6/6

L For referat: Kirsten Ægidius

L For referat: Kirsten Ægidius Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 22. februar 2013 Dato for udarbejdelse: 2. april 2013 L For referat: Kirsten Ægidius Deltagere: Kirsten Ægidius Pernille Hoppe Lisbet Jensen Tilde Randsborg

Læs mere

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 (Deltagerliste findes til slut i referatet) Dagsorden 1) Kort fra TRR og Årskonference 2) Kort fra regionsbestyrelsen 3) Regions TR møder;

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012

Referat. Dagsorden. Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012 Deltagere: Pernille Hoppe (Gentofte Hospital), Christina Jørgensen (Frederikssund Hospital), Birte Jønsson (Bornholms Hospital),

Læs mere

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding.

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Syddanmark Dato for møde: 5. februar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 9. februar 2013 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann,

Læs mere

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding.

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding. Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark 08.05.2014/ MT/Bej Referat Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 22.4.14, kl. 13-17.30 Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen.

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen 19.06.2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 28.06.2013 Deltagere: Tine Nielsen, Regitze Visby, Tilde Randsborg, Nanja H.

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007. HBM/12/4/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007. 24. april 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Lise Hansen Eva Hasselbalch

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Dato for møde: 20. aug. 2013

Dato for møde: 20. aug. 2013 Referat Referat for møde i: Regionsbestyrelsen i region hovedstaden Referant: Tenna von Cappeln Dato for møde: 20. aug. 2013 Dato for udarbejdelse: 6. sept. 2013 Referat til regionsbestyrelsesmøde 20.

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004.

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. HBM/21/6/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Solvejg Pedersen Lena Olsen Lise Hansen

Læs mere