Referat. 17. møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd Region Sjælland, 13. december 2011, kl Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Mødelokale 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. 17. møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd Region Sjælland, 13. december 2011, kl. 14 17. Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Mødelokale 7"

Transkript

1 Referat 17. møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd Region Sjælland, 13. december 2011, kl Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Mødelokale 7 Medlemmer: Psykiatrien Vicedirektør Søren Rask Bredkjær Ledende stabsoverlæge Jørgen Elefsen Nystrup Sygehus Nord Vicedirektør, dr.med. Teis Andersen Uddannelsesansvarlig overlæge Jørgen Iversen HR konsulent Lone Jensen Sygehus Syd Vicedirektør Vagn Bach Uddannelsesansvarlig overlæge Karen Skjelsager Lægelig udd. konsulent Kristine Sarauw Lundsgaard 20. december 2011 Region Sjælland Kvalitet og Udvikling Alléen Sorø Tlf: Tlf: Primær Sundhed Specialkonsulent, Michael Schwedler Yngre Læger Reservelæge Anna Kovaleva Reservelæge Lotte Jensen Reservelæge Mette Borg Clausen Praktiserende læger Praktiserende læge Helge Madsen, Korsør Praktiserende læge Morten Lysdahl, Næstved Region Sjælland Sundhedsfaglig chef Preben Cramon (formand) Konsulent KU, Ditte Brander Uddannelseskonsulent CUK, Conny Egebjerg Sekretær KU, Lisbet Garmann Øvrig deltagelse ved dagens møde: Dan Brun Petersen, KU og YL Suppleant Marie Louise Fabritius Afbud: Teis Andersen, Vagn Bach, Karen Skjelsager, Mette B. Clausen, Lotte Jensen, Conny Egebjerg Side 1

2 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Dagens tema 3. Indkomne punkter til drøftelse / behandling 4. Øvrige punkter til drøftelse / behandling 5. Meddelelser fra Sundhedsstyrelsen 6. Meddelelser fra Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst 7. Meddelelser fra Kvalitet og Udvikling og CUK 8. Orientering fra virksomhederne og almen praksis 9. Næste møde 10. Eventuelt Side 2

3 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen er udsendt 2.december Det indstilles, at dagsordenen godkendes. Den udsendte dagsorden blev godkendt inkl. eftersendt pkt. 4c. 2. Dagens tema Den uddannelsesansvarlige overlæge hvordan klædes (især nye) uddannelsesansvarlige overlæger bedst på til at klare hvervet? At være uddannelsesansvarlig overlæge (UAO) - er en vigtig og omfattende opgave. Region Sjælland vil gerne sikre at regionens (især nye) UAO føler sig godt nok klædt på til at varetage vejlederfunktionen over for regionens uddannelseslæger. KU vil derfor forsøge at afdække, hvorledes dette sker i sygehusene, samt om der er områder, der kunne optimeres. Som indledning / inspiration til dagens temadebat vil der bl.a være følgende oplæg: - Hvorledes introduceres nye tutorer i almen praksis, v/ Helge Madsen - Erfaringer fra Forum for UAO, v/ Benedicte Sales, CUK - Oplevelser fra den virkelige verden, Dan Brun Petersen /Ditte Brander Bilag 1: Velkomstpakke nye tutorer Samt øvrige emner til drøftelse: - Behov for optimering hos UAO i forhold til den gode kompetencevurdering? - Revision af Funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger i Region Sjælland? - Revision af Funktionsbeskrivelse for kliniske vejledere? Bilag 2: Funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ansat i Region Sjælland Bilag 3: Funktionsbeskrivelse for kliniske vejledere Det er tanken, at vi tager en bred afklarende drøftelse. Det skal understreges, at ressourcer herunder både penge og tid ikke er tænkt ind som debatpunkt. Drøftelse af dagens tema. Rådet kommer med forslag til temaoplæg til kommende møder i Helge Madsen, Dan Petersen og Ditte Brander lagde op til dagens debat og efterfølgende brainstorm om, hvad Region Sjælland kan gøre for at klæde den uddannelsesansvarlige overlæge / tutor bedre på og understøtte arbejdet med de nødvendige værktøjer mv. Det være sig omkring: - overblik over uddannelseslægernes kursusdage - skemaer og blanketter - kompetencevurdering - arbejdstilrettelæggelse - karrierevejledning - forberedelse af og deltagelse i inspektorbesøg - indgriben ved problematiske forløb - velkomstpakker for alle i lighed med udsendelser til tutorer Rådets medlemmer debatterede oplægget og kom bl.a. omkring følgende idee: Side 3

4 - afholdelse af særlige kurser for målgruppen, som man eksempelvis gør i Region Nord, Aalborg Sygehus (- hertil henviser Kristine Lundsgård til sygehusets LUF hjemmeside) - afklarende intro besøg af koordinerende UAO, som PUK gør for nye tutorer - fælles web site, der kan give et SAMLET overblik - obligatoriske temadage/ kurser for UAO og tutorer - fokus på problematikker i forum for UAO samt lokale videreuddannelsesråd - opstramning/ tiltag ifm. kompetencevurdering Det aftaltes, at sygehusene, på baggrund af et oplæg fra KU, f.eks. via de lokale videreuddannelsesråd, inden næste møde i rådet medio marts 2012, foretager en intern undersøgelse af, hvad UAO selv mener, gruppen har behov for. Resultatet af undersøgelsen fremsendes til KU senest medio februar Emnet og resultatet af sygehusenes undersøgelse sættes på dagsordenen til rådets møde 13. marts, til hvilket møde KU ligeledes udarbejder forslag til reviderede funktionsbeskrivelser. 3. Indkomne punkter 3 a Omlægning af H-forløb v/ Sygehus Nord Der har været omlægning af dele af et H-forløb i geriatri således, at dele af forløbet er flyttet fra Næstved til Slagelse eller Nykøbing. Dette er sket uden at inddrage Sygehus Nord/Geriatrisk Afdeling, Roskilde Sygehus Nord. Ved ændring af H-forløb internt i Region Sjælland bør alle afdelingerne, som er en del af forløbet inddrages. En procedure for interne omlægninger af H-forløb i Region Sjælland ønskes drøftet. Til drøftelse. Sygehus Syd kommenterer det passerede. Begge sygehuse er enige om, at det er normal procedure at inddrage hinanden i sager vedr. omlægning af uddannelsesforløb, men at det desværre nogen gange glipper. Rådet mener, at der i langt højere grad skal arbejdes strategisk og koordineret på tværs af sygehusene i forhold til regionens uddannelsesstillinger, og at man må forvente en intern, tværregional afklaring i specialerådene i forbindelse med udarbejdelse af indstillinger og efterfølgende behandling af høringssvar vedr. omlægning af uddannelsesforløb. KU udarbejder og fremsender et notat til sygehusledelserne, hvori ovenstående præciseres over for specialerådene. 4. Øvrige punkter 4 a Alternative H-forløb i almen medicin På møde den 22. september 2011 aftaltes det, at Dan Brun Petersen sammen med Sygehus Nord og Syd skulle foretage en fornyet vurdering af, hvorvidt der stadig var ønske om/ behov for opslag af de tidligere drøftede alternative almen medicinske H-forløb. Vurderingen mundede ud i, at det var der ikke, hvorfor projektet er blevet udskudt, indtil den nye almen medicinske målbeskrivelse er på trapperne. Den reviderede målbeskrivelse forventes i foråret/sommeren 2012, og da det vurderes, at der fortsat vil være pladsproblemer og deraf afledt behov for de alternative H-forløb, vil KU forinden genoprette / oprette en ny projektgruppe omkring de almen medicinske uddannelsesforløb. Side 4

5 Rådet drøfter forslag til sammensætning / kommissorium for projektgruppen. Rådet var enig i, at der skulle oprettes en ny projektgruppe og at den skulle være rimelig smal. Dog påpegedes vigtigheden af, at alle berørte specialer, hvis ikke som medlem, så blev inddraget i projektarbejdet på anden vis. KU udarbejder kommissorium for og forslag til sammensætning af deltagere til projektet til næste møde i rådet. Ved deltager sammensætningen skal den nye sygehusstruktur i videst mulig omfang tænkes ind. 4 b Evaluering af den kliniske basisuddannelse en aftagerundersøgelse Rapporten, som blev præsenteret på sidste møde i CVUR 22. september 2011, blev drøftet på det Nationale Råds møde 5. oktober Rådet konkluderede efter drøftelsen; at der overordnet set er aftagertilfredshed med basislægerne og at lægerne generelt er egnede til at påbegynde en introduktionsstilling efter endt KBU. Aftagerne syntes dog i overvejende grad, at en 18 måneders KBU ville være ideel, men også at indholdet er vigtigere end længden. Rådets endelige konklusion blev, at man for nuværende ikke vil anbefale en ændring af gældende retningslinjer for hverken længde eller krav til sammensætning af KBU-forløbene, men at afdelinger/praksis med KBU-uddannelse skal arbejde for reel opfyldelse af kompetencemålene. Kvalitet og Udviklings vurdering - uddrag af sagsfremstilling til møde i sygehusudvalget Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland i KU har drøftet evalueringen og så gerne, at vurderingen af KBU-lægernes kompetencer lå noget højere. KU finder på baggrund af undersøgelsen, at uddannelsen af KBU-læger i Region Sjælland skal intensiveres. Der skal sættes endnu større fokus på at uddanne KBU-lægerne, så man sikrer, at de i tilstrækkelig grad opnår de krævede kompetencer, da disse er forudsætningen for den efterfølgende speciallægeuddannelse. Af hensyn til rekruttering og uddannelse ønsker KU at fastholde den nuværende sammensætning, hvor almen medicin er indeholdt i mindst 80 % og psykiatri i mindst 10 % af KBUforløbene. Til drøftelse. Rapporten har været drøftet bl.a. i det lokale videreuddannelsesråd i Sygehus Syd. Sygehusene oplyser, at de generelt får gode KBU evalueringer, men rådet stillede spørgsmål til, om det har sammenhæng med aftagervurderingen af lægernes kompetenceniveau og modenhed ved start i en introstilling, som et stykke hen ad vejen synes at være udfordringen. Det blev foreslået evt. at se på indholdet af KBU temadagene, da flere KBU er finder kurset for teoretisk og for lidt praktisk brugbart. KU følger op med arrangørerne af KBU temadagene bl.a. med henblik på at sætte øget fokus på KBU uddannelsens kompetencekrav, og PUK over for tutorerne i almen praksis. 4 c Adgang til webstedet UpToDate Der har været fremsat ønske om, at regionen køber en fælles adgang til webstedet UpToDate. Webstedet tilbyder opdateret viden om de fleste medicinske og nogle kirurgiske problemstillinger samt illustrationer og div. informationsmaterialer. I øjeblikket arbejdes der dog sideløbende med at udvikle og implementere de regionale kliniske retningslinjer, der skal følges i patientbehandlingen. I nær fremtid begynder endvidere arbejdet med nationale kliniske retningslinjer. KU mener derfor, at fokus på UpToDate kan Side 5

6 tage opmærksomhed fra implementeringen af regionens egne retningslinjer, samt at der kan være risiko for, at yngre læger følger anvisningerne i UpToDate frem for regionens. På den baggrund mener KU, at vi ikke i øjeblikket kan anbefale indkøb af adgang til UpTo- Date. Til drøftelse. YL anfører, at man ikke er enig i KU s bekymring omkring brugen af UpToDate i stedet for regionens anvisninger og retningslinjer. UpToDate bruges nærmere som supplerende baggrunds opslagsværk. KU kan stadig ikke anbefale at indkøbe brugerrettighederne, idet man som Region ikke ønsker at blåstemple et opslagsværk frem for et andet, og der i øvrigt arbejdes nationalt på, at finde og anbefale et fælles opslagsværk. 5. Meddelelser fra Sundhedsstyrelsen. KU fremlægger følgende: Preben Cramon orienterede om status på arbejdet i Styregruppen for status og perspektivering af speciallægeuddannelsen under Sundhedsstyrelsen. Endvidere oplyste Preben Cramon, at specialtemaet på næste møde i Det Nationale Råd vil være 4-års reglen. Til orientering. Orienteringen blev taget til efterretning. 6. Meddelelser fra Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst. KU orienterer om følgende: 6 a Udpegning af repræsentanter til specialernes ansættelsesudvalg Sygehusene og Psykiatrien har pr. 1. november 2011 indstillet repræsentanter til specialernes ansættelsesudvalg Region Sjælland har tiltrådt indstillingerne fra sygehusene og psykiatrien over for Det Regionale Råd. Bilag 4: Samlet oversigt over ansættelsesudvalg i Region Sjælland. 6 b Høring vedr. omlægning af uddannelsesforløb Indstillinger vedr. omlægning af uddannelsesforløb er/ har været sendt i høring i Sygehus Nord, Syd og Psykiatrien siden sidste møde 22. september 2011 for følgende specialer; Pædiatri, Diagnostisk Radiologi, Klinisk onkologi samt Børn- og unge psykiatri. Indstillingerne for Pædiatri samt Børn- og unge psykiatri er på baggrund af høringssvarene tiltrådt af regionen. For Klinisk onkologi er der givet høringssvar med bemærkninger. Diagnostisk Radiologi er i høring indtil 14. december Det indstilles, at rådet tager orienteringen til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 6

7 7. Meddelelser fra Kvalitet og Udvikling og CUK. KU orienterer om følgende: 7 a Evaluering af uddannelsesstederne På møde den 22. september 2011 enedes rådet om nødvendigheden af at gentage påmindelsen over for afdelingsledelser, UAO og tutorer om, at ingen uddannelsesmoduler må/bør attesteres på blanket Tidsmæssig gennemførelse af uddannelseselement før uddannelsesmodulet er evalueret. Baggrunden for beslutningen var, at evalueringsprocenten pr. 1. september 2011 af KU kun var opgjort til mellem 39 og 49% i forhold til en målopfyldelse på 100%. KU har ved fornyet opgørelse pr. 25. november 2011 opgjort evalueringsprocenten som følger: (evalueringsprocent pr. 1/9 er anført i parentes til sammenligning): Sygehus Nord 78 % (45 %), Sygehus Syd 82 % (49 %), Psykiatrien 78 % (39 %) og Almen Praksis 87 % (49 %) 7 b Afdelingsspecifikke uddannelsesprogrammer På møde den 22. september 2011 aftaltes det, at manglende almen medicinske uddannelsesprogrammer fra specialeafdelingerne senest pr. 1. november skulle fremsendes til KU for videre uploadning på UdPro.dk. Uddannelsesprogrammerne er nu, med få undtagelse, modtaget i KU og lagt på UdPro.dk 7 c Opfølgning på inspektorbesøg På møde den 22. september orienterede Preben Cramon om, at Det Regionale Råd, i forlængelse af nogle dårlige inspektorrapporter, agtede at aflægge besøg på hhv. Nykøbing Falster og Roskilde Medicinsk Afdeling. Kort status for besøgene v/preben Cramon. Besøgene er gennemført og referater er under udarbejdelse. I Sygehus Syd har besøget resulteret i etablering af særlige tiltag på geriatrisk samt på medicinsk afdeling på Nykøbing Sygehus. 7 d Høringsprocesser ifm. ændringer eller udvidelser i uddannelsesforløb Orientering / forventningsafstemning v/ Preben Cramon. Se referat under pkt. 3 omkring fokus på tværregional koordinering og yderligere inddragelse af specialerådene. 7 e Status for opgørelse af antal uddannelsesstillinger i Region Sjælland Det til KU fremsendte materiale fra sygehusene og Psykiatrien er ikke umiddelbart sammenligneligt. KU er i gang med at se på materialet og retter snarest fornyet henvendelse til parterne for yderligere oplysninger. Sygehus Nord arbejder stadig med opgørelsen på baggrund af generiske lægeplaner. KU er ikke i stand til at lave et samlet regionalt stillingsoverblik før denne foreligger. Det indstilles, at rådet tager orienteringen til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning med de under de enkelte punkter anførte bemærkninger. Side 7

8 8. Orientering fra virksomhederne og almen praksis Sygehus Syd o LVU på Intern Medicinsk Afdeling, Nykøbing F. Sygehus - opbygning og kvalitetssikring. Projekt til styrkelse og udvikling af den lægelige videreuddannelse på afdelingen i løbet af Sygehus Nord o Inspektorrapport fra Ortopædkirurgisk Afdeling, Køge Sygehus modtaget via afdelingen. Rapporten er endnu ikke kommenteret /lagt på SST s, hjemmeside Bilag 5: Inspektorrapport af 18/ Køge ort/kir. Afd. o Orientering fra inspektorbesøg 24/ , Roskilde Patologisk Afd. Psykiatrien Almen praksis Det indstilles, at rådet tager orienteringen til efterretning. Kristine Lundsgaard orienterede kort om baggrunden for projektet i Sygehus Syd, og vil vende tilbage med yderligere info ved næste møde, når projektet er kommet i gang. Grundet afbud fra sygehusledelsen i Sygehus Nord, var der ingen yderligere bemærkninger til de fremsendte orienteringspunkter. Psykiatrien orienterede kort om den ny organisationsstruktur og distriktsopdeling i distrikt Øst, Syd og Vest. Helge Madsen orienterede om, hvorledes PUK og det almen medicinske netværk arbejder med opfølgning på dårlige evalueringer af almen praksis 9. Næste møde Næste møde i CVUR afholdes jfr. tidligere beslutning, tirsdag 13. marts 2012 kl Til orientering og godkendelse. 10. Eventuelt YL udtrykte bekymring for og et ønske om, at Introstillinger ikke blev sparet væk og at indholdet ikke blev udvandet på baggrund af en overflod af H-stillinger og studerende i afdelingerne. Som opfølgning på sidste mødes tema om ALS orienterede Preben Cramon om, at der netop har været afholdt møde i Den Regionale Hjertestopkomité hvor en anbefaling af visitering til kurserne blev drøftet. Den endelige beslutning herom afventes med mødereferatet. Side 8

REFERAT. 20. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland

REFERAT. 20. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland REFERAT 20. ordinære møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Dato: 13. marts 2013 Sag:12-002191 Kvalitet og Udvikling Team Kvalitet Alléen 15 4180 Sorø Tlf.

Læs mere

REFERAT. 22. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland

REFERAT. 22. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland REFERAT 22. ordinære møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Dato: 30. april 2014 Sag:12-002191 Kvalitet og Udvikling Team Kvalitet Alléen 15 4180 Sorø Tid

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 11. juni kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, Primula Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Sundhedsfaglig chef Preben Cramon

Læs mere

uddannelsessøgende Afdelingen har en plan, men undervisning ofte Konferencer har enkelte gange lærings-værdi.

uddannelsessøgende Afdelingen har en plan, men undervisning ofte Konferencer har enkelte gange lærings-værdi. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Bispebjerg Hospital Arbejds- og

Læs mere

Årsrapport. Lægelig Videreuddannelse. Nørre Boulevard 1 DK-8000 Aarhus C Tlf. 2969 2108 www.auh.dk. Layout: Kommunikation, Aarhus Universitetshospital

Årsrapport. Lægelig Videreuddannelse. Nørre Boulevard 1 DK-8000 Aarhus C Tlf. 2969 2108 www.auh.dk. Layout: Kommunikation, Aarhus Universitetshospital Årsrapport Layout: Kommunikation, Aarhus Universitetshospital Lægelig Videreuddannelse Nørre Boulevard 1 DK-8000 Aarhus C Tlf. 2969 2108 www.auh.dk 2 Årsrapport Lægelig Videreuddannelse Aarhus Universitetshospital

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

December 2014. inspektorordning. Status og perspektivering

December 2014. inspektorordning. Status og perspektivering December 2014 inspektorordning Status og perspektivering Inspektorordning status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag, den 6. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 12, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Struktur, retningslinier og ansvarsfordeling Januar 1998 Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 2 Dato: 18. januar 2011 Tid: Kl. 9.15-12.30 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring,

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering København den 15. juli 2014 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, formand Helle Ankersen Finn Buch (afbud) Finn Brøndum (afbud) 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, næstformand Claus Eskesen Morten

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Jan Huus Vestergaard, Michael Werchmeister AC: Jan Woollhead,

Læs mere