NOTAT. 8. februar Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. 8. februar 2010. Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND"

Transkript

1 NOTAT 8. februar 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND Indledning I en konkret sag vedrørende indlæggelse på Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit i Næstved er undertegnede blevet anmodet om at vurdere spørgsmålet om anvendelse af tvang uden iagttagelse af reglerne i psykiatriloven alene baseret på forældrenes samtykke. Af journalen fremgår det, at der under indlæggelse af en 12-årig til behandling for nervøs spiseforstyrrelse jævnligt (ofte flere gange dagligt) er behandlet med sondeernæring i perioden fra 3. december 2009 og frem til udskrivelsen 21. december. Det fremgår af journalen (under ) at behandlingen opstartes, og at forældrene er informeret og har givet mundtligt tilsagn om støtte. Under drøftes forældrenes ønske om aktindsigt i tvangsprotokollerne. Herunder anføres det: Med hensyn til tvangsprotokoller er der ikke tvangsprotokoller, idet A frem til udskrivelsen blev sondeernæret efter godkendelse af forældrene i forhold til forældremyndighedsloven. Det antages, at der tænkes på forældreansvarsloven, der i 2007 afløste forældremyndighedsloven. Forældrene i den nævnte sag har været stærkt i tvivl, og har fundet det urimeligt, at de skulle tage stilling til anvendelse af tvang en vurdering, som de finder det rimeligt, at de professionelle foretager. Hvad er gældende ret? Den nuværende psykiatrilov stammer i hovedtræk fra I forbindelse med lovens tilblivelse blev der udarbejdet en betænkning om tvang i psykiatrien (Betænkning nr. 1068/1986 også kaldet Kallehauge-betænkningen). 1 Lov nr. 331 af 24. maj 1989 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien med senere ændringer. Landsforeningen SIND Landsformanden Jernbane Allé 45, 3. Knud Kristensen Tlf.: Vanløse Stenvadet 6 Mobil: Tlf.: Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary 8240 Risskov

2 Sindssygeloven og psykiatriloven af 1989 Kapitel 13 i Kallehauge-betænkningen beskæftiger sig indgående med den dagældende sindssygelovs rækkevidde i forhold til mindreårige. Udvalget foreslår ingen ændringer på dette område. I udvalgets afsluttende udtalelse vedrørende udformning af en ny lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien (Betænkning nr. 1109/1987) henvises der på side 51 til det nævnte kapitel 13 i betænkningen. Herefter udtales det: Udvalget har ikke ment at burde fremsætte forslag til ændring af den nugældende retstilstand for så vidt angår personer under 18 år. I forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget (L 76) den 26. oktober 1988 fremhæves det i bemærkningerne til lovforslaget (bemærkningerne til 5): De foreslåede bestemmelser om tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse gælder også for umyndige personer umyndiggjorte og mindreårige i det omfang, de er omfattet af de opstillede kriterier. Som nævnt behandler Kallehauge-betænkningen spørgsmålet indgående i kapitel 13 (side 381ff). Her slås det indledningsvis fast, at loven ikke indeholder særlige regler, der angiver, at børn er undtaget fra lovens anvendelsesområde. Tværtimod fremgår det forudsætningsvis, at loven også gælder for børn. Det fremgår ligeledes, at det i teori og praksis fast er antaget, at sindssygelovens regler går forud for beføjelser udøvet i henhold til forældremyndigheden med den virkning, at sindssygelovens bestemmelser må iagttages ved indlæggelse og tilbageholdelse af sindssyge børn. 2 Konsekvensen heraf er at forældremyndighedsindehaverens beføjelse med hensyn til indlæggelse af et formodet sindssygt barn imod barnets vilje indskrænker sig til at fremsætte begæring herom, hvorefter lægerne i overensstemmelse med den i sindssygeloven angivne fremgangsmåde må afgøre, om de materielle betingelser er opfyldt. Udvalget diskuterer om der kan fastsættes en aldersgrænse for hvornår en mindreårig kan protestere mod indlæggelse eller tilbageholdelse eller forlange sig udskrevet. Dette afvises, og der henvises til den grundregel, at der skal tages hensyn til barnets ønsker, når det på baggrund af en vis modenhed er i stand til klart at give udtryk for sin opfattelse. 3 Revisionen i 1998/99 Psykiatriloven blev revideret med ikrafttræden 1. januar De ændringer, der blev vedtaget, byggede bl.a. på resultaterne af en videnskabelig undersøgelse af lovens virkninger, som blev offentliggjort i august 1996, og på retsplejeudvalgets beretning af 2. oktober Betænkningen s Betænkningen side Lov nr. 403 af 26. juni Side 2 af 8

3 Loven indebar ingen ændringer i relation til det her undersøgte spørgsmål. Spørgsmålet var heller ikke til drøftelse i forbindelse med den forudgående psykiatrilovsundersøgelse. Revisioner Loven blev revideret i 2002 (Indførelse af mulighed for aflåsning af patientstuer på Sikringsafdelingen under Psykiatrisk Center, Sygehus Vestsjælland), 2004 (Indførelse af mulighed for personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse) og 2005 (ændring af statsamtet til statsforvaltningen). Heller ingen af disse lovrevisioner indebar ændringer i relation til det her undersøgte spørgsmål. Revisionen i 2006 Ved lov nr. 534 af 8. juni 2006 (L 140 fremsat den 25. januar 2006) blev lovens 1, stk. 2 ændret fra Ved tvang forstås i denne lov anvendelse af foranstaltninger, som patienten modsætter sig til Ved tvang forstås i denne lov anvendelse af foranstaltninger for hvilke, der ikke foreligger et informeret samtykke, jf. kapitel 5 i sundhedsloven. Samtidig blev der indsat bestemmelser i 1, stk. 3 og 4 om at man i forhold til patienter under 15 år (og patienter mellem 15 og 18 år, som ikke er i stand til at forstå konsekvensen af sin stillingtagen) ikke skal forsøge at indhente et samtykke fra forældremyndighedens indehaver, hvis omgående gennemførelse af en foranstaltning i henhold til loven er nødvendig for at afværge, at patienten udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred, eller øver hærværk af ikke ubetydeligt omfang. 5 Forud for udarbejdelsen af lovforslag 140 var gået en undersøgelse gennemført af Rambøll Management for Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 6 Den forudgående undersøgelse beskæftiger sig ikke med det her undersøgte spørgsmål. Formålet med ovenstående ændring af lovens 1, stk. 2 samt indsættelse af stk. 3 og 4 var ifølge bemærkningerne til lovforslaget at forbedre patienternes retssikkerhed. Hvor der før kun var tale om anvendelse af tvang (og dermed anvendelse af lovens retsbeskyttelsesbestemmelser), hvis patienten modsatte sig behandlingen, skulle lovens bestemmelser fremover respekteres hvis patienten ikke positivt accepterede behandlingen. Dette gennemførtes ved en henvisning til sundhedslovens kapitel 5. 5 lov nr. 534 af 8. juni 2008, 1, nr Undersøgelse af Psykiatrilovsrevisionen af 1999 maj Side 3 af 8

4 Det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 2 og 3 (de ovennævnte forslag), at et legalt informeret samtykke kan hvile på et stedfortrædende samtykke fra forældrene på samme måde som i sundhedslovens kap. 5. Det fremgår dog intetsteds i bemærkningerne, at det har været hensigten at ændre på den retstilstand, der har været gældende siden Det er derfor nærliggende at antage, at bemærkningernes omtale af stedfortrædende samtykke baserer sig på en retlig vildfarelse (ukendskab til den ovenfor beskrevne retstilstand), eller til en anden opfattelse af gældende ret. Under folketingets behandling af lovforslaget, var spørgsmålet ikke til debat. Den radikale ordfører Elsebeth Gerner Nielsen berører under førstebehandlingen kort muligheden for at give øjeblikkelig behandling uden først at skulle indhente forældrenes samtykke, men der ses ingen debat vedrørende spørgsmålet om stedfortrædende samtykke generelt. Københavns Amt, H:S Direktionen og Fyns Amt anfører i deres høringssvar til lovforslaget, at der fortsat er behov for en afklaring af samspillet mellem psykiatriloven, lov om patienters retsstilling (nu sundhedsloven) og lov om forældremyndighed (nu forældreansvarsloven). Indenrigs- og Sundhedsministeriet siger i sin opsummering af høringssvarene, at der i de tilfælde, der er omfattet af 1, stk. 3 og 4 er tale om tvang, og at dette skal præciseres i bemærkningerne. Ministeriet giver Købehavns Amt, H:S og Fyns Amt tilsagn om, at der vil blive udarbejdet en vejledning, der belyser forholdet mellem psykiatriloven, lov om patienters retsstilling (nu sundhedsloven) og lov om forældremyndighed (nu forældreansvarsloven). En sådan vejledning er aldrig blevet udarbejdet. Hverken Folketingets Ombudsmand eller Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ses at have taget stilling til spørgsmålet. Foreløbig konklusion Fra 1938 og frem til revisionen af psykiatriloven i 2006, var gældende ret utvivlsom (i hvert tilfælde uimodsagt). Forældre kunne ikke give informeret samtykke til anvendelse af tvang i forhold til mindreårige med den konsekvens, at sindssygelovens (nu psykiatrilovens) bestemmelser ikke skulle iagttages. Forældrenes beføjelser med hensyn til indlæggelse og tilbageholdelse af et formodet sindssygt barn imod barnets vilje indskrænkede sig til at fremsætte begæring herom, hvorefter lægerne i overensstemmelse med den i loven angivne fremgangsmåde skulle afgøre, om de materielle betingelser er opfyldt. Barnet/den unge havde de samme retssikkerhedsgarantier som voksne patienter. I 2006 ønskede man at forbedre retssikkerheden ved at henvise til sundhedslovens kapitel 5, men man kom måske derved til at indføre hjemmel til, at forældre til børn under 15 år kan give informeret samtykke med den konsekvens, at tvang ikke længere er tvang i lovens forstand. En konsekvens, der altså er i direkte modstrid med ønsket med lovændringen. Side 4 af 8

5 Hvis lovændringen i 2006 indførte en ret for forældre til at give informeret samtykke til tvangsmæssig behandling, rækker denne ret under ingen omstændighed videre end retten efter sundhedsloven til at give stedfortrædende samtykke. Retten til stedfortrædende samtykke er naturligvis også begrænset af grundloven og andre grundlæggende rettigheder. Sundhedsloven og grundloven Ifølge sundhedslovens 17 kan en patient, der er fyldt 15 år, selv give informeret samtykke til behandling. Iflg. sundhedslovens 14 indtræder den eller de personer, som efter lovgivningen er bemyndiget hertil, i det omfang det er nødvendigt (min fremhævning) for at varetage patientens interesse, i den pågældendes rettigheder for patienter, der ikke kan varetage sine interesser. Iflg. sundhedslovens 20 skal en patient, der ikke selv kan give informeret samtykke, informeres og inddrages i det omfang han/hun forstår situationen. Patientens tilkendegivelser skal, i det omfang de er aktuelle og relevante, tillægges betydning. Hvis patienten i ord eller handling tilkendegiver, at vedkommende ikke vil behandles, er der, uanset samtykke fra værgen eller pårørende, ikke hjemmel til at gennemføre behandlingen med tvang. 7 Børn og unge, der har opnået en tilstrækkelig modenhed til at forstå betydningen af indgrebet, herunder baggrunden og formålet hermed, er omfattet af beskyttelsen i grundlovens 71, stk. 6 og 7 (ret til domstolsprøvelse af administrativ frihedsberøvelse og tilsyn af folketingets 71-tilsyn). 8 Sundhedsloven skal fortolkes i lyset af grundlovens 71 og artikel 12 i FN s Børnekonvention som fastslår at børn som er i stand til at udforme egne synspunkter, skal have mulighed for dette og have krav på at disse synspunkter tillægges vægt i overensstemmelse med barnets alder og modenhed. Mette Hartlev behandler i sin disputats spørgsmålet (i forhold til samtykke til videregivelse af informationer), og når til samme resultat. Hun når til den konklusion, at en protest fra et større barn fx en årig mod at der videregives oplysninger efter omstændighederne skal respekteres selvom forældrene er indforstået med videregivelsen. 9 7 Vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om informeret samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. pkt in fine: Det skal understreges, at hvis en patient i ord eller handling tilkendegiver, at vedkommende ikke vil behandles, er der, uanset samtykke fra værge eller pårørende, ikke hjemmel til at gennemføre behandlingen med tvang. 8 Grundloven med kommentarer, 2. udg., s. 447f. 9 Mette Hartlev, Fortrolighed i sundhedsretten et patientretligt perspektiv s Side 5 af 8

6 Hun når endvidere frem til, at mindreårige børn på baggrund af en konkret modenhedsvurdering selv kan anmode om aktindsigt. 10 Foreløbig konklusion II Som det fremgår af ovennævnte, er rækkevidden af forældrenes ret til at give stedfortrædende samtykke begrænset af sundhedsloven, grundloven og FN s børnekonvention. Sundhedsloven slår i 14 fast, at forældrene kun indtræder i retten til at give informeret samtykke i det omfang det er nødvendigt. Vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om informeret samtykke mv. slår fast, at stedfortrædende samtykke ikke kan gives til behandling med tvang. Grundlovens 71 slår fast at børn og unge, der har opnået en tilstrækkelig modenhed, har ret til domstolsprøvelse af administrativ frihedsberøvelse (herunder tvangsindlæggelse eller tvangstilbageholdelse). Det følger heraf, at sådanne børn og unge også har ret til at indbringe frihedsberøvelsen for de psykiatriske patientklagenævn. Tvangsbehandling Tvangsbehandling må kun anvendes over for personer, der opfylder betingelserne for tvangstilbageholdelse (hvilket er lig med betingelserne for tvangsindlæggelse). Iflg. bekendtgørelse om tvangsbehandling mv. må tvangsernæring kun anvendes over for personer, der opfylder betingelserne for tvangstilbageholdelse, og tvangsernæringen er nødvendig for at redde patientens liv, eller hvor undladelse vil medføre en alvorlig risiko for patientens liv eller helbred. 11 Ifølge bekendtgørelsens 35, skal der på enhver psykiatrisk afdeling forefindes en tvangsprotokol, der tilføres oplysning om enhver form for anvendelse af tvang herunder tvangsbehandling. Uanset vurderingen af muligheden for at give stedfortrædende samtykke til tvangsindlæggelse eller tvangstilbageholdelse, skal overlægen forud for beslutning om tvangsernæring vurdere om patienten opfylder betingelserne for tvangstilbageholdelse og om tvangsernæringen er nødvendig for at redde pateintens liv, eller om undladelse vil medføre en alvorlig risiko for patientens liv eller helbred. Gør patienten ikke det, kan tvangsbehandling herunder tvangsernæring ikke lovligt iværksættes. En sådan vurdering skal under alle omstændigheder fremgå af journalen. 10 Ibid, s Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller mv. på psykiatriske afdelinger, 7. Side 6 af 8

7 Endelig konklusion På baggrund af ovenstående gøres det gældende, at tvangsbehandling (herunder tvangsernæring) kun må anvendes over for personer, der er indlagt og opfylder betingelserne for tvangstilbageholdelse (hvilket er lig med betingelserne for tvangsindlæggelse). Afgørelse om tvangsbehandling (herunder tvangsernæring) træffes af overlægen (eller i overlægens fravær af en anden læge der skal have sin beslutning prøvet af overlægen snarest muligt efterfølgende). Afgørelsen om behandlingsform og indhold skal træffes i overensstemmelse med reglerne om mindste middels princip. Uanset opfattelsen af muligheden for, at forældrene kan give stedfortrædende samtykke, er det givet, at man i forhold til børn og unge, der har opnået en tilstrækkelig modenhed til at forstå betydningen af indgrebet, herunder baggrunden og formålet hermed, ikke kan anvende tvang uden at iagttage reglerne i psykiatriloven. Det må af samme grund lægges til grund, at overlægen i enhver sag om tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse og tvangsbehandling i forhold af mindreårige er forpligtet til at vurdere om barnet/den unge har opnået en tilstrækkelig modenhed til at forstå betydningen af indgrebet. Det må endvidere lægges til grund, at overlægen i alle tilfælde er forpligtet til at vurdere om betingelsen for tvangstilbageholdelse (hvilket er lig med betingelserne for tvangsindlæggelse) er opfyldt forinden beslutning om tvangsbehandling iværksættes. En sådan overvejelse skal fremgå af journalen. I alle tilfælde, hvor børn og unge, der har opnået en tilstrækkelig modenhed til at forstå betydningen af indgrebet, herunder baggrunden og formålet hermed udsættes for tvang i psykiatrien, skal psykiatrilovens bestemmelser anvendes og tvangen protokolleres og indberettes. Retspolitisk overvejelse På baggrund af ovennævnte kan det anbefales, at gældende ret slås fast fx i en bekendtgørelse. Det bør i denne forbindelse indgå i overvejelserne, at man hvis man beder forældrene tage stilling til tvangsbehandling af mindreårige placerer disse forældre i en urimelig situation, hvor de skal vælge mellem pest og kolera. Siger de nej til behandlingen risikerer de, at deres barn dør. Siger de ja, er det dem, der har sagt ja til det overgreb, som tvang i behandlingen altid er. Kallehaug-udvalget drøftede i 1986 om der burde fastsættes en fast aldersgrænse for hvornår et bar måtte formodes at have opnået en tilstrækkelig modenhed til at forstå be- Side 7 af 8

8 tydningen af et indgreb. Man afstod fra dette, og gik ud fra, at man altid skulle anvende psykiatrilovens bestemmelser i forbindelse med anvendelse af tvang i forhold til mindreårige. Med revisionen af psykiatriloven i 2006 er der i bedste fald skabt usikkerhed om retstilstanden og i værste fald skabt hjemmel til, at forældrene kan give informeret samtykke til tvangsbehandling af børn under 15 år, hvis barnet ikke er tilstrækkelig moden til at forstå betydningen af et indgreb. Er der indført en sådan hjemmel, bør denne fjernes gennem en lovændring, der klart fastslår, at psykiatriloven skal iagttages i forbindelse med al tvang i forhold til mindreårige. Afslutning vurdering af den konkrete sag I den konkrete sag, der er nævnt i indledningen, er der iværksat behandling med sondeernæring af et 12-årigt barn mod barnets ønske og alene baseret på forældrenes samtykke. Det gøres gældende, at en sådan behandling har været ulovlig. Det gøres primært gældende, at psykiatrilovens bestemmelser skal iagttages uanset barnets alder og forældrenes samtykke. Subsidiært gøres det gældende, at psykiatrilovens bestemmelser skal iagttages, da der er tale om en 12-årig pige, der har en tilstrækkelig modenhed til at forstå betydningen af indgrebet, herunder baggrunden og formålet hermed. Det gøres endvidere gældende, at den gennemførte behandling strider imod bestemmelsen i Vejledning nr. 161 af 16. september 1998, pkt in fine, hvor det slås fast, at der, hvis en patient i ord eller handling tilkendegiver, at vedkommende ikke vil behandles, ikke er hjemmel til at gennemføre behandlingen med tvang uanset samtykke fra værge eller pårørende. Det gøres gældende, at den gennemførte behandling er ulovlig fordi A på tidspunktet for tvangsernæringen ikke opfyldte betingelserne for tvangstilbageholdelse. Ydermere er der intet i journalen der tyder på, at tvangsernæringen var nødvendig for at redde patientens liv, eller at undladelse ville medføre en alvorlig risiko for patientens liv eller helbred. Det er en skærpende omstændighed, at en vurdering heraf ikke er gennemført eller tilført journalen. Det gøres gældende, at det er ulovligt, at beslutningen om tvangsernæringen ikke som foreskrevet er truffet af overlægen eller i det mindste efterfølgende er prøvet af overlægen. Beslutningen er alene truffet af en afdelingslæge. Der ses ingen efterfølgende prøvelse. Det er en skærpende omstændighed, at patienten ved den valgte fremgangsmåde er blevet berøvet sine grundlæggende rettigheder som fx retten til at klage over behandlingen og eftersamtaler. At der ikke er beskikket patientrådgiver har forstærket krænkelsen af patients rettigheder. Side 8 af 8

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Landsforeningen SIND takker for invitationen, og vi skal tillade os at fremsende følgende bemærkninger og forslag.

Landsforeningen SIND takker for invitationen, og vi skal tillade os at fremsende følgende bemærkninger og forslag. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K sbpe@sum.dk Cc: Danske Handicaporganisationer 3. januar 2010 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af psykiatriloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2014/1 LSV 137 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300459 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler.

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K E-mail: sum@sum.dk Cc: sbpe@sum.dk 20. august 2014 Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 534 af 27/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 09 07 2002 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 194 af 23/03/2004 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1111 af 01/11/2006 (Gældende) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

Ad pkt Patientmøder

Ad pkt Patientmøder Den 6. februar 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Jeg har herefter modtaget et brev af 15. marts 2001 fra

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016 TVANG I PSYKIATRIEN Gældende fra 2016 Tvang i psykiatrien må kun udøves inden for psykiatrilovens rammer. I denne pjece kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse København 28.8.2014 s høringssvar vedr. Forslag til ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 11.juli

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Kapitel 1 Lovens område 1. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold

Læs mere

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf.

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 om anvendelse af tvang i psykiatrien(*) som ændret ved L 2013-06-12 nr. 647 og L 2015-05-04 nr. 579 Kap. 1. Lovens område mv(1) 1. Indlæggelse, ophold og behandling

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

2010 4-2. Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter

2010 4-2. Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter 2010 4-2 Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på at der kunne være tvivl om omfanget af pårørendes ret til

Læs mere

(Til psykiatriske afdelinger)

(Til psykiatriske afdelinger) Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger (Til psykiatriske afdelinger) 1.

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

Landstingsforordning nr. 6 af 31. maj 2001 om patienters retsstilling

Landstingsforordning nr. 6 af 31. maj 2001 om patienters retsstilling Landstingsforordning nr. 6 af 31. maj 2001 om patienters retsstilling I medfør af 1 og 3 i lov nr. 369 af 6. juni 1991 om sundhedsvæsenet i Grønland fastsættes: Kapitel 1. Formål, anvendelsesområde, definitioner

Læs mere

afholdt d. 26. august 2009

afholdt d. 26. august 2009 Juridiske forhold vedr. isolation Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen E: ehe@sst.dk T: 72 22 77 96 Relevante regelsæt Lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme (Epidemiloven)(alment farlige

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

UDKAST 03072015. (Til psykiatriske afdelinger)

UDKAST 03072015. (Til psykiatriske afdelinger) Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsnr.: 1502905 Dok. nr.: 1742700 Dato: 3. juli 2015 UDKAST 03072015 Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

FORSIDEHENVISNING Ændring i psykiatrilov forringer børns rettigheder

FORSIDEHENVISNING Ændring i psykiatrilov forringer børns rettigheder FORSIDEHENVISNING Ændring i psykiatrilov forringer børns rettigheder Flere foreninger er ude med kritik af ændringen i psykiatriloven, som fratager mindreårige mulighed for at klage over et tvangsindgreb,

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Primær Sundhed sbpe@sum.dk København den 5.9.2014 J.nr. 3.4.4/kmb Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Børnerådet vil indledningsvist

Læs mere

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling CAROLINE ADOLPHSEN Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Caroline Adolphsen Mindreåriges retsstilling

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Roskilde Indhold Forord... 1 Skemaoversigt...

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Side 1 af 23 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Vurdering og planlægning Regionale sygehusdokumenter Niveau: Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

2009 Hefti oktober Nr. 957.

2009 Hefti oktober Nr. 957. 637 Kunngerðablaðið B 2009 Hefti 18 ISSN 0907-905X 7. oktober 2009. Nr. 957. Bekendtgørelse for Færøerne om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien I medfør

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1160 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1504297 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling I medfør af 12, stk. 7, 13, stk. 3, 18, 28, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-09-2016 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/3 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien 1. Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Forældremyndighed & Samtykke

Forældremyndighed & Samtykke Forældremyndighed & Samtykke - forældrenes rettigheder og pligter Vælg farve Vælg billede Vejledning til medarbejderne Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg Forældremyndighed & samtykke Forældremyndighed

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075 Page 1 of 5 Til forsiden af retsinformation.dk Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Informeret samtykke Samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger mv.

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT ÅRSBERETNING FOR 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord.

Læs mere

UDKAST. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

UDKAST. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMSBPE Sags nr.: 1300459 Dok. Nr.: 1499893 Dato: 11. juli 2014 UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 Ad punkt 3.2.3. Poppelhus Afsnit 43...3 Ad punkt 5.7. Ad punkt 5.9. Besøg, visitation og

Læs mere

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Psykiatriloven Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 4 Kapitel 2: Husorden... 5 2.1 Lovgrundlag m.v.... 5 Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2014/1 LSF 137 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 5. februar 2015 af ministeren

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social Information om Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social Indhold 03 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling 04 Bisidder

Læs mere

Patienters retsstilling

Patienters retsstilling Patienters retsstilling 20 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar "lov om patienters retsstilling" Viðgerðin av heimildarlógini á fólkatingi Anordning om ikrafttræden på Færøerne

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsen Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Revideret 30. august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Informeret samtykke 3

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn I medfør af 43, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse

Læs mere

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder.

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder. Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet 28. september 2016 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 11 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger I medfør

Læs mere

Forældreindflydelse ift. børn med psykiatriske vanskeligheder

Forældreindflydelse ift. børn med psykiatriske vanskeligheder Forældreindflydelse ift. børn med psykiatriske vanskeligheder Holmstrupgård 30. april 2014 Barnet og dets forældre Barnet er underlagt forældremyndighed, men har en vis grundlæggende selvbestemmelse og

Læs mere

Høringssvar til "Udkast til redegørelse om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger i forbindelse med patientbehandling"

Høringssvar til Udkast til redegørelse om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger i forbindelse med patientbehandling Indenrigs- og Sundhedsministeriet Internationalt samarbejde og Retsstilling Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Att.: Carlo V. Andersen 16. august 2010 tb@danskepatienter.dk Høringssvar til "Udkast til

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Patienters retsstilling

Patienters retsstilling Patienters retsstilling Baggrund Sundhedsloven Afsnit III Patienters retsstilling Vejledninger Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. Vejledning om sundhedspersoners

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 26. august 2015 om patientrådgivere I medfør af 37 i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien fastsættes: Kapitel

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE)

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE) Side 1 af 5 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Familiestyrelsen Æbeløgade 1 2100 København Ø Att. Stine Marum Børnerådet 6. januar 2005 HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Lov om patienters retsstilling

Lov om patienters retsstilling LOV nr 482 af 01/07/1998 Historisk (Patientretsstillingsloven) Offentliggørelsesdato: 02-07-1998 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 272 af 19/04/2001 LOV nr 312 af

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Namminersornerullutik Oqartussat * Grønlands Hjemmestyre Box 260 * DK-3900 Nuuk * Tlf * Fax *

Namminersornerullutik Oqartussat * Grønlands Hjemmestyre Box 260 * DK-3900 Nuuk * Tlf * Fax * Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlemmet for Familier og Sundhed Namminersornerullutik Oqartussat * Grønlands Hjemmestyre Box 260 * DK-3900 Nuuk * Tlf. 34 50 00 * Fax 32 45

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Høring over udkast til lovforslag om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Lægemiddelstyrelsen har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag

Læs mere

Ung i stolen. FSO Forårskursus 19/3 2015. Afd.læge, PhD Line Cleemann 1

Ung i stolen. FSO Forårskursus 19/3 2015. Afd.læge, PhD Line Cleemann 1 Ung i stolen FSO Forårskursus 19/3 2015 Afd.læge, PhD Line Cleemann 1 Disposition Kommunikation og adhærence Love og regler Underretninger Afd.læge, PhD Line Cleemann 2 Ung i stolen Unge med kroniske sygdomme:

Læs mere

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2009 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 1 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland... 3 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD Information rettet mod patienter mellem 15 og 18 år og deres forældre

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ÅRSBERETNING 200 1 Indhold Forord... 3 AFSNIT 1... 4 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 4 2. Sagsantal... 5 3. Sagsbehandlingstiden...

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Ombudsmanden kritiserede også Sundheds- og Ældreministeriet for ikke at have opdateret vejledning om aktindsigt mv. i helbredsoplysninger.

Ombudsmanden kritiserede også Sundheds- og Ældreministeriet for ikke at have opdateret vejledning om aktindsigt mv. i helbredsoplysninger. 2016-53 Aktindsigt i patientjournal blev afgjort efter tidligere gældende regler. Vejledning om aktindsigt var forældet Patientombuddet (senere Styrelsen for Patientsikkerhed) afslog at efterprøve en regions

Læs mere

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK NOTAT 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK Høring om forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg DKDK Årsmøde 2016 Seminar D Del 1 - Oplæg Magtanvendelsens grænser og gråzoner Indhold i dette seminar Hvornår er det lovligt

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere