NOTAT. 8. februar Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. 8. februar 2010. Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND"

Transkript

1 NOTAT 8. februar 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND Indledning I en konkret sag vedrørende indlæggelse på Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit i Næstved er undertegnede blevet anmodet om at vurdere spørgsmålet om anvendelse af tvang uden iagttagelse af reglerne i psykiatriloven alene baseret på forældrenes samtykke. Af journalen fremgår det, at der under indlæggelse af en 12-årig til behandling for nervøs spiseforstyrrelse jævnligt (ofte flere gange dagligt) er behandlet med sondeernæring i perioden fra 3. december 2009 og frem til udskrivelsen 21. december. Det fremgår af journalen (under ) at behandlingen opstartes, og at forældrene er informeret og har givet mundtligt tilsagn om støtte. Under drøftes forældrenes ønske om aktindsigt i tvangsprotokollerne. Herunder anføres det: Med hensyn til tvangsprotokoller er der ikke tvangsprotokoller, idet A frem til udskrivelsen blev sondeernæret efter godkendelse af forældrene i forhold til forældremyndighedsloven. Det antages, at der tænkes på forældreansvarsloven, der i 2007 afløste forældremyndighedsloven. Forældrene i den nævnte sag har været stærkt i tvivl, og har fundet det urimeligt, at de skulle tage stilling til anvendelse af tvang en vurdering, som de finder det rimeligt, at de professionelle foretager. Hvad er gældende ret? Den nuværende psykiatrilov stammer i hovedtræk fra I forbindelse med lovens tilblivelse blev der udarbejdet en betænkning om tvang i psykiatrien (Betænkning nr. 1068/1986 også kaldet Kallehauge-betænkningen). 1 Lov nr. 331 af 24. maj 1989 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien med senere ændringer. Landsforeningen SIND Landsformanden Jernbane Allé 45, 3. Knud Kristensen Tlf.: Vanløse Stenvadet 6 Mobil: Tlf.: Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary 8240 Risskov

2 Sindssygeloven og psykiatriloven af 1989 Kapitel 13 i Kallehauge-betænkningen beskæftiger sig indgående med den dagældende sindssygelovs rækkevidde i forhold til mindreårige. Udvalget foreslår ingen ændringer på dette område. I udvalgets afsluttende udtalelse vedrørende udformning af en ny lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien (Betænkning nr. 1109/1987) henvises der på side 51 til det nævnte kapitel 13 i betænkningen. Herefter udtales det: Udvalget har ikke ment at burde fremsætte forslag til ændring af den nugældende retstilstand for så vidt angår personer under 18 år. I forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget (L 76) den 26. oktober 1988 fremhæves det i bemærkningerne til lovforslaget (bemærkningerne til 5): De foreslåede bestemmelser om tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse gælder også for umyndige personer umyndiggjorte og mindreårige i det omfang, de er omfattet af de opstillede kriterier. Som nævnt behandler Kallehauge-betænkningen spørgsmålet indgående i kapitel 13 (side 381ff). Her slås det indledningsvis fast, at loven ikke indeholder særlige regler, der angiver, at børn er undtaget fra lovens anvendelsesområde. Tværtimod fremgår det forudsætningsvis, at loven også gælder for børn. Det fremgår ligeledes, at det i teori og praksis fast er antaget, at sindssygelovens regler går forud for beføjelser udøvet i henhold til forældremyndigheden med den virkning, at sindssygelovens bestemmelser må iagttages ved indlæggelse og tilbageholdelse af sindssyge børn. 2 Konsekvensen heraf er at forældremyndighedsindehaverens beføjelse med hensyn til indlæggelse af et formodet sindssygt barn imod barnets vilje indskrænker sig til at fremsætte begæring herom, hvorefter lægerne i overensstemmelse med den i sindssygeloven angivne fremgangsmåde må afgøre, om de materielle betingelser er opfyldt. Udvalget diskuterer om der kan fastsættes en aldersgrænse for hvornår en mindreårig kan protestere mod indlæggelse eller tilbageholdelse eller forlange sig udskrevet. Dette afvises, og der henvises til den grundregel, at der skal tages hensyn til barnets ønsker, når det på baggrund af en vis modenhed er i stand til klart at give udtryk for sin opfattelse. 3 Revisionen i 1998/99 Psykiatriloven blev revideret med ikrafttræden 1. januar De ændringer, der blev vedtaget, byggede bl.a. på resultaterne af en videnskabelig undersøgelse af lovens virkninger, som blev offentliggjort i august 1996, og på retsplejeudvalgets beretning af 2. oktober Betænkningen s Betænkningen side Lov nr. 403 af 26. juni Side 2 af 8

3 Loven indebar ingen ændringer i relation til det her undersøgte spørgsmål. Spørgsmålet var heller ikke til drøftelse i forbindelse med den forudgående psykiatrilovsundersøgelse. Revisioner Loven blev revideret i 2002 (Indførelse af mulighed for aflåsning af patientstuer på Sikringsafdelingen under Psykiatrisk Center, Sygehus Vestsjælland), 2004 (Indførelse af mulighed for personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse) og 2005 (ændring af statsamtet til statsforvaltningen). Heller ingen af disse lovrevisioner indebar ændringer i relation til det her undersøgte spørgsmål. Revisionen i 2006 Ved lov nr. 534 af 8. juni 2006 (L 140 fremsat den 25. januar 2006) blev lovens 1, stk. 2 ændret fra Ved tvang forstås i denne lov anvendelse af foranstaltninger, som patienten modsætter sig til Ved tvang forstås i denne lov anvendelse af foranstaltninger for hvilke, der ikke foreligger et informeret samtykke, jf. kapitel 5 i sundhedsloven. Samtidig blev der indsat bestemmelser i 1, stk. 3 og 4 om at man i forhold til patienter under 15 år (og patienter mellem 15 og 18 år, som ikke er i stand til at forstå konsekvensen af sin stillingtagen) ikke skal forsøge at indhente et samtykke fra forældremyndighedens indehaver, hvis omgående gennemførelse af en foranstaltning i henhold til loven er nødvendig for at afværge, at patienten udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred, eller øver hærværk af ikke ubetydeligt omfang. 5 Forud for udarbejdelsen af lovforslag 140 var gået en undersøgelse gennemført af Rambøll Management for Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 6 Den forudgående undersøgelse beskæftiger sig ikke med det her undersøgte spørgsmål. Formålet med ovenstående ændring af lovens 1, stk. 2 samt indsættelse af stk. 3 og 4 var ifølge bemærkningerne til lovforslaget at forbedre patienternes retssikkerhed. Hvor der før kun var tale om anvendelse af tvang (og dermed anvendelse af lovens retsbeskyttelsesbestemmelser), hvis patienten modsatte sig behandlingen, skulle lovens bestemmelser fremover respekteres hvis patienten ikke positivt accepterede behandlingen. Dette gennemførtes ved en henvisning til sundhedslovens kapitel 5. 5 lov nr. 534 af 8. juni 2008, 1, nr Undersøgelse af Psykiatrilovsrevisionen af 1999 maj Side 3 af 8

4 Det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 2 og 3 (de ovennævnte forslag), at et legalt informeret samtykke kan hvile på et stedfortrædende samtykke fra forældrene på samme måde som i sundhedslovens kap. 5. Det fremgår dog intetsteds i bemærkningerne, at det har været hensigten at ændre på den retstilstand, der har været gældende siden Det er derfor nærliggende at antage, at bemærkningernes omtale af stedfortrædende samtykke baserer sig på en retlig vildfarelse (ukendskab til den ovenfor beskrevne retstilstand), eller til en anden opfattelse af gældende ret. Under folketingets behandling af lovforslaget, var spørgsmålet ikke til debat. Den radikale ordfører Elsebeth Gerner Nielsen berører under førstebehandlingen kort muligheden for at give øjeblikkelig behandling uden først at skulle indhente forældrenes samtykke, men der ses ingen debat vedrørende spørgsmålet om stedfortrædende samtykke generelt. Københavns Amt, H:S Direktionen og Fyns Amt anfører i deres høringssvar til lovforslaget, at der fortsat er behov for en afklaring af samspillet mellem psykiatriloven, lov om patienters retsstilling (nu sundhedsloven) og lov om forældremyndighed (nu forældreansvarsloven). Indenrigs- og Sundhedsministeriet siger i sin opsummering af høringssvarene, at der i de tilfælde, der er omfattet af 1, stk. 3 og 4 er tale om tvang, og at dette skal præciseres i bemærkningerne. Ministeriet giver Købehavns Amt, H:S og Fyns Amt tilsagn om, at der vil blive udarbejdet en vejledning, der belyser forholdet mellem psykiatriloven, lov om patienters retsstilling (nu sundhedsloven) og lov om forældremyndighed (nu forældreansvarsloven). En sådan vejledning er aldrig blevet udarbejdet. Hverken Folketingets Ombudsmand eller Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ses at have taget stilling til spørgsmålet. Foreløbig konklusion Fra 1938 og frem til revisionen af psykiatriloven i 2006, var gældende ret utvivlsom (i hvert tilfælde uimodsagt). Forældre kunne ikke give informeret samtykke til anvendelse af tvang i forhold til mindreårige med den konsekvens, at sindssygelovens (nu psykiatrilovens) bestemmelser ikke skulle iagttages. Forældrenes beføjelser med hensyn til indlæggelse og tilbageholdelse af et formodet sindssygt barn imod barnets vilje indskrænkede sig til at fremsætte begæring herom, hvorefter lægerne i overensstemmelse med den i loven angivne fremgangsmåde skulle afgøre, om de materielle betingelser er opfyldt. Barnet/den unge havde de samme retssikkerhedsgarantier som voksne patienter. I 2006 ønskede man at forbedre retssikkerheden ved at henvise til sundhedslovens kapitel 5, men man kom måske derved til at indføre hjemmel til, at forældre til børn under 15 år kan give informeret samtykke med den konsekvens, at tvang ikke længere er tvang i lovens forstand. En konsekvens, der altså er i direkte modstrid med ønsket med lovændringen. Side 4 af 8

5 Hvis lovændringen i 2006 indførte en ret for forældre til at give informeret samtykke til tvangsmæssig behandling, rækker denne ret under ingen omstændighed videre end retten efter sundhedsloven til at give stedfortrædende samtykke. Retten til stedfortrædende samtykke er naturligvis også begrænset af grundloven og andre grundlæggende rettigheder. Sundhedsloven og grundloven Ifølge sundhedslovens 17 kan en patient, der er fyldt 15 år, selv give informeret samtykke til behandling. Iflg. sundhedslovens 14 indtræder den eller de personer, som efter lovgivningen er bemyndiget hertil, i det omfang det er nødvendigt (min fremhævning) for at varetage patientens interesse, i den pågældendes rettigheder for patienter, der ikke kan varetage sine interesser. Iflg. sundhedslovens 20 skal en patient, der ikke selv kan give informeret samtykke, informeres og inddrages i det omfang han/hun forstår situationen. Patientens tilkendegivelser skal, i det omfang de er aktuelle og relevante, tillægges betydning. Hvis patienten i ord eller handling tilkendegiver, at vedkommende ikke vil behandles, er der, uanset samtykke fra værgen eller pårørende, ikke hjemmel til at gennemføre behandlingen med tvang. 7 Børn og unge, der har opnået en tilstrækkelig modenhed til at forstå betydningen af indgrebet, herunder baggrunden og formålet hermed, er omfattet af beskyttelsen i grundlovens 71, stk. 6 og 7 (ret til domstolsprøvelse af administrativ frihedsberøvelse og tilsyn af folketingets 71-tilsyn). 8 Sundhedsloven skal fortolkes i lyset af grundlovens 71 og artikel 12 i FN s Børnekonvention som fastslår at børn som er i stand til at udforme egne synspunkter, skal have mulighed for dette og have krav på at disse synspunkter tillægges vægt i overensstemmelse med barnets alder og modenhed. Mette Hartlev behandler i sin disputats spørgsmålet (i forhold til samtykke til videregivelse af informationer), og når til samme resultat. Hun når til den konklusion, at en protest fra et større barn fx en årig mod at der videregives oplysninger efter omstændighederne skal respekteres selvom forældrene er indforstået med videregivelsen. 9 7 Vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om informeret samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. pkt in fine: Det skal understreges, at hvis en patient i ord eller handling tilkendegiver, at vedkommende ikke vil behandles, er der, uanset samtykke fra værge eller pårørende, ikke hjemmel til at gennemføre behandlingen med tvang. 8 Grundloven med kommentarer, 2. udg., s. 447f. 9 Mette Hartlev, Fortrolighed i sundhedsretten et patientretligt perspektiv s Side 5 af 8

6 Hun når endvidere frem til, at mindreårige børn på baggrund af en konkret modenhedsvurdering selv kan anmode om aktindsigt. 10 Foreløbig konklusion II Som det fremgår af ovennævnte, er rækkevidden af forældrenes ret til at give stedfortrædende samtykke begrænset af sundhedsloven, grundloven og FN s børnekonvention. Sundhedsloven slår i 14 fast, at forældrene kun indtræder i retten til at give informeret samtykke i det omfang det er nødvendigt. Vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om informeret samtykke mv. slår fast, at stedfortrædende samtykke ikke kan gives til behandling med tvang. Grundlovens 71 slår fast at børn og unge, der har opnået en tilstrækkelig modenhed, har ret til domstolsprøvelse af administrativ frihedsberøvelse (herunder tvangsindlæggelse eller tvangstilbageholdelse). Det følger heraf, at sådanne børn og unge også har ret til at indbringe frihedsberøvelsen for de psykiatriske patientklagenævn. Tvangsbehandling Tvangsbehandling må kun anvendes over for personer, der opfylder betingelserne for tvangstilbageholdelse (hvilket er lig med betingelserne for tvangsindlæggelse). Iflg. bekendtgørelse om tvangsbehandling mv. må tvangsernæring kun anvendes over for personer, der opfylder betingelserne for tvangstilbageholdelse, og tvangsernæringen er nødvendig for at redde patientens liv, eller hvor undladelse vil medføre en alvorlig risiko for patientens liv eller helbred. 11 Ifølge bekendtgørelsens 35, skal der på enhver psykiatrisk afdeling forefindes en tvangsprotokol, der tilføres oplysning om enhver form for anvendelse af tvang herunder tvangsbehandling. Uanset vurderingen af muligheden for at give stedfortrædende samtykke til tvangsindlæggelse eller tvangstilbageholdelse, skal overlægen forud for beslutning om tvangsernæring vurdere om patienten opfylder betingelserne for tvangstilbageholdelse og om tvangsernæringen er nødvendig for at redde pateintens liv, eller om undladelse vil medføre en alvorlig risiko for patientens liv eller helbred. Gør patienten ikke det, kan tvangsbehandling herunder tvangsernæring ikke lovligt iværksættes. En sådan vurdering skal under alle omstændigheder fremgå af journalen. 10 Ibid, s Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller mv. på psykiatriske afdelinger, 7. Side 6 af 8

7 Endelig konklusion På baggrund af ovenstående gøres det gældende, at tvangsbehandling (herunder tvangsernæring) kun må anvendes over for personer, der er indlagt og opfylder betingelserne for tvangstilbageholdelse (hvilket er lig med betingelserne for tvangsindlæggelse). Afgørelse om tvangsbehandling (herunder tvangsernæring) træffes af overlægen (eller i overlægens fravær af en anden læge der skal have sin beslutning prøvet af overlægen snarest muligt efterfølgende). Afgørelsen om behandlingsform og indhold skal træffes i overensstemmelse med reglerne om mindste middels princip. Uanset opfattelsen af muligheden for, at forældrene kan give stedfortrædende samtykke, er det givet, at man i forhold til børn og unge, der har opnået en tilstrækkelig modenhed til at forstå betydningen af indgrebet, herunder baggrunden og formålet hermed, ikke kan anvende tvang uden at iagttage reglerne i psykiatriloven. Det må af samme grund lægges til grund, at overlægen i enhver sag om tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse og tvangsbehandling i forhold af mindreårige er forpligtet til at vurdere om barnet/den unge har opnået en tilstrækkelig modenhed til at forstå betydningen af indgrebet. Det må endvidere lægges til grund, at overlægen i alle tilfælde er forpligtet til at vurdere om betingelsen for tvangstilbageholdelse (hvilket er lig med betingelserne for tvangsindlæggelse) er opfyldt forinden beslutning om tvangsbehandling iværksættes. En sådan overvejelse skal fremgå af journalen. I alle tilfælde, hvor børn og unge, der har opnået en tilstrækkelig modenhed til at forstå betydningen af indgrebet, herunder baggrunden og formålet hermed udsættes for tvang i psykiatrien, skal psykiatrilovens bestemmelser anvendes og tvangen protokolleres og indberettes. Retspolitisk overvejelse På baggrund af ovennævnte kan det anbefales, at gældende ret slås fast fx i en bekendtgørelse. Det bør i denne forbindelse indgå i overvejelserne, at man hvis man beder forældrene tage stilling til tvangsbehandling af mindreårige placerer disse forældre i en urimelig situation, hvor de skal vælge mellem pest og kolera. Siger de nej til behandlingen risikerer de, at deres barn dør. Siger de ja, er det dem, der har sagt ja til det overgreb, som tvang i behandlingen altid er. Kallehaug-udvalget drøftede i 1986 om der burde fastsættes en fast aldersgrænse for hvornår et bar måtte formodes at have opnået en tilstrækkelig modenhed til at forstå be- Side 7 af 8

8 tydningen af et indgreb. Man afstod fra dette, og gik ud fra, at man altid skulle anvende psykiatrilovens bestemmelser i forbindelse med anvendelse af tvang i forhold til mindreårige. Med revisionen af psykiatriloven i 2006 er der i bedste fald skabt usikkerhed om retstilstanden og i værste fald skabt hjemmel til, at forældrene kan give informeret samtykke til tvangsbehandling af børn under 15 år, hvis barnet ikke er tilstrækkelig moden til at forstå betydningen af et indgreb. Er der indført en sådan hjemmel, bør denne fjernes gennem en lovændring, der klart fastslår, at psykiatriloven skal iagttages i forbindelse med al tvang i forhold til mindreårige. Afslutning vurdering af den konkrete sag I den konkrete sag, der er nævnt i indledningen, er der iværksat behandling med sondeernæring af et 12-årigt barn mod barnets ønske og alene baseret på forældrenes samtykke. Det gøres gældende, at en sådan behandling har været ulovlig. Det gøres primært gældende, at psykiatrilovens bestemmelser skal iagttages uanset barnets alder og forældrenes samtykke. Subsidiært gøres det gældende, at psykiatrilovens bestemmelser skal iagttages, da der er tale om en 12-årig pige, der har en tilstrækkelig modenhed til at forstå betydningen af indgrebet, herunder baggrunden og formålet hermed. Det gøres endvidere gældende, at den gennemførte behandling strider imod bestemmelsen i Vejledning nr. 161 af 16. september 1998, pkt in fine, hvor det slås fast, at der, hvis en patient i ord eller handling tilkendegiver, at vedkommende ikke vil behandles, ikke er hjemmel til at gennemføre behandlingen med tvang uanset samtykke fra værge eller pårørende. Det gøres gældende, at den gennemførte behandling er ulovlig fordi A på tidspunktet for tvangsernæringen ikke opfyldte betingelserne for tvangstilbageholdelse. Ydermere er der intet i journalen der tyder på, at tvangsernæringen var nødvendig for at redde patientens liv, eller at undladelse ville medføre en alvorlig risiko for patientens liv eller helbred. Det er en skærpende omstændighed, at en vurdering heraf ikke er gennemført eller tilført journalen. Det gøres gældende, at det er ulovligt, at beslutningen om tvangsernæringen ikke som foreskrevet er truffet af overlægen eller i det mindste efterfølgende er prøvet af overlægen. Beslutningen er alene truffet af en afdelingslæge. Der ses ingen efterfølgende prøvelse. Det er en skærpende omstændighed, at patienten ved den valgte fremgangsmåde er blevet berøvet sine grundlæggende rettigheder som fx retten til at klage over behandlingen og eftersamtaler. At der ikke er beskikket patientrådgiver har forstærket krænkelsen af patients rettigheder. Side 8 af 8

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Den 17. Aug. EM 2012/128 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Den overordnede baggrund Tvangsindlæggelser af psykiatriske patienter fandt før 1980 udelukkende sted

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2009 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 1 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland... 3 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Principbetænkning. Bind 2

Principbetænkning. Bind 2 Principbetænkning om tvang i psykiatrien Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg vedrørende sindslidendes retsstilling Bind 2 Betænkning nr. 1068 1986 JU 00-180 Bet. Bind 1 ISBN 87-503-6044-2

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF 1998-2014 Patientombuddet, sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, december

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN. Sammenfatning SUNDHEDSPERSONERS TAVSHEDSPLIGT

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN. Sammenfatning SUNDHEDSPERSONERS TAVSHEDSPLIGT SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende SUNDHEDSPERSONERS TAVSHEDSPLIGT 1998-2006 November 2006 cand.jur. Sanne Bech cand. jur. Christina Friis Glisby cand. jur. Henrik

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Bygningsmæssige forhold mv.

Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

BETÆNKNING OM MAGTANVENDELSE OVER FOR BØRN OG UNGE, DER ER ANBRAGT UDEN FOR HJEMMET

BETÆNKNING OM MAGTANVENDELSE OVER FOR BØRN OG UNGE, DER ER ANBRAGT UDEN FOR HJEMMET BETÆNKNING OM MAGTANVENDELSE OVER FOR BØRN OG UNGE, DER ER ANBRAGT UDEN FOR HJEMMET Betænkning fra Udvalget om magtanvendelse på anbringelsessteder for børn og unge (Magtanvendelsesudvalget) Betænkning

Læs mere

Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2011 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD 2 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland..4 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden 2010 ÅRSBERETNING 1 Indhold Forord... 4 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden...

Læs mere

Stig Dragholm Rungstedvej 4 2970 Hørsholm Tlf.: 45 76 99 11 Mobil: 23 74 23 58 Mail: sd2970@forum.dk

Stig Dragholm Rungstedvej 4 2970 Hørsholm Tlf.: 45 76 99 11 Mobil: 23 74 23 58 Mail: sd2970@forum.dk Centerledelse og læger ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Dyrehavevej 48 3400 Hillerød 2. december 2008 Tvangsindlæggelse og behandling m.v. på Psykiatrisk Center, Nordsjælland Formålet med dette brev

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven. Bente Adolphsen cand. jur.

Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven. Bente Adolphsen cand. jur. Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven Bente Adolphsen cand. jur. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn foranstaltninger efter Serviceloven. Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

Betænkning om Retslægerådet

Betænkning om Retslægerådet Betænkning om Retslægerådet Afgivet af et af Justitsministeriet nedsat udvalg Betænkning nr. 1196 København 1990 Publikationen kan købes i boghandelen eller hos Statens Informationstjeneste Postboks 1103,1009

Læs mere

juridisk vurdering af 16-års valgret

juridisk vurdering af 16-års valgret k. Redegørelse juridisk vurdering af 16-års valgret Af Michael Hansen Jensen, professor, dr.jur. Kasper Steensgaard, adjunkt, ph.d. og Caroline Adolphsen, ph.d.-studerende, cand.jur. Aarhus Universitet

Læs mere

Årsberetning 2013. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2013. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2013 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 4 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn... 6 2a. Antal sager... 7 2b. Sagernes fordeling på de enkelte regioner... 8 2c. Sagernes

Læs mere

Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse. Bente Adolphsen cand. jur.

Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse. Bente Adolphsen cand. jur. Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse Bente Adolphsen cand. jur. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn underretningspligt og undersøgelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 5 GENERELT OM SAGSBEHANDLINGEN... 25

1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 5 GENERELT OM SAGSBEHANDLINGEN... 25 1 FORORD...3 2 SAMMENDRAG...5 2.1 P ROJEKTETS FORMÅL MV....5 2.2 E RFARINGER FRA PROJEKTET...8 2.3 A NBEFALINGER...9 3 PROJEKTETS TILRETTELÆGGELSE... 17 4 SAMARBEJDSSAGERNE... 20 4.1 A NTAL... 20 4.2 K

Læs mere

18 af 11/02 2008 Vejl. om lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i beha...

18 af 11/02 2008 Vejl. om lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i beha... Side 1 af 9 Vejl. om lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling 18 af 11/02 2008 Status: Gældende Nr. 18 af 11. februar 2008 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning om

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere