ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST"

Transkript

1 ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST

2 ANSØGER Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder (BKB) med støtte fra en række organisationer og institutioner (se bilag 1) Siden etableringen i 1990 har Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder fungeret som en paraplyorganisation for landets billedskoler og som et nationalt netværk for børn, unge og billedkunst. BKB har desuden varetaget kompetenceudvikling, erfaringsudveksling, igangsætning og koordinering, lokalt såvel som nationalt og med særlig fokus på billedskoler. Endelig har BKB samarbejdsrelationer til internationale billedkunstorganisationer med særligt henblik på at indhente og udveksle erfaringer om børns og unges møde med billedkunsten. BKB vil såfremt ansøgningen imødekommes overføre sine aktiviteter til kompetencecentret for Børn, Unge og Billedkunst. BAGGRUND FOR ANSØGNINGEN BKB og støtteorganisationer har fælles interesse i at sikre børn og unge kvalificerede møder med billedkunsten i fritiden, i skole og igennem talentarbejde. I mange år har forskellige aktører inden for hver deres område arbejdet for at få billedkunst for børn og unge på dagsordenen. Det er i vidt omfang lykkedes. Der er formidling for børn og unge på de fleste kunstmuseer, billedskolerne er veletableret og modtager de fleste steder kommunal driftsstøtte, og mange steder arbejdes der målrettet med talentudvikling af unge. Den organisatoriske forankring af billedskolerne er vidt forskellig, nogle er del af en kulturskole eller et kunstmuseum, andre har ønsket at udvikle området i en selvstændig organisation, og atter andre driver billedskoler i privat regi. Fælles for alle områderne er imidlertid behovet for en samlende organisation, som kan understøtte den kvalitative udvikling af billedskolerne i dialog med relevante faglige organisationer, samle erfaring og videndele omkring talentudvikling samt medvirke til at opkvalificere billedkunstnere og billedkunstundervisere. Herved kan formidlingen af billedkunst i mødet med børn og unge styrkes. Behovet for en kontinuerlig og målrettet strategisk indsats for styrkelse af børn og unges møde med billedkunsten understreges af fagets manglende status i folkeskolen, og af at de få nationale puljer, der har kunnet understøtte billedkunstområdet for børn og unge, er nedlagt. Med Billedkunstudvalgets invitation i foråret 2013 til deltagere fra alle dele af billedkunstområdet skabtes en fornyet interesse for hinandens arbejde og en større forståelse af behovet for at udvikle en overordnet strategi for sikring af den billedkunstneriske fødekæde. Derfor er tiden nu inde til at arbejde med en fremadrettet strategisk indsats for at styrke billedkunst for, med og af børn og unge på det overordnede niveau, og gennem dialog, erfaringsudveksling og kompetenceudvikling sikre en afsmittende virkning lokalt og regionalt. 2

3 OM ANSØGNINGSPROCES - Inddragelse af samarbejdspartnere Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder har tradition for et bredt samarbejde, for grundig research, mange fælles projekter og med en medlemskreds, hvoraf mange er fælles medlemmer på tværs af den billedkunstneriske fødekæde (f.eks. BKF, Danmarks Billedkunstlærere, BGK-foreningen). Derfor var det naturligt at inddrage samarbejdspartnere i en drøftelse af, hvordan hele billedkunstområdet kan bidrage til børns og unges møde med billedkunst og billedkunstnere med henblik på en fremtidig national ordning. Ansøgningen er således blevet til med inddragelse af repræsentanter for billedkunstorganisationer, institutioner og kommuner, som støtter op om etablering af et kompetencecenter / sekretariat, der kan varetage de mange opgaver, der er forbundet med en samlet styrkelse og strategi for at sikre børn og unge kvalificerede møder med billedkunsten i fritiden, i skole og igennem talentarbejde. Der er desuden hentet inspiration fra andre fagområder, musikskolerne, Dansehallerne og egnsteaterkonsulenterne samt fra andre nordiske lande. FORMÅL Formålet er at skabe et kompetencecenter for børn, unge og billedkunst, der står i spidsen for den kvalitative udvikling af børn og unges møde med billedkunst i dialog med relevante faglige organisationer og institutioner skaber netværk og samler erfaringer, videndeler samt opkvalificerer på alle niveauer i fødekæden udvikler modelprojekter med henblik på at styrke talentudvikling, kvalitative standarder og samarbejdet med folkeskolen samler området og taler med én stemme på baggrund af erfaringer med kvalitetsløft skaber grundlag for at pege på en fremtidig national ordning ORGANISERING OG STRUKTUR Med udgangspunkt i BKB etableres en styregruppe med repræsentanter for støtteorganisationerne og andre relevante aktører. Der ansættes en konsulent/ tovholder for hhv. Øst- og Vestdanmark, og der nedsættes arbejdsgrupper inden for kompetencecenterets fokusområder. (se organisationsdiagram bilag 2) Det er vigtigt, at organisering og aktiviteter er landsdækkende, så alle har mulighed for at deltage i en kvalitativ udvikling af billedkunstundervisning for børn og unge uanset tilhørsforhold eller geografisk placering. Det er BKBs erfaring fra diverse konsulentopgaver, at spændende og nytænkende modeller og projekter opstår i små såvel som store institutioner og organisationer. Denne mangfoldighed ønskes afspejlet i organisering, i modelprojekter og i valg af samarbejdspartnere. En langsigtet organisationsplan kræver længere tid end ansøgningsfristen tillader, idet samarbejdet mellem de forskellige professionelle aktører skal modnes, organisationerne skal have tid til drøftelser i deres bagland, og eventuelle ændringer af nuværende organisation skal i flere tilfælde godkendes af generalforsamlingen. 3

4 MODELFORSØG OG NETVÆRKSDANNELSE Kompetencecentret for Børn, Unge og Billedkunst udvikler målrettede modelforsøg med henblik på at understøtte udviklingen og høste nye erfaringer inden for tre indsatsområder. I dette arbejde inviteres relevante aktører ind med henblik på at binde organisationerne og fødekæden sammen. Med baggrund i de mange dokumenterede modelforsøg der gennem mange år er gennemført på mange niveauer, i mange dele af fødekæden og i mange geografiske områder, ønskes der således ikke igangsættelse af modelforsøg, der beskriver gode lokale undervisningsforløb eller best practise. Der ønskes modelforsøg, der arbejder konkret på organisering, struktur og opkvalificering af området, lokalt og nationalt. Modelforsøgene kobles derfor tæt til kompetencecentret som en integreret del af arbejdsopgaverne. Modelforsøgene fungerer som analysegrundlag, faglig sparring og erfaringsudveksling mellem aktive partnere i det nationale netværk samt i små og store kommuner. Modelforsøgene er netværksskabende og medvirker til at styrke kompetencecentrets forankring. Herunder skitseres de tre indsatsområder, som ønskes belyst og afprøvet på overordnet niveau og i konkrete modelprojekter med inddragelse af aktører og samarbejdspartnere på de enkelte områder. 1. BILLEDSKOLERNE OG FOLKESKOLEN Opkvalificering og efteruddannelse Billedskolerne skal koble sig på det forpligtende samarbejde, der skrevet ind i Folkeskolereformen og udvikle modeller for, hvordan dette samarbejde kan effektueres. Her skal det fx undersøges, om kan laves et samarbejde om opkvalificering af undervisere. Det vil tage mange år, før skolerne kan tilbyde undervisning i billedkunst med undervisere, der har billedkunst som liniefag, så måske kan en fælles efteruddannelse af billedkunstundervisere og billedkunstnere være en mulighed. Kan man i samarbejdet tilføre nye synsvinkler og nye metoder, og kan vi afdække og beskrive nogle centrale omdrejningspunkter i samarbejdet? Kan man finde nøgler til at åbne samarbejdet mellem den pædagogiske, den formidlingsmæssige og den billedkunstneriske faglighed. Samarbejdsmodeller i kommunerne skal dokumenteres og videreformidles. 2. TALENTUDVIKLING Der er tidligere lavet modelforsøg med talentudvikling, som flere steder har ført til oprettelse af talentlinjer. Der er imidlertid behov for at samle erfaringerne og udvikle talentområdet for unge og i lighed med den øvrige del af billedkunstområdet pege på mulige nationale fremtidige løsninger, men med åbenhed for at billedkunstområdet styrkes ved at talentudviklingen kan finde sted i flere forskellige sammenhænge. Talentudviklingen foregår såvel som en parallel til musikskolernes MGK-undervisning i form af BGK, talentlinjer i samarbejde med kunstakademier og i Visuel Gymnasium og Visuel HF inspireret af erfaringer fra Norden. Generelt ønskes der en større progression i undervisningen og en sammenhæng mellem billedskoleundervisning og talentundervisning, så talentundervisningen forbinder sig både til akademiet og til billedskolernes grundkurser på et højt kunstfagligt niveau. Eksempelvis kan der etableres mentorordninger og udvikles digitale platforme i samarbejde Ung Kunst i DR. 4

5 3. KVALITATIVE STANDARDER I BILLEDSKOLER OG TALENTUDVIKLING Både i billedskolerne og i talentundervisningen har man efterlyst fælles vejledende standarder uden det går ud over det eksperimenterende, kreativiteten, mangfoldigheden samt de spontane, aktuelle og lokale muligheder. Generelt er undervisningsniveauet i de danske billedskoler meget højt i forhold til andre nordiske og europæiske lande, og i mange kommuner udvikles der kvalitativt både i forhold til undervisning og ledelse. Erfaringerne fra BKB`s undersøgelser underbygger, at ved at beskrive faktuelle forhold, indhold og muligheder, kan det give et løft til nogle af de billedskoler, som mangler inspiration, sammenligningsgrundlag og politiske argumenter. Der efterlyses desuden kvalitative undervisningsmaterialer i alle dele af den visuelle fødekæde. Samarbejde med skoletjeneste / læringstjeneste og formidlere på kunstmuseer og andre udstillingssteder kan være med til at give gensidig inspiration og højne standarden fagligt og formidlingsmæssigt. Det skal desuden arbejdes med faglig sparring og konsulentbistand mellem billedskolerne fx i form af rotationsprincip. KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST Landskonferencerne i BKB på et højt fagligt niveau samt dokumentation af billedskoleområdet har gennem en lang årrække været med til at samle og kvalificere store dele af billedkunstområdet for børn og unge. Desuden har en årlig landsdækkende billedskoledag og etablering af ledernetværk været med til at udfylde et stort behov for sparring og inspiration. Disse aktiviteter indgår i den treårige satsning i kompetencecentrets regi som en væsentlig del af indsatsen for at samle, udvide og skabe netværk. Dokumentation i form af undersøgelser og udgivelse af publikationer vil også fortsat være en del af metoderne til at synliggøre og styrke området. Disse aktiviteter videreføres naturligvis også i Kompetencecentret for Børn, Unge og Billedkunst men får et bredere perspektiv og referenceområder i kraft af inddragelse af flere samarbejdspartnere og interessenter (f.eks. skoletjeneste/ læringstjeneste, talentområdet og MID) og med udvidet kontakt til det kulturpolitiske niveau. Desuden skal nye samlende events / fremstød iværksættes (f.eks. en national billedkunstdag). (se handlingsplan bilag 3) Overordnet skal kompetencecentret fungere som et landsdækkende kompetence- og videncenter med tæt kontakt til samarbejdspartnere og aktører inden for billedkunstområdet. arbejde på en national ordning for billedkunst for børn og unge arbejde med at skabe sammenhæng og binde fødekæden sammen tale med en stemme på det overordnede mål: Børn og unge skal møde billedkunst og billedkunstnere arbejde med professionalisering, kvalitetsudvikling og udvikling af metoder, billedkunstfagligt og formidlingsfagligt, administrativt og organisatorisk 5

6 Kompetencecentret konkrete opgaver: Kontakt officielle instanser (KL, Kulturstyrelsen, ministerier, politiske udvalg, mv.) konsulentopgaver, rådgivning Deltage i arbejdsgrupper lokalt, regionalt og nationalt vedr. billedkunst for børn og unge kortlægning, indsamle data og dokumentation Kvalitetsløft, efteruddannelse og kompetenceudvikling Knytte området nærmere til skoletjenester / læringstjenester / billedkunstinstitutioner Samarbejde med kommuner om billedkunstens rolle i kulturelle læringsplaner Skabe, samle og koordinere netværk i alle dele af landet Formidling og videndeling (f.eks. via digitale platforme i samarbejde med DR) Afholde seminarer og konferencer Kontakt til nordiske og europæiske billedkunstorganisationer og institutioner PLACERING AF KOMPETENCECENTRET Der arbejdes med en deling af kompetencecentrets opgaver, så området bliver bundet sammen på tværs af geografi, indhold, tilhørsforhold, osv. Der lægges vægt på, at sekretariatet med den fysiske placering har muligheder for kontinuerligt samarbejde med andre billedkunstinteressenter, at det er centralt placeret, og at arbejdet samlet set er landsdækkende. Der er givet tilsagn om placering af sekretariat i Aarhus Kommune, hvor der arbejdes sammen med det øvrige billedkunstmiljø (Billedkunstcentret på Godsbanen, Kunstmuseer, Kunstakademi, Billed- og Medieskolen, skoletjenesten ULF, m.fl.) I Østdanmark placeres sekretariatsfunktionen hos BKF i København ANSATTE I KOMPETENCECENTRET Kompetencecentret består af en deltids HK-medarbejder (løn, regnskab, mv.) to deltidsansatte konsulenter (øst / vest), som har indsigt i billedkunstområdet, fagligt, formidlingsmæssigt og kulturpolitisk Tilkøb af professionel revision Tilkøb af medarbejdertimer til opgaver, der kræver specifikke kompetencer (f.eks. på talentområdet) Medarbejdertimer ønskes sammensat på en måde, så der kan indhentes ekspertise, når det er hensigtsmæssigt. Desuden skal det være muligt at supplere med projektmedarbejdere og løntilskudsansatte med kvalifikationer inden for området. Der kan evt. være en særlig fordeling af medarbejdertimerne i etableringsfasen med en trinvis indfasning af opgaver og tilknyttede personer. Det er BKB`s ønske, at den nuværende formand i den første fase placeres i Vestdanmark, så de mange års erfaringer og opbygning af omfattende netværk kan videregives (se CV bilag 4). Der er pt. ikke taget stilling til andre ansatte. 6

7 PERSPEKTIVER HVOR ØNSKER VI AT VÆRE OM TRE ÅR? Efter mange års arbejde er ønskesedlen lang hos aktørerne, men med de midler, der er til rådighed, skal handlingsplanen og succeskriterierne være realistiske og fokuseret. Arbejdet går som nævnt ud på at samle området, skabe samarbejdsflader og en større politisk gennemslagskraft. Hvis dette lykkes har vi om tre år etableret et velfungerende sekretariat, der arbejder kontinuerligt med samarbejdspartnerne og det politiske niveau afprøvet og fundet frem til en national ordning, der rummer det samlede billedkunstområde for børn og unge fået større kulturpolitisk gennemslagskraft fået større ligestilling med andre kunstområder vedr. ansættelse, løn, lovgivning, mv. sat nogle kvalitetsstandarder på alle niveauer lavet beregninger på, hvad nationale løsninger vi koste afprøvet og dokumenteret modelforsøg 7

8 BUDGET Etablering af sekretariat, (tlf. computer, mv.) Husleje (3 x kr.) Sekretariatsmedarbejder, vest 3 år (25 tim ugentlig) Sekretariatsmedarbejder, øst 3 år (25 tim ugentlig) Modelprojekter (3 x kr.) og events (3 x kr.) Administration, PR, regnskab, revision Seminarer og konferencer Mødeudgifter Transport, div. møder Eksterne medarbejdertimer kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. I alt FINANSIERINGSPLAN Deltagerbetaling, seminarer og konferencer Kunstrådet, Billedkunstudvalget Eksterne midler Medlemskontingenter I alt kr kr kr kr kr. BEMÆRKNINGER TIL ØKONOMI Der er i budgettet afsat midler til modelforsøg, men ikke lavet specifikke budgetter for de enkelte forsøg, da disse på mange punkter ønskes integreret i sekretariatsopgaverne. Når modelforsøgene gennem en samarbejdsproces bliver mere konkrete, laves der en mere specifik beskrivelse af opgaver og budget. Desuden forventes der i dele af modelforsøgene en samfinansiering med de involverede institutioner/ organisationer. Der vil være en stram budgetstyring med løbende justeringer. ANSØGNINGSBELØB Til kompetencecentret ansøges der om kr. Økonomisk ansvarlig: Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder 8

9 BILAG 1 Oversigt over samarbejdspartnere (der står bag denne ansøgning og som indgår i fremtidigt samarbejde og/ eller styregruppe) BKF, Miriam Katz Kunstakademiet, Kbh., Lars Bent Petersen, Akademirådet, BGK Vestsjælland, mm. Heine Skjerning Danmarks Billedkunstlærere, Lykke Andersen Skoletjenesten / ULF, billedkunst, Anne Line Svelle MID Museumsformidlerne i Danmark, Birgit Pedersen, Aros Billedkunstcentret på Godsbanen, Århus, Anne Mette Axelsen Visuel HF, Tegneskolen, Viborg, Gry Lindebjerg Visuel Gymnasium, DM i tegning, Billedskolen på Horsens Kunstmuseum, Jannik Broz Aarhus Billed- og medieskole, Hanne Algot Jeppesen Billedskolen i Tvillingehallen, Kbh., Eva Ring Talentskolen i Næstved, Kathrine Olldag Mazanti BGK-foreningen, BGK-Storstrøm, Astrid Hammer UKK unge kunstnere og kunstformidlere, Maria Thams Der er desuden støtte fra Det jyske ledernetværk for billedskoler Kulturprinsen, Viborg Kunsthøjskolen i Holbæk

10 BILAG 2 ORGANISATIONSDIAGRAM Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder STYREGRUPPE KOMPETENCECENTER ØST-VEST SEKRETARIATSOPGAVER NETVÆRK VIDENDELING KONFERENCER MV. DEN VISUELLE FØDEKÆDE MODELFORSØG KONSULENTOPGAVER FORMIDLING ARBEJDSGRUPPE FOLKESKOLEN/BILLEDSKOLER ARBEJDSGRUPPE TALENTUDVIKLING ARBEJDSGRUPPE KVALITATIVE STANDARDER NATIONAL ORDNING

11 BILAG 3 HANDLINGSPLAN 2014 fysisk etablering af sekretariat etablering af styregruppe styregruppemøder organisering / omorganisering aktivere hjemmeside etablere et samlet forum for talentudvikling kortlægning af talentområdet lokale og regionale konsulentopgaver etablere regionale netværk igangsætte første modelforsøg landsdækkende konference billedskoledag (ledere / undervisere) 2015 landsdækkende konference billedskoledag (ledere / undervisere) lokale og regionale konsulentopgaver supplere ledernetværk, så det bliver landsdækkende landsdækkende talentudviklingsdag landsdækkende event billedkunstdag med deltagelse af alle interessenter modelforsøg 2016 national strategi lokale og regionale konsulentopgaver landsdækkende konference billedskoledag (ledere / undervisere) landsdækkende talentudviklingsdag modelforsøg perspektiver for national ordning, økonomi, organisering, mv.

TALENTUNDERVISNING I DANMARK

TALENTUNDERVISNING I DANMARK TALENTUNDERVISNING I DANMARK KORTLÆGNING OG UNDERSØGELSE AF TALENTOMRÅDET INDEN FOR BILLEDKUNST I DANMARK KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST 2015 Fotos: Billeder i kortlægningen er fra talenttræffet

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Indhold. _Toc190673117

Indhold. _Toc190673117 Virksomhedsplan 2014 _Toc190673117 Indhold 1. Målsætning... 2 2. Børnekulturhusets fire dimensioner:... 3 3. Børnekulturhusets støtteordninger... 4 4. Børnekulturaarhus - Aarhus Kommunes hjemmeside for

Læs mere

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE 2003 FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE Evaluering af Udviklingsprojekt om ecstasyforebyggelse i to»modelamter«, Nordjyllands Amt og Århus Amt Feststoffer og Forebyggelse - evaluering af Udviklingsprojekt om

Læs mere

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 17. juni 2004 Analyse af danseorganisationerne i Dansen Hus Side 1/64 1. Introduktion...4 1.1 Baggrund

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Projektbeskrivelse HISTORIER I SPIL! Fortælle- og skriveværksteder for børn og unge i Region Midtjylland Projektperiode: januar 2012 til og med

Projektbeskrivelse HISTORIER I SPIL! Fortælle- og skriveværksteder for børn og unge i Region Midtjylland Projektperiode: januar 2012 til og med Projektbeskrivelse HISTORIER I SPIL! Fortælle- og skriveværksteder for børn og unge i Region Midtjylland Projektperiode: januar 2012 til og med december 2014 1 Indhold Projektet kort fortalt... s. 3 Visionen...

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

Kunsten at fremme kunsten

Kunsten at fremme kunsten Kunsten at fremme kunsten Om organisering af kunstfaglig rådgivning og bedømmelse af kunstnerisk kvalitet Tværfagligt kunstråd med beslutningsret Institutionsledelse og faglig rådgivning Billedkunstråd

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Indledning Den offentlige forvaltning undergår i disse år væsentlige og dybtgående forandringer. Der er sket en række tiltag inden for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013-14. S ko letjenesten 2 01 5 w w w. s k ole tje ne s te n. d k

ÅRSBERETNING 2013-14. S ko letjenesten 2 01 5 w w w. s k ole tje ne s te n. d k 1 ÅRSBERETNING 2013-14 S ko letjenesten 2 01 5 w w w. s k ole tje ne s te n. d k 2 SKOLETJENESTENS BESTYRELSE OG DIREKTØRKREDS PR. 1. MARTS 2015 Pia Allerslev (formand), borgmester for Børne- og Ungdomsudvalget,

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Jens Kristoffersen Tine Curtis Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende

Læs mere

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Moderne dans i Danmark visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Indhold Indledning 03 Den moderne dans fødekæde 08 Den moderne dans økonomi 10 Uddannelse 16 Produktion 23 Formidling

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler...

... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... ... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-5-2009 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Konkurrencemidler: Socialfonden:

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2008 Projekt slut dato: 31-12-2010 Bevilling A: Midtjylland: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

MORE skal skabe sammenhæng mellem kommunale strategier og politiske prioriteter og internationalisering

MORE skal skabe sammenhæng mellem kommunale strategier og politiske prioriteter og internationalisering Municipality OutReach Europe MORE EUROPÆISK MERVÆRDI FOR MIDTJYSKE KOMMUNER Central Denmark EU Office (CDEU) går nye veje. I samarbejde med de midtjyske kommuner, vil vi være med til at skabe internationalisering,

Læs mere

Læring for alle. det inkluderende fællesskab

Læring for alle. det inkluderende fællesskab Endelig projektbeskrivelse, 14. juni 2013 Læring for alle det inkluderende fællesskab Resumé Formålet med projektet er at udvikle en model for inklusion af elever, som vender tilbage til klassen efter

Læs mere