ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST"

Transkript

1 ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST

2 ANSØGER Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder (BKB) med støtte fra en række organisationer og institutioner (se bilag 1) Siden etableringen i 1990 har Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder fungeret som en paraplyorganisation for landets billedskoler og som et nationalt netværk for børn, unge og billedkunst. BKB har desuden varetaget kompetenceudvikling, erfaringsudveksling, igangsætning og koordinering, lokalt såvel som nationalt og med særlig fokus på billedskoler. Endelig har BKB samarbejdsrelationer til internationale billedkunstorganisationer med særligt henblik på at indhente og udveksle erfaringer om børns og unges møde med billedkunsten. BKB vil såfremt ansøgningen imødekommes overføre sine aktiviteter til kompetencecentret for Børn, Unge og Billedkunst. BAGGRUND FOR ANSØGNINGEN BKB og støtteorganisationer har fælles interesse i at sikre børn og unge kvalificerede møder med billedkunsten i fritiden, i skole og igennem talentarbejde. I mange år har forskellige aktører inden for hver deres område arbejdet for at få billedkunst for børn og unge på dagsordenen. Det er i vidt omfang lykkedes. Der er formidling for børn og unge på de fleste kunstmuseer, billedskolerne er veletableret og modtager de fleste steder kommunal driftsstøtte, og mange steder arbejdes der målrettet med talentudvikling af unge. Den organisatoriske forankring af billedskolerne er vidt forskellig, nogle er del af en kulturskole eller et kunstmuseum, andre har ønsket at udvikle området i en selvstændig organisation, og atter andre driver billedskoler i privat regi. Fælles for alle områderne er imidlertid behovet for en samlende organisation, som kan understøtte den kvalitative udvikling af billedskolerne i dialog med relevante faglige organisationer, samle erfaring og videndele omkring talentudvikling samt medvirke til at opkvalificere billedkunstnere og billedkunstundervisere. Herved kan formidlingen af billedkunst i mødet med børn og unge styrkes. Behovet for en kontinuerlig og målrettet strategisk indsats for styrkelse af børn og unges møde med billedkunsten understreges af fagets manglende status i folkeskolen, og af at de få nationale puljer, der har kunnet understøtte billedkunstområdet for børn og unge, er nedlagt. Med Billedkunstudvalgets invitation i foråret 2013 til deltagere fra alle dele af billedkunstområdet skabtes en fornyet interesse for hinandens arbejde og en større forståelse af behovet for at udvikle en overordnet strategi for sikring af den billedkunstneriske fødekæde. Derfor er tiden nu inde til at arbejde med en fremadrettet strategisk indsats for at styrke billedkunst for, med og af børn og unge på det overordnede niveau, og gennem dialog, erfaringsudveksling og kompetenceudvikling sikre en afsmittende virkning lokalt og regionalt. 2

3 OM ANSØGNINGSPROCES - Inddragelse af samarbejdspartnere Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder har tradition for et bredt samarbejde, for grundig research, mange fælles projekter og med en medlemskreds, hvoraf mange er fælles medlemmer på tværs af den billedkunstneriske fødekæde (f.eks. BKF, Danmarks Billedkunstlærere, BGK-foreningen). Derfor var det naturligt at inddrage samarbejdspartnere i en drøftelse af, hvordan hele billedkunstområdet kan bidrage til børns og unges møde med billedkunst og billedkunstnere med henblik på en fremtidig national ordning. Ansøgningen er således blevet til med inddragelse af repræsentanter for billedkunstorganisationer, institutioner og kommuner, som støtter op om etablering af et kompetencecenter / sekretariat, der kan varetage de mange opgaver, der er forbundet med en samlet styrkelse og strategi for at sikre børn og unge kvalificerede møder med billedkunsten i fritiden, i skole og igennem talentarbejde. Der er desuden hentet inspiration fra andre fagområder, musikskolerne, Dansehallerne og egnsteaterkonsulenterne samt fra andre nordiske lande. FORMÅL Formålet er at skabe et kompetencecenter for børn, unge og billedkunst, der står i spidsen for den kvalitative udvikling af børn og unges møde med billedkunst i dialog med relevante faglige organisationer og institutioner skaber netværk og samler erfaringer, videndeler samt opkvalificerer på alle niveauer i fødekæden udvikler modelprojekter med henblik på at styrke talentudvikling, kvalitative standarder og samarbejdet med folkeskolen samler området og taler med én stemme på baggrund af erfaringer med kvalitetsløft skaber grundlag for at pege på en fremtidig national ordning ORGANISERING OG STRUKTUR Med udgangspunkt i BKB etableres en styregruppe med repræsentanter for støtteorganisationerne og andre relevante aktører. Der ansættes en konsulent/ tovholder for hhv. Øst- og Vestdanmark, og der nedsættes arbejdsgrupper inden for kompetencecenterets fokusområder. (se organisationsdiagram bilag 2) Det er vigtigt, at organisering og aktiviteter er landsdækkende, så alle har mulighed for at deltage i en kvalitativ udvikling af billedkunstundervisning for børn og unge uanset tilhørsforhold eller geografisk placering. Det er BKBs erfaring fra diverse konsulentopgaver, at spændende og nytænkende modeller og projekter opstår i små såvel som store institutioner og organisationer. Denne mangfoldighed ønskes afspejlet i organisering, i modelprojekter og i valg af samarbejdspartnere. En langsigtet organisationsplan kræver længere tid end ansøgningsfristen tillader, idet samarbejdet mellem de forskellige professionelle aktører skal modnes, organisationerne skal have tid til drøftelser i deres bagland, og eventuelle ændringer af nuværende organisation skal i flere tilfælde godkendes af generalforsamlingen. 3

4 MODELFORSØG OG NETVÆRKSDANNELSE Kompetencecentret for Børn, Unge og Billedkunst udvikler målrettede modelforsøg med henblik på at understøtte udviklingen og høste nye erfaringer inden for tre indsatsområder. I dette arbejde inviteres relevante aktører ind med henblik på at binde organisationerne og fødekæden sammen. Med baggrund i de mange dokumenterede modelforsøg der gennem mange år er gennemført på mange niveauer, i mange dele af fødekæden og i mange geografiske områder, ønskes der således ikke igangsættelse af modelforsøg, der beskriver gode lokale undervisningsforløb eller best practise. Der ønskes modelforsøg, der arbejder konkret på organisering, struktur og opkvalificering af området, lokalt og nationalt. Modelforsøgene kobles derfor tæt til kompetencecentret som en integreret del af arbejdsopgaverne. Modelforsøgene fungerer som analysegrundlag, faglig sparring og erfaringsudveksling mellem aktive partnere i det nationale netværk samt i små og store kommuner. Modelforsøgene er netværksskabende og medvirker til at styrke kompetencecentrets forankring. Herunder skitseres de tre indsatsområder, som ønskes belyst og afprøvet på overordnet niveau og i konkrete modelprojekter med inddragelse af aktører og samarbejdspartnere på de enkelte områder. 1. BILLEDSKOLERNE OG FOLKESKOLEN Opkvalificering og efteruddannelse Billedskolerne skal koble sig på det forpligtende samarbejde, der skrevet ind i Folkeskolereformen og udvikle modeller for, hvordan dette samarbejde kan effektueres. Her skal det fx undersøges, om kan laves et samarbejde om opkvalificering af undervisere. Det vil tage mange år, før skolerne kan tilbyde undervisning i billedkunst med undervisere, der har billedkunst som liniefag, så måske kan en fælles efteruddannelse af billedkunstundervisere og billedkunstnere være en mulighed. Kan man i samarbejdet tilføre nye synsvinkler og nye metoder, og kan vi afdække og beskrive nogle centrale omdrejningspunkter i samarbejdet? Kan man finde nøgler til at åbne samarbejdet mellem den pædagogiske, den formidlingsmæssige og den billedkunstneriske faglighed. Samarbejdsmodeller i kommunerne skal dokumenteres og videreformidles. 2. TALENTUDVIKLING Der er tidligere lavet modelforsøg med talentudvikling, som flere steder har ført til oprettelse af talentlinjer. Der er imidlertid behov for at samle erfaringerne og udvikle talentområdet for unge og i lighed med den øvrige del af billedkunstområdet pege på mulige nationale fremtidige løsninger, men med åbenhed for at billedkunstområdet styrkes ved at talentudviklingen kan finde sted i flere forskellige sammenhænge. Talentudviklingen foregår såvel som en parallel til musikskolernes MGK-undervisning i form af BGK, talentlinjer i samarbejde med kunstakademier og i Visuel Gymnasium og Visuel HF inspireret af erfaringer fra Norden. Generelt ønskes der en større progression i undervisningen og en sammenhæng mellem billedskoleundervisning og talentundervisning, så talentundervisningen forbinder sig både til akademiet og til billedskolernes grundkurser på et højt kunstfagligt niveau. Eksempelvis kan der etableres mentorordninger og udvikles digitale platforme i samarbejde Ung Kunst i DR. 4

5 3. KVALITATIVE STANDARDER I BILLEDSKOLER OG TALENTUDVIKLING Både i billedskolerne og i talentundervisningen har man efterlyst fælles vejledende standarder uden det går ud over det eksperimenterende, kreativiteten, mangfoldigheden samt de spontane, aktuelle og lokale muligheder. Generelt er undervisningsniveauet i de danske billedskoler meget højt i forhold til andre nordiske og europæiske lande, og i mange kommuner udvikles der kvalitativt både i forhold til undervisning og ledelse. Erfaringerne fra BKB`s undersøgelser underbygger, at ved at beskrive faktuelle forhold, indhold og muligheder, kan det give et løft til nogle af de billedskoler, som mangler inspiration, sammenligningsgrundlag og politiske argumenter. Der efterlyses desuden kvalitative undervisningsmaterialer i alle dele af den visuelle fødekæde. Samarbejde med skoletjeneste / læringstjeneste og formidlere på kunstmuseer og andre udstillingssteder kan være med til at give gensidig inspiration og højne standarden fagligt og formidlingsmæssigt. Det skal desuden arbejdes med faglig sparring og konsulentbistand mellem billedskolerne fx i form af rotationsprincip. KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST Landskonferencerne i BKB på et højt fagligt niveau samt dokumentation af billedskoleområdet har gennem en lang årrække været med til at samle og kvalificere store dele af billedkunstområdet for børn og unge. Desuden har en årlig landsdækkende billedskoledag og etablering af ledernetværk været med til at udfylde et stort behov for sparring og inspiration. Disse aktiviteter indgår i den treårige satsning i kompetencecentrets regi som en væsentlig del af indsatsen for at samle, udvide og skabe netværk. Dokumentation i form af undersøgelser og udgivelse af publikationer vil også fortsat være en del af metoderne til at synliggøre og styrke området. Disse aktiviteter videreføres naturligvis også i Kompetencecentret for Børn, Unge og Billedkunst men får et bredere perspektiv og referenceområder i kraft af inddragelse af flere samarbejdspartnere og interessenter (f.eks. skoletjeneste/ læringstjeneste, talentområdet og MID) og med udvidet kontakt til det kulturpolitiske niveau. Desuden skal nye samlende events / fremstød iværksættes (f.eks. en national billedkunstdag). (se handlingsplan bilag 3) Overordnet skal kompetencecentret fungere som et landsdækkende kompetence- og videncenter med tæt kontakt til samarbejdspartnere og aktører inden for billedkunstområdet. arbejde på en national ordning for billedkunst for børn og unge arbejde med at skabe sammenhæng og binde fødekæden sammen tale med en stemme på det overordnede mål: Børn og unge skal møde billedkunst og billedkunstnere arbejde med professionalisering, kvalitetsudvikling og udvikling af metoder, billedkunstfagligt og formidlingsfagligt, administrativt og organisatorisk 5

6 Kompetencecentret konkrete opgaver: Kontakt officielle instanser (KL, Kulturstyrelsen, ministerier, politiske udvalg, mv.) konsulentopgaver, rådgivning Deltage i arbejdsgrupper lokalt, regionalt og nationalt vedr. billedkunst for børn og unge kortlægning, indsamle data og dokumentation Kvalitetsløft, efteruddannelse og kompetenceudvikling Knytte området nærmere til skoletjenester / læringstjenester / billedkunstinstitutioner Samarbejde med kommuner om billedkunstens rolle i kulturelle læringsplaner Skabe, samle og koordinere netværk i alle dele af landet Formidling og videndeling (f.eks. via digitale platforme i samarbejde med DR) Afholde seminarer og konferencer Kontakt til nordiske og europæiske billedkunstorganisationer og institutioner PLACERING AF KOMPETENCECENTRET Der arbejdes med en deling af kompetencecentrets opgaver, så området bliver bundet sammen på tværs af geografi, indhold, tilhørsforhold, osv. Der lægges vægt på, at sekretariatet med den fysiske placering har muligheder for kontinuerligt samarbejde med andre billedkunstinteressenter, at det er centralt placeret, og at arbejdet samlet set er landsdækkende. Der er givet tilsagn om placering af sekretariat i Aarhus Kommune, hvor der arbejdes sammen med det øvrige billedkunstmiljø (Billedkunstcentret på Godsbanen, Kunstmuseer, Kunstakademi, Billed- og Medieskolen, skoletjenesten ULF, m.fl.) I Østdanmark placeres sekretariatsfunktionen hos BKF i København ANSATTE I KOMPETENCECENTRET Kompetencecentret består af en deltids HK-medarbejder (løn, regnskab, mv.) to deltidsansatte konsulenter (øst / vest), som har indsigt i billedkunstområdet, fagligt, formidlingsmæssigt og kulturpolitisk Tilkøb af professionel revision Tilkøb af medarbejdertimer til opgaver, der kræver specifikke kompetencer (f.eks. på talentområdet) Medarbejdertimer ønskes sammensat på en måde, så der kan indhentes ekspertise, når det er hensigtsmæssigt. Desuden skal det være muligt at supplere med projektmedarbejdere og løntilskudsansatte med kvalifikationer inden for området. Der kan evt. være en særlig fordeling af medarbejdertimerne i etableringsfasen med en trinvis indfasning af opgaver og tilknyttede personer. Det er BKB`s ønske, at den nuværende formand i den første fase placeres i Vestdanmark, så de mange års erfaringer og opbygning af omfattende netværk kan videregives (se CV bilag 4). Der er pt. ikke taget stilling til andre ansatte. 6

7 PERSPEKTIVER HVOR ØNSKER VI AT VÆRE OM TRE ÅR? Efter mange års arbejde er ønskesedlen lang hos aktørerne, men med de midler, der er til rådighed, skal handlingsplanen og succeskriterierne være realistiske og fokuseret. Arbejdet går som nævnt ud på at samle området, skabe samarbejdsflader og en større politisk gennemslagskraft. Hvis dette lykkes har vi om tre år etableret et velfungerende sekretariat, der arbejder kontinuerligt med samarbejdspartnerne og det politiske niveau afprøvet og fundet frem til en national ordning, der rummer det samlede billedkunstområde for børn og unge fået større kulturpolitisk gennemslagskraft fået større ligestilling med andre kunstområder vedr. ansættelse, løn, lovgivning, mv. sat nogle kvalitetsstandarder på alle niveauer lavet beregninger på, hvad nationale løsninger vi koste afprøvet og dokumenteret modelforsøg 7

8 BUDGET Etablering af sekretariat, (tlf. computer, mv.) Husleje (3 x kr.) Sekretariatsmedarbejder, vest 3 år (25 tim ugentlig) Sekretariatsmedarbejder, øst 3 år (25 tim ugentlig) Modelprojekter (3 x kr.) og events (3 x kr.) Administration, PR, regnskab, revision Seminarer og konferencer Mødeudgifter Transport, div. møder Eksterne medarbejdertimer kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. I alt FINANSIERINGSPLAN Deltagerbetaling, seminarer og konferencer Kunstrådet, Billedkunstudvalget Eksterne midler Medlemskontingenter I alt kr kr kr kr kr. BEMÆRKNINGER TIL ØKONOMI Der er i budgettet afsat midler til modelforsøg, men ikke lavet specifikke budgetter for de enkelte forsøg, da disse på mange punkter ønskes integreret i sekretariatsopgaverne. Når modelforsøgene gennem en samarbejdsproces bliver mere konkrete, laves der en mere specifik beskrivelse af opgaver og budget. Desuden forventes der i dele af modelforsøgene en samfinansiering med de involverede institutioner/ organisationer. Der vil være en stram budgetstyring med løbende justeringer. ANSØGNINGSBELØB Til kompetencecentret ansøges der om kr. Økonomisk ansvarlig: Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder 8

9 BILAG 1 Oversigt over samarbejdspartnere (der står bag denne ansøgning og som indgår i fremtidigt samarbejde og/ eller styregruppe) BKF, Miriam Katz Kunstakademiet, Kbh., Lars Bent Petersen, Akademirådet, BGK Vestsjælland, mm. Heine Skjerning Danmarks Billedkunstlærere, Lykke Andersen Skoletjenesten / ULF, billedkunst, Anne Line Svelle MID Museumsformidlerne i Danmark, Birgit Pedersen, Aros Billedkunstcentret på Godsbanen, Århus, Anne Mette Axelsen Visuel HF, Tegneskolen, Viborg, Gry Lindebjerg Visuel Gymnasium, DM i tegning, Billedskolen på Horsens Kunstmuseum, Jannik Broz Aarhus Billed- og medieskole, Hanne Algot Jeppesen Billedskolen i Tvillingehallen, Kbh., Eva Ring Talentskolen i Næstved, Kathrine Olldag Mazanti BGK-foreningen, BGK-Storstrøm, Astrid Hammer UKK unge kunstnere og kunstformidlere, Maria Thams Der er desuden støtte fra Det jyske ledernetværk for billedskoler Kulturprinsen, Viborg Kunsthøjskolen i Holbæk

10 BILAG 2 ORGANISATIONSDIAGRAM Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder STYREGRUPPE KOMPETENCECENTER ØST-VEST SEKRETARIATSOPGAVER NETVÆRK VIDENDELING KONFERENCER MV. DEN VISUELLE FØDEKÆDE MODELFORSØG KONSULENTOPGAVER FORMIDLING ARBEJDSGRUPPE FOLKESKOLEN/BILLEDSKOLER ARBEJDSGRUPPE TALENTUDVIKLING ARBEJDSGRUPPE KVALITATIVE STANDARDER NATIONAL ORDNING

11 BILAG 3 HANDLINGSPLAN 2014 fysisk etablering af sekretariat etablering af styregruppe styregruppemøder organisering / omorganisering aktivere hjemmeside etablere et samlet forum for talentudvikling kortlægning af talentområdet lokale og regionale konsulentopgaver etablere regionale netværk igangsætte første modelforsøg landsdækkende konference billedskoledag (ledere / undervisere) 2015 landsdækkende konference billedskoledag (ledere / undervisere) lokale og regionale konsulentopgaver supplere ledernetværk, så det bliver landsdækkende landsdækkende talentudviklingsdag landsdækkende event billedkunstdag med deltagelse af alle interessenter modelforsøg 2016 national strategi lokale og regionale konsulentopgaver landsdækkende konference billedskoledag (ledere / undervisere) landsdækkende talentudviklingsdag modelforsøg perspektiver for national ordning, økonomi, organisering, mv.

TALENTUNDERVISNING I DANMARK

TALENTUNDERVISNING I DANMARK TALENTUNDERVISNING I DANMARK KORTLÆGNING OG UNDERSØGELSE AF TALENTOMRÅDET INDEN FOR BILLEDKUNST I DANMARK KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST 2015 Fotos: Billeder i kortlægningen er fra talenttræffet

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter,

konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter, konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter, Middelfart invitation Kan vi mærke verden, nu hvor vi helst

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Kunstnernes talerør. Bestyrelsens beretning 2014: ½ ET SAMLET STATENS KUNSTFOND

Kunstnernes talerør. Bestyrelsens beretning 2014: ½ ET SAMLET STATENS KUNSTFOND Bestyrelsens beretning 2014: Kunstnernes talerør BKF er i år nået et væsentligt skridt videre med en af vores absolutte mærkesager: At skabe ordentlige arbejdsvilkår for kunstnere i udstillingslivet. I

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse 1. Baggrund Den demografiske udvikling indebærer for kommunerne en dobbelt udfordring - flere ældre øger efterspørgslen efter

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1#

#JobInfo Criteria=KABside1# Ny digital vejledning om boligsociale helhedsplaner KAB har fået bevilget midler af Landsbyggefonden til i samarbejde med BoligsocialNet at udvikle en ny digital vejledning om arbejdet med boligsociale

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

BOLIGSOCIALNET ORGANISERING BOLIGSOCIALNETS MÅLGRUPPER

BOLIGSOCIALNET ORGANISERING BOLIGSOCIALNETS MÅLGRUPPER ORGANISERING BOLIGSOCIALNET ORGANISERING I Boligsocialnet arbejder vi med at imødekomme de mange forskellige behov for videndeling, netværksdannelse og information, du har som boligsocial medarbejder i

Læs mere