ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST"

Transkript

1 ANSØGNING OM STØTTE TIL KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST

2 ANSØGER Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder (BKB) med støtte fra en række organisationer og institutioner (se bilag 1) Siden etableringen i 1990 har Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder fungeret som en paraplyorganisation for landets billedskoler og som et nationalt netværk for børn, unge og billedkunst. BKB har desuden varetaget kompetenceudvikling, erfaringsudveksling, igangsætning og koordinering, lokalt såvel som nationalt og med særlig fokus på billedskoler. Endelig har BKB samarbejdsrelationer til internationale billedkunstorganisationer med særligt henblik på at indhente og udveksle erfaringer om børns og unges møde med billedkunsten. BKB vil såfremt ansøgningen imødekommes overføre sine aktiviteter til kompetencecentret for Børn, Unge og Billedkunst. BAGGRUND FOR ANSØGNINGEN BKB og støtteorganisationer har fælles interesse i at sikre børn og unge kvalificerede møder med billedkunsten i fritiden, i skole og igennem talentarbejde. I mange år har forskellige aktører inden for hver deres område arbejdet for at få billedkunst for børn og unge på dagsordenen. Det er i vidt omfang lykkedes. Der er formidling for børn og unge på de fleste kunstmuseer, billedskolerne er veletableret og modtager de fleste steder kommunal driftsstøtte, og mange steder arbejdes der målrettet med talentudvikling af unge. Den organisatoriske forankring af billedskolerne er vidt forskellig, nogle er del af en kulturskole eller et kunstmuseum, andre har ønsket at udvikle området i en selvstændig organisation, og atter andre driver billedskoler i privat regi. Fælles for alle områderne er imidlertid behovet for en samlende organisation, som kan understøtte den kvalitative udvikling af billedskolerne i dialog med relevante faglige organisationer, samle erfaring og videndele omkring talentudvikling samt medvirke til at opkvalificere billedkunstnere og billedkunstundervisere. Herved kan formidlingen af billedkunst i mødet med børn og unge styrkes. Behovet for en kontinuerlig og målrettet strategisk indsats for styrkelse af børn og unges møde med billedkunsten understreges af fagets manglende status i folkeskolen, og af at de få nationale puljer, der har kunnet understøtte billedkunstområdet for børn og unge, er nedlagt. Med Billedkunstudvalgets invitation i foråret 2013 til deltagere fra alle dele af billedkunstområdet skabtes en fornyet interesse for hinandens arbejde og en større forståelse af behovet for at udvikle en overordnet strategi for sikring af den billedkunstneriske fødekæde. Derfor er tiden nu inde til at arbejde med en fremadrettet strategisk indsats for at styrke billedkunst for, med og af børn og unge på det overordnede niveau, og gennem dialog, erfaringsudveksling og kompetenceudvikling sikre en afsmittende virkning lokalt og regionalt. 2

3 OM ANSØGNINGSPROCES - Inddragelse af samarbejdspartnere Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder har tradition for et bredt samarbejde, for grundig research, mange fælles projekter og med en medlemskreds, hvoraf mange er fælles medlemmer på tværs af den billedkunstneriske fødekæde (f.eks. BKF, Danmarks Billedkunstlærere, BGK-foreningen). Derfor var det naturligt at inddrage samarbejdspartnere i en drøftelse af, hvordan hele billedkunstområdet kan bidrage til børns og unges møde med billedkunst og billedkunstnere med henblik på en fremtidig national ordning. Ansøgningen er således blevet til med inddragelse af repræsentanter for billedkunstorganisationer, institutioner og kommuner, som støtter op om etablering af et kompetencecenter / sekretariat, der kan varetage de mange opgaver, der er forbundet med en samlet styrkelse og strategi for at sikre børn og unge kvalificerede møder med billedkunsten i fritiden, i skole og igennem talentarbejde. Der er desuden hentet inspiration fra andre fagområder, musikskolerne, Dansehallerne og egnsteaterkonsulenterne samt fra andre nordiske lande. FORMÅL Formålet er at skabe et kompetencecenter for børn, unge og billedkunst, der står i spidsen for den kvalitative udvikling af børn og unges møde med billedkunst i dialog med relevante faglige organisationer og institutioner skaber netværk og samler erfaringer, videndeler samt opkvalificerer på alle niveauer i fødekæden udvikler modelprojekter med henblik på at styrke talentudvikling, kvalitative standarder og samarbejdet med folkeskolen samler området og taler med én stemme på baggrund af erfaringer med kvalitetsløft skaber grundlag for at pege på en fremtidig national ordning ORGANISERING OG STRUKTUR Med udgangspunkt i BKB etableres en styregruppe med repræsentanter for støtteorganisationerne og andre relevante aktører. Der ansættes en konsulent/ tovholder for hhv. Øst- og Vestdanmark, og der nedsættes arbejdsgrupper inden for kompetencecenterets fokusområder. (se organisationsdiagram bilag 2) Det er vigtigt, at organisering og aktiviteter er landsdækkende, så alle har mulighed for at deltage i en kvalitativ udvikling af billedkunstundervisning for børn og unge uanset tilhørsforhold eller geografisk placering. Det er BKBs erfaring fra diverse konsulentopgaver, at spændende og nytænkende modeller og projekter opstår i små såvel som store institutioner og organisationer. Denne mangfoldighed ønskes afspejlet i organisering, i modelprojekter og i valg af samarbejdspartnere. En langsigtet organisationsplan kræver længere tid end ansøgningsfristen tillader, idet samarbejdet mellem de forskellige professionelle aktører skal modnes, organisationerne skal have tid til drøftelser i deres bagland, og eventuelle ændringer af nuværende organisation skal i flere tilfælde godkendes af generalforsamlingen. 3

4 MODELFORSØG OG NETVÆRKSDANNELSE Kompetencecentret for Børn, Unge og Billedkunst udvikler målrettede modelforsøg med henblik på at understøtte udviklingen og høste nye erfaringer inden for tre indsatsområder. I dette arbejde inviteres relevante aktører ind med henblik på at binde organisationerne og fødekæden sammen. Med baggrund i de mange dokumenterede modelforsøg der gennem mange år er gennemført på mange niveauer, i mange dele af fødekæden og i mange geografiske områder, ønskes der således ikke igangsættelse af modelforsøg, der beskriver gode lokale undervisningsforløb eller best practise. Der ønskes modelforsøg, der arbejder konkret på organisering, struktur og opkvalificering af området, lokalt og nationalt. Modelforsøgene kobles derfor tæt til kompetencecentret som en integreret del af arbejdsopgaverne. Modelforsøgene fungerer som analysegrundlag, faglig sparring og erfaringsudveksling mellem aktive partnere i det nationale netværk samt i små og store kommuner. Modelforsøgene er netværksskabende og medvirker til at styrke kompetencecentrets forankring. Herunder skitseres de tre indsatsområder, som ønskes belyst og afprøvet på overordnet niveau og i konkrete modelprojekter med inddragelse af aktører og samarbejdspartnere på de enkelte områder. 1. BILLEDSKOLERNE OG FOLKESKOLEN Opkvalificering og efteruddannelse Billedskolerne skal koble sig på det forpligtende samarbejde, der skrevet ind i Folkeskolereformen og udvikle modeller for, hvordan dette samarbejde kan effektueres. Her skal det fx undersøges, om kan laves et samarbejde om opkvalificering af undervisere. Det vil tage mange år, før skolerne kan tilbyde undervisning i billedkunst med undervisere, der har billedkunst som liniefag, så måske kan en fælles efteruddannelse af billedkunstundervisere og billedkunstnere være en mulighed. Kan man i samarbejdet tilføre nye synsvinkler og nye metoder, og kan vi afdække og beskrive nogle centrale omdrejningspunkter i samarbejdet? Kan man finde nøgler til at åbne samarbejdet mellem den pædagogiske, den formidlingsmæssige og den billedkunstneriske faglighed. Samarbejdsmodeller i kommunerne skal dokumenteres og videreformidles. 2. TALENTUDVIKLING Der er tidligere lavet modelforsøg med talentudvikling, som flere steder har ført til oprettelse af talentlinjer. Der er imidlertid behov for at samle erfaringerne og udvikle talentområdet for unge og i lighed med den øvrige del af billedkunstområdet pege på mulige nationale fremtidige løsninger, men med åbenhed for at billedkunstområdet styrkes ved at talentudviklingen kan finde sted i flere forskellige sammenhænge. Talentudviklingen foregår såvel som en parallel til musikskolernes MGK-undervisning i form af BGK, talentlinjer i samarbejde med kunstakademier og i Visuel Gymnasium og Visuel HF inspireret af erfaringer fra Norden. Generelt ønskes der en større progression i undervisningen og en sammenhæng mellem billedskoleundervisning og talentundervisning, så talentundervisningen forbinder sig både til akademiet og til billedskolernes grundkurser på et højt kunstfagligt niveau. Eksempelvis kan der etableres mentorordninger og udvikles digitale platforme i samarbejde Ung Kunst i DR. 4

5 3. KVALITATIVE STANDARDER I BILLEDSKOLER OG TALENTUDVIKLING Både i billedskolerne og i talentundervisningen har man efterlyst fælles vejledende standarder uden det går ud over det eksperimenterende, kreativiteten, mangfoldigheden samt de spontane, aktuelle og lokale muligheder. Generelt er undervisningsniveauet i de danske billedskoler meget højt i forhold til andre nordiske og europæiske lande, og i mange kommuner udvikles der kvalitativt både i forhold til undervisning og ledelse. Erfaringerne fra BKB`s undersøgelser underbygger, at ved at beskrive faktuelle forhold, indhold og muligheder, kan det give et løft til nogle af de billedskoler, som mangler inspiration, sammenligningsgrundlag og politiske argumenter. Der efterlyses desuden kvalitative undervisningsmaterialer i alle dele af den visuelle fødekæde. Samarbejde med skoletjeneste / læringstjeneste og formidlere på kunstmuseer og andre udstillingssteder kan være med til at give gensidig inspiration og højne standarden fagligt og formidlingsmæssigt. Det skal desuden arbejdes med faglig sparring og konsulentbistand mellem billedskolerne fx i form af rotationsprincip. KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST Landskonferencerne i BKB på et højt fagligt niveau samt dokumentation af billedskoleområdet har gennem en lang årrække været med til at samle og kvalificere store dele af billedkunstområdet for børn og unge. Desuden har en årlig landsdækkende billedskoledag og etablering af ledernetværk været med til at udfylde et stort behov for sparring og inspiration. Disse aktiviteter indgår i den treårige satsning i kompetencecentrets regi som en væsentlig del af indsatsen for at samle, udvide og skabe netværk. Dokumentation i form af undersøgelser og udgivelse af publikationer vil også fortsat være en del af metoderne til at synliggøre og styrke området. Disse aktiviteter videreføres naturligvis også i Kompetencecentret for Børn, Unge og Billedkunst men får et bredere perspektiv og referenceområder i kraft af inddragelse af flere samarbejdspartnere og interessenter (f.eks. skoletjeneste/ læringstjeneste, talentområdet og MID) og med udvidet kontakt til det kulturpolitiske niveau. Desuden skal nye samlende events / fremstød iværksættes (f.eks. en national billedkunstdag). (se handlingsplan bilag 3) Overordnet skal kompetencecentret fungere som et landsdækkende kompetence- og videncenter med tæt kontakt til samarbejdspartnere og aktører inden for billedkunstområdet. arbejde på en national ordning for billedkunst for børn og unge arbejde med at skabe sammenhæng og binde fødekæden sammen tale med en stemme på det overordnede mål: Børn og unge skal møde billedkunst og billedkunstnere arbejde med professionalisering, kvalitetsudvikling og udvikling af metoder, billedkunstfagligt og formidlingsfagligt, administrativt og organisatorisk 5

6 Kompetencecentret konkrete opgaver: Kontakt officielle instanser (KL, Kulturstyrelsen, ministerier, politiske udvalg, mv.) konsulentopgaver, rådgivning Deltage i arbejdsgrupper lokalt, regionalt og nationalt vedr. billedkunst for børn og unge kortlægning, indsamle data og dokumentation Kvalitetsløft, efteruddannelse og kompetenceudvikling Knytte området nærmere til skoletjenester / læringstjenester / billedkunstinstitutioner Samarbejde med kommuner om billedkunstens rolle i kulturelle læringsplaner Skabe, samle og koordinere netværk i alle dele af landet Formidling og videndeling (f.eks. via digitale platforme i samarbejde med DR) Afholde seminarer og konferencer Kontakt til nordiske og europæiske billedkunstorganisationer og institutioner PLACERING AF KOMPETENCECENTRET Der arbejdes med en deling af kompetencecentrets opgaver, så området bliver bundet sammen på tværs af geografi, indhold, tilhørsforhold, osv. Der lægges vægt på, at sekretariatet med den fysiske placering har muligheder for kontinuerligt samarbejde med andre billedkunstinteressenter, at det er centralt placeret, og at arbejdet samlet set er landsdækkende. Der er givet tilsagn om placering af sekretariat i Aarhus Kommune, hvor der arbejdes sammen med det øvrige billedkunstmiljø (Billedkunstcentret på Godsbanen, Kunstmuseer, Kunstakademi, Billed- og Medieskolen, skoletjenesten ULF, m.fl.) I Østdanmark placeres sekretariatsfunktionen hos BKF i København ANSATTE I KOMPETENCECENTRET Kompetencecentret består af en deltids HK-medarbejder (løn, regnskab, mv.) to deltidsansatte konsulenter (øst / vest), som har indsigt i billedkunstområdet, fagligt, formidlingsmæssigt og kulturpolitisk Tilkøb af professionel revision Tilkøb af medarbejdertimer til opgaver, der kræver specifikke kompetencer (f.eks. på talentområdet) Medarbejdertimer ønskes sammensat på en måde, så der kan indhentes ekspertise, når det er hensigtsmæssigt. Desuden skal det være muligt at supplere med projektmedarbejdere og løntilskudsansatte med kvalifikationer inden for området. Der kan evt. være en særlig fordeling af medarbejdertimerne i etableringsfasen med en trinvis indfasning af opgaver og tilknyttede personer. Det er BKB`s ønske, at den nuværende formand i den første fase placeres i Vestdanmark, så de mange års erfaringer og opbygning af omfattende netværk kan videregives (se CV bilag 4). Der er pt. ikke taget stilling til andre ansatte. 6

7 PERSPEKTIVER HVOR ØNSKER VI AT VÆRE OM TRE ÅR? Efter mange års arbejde er ønskesedlen lang hos aktørerne, men med de midler, der er til rådighed, skal handlingsplanen og succeskriterierne være realistiske og fokuseret. Arbejdet går som nævnt ud på at samle området, skabe samarbejdsflader og en større politisk gennemslagskraft. Hvis dette lykkes har vi om tre år etableret et velfungerende sekretariat, der arbejder kontinuerligt med samarbejdspartnerne og det politiske niveau afprøvet og fundet frem til en national ordning, der rummer det samlede billedkunstområde for børn og unge fået større kulturpolitisk gennemslagskraft fået større ligestilling med andre kunstområder vedr. ansættelse, løn, lovgivning, mv. sat nogle kvalitetsstandarder på alle niveauer lavet beregninger på, hvad nationale løsninger vi koste afprøvet og dokumenteret modelforsøg 7

8 BUDGET Etablering af sekretariat, (tlf. computer, mv.) Husleje (3 x kr.) Sekretariatsmedarbejder, vest 3 år (25 tim ugentlig) Sekretariatsmedarbejder, øst 3 år (25 tim ugentlig) Modelprojekter (3 x kr.) og events (3 x kr.) Administration, PR, regnskab, revision Seminarer og konferencer Mødeudgifter Transport, div. møder Eksterne medarbejdertimer kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. I alt FINANSIERINGSPLAN Deltagerbetaling, seminarer og konferencer Kunstrådet, Billedkunstudvalget Eksterne midler Medlemskontingenter I alt kr kr kr kr kr. BEMÆRKNINGER TIL ØKONOMI Der er i budgettet afsat midler til modelforsøg, men ikke lavet specifikke budgetter for de enkelte forsøg, da disse på mange punkter ønskes integreret i sekretariatsopgaverne. Når modelforsøgene gennem en samarbejdsproces bliver mere konkrete, laves der en mere specifik beskrivelse af opgaver og budget. Desuden forventes der i dele af modelforsøgene en samfinansiering med de involverede institutioner/ organisationer. Der vil være en stram budgetstyring med løbende justeringer. ANSØGNINGSBELØB Til kompetencecentret ansøges der om kr. Økonomisk ansvarlig: Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder 8

9 BILAG 1 Oversigt over samarbejdspartnere (der står bag denne ansøgning og som indgår i fremtidigt samarbejde og/ eller styregruppe) BKF, Miriam Katz Kunstakademiet, Kbh., Lars Bent Petersen, Akademirådet, BGK Vestsjælland, mm. Heine Skjerning Danmarks Billedkunstlærere, Lykke Andersen Skoletjenesten / ULF, billedkunst, Anne Line Svelle MID Museumsformidlerne i Danmark, Birgit Pedersen, Aros Billedkunstcentret på Godsbanen, Århus, Anne Mette Axelsen Visuel HF, Tegneskolen, Viborg, Gry Lindebjerg Visuel Gymnasium, DM i tegning, Billedskolen på Horsens Kunstmuseum, Jannik Broz Aarhus Billed- og medieskole, Hanne Algot Jeppesen Billedskolen i Tvillingehallen, Kbh., Eva Ring Talentskolen i Næstved, Kathrine Olldag Mazanti BGK-foreningen, BGK-Storstrøm, Astrid Hammer UKK unge kunstnere og kunstformidlere, Maria Thams Der er desuden støtte fra Det jyske ledernetværk for billedskoler Kulturprinsen, Viborg Kunsthøjskolen i Holbæk

10 BILAG 2 ORGANISATIONSDIAGRAM Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder STYREGRUPPE KOMPETENCECENTER ØST-VEST SEKRETARIATSOPGAVER NETVÆRK VIDENDELING KONFERENCER MV. DEN VISUELLE FØDEKÆDE MODELFORSØG KONSULENTOPGAVER FORMIDLING ARBEJDSGRUPPE FOLKESKOLEN/BILLEDSKOLER ARBEJDSGRUPPE TALENTUDVIKLING ARBEJDSGRUPPE KVALITATIVE STANDARDER NATIONAL ORDNING

11 BILAG 3 HANDLINGSPLAN 2014 fysisk etablering af sekretariat etablering af styregruppe styregruppemøder organisering / omorganisering aktivere hjemmeside etablere et samlet forum for talentudvikling kortlægning af talentområdet lokale og regionale konsulentopgaver etablere regionale netværk igangsætte første modelforsøg landsdækkende konference billedskoledag (ledere / undervisere) 2015 landsdækkende konference billedskoledag (ledere / undervisere) lokale og regionale konsulentopgaver supplere ledernetværk, så det bliver landsdækkende landsdækkende talentudviklingsdag landsdækkende event billedkunstdag med deltagelse af alle interessenter modelforsøg 2016 national strategi lokale og regionale konsulentopgaver landsdækkende konference billedskoledag (ledere / undervisere) landsdækkende talentudviklingsdag modelforsøg perspektiver for national ordning, økonomi, organisering, mv.

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Ideens navn Model 1: Etablering af Billedskolen Kulturregion Storstrøm Arbejdsgruppens deltagere Dina Vester Feilberg, Leder Rønnebæksholm Mette Lima, Leder for CultHus, hvor Billedfabrikken hører under

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Svendborg d. 12-0-07 Modelforsøg: Børnekultur i kommunen Svendborg kommune ansøger hermed om at blive udpeget til som modelkommune i Børnekulturens

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

TALENTUNDERVISNING I DANMARK

TALENTUNDERVISNING I DANMARK TALENTUNDERVISNING I DANMARK KORTLÆGNING OG UNDERSØGELSE AF TALENTOMRÅDET INDEN FOR BILLEDKUNST I DANMARK KOMPETENCECENTER FOR BØRN, UNGE OG BILLEDKUNST 2015 Fotos: Billeder i kortlægningen er fra talenttræffet

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter,

konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter, konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter, Middelfart invitation Kan vi mærke verden, nu hvor vi helst

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Europæiske Kulturbørn. Kunst og kultur i dagligdagen med de 0-8 årige børn. Et udviklings- og forskningsprojekt med nordiske og europæiske dimensioner

Europæiske Kulturbørn. Kunst og kultur i dagligdagen med de 0-8 årige børn. Et udviklings- og forskningsprojekt med nordiske og europæiske dimensioner Europæiske Kulturbørn Kunst og kultur i dagligdagen med de 0-8 årige børn Et udviklings- og forskningsprojekt med nordiske og europæiske dimensioner I Danmark såvel som i Norden og Europa er der læreplaner

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Deltag i modelforsøg. Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge

Deltag i modelforsøg. Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge Deltag i modelforsøg Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge 2 Det nye modelforsøg er Børnekulturens Netværks konkrete strategi for at styrke

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne 2015-058535 Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28.

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. Referat - Side 1 FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR.3 28. AUGUST 2008 REFERAT Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. august 2008 Deltagere: Bjarne Rasmussen, Frederiksberg Sundhedscenter,

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

REFERAT. Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca Rasmussen (næstformand), Bodil Nielsen, Claus Andersen

REFERAT. Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca Rasmussen (næstformand), Bodil Nielsen, Claus Andersen Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 28 Mødedato: 01.09.2016 Tidspunkt: Kl. 09.00 16.00 Sted: Mødelokale 8 Til stede fra udvalget: REFERAT Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud P R O J EKTBESKRIVELSE Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud Baggrund Dagtilbuddene spiller en afgørende rolle i

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 1. Baggrund Denne samarbejdsaftale

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Projekttitel BUM Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland - udvikling af kvalitet, kompetencer og europæisk dimension

Projekttitel BUM Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland - udvikling af kvalitet, kompetencer og europæisk dimension Projekttitel BUM Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland - udvikling af kvalitet, kompetencer og europæisk dimension Kort resume BUM vil indfri visionen om, at Region Midtjylland skal fremstå

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

VEU Center Østjylland

VEU Center Østjylland Lovgrundlag 13 VEU-centre Medlemmer af VEU-Centerr Centerråd Østjylland Per Bergenhagen Johan Schmidt Henrik Dybdahl Svend Skov Jensen Viggo Thinggaard Hans-Jørgen Hørning H Sonja Mikkelsen Thomas MøllerM

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende VETERAN STRATEGI For tidligere udsendte og deres pårørende VETERANSTRATEGI FOR RANDERS KOMMUNE Med veteranstrategien vil Randers Kommune anerkende veteraner for den indsats, de har ydet for det danske

Læs mere

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013 har fået til opgave at forestå satspuljeprojektet

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 03.2011 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere Projektbeskrivelse Ungekulturråd og Projektmagerforløb i Kulturregion Fyn 2015-18 Baggrund Udvikling af et ungekulturråd har været, og er fortsat, en indsats under den fynske kulturaftale. I perioden 2015-18

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

NOTAT. KulturDanmark arbejdsgruppe Børns og unges møde med og engagement i kunst og kultur

NOTAT. KulturDanmark arbejdsgruppe Børns og unges møde med og engagement i kunst og kultur NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 KulturDanmark arbejdsgruppe Børns og unges møde med og engagement i kunst og kultur post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Navn. Navn. 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord.

Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Navn. Navn. 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag Navn 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Navn 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Formål 2 Stk.1. Kunsthal Nord er

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Resume XX skal tage stilling til, om XX Kommune skal indgå i en 4-årig regional kulturaftale (KulturMetropolØresund) for 2012-2015,

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Kommissorium ABC helhedsplan

Kommissorium ABC helhedsplan Kommissorium ABC helhedsplan 2017-2020 Organisationsdiagram for den boligsociale helhedsplan, ABC 2017-2020 Bestyrelsen Bestyrelsen er ABC projektets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for,

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Statens Kunstråds handlingsplan

Statens Kunstråds handlingsplan Statens Kunstråds handlingsplan 2011-15 NETVÆRKSDANNELSER EKSPERIMENT KUNST RÅDGIVNING DIGITAL FORMIDLING MANGFOLDIGHED BØRN & UNGE INTERNATIONALT Redaktion Statens Kunstråd H.C. Andersens Boulevard 2

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Løsningsforslag fra arbejdsgruppe

Løsningsforslag fra arbejdsgruppe Løsningsforslag fra arbejdsgruppe KULTURREGION for udvikling af minimum et regionalt talentudviklingsforløb for unge indenfor områderne billedkunst, scenekunst og film. Arbejdsgruppens deltagere: Kathrine

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Digital dannelse: Fra begreb til praksis

Digital dannelse: Fra begreb til praksis DEFF På vegne af de samlede ansøgere: Kulturstyrelsen Vicerektor Lars Nordam H.C. Andersens Boulevard 2 Århus Statsgymnasium 1553 København K Fenrisvej 33 8210 Århus V Digital dannelse: Fra begreb til

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 13. januar 2009 /METGRE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted

Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland for navn på uddannelsessted Jævnfør udviklingskontrakten med Undervisningsministeriet for perioden 2014-2015 skal

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE Til Børnekulturens Netværk - modelkommuneforsøg SUB-FILM Film fra kanten for, med og af unge fra de ældste klasser i Århus forstæder. SUB-FILM er et samarbejde mellem århusianske forstadsskoler, konsulenter

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af folkeskolereformen med overskriften Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Læs mere