Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger."

Transkript

1 Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende antal decimaler i beregnede resultater. Altid 2 decimaler ved kronebeløb. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Ligninger Der er ikke noget, der hedder "at flytte over". Bruger ikke eller, men ensbetydende ligninger kan skrives under hinanden. Der bruges tekstforklaring ved problemløsning. Der løses to ligninger med to ubekendte (grafisk og substitution) Stifter bekendtskab med ligninger af 2. grad. Der er ikke noget, der hedder "at flytte over". Elever skal selv kunne opstille ligninger. 2.gradsligningen er ikke med på C-niveau. Der er ikke noget, der hedder "at flytte over". Bruger men ikke men ensbetydende ligninger skrives under hinanden. Elever skal selv kunne opstille ligninger. Elever skal kunne løse almindelige og skjulte 2. gradsligninger. At flytte over" kræver altid uddybning. Bruger men ikke (stort set) og ensbetydende ligninger skrives under hinanden. 2.gradsligninger og eksponentielle er med på C- niveau. Uligheder Er med i simpel form. Er ikke med. Er med. Er med. Funktioner Lineære funktioner y = ax+b eller f(x) = ax+b Knækkurve eller sammensat graf. Grafisk fremstilling af grafer, som ikke er lineære. Det hedder "sammenhænge" på C-niveau (STX/HF). På B og A- niveau anvendes f(x). Lineær, eksponentiel og potenssammenhænge. På B og A niveau kommer polynomier, eksponential- og logaritmefunktioner med. Ingen knækkurver eller sammensatte grafer. Grafer tegnes ikke i hånden men vha. værktøj På B-niveau arbejdes med polynomier, potensfunktioner og enkle sammensætninger af disse. På A-niveau behandles yderligere trigonometriske-, eksponential- og logaritmefunktioner, vektorfunktioner i planet, samt sammensætninger af disse., På B-niveau arbejdes med polynomier, potensfunktioner differentialkvotient og funktionsanalyse. På A-niveau behandles yderligere trigonometriske-, eksponential- og logaritmefunktioner

2 Koordinatsystem Vi bruger både betegnelserne "x-akse, y-akse" og "1.aksen, 2.aksen". Nogle bruger også begreberne uafhængig og afhængig variabel. Vi bruger både betegnelserne "x-akse", "y-akse" og "1. aksen" og 2. akse" Der bruges både betegnelserne Vi bruger næsten udelukkende "x-akse, y-akse" og "1.aksen, betegnelsen: "x-akse" og "y-akse" 2.aksen". Afbildninger/ repræsentationer Cirkeldiagram, stolpe-, pindediagram, søjlediagram, procentdiagram, xy-graf, sildeben, funktionsforskrift. Stolpe/pindediagram Søjlediagram xy - graf Sildeben Funktionsforskrift xy graf xyz graf Sildeben Funktionsforskrift Skitser Stolpe-, pindediagram, søjlediagram, xy-graf, sildeben, funktionsforskrift. Rentesregning Simpel renteberegning, vækst, vækstformlen, væksttabeller. Kapitalfremskrivning Fremskrivningsfaktor Kapitalfremskrivning Fremskrivningsfaktor Kapitalfremskrivning og Annuitetsregning Statistik Gennemsnitstallene, kvartilsæt, største- og mindsteværdi frekvens. Histogram, sumkurve, trappediagram. Kvartilsæt, største - og mindsteværdi og boksplot Histogram Sumkurve Trappediagram Ingen statistik Gennemsnit. kvartilsæt, størsteog mindsteværdi, variationsbredde, søjle- og pindediagrammer, sumkurver og trappediagrammer. På B-nveau desuden binominal og normalfordelingerne Geometri Figures egenskaber. Skitser, isometrisk tegning, perspektivtegning, geometriske konstruktioner. Størrelsesforhold (trekanter). Målestoksforhold. Pythagoras. Elever skal kunne tegne en skitse, der ligner lidt. Intet målfast. Elever skal kunne tegne målfast skitse. Elever skal kunne tegne en skitse, der ligner. Målfast er ikke et krav. Trigonometri Er nyt i grundskolen. Enkel trigonometri i forbindelse med retvinklede trekanter - beregne sider og vinkler. Finde sider og vinkler i vilkårlige trekanter allerede på C-niveau. Finde vinkler og sider i alle slags trekanter. Ingen trigonometri på C-niveau. På B og A-niveau skal eleverne kunne finde sider og vinkler i alle slags trekanter.

3 Brug af symboler Opgaver har både tekst og symboler. Benytter ikke tusindtalsseparator. Punktum bruges ikke som komma. Kolon bruges som divisionstegn. Der mødes opgaver, hvor der kun er symboler. Der skal være en konklusion, hvis opgaven har relation til virkeligheden. Skriver symbolformler op. Samme symboler i formler, på figurer og på grafer. Bruger ikke kolon som divisionstegn. Opgaver, hvor der kun er symboler, samt kombinationer. Skrive symbolformler op, reducer helst mest muligt på symbolform inden tal indsættes i formler. Samme symboler i formler, på figurer og på grafer Ikke kolon som divisionstegn Opgaver, hvor der kun er symboler. Der skal være en konklusion, hvis opgaven har relation til virkeligheden. Skriver symbolformler op. Samme symboler i formler, på figurer og på grafer. Areal og Rumfang Arealberegning af polygoner, cirkler og vilkårlige figurer. Rumfangsberegning af forskellige rum-lige figuerer. Massefylde. Dette arbejdes der ikke med, det forventes at areal af cirkel, trekant og firkant kan findes samt rumfang for kasse og cylinder. Dette arbejdes der ikke med, det forventes at areal af cirkel, trekant og firkant kan findes. Dette arbejdes der ikke med, det Arealer af 2D vha. integralregning forventes at areal af cirkel, trekant på B-niveau. Volumener af og firkant kan findes. omdrejningslegemer vha. integralregning på A-niveau. Beviser Geometriske beviser for simple areal- og rumfangsformler. Simple beviser af kendte formler og regneregler. Anvendte sætninger bevises med formler. Udledning af visse formler, eks. Sinus- og cosinusrelationen. Anvendte sætninger og formler udledes og bevises. Dog visse først på A-niveau.

4 Karakterer problemløsning Kara Pointtal kter Fra STX matb 2009 Karakter Pointtal Fra mat A 2010 Karakter Pointtal Fra mata 2009 Karakter Pointtal Færdighedsregning Færdighedsopgaven kræver ingen forklaring, kun et resultat (test af færdigheder og paratviden). B og A-niveau: Der er en times opgave uden hjælpemidler (færdighedsprøven), der kræver forklarende tekst. Når eleverne ikke skriver forklarende tekst i begyndelsen af 1g kan det skyldes at de tolker opgaverne som færdighedsopgaver Der er ingen prøve uden hjælpemidler Der er en times opgave uden hjælpemidler (færdighedsprøven), der kræver forklarende tekst Kommunikationsværdi 2.9. I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på elevens brug af faglige begrundelser, herunder anvendelse af matematiske modeller, samt elevens anvendelse af forklarende tekst, algebraiske udtryk, tegninger og grafer. Ligeledes indgår det i bedømmelsen, hvorledes eleven på grundlag af de foreliggende oplysninger og data kan vurdere problemer, beskrive løsningsstrategier og udarbejde løsninger vha. matematikken. I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart, herunder om der i opgavebesvarelsen er: en forbindende tekst fra start til slut, der giver en klar præsentation af, hvad den enkelte opgave og de enkelte delspørgsmål går ud på en hensigtsmæssig opstilling af besvarelsen i overensstemmelse med god matematisk skik. en dokumentation ved et passende I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på, om tankegangen klart fremgår, herunder om der i besvarelsen af den enkelte opgave er: en forbindende tekst, der giver en klar begrundelse for valget af den anvendte løsningsmetode samt en afrunding af hvert spørgsmål med præcise konklusioner, præsenteret i et klart sprog og med brug af korrekt matematisk notation I bedømmelsen lægges der vægt på, at eksaminandens tankegang klart fremgår. Besvarelsen skal dokumenteres ved hjælp af beregninger, uddybende tekst samt brug af figurer og grafer med en tydelig sammenhæng mellem tekst og illustration. Hvor hjælpemidler, herunder ITværktøjer, er benyttet, skal mellemregninger erstattes af forklarende tekst.

5 Termer Beregn: man må ikke aflæse eller måle Find/bestem: Valgfri metode Begrund/forklar/ beskriv: sproglig forklaring Skitsér Angiv Skitse: En ikke målfast tegning med størrelsesangivelse. antal mellemregninger. en redegørelse for den anvendte fremgangsmåde, herunder den eventuelle brug af de forskellige faciliteter, som et værktøjsprogram tilbyder en brug af figurer og illustrationer en tydelig sammenhæng mellem tekst og figurer en redegørelse for den matematiske notation, der indføres og anvendes, og som ikke kan henføres til standardviden en afrunding af de forskellige spørgsmål med præcise konklusioner, præsenteret i et klart sprog og med brug af almindelig matematisk notation. Bestem: Eleven skal selv finde en brugbar metode. Der ligger ikke brug af en bestemt metode skjult i opgaveformuleringen (løsningen er her typisk et tal) Gør rede for: forklar (løsningen på opgaven er en tekst). Skitsér: En ikke målfast tegning. Men det skal ligne (eks. trekanter og parabel) dokumentation af beregninger ved brug af it-værktøjer og/eller mellemregninger samt med forklarende tekst benyttet figurer og illustrationer med en tydelig sammenhæng mellem tekst og figurer. Bestem: Eleven skal selv finde en brugbar metode. Der ligger ikke brug af en bestemt metode skjult i opgaveformuleringen (løsningen er her typisk et tal). Gør rede for: Forklar (løsningen på opgaven er en tekst) Skitsér: En ikke målfast tegning. Men det skal ligne (eks. trekanter og parabel). Konstruer: Målfast skitse på millimeterpapir eller fra CASprogram. Bestem: Eleven skal selv finde en brugbar metode. Der ligger ikke brug af en bestemt metode skjult i opgaveformuleringen (løsningen er her typisk et tal) Gør rede for: forklar (løsningen på opgaven er en tekst). Skitsér: En ikke målfast tegning. Men det skal ligne (eks. trekanter og parabel) Opstilling af opgave Oftest bruges 3 punktsopstilling Læsevenlig: dvs. vi starter fra venstre til højre. Oppefra og ned Læse venstre > højre. oppefra og ned Læse venstre > højre. oppefra og ned Benævnelser /enhed Skal med Er aldrig med. Er enheder nævnt i opgaven og Er enheder nævnt i teksten, skal væsentlige for resultatet, skal de de med i facit og mellemresultater. med.

6 Terminsprøver Der kan være. Ikke noget krav Der kan være. Ikke noget krav Ja, her er terminsprøver, dog kun på 3. år til Mat A grundet Der kan være. Ikke noget krav speciel eksamensform Mat B: Projekt, stillet af UVM. Mat C (STX) ingen skriftlig Eleverne har 16 lektioner til 1 times færdigheds regning prøve deres rådighed, hvor de kan få Mat C ingen skriftlig prøve. derefter 3 times Mat C (HF) 3 timers skriftlig vejledning af deres normale Mat B 1 time uden problemregning prøve med hjælpemidler underviser. De afleverer en hjælpemidler og 3 timer med Mat B 1 time uden mindre matematikrapport, som hjælpemidler i træk med 1 Afsluttende skriftlig Der gives 2 karakterer. hjælpemidler og 3 timer med de skal forsvare til mundtlig karakter prøve hjælpemidler i træk med 1 eksamen Mat A 1 time uden Ordenskarakteren karakter Mat A: 5 timer i træk med hjælpemidler og 4 timer med (kommunikationsværdien) er Mat A 1 time uden hjælpemidler % af hjælpemidler i træk med 1 indeholdt i hjælpemidler og 4 timer med spørgsmål i ukendt stof, der er karakter problemregningskarakteren. hjælpemidler i træk med 1 udleveret materiale til dette 48 karakter timer før prøvens start. Ja. Mat B: obligatorisk Mundtlig prøve ingen Ja Mat A: med i udtrækning. Elever skal op i min. mundtlig eller skriftlig prøve ja

7 Projektarbejde Et projekt i grundskole er en opgave med et overordnet emne. Der er et produkt og en fremlæggelse (meget bredt, f.eks. skuespil, diskussion, mundtlig fremlæggelse). Det afsluttende projekt er tværfagligt. Det er længerevarende Et projektarbejde er et gruppearbejde, der tager udgangspunkt i en problemformulering, som enten er stillet af læreren eller gruppen selv. Det kan være enkelt eller flerfagligt. Der er et produkt og/eller en fremlæggelse. Fremlæggelsen kan være produktet. Mundtlig eksamen i Mat A tager udgangspunkt i en ud af 10 projektopgaver lavet i løbet af de 3 år. Projektopgaverne er specielle matematikprojekter. Dog gennemføres også flerfaglige projekter. Disse er dog ikke en del af pensum i forbindelse med mundtlig eksamen i Matematik. Et projektarbejde er et gruppearbejde, der tager udgangspunkt i en problemformulering, som enten er stillet af læreren eller gruppen selv. Det kan være enkelt eller flerfagligt. Der er et produkt og/eller en fremlæggelse. Fremlæggelsen kan være produktet. Skriftligt arbejde Læreren afgør selv omfanget af skriftlige hjemmeopgaver Centralt bestemt omfang af hjemmeopgaver. Det er et krav om at det skriftlige arbejde skal kommenteres Centralt bestemt omfang af hjemmeopgaver. Det er et krav om at det skriftlige arbejde skal kommenteres Centralt bestemt omfang af hjemmeopgaver. Det er et krav om at det skriftlige arbejde skal kommenteres og fremstå struktureret og overskueligt. Par-arbejde Meget udbredt Meget udbredt Meget udbredt Meget udbredt Gruppearbejde Både kortere- og længerevarende. Gruppedannelse sker efter mange forskellige kriterier Både kortere- og længerevarende. Gruppedannelse sker efter mange forskellige kriterier. Både kortere- og længerevarende. Gruppedannelse sker efter mange Både kortere- og længerevarende. forskellige kriterier. Gruppeinddeling Gruppedannelse sker efter mange kan ske efter læringsstile (Belbin forskellige kriterier. selvanalyse) Klasseundervisning Praktiseres i forskellig grad i den enkelte klasse. Praktiseres i forskellig grad i den enkelte klasse. Både kortere- og længerevarende. Typisk suppleret med selvstændigt arbejde som alm. opgaveløsning eller laboratoriearbejde. Praktiseres i forskellig grad i den enkelte klasse.

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Klik på det fag, du vil se!

Klik på det fag, du vil se! Klik på det fag, du vil se! Fransk... 2 Biologi/Kemi/NV... 4 Matematik... 9 Engelsk B... 11 Dansk... 13 Dansk særligt for STX... 15 Samfundsfag... 17 Fysik... 19 Psykologi... 20 Historie... 21 Musik...

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse 0. Hvad er matematik? Hvad er matematik? C Grundbog Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup L&R Uddannelse 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.........................................................

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT Af Henning Bøtner Hansen, Merete Dejgaard og Per Høberg Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus Gruppen har gennemført

Læs mere

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op?

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Kasper Bjering Søby Jensen, ph.d. studerende i matematikkens didaktik ved Roskilde Universitet I LMFK bladet 2/2012 bragtes artiklen Anvendelse og modellering

Læs mere

15 MATEMATIKOPGAVER I PISA

15 MATEMATIKOPGAVER I PISA 15 MATEMATIKOPGAVER I PISA Et materiale for matematiklærere og andre med interesse i grundskolens matematikundervisning om hvordan danske elever besvarer matematikopgaver i den internationale PISA undersøgelse

Læs mere

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal?... 5 Indledning... 5 Emner - 1g... 6 Regning - tal og repræsentationer af tal... 6 Litteratur... 6 Potenstal - definitioner og beviste sandheder... 6 Oversigt

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekter: Kapitel. rojekt.6 Eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekt.6 idaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere