Prospekt dateret 20. august 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prospekt dateret 20. august 2008"

Transkript

1 BØRSPROSPEKT

2 Prospekt dateret 20. august 2008 Green Wind Energy A/S (CVR-nr ) ( Selskabet eller Green Wind Energy ) har den 9. juni 2008 indgået betinget overdragelsesaftale ( Overdragelsesaftale ) om at erhverve hele aktiekapitalen i Green Wind A/S ( Green Wind ) ved apportindskud i Green Wind Energy mod udstedelse af nye aktier i Selskabet til aktionærerne i Green Wind ( Apportindskuddet eller Transaktionen ). Green Wind er inden Transaktionens gennemførelse moderselskab for aktiviteterne i Green Wind koncernen og Selskabet vil efter Transaktionens gennemførelse være moderselskab for Green Wind og dermed koncernen ( GWE Koncernen ), der inden Transaktionens gennemførelse omfatter Green Wind og dets direkte og indirekte datterselskaber og efter Transaktionen Green Wind Energy og dets direkte og indirekte datterselskaber. I forbindelse med Apportindskuddet foretages også en rettet emission uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer ( Emissionen ). Overdragelsesaftalen, der blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling i Selskabet den 25. juni 2008 ( Generalforsamlingen ), medfører at der ved gennemførelse af Apportindskuddet udstedes 250 mio. nye aktier i Selskabet hver á DKK 0,50 til en kurs på DKK 1 pr. aktie til aktionærerne i Green Wind som vederlag for indskuddet af den samlede aktiekapital på nominelt DKK 1 mio. i Green Wind. Samtidig gennemføres Emissionen med udstedelse af op til yderligere 70 mio. stk. nye aktier hver á DKK 0,50 mod kontant indskud af DKK 1 pr. aktie á DKK 0,50 til en kreds af investorer, uden fortegningsret for de nuværende aktionærer. Hvis Emissionen fuldtegnes, udstedes der samlet 320 mio. stk. nye aktier hver á DKK 0,50 i Selskabet (de Nye Aktier ) ved gennemførelsen af Apportindskuddet og Emissionen. Selskabets aktiekapital bliver herefter nominelt DKK og Selskabet tilføres et bruttoprovenu på DKK 70 mio. Selskabets aktiekapital udgør pr. Tidspunktet for godkendelse af Prospektet, men før gennemførelse af Apportindskuddet og Emissionen, nominelt DKK fordelt på aktier hver á DKK 0,50, der alle er fuldt indbetalte (de Eksisterende Aktier, der sammen med de Nye Aktier benævnes Aktierne ). En kreds af investorer har i forbindelse med Emissionen afgivet betingede tilsagn om tegning af de Nye Aktier, der udbydes ved Emissionen. Det endelige antal Nye Aktier, der udstedes i forbindelse med Emissionen vil blive fastlagt som anført i afsnittet Vilkår og betingelser for Apportindskuddet og Emissionen og vil blive offentliggjort via OMX Nordic Exchange Copenhagen. Investorer, der har givet betingede tegningstilsagn, bør være opmærksomme på, at en investering i de Nye Aktier indebærer risiko. For en beskrivelse af faktorer, der som minimum bør overvejes, før der træffes endelig beslutning om at tegne Nye Aktier, henvises til afsnittet Risikofaktorer. De Nye Aktier forventes leveret, mod kontant betaling for så vidt angår Emissionen, og registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. september 2008, (jf. afsnittet Vilkår og betingelser for Apportindskuddet og Emissionen ). I

3 Prospekt dateret 20. august 2008 Selskabets Eksisterende Aktier er optaget til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S ( OMX Nordic Exchange Copenhagen ). De Nye Aktier er søgt optaget til notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen i moderfondskoden for Aktierne med forventet første noteringsdag den 3. september De Nye Aktier vil have samme rettigheder i alle henseender som Selskabets Eksisterende Aktier. De Nye Aktier bærer ret til udbytte fra og med regnskabsåret 2008/09. Transaktionen og Emissionen gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning. ATRIUM Partners A/S Sole Lead Manager II

4 Generelle oplysninger Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med Transaktionen og Emissionen, samt med henblik på optagelse til handel og officiel notering af de Nye Aktier på OMX Nordic Exchange Copenhagen. Prospektet er udarbejdet i henhold til danske love og regler, herunder lov om værdipapirhandel m.v., lovbekendtgørelse nr. 214 af 2. april 2008 og EU Kommissionens Forordning nr. 809/2004 af 29. april 2004 med senere ændringer ( Prospektforordningen ), OMX Nordic Exchange Copenhagen s regler og Finanstilsynets bekendtgørelse 1232 af 22. oktober 2007 vedrørende prospekter (Prospektbekendtgørelsen). Prospektet er undergivet dansk ret. I forbindelse med Emissionen kan Sole Lead Manager (herefter også Atrium ) eller dennes respektive tilknyttede selskaber, som optræder som investorer for egen regning, tegne Nye Aktier. Ingen personer er bemyndiget til at afgive oplysninger eller udtalelser i forbindelse med Transaktionen og Emissionen, bortset fra hvad der er indeholdt i dette Prospekt og eventuelle ændringer hertil. Afgivelse af sådanne oplysninger eller udtalelser kan i givet fald ikke betragtes som fremsat eller tiltrådt af Selskabet, GWE Koncernen eller Sole Lead Manager, som er uden ansvar herfor. Udlevering af dette Prospekt kan under ingen omstændigheder tages som udtryk for, at der ikke er sket ændringer i Selskabets eller GWE Koncernens virksomhed, aktiver og passiver eller noget andet forhold efter Tidspunktet for godkendelse af Prospektet, eller at Prospektets oplysninger er korrekte på noget tidspunkt efter Tidspunktet for godkendelse af Prospektet. Enhver væsentlig ny omstændighed, materiel fejl eller ukorrekthed i forbindelse med oplysningerne i Prospektet, der kan påvirke vurderingen af Aktierne og som indtræder eller konstateres mellem Tidspunktet for godkendelse af Prospektet og starten af handlen med de Nye Aktier på et reguleret marked, vil blive offentliggjort i henhold til reglerne i Prospektbekendtgørelsen vedrørende prospekttillæg. Investorer må alene benytte dette Prospekt i forbindelse med overvejelse om tegning af de Nye Aktier, der er beskrevet i dette Prospekt. Oplysningerne i dette Prospekt stammer fra Selskabet, GWE Koncernen og andre kilder, der er identificeret i dette Prospekt. Selskabet, GWE Koncernen og Sole Lead Manager fremsætter ingen garanti, udtrykkeligt eller underforstået, med hensyn til nøjagtigheden eller fuldstændigheden af sådanne oplysninger, og intet i dette Prospekt er, eller kan betragtes som, et tilsagn eller en indeståelse fra Selskabet, GWE Koncernen og Sole Lead Manager. Investorer må ikke reproducere eller distribuere dette Prospekt, helt eller delvist, og investorer må ikke videregive noget af indholdet i dette Prospekt eller anvende nogen oplysninger i dette Prospekt til andre formål end overvejelse af tegning af Nye Aktier. Investorerne tiltræder ovenstående ved at acceptere modtagelse af dette Prospekt. 1

5 Investorer bør ved deres investeringsbeslutning henholde sig til deres egen undersøgelse af Selskabet og GWE Koncernen og vilkårene for Transaktionen og Emissionen, herunder risikofaktorer, der er beskrevet i dette Prospekt, og meddelelser i henhold til Finanstilsynets regler for prospekttillæg, samt reglerne for udstedere af aktier på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S, som udsendes af Selskabet og udtrykkeligt ændrer dette Prospekt. Udleveringen af Prospektet og Emissionen kan i visse jurisdiktioner være begrænset ved lov, og dette Prospekt må ikke anvendes som eller i forbindelse med et tilbud eller en opfordring til personer i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke er godkendt eller til personer, til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud eller en sådan opfordring. Dette Prospekt udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at tegne eller købe de Nye Aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. Selskabet, GWE Koncernen og Sole Lead Manager forudsætter, at personer, som kommer i besiddelse af dette Prospekt, gør sig bekendt med og overholder alle sådanne begrænsninger. De Nye Aktier kan være underlagt begrænsninger i omsættelighed og videresalg i henhold til gældende værdipapirlovgivning i visse jurisdiktioner og må ikke overdrages eller videresælges, medmindre det er tilladt i henhold til gældende værdipapirlovgivning. Personer, som måtte komme i besiddelse af dette Prospekt, forpligter sig til at gøre sig bekendt med og overholde sådanne begrænsninger. Hverken Selskabet, GWE Koncernen eller Sole Lead Manager har noget juridisk ansvar for eventuelle overtrædelser af disse begrænsninger fra nogen persons side, uanset om denne person er en potentiel køber af de Nye Aktier. Der henvises til afsnittet Begrænsninger gældende for Emissionen for en mere detaljeret beskrivelse af visse begrænsninger i forbindelse med Emissionen. Tegnere af de Nye Aktier bør selv vurdere det juridiske grundlag for og konsekvenserne af Transaktionen og Emissionen, herunder mulige skattemæssige konsekvenser og mulige valutarestriktioner, før de træffer beslutning om en investering i de Nye Aktier. Branche- og markedsoplysninger samt oplysninger fra tredjemand Dette Prospekt indeholder oplysninger om de markeder, hvor GWE Koncernen driver virksomhed. En betydelig del af oplysningerne stammer fra analyser udarbejdet af eksterne organisationer. Oplysningerne anses for at være pålidelige, og der er efter Selskabets overbevisning ikke udeladt fakta, som kan medføre, at de gengivne data er unøjagtige eller vildledende, men der er ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af oplysningerne, og hverken Selskabet eller ATRIUM afgiver nogen erklæring om nøjagtigheden af disse oplysninger. Det kan således ske, at udviklingen i GWE Koncernens aktiviteter afviger fra den markedsudvikling, der er angivet i dette Prospekt. Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere sådanne oplysninger. Hvis oplysningerne stammer fra tredjemand bekræftes det, at de er gengivet korrekt, og at der efter Selskabets overbevisning ud fra de oplysninger, der er offentliggjort af tredjemand, ikke er udeladt fakta, som kan medføre, at de gengivne oplysninger er unøjagtige eller misvisende. 2

6 Advarsel vedrørende fremadrettede udsagn Prospektet indeholder fremadrettede udsagn vedrørende GWE Koncernens strategi, vækst, aktiviteter, driftsresultater, finansielle stilling og pengestrømme, der er underlagt risici og usikkerheder. Ligeledes er der indeholdt udsagn vedrørende forventningerne til regnskabsårene 2007/08 og 2008/09. De fremadrettede udsagn indeholder udtryk, som søger, skønner, vurderer, forventer, har til hensigt, kan og lignende udtryk samt negative former heraf. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser, vurderinger, som GWE Koncernen finder rimelige. De kan forandre sig eller blive ændret på grund af usikkerhed vedrørende den økonomiske, finansielle, konkurrencemæssige og lovgivningsmæssige situation. GWE Koncernens faktiske udvikling kan adskille sig væsentligt fra den udvikling, der er omtalt i de fremadrettede udsagn. Faktorer, der måtte kunne forårsage en sådan forskel, omfatter bl.a., men er ikke begrænset til de faktorer, der er omtalt i afsnittet Risikofaktorer. De fremadrettede udsagn er afgivet pr. Tidspunktet for godkendelse af Prospektet. Investorer bør omhyggeligt overveje de risikofaktorer, der er beskrevet i dette Prospekt, før der træffes en investeringsbeslutning. Hvis en eller flere af disse risici indtræffer, kan det få negativ indvirkning på GWE Koncernens aktiviteter, stilling, driftsresultater eller målsætninger. Endvidere kan andre risici, som endnu ikke er identificeret, eller som GWE Koncernen ikke har anset for væsentlige, få negativ indvirkning, og investorer kan tabe hele eller dele af deres investering. Præsentation af regnskabsoplysninger og andre oplysninger Henvisninger til DKK er til danske kroner. Henvisninger til USD er til amerikanske dollars. Henvisninger til EUR er til den fælles valuta for de medlemsstater, der deltager i den tredje fase af den Europæiske Økonomiske og Monetære Union i henhold til de Europæiske Fællesskabers traktat med de til enhver tid gældende ændringer. Henvisninger til GBP er til britiske pund. GWE Koncernen aflægger regnskab i DKK. Selskabet har for regnskabsårene 2005, 2006 og 2007 aflagt årsregnskab for moderselskabet i henhold årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger og for regnskabsårene 2005 og 2006 aflagt koncernregnskab i henhold til IFRS som godkendt af EU. Årsrapporterne for de anførte regnskabsår er integreret i dette Prospekt ved henvisning. Green Wind A/S har aflagt årsregnskab for moderselskabet for regnskabsårene 2004/05, 2005/06 og 2006/07 og koncernregnskab for 2006/07 i henhold til årsregnskabsloven, som er integreret i dette Prospekt ved henvisning. Green Wind A/S var i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser ikke forpligtet til at aflægge koncernregnskab for regnskabsårene 2004/05 og 2005/06. 3

7 Green Wind har til brug for dette Prospekt udarbejdet koncernregnskab for regnskabsåret 2004/05. Koncernregnskabet er udarbejdet i henhold til årsregnskabsloven og er gengivet i bilag F på side F - 3 i dette Prospekt. Green Wind A/S har til brug for dette Prospekt udarbejdet omarbejdet koncernregnskab for regnskabsårene 2005/06 og 2006/07 til IFRS, som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. De omarbejdede koncernregnskaber er gengivet i bilag F på side F - 30 i dette Prospekt. Green Wind A/S' har til brug for dette Prospekt udarbejdet delårsregnskab for perioden 1. juli 31. december 2007 med sammenligningstal for samme periode i 2006 i henhold til IAS 34. Delårsregnskabet, der ikke er revideret, er gengivet i bilag F på side F - 89 i dette Prospekt. De viste tal i Prospektet for Green Wind er således omarbejdede tal og er ikke direkte sammenlignelige med de officielle årsrapporter for Green Wind A/S, som ligeledes fremgik af fondbørsmeddelelsen af 9. juni På grund af afrundinger kan der forekomme afvigelser mellem de i Prospektet anførte tal og tallene i Selskabets og Green Winds regnskaber. 4

8 Erklæringer Erklæring fra Green Wind Energy A/S Vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. København, den 20. august 2008 Bestyrelse Henrik Møgelmose 1 Formand Jørgen Ballermann 2 Søren Kristiansen 3 Direktion Frank Buch-Andersen Administrerende Direktør John Stig Hansen Direktør 1 Henrik Møgelmose er advokat og partner i advokatvirksomheden Kromann Reumert 2 Jørgen Ballermann er direktør i Xergi A/S 3 Søren Kristiansen er økonomi- og finansdirektør i Ferrosan A/S 5

9 Prospekterklæring afgivet af Green Wind Energy A/S uafhængige revisor Til aktionærerne og potentielle investorer i Green Wind Energy A/S Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer gennemgået det af Ledelsen udarbejdede Prospekt for GWE Koncernen, dateret den 20. august Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, herunder Kommissionens Forordning (EF) Nr. 809/2004 af 29. april 2004 med efterfølgende ændringer, Finanstilsynets og OMX Nordic Exchange Copenhagens regler. GWE Koncernens Ledelse har ansvaret for Prospektet og for indholdet og præsentationen af informationerne heri. Vores ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om oplysninger af regnskabsmæssig karakter i Prospektet. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard RS 3000 "Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger". Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at Prospektet ikke indeholder væsentlig fejlinformation af regnskabsmæssig karakter. Vi har gennemgået Prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter, herunder opstilling af hoved- og nøgletal, som vi har påset er korrekt uddraget og gengivet fra de reviderede årsrapporter for Green Wind Energy A/S for regnskabsårene 2005, 2006 og 2007, fra det reviderede koncernregnskab for Green Wind A/S for regnskabsåret 2004/05, fra de reviderede årsregnskaber for Green Wind A/S for regnskabsårene 2005/06 og 2006/07, der efterfølgende er omarbejdet til IFRS som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber, fra det ureviderede perioderegnskab for Green Wind A/S for perioden 1. juli december 2007, fra de af os undersøgte proforma oplysninger for 2006/07 og perioden 1. juli december 2007 og henholdsvis pr. 30. juni 2007 og 31. december 2007 og fra de af os undersøgte forventninger for Green Wind for 2007/08 og for GWE Koncernen for 2008/09. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion I henhold til OMX Nordic Exchange Copenhagens regler skal vi bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende GWE Koncernen, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af GWE Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af GWE Koncernens aktiviteter og pengestrømme, som angivet i årsrapporterne for Green Wind Energy A/S for regnskabsårene 2005, 2006 og 2007, i koncernregnskabet for Green Wind A/S for regnskabsåret 2004/05, i årsrapporten for Green Wind A/S for regnskabsåret 2006/07 med sammenligningstal for 2005/06, der efterfølgende er omarbejdet til IFRS som godkendt af EU og 6

10 yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber, i perioderegnskabet for Green Wind A/S for perioden 1. juli december 2007, i proformaoplysningerne for 2006/07 og perioden 1. juli december 2007 og henholdsvis pr. 30. juni 2007 og pr. 31. december 2007 og for de regnskabsmæssige forventninger for Green Wind for 2007/08 og for GWE Koncernen for 2008/09, som er indeholdt i Prospektet. København, den 20. august 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lars Riise statsautoriseret revisor René H. Christensen statsautoriseret revisor Referencer til øvrige erklæringer Årsrapporterne for 2004/05 og 2005/06 for Green Wind A/S Bille & Buch-Andersen, Registreret Revisionsaktieselskab, ved registreret revisor Frank Buch- Andersen og registreret revisor Peter Jensen, har afgivet revisionspåtegning på de af Ledelsen aflagte årsrapporter for GWE Koncernens moderselskab Green Wind A/S for regnskabsårene 2004/05 og 2005/06, som er integreret i dette Prospekt ved henvisning, jf. side mens registreret revisor Frank Buch-Andersen og registreret revisor Steen Andersen, har afgivet revisionspåtegning på de af Ledelsen aflagte årsrapporter for GWE Koncernens datterselskaber Green Wind Renewables A/S og Green Wind Energy A/S for regnskabsårene 2004/05 og 2005/06. Påtegningerne er uden forbehold og supplerende oplysninger. Årsrapporterne, der er aflagt i henhold til årsregnskabsloven, omfatter regnskab for moderselskabet. Green Wind A/S var i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser ikke forpligtet til at aflægge koncernregnskab for de pågældende regnskabsår. Årsrapporten for 2006/07 for Green Wind A/S Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, ved statsautoriseret revisor Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter W.Ø. Larsen, har afgivet revisionspåtegning på de af Ledelsen aflagte årsrapporter for regnskabsåret 2006/07 for Green Wind A/S og dennes datterselskaber, som er integreret i dette Prospekt ved henvisning, jf. side Påtegningen er uden forbehold og supplerende oplysninger. Årsrapporten, der indeholder regnskab for moderselskabet og koncernregnskab, er aflagt i henhold til årsregnskabsloven. 7

11 Koncernregnskab for 2004/05 for Green Wind A/S Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, ved statsautoriseret revisor Lars Riise og statsautoriseret revisor René H. Christensen, har afgivet revisionspåtegning på det af ledelsen aflagte koncernregnskab for regnskabsåret 2004/05 for Green Wind A/S, der er udarbejdet til brug for dette Prospekt. Påtegningen, der fremgår af side F - 7 i dette Prospekt, er uden forbehold og supplerende oplysninger. Koncernregnskabet er udarbejdet i henhold til årsregnskabsloven. Årsregnskaber for 2005/06 og 2006/07 for Green Wind A/S omarbejdet til IFRS Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, ved statsautoriseret revisor Lars Riise og statsautoriseret revisor René H. Christensen, har afgivet erklæring på de af Ledelsen til IFRS omarbejdede årsregnskaber for regnskabsårene 2005/06 og 2006/07 for Green Wind A/S. Erklæringen, der fremgår af side F 34 F 35 i dette Prospekt, beskriver ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed, der knytter sig til konklusionen. Erklæringen er uden forbehold og supplerende oplysninger. Proformatal for 2006/07 og perioden 1. juli 31. december 2007 Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, ved statsautoriseret revisor Lars Riise og statsautoriseret revisor René H. Christensen, har afgivet erklæring på de af Ledelsen aflagte proformatal for den sammenlagte GWE Koncern for regnskabsåret 2006/07 og for perioden 1.- juli- 31.december 2007 og henholdsvis pr. 30. juni 2007 og pr. 31. december Erklæringen, som fremgår af side i dette Prospekt, beskriver ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed, der knytter sig til konklusionen. Erklæringen er uden forbehold og supplerende oplysninger. Regnskabsmæssige forventninger for Green Wind for 2007/08 og for GWE Koncernen for 2008/09 Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, ved statsautoriseret revisor Lars Riise og statsautoriseret revisor René H. Christensen har afgivet erklæring om de af Ledelsen udarbejdede regnskabsmæssige forventninger for Green Wind for 2007/08 og for GWE Koncernen for 2008/09 for GWE Koncernen. Erklæringen, som fremgår af side i dette Prospekt, beskriver ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed, der knytter sig til konklusionen. Erklæringen er uden forbehold eller supplerende oplysninger. Årsrapport for 2005 for Green Wind Energy A/S PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, ved statsautoriseret revisor Niels Trærup og statsautoriseret revisor Henrik Holst, har afgivet revisionspåtegning på den af Ledelsen aflagte årsrapport for regnskabsåret 2005 for Green Wind Energy A/S, som er integreret i dette Prospekt ved henvisning, jf. side Påtegningen er uden forbehold, men med følgende supplerende oplysninger: 8

12 Uden at det har påvirket vor konklusion, skal vi henvise til omtalen i ledelsesberetningen af forventningerne til selskabets fremtidige drift og likviditet og de forudsætninger, der ligger til grund herfor. Årsrapport for 2006 for Green Wind Energy A/S PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, ved statsautoriseret revisor Niels Trærup og statsautoriseret revisor Henrik Holst, har afgivet revisionspåtegning på den af Ledelsen aflagte årsrapport for regnskabsåret 2006 for Green Wind Energy A/S, som er integreret i dette Prospekt ved henvisning, jf. side Påtegningen er uden forbehold, men med følgende supplerende oplysninger: Uden at tage forbehold gør vi opmærksom på oplysningerne i ledelsesberetningen, hvori ledelsen redegør for bestyrelsens arbejde for en videreførelse af selskabet med en ny aktivitet og en deraf følgende supplering af aktionærkredsen. Det er ledelsens vurdering, at det vil lykkes, og at årsrapporten derfor skal aflægges under forudsætning om virksomhedens fortsatte drift. Vi er enige heri. Årsrapport for 2007 for Green Wind Energy A/S PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, ved statsautoriseret revisor Niels Trærup og statsautoriseret revisor Henrik Holst, har afgivet revisionspåtegning på den af Ledelsen aflagte årsrapport for regnskabsåret 2007, som er integreret i dette Prospekt ved henvisning, jf. side Påtegningen er uden forbehold, men med følgende supplerende oplysninger: Uden at tage forbehold gør vi opmærksomme på oplysningerne i ledelsesberetningen i afsnittet Fremtidsudsigter, hvori ledelsen redegør for Bestyrelsens arbejde for en videreførelse af selskabet med ny aktivitet og en deraf følgende supplering af aktionærkredsen. Det er ledelsens vurdering, at det, med den usikkerhed ledelsen anfører, vil lykkes, og at årsrapporten derfor aflægges under forudsætning om virksomhedens fortsatte drift. 9

13 Erklæring fra den finansielle rådgiver I vor egenskab af Sole Lead Manager skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra Selskabet, GWE Koncernen og dennes revisor. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold mv., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i Prospektet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhænge. København, den 20. august 2008 ATRIUM Partners A/S 10

14 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. RESUMÉ REVISORER RISIKOFAKTORER UDVALGTE REGNSKABSOPLYSNINGER OPLYSNINGER OM SELSKABET FORRETNINGSOVERSIGT ORGANISATIONSSTRUKTUR EJENDOMME, ANLÆG OG UDSTYR GENNEMGANG AF DRIFT OG REGNSKABER KAPITALRESSOURCER FORSKNING, UDVIKLING, PATENTER OG LICENSER TRENDOPLYSNINGER RESULTATFORVENTNINGER BESTYRELSE, DIREKTION OG TILSYNSORGANER SAMT LEDERE AFLØNNING OG GODER BESTYRELSENS ARBEJDSPRAKSIS PERSONALE STØRRE AKTIONÆRER TRANSAKTIONER MED TILKNYTTEDE PARTNERE

15 1 20. UDSTEDERENS AKTIVER OG PASSIVER, FINANSIELLE STILLING OG RESULTATER YDERLIGERE OPLYSNINGER VÆSENTLIGE KONTRAKTER OPLYSNINGER FRA TREDJEMAND, EKSPERTUDTALELSER OG INTERESSEERKLÆRINGER DOKUMENTATIONSMATERIALE OPLYSNINGER OM KAPITALBESIDDELSER NØGLEOPLYSNINGER OPLYSNINGER OM DE VÆRDIPAPIRER, DER UDBYDES ELLER OPTAGES TIL NOTERING VILKÅR OG BETINGELSER FOR APPORTINDSKUDDET OG EMISSIONEN AFTALER OM OPTAGELSE TIL OMSÆTNING OG HANDEL VÆRDIPAPIRIHÆNDEHAVERE, DER ØNSKER AT SÆLGE UDGIFTER VED EMISSIONEN UDVANDING YDERLIGERE OPLYSNINGER BILAG 1: VEDTÆGTER BILAG F: REGNSKABSOPLYSNINGER...F-1 INTRODUKTION TIL REGNSKABSOPLYSNINGER F - 2 GREEN WIND A/S - ÅRSRAPPORT FOR 2004/05 F - 3 GREEN WIND A/S - ÅRSREGNSKAB FOR 2005/06 OG 2006/07 F - 30 GREEN WIND A/S - PERIODEREGNSKAB FOR 1. HALVÅR 2007/08 F

16 OVERSIGT OVER FIGURER Figur 1: Årlig installeret kapacitet og vindenergis penetrationsrate E Figur 2: Akkumuleret vindmøllekapacitet pr. region i 2007 og 2012E Figur 3: Forventet akkumuleret installeret kapacitet pr. land fra 2008E-2012E Europa Figur 4: De største europæiske ejere af vindmølleparker Akkumuleret kapacitet Figur 5: Vindmølleprojekters fire stadier Figur 6: Vindmølleparkernes geografiske beliggenhed Figur 7: Formidlede og udbudte vindmølleprojekter Figur 8: Den fremtidige koncernstruktur Figur 9: Den nuværende koncernstruktur Figur 10: Organisationsplan for GWE Koncernen

17 OVERSIGT OVER TABELLER Tabel 1: Resultatopgørelse - Selskabet Tabel 2: Balance - Selskabet Tabel 3: Resultatopgørelse 2004/05 1. halvår 2007/ Tabel 4: Hoved- og nøgletal 2004/05 1. halvår 2007/ Tabel 5: Balance Aktiver 2004/05 1. halvår 2007/ Tabel 6: Balance Passiver 2004/05 1. halvår 2007/ Tabel 7: Pengestrømsanalyse 2004/05 1. halvår 2007/ Tabel 8: Energiselskabets portefølje af vindmølleparker Tabel 9: Resultatopgørelse Selskabet Tabel 10: Balance Selskabet Tabel 11: Resultatopgørelse 2004/05 1. halvår 2007/ Tabel 12: Hoved- og nøgletal 2004/05 1. halvår 2007/ Tabel 13: Balance Aktiver 2004/05 1. halvår 2007/ Tabel 14: Balance Passiver 2004/05 1. halvår 2007/ Tabel 15: Pengestrømsanalyse 2004/05 1. halvår 2007/ Tabel 16: Segmentoplysninger 2004/ /07* Tabel 17: Segmentoplysninger 1. halvår 2006/07 og 2007/08* Tabel 18: Kapitalisering og gældssituation 2004/05 1. halvår 2007/08 *)

18 Tabel 19: GWE Koncernens rentebærende finansielle forpligtelser pr. 31. december 2007 (urevideret) Tabel 20: Oversigt over GWE Koncernens lån pr. 31. december Tabel 21: Oversigt over GWE Koncernens kapitalisering og gældssituation pr. 30. juni Tabel 22: Ansatte i GWE Koncernen 2004/05-1. halvår 2007/ Tabel 23: Ledelsens aktiebesiddelser i Selskabet pr. Tidspunktet for godkendelse af Prospektet 126 Tabel 24: Ledelsens aktiebesiddelser i GWE Koncernen efter Transaktionen og Emissionen Tabel 25: Aktionærstruktur i Selskabet før Transaktionen Tabel 26: Ledelsens aktiebesiddelser i Selskabet før Transaktionen Tabel 27: Aktionærstruktur i Green Wind før Transaktionen Tabel 28: Aktionærstruktur i Selskabet efter gennemførelse af Transaktionen og Emissionen Tabel 29: Resultatopgørelse Proforma regnskab 2006/ Tabel 30: Balance - Aktiver - Proforma regnskab 2006/ Tabel 31: Balance - Passiver - Proforma regnskab 2006/ Tabel 32: Resultatopgørelse - Proforma regnskab 1. halvår 2007/ Tabel 33: Balance - Passiver - Profroma regnskab 1. halvår 2007/ Tabel 34: Balance - Passiver - Proforma regnskab 1. halvår 2007/ Tabel 35: Aktiekapitalens udvikling i Selskabet Tabel 36: Aktiekapitalens udvikling i GWE Koncernen Tabel 37: Oversigt over GWE Koncernens kapitalisering og gældssituation pr. 30. juni

19 Resumé 16

20 1. RESUMÉ Resuméet bør læses som en indledning til Prospektet. Enhver beslutning om investering i de Nye Aktier bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. Hvis et krav vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. Der henvises til afsnittet, Risikofaktorer for en gennemgang af visse særlige forhold, som investorer bør overveje i forbindelse med en investering i GWE Koncernen. Enhver beslutning om investering i GWE Koncernen bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed. Visse af de anvendte termer i resuméet er defineret i afsnittet Definitioner Selskabet GWE Koncernens forretningsgrundlag er baseret på en strategi omhandlende vedvarende energi og er bygget op omkring to forretningsområder, som komplementerer hinanden og medfører betydelige synergigevinster: et energiselskab med egne vindmøller et investerings- og administrationsselskab indenfor vedvarende energi Begge forretningsområderne er indenfor vedvarende energi, og GWE Koncernen kan herved udnytte den brede viden om vindmøllemarkedet både ved udbud af investeringsprojekter samt ved opbygning af eget energiselskab med 100 % fokus på vedvarende energi. Administrationsselskabet er et naturligt forretningsområde i forbindelse med udbud af investeringsprojekter. GWE Koncernen har følgende mission for energiselskabet: at skabe Danmarks bedste og mest effektivt drevne energiselskab med 100 % fokus på vedvarende energi GWE Koncernens vision for energiselskabet er at: være et af landets største energiselskaber med 100 % fokus på vedvarende energi operere på velregulerede markeder i Europa 17

21 GWE Koncernen har følgende mission for investerings- og administrationsselskabet: at skabe markedets bedste og mest bæredygtige investeringer inden for vedvarende energi GWE Koncernens vision for investerings- og administrationsselskabet er at være det stærkeste brand og den foretrukne samarbejdspartner med udbud af investeringsprodukter inden for vedvarende energi Energiselskab GWE Koncernen ejer og driver i dag 3 vindmølleparker og har herudover 3 vindmølleparker under opførelse. GWE Koncernen har på datoen for Prospektets offentliggørelse en egenbeholdning på 39,0 MW og 51,5 MW under opførelse. GWE Koncernen vurderer til stadighed et stort antal projekter og fokuserer i øjeblikket på en række investeringsprojekter i Tyskland, men også lande som Frankrig, Italien, Irland og andre EU-lande vurderes. Investerings- og administrationsselskab GWE Koncernen udbyder og sælger i dag vindmøller som investeringsprojekter skræddersyet til danske privatpersoner. Det er hensigten at udvide dette forretningsområde således, at alle der ønsker at investere i vedvarende energi skal kunne tilbydes et projekt, der passer til investeringsprofilen. Dette kan være investeringer tilegnet pensionsmidler, formuende investorer samt langsigtede investorer, der ønsker en kombination af konkurrencedygtigt afkast og lav risiko. Dette kan ske i A/S er, obligationer, K/S er eller lignende, hvor vindmøllen inden investeringsprojektets udbydelse ejes i K/S et eller A/S et. Når GWE Koncernen sælger et vindmølleprojekt indgår investorerne og GWE Koncernen en flerårig aftale om administrationen af vindmøllerne således at investorerne ikke skal håndtere dette. Dette medfører at GWE Koncernen har en flerårig, stabil indtjening pr. solgt investeringsprojekt samt et konstant cash-flow. GWE Koncernen administrerer i dag 55 forskellige projekter, som GWE Koncernen selv har udbudt/solgt som investeringsprojekter. Administrationen består i at løse alle administrative opgaver for selskaberne og vindmølleejerne, dog med undtagelse af opgaver omhandlende revision, der er udlagt til revisionsvirksomheder. 18

22 1.2. koncernstruktur Alle selskaberne i GWE Koncernen er når Transaktionen er gennemført direkte eller indirekte ejet 100 % af Green Wind Energy, bortset fra Windpark Losheim Nr. 30 GmbH & Co. KG, der er ejet med 73 %. Den nuværende koncernstruktur Green Wind Energy A/S (Danmark) 100% Green Wind A/S (Danmark) 100% 100% 100% GW Management A/S (Danmark) Green Wind Energy GmbH (Tyskland) Green Wind Renewables A/S (Danmark) 100% 100% 9% 91% 100% 100% Green Wind Komplementarselskabet WP Cottbuser Halde GW Energi A/S SI Projects GmbH Invest A/S VindInvest Europe ApS GmbH & Co. KG (Danmark) (Tyskland) (Danmark) (Danmark) (Tyskland) 100% WP Brauel II GmbH & Co. WP BR II KG (Tyskland) 100% WP Prignitz GmbH & Co. KG (Tyskland) WP Emskrichen GmbH 100% & Co. KG (Tyskland) Kilde: GWE Koncernen 73% 100% WP Losheim Nr. 30 GmbH & Co. KG (Tyskland) Gortahile Wind Farm Limited (Irland) 1.3. Årsag til Transaktionen, den rettede Emission og anvendelsen af provenuet Baggrunden for Transaktionen og Emissionen er ønsket om hurtigere at kunne realisere GWE Koncernens mål, herunder I. at blive et af Danmarks største energiselskaber med 100 % fokus på vedvarende energi, II. at blive finansielt rustet til at udbyde endnu flere og større investeringsprojekter indenfor vedvarende energi III. at styrke GWE Koncernens evne til hurtigere at kunne gennemføre transaktioner vedrørende køb af eksisterende vindmøller og vindmølleparker, samt parker under opførsel IV. at udvikle GWE Koncernens organisation hurtigere, med speciale indenfor alle fagområder, samt øge GWE Koncernens tilstedeværelse i de lokale markeder V. at øge GWE Koncernens muligheder for at kunne indgå rammeaftaler med anerkendte vindmølleproducenter 19

23 VI. VII. at styrke GWE Koncernens finansielle grundlag, for derved at opnå bedre finansielle vilkår i fremtiden at kunne allokere flere ressourcer, økonomiske som tidsmæssige, til at komme tidligere ind i processen omkring opførelse af vindmøller og vindmølleparker, i forventning om øget indtjening. Ved Emissionen får GWE Koncernen styrket sit finansielle grundlag med op til netto DKK 62,5 mio. og derved sit potentiale til at udvikle energiselskabet. Provenuet opnået ved Emissionen vil primært blive benyttet til at investere yderligere i energiselskabet. Selskabet kan dog blive nødt til at ændre i anvendelsen af nettoprovenuet på grund af uforudsete begivenheder og Selskabet vil derfor bevare en stor frihedsgrad med hensyn til anvendelsen af nettoprovenuet fra Emissionen Beskrivelse af Transaktionen Green Wind Energy indgik den 9. juni 2008 en betinget Overdragelsesaftale med JSH ApS, Dema Holding A/S og EM SI A/S (tilsammen de Større Aktionærer ) om at erhverve hele aktiekapitalen i Green Wind ved Apportindskud i Green Wind Energy mod udstedelse af Nye Aktier i Selskabet til aktionærerne i Green Wind. Overdragelsesaftalen, der blev godkendt på Generalforsamlingen i Selskabet den 25. juni 2008, medfører at der ved gennemførelse af Apportindskuddet udstedes 250 mio. Nye Aktier i Selskabet hver á DKK 0,50 til en kurs på DKK 1 pr. aktie til aktionærerne i Green Wind som vederlag for indskuddet af den samlede aktiekapital på nominelt DKK 1 mio. i Green Wind. Samtidig gennemføres Emissionen, som en rettet emission uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer, med udstedelse af op til yderligere 70 mio. stk. Nye Aktier hver á DKK 0,50 mod kontant indskud af DKK 1 pr. aktie à DKK 0,50 til en kreds af investorer, uden fortegningsret for de nuværende aktionærer. Hvis Emissionen fuldtegnes, udstedes der samlet 320 mio. stk. Nye Aktier hver á DKK 0,50 i Selskabet ved gennemførelsen af Apportindskuddet og Emissionen. På Tidspunktet for godkendelse af Prospektet er Apportindskuddets gennemførelse fra de Større Aktionærers side betinget af at der ikke i perioden fra Prospektets offentliggørelse og indtil Transaktionen gennemføres, træffes generalforsamlingsbeslutninger i Selskabet, samt at der i samme periode ikke indtræder omstændigheder, som efter de Større Aktionærers saglige skøn har en væsentlig negativ påvirkning på værdien af Selskabet. En kreds af investorer har i forbindelse med Emissionen afgivet betingede tilsagn om tegning af de Nye Aktier, der udbydes ved Emissionen. De betingede tilsagn er alene betingede af, at investorerne kan godkende indholdet af dette Prospekt, at Transaktionen gennemføres og, for så vidt angår nogle investorer, at de opnår en vis minimumsallokering af de Nye Aktier. Det er et 20

24 vilkår i de betingede tegningstilsagn, at Selskabet og Green Wind er berettiget til at allokere de Nye Aktier. Det endelige antal Nye Aktier, der udstedes i forbindelse med Emissionen vil blive fastlagt som anført i afsnittet Vilkår og betingelser for Apportindskuddet og Emissionen og vil blive offentliggjort via OMX Nordic Exchange Copenhagen. Ved gennemførelse af Apportindskuddet bliver Selskabet moderselskab for GWE Koncernen og Transaktionen vil herved resulterer i en børsnotering af GWE Koncernens aktiviteter. Efter Transaktionen og ved en fuldtegning af Emissionen forventes de oprindelige aktionærer i Green Wind at eje 77,1 % af Aktierne i Selskabet, nye investorer fra Emissionen forventes at eje 21,6 % og de nuværende aktionærer i Selskabet forventes at ejer 1,3 % af Aktierne. Større Aktionærer og visse medarbejdere i GWE Koncernen har påtaget sig en lock-up forpligtelse på de Nye Aktier, de tegner ved gennemførelse af Apportindskuddet Forventet tidsplan for Transaktionen og Emissionens gennemførelse Offentliggørelse af Prospekt august 2008 Tegningsperiode august 2008 kl. 17:00 Offentliggørelse og resultat af Emissionen august 2008 Betaling for Nye Aktier udstedt i Emissionen...1. september 2008 Udstedelse af Nye Aktier...2. september 2008 Registrering af Nye Aktier i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen...2. september 2008 Første dag for handel og officiel notering af de Nye Aktier...3. september Risikofaktorer Enhver investering i aktier indebærer risici. Dette gælder også investering i GWE Koncernen. Risikofaktorerne i forbindelse med en investering i GWE Koncernen er blandt andet følgende: Generelle risici for hele GWE Koncernen Andre vedvarende energiformer med højere produktivitet kan vinde frem på bekostning af vindmøller, hvilket kan ændre forretningsgrundlaget. Væsentlige udsving i omsætningen i forhold til GWE Koncernens forventninger kan have negativ indvirkning på driften. Det kan være vanskeligt at fastholde eller tiltrække nøglemedarbejdere. Ændres den nuværende energipolitik og lovgivningen på GWE Koncernens hovedmarkeder kan det have negative konsekvenser. Ændring i skattelovgivning i Danmark eller på GWE Koncernens væsentligste markeder. Skader eller påvirkning af miljøet som følge af GWE Koncernens vindmøller kan medføre erstatningsansvar. GWE Koncernen søger at dække sig mod eventuelle erstatningsansvar gennem forsikringer, men der er risici for at disse ikke dækker fyldestgørende. Erhvervelser af eller investeringer i andre 21

25 virksomheder foretaget af GWE Koncernen kan have negativ indvirkning. Øget konkurrence fra andre projektudbydere og energiselskaber baseret på vedvarende energikilder kan øge priserne på vindmøller. Vindmøllernes levetid kan være kortere end forventet. Operationelle risici Ændrede vindforhold, over en vindmølles levetid, kan mindske vindmøllens produktivitet. Reparation og vedligeholdelsesomkostningerne efter garantiudløb kan overstige de budgetterede omkostningsforventninger. GWE Koncernens afkast kan påvirkes hvis spot-prisen for el vælges frem for den subsidierede el-pris eller hvis den subsidierede el-pris bortfalder. Indgåelse af hovedentreprisekontrakter. Praksisændring for afskrivninger på udbyderhonorar. Finansielle risici Debitorrisici. Stiger renteniveauet, kan finansieringsomkostningerne i forbindelse vindmølleinvesteringen stige, hvorved afkastet af vindmølleinvesteringen forringes. GWE Koncernens drift kan påvirkes negativt hvis finansiering af vindmølleprojekter og vindmølleparker ikke kan opnås. En ændring af valutaforholdet mellem udenlandsk valuta og danske kroner kan medføre finansielle omkostninger. Risici relateret til Transaktionen og Emissionen Hvis nettoprovenuet opnået gennem Emissionen bliver benyttet ineffektivt. Udstedelse af de Nye Aktier kan påvirke den officielle noterings- og handelskurs. Markedskursen på Green Wind Energys aktier kan være volatil, og investorer, der køber Aktier kan lide tab. Der kan ikke stilles garanti for at der kan opretholdes likviditet i Aktierne. Risiko forbundet med koncentration af ejerskab. Udstedes der Nye Aktier i Green Wind Energy kan det have negativ indvirkning på eksisterende aktionærers aktiebeholdning. Aktionærer udenfor Danmark er udsat for valutarisici. Andre risici Risiko forbundet med tidligere driftsaktiviteter. Hvis nogen af de ovenfor beskrevne risici indtræffer, kan det få væsentlig negativ indflydelse på Selskabets og GWE Koncernens virksomhed, forventninger, økonomiske situation, driftsresultat og værdien af Aktierne Markedet De seneste år har vindmølleindustrien udviklet sig fra at være en industri i pionerfasen til en moden, etableret industri, hvilket har resulteret i at vindenergi i dag er en af de vigtigste vedvarende energikilder. Væksten indenfor vindenergi kan tillægges flere faktorer, herunder at prisen for vindenergi er blevet mere konkurrencedygtig i forhold til konventionel energi (fossile brændstoffer), dels som følge af en kraftig teknologisk udvikling og dels som følge af stigende energipriser, primært stigende oliepriser 22

26 at offentlighedens kendskab til, samt virksomheders og regeringers øgede fokus på klimaændringer og CO2 udledning, har resulteret i at alternativ energiteknologi bliver opfattet som en mere attraktiv energikilde at det verden over er kommet på de politiske agendaer at gøre sig mindre afhængig af de olieproducerende lande Vindenergi dækker i dag blot 1 % af det globale energiforbrug p.a., men der har de seneste år været kraftig vækst på området. I 1997 udgjorde vindenergis årlige installerede kapacitet således MW, mens den årlige installerede kapacitet i 2007 udgjorde MW 4. Samtidig udgør vindenergi en stigende andel af den globale energiproduktion ( penetrationsraten ). I 1997 var penetrationsraten for vindenergi på blot 0,11 % på verdensplan, mens den i 2007 udgjorde 1,01 % 5. Investeringer og kapacitetsudvidelser indenfor vedvarende energi har således oplevet kraftig vækst de seneste år, og i 2007 blev der på verdensplan investeret mere end EUR 64,5 mia. i vedvarende energi 6. Ca. 2/3 af beløbet estimeres at være investeret i ny kapacitet, hvoraf vindenergi udgør den største del med EUR 23 mia. investeret i ny kapacitet Bestyrelse og direktion Bestyrelsen i GWE Koncernen består af Henrik Møgelmose (formand) Jørgen Ballermann Søren Kristiansen GWE Koncernens daglige ledelse består af administrerende direktør Frank Buch-Andersen og direktør John Stig Hansen Udvalgte hoved- og nøgletal for GWE Koncernen før Transaktionen Til belysning af GWE Koncernens finansielle situation vises nedenfor udvalgte regnskabsoplysninger vedrørende regnskabsårene 2004/05, 2005/06 og 2006/07 samt for 1. halvår 2006/07 og 2007/08. Alle regnskabstal for Green Wind, bortset fra 2004/05, i Prospektet er tilpasset International Financial Reporting Standard ( IFRS ) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Regnskabsoplysningerne for Green Wind for 2004/05, 2005/06 og 2006/07 er udarbejdet og revideret eller omarbejdet til brug for dette Prospekt, da de oprindelige offentliggjorte årsrapporter enten ikke opfylder IFRS krav eller også var koncernregnskab ikke udarbejdet. 4 Kilde: BTM Consult ApS: World Market Update 2007, Kilde: BTM Consult ApS: World Market Update 2007, Kilde: REN21: Renewables 2007 Global Status Report, REN21 opgør markedet i USD. Omregning til EUR ved valutakurs pr. 18. juni 2008, USD/EUR: 0,

27 Disse regnskabsoplysninger indgår i deres helhed i bilag F og de udvalgte regnskabsoplysninger i dette afsnit skal læses i sammenhæng dermed. De udvalgte hoved- og nøgletal for perioden 1. juli 31. december 2007 med tilhørende sammenligningstal for 1. juli 31. december 2006 er udledt af det til Prospektet udarbejdede ureviderede koncernperioderegnskab for Green Wind for perioden 1. juli 31. december 2007, jf. bilag F side F 90, og skal læses i sammenhæng hermed. Det ureviderede koncernperioderegnskab for Green Wind er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34, den af GWE koncernen valgte regnskabspraksis for 2006/07, som er beskrevet i bilag F, side F 44 F 58, samt yderligere danske oplysningskrav til perioderegnskaber for børsnoterede selskaber bortset fra at perioderegnskabet ikke indeholder en ledelsesberetning. Som følge af overgangen til IFRS har GWE Koncernen foretaget nedenstående korrektioner til de udmeldte regnskabsoplysninger i Selskabets Fondsbørsmeddelelse nr. 133 af 9. juni GWE Koncernen har en række midlertidige ejerandele i datterselskaber, som efter tidligere regnskabspraksis blev indregnet på en linje og målt i balancen til kostpris. Ved overgangen til IFRS skal midlertidige ejerandele i datterselskaber konsolideres ind i GWE Koncernen. GWE Koncernen har oplevet en markant stigning i aktiviteterne i perioden fra 2004/05 (omfatter 7 måneder fra 1. december 30. juni) til 1. halvår 2007/08, hvilket har afspejlet sig i en kraftig vækst i både omsætning, indtjening (EBITDA), og Resultat før finansielle poster (EBIT). Omsætningen (El-salg, Salgsprovenu vindmøller på lager, Formidlingshonorar og Administrationshonorar) er steget fra DKK 63,2 mio. i 2004/05 til DKK 114,4 mio. 1. halvår 2007/08, mens EBITDA er steget fra DKK 6,0 mio. i 2004/05 til DKK 89,2 mio. i 1. halvår af 2007/08 og EBIT er steget fra DKK 5,5 mio. i 2004/05 til DKK 84,1 mio. i 1. halvår 2007/08. Udviklingen i perioden er især påvirket af købet af 90 % af aktierne i GW Energi A/S i maj 2007 (der regnskabsmæssigt er behandlet som et aktivkøb) samt af større projektsalg. Da de sidste 90 % af aktierne i GW Energi A/S først blev overtaget 1. maj 2007, består el-salget i 2006/07 af blot to måneders produktion (maj og juni). 24

28 Resultatopgørelse Regnskabsår 1. juli-30. juni DKKm Resultatopgørelse 2004/05-1. halvår 2007/ / / / /07 1. halvår (urevideret) 2007/08 1. halvår (urevideret) El-salg ,6 0 39,7 Direkte omkostninger, el-produktion 0 0 (3,3) 0 (10,1) Bruttofortjeneste el-salg ,4 0 29,6 Salgsprovenu, vindmøller på lager 55,1 36,0 16,2 16,2 59,8 Kostpris, vindmøller på lager (54,7) (33,6) (14,5) (14,5) (59,3) Bruttofortjeneste, salg af 0,4 2,4 1,7 1,7 0,5 lagervindmøller Formidlingsprovision 6,9 20,7 21,2 18,9 13,5 Direkte omkostninger, formidling 0 (11,6) Bruttofortjeneste, salg og formidling 7,4 11,5 22,9 20,6 14,1 Administrationshonorar 1,2 2,1 1,6 0,6 1,4 Avance ved salg af anlægs-vindmøller ,0 Bruttofortjeneste 8,5 13,5 40,9 21,3 103,0 Personale omkostninger (1,9) (3,9) (9,6) (4,8) (8,0) Eksterne omkostninger (0,7) (2,2) (5,0) (5,4) (5,9) EBITDA 6,0 7,4 26,3 11,1 89,2 Afskrivninger (0,5) (0,1) (5,9) 0,0 (5,1) EBIT/ Resultat før finansielle poster 5,5 7,3 20,4 11,1 84,1 Finansielle poster (1,4) (0,2) (8,7) (0,2) (24,7) Resultat før skat 4,1 7,1 11,7 10,9 59,3 Skat af ordinært resultat (1,2) (2,1) (2,9) (4,7) (21,4) Årets resultat 2,9 5,0 8,8 6,1 37, /05 er aflagt i hht. Årsregnskabsloven og tallene er fuldt sammenlignelige med 2005/06 og 2006/07, der er aflagt i hht. IFRS., idet de identificerede forskelle for GWE Koncernen kun er aktuelle for 2005/06 og 2006/07 25

29 Hoved- og nøgletal 2004/05 1. halvår 2007/08 Hoved og nøgletal 2004/ / / /07 1. halvår (urevideret) 2007/08 1. halvår (urevideret) Bruttomargin* 13,5 % 23,0 % 69,7 % 59,4 % 59,8 % EBITDA* 9,4 % 12,7 % 44,9 % 30,9 % 51,7 % EBITDA** 69,9 % 29,6 % 59,6 % 52,0 % 78,9 % Overskudsgrad* 8,7 % 12,5 % 34,8 % 30,9 % 48,8 % Overskudsgrad** 64,2 % 29,2 % 46,2 % 52,0 % 74,3 % Resultat før skat margin* 6,5 % 12,1 % 19,9 % 30,3 % 34,4 % Resultat før skat margin** 48,0 % 28,4 % 26,5 % 51,1 % 52,5 % Egenkapital andel 17,0 % 19,9 % 2,4 % 44,5 % 9,9 % Egenkapitalforrentning Na. 77,7 % 65,6 % Na. 93,2 % Rentebærende gæld (DKKm) 9,9 0,2 686,1 0,3 559,1 Akk. adm. honorarer i kontrakt (DKKm)*** 3,7 2,9 11,3 11,9 22,8 Antal ansatte, ultimo *) Nøgletallene er udarbejdet efter Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 2005, bortset fra at omsætningen er defineret som summen af El-salg, Salgsprovenu, vindmøller på lager, Formidlingsprovision, Administrationshonorarer og Avance ved salg af anlægsvindmøller. **) Nøgletallene er beregnet ud fra korrigerede værdier, hvilket vurderes at give et mere retvisende billede som følge af virksomhedens forretningsmodel. Omsætningen er defineret som ovenfor, bortset fra at Bruttofortjeneste, salg af lagervindmøller erstatter Salgsprovenu, vindmøller på lager. ***) Akkumuleret, udiskonteret pengestrømme uden pristalsregulering /05 er aflagt i hht. Årsregnskabsloven og tallene er fuldt sammenlignelige med 2005/06 og 2006/07, der er aflagt i hht. IFRS., idet de identificerede forskelle for GWE Koncernen kun er aktuelle for 2005/06 og 2006/07 26

Til OMX Den Nordiske Børs København

Til OMX Den Nordiske Børs København Rettelse vedrører alene overskrifter i tabel med segmentoplysninger. Til OMX Den Nordiske Børs København København, den 28. november 2008 Selskabsmeddelelse nr. 149/2008 fra Green Wind Energy A/S Kvartalsmeddelelse

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

GW Energi A/S CVR-nr. 28 10 14 14. Delårsrapport 2015 (1. halvår)

GW Energi A/S CVR-nr. 28 10 14 14. Delårsrapport 2015 (1. halvår) GW Energi A/S CVR-nr. 28 10 14 14 Delårsrapport 2015 (1. halvår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsens beretning 3 Koncernens hoved- og nøgletal 3 Koncernoversigt 3 Koncernens

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2016 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, 25. august 2008 Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Prime Office

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr erhvervs- og selskabsstyrelsen Claus Pedersen Biler ApS Rørkærvej 36 4760 Vordingborg CVR-nr. 33370830 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/6-2012 Opstillet

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

F I N A N S T I L S Y N E T S N O T A T F O R H I S T O R I S K E R E G N S K A B S O P L Y S N I N - G E R I A K T I E P R O S P E K T E R

F I N A N S T I L S Y N E T S N O T A T F O R H I S T O R I S K E R E G N S K A B S O P L Y S N I N - G E R I A K T I E P R O S P E K T E R 14. august 2014 F I N A N S T I L S Y N E T S N O T A T F O R H I S T O R I S K E R E G N S K A B S O P L Y S N I N - G E R I A K T I E P R O S P E K T E R Finanstilsynet har i et notat af 6. august 2014

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

JMAROVT HOLDING IVS. Pommernsgade 11, København S. Årsrapport 27. oktober december 2015

JMAROVT HOLDING IVS. Pommernsgade 11, København S. Årsrapport 27. oktober december 2015 JMAROVT HOLDING IVS Pommernsgade 11, 2 2300 København S Årsrapport 27. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/09/2016 Jakob

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS ÅRSRAPPORT 2014/2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11 2015 Jon Lorentsfeldt Dirigent CVR-nr. 35 64 08 86 Årsrapport 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

STOKHOLM HOLDING, RINGE ApS Chr. Lehns Vænge 38 Næsbyhoved Broby 5270 Odense N. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014 til 30.

STOKHOLM HOLDING, RINGE ApS Chr. Lehns Vænge 38 Næsbyhoved Broby 5270 Odense N. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014 til 30. Chr. Lehns Vænge 38 Næsbyhoved Broby 5270 Odense N CVR-nr: 25 90 73 10 ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 6/1 2016 Per Stokholm Dirigent

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S)

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Billedskærervej 7, 5230 Odense M CVR-nr. 36 47 47 18 Årsrapport for perioden 22. december - 31. december 2014 (0 måneder) Godkendt

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere