Prospekt dateret 20. august 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prospekt dateret 20. august 2008"

Transkript

1 BØRSPROSPEKT

2 Prospekt dateret 20. august 2008 Green Wind Energy A/S (CVR-nr ) ( Selskabet eller Green Wind Energy ) har den 9. juni 2008 indgået betinget overdragelsesaftale ( Overdragelsesaftale ) om at erhverve hele aktiekapitalen i Green Wind A/S ( Green Wind ) ved apportindskud i Green Wind Energy mod udstedelse af nye aktier i Selskabet til aktionærerne i Green Wind ( Apportindskuddet eller Transaktionen ). Green Wind er inden Transaktionens gennemførelse moderselskab for aktiviteterne i Green Wind koncernen og Selskabet vil efter Transaktionens gennemførelse være moderselskab for Green Wind og dermed koncernen ( GWE Koncernen ), der inden Transaktionens gennemførelse omfatter Green Wind og dets direkte og indirekte datterselskaber og efter Transaktionen Green Wind Energy og dets direkte og indirekte datterselskaber. I forbindelse med Apportindskuddet foretages også en rettet emission uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer ( Emissionen ). Overdragelsesaftalen, der blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling i Selskabet den 25. juni 2008 ( Generalforsamlingen ), medfører at der ved gennemførelse af Apportindskuddet udstedes 250 mio. nye aktier i Selskabet hver á DKK 0,50 til en kurs på DKK 1 pr. aktie til aktionærerne i Green Wind som vederlag for indskuddet af den samlede aktiekapital på nominelt DKK 1 mio. i Green Wind. Samtidig gennemføres Emissionen med udstedelse af op til yderligere 70 mio. stk. nye aktier hver á DKK 0,50 mod kontant indskud af DKK 1 pr. aktie á DKK 0,50 til en kreds af investorer, uden fortegningsret for de nuværende aktionærer. Hvis Emissionen fuldtegnes, udstedes der samlet 320 mio. stk. nye aktier hver á DKK 0,50 i Selskabet (de Nye Aktier ) ved gennemførelsen af Apportindskuddet og Emissionen. Selskabets aktiekapital bliver herefter nominelt DKK og Selskabet tilføres et bruttoprovenu på DKK 70 mio. Selskabets aktiekapital udgør pr. Tidspunktet for godkendelse af Prospektet, men før gennemførelse af Apportindskuddet og Emissionen, nominelt DKK fordelt på aktier hver á DKK 0,50, der alle er fuldt indbetalte (de Eksisterende Aktier, der sammen med de Nye Aktier benævnes Aktierne ). En kreds af investorer har i forbindelse med Emissionen afgivet betingede tilsagn om tegning af de Nye Aktier, der udbydes ved Emissionen. Det endelige antal Nye Aktier, der udstedes i forbindelse med Emissionen vil blive fastlagt som anført i afsnittet Vilkår og betingelser for Apportindskuddet og Emissionen og vil blive offentliggjort via OMX Nordic Exchange Copenhagen. Investorer, der har givet betingede tegningstilsagn, bør være opmærksomme på, at en investering i de Nye Aktier indebærer risiko. For en beskrivelse af faktorer, der som minimum bør overvejes, før der træffes endelig beslutning om at tegne Nye Aktier, henvises til afsnittet Risikofaktorer. De Nye Aktier forventes leveret, mod kontant betaling for så vidt angår Emissionen, og registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. september 2008, (jf. afsnittet Vilkår og betingelser for Apportindskuddet og Emissionen ). I

3 Prospekt dateret 20. august 2008 Selskabets Eksisterende Aktier er optaget til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S ( OMX Nordic Exchange Copenhagen ). De Nye Aktier er søgt optaget til notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen i moderfondskoden for Aktierne med forventet første noteringsdag den 3. september De Nye Aktier vil have samme rettigheder i alle henseender som Selskabets Eksisterende Aktier. De Nye Aktier bærer ret til udbytte fra og med regnskabsåret 2008/09. Transaktionen og Emissionen gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning. ATRIUM Partners A/S Sole Lead Manager II

4 Generelle oplysninger Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med Transaktionen og Emissionen, samt med henblik på optagelse til handel og officiel notering af de Nye Aktier på OMX Nordic Exchange Copenhagen. Prospektet er udarbejdet i henhold til danske love og regler, herunder lov om værdipapirhandel m.v., lovbekendtgørelse nr. 214 af 2. april 2008 og EU Kommissionens Forordning nr. 809/2004 af 29. april 2004 med senere ændringer ( Prospektforordningen ), OMX Nordic Exchange Copenhagen s regler og Finanstilsynets bekendtgørelse 1232 af 22. oktober 2007 vedrørende prospekter (Prospektbekendtgørelsen). Prospektet er undergivet dansk ret. I forbindelse med Emissionen kan Sole Lead Manager (herefter også Atrium ) eller dennes respektive tilknyttede selskaber, som optræder som investorer for egen regning, tegne Nye Aktier. Ingen personer er bemyndiget til at afgive oplysninger eller udtalelser i forbindelse med Transaktionen og Emissionen, bortset fra hvad der er indeholdt i dette Prospekt og eventuelle ændringer hertil. Afgivelse af sådanne oplysninger eller udtalelser kan i givet fald ikke betragtes som fremsat eller tiltrådt af Selskabet, GWE Koncernen eller Sole Lead Manager, som er uden ansvar herfor. Udlevering af dette Prospekt kan under ingen omstændigheder tages som udtryk for, at der ikke er sket ændringer i Selskabets eller GWE Koncernens virksomhed, aktiver og passiver eller noget andet forhold efter Tidspunktet for godkendelse af Prospektet, eller at Prospektets oplysninger er korrekte på noget tidspunkt efter Tidspunktet for godkendelse af Prospektet. Enhver væsentlig ny omstændighed, materiel fejl eller ukorrekthed i forbindelse med oplysningerne i Prospektet, der kan påvirke vurderingen af Aktierne og som indtræder eller konstateres mellem Tidspunktet for godkendelse af Prospektet og starten af handlen med de Nye Aktier på et reguleret marked, vil blive offentliggjort i henhold til reglerne i Prospektbekendtgørelsen vedrørende prospekttillæg. Investorer må alene benytte dette Prospekt i forbindelse med overvejelse om tegning af de Nye Aktier, der er beskrevet i dette Prospekt. Oplysningerne i dette Prospekt stammer fra Selskabet, GWE Koncernen og andre kilder, der er identificeret i dette Prospekt. Selskabet, GWE Koncernen og Sole Lead Manager fremsætter ingen garanti, udtrykkeligt eller underforstået, med hensyn til nøjagtigheden eller fuldstændigheden af sådanne oplysninger, og intet i dette Prospekt er, eller kan betragtes som, et tilsagn eller en indeståelse fra Selskabet, GWE Koncernen og Sole Lead Manager. Investorer må ikke reproducere eller distribuere dette Prospekt, helt eller delvist, og investorer må ikke videregive noget af indholdet i dette Prospekt eller anvende nogen oplysninger i dette Prospekt til andre formål end overvejelse af tegning af Nye Aktier. Investorerne tiltræder ovenstående ved at acceptere modtagelse af dette Prospekt. 1

5 Investorer bør ved deres investeringsbeslutning henholde sig til deres egen undersøgelse af Selskabet og GWE Koncernen og vilkårene for Transaktionen og Emissionen, herunder risikofaktorer, der er beskrevet i dette Prospekt, og meddelelser i henhold til Finanstilsynets regler for prospekttillæg, samt reglerne for udstedere af aktier på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S, som udsendes af Selskabet og udtrykkeligt ændrer dette Prospekt. Udleveringen af Prospektet og Emissionen kan i visse jurisdiktioner være begrænset ved lov, og dette Prospekt må ikke anvendes som eller i forbindelse med et tilbud eller en opfordring til personer i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke er godkendt eller til personer, til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud eller en sådan opfordring. Dette Prospekt udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at tegne eller købe de Nye Aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. Selskabet, GWE Koncernen og Sole Lead Manager forudsætter, at personer, som kommer i besiddelse af dette Prospekt, gør sig bekendt med og overholder alle sådanne begrænsninger. De Nye Aktier kan være underlagt begrænsninger i omsættelighed og videresalg i henhold til gældende værdipapirlovgivning i visse jurisdiktioner og må ikke overdrages eller videresælges, medmindre det er tilladt i henhold til gældende værdipapirlovgivning. Personer, som måtte komme i besiddelse af dette Prospekt, forpligter sig til at gøre sig bekendt med og overholde sådanne begrænsninger. Hverken Selskabet, GWE Koncernen eller Sole Lead Manager har noget juridisk ansvar for eventuelle overtrædelser af disse begrænsninger fra nogen persons side, uanset om denne person er en potentiel køber af de Nye Aktier. Der henvises til afsnittet Begrænsninger gældende for Emissionen for en mere detaljeret beskrivelse af visse begrænsninger i forbindelse med Emissionen. Tegnere af de Nye Aktier bør selv vurdere det juridiske grundlag for og konsekvenserne af Transaktionen og Emissionen, herunder mulige skattemæssige konsekvenser og mulige valutarestriktioner, før de træffer beslutning om en investering i de Nye Aktier. Branche- og markedsoplysninger samt oplysninger fra tredjemand Dette Prospekt indeholder oplysninger om de markeder, hvor GWE Koncernen driver virksomhed. En betydelig del af oplysningerne stammer fra analyser udarbejdet af eksterne organisationer. Oplysningerne anses for at være pålidelige, og der er efter Selskabets overbevisning ikke udeladt fakta, som kan medføre, at de gengivne data er unøjagtige eller vildledende, men der er ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af oplysningerne, og hverken Selskabet eller ATRIUM afgiver nogen erklæring om nøjagtigheden af disse oplysninger. Det kan således ske, at udviklingen i GWE Koncernens aktiviteter afviger fra den markedsudvikling, der er angivet i dette Prospekt. Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere sådanne oplysninger. Hvis oplysningerne stammer fra tredjemand bekræftes det, at de er gengivet korrekt, og at der efter Selskabets overbevisning ud fra de oplysninger, der er offentliggjort af tredjemand, ikke er udeladt fakta, som kan medføre, at de gengivne oplysninger er unøjagtige eller misvisende. 2

6 Advarsel vedrørende fremadrettede udsagn Prospektet indeholder fremadrettede udsagn vedrørende GWE Koncernens strategi, vækst, aktiviteter, driftsresultater, finansielle stilling og pengestrømme, der er underlagt risici og usikkerheder. Ligeledes er der indeholdt udsagn vedrørende forventningerne til regnskabsårene 2007/08 og 2008/09. De fremadrettede udsagn indeholder udtryk, som søger, skønner, vurderer, forventer, har til hensigt, kan og lignende udtryk samt negative former heraf. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser, vurderinger, som GWE Koncernen finder rimelige. De kan forandre sig eller blive ændret på grund af usikkerhed vedrørende den økonomiske, finansielle, konkurrencemæssige og lovgivningsmæssige situation. GWE Koncernens faktiske udvikling kan adskille sig væsentligt fra den udvikling, der er omtalt i de fremadrettede udsagn. Faktorer, der måtte kunne forårsage en sådan forskel, omfatter bl.a., men er ikke begrænset til de faktorer, der er omtalt i afsnittet Risikofaktorer. De fremadrettede udsagn er afgivet pr. Tidspunktet for godkendelse af Prospektet. Investorer bør omhyggeligt overveje de risikofaktorer, der er beskrevet i dette Prospekt, før der træffes en investeringsbeslutning. Hvis en eller flere af disse risici indtræffer, kan det få negativ indvirkning på GWE Koncernens aktiviteter, stilling, driftsresultater eller målsætninger. Endvidere kan andre risici, som endnu ikke er identificeret, eller som GWE Koncernen ikke har anset for væsentlige, få negativ indvirkning, og investorer kan tabe hele eller dele af deres investering. Præsentation af regnskabsoplysninger og andre oplysninger Henvisninger til DKK er til danske kroner. Henvisninger til USD er til amerikanske dollars. Henvisninger til EUR er til den fælles valuta for de medlemsstater, der deltager i den tredje fase af den Europæiske Økonomiske og Monetære Union i henhold til de Europæiske Fællesskabers traktat med de til enhver tid gældende ændringer. Henvisninger til GBP er til britiske pund. GWE Koncernen aflægger regnskab i DKK. Selskabet har for regnskabsårene 2005, 2006 og 2007 aflagt årsregnskab for moderselskabet i henhold årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger og for regnskabsårene 2005 og 2006 aflagt koncernregnskab i henhold til IFRS som godkendt af EU. Årsrapporterne for de anførte regnskabsår er integreret i dette Prospekt ved henvisning. Green Wind A/S har aflagt årsregnskab for moderselskabet for regnskabsårene 2004/05, 2005/06 og 2006/07 og koncernregnskab for 2006/07 i henhold til årsregnskabsloven, som er integreret i dette Prospekt ved henvisning. Green Wind A/S var i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser ikke forpligtet til at aflægge koncernregnskab for regnskabsårene 2004/05 og 2005/06. 3

7 Green Wind har til brug for dette Prospekt udarbejdet koncernregnskab for regnskabsåret 2004/05. Koncernregnskabet er udarbejdet i henhold til årsregnskabsloven og er gengivet i bilag F på side F - 3 i dette Prospekt. Green Wind A/S har til brug for dette Prospekt udarbejdet omarbejdet koncernregnskab for regnskabsårene 2005/06 og 2006/07 til IFRS, som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. De omarbejdede koncernregnskaber er gengivet i bilag F på side F - 30 i dette Prospekt. Green Wind A/S' har til brug for dette Prospekt udarbejdet delårsregnskab for perioden 1. juli 31. december 2007 med sammenligningstal for samme periode i 2006 i henhold til IAS 34. Delårsregnskabet, der ikke er revideret, er gengivet i bilag F på side F - 89 i dette Prospekt. De viste tal i Prospektet for Green Wind er således omarbejdede tal og er ikke direkte sammenlignelige med de officielle årsrapporter for Green Wind A/S, som ligeledes fremgik af fondbørsmeddelelsen af 9. juni På grund af afrundinger kan der forekomme afvigelser mellem de i Prospektet anførte tal og tallene i Selskabets og Green Winds regnskaber. 4

8 Erklæringer Erklæring fra Green Wind Energy A/S Vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. København, den 20. august 2008 Bestyrelse Henrik Møgelmose 1 Formand Jørgen Ballermann 2 Søren Kristiansen 3 Direktion Frank Buch-Andersen Administrerende Direktør John Stig Hansen Direktør 1 Henrik Møgelmose er advokat og partner i advokatvirksomheden Kromann Reumert 2 Jørgen Ballermann er direktør i Xergi A/S 3 Søren Kristiansen er økonomi- og finansdirektør i Ferrosan A/S 5

9 Prospekterklæring afgivet af Green Wind Energy A/S uafhængige revisor Til aktionærerne og potentielle investorer i Green Wind Energy A/S Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer gennemgået det af Ledelsen udarbejdede Prospekt for GWE Koncernen, dateret den 20. august Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, herunder Kommissionens Forordning (EF) Nr. 809/2004 af 29. april 2004 med efterfølgende ændringer, Finanstilsynets og OMX Nordic Exchange Copenhagens regler. GWE Koncernens Ledelse har ansvaret for Prospektet og for indholdet og præsentationen af informationerne heri. Vores ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om oplysninger af regnskabsmæssig karakter i Prospektet. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard RS 3000 "Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger". Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at Prospektet ikke indeholder væsentlig fejlinformation af regnskabsmæssig karakter. Vi har gennemgået Prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter, herunder opstilling af hoved- og nøgletal, som vi har påset er korrekt uddraget og gengivet fra de reviderede årsrapporter for Green Wind Energy A/S for regnskabsårene 2005, 2006 og 2007, fra det reviderede koncernregnskab for Green Wind A/S for regnskabsåret 2004/05, fra de reviderede årsregnskaber for Green Wind A/S for regnskabsårene 2005/06 og 2006/07, der efterfølgende er omarbejdet til IFRS som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber, fra det ureviderede perioderegnskab for Green Wind A/S for perioden 1. juli december 2007, fra de af os undersøgte proforma oplysninger for 2006/07 og perioden 1. juli december 2007 og henholdsvis pr. 30. juni 2007 og 31. december 2007 og fra de af os undersøgte forventninger for Green Wind for 2007/08 og for GWE Koncernen for 2008/09. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion I henhold til OMX Nordic Exchange Copenhagens regler skal vi bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende GWE Koncernen, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af GWE Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af GWE Koncernens aktiviteter og pengestrømme, som angivet i årsrapporterne for Green Wind Energy A/S for regnskabsårene 2005, 2006 og 2007, i koncernregnskabet for Green Wind A/S for regnskabsåret 2004/05, i årsrapporten for Green Wind A/S for regnskabsåret 2006/07 med sammenligningstal for 2005/06, der efterfølgende er omarbejdet til IFRS som godkendt af EU og 6

10 yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber, i perioderegnskabet for Green Wind A/S for perioden 1. juli december 2007, i proformaoplysningerne for 2006/07 og perioden 1. juli december 2007 og henholdsvis pr. 30. juni 2007 og pr. 31. december 2007 og for de regnskabsmæssige forventninger for Green Wind for 2007/08 og for GWE Koncernen for 2008/09, som er indeholdt i Prospektet. København, den 20. august 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lars Riise statsautoriseret revisor René H. Christensen statsautoriseret revisor Referencer til øvrige erklæringer Årsrapporterne for 2004/05 og 2005/06 for Green Wind A/S Bille & Buch-Andersen, Registreret Revisionsaktieselskab, ved registreret revisor Frank Buch- Andersen og registreret revisor Peter Jensen, har afgivet revisionspåtegning på de af Ledelsen aflagte årsrapporter for GWE Koncernens moderselskab Green Wind A/S for regnskabsårene 2004/05 og 2005/06, som er integreret i dette Prospekt ved henvisning, jf. side mens registreret revisor Frank Buch-Andersen og registreret revisor Steen Andersen, har afgivet revisionspåtegning på de af Ledelsen aflagte årsrapporter for GWE Koncernens datterselskaber Green Wind Renewables A/S og Green Wind Energy A/S for regnskabsårene 2004/05 og 2005/06. Påtegningerne er uden forbehold og supplerende oplysninger. Årsrapporterne, der er aflagt i henhold til årsregnskabsloven, omfatter regnskab for moderselskabet. Green Wind A/S var i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser ikke forpligtet til at aflægge koncernregnskab for de pågældende regnskabsår. Årsrapporten for 2006/07 for Green Wind A/S Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, ved statsautoriseret revisor Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter W.Ø. Larsen, har afgivet revisionspåtegning på de af Ledelsen aflagte årsrapporter for regnskabsåret 2006/07 for Green Wind A/S og dennes datterselskaber, som er integreret i dette Prospekt ved henvisning, jf. side Påtegningen er uden forbehold og supplerende oplysninger. Årsrapporten, der indeholder regnskab for moderselskabet og koncernregnskab, er aflagt i henhold til årsregnskabsloven. 7

11 Koncernregnskab for 2004/05 for Green Wind A/S Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, ved statsautoriseret revisor Lars Riise og statsautoriseret revisor René H. Christensen, har afgivet revisionspåtegning på det af ledelsen aflagte koncernregnskab for regnskabsåret 2004/05 for Green Wind A/S, der er udarbejdet til brug for dette Prospekt. Påtegningen, der fremgår af side F - 7 i dette Prospekt, er uden forbehold og supplerende oplysninger. Koncernregnskabet er udarbejdet i henhold til årsregnskabsloven. Årsregnskaber for 2005/06 og 2006/07 for Green Wind A/S omarbejdet til IFRS Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, ved statsautoriseret revisor Lars Riise og statsautoriseret revisor René H. Christensen, har afgivet erklæring på de af Ledelsen til IFRS omarbejdede årsregnskaber for regnskabsårene 2005/06 og 2006/07 for Green Wind A/S. Erklæringen, der fremgår af side F 34 F 35 i dette Prospekt, beskriver ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed, der knytter sig til konklusionen. Erklæringen er uden forbehold og supplerende oplysninger. Proformatal for 2006/07 og perioden 1. juli 31. december 2007 Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, ved statsautoriseret revisor Lars Riise og statsautoriseret revisor René H. Christensen, har afgivet erklæring på de af Ledelsen aflagte proformatal for den sammenlagte GWE Koncern for regnskabsåret 2006/07 og for perioden 1.- juli- 31.december 2007 og henholdsvis pr. 30. juni 2007 og pr. 31. december Erklæringen, som fremgår af side i dette Prospekt, beskriver ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed, der knytter sig til konklusionen. Erklæringen er uden forbehold og supplerende oplysninger. Regnskabsmæssige forventninger for Green Wind for 2007/08 og for GWE Koncernen for 2008/09 Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, ved statsautoriseret revisor Lars Riise og statsautoriseret revisor René H. Christensen har afgivet erklæring om de af Ledelsen udarbejdede regnskabsmæssige forventninger for Green Wind for 2007/08 og for GWE Koncernen for 2008/09 for GWE Koncernen. Erklæringen, som fremgår af side i dette Prospekt, beskriver ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed, der knytter sig til konklusionen. Erklæringen er uden forbehold eller supplerende oplysninger. Årsrapport for 2005 for Green Wind Energy A/S PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, ved statsautoriseret revisor Niels Trærup og statsautoriseret revisor Henrik Holst, har afgivet revisionspåtegning på den af Ledelsen aflagte årsrapport for regnskabsåret 2005 for Green Wind Energy A/S, som er integreret i dette Prospekt ved henvisning, jf. side Påtegningen er uden forbehold, men med følgende supplerende oplysninger: 8

12 Uden at det har påvirket vor konklusion, skal vi henvise til omtalen i ledelsesberetningen af forventningerne til selskabets fremtidige drift og likviditet og de forudsætninger, der ligger til grund herfor. Årsrapport for 2006 for Green Wind Energy A/S PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, ved statsautoriseret revisor Niels Trærup og statsautoriseret revisor Henrik Holst, har afgivet revisionspåtegning på den af Ledelsen aflagte årsrapport for regnskabsåret 2006 for Green Wind Energy A/S, som er integreret i dette Prospekt ved henvisning, jf. side Påtegningen er uden forbehold, men med følgende supplerende oplysninger: Uden at tage forbehold gør vi opmærksom på oplysningerne i ledelsesberetningen, hvori ledelsen redegør for bestyrelsens arbejde for en videreførelse af selskabet med en ny aktivitet og en deraf følgende supplering af aktionærkredsen. Det er ledelsens vurdering, at det vil lykkes, og at årsrapporten derfor skal aflægges under forudsætning om virksomhedens fortsatte drift. Vi er enige heri. Årsrapport for 2007 for Green Wind Energy A/S PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, ved statsautoriseret revisor Niels Trærup og statsautoriseret revisor Henrik Holst, har afgivet revisionspåtegning på den af Ledelsen aflagte årsrapport for regnskabsåret 2007, som er integreret i dette Prospekt ved henvisning, jf. side Påtegningen er uden forbehold, men med følgende supplerende oplysninger: Uden at tage forbehold gør vi opmærksomme på oplysningerne i ledelsesberetningen i afsnittet Fremtidsudsigter, hvori ledelsen redegør for Bestyrelsens arbejde for en videreførelse af selskabet med ny aktivitet og en deraf følgende supplering af aktionærkredsen. Det er ledelsens vurdering, at det, med den usikkerhed ledelsen anfører, vil lykkes, og at årsrapporten derfor aflægges under forudsætning om virksomhedens fortsatte drift. 9

13 Erklæring fra den finansielle rådgiver I vor egenskab af Sole Lead Manager skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra Selskabet, GWE Koncernen og dennes revisor. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold mv., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i Prospektet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhænge. København, den 20. august 2008 ATRIUM Partners A/S 10

14 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. RESUMÉ REVISORER RISIKOFAKTORER UDVALGTE REGNSKABSOPLYSNINGER OPLYSNINGER OM SELSKABET FORRETNINGSOVERSIGT ORGANISATIONSSTRUKTUR EJENDOMME, ANLÆG OG UDSTYR GENNEMGANG AF DRIFT OG REGNSKABER KAPITALRESSOURCER FORSKNING, UDVIKLING, PATENTER OG LICENSER TRENDOPLYSNINGER RESULTATFORVENTNINGER BESTYRELSE, DIREKTION OG TILSYNSORGANER SAMT LEDERE AFLØNNING OG GODER BESTYRELSENS ARBEJDSPRAKSIS PERSONALE STØRRE AKTIONÆRER TRANSAKTIONER MED TILKNYTTEDE PARTNERE

15 1 20. UDSTEDERENS AKTIVER OG PASSIVER, FINANSIELLE STILLING OG RESULTATER YDERLIGERE OPLYSNINGER VÆSENTLIGE KONTRAKTER OPLYSNINGER FRA TREDJEMAND, EKSPERTUDTALELSER OG INTERESSEERKLÆRINGER DOKUMENTATIONSMATERIALE OPLYSNINGER OM KAPITALBESIDDELSER NØGLEOPLYSNINGER OPLYSNINGER OM DE VÆRDIPAPIRER, DER UDBYDES ELLER OPTAGES TIL NOTERING VILKÅR OG BETINGELSER FOR APPORTINDSKUDDET OG EMISSIONEN AFTALER OM OPTAGELSE TIL OMSÆTNING OG HANDEL VÆRDIPAPIRIHÆNDEHAVERE, DER ØNSKER AT SÆLGE UDGIFTER VED EMISSIONEN UDVANDING YDERLIGERE OPLYSNINGER BILAG 1: VEDTÆGTER BILAG F: REGNSKABSOPLYSNINGER...F-1 INTRODUKTION TIL REGNSKABSOPLYSNINGER F - 2 GREEN WIND A/S - ÅRSRAPPORT FOR 2004/05 F - 3 GREEN WIND A/S - ÅRSREGNSKAB FOR 2005/06 OG 2006/07 F - 30 GREEN WIND A/S - PERIODEREGNSKAB FOR 1. HALVÅR 2007/08 F

16 OVERSIGT OVER FIGURER Figur 1: Årlig installeret kapacitet og vindenergis penetrationsrate E Figur 2: Akkumuleret vindmøllekapacitet pr. region i 2007 og 2012E Figur 3: Forventet akkumuleret installeret kapacitet pr. land fra 2008E-2012E Europa Figur 4: De største europæiske ejere af vindmølleparker Akkumuleret kapacitet Figur 5: Vindmølleprojekters fire stadier Figur 6: Vindmølleparkernes geografiske beliggenhed Figur 7: Formidlede og udbudte vindmølleprojekter Figur 8: Den fremtidige koncernstruktur Figur 9: Den nuværende koncernstruktur Figur 10: Organisationsplan for GWE Koncernen

17 OVERSIGT OVER TABELLER Tabel 1: Resultatopgørelse - Selskabet Tabel 2: Balance - Selskabet Tabel 3: Resultatopgørelse 2004/05 1. halvår 2007/ Tabel 4: Hoved- og nøgletal 2004/05 1. halvår 2007/ Tabel 5: Balance Aktiver 2004/05 1. halvår 2007/ Tabel 6: Balance Passiver 2004/05 1. halvår 2007/ Tabel 7: Pengestrømsanalyse 2004/05 1. halvår 2007/ Tabel 8: Energiselskabets portefølje af vindmølleparker Tabel 9: Resultatopgørelse Selskabet Tabel 10: Balance Selskabet Tabel 11: Resultatopgørelse 2004/05 1. halvår 2007/ Tabel 12: Hoved- og nøgletal 2004/05 1. halvår 2007/ Tabel 13: Balance Aktiver 2004/05 1. halvår 2007/ Tabel 14: Balance Passiver 2004/05 1. halvår 2007/ Tabel 15: Pengestrømsanalyse 2004/05 1. halvår 2007/ Tabel 16: Segmentoplysninger 2004/ /07* Tabel 17: Segmentoplysninger 1. halvår 2006/07 og 2007/08* Tabel 18: Kapitalisering og gældssituation 2004/05 1. halvår 2007/08 *)

18 Tabel 19: GWE Koncernens rentebærende finansielle forpligtelser pr. 31. december 2007 (urevideret) Tabel 20: Oversigt over GWE Koncernens lån pr. 31. december Tabel 21: Oversigt over GWE Koncernens kapitalisering og gældssituation pr. 30. juni Tabel 22: Ansatte i GWE Koncernen 2004/05-1. halvår 2007/ Tabel 23: Ledelsens aktiebesiddelser i Selskabet pr. Tidspunktet for godkendelse af Prospektet 126 Tabel 24: Ledelsens aktiebesiddelser i GWE Koncernen efter Transaktionen og Emissionen Tabel 25: Aktionærstruktur i Selskabet før Transaktionen Tabel 26: Ledelsens aktiebesiddelser i Selskabet før Transaktionen Tabel 27: Aktionærstruktur i Green Wind før Transaktionen Tabel 28: Aktionærstruktur i Selskabet efter gennemførelse af Transaktionen og Emissionen Tabel 29: Resultatopgørelse Proforma regnskab 2006/ Tabel 30: Balance - Aktiver - Proforma regnskab 2006/ Tabel 31: Balance - Passiver - Proforma regnskab 2006/ Tabel 32: Resultatopgørelse - Proforma regnskab 1. halvår 2007/ Tabel 33: Balance - Passiver - Profroma regnskab 1. halvår 2007/ Tabel 34: Balance - Passiver - Proforma regnskab 1. halvår 2007/ Tabel 35: Aktiekapitalens udvikling i Selskabet Tabel 36: Aktiekapitalens udvikling i GWE Koncernen Tabel 37: Oversigt over GWE Koncernens kapitalisering og gældssituation pr. 30. juni

19 Resumé 16

20 1. RESUMÉ Resuméet bør læses som en indledning til Prospektet. Enhver beslutning om investering i de Nye Aktier bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. Hvis et krav vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. Der henvises til afsnittet, Risikofaktorer for en gennemgang af visse særlige forhold, som investorer bør overveje i forbindelse med en investering i GWE Koncernen. Enhver beslutning om investering i GWE Koncernen bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed. Visse af de anvendte termer i resuméet er defineret i afsnittet Definitioner Selskabet GWE Koncernens forretningsgrundlag er baseret på en strategi omhandlende vedvarende energi og er bygget op omkring to forretningsområder, som komplementerer hinanden og medfører betydelige synergigevinster: et energiselskab med egne vindmøller et investerings- og administrationsselskab indenfor vedvarende energi Begge forretningsområderne er indenfor vedvarende energi, og GWE Koncernen kan herved udnytte den brede viden om vindmøllemarkedet både ved udbud af investeringsprojekter samt ved opbygning af eget energiselskab med 100 % fokus på vedvarende energi. Administrationsselskabet er et naturligt forretningsområde i forbindelse med udbud af investeringsprojekter. GWE Koncernen har følgende mission for energiselskabet: at skabe Danmarks bedste og mest effektivt drevne energiselskab med 100 % fokus på vedvarende energi GWE Koncernens vision for energiselskabet er at: være et af landets største energiselskaber med 100 % fokus på vedvarende energi operere på velregulerede markeder i Europa 17

21 GWE Koncernen har følgende mission for investerings- og administrationsselskabet: at skabe markedets bedste og mest bæredygtige investeringer inden for vedvarende energi GWE Koncernens vision for investerings- og administrationsselskabet er at være det stærkeste brand og den foretrukne samarbejdspartner med udbud af investeringsprodukter inden for vedvarende energi Energiselskab GWE Koncernen ejer og driver i dag 3 vindmølleparker og har herudover 3 vindmølleparker under opførelse. GWE Koncernen har på datoen for Prospektets offentliggørelse en egenbeholdning på 39,0 MW og 51,5 MW under opførelse. GWE Koncernen vurderer til stadighed et stort antal projekter og fokuserer i øjeblikket på en række investeringsprojekter i Tyskland, men også lande som Frankrig, Italien, Irland og andre EU-lande vurderes. Investerings- og administrationsselskab GWE Koncernen udbyder og sælger i dag vindmøller som investeringsprojekter skræddersyet til danske privatpersoner. Det er hensigten at udvide dette forretningsområde således, at alle der ønsker at investere i vedvarende energi skal kunne tilbydes et projekt, der passer til investeringsprofilen. Dette kan være investeringer tilegnet pensionsmidler, formuende investorer samt langsigtede investorer, der ønsker en kombination af konkurrencedygtigt afkast og lav risiko. Dette kan ske i A/S er, obligationer, K/S er eller lignende, hvor vindmøllen inden investeringsprojektets udbydelse ejes i K/S et eller A/S et. Når GWE Koncernen sælger et vindmølleprojekt indgår investorerne og GWE Koncernen en flerårig aftale om administrationen af vindmøllerne således at investorerne ikke skal håndtere dette. Dette medfører at GWE Koncernen har en flerårig, stabil indtjening pr. solgt investeringsprojekt samt et konstant cash-flow. GWE Koncernen administrerer i dag 55 forskellige projekter, som GWE Koncernen selv har udbudt/solgt som investeringsprojekter. Administrationen består i at løse alle administrative opgaver for selskaberne og vindmølleejerne, dog med undtagelse af opgaver omhandlende revision, der er udlagt til revisionsvirksomheder. 18

22 1.2. koncernstruktur Alle selskaberne i GWE Koncernen er når Transaktionen er gennemført direkte eller indirekte ejet 100 % af Green Wind Energy, bortset fra Windpark Losheim Nr. 30 GmbH & Co. KG, der er ejet med 73 %. Den nuværende koncernstruktur Green Wind Energy A/S (Danmark) 100% Green Wind A/S (Danmark) 100% 100% 100% GW Management A/S (Danmark) Green Wind Energy GmbH (Tyskland) Green Wind Renewables A/S (Danmark) 100% 100% 9% 91% 100% 100% Green Wind Komplementarselskabet WP Cottbuser Halde GW Energi A/S SI Projects GmbH Invest A/S VindInvest Europe ApS GmbH & Co. KG (Danmark) (Tyskland) (Danmark) (Danmark) (Tyskland) 100% WP Brauel II GmbH & Co. WP BR II KG (Tyskland) 100% WP Prignitz GmbH & Co. KG (Tyskland) WP Emskrichen GmbH 100% & Co. KG (Tyskland) Kilde: GWE Koncernen 73% 100% WP Losheim Nr. 30 GmbH & Co. KG (Tyskland) Gortahile Wind Farm Limited (Irland) 1.3. Årsag til Transaktionen, den rettede Emission og anvendelsen af provenuet Baggrunden for Transaktionen og Emissionen er ønsket om hurtigere at kunne realisere GWE Koncernens mål, herunder I. at blive et af Danmarks største energiselskaber med 100 % fokus på vedvarende energi, II. at blive finansielt rustet til at udbyde endnu flere og større investeringsprojekter indenfor vedvarende energi III. at styrke GWE Koncernens evne til hurtigere at kunne gennemføre transaktioner vedrørende køb af eksisterende vindmøller og vindmølleparker, samt parker under opførsel IV. at udvikle GWE Koncernens organisation hurtigere, med speciale indenfor alle fagområder, samt øge GWE Koncernens tilstedeværelse i de lokale markeder V. at øge GWE Koncernens muligheder for at kunne indgå rammeaftaler med anerkendte vindmølleproducenter 19

23 VI. VII. at styrke GWE Koncernens finansielle grundlag, for derved at opnå bedre finansielle vilkår i fremtiden at kunne allokere flere ressourcer, økonomiske som tidsmæssige, til at komme tidligere ind i processen omkring opførelse af vindmøller og vindmølleparker, i forventning om øget indtjening. Ved Emissionen får GWE Koncernen styrket sit finansielle grundlag med op til netto DKK 62,5 mio. og derved sit potentiale til at udvikle energiselskabet. Provenuet opnået ved Emissionen vil primært blive benyttet til at investere yderligere i energiselskabet. Selskabet kan dog blive nødt til at ændre i anvendelsen af nettoprovenuet på grund af uforudsete begivenheder og Selskabet vil derfor bevare en stor frihedsgrad med hensyn til anvendelsen af nettoprovenuet fra Emissionen Beskrivelse af Transaktionen Green Wind Energy indgik den 9. juni 2008 en betinget Overdragelsesaftale med JSH ApS, Dema Holding A/S og EM SI A/S (tilsammen de Større Aktionærer ) om at erhverve hele aktiekapitalen i Green Wind ved Apportindskud i Green Wind Energy mod udstedelse af Nye Aktier i Selskabet til aktionærerne i Green Wind. Overdragelsesaftalen, der blev godkendt på Generalforsamlingen i Selskabet den 25. juni 2008, medfører at der ved gennemførelse af Apportindskuddet udstedes 250 mio. Nye Aktier i Selskabet hver á DKK 0,50 til en kurs på DKK 1 pr. aktie til aktionærerne i Green Wind som vederlag for indskuddet af den samlede aktiekapital på nominelt DKK 1 mio. i Green Wind. Samtidig gennemføres Emissionen, som en rettet emission uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer, med udstedelse af op til yderligere 70 mio. stk. Nye Aktier hver á DKK 0,50 mod kontant indskud af DKK 1 pr. aktie à DKK 0,50 til en kreds af investorer, uden fortegningsret for de nuværende aktionærer. Hvis Emissionen fuldtegnes, udstedes der samlet 320 mio. stk. Nye Aktier hver á DKK 0,50 i Selskabet ved gennemførelsen af Apportindskuddet og Emissionen. På Tidspunktet for godkendelse af Prospektet er Apportindskuddets gennemførelse fra de Større Aktionærers side betinget af at der ikke i perioden fra Prospektets offentliggørelse og indtil Transaktionen gennemføres, træffes generalforsamlingsbeslutninger i Selskabet, samt at der i samme periode ikke indtræder omstændigheder, som efter de Større Aktionærers saglige skøn har en væsentlig negativ påvirkning på værdien af Selskabet. En kreds af investorer har i forbindelse med Emissionen afgivet betingede tilsagn om tegning af de Nye Aktier, der udbydes ved Emissionen. De betingede tilsagn er alene betingede af, at investorerne kan godkende indholdet af dette Prospekt, at Transaktionen gennemføres og, for så vidt angår nogle investorer, at de opnår en vis minimumsallokering af de Nye Aktier. Det er et 20

24 vilkår i de betingede tegningstilsagn, at Selskabet og Green Wind er berettiget til at allokere de Nye Aktier. Det endelige antal Nye Aktier, der udstedes i forbindelse med Emissionen vil blive fastlagt som anført i afsnittet Vilkår og betingelser for Apportindskuddet og Emissionen og vil blive offentliggjort via OMX Nordic Exchange Copenhagen. Ved gennemførelse af Apportindskuddet bliver Selskabet moderselskab for GWE Koncernen og Transaktionen vil herved resulterer i en børsnotering af GWE Koncernens aktiviteter. Efter Transaktionen og ved en fuldtegning af Emissionen forventes de oprindelige aktionærer i Green Wind at eje 77,1 % af Aktierne i Selskabet, nye investorer fra Emissionen forventes at eje 21,6 % og de nuværende aktionærer i Selskabet forventes at ejer 1,3 % af Aktierne. Større Aktionærer og visse medarbejdere i GWE Koncernen har påtaget sig en lock-up forpligtelse på de Nye Aktier, de tegner ved gennemførelse af Apportindskuddet Forventet tidsplan for Transaktionen og Emissionens gennemførelse Offentliggørelse af Prospekt august 2008 Tegningsperiode august 2008 kl. 17:00 Offentliggørelse og resultat af Emissionen august 2008 Betaling for Nye Aktier udstedt i Emissionen...1. september 2008 Udstedelse af Nye Aktier...2. september 2008 Registrering af Nye Aktier i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen...2. september 2008 Første dag for handel og officiel notering af de Nye Aktier...3. september Risikofaktorer Enhver investering i aktier indebærer risici. Dette gælder også investering i GWE Koncernen. Risikofaktorerne i forbindelse med en investering i GWE Koncernen er blandt andet følgende: Generelle risici for hele GWE Koncernen Andre vedvarende energiformer med højere produktivitet kan vinde frem på bekostning af vindmøller, hvilket kan ændre forretningsgrundlaget. Væsentlige udsving i omsætningen i forhold til GWE Koncernens forventninger kan have negativ indvirkning på driften. Det kan være vanskeligt at fastholde eller tiltrække nøglemedarbejdere. Ændres den nuværende energipolitik og lovgivningen på GWE Koncernens hovedmarkeder kan det have negative konsekvenser. Ændring i skattelovgivning i Danmark eller på GWE Koncernens væsentligste markeder. Skader eller påvirkning af miljøet som følge af GWE Koncernens vindmøller kan medføre erstatningsansvar. GWE Koncernen søger at dække sig mod eventuelle erstatningsansvar gennem forsikringer, men der er risici for at disse ikke dækker fyldestgørende. Erhvervelser af eller investeringer i andre 21

25 virksomheder foretaget af GWE Koncernen kan have negativ indvirkning. Øget konkurrence fra andre projektudbydere og energiselskaber baseret på vedvarende energikilder kan øge priserne på vindmøller. Vindmøllernes levetid kan være kortere end forventet. Operationelle risici Ændrede vindforhold, over en vindmølles levetid, kan mindske vindmøllens produktivitet. Reparation og vedligeholdelsesomkostningerne efter garantiudløb kan overstige de budgetterede omkostningsforventninger. GWE Koncernens afkast kan påvirkes hvis spot-prisen for el vælges frem for den subsidierede el-pris eller hvis den subsidierede el-pris bortfalder. Indgåelse af hovedentreprisekontrakter. Praksisændring for afskrivninger på udbyderhonorar. Finansielle risici Debitorrisici. Stiger renteniveauet, kan finansieringsomkostningerne i forbindelse vindmølleinvesteringen stige, hvorved afkastet af vindmølleinvesteringen forringes. GWE Koncernens drift kan påvirkes negativt hvis finansiering af vindmølleprojekter og vindmølleparker ikke kan opnås. En ændring af valutaforholdet mellem udenlandsk valuta og danske kroner kan medføre finansielle omkostninger. Risici relateret til Transaktionen og Emissionen Hvis nettoprovenuet opnået gennem Emissionen bliver benyttet ineffektivt. Udstedelse af de Nye Aktier kan påvirke den officielle noterings- og handelskurs. Markedskursen på Green Wind Energys aktier kan være volatil, og investorer, der køber Aktier kan lide tab. Der kan ikke stilles garanti for at der kan opretholdes likviditet i Aktierne. Risiko forbundet med koncentration af ejerskab. Udstedes der Nye Aktier i Green Wind Energy kan det have negativ indvirkning på eksisterende aktionærers aktiebeholdning. Aktionærer udenfor Danmark er udsat for valutarisici. Andre risici Risiko forbundet med tidligere driftsaktiviteter. Hvis nogen af de ovenfor beskrevne risici indtræffer, kan det få væsentlig negativ indflydelse på Selskabets og GWE Koncernens virksomhed, forventninger, økonomiske situation, driftsresultat og værdien af Aktierne Markedet De seneste år har vindmølleindustrien udviklet sig fra at være en industri i pionerfasen til en moden, etableret industri, hvilket har resulteret i at vindenergi i dag er en af de vigtigste vedvarende energikilder. Væksten indenfor vindenergi kan tillægges flere faktorer, herunder at prisen for vindenergi er blevet mere konkurrencedygtig i forhold til konventionel energi (fossile brændstoffer), dels som følge af en kraftig teknologisk udvikling og dels som følge af stigende energipriser, primært stigende oliepriser 22

26 at offentlighedens kendskab til, samt virksomheders og regeringers øgede fokus på klimaændringer og CO2 udledning, har resulteret i at alternativ energiteknologi bliver opfattet som en mere attraktiv energikilde at det verden over er kommet på de politiske agendaer at gøre sig mindre afhængig af de olieproducerende lande Vindenergi dækker i dag blot 1 % af det globale energiforbrug p.a., men der har de seneste år været kraftig vækst på området. I 1997 udgjorde vindenergis årlige installerede kapacitet således MW, mens den årlige installerede kapacitet i 2007 udgjorde MW 4. Samtidig udgør vindenergi en stigende andel af den globale energiproduktion ( penetrationsraten ). I 1997 var penetrationsraten for vindenergi på blot 0,11 % på verdensplan, mens den i 2007 udgjorde 1,01 % 5. Investeringer og kapacitetsudvidelser indenfor vedvarende energi har således oplevet kraftig vækst de seneste år, og i 2007 blev der på verdensplan investeret mere end EUR 64,5 mia. i vedvarende energi 6. Ca. 2/3 af beløbet estimeres at være investeret i ny kapacitet, hvoraf vindenergi udgør den største del med EUR 23 mia. investeret i ny kapacitet Bestyrelse og direktion Bestyrelsen i GWE Koncernen består af Henrik Møgelmose (formand) Jørgen Ballermann Søren Kristiansen GWE Koncernens daglige ledelse består af administrerende direktør Frank Buch-Andersen og direktør John Stig Hansen Udvalgte hoved- og nøgletal for GWE Koncernen før Transaktionen Til belysning af GWE Koncernens finansielle situation vises nedenfor udvalgte regnskabsoplysninger vedrørende regnskabsårene 2004/05, 2005/06 og 2006/07 samt for 1. halvår 2006/07 og 2007/08. Alle regnskabstal for Green Wind, bortset fra 2004/05, i Prospektet er tilpasset International Financial Reporting Standard ( IFRS ) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Regnskabsoplysningerne for Green Wind for 2004/05, 2005/06 og 2006/07 er udarbejdet og revideret eller omarbejdet til brug for dette Prospekt, da de oprindelige offentliggjorte årsrapporter enten ikke opfylder IFRS krav eller også var koncernregnskab ikke udarbejdet. 4 Kilde: BTM Consult ApS: World Market Update 2007, Kilde: BTM Consult ApS: World Market Update 2007, Kilde: REN21: Renewables 2007 Global Status Report, REN21 opgør markedet i USD. Omregning til EUR ved valutakurs pr. 18. juni 2008, USD/EUR: 0,

27 Disse regnskabsoplysninger indgår i deres helhed i bilag F og de udvalgte regnskabsoplysninger i dette afsnit skal læses i sammenhæng dermed. De udvalgte hoved- og nøgletal for perioden 1. juli 31. december 2007 med tilhørende sammenligningstal for 1. juli 31. december 2006 er udledt af det til Prospektet udarbejdede ureviderede koncernperioderegnskab for Green Wind for perioden 1. juli 31. december 2007, jf. bilag F side F 90, og skal læses i sammenhæng hermed. Det ureviderede koncernperioderegnskab for Green Wind er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34, den af GWE koncernen valgte regnskabspraksis for 2006/07, som er beskrevet i bilag F, side F 44 F 58, samt yderligere danske oplysningskrav til perioderegnskaber for børsnoterede selskaber bortset fra at perioderegnskabet ikke indeholder en ledelsesberetning. Som følge af overgangen til IFRS har GWE Koncernen foretaget nedenstående korrektioner til de udmeldte regnskabsoplysninger i Selskabets Fondsbørsmeddelelse nr. 133 af 9. juni GWE Koncernen har en række midlertidige ejerandele i datterselskaber, som efter tidligere regnskabspraksis blev indregnet på en linje og målt i balancen til kostpris. Ved overgangen til IFRS skal midlertidige ejerandele i datterselskaber konsolideres ind i GWE Koncernen. GWE Koncernen har oplevet en markant stigning i aktiviteterne i perioden fra 2004/05 (omfatter 7 måneder fra 1. december 30. juni) til 1. halvår 2007/08, hvilket har afspejlet sig i en kraftig vækst i både omsætning, indtjening (EBITDA), og Resultat før finansielle poster (EBIT). Omsætningen (El-salg, Salgsprovenu vindmøller på lager, Formidlingshonorar og Administrationshonorar) er steget fra DKK 63,2 mio. i 2004/05 til DKK 114,4 mio. 1. halvår 2007/08, mens EBITDA er steget fra DKK 6,0 mio. i 2004/05 til DKK 89,2 mio. i 1. halvår af 2007/08 og EBIT er steget fra DKK 5,5 mio. i 2004/05 til DKK 84,1 mio. i 1. halvår 2007/08. Udviklingen i perioden er især påvirket af købet af 90 % af aktierne i GW Energi A/S i maj 2007 (der regnskabsmæssigt er behandlet som et aktivkøb) samt af større projektsalg. Da de sidste 90 % af aktierne i GW Energi A/S først blev overtaget 1. maj 2007, består el-salget i 2006/07 af blot to måneders produktion (maj og juni). 24

28 Resultatopgørelse Regnskabsår 1. juli-30. juni DKKm Resultatopgørelse 2004/05-1. halvår 2007/ / / / /07 1. halvår (urevideret) 2007/08 1. halvår (urevideret) El-salg ,6 0 39,7 Direkte omkostninger, el-produktion 0 0 (3,3) 0 (10,1) Bruttofortjeneste el-salg ,4 0 29,6 Salgsprovenu, vindmøller på lager 55,1 36,0 16,2 16,2 59,8 Kostpris, vindmøller på lager (54,7) (33,6) (14,5) (14,5) (59,3) Bruttofortjeneste, salg af 0,4 2,4 1,7 1,7 0,5 lagervindmøller Formidlingsprovision 6,9 20,7 21,2 18,9 13,5 Direkte omkostninger, formidling 0 (11,6) Bruttofortjeneste, salg og formidling 7,4 11,5 22,9 20,6 14,1 Administrationshonorar 1,2 2,1 1,6 0,6 1,4 Avance ved salg af anlægs-vindmøller ,0 Bruttofortjeneste 8,5 13,5 40,9 21,3 103,0 Personale omkostninger (1,9) (3,9) (9,6) (4,8) (8,0) Eksterne omkostninger (0,7) (2,2) (5,0) (5,4) (5,9) EBITDA 6,0 7,4 26,3 11,1 89,2 Afskrivninger (0,5) (0,1) (5,9) 0,0 (5,1) EBIT/ Resultat før finansielle poster 5,5 7,3 20,4 11,1 84,1 Finansielle poster (1,4) (0,2) (8,7) (0,2) (24,7) Resultat før skat 4,1 7,1 11,7 10,9 59,3 Skat af ordinært resultat (1,2) (2,1) (2,9) (4,7) (21,4) Årets resultat 2,9 5,0 8,8 6,1 37, /05 er aflagt i hht. Årsregnskabsloven og tallene er fuldt sammenlignelige med 2005/06 og 2006/07, der er aflagt i hht. IFRS., idet de identificerede forskelle for GWE Koncernen kun er aktuelle for 2005/06 og 2006/07 25

29 Hoved- og nøgletal 2004/05 1. halvår 2007/08 Hoved og nøgletal 2004/ / / /07 1. halvår (urevideret) 2007/08 1. halvår (urevideret) Bruttomargin* 13,5 % 23,0 % 69,7 % 59,4 % 59,8 % EBITDA* 9,4 % 12,7 % 44,9 % 30,9 % 51,7 % EBITDA** 69,9 % 29,6 % 59,6 % 52,0 % 78,9 % Overskudsgrad* 8,7 % 12,5 % 34,8 % 30,9 % 48,8 % Overskudsgrad** 64,2 % 29,2 % 46,2 % 52,0 % 74,3 % Resultat før skat margin* 6,5 % 12,1 % 19,9 % 30,3 % 34,4 % Resultat før skat margin** 48,0 % 28,4 % 26,5 % 51,1 % 52,5 % Egenkapital andel 17,0 % 19,9 % 2,4 % 44,5 % 9,9 % Egenkapitalforrentning Na. 77,7 % 65,6 % Na. 93,2 % Rentebærende gæld (DKKm) 9,9 0,2 686,1 0,3 559,1 Akk. adm. honorarer i kontrakt (DKKm)*** 3,7 2,9 11,3 11,9 22,8 Antal ansatte, ultimo *) Nøgletallene er udarbejdet efter Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 2005, bortset fra at omsætningen er defineret som summen af El-salg, Salgsprovenu, vindmøller på lager, Formidlingsprovision, Administrationshonorarer og Avance ved salg af anlægsvindmøller. **) Nøgletallene er beregnet ud fra korrigerede værdier, hvilket vurderes at give et mere retvisende billede som følge af virksomhedens forretningsmodel. Omsætningen er defineret som ovenfor, bortset fra at Bruttofortjeneste, salg af lagervindmøller erstatter Salgsprovenu, vindmøller på lager. ***) Akkumuleret, udiskonteret pengestrømme uden pristalsregulering /05 er aflagt i hht. Årsregnskabsloven og tallene er fuldt sammenlignelige med 2005/06 og 2006/07, der er aflagt i hht. IFRS., idet de identificerede forskelle for GWE Koncernen kun er aktuelle for 2005/06 og 2006/07 26

exploring the mineral potential of greenland

exploring the mineral potential of greenland exploring the mineral potential of greenland PROSPEKT notering af NunaMinerals a/s på OMX Nordic Exchange Copenhagen juni 2008 2008 3 DANSK PROSPEKT Dateret den 2. juni 2008 NunaMinerals a/s (et grønlandsk

Læs mere

Cimber Sterling Group A/S

Cimber Sterling Group A/S Cimber Sterling Group A/S et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 56 36 97 16) Udbud af op til 16.650.000 stk. aktier à nominelt DKK 1 Udbudskursinterval: DKK 20 24 pr. Aktie Dette prospekt ( Prospektet

Læs mere

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S Fortegningsemission 2007 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Prospekt dateret 26. november 2007 Udbud af 1.750.000 stk. Nye B-Aktier á nom. DKK 20 til kurs DKK 60 pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

Dicentia 1. De Konvertible Obligationer udbydes til en fast kurs på DKK 5 pr. Konvertibel Obligation ( Tegningskursen ) og afregnes franko kurtage.

Dicentia 1. De Konvertible Obligationer udbydes til en fast kurs på DKK 5 pr. Konvertibel Obligation ( Tegningskursen ) og afregnes franko kurtage. Fortegningsemission af konvertible obligationer 2008 Dicentia 1 Udbud af mellem 5.500.000 og 11.632.200 stk. konvertible obligationer á nom. DKK 5 til DKK 5 pr. konvertibel obligation med fast rente på

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 53 83 72) Rettet Udbud af 167.842.589 stk. Nye Aktier à nom. DKK 0,50 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med optagelse til handel og

Læs mere

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Dalhoff Larsen & Horneman A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 34 41 19 13) Udbud af minimum 34.967.742 og maksimum 35.710.998 stk. nye B-aktier à nom. DKK 5 til DKK 7,75 pr. ny aktie med

Læs mere

NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106)

NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) DANSK PROSPEKT Dateret den 22. september 2006 NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Udbud af 3.970.715 stk. nye Aktier à nom. DKK 20 til kurs DKK 100 med fortegningsret for Eksisterende

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Fortegningsretsemission 2009

Fortegningsretsemission 2009 Fortegningsretsemission 2009 Bang & Olufsen a/s (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 41 25 79 11) Udbud af 24.162.676 styk nye B-aktier à nominelt 10 DKK til kurs 19 DKK pr. B-aktie med fortegningsret

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977)

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) SmartGuy Group A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) Udbud af op til 51.000.000 stk. aktier à nom. DKK 1 og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Tegningsperiode 7. - 20. december 2010 Udbud af 46.555.398 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 1 til DKK 1,35 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07)

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Udbud af op til 7.406.400 stk. nye aktier a nom. DKK 20 til kurs 68 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer

Læs mere

Sparekassen Lolland A/S

Sparekassen Lolland A/S Sparekassen Lolland A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR. nr. 30 06 57 43) Udbud af op til 5.488.848 stk. aktier a nominelt 10 kr. til 40 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77)

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Stylepit A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af op til 484.447.200 stk. nye aktier a nominelt 0,10 kr. til 0,10

Læs mere

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med udbuddet af i alt 53.722.347 stk. nye aktier à nom. DKK 5 ("Transaktionsaktierne") i Greentech Energy Systems

Læs mere

ATRIUM Partners A/S Lead Manager

ATRIUM Partners A/S Lead Manager Udbud af 103.890.151 styk nye aktier a nominelt DKK 0,25 til kurs DKK 0,90 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 4:1 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S

Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Side 1 af 164 Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 26527767)

LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 26527767) Prospekt 2008 LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 26527767) Udbud af op til maksimalt 24.078.880 stk. nye Aktier à nom. DKK 1 til kurs DKK 17 med fortegningsret for Eksisterende

Læs mere

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642)

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Prime Office A/S UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Udbud af 2.128.876 stk. nye aktier a nominelt DKK 50 til DKK 50 per aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S. Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 Prospekt til udbud af nye B-aktier i Tegningsperiode 10. - 23. juni 2008 1 Generelle oplysninger Dette Prospekt ( Prospekt ) er udarbejdet i forbindelse med Udbuddet af minimum 7,5 mio. stk. Nye B- aktier

Læs mere

Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) UDBUDSKURSINTERVAL: DKK 175 DKK 225 PR.

Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) UDBUDSKURSINTERVAL: DKK 175 DKK 225 PR. Udbud af op til 47.981.480 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28505116) Dette prospekt ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 47.981.480 stk. aktier à nom. DKK 1 ( Udbuddet ) i PANDORA A/S

Læs mere

ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 30 05 74) Optagelse til handel og officiel notering af 2.272.726 stk. nye aktier à nominelt DKK 10

ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 30 05 74) Optagelse til handel og officiel notering af 2.272.726 stk. nye aktier à nominelt DKK 10 ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 30 05 74) Optagelse til handel og officiel notering af 2.272.726 stk. nye aktier à nominelt DKK 10 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet med henblik på

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971)

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971) 1 4 5 7 8 9 10 11 1 1 14 15 1 17 18 19 0 1 4 5 7 8 9 0 1 4 5 7 8 9 40 41 4 4 44 45 4 47 48 49 50 51 5 5 Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 8500971) Rettet udbud af

Læs mere

FORTEGNINGSEMISSION 2005

FORTEGNINGSEMISSION 2005 FORTEGNINGSEMISSION 2005 Prospekt dateret 18. marts 2005 Dette prospekt er udgivet alene på dansk. Udbud af 26.858.601 nye aktier á nom. DKK 1,25 til kurs DKK 3 pr. aktie i Columbus IT Partner A/S Dette

Læs mere