Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 02. september 2015 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Cantabile 2, Kostervej 2B (Sukkerfabrikken i Stege Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard, Michael Seiding Larsen, Thorbjørn Kolbo, Jørn Elo Hansen, Kim Errebo Ingen Møde med bestyrelsen for Cantabile 2 kl , hvorefter det ordinære udvalgsmøde starter herefter.

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden - 2. september Orienteringspunkter - 2. september Prioritering af nye tiltag i forbindelse med Budget Kultur-. Idræts- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Udkast til prioriteringer, struktur og økonomi for fælles egnsteater Omdannelse af kommunale huse til egnshuse Ansøgning om fortællefestival Egnsteater Cantabile 2 fremsender vedtægter til godkendelse Kompensation til fodboldklubber for benyttelse af kunstgræsbaner Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Eventuelt - 2. september Bilagsoversigt...20 Underskriftsside...21

3 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Godkendelse af dagsorden - 2. september Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Orienteringspunkter - 2. september 2015 Sagsnr.: 13/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Kulturudvalget. Sagsfremstilling Orientering fra administrationen a) Ansøgninger til diverse puljer økonomisk oversigt Der vedlægges et økonomiskema med angivelse af aktuelle restbeløb for alle puljer inden behandling af ansøgninger på udvalgets møde den 2. september Bilag: 1 Åben Puljeskema /14 Indstilling Administrationen indstiller, at punktet tages til efterretning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Prioritering af nye tiltag i forbindelse med Budget Kultur-. Idræts- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Signe Hindborg Riise-Knudsen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Vordingborg Kommunes budgetstrategi Sagsfremstilling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede på ekstraordinært møde den 24. august 2015, at fagudvalgene som en del af den igangværende budgetproces skal prioritere de 3-5 højst prioriterede forslag til nye tiltag fra deres 1,5 % omstillingspulje. Fagudvalgene har på deres møder i foråret haft fokus på at finde reduktionsforslag på deres udvalgsområder, mens de kun i begrænset omfang har drøftet ideer til nye tiltag. Administrationen har i foråret fremlagt nogle forslag til nye tiltag, men fagudvalgene har som hovedregel ikke været inde i en realitetsbehandling af disse forslag. Det er baggrunden for, at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling nu beder fagudvalgene om, med afsæt i dels de forslag som administrationen har lavet og dels andre ideer, som udvalgene måtte pege på, at fremsende 3-5 forslag til nye tiltag på deres fagområde. Disse prioriterede forslag til nye tiltag skal fremsendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og vil indgå i det kommende budgetarbejde. Bilag: 1 Åben Forslag til nye tiltag opdateret efter KIF møde den 6. maj 2015.pdf 64877/15 Indstilling Administrationen indstiller, at at udvalget prioriterer 3-5 forslag til nye tiltag, de prioriterede forslag videresendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, således af de indgår i det videre budgetarbejde. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Udvalget besluttede at oversende følgende forslag til det videre budgetarbejde: 1. Kreativitet i den åbne skole. Udbydere af kulturtilbud eksempelvis indenfor teater, musik eller billedkunst tilbyder gratis arrangementer og aktiviteter til skoler og dagtilbud. Der afsættes årligt kr. 2. Idræt og den åbne skole. Foreningerne kan tilbyde skræddersyede aktiviteter gratis til skoler og dagtilbud. Der afsættes årligt kr. Administrationens forslag nr. 3 og 5 vedr. kystnære stier anbefales ligeledes til den kommende budgetdrøftelse. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Tine Laursen Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Halvårsregnskabet for Kultur, Idræt og Fritid viser et forventet mindreforbrug på totalt 1,2 mio. kr. på driften. Resultatet fordeler sig med et merforbrug på virksomhederne med 0,2 mio. kr., mens den øvrig udvalgsramme forventes at komme ud med et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget på den øvrig udvalgsramme fordeler sig som følger: Sportshaller forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Det skyldes at græsbanen ved VU ikke forventes brugbar før ultimo Teater forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr. Primært som følge af udgifter til leje af Sukkerfabrikken i Stege på 0,5 mio. kr., nedgangen i statsrefusion i 2015 til 38,8 procent mod tidligere 41 procent. Medborger- og Fritidshuse mm. forventer en mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. driftsbidrag til KunsthalGlas, idet den nødvendige kapital til anlægsprojektet ikke er opnået samtidigt med at udgifter til Mosegården er større end forudsat ved rapporteringen i maj. Puljer kulturlivet forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Det skyldes bl.a. at puljen for LAG-midler på 0,2 mio. kr. til Danse og Musikhus i Stege ikke er anvendt. Det er valgt, at disse skydes til 2016, for at kunne bidrage til overholdelsen af serviceudgiftsrammen. Puljer for fritidslivet forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Det skyldes udgifterne til folkeoplysningen er mindre end først forudsat. Mindreforbruget skydes til 2016 for at kunne bidrage til overholdelsen af serviceudgiftsrammen. Kulturaftalen - Det er valgt, at der skydes 1 mio. kr. til 2016, for at kunne bidrage til overholdelsen af serviceudgiftsrammen. Siden økonomirapporteringen for maj, er det samlede resultat forværret med 0,1 mio. kr., hvilket primært skyldes en stigning i det forventede forbrug på mosegården. Anlæg Områdets anlæg forventes at komme ud med et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Beløbet vil blive videreført til 2016, da anlæggene ikke afsluttes i Effektmål og succesindikatorer Administrationen har siden årsskiftet arbejdet med at omsætte visionen og de godkendte temaer til lidt mere konkrete effektmål og helt konkrete succesindikatorer. Dette har nu udmøntet sig i vedlagte oplæg, som kommer til politisk drøftelse i alle udvalg. Ideen er at der skabes nogle relevante målepunkter, der kan indikere om vi som kommune, når de ønskede mål, der er opstillet i visionen. Det skal understreges, at dette er administrationens udkast til formuleringer mv. Efter en politisk behandling arbejdes der videre med udkastet. Vordingborg Kommune som organisation er i gang med at øve sig i denne form for opstilling af mål og rapportering om effekt gennem succesindikatorer. Derfor forventes vi at blive klogere undervejs, og de effektmål og succesindikatorer, som præsenteres her, kan derfor være anderledes om et par år. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Formålet med arbejdet på denne måde er, at have et fornuftigt grundlag for styring og rapportering omkring de mange forskellige målsætninger i visionen. Således skal fagudvalg og Kommunalbestyrelse være betrygget i, at vi som kommune er på vej i den rigtige retning og i det forventede tempo. Da de fleste effektmål og succesindikatorer opdateres relativt sjældent anbefales det, at der kun følges op en gang årligt på disse. Første gang der rapporteres på succesindikatorerne bliver sammen med årsregnskabet for 2015 i foråret Til gengæld arbejder administrationen på at præsentere andre mere driftsorienterede- nøgletal til hvert udvalg, således at der stadig er en løbende viden om, hvad der foregår i de enkelte fagområder. Bilag: 1 Åben Halvårsregnskab Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget /15 2 Åben Effektmål for Vision 2030.pdf /15 Indstilling Administrationen indstiller, at at halvårsregnskabet 2015 godkendes. forslag til effektmål for vision 2030 drøftes Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen anbefales. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Udkast til prioriteringer, struktur og økonomi for fælles egnsteater Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Kompetenceudvalg Kultur, - Idræts- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Bekendtgørelse om egnsteatre. Sagsfremstilling Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget drøftede på møde d. 12. august 2015 politiske prioriteringer for en ny egnsteateraftale. Udvalget ønskede et første udkast til prioriteringer for et nyt egnsteater for Næstved og Vordingborg kommuner. På baggrund af udvalgets beslutning har administrationen i dialog med administrationen i Næstved Kommune, udarbejdet udkast, der overordnet beskriver prioriteringer, økonomi og organisering for et tværkommunalt egnsteater. Det vurderes, at der vil være en række synergieffekter ved at samle teateraktiviteterne i Næstved og Vordingborg kommuner i ét fælles egnsteater. Udkastet beskriver en model der omfatter af en basisaftale og en tilkøbsaftale, der giver den enkelte kommune mulighed for at prioritere særlige tiltag. Der lægges ligeledes op til et tættere samarbejde med de to teaterforeninger, Næstved Teaterforening og Teaterforeningen Storstrømmen. I dag er den årlige udgift 3,8 mio. kr. for egnsteateret i Næstved Kommune og 3,5 mio. kr. for egnsteateret i Vordingborg Kommune (heraf fratrækkes statsrefusion på 38,5 %). Hvis der indgås samarbejde om et fælles egnsteater med en samlet økonomisk ramme, svarende til i alt ca. 6,3 mio. kr. årligt, vil der kunne forventes en årlig besparelse på ca.0,5 mio. kr. til hver af de to kommuner. I henhold Finansloven for 2015 vedrørende refusion af kommende driftstilskud til egnsteatre skal det kommunale driftstilskud til egnsteatre udgøre min kr. og kan max. udgøre kr. årligt. I Kulturstyrelsens Bekendtgørelse for egnsteatre er der krav om at egnsteatre leverer min. to egenproduktioner årligt. I bilaget Udkast til prioriteringer, struktur og økonomi for fælles egnsteater fremgår beskrivelsen af basisydelser og eksempler på tilkøbsmuligheder, samt forventninger til det kommende egnsteaters profil med inddragelse af begreberne medejerskab, involvering og synlighed. Udkastet og denne dagsordentekst er sendt til Kulturforvaltningen i Næstved Kommune således den kan sagsbehandles på Kulturudvalgets kommende møde d. 14. september Forslag til tidsplan for videre proces: September Oktober December Januar Dialog mellem formandskaberne. Materialet vedrørende ønsker til indhold for egnsteater godkendes politisk. Indhente tilbud på løsninger i forhold til det ønskede indhold for egnsteater Deadline for indkomne forslag. Forventet valg af kommende partner på baggrund af forudgående dialog og afklaring. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Februar Marts Forventet fremlæggelse af forhandlingsresultat. Forventet fremlæggelse af ny egnsteateraftale til beslutning. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: 1 Åben Bilag - Udkast til prioriteringer, struktur og økonomi for fælles Egnsteater /15 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget drøfter udkast til prioriteringer for egnsteateraftale for , at at udvalget godkender forslag til den videre proces, udvalget godkender forlag til tidsplan. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Sagen blev grundigt drøftet. Udkast til prioriteringer, struktur og økonomi tilpasses med de faldne bemærkninger. Udkastet danner udgangspunkt for drøftelser mellem formandskaberne for kulturudvalgene i Næstved og Vordingborg Kommuner snarest muligt. Afhængigt af resultaterne af disse drøftelser og den tilsvarende behandling af sagen i Næstved, genoptages sagen til fornyet behandling på et ekstraordinært udvalgsmøde den 16. september 2015 kl På dette møde fastlægges den videre proces. Det reviderede oplæg sendes hurtigst muligt til Næstved med kopi til Cantabile 2, således at der sikres gennemsigtighed i processen. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Omdannelse af kommunale huse til egnshuse Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Lisbeth Vangsbjerg Mogensen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Folkeoplysningsloven. Sagsfremstilling I gennem mere end et halvt år har Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget arbejdet med at finde en ny model for drift- og ejerforhold for de fire kommunal forsamlingshuse i Køng Forsamlingshus, Jungshoved Gl. Skole, Allerslev Gl. Skole og Viemose. Baggrunden for at dette arbejde blev igangsat var bl.a. en forespørgsel fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling om hvilke muligheder kommunen havde for at støtte op om de private og kommunale forsamlingshuse. Som en del af baggrundsmaterialet for dette har administrationen søgt at afdække forhold som bla. bygninger (stand og størrelser), ejerforhold, benyttelsesgrad og kommunale udgifter/puljer. Kommunen har 17 private forsamlingshuse og 4 kommunale forsamlingshuse. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede at undersøge om de fire kommunal forsamlingshuse ønskede at få overdraget husene til 1. kr., således at de kunne blive private i lighed med resten af kommunens forsamlingshuse. På baggrund af tilbagemeldingerne fra de kommunale forsamlingshuse kunne udvalget konkludere, at der ikke var opbakning til en privatisering af husene. Udvalget bad administrationen om at gå i en fornyet dialog med de kommunale forsamlingshuse med henblik på at finde andre modeller som både sikrede harmonisering og lovliggørelse. Sagsfremstillingerne i foråret viste, at de kommunale forsamlingshuse havde meget forskellige driftsforhold, hvilket kunne berettige til en eller anden grad af harmonisering. Nogle af husene havde indtægter fra private arrangementer og at man opkrævede betaling fra de folkeoplysende foreninger. De to sidste forhold krævede handling, idet det ikke er tilladt ifølge folkeoplysningsloven at opkræve betaling fra folkeoplysende foreninger og det kræver en særlig opmærksomhed vedr. eventuel konkurrenceforvridning, hvis et forsamlingshus med kommunal støtte udlejer til private arrangementer. På baggrund af administrationens dialog med de fire kommunale forsamlingshuse og deres høringssvar kunne det i begyndelsen af august konstateres, at ingen af de fremlagte modeller fik opbakning fra forsamlingshusene. Alle fire huse ønsker at fortsætte deres nuværende ejer- og driftsform med fortsat mulighed for at udleje til private, og hvor det fortsat er husene selv, der står for en række opgaver forbundet med at drive husene. Da behovet for harmonisering og lovliggørelse fortsat er til stede, fremlagde administrationen derfor på udvalgets møde den 12. august en helt femte model, nemlig et forslag om at omdanne de fire kommunale forsamlingshuse til egnshuse med et fast driftstilskud pr. kvadratmeter. Sagen har således senest været behandlet på mødet i Kultur-, Idrætsog Fritidsudvalget den 12. august, og baggrundsmaterialet til sagen kan derfor findes der. Kommunalt egnshus Ideen bag et kommunal egnshus, hvor de fire lokalområders folkeoplysende aktiviteter får deres lokaler stillet gratis til rådighed, og hvor der med godkendte officielle takster kan udleje til markedsleje til private arrangementer. Egnshusene drives af frivillige, og husene får et fast kvm-tilskud til drift og indvendig vedligeholdelse samt til udendørsarealerne. Det kommunale tilskud gives, fordi kommunen skal stille gratis lokaler til rådighed for folkeoplysende foreninger. De fire huse vil kunne udleje deres lokaler til til private arrangementer (fester, begravelseskaffe, cykelovernatning). Taksterne for denne udleje fastsættes på et passende markedsniveau (f.eks. nærliggende private forsamlingshuses takster på mellem 500 og 2500 kr. pr. arrangement). De kommunale egnshuse ville kunne bookes af alle og ledige tider vil fremgå af kommunens hjemmeside, idet den praktiske håndtering af elektroniske booking vil ske hos bookingansvarlige i det enkelte egnshus. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Det foreslåede kommunale driftstilskud er fremkommet via en harmonisering af de nuværende kommunale tilskud til drift og indvendig vedligeholdelse samt grønne arealer og herefter fordelt efter antal kvadratmeter for de enkelte huse. Omregnet giver det et tilskud på ca. 200 kr. pr. kvadratmeter til at dække udgifter til el, vand, varme, rengøring og indvendig vedligeholdelse og ca. 4 kr. pr. kvadratmeter tildækning af udgifter til renhold og vedligehold af udendørsarealer. Resume af høringssvar Dette forslag har nu været til udtalelse hos de fire forsamlingshuse, og de er generelt alle positive overfor de nye kommunale egnshuse, da man vurderer, at det vil understøtte den fortsatte selvstændighed i husene og det frivillige initiativ Køng: Køng er positive overfor en kommunal fastsættelse af taksterne, så længe det fortsat er attraktivt for foreningen at drive huset. Køng frygter, at booking via foreningsportalen gør det svært for huset at styre, hvornår huset bookes i forhold til de frivillige, der yder en indsats i huset ved f.eks. begravelseskaffe mv. I dag vurderer huset selv, hvornår det kan bookes. I forhold til indvendig vedligeholdelse ønsker Køng fortsat at yde frivillig arbejdskraft til dette, men frygter, at kvm tilskuddet ikke er retvisende, og at der kommer til at mangle penge. Det gælder også for puljen til den udvendige vedligeholdelse. Her nævner Køng, at indtjeningen ikke vil være tilstrækkelig som supplement til bygningsvedligeholdelsen og puljen. Jungshoved:Jungshoved er positive overfor et fast harmoniseret tilskud til drift og vedligeholdelse men frygter, at midlerne ikke helt slår til. I forhold til puljen til udvendig vedligeholdelse ønsker Jungshoved oplyst hvilke øvrige puljer, der kan søges til formålet. Jungshoved nævner, at udlejning til private vil øge deres indtjening, men bemærker, at skolen næsten er fuldbooket, hvorfor en meget større indtjening ikke vil være muligt. Jungshoved er positiv overfor brugen af foreningsportalen, men ønsker fleksibilitet i bookingen selvom det er digitalt. Hvis denne model bliver gennemført, ønsker Jungshoved at få en nærmere indføring i regnskab, økonomi, ansvaret mv. Allerslev: Allerslev forventer ikke, at driften af legepladsen og parkeringsarealerne er med i dette forslag. Allerslev ønsker ikke at udleje til private og dermed konkurrere med AUIFs klubhus. Allerslev frygter, at de ved modellen kommer til at mangle penge, idet de tidligere har modtaget tilskud fra foreningerne. Allerslev er positive overfor puljen til udvendig vedligeholdelse, men har svært ved at vurdere beløbsrammen. I forhold til booking ønsker Allerslev at brugerne fortsat kan henvende sig direkte til skolen som hidtil og på uændrede vilkår. Viemose: Viemose finder forslaget om egnshuse lidt svært at overskue men synes det lyder positivt og brugbart. Viemose vil gerne være med til at arbejde videre med det. Vedligeholdelse af klimaskærm mv. En af de opgaver som Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling ønskede input til var, hvorledes man kan støtte kommunale og private forsamlingshuse. Der er pt. afsat en pulje på kr. til private forsamlingshuse, mens den kommunale gennemsnitlige udgift til udvendig vedligeholdelse i de fire kommunale forsamlingshuse har været ca kr. årligt. I forbindelse med sagsbehandlingen henover foråret har der været arbejdet med forskellige modeller for, hvorledes man kunne håndtere støtte til den udvendige vedligeholdelse. De første forslag til modeller i foråret var bundet sammen med, at de fire kommunale forsamlingshuse blev private. Da dette ikke forventes gennemført, bad Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 12. august 2015 administrationen om at lave nogle forslag til nogle enkle måder at administrere midler til vedligeholdelse af klimaskærm. Man så gerne, at puljer blev afløst af mere enkle modeller, som i højere grad ville give egnshuse og private forsamlingshuse mulighed for at spare og lave langsigtede planer for den udvendige vedligeholdelse. Administrationen har opstillet en enkel model med fordeling af de nuværende udgifter til vedligeholdelse af klimaskærm/udvendig som faste tilskud pr. kvadratmeter. Der er lavet tre modeller. Model 1: Et samlet beløb på kr. fordeles pr. kvadratmeter til de 17 private forsamlingshuse og de 4 egnshuse. Model 2: Et beløb på kr. fordeles pr. kvadratmeter til de fire egnshuse og et beløb på kr. fordeles pr. kvadratmeter til de 17 private forsamlingshuse. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Model 3: Der laves to puljer til udvendig vedligeholdelse, en på kr. til de fire egnshuse og puljen på kr. bibeholdes uændret til de 17 private forsamlingshuse. Mulige konklusioner på baggrund af høringssvar Administrationen kan konkludere, at de fire huse er overvejende positive overfor den nye model med egnshuse, idet man rejser nogle forbehold omkring om man kan nå at tilpasse sig de nye driftsvilkår og at to af husene har nogle særlige udfordringer i forhold til især udvendig vedligeholdelse. Forskellen på den nye og hidtidige driftstilskud er størst hos Køng og Viemose, hvor Køng i dag får kr. og med den nye model vil få knapt kr., og hvor Viemose i dag får kr. og med den nye model vil kr. Ved de to andre huse er forskellene mellem ny og gammel model meget små. Både Køng og Viemose har begge huse en del udfordringer i forhold til klimaskærm, hvilket i høj grad påvirker deres nuværende driftsudgifter til el, varme mv. Administrationen vurderer, at en indfasning af den nye driftstilskudsmodel over 2 år, således at den først har fuld virkning i Dette vil give egnshusene tid til at tilpasse sig de nye vilkår. Driftsudgifterne i både Køng og Viemose vurderes at kunne reduceres betragteligt, hvis der sker forbedringer af deres klimaskærme. Administrationen har undersøgt, at forbedring af klimaskærm i Køng ligger i størrelsesordenen kr., mens disse forbedringer i Viemose ligger på ca kr. Derudover har Viemose et efterslæb på indvendig vedligeholdelse på ca kr. som vil kunne dækkes via det øgede kommunale driftstilskud i den nye model over de kommende år. En mulighed vil kunne være at lave et engangsbeløb til hel eller delvis dækning af forbedringer af klimaskærm i henholdsvis Køng og Viemose, idet disse forbedringer vil medføre de fremadrettede driftsudgifter vil kunne forventes at ligge på et noget lavere niveau end hidtil. Både private forsamlingshuse og de kommunale egnshuse har fra 1. januar 2015 haft mulighed for at søge midler i puljen til landsbyfornyelse, som administreres under Udvalget for Teknik og Miljø. I denne pulje er der krav om en 50 % medfinansiering. Hvis de private forsamlingshuse og de kommunale egnshuse fremover får tildelt et fast årligt beløb til vedligeholdelse af klimaskærm, vil det være nemmere for dem at opfylde 50 % medfinansieringen. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at den nye model Egnshuse, som beskrevet i sagen forventes at være udgiftsneutral i budget i forhold til drift, herunder indvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af grønne arealer. Derudover kan det bemærkes, at der p.t. er en pulje på kr. til vedligehold og forbedringer af private forsamlingshuse under Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, samt at der i gennemsnit over de seneste år har været anvendt ca kr. pr. år til udvendig vedligeholdelse af de fire kommunal forsamlingshuse fra midler til udvendighed vedligeholdelse af kommunale bygninger under Udvalget for Teknik og Miljø. Bilag: 1 Åben modeller for midler til udvendig vedligeholse og klimaskærm /15 2 Åben Høringssvar model egnshuse.pdf /15 3 Åben Bilag: Forslag til egnshuse indfasning.pdf /15 4 Åben Bilag: De Kommunale forsamlingshuses samlede økonomi i dag.pdf /15 5 Åben Bilag: Fremtidige samlede økonomi i model egnshuse.pdf /15 Indstilling Administrationen indstiller, at høringssvarene fra de fire kommunale forsamlingshuse tages til efterretning, 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget at modellen Egnshuse med markedstakster for udleje til private og ny fordeling af driftstilskud, at ny model for driftstilskud indfases over 2 år, så den er fuldt implementeret fra januar 2018, at at de nuværende midler til vedligeholdelse af klimaskærm fordeles fra 2016 fordeles efter a. Model 1 med samme beløb pr. kvadratmeter til egnshuse og private forsamlingshuse b. Model 2 med differentierede beløb pr. kvadratmeter til egnshuse og private forsamlingshuse c. Model 3 med to separate puljer til henholdsvis egnshuse og private forsamlingshuse der efterfølgende udarbejdes nye aftaler mellem Vordingborg Kommune og egnshusene. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Udvalget anbefaler indstillingerne, idet man anbefaler model 1 til fordeling af de nuværende midler til klimaskærm. Udvalget anbefaler endvidere, at der allerede i 2015 afsættes et engangsbeløb på kr. til forbedringer af klimaskærm i Køng og Viemose. Beløbet anbefales finansieret af kassebeholdningen. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Ansøgning om fortællefestival Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Charlotte Voldby Jørgensen Kompetenceudvalg Kultur--, Idræts- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Aktivitets- og udviklingspuljen. Sagsfremstilling Stars og Vordingborg Fortællekreds søger om kr. i tilskud til Fortællefest Fortællefest har været afholdt i de seneste to år. Fortællere og musikere opfordres til at samarbejde for at skabe nye spændende fortællinger. Stars og Vordingborg Fortællekreds formår i fællesskab at skabe en ny synergi. Stars har deres meget anerkendte brand og Vordingborg Fortællekreds har et nationalt netværk på området, dette skaber til sammen denne meget spændende Fortællerfest. Formål: At skabe et fundament for en fremadrettet event i Vordingborg Kommune, med nationalt sigte. At fastholde Fortællefest som en kunstnerisk platform, med henblik på videre udvikling. At skabe en begivenhed, der i kunstnerisk profil og kvalitet samler de to kunstgenrer musik og fortælling. At udfordre fortællere og musikere til nye samarbejder på tværs af deres sædvanlige genrer. At sætte øget fokus på den mundtlige fortælling som levende og nutidig kulturel genre. At aktivere og inddrage børn med udgangspunkt i lokale historier og derigennem stimulerer en større lokal forankring. At skabe et solidt samarbejde mellem to/tre lokale kulturaktører, som rækker ind i fremtiden. Det kan oplyses, at i 2013 støttede udvalget initiativet Fortællefest med kr. og i 2014 med kr. Administrationen vurderer, at Stars professionelle markedsføring er en betingelse for at opnå tilstrækkelig publikumsopbakning, og derfor anbefales det at en del at tilskuddet målrettes dette område. Helt overordnet anbefaler administrationen at støtte Fortællerfest 2015, da arrangementet er et nationalt unikt eksempel på, at der opnås et spændende resultat ved at blande genrer, som normalt ikke samarbejder. Den samlede event vurderes til at ligge på linje med kommunens vision Regnskabet for 2014 fremviser et overskud på kr. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Aktivitets- og 30 udviklingspulje Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Aktivitets- og 30 udviklingspulje Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Bilag: 1 Åben Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid /15 2 Åben Budget /15 3 Åben CV aktører Fortællefest /15 Indstilling Administrationen indstiller, at at ansøgningen imødekommes med kr. til markedsføring og delvis dækning af honorar for de kulturelle aktiviteter i 2015, kriterier for tildeling af støtte fra aktivitets- og udviklingspuljen overholdes, at støtten udbetales fra aktivitets- og udviklingspuljen for Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrædes under forudsætning af, at den samlede finansiering tilvejebringes. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Egnsteater Cantabile 2 fremsender vedtægter til godkendelse Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om scenekunst Bekendtgørelse af 24. juni 2014 vedr. Egnsteatre Sagsfremstilling Cantabile 2 fremsender et udkast til nye vedtægter for egnsteateret til godkendelse. Vedtægterne er formuleret og godkendt af bestyrelsen for Cantabile 2. De nye vedtægter er en konsekvens af ny lov om scenekunst, bekendtgørelse nr. 30 af 14. januar 2014 samt Egnsteater bekendtgørelse af 24. juni 2015, 24, stik.8 som beskriver at gældende vedtægter for egnsteatrene skal revideres og opfylde bekendtgørelsens minimumskrav til vedtægter, jf. 3, stk. 2, senest et år efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Udkast til vedtægter skal således som minimum opfylde bestemmelser om: 1) teatrets navn og hjemsted, 2) teatrets formål, 3) bestyrelsens sammensætning og valg- eller udpegningsmåde, 4) bestyrelsens opgaver, 5) ansættelse af teaterledelse, 6) budget, regnskab, revision, årsberetning og regnskabsår, 7) godkendelse af vedtægter og vedtægtsændringer og 8) bestyrelsens møder, beslutningsprotokol, beslutningsdygtighed og tegningsret samt forhold ved en eventuel ophørssituation. Det fremsendte udkast til vedtægter opfylder den nye bekendtgørelses krav, hvorfor administrationen anbefaler at vedtægterne videresendes til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1 Åben Udkast til vedtægter for Cantabile /15 Indstilling Administrationen indstiller, at udkast til nye vedtægter anbefales og oversendes til Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen anbefales. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kompensation til fodboldklubber for benyttelse af kunstgræsbaner Sagsnr.: 14/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede den 29. august 2014 en model, hvorefter fodboldklubberne i Vordingborg Kommune skulle kompenseres, såfremt de havde planlagt at benytte kunstgræsbaner i tidsrummet fra uge 42 (2014) til uge 18 (2015). Det blev besluttet at afsætte en ramme på kr. Beløbet fordeles forholdsmæssigt efter det forbrug, som er indberettet. Der blev afsat en pulje på kr. ud af de kr. til fordeling på de klubber, som ikke har indmeldt hidtidigt forbrug af kunstgræsbane. Det anbefales endvidere, at kørsel afregnes til 1 kr. pr. km. Oversigt over ansøgt tilskud til foreningernes i forbindelse af leje af kunstgræsbaner fra uge 42 (2014) til uge 18 (2015): Tilskud til leje af bane i kr. Antal kørte kilometer Tilskud til kørsel i kr. I alt i kr. Forening Ørslev Gymnastik og Idrætsforening Nyråd IF Vordingborg IF Præstø IF Jungshoved Idrætsforening Bårse I.F Østmøn FK Møns Fodbold Klub Kastrup Fodbold I alt Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Grundtilskud og aktivitetstilskud under Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Grundtilskud og aktivitetstilskud under Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter

18 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, blev afsat en pulje på kr., som kompensation til fodboldklubberne. Indstilling Administrationen indstiller, at der udbetales ovenstående ansøgte tilskud. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 11/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Charlotte Voldby Jørgensen Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Efter ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget fremsendes revideret årshjul til orientering på alle udvalgsmøderne. For at højne informationsniveauet, og for at skabe et bedre overblik over de overordnede aktiviteter, der gentages med et mere eller mindre fast interval, typisk i årlig cyklus, har det været et ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, at der blev udarbejdet et årshjul for udvalgets område. Årshjulet fremlægges på møderne og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab og arbejdsplan for året. Efter hvert udvalgsmøde vil årshjulet blive opdateret med de beslutninger, tiltag m.v. som er fremkommet på udvalgsmødet, ligesom administrationen også løbende holder årshjulet ajour. Bilag: 1 Åben Årshjul KIF /15 Indstilling Administrationen indstiller, at det fremlagte årshjul for 2015 tages til efterretning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 18

20 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Eventuelt - 2. september 2015 Sagsnr.: 13/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Intet. 19

21 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Bilagsoversigt 2. Orienteringspunkter - 2. september Puljeskema 2015 (103119/14) 3. Prioritering af nye tiltag i forbindelse med Budget Kultur-. Idræts- og Fritidsudvalget 1. Forslag til nye tiltag opdateret efter KIF møde den 6. maj 2015.pdf (64877/15) 4. Halvårsregnskab Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 1. Halvårsregnskab Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget (115774/15) 2. Effektmål for Vision 2030.pdf (120211/15) 5. Udkast til prioriteringer, struktur og økonomi for fælles egnsteater 1. Bilag - Udkast til prioriteringer, struktur og økonomi for fælles Egnsteater (121937/15) 6. Omdannelse af kommunale huse til egnshuse 1. modeller for midler til udvendig vedligeholse og klimaskærm (121320/15) 2. Høringssvar model egnshuse.pdf (120633/15) 3. Bilag: Forslag til egnshuse indfasning.pdf (121997/15) 4. Bilag: De Kommunale forsamlingshuses samlede økonomi i dag.pdf (121999/15) 5. Bilag: Fremtidige samlede økonomi i model egnshuse.pdf (122150/15) 7. Ansøgning om fortællefestival 1. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid (119703/15) 2. Budget (119705/15) 3. CV aktører Fortællefest (119707/15) 8. Egnsteater Cantabile 2 fremsender vedtægter til godkendelse 1. Udkast til vedtægter for Cantabile 2 (118162/15) 10. Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 1. Årshjul KIF 2015 (116776/15) 20

22 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Underskriftsside Eva Sommer-Madsen Else-Marie Langballe Sørensen Brit Skovgaard Michael Seiding Larsen Thorbjørn Kolbo Jørn Elo Hansen Kim Errebo 21

23 Bilag: 2.1. Puljeskema 2015 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14 Fusion ID: Bilag Puljeskema 2015 kunne desværre ikke findes.

24 Bilag: 3.1. Forslag til nye tiltag opdateret efter KIF møde den 6. maj 2015.pdf Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 64877/15

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Bilag: 4.1. Halvårsregnskab Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

36 Halvårsregnskab 2015 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Resultat på drift Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre forbrug Forventet forbrugs-% (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Virksomheder % Svømmehaller % Biblioteker % Musikskole % Øvrige udvalgsramme % Sportshaller % Museer % Biograf % Teater % Musikaktiviteter % Medborger- & Fritidshuse m.m % Campingpladser % Legeplads og samlingsplads i Langebæk % Puljer kulturlivet % Puljer fritidslivet % Kulturaftalen % Kultursamarbejde med andre kommuner % Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Notater til forventet regnskab, drift Det samlede forventede regnskab på kultur-, idræts- og fritidsområdet forventer et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. De aftalestyrede virksomheder forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. og den øvrige ramme forventer et mindreforbrug på 1,4 mio.kr. Note 1: Svømmehallerne Iselinge og Bosei forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Det skyldes at Svømmehallerne har afsluttet en omstrukturering med særlig fokus på økonomi ved at de har omlagt administrative opgaver til løn- og personaleafdelingen og samtidigt forventer de et mindreforbrug af timelønnet personale. Det er valgt, at de kr. svømmehallerne får i mindreforbrug, skal bidrage til overholdelse af serviceudgiftsrammen. Note 2: Bibliotekerne forventer at komme ud med et merforbrug på 0,1 mio. kr. Det skyldes stigende udgifter på IT, da bibliotekerne er ved at etablere nyt bibliotekssystem og af samme

37 Halvårsregnskab 2015 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget årsag er der også stigende udgifter til uddannelse af personalet til betjening af de nye systemer. Note 3: Musikskolen forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes et faldende deltagerantal. Musikskolen vil forsøge at nedbringe det forventede underskud ved hjælp af reguleringer i personaleforbrug og mindsket forbrug på øvrige driftskonti, således at det forventede merforbrug udlignes i det sidste halvår af Den øvrige udvalgsrammes mindreforbrug fordeles således: Note 4: Sportshaller forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Det skyldes at græsbanen ved VU ikke forventes brugbar før ultimo Note 5: Teater forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr. Primært som følge af udgifter til leje af Sukkerfabrikken i Stege på 0,5 mio. kr., nedgangen i statsrefusion i 2015 til 38,8 procent mod tidligere 41 procent. Note 6: Medborger- og Fritidshuse mm. forventer en mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. driftsbidrag til KunsthalGlas, idet den nødvendige kapital til anlægsprojektet ikke er opnået samtidigt med at udgifter til Mosegården er større end forudsat ved rapporteringen i maj. Note 7: Puljer kulturlivet forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Det skyldes bl.a. at puljen for LAG-midler på 0,2 mio. kr. til Danse og Musikhus i Stege ikke er anvendt. Det er valgt, at disse skydes til 2016, for at kunne bidrage til overholdelsen af serviceudgiftsrammen. Note 8: Puljer for fritidslivet forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Det skyldes udgifterne til folkeoplysningen er mindre end først forudsat. Mindreforbruget skydes til 2016 for at kunne bidrage til overholdelsen af serviceudgiftsrammen. Note 9: Kulturaftalen - Det er valgt, at der skydes 1 mio. kr. til 2016, for at kunne bidrage til overholdelsen af serviceudgiftsrammen.

38 Halvårsregnskab 2015 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Resultat på anlæg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindreforbrug Forventet forbrugs % (tal i kr.) Anlæg i alt % 4H-gården (Rosagervej, Præstø) % Aktivitetshus for unge i Vordingborg % Byggeprogram Solbakken % Flexhallen i Stege % Idrætsbaner % Kunstgræsbane % Multicenter Præstø, idrætsfunktioner % Multicenter Præstø, kunstprojekt % Ny adgangsvej til Stars % Ny sportshal i Vordingborg % Ny svømmehal - undersøgelse % Nyt fælles bibliotekssystem % Skulptur i Stege % Teatersal, renovering over årene % Udskiftning af halgulv i VU %

39 Bilag: 4.2. Effektmål for Vision 2030.pdf Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

40 Effektmål for Vision 2030

41 Effektmål for Vision 2030 Indledning Vordingborg Kommune oplever et stigende økonomisk pres med et begrænset økonomisk råderum til følge. Derudøget opgavekompleksitet og forventningerne fra borgere og politikere er ligeledes stigende. Dette medfører et stigende behov for prioritering af ressourcer og indførelse samt prioritering af effektmål. Som et led i arbejdet med at løse ovenstående udfordringer vedtog en enig kommunalbestyrelse i efteråret 2014 en over ses der også en ny Vision Visionen fastsætter retningen for kommunens arbejde, fokus og prioritering frem mod De overordnede temaer i Vision 2030 er: Havudsigt og storbyen tættere på Familier og aktive mennesker udfolder sig Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Arbejdspladser, innovation og god smag Turisme i særklasse De 7 temaer i visionen er vigtige for hele kommunen på tværs af udvalg og forvaltninger. Temaernes vigtighed kræver derfor Kommunalbestyrelsens og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings opmærksomhed. Der vil derfor ske en årlig opfølgning i forbindelse med årsberetningen. Der er for hvert tema udarbejdet effektmål og succesindika- torer, som er de politiske udvalgs bidrag til at løfte Vision Det er udviklingen i disse effektmål og de tilknyttede succesindikatorer, der vil danne grundlag for den årlige opfølgning og de løbende drøftelser. Effektmålene er mål for de effekter, der politisk ønskes og forventes af de leverede ydelser. Da effektmålene kan være relativt langsigtede er der opstillet succesindikatorer, som giver en indikation af retning og hastighed for opfyldelsen af effektmålet. Succesindikatorer til effektmål, som hører naturligt til i et politisk udvalg, overvåges og vedligeholdes af udvalgets forvaltning(er). I nedenstående figur illustreres sammenhængen mellem temaerne i Vision 2010 og udvalgenes effektmål. 2

42 Flere unge uddanner sig Øget sundhed og trivsel blandt skolebørn Effektmål for Vision 2030 Flere unge i uddannelse og job Børn og unge deltager i kultur og idrætstilbud Øget turisme Flere livsduelige og ressourcestærke børn og unge Et attraktivt uddannelsesog ungdomsmiljø Turisme i særklasse Flere stjerner udklækkes i Vordingborg Kommune Events der styrker det lokale frivillige og det eksisterende image Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Vision 2030 Øget tilknytning til arbejdsmarkedet Arbejdspladser, innovation og god smag Havudsigt og storbyen tættere på Styrkede rammer for detailhandel Attraktive rammevilkår for erhvervslivet Attraktive bosætningsmuligheder Flere ledige står til rådighed og er Kvalificerede Effektmål for Vision 2030 Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne Familier og aktive mennesker udfolder sig Øget frivilligindsats Forøge den lokale opbakning til og interesse for det kommunale demokrati Frigøre ledelsesrum og medarbejderressourcer i organisationen til at understøtte den samlede organisation i løsningen af kerneydelser Færre forebyggelige indlæggelser Bedre vilkår for erhvervsaktive familier Flere borgere med funktionsnedsættelser får sat egne ressourcer i spil og kan mestre egen livssituation Udsatte borgeres sundhed forbedres via kultur og idrætstilbud Færre unødige genindlæggelser Øget folkesundhed Bedre, mere og tilgængelig natur Hel eller delvis uafhængighed af pleje, omsorg og praktisk hjælp Børne-, Unge- og Familieudvalget Erhvervsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Socialudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 3

43 Effektmål for Vision 2030 Børne- Unge og Familieudvalget 1: Oversigt Udvalgets effektmål Flere livsduelige og ressourcestærke børn og unge Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Mindst 80% af eleverne skal være Et attraktivt uddannelses- og unggode til at læse og regne domsmiljø Flere unge uddanner sig Bedre vilkår for erhvervsaktive forældre Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik Andelen af de allerdårligste elever i læsning og matematik Karaktergennemsnit i dansk og matematik ved afgangsprøven Elevers trivsel Sprogvurderingen af de 3-5 årige Antallet af udsatte unge, der gennemfører 9. klasse med mindst 2 i dansk og matematik Andelen af forældre til udsatte børn og unge der er i job eller under uddannelse Andelen af unge i udsatte positioner der gennemfører en ungdomsuddannelse Andel af ungdomsårgangene der gennemfører en gymnasial uddannelse Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en erhvervsuddannelse Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en videregående uddannelse Tilfredshed med åbningstiderne i daginstitutioner og klubber Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Familier og aktive mennesker udfol- der sig 4

44 Effektmål for Vision : Beskrivelse af succesindikatorer Flere livsduelige og ressourcestærke børn og unge Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Baseline: 2015: 2016: Nationale test Årligt ultimo / primo kalenderåret 2017: Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Andel af de allerdygtigste elever i dansk og matematik Andelen af de elever der får 10 og 12 ved afgangsprøverne i dansk og matematik skal stige år for år Baseline: 2015: 2016: 2017: Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse Årligt maj/juni Indhold Andel af elever med dårlige resultater i læsning og matematik Andelen af elever der får 02 i de nationale test (afgangsprøver?) for læsning og mate- matik skal reduceres år for år Baseline: 2015: 2016: 2017: Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse Årligt maj/juni Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Elevers trivsel Elevernes trivsel skal øges Baseline: 4,0 2015: 4,3 2016: 4,6 DCUM Undervisningsmiljø og trivselsmåling Årligt jan-marts 2017: 5,0 Tema Indhold Indikatornavn Karaktergennemsnittet i dansk og matematik ved afgangsprøven Indikatorbeskrivelse Karaktergennemsnittet skal forhøjes med gennemsnitlig 1 karakter i dansk og matema- tik ved afgangsprøven i 2017 ift Progressionsmål for indika- Baseline: 2015: +0, : +0, : +1 tor Hvordan måles? Folkeskolens afgangsprøver Hvornår måles? Årligt maj/juni 5

45 Effektmål for Vision 2030 Tema Indhold Indikatornavn Sprogvurderingen for de 3-5 årige Indikatorbeskrivelse Vordingborg Kommune er i 2016 på landsgennemsnittet i forhold til resultaterne af sprogvurderingerne. Resultaterne af sprogvurderingen for de 3-5 årige skal øges år for år Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Baseline: 8 % af de 3 årige og 13 % af de 5 årige har brug for en fokuseret indsats Med sprogvurderings værktøjet fra Rambøll Når børnene er 3 og 5 år (alle børn) Indhold 2015: En forbedring af resultaterne fra : 5 % af 3 årige og 10 % af de 5 årige har brug for en fokuseret indsats 2017: Der kan registreres forbedrede sproglige kompetencer siden 2016 for børnene i 0- klasse. Indikatornavn Antallet af udsatte unge der gennemfører 9. klasse med mindst 2 i matematik og dansk Indikatorbeskrivelse Mindst x% af udsatte unge skal gennemføre 9. klasse med mindst 2 i matematik og dansk Progressionsmål for indikator Baseline: Skal undersøges. Der tages udgangspunkt i de unge, der gik ud af 9. og 10. klasse i 2014, der også var sager i Børn og Unge 2015: Andelen af unge i udsatte positioner, der kommer ud af skoleåret skal stige med XX % 2016: Andelen af unge i udsatte positioner, der kommer ud af skoleåret skal stige med XX % 2017: Andelen af unge i udsatte positioner, der kommer ud af skoleåret skal stige med XX % Hvordan måles? Cpr.nr. på de unge, der er sager i Børn og Unge sammenkøres med UU s registreringer af karaktererne i dansk og matematik. Der er tale om unge, der er borgere i Vordingborg Kommune og elever i Vordingborg Kommunes skoler. Hvornår måles? Inden udgangen af skoleåret for baseline, årligt maj/juni Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Andelen af forældre til udsatte børn der er i job og/eller uddannelse X% forældre til udsatte børn skal være i job og/eller uddannelse Baseline: Kendes 2015: Andelen af 2016: Andelen af 2017: Andelen af ikke forældre til børn i forældre til børn i forældre til børn i udsatte positioner, udsatte positioner, udsatte positioner, der er i job eller der er i job eller der er i job eller uddannelse stiger fra uddannelse stiger uddannelse stiger XX % til YY % fra XX % til YY % fra XX % til YY % Det undersøges hvor mange forældre hvis børn er en sag i Børn og Unge, der er udenfor arbejdsmarkedet. Sammenkøres med oplysninger fra Job- og Arbejdsmarkedsområdet. Der er tale om børn og forældre bosiddende i Vordingborg Kommune. I løbet af 2015 og løbende 6

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 08. september 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Halvvejshuset, Ringriddervej 36, Ørslev Kim Petersen, Mette

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 08. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:12 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Refer Do 09. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, 1. sal, Præstø Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 31. oktober 2013 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Birthe Helth, Eva Sommer-Madsen, Carsten

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 18. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 19:15 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 21. august 2013 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 15:40 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul A. Larsen,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 14. januar 2015 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Udsigten, Jobcenteret, Marienbergvej 130, Vordingb John

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 02. juni 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 24-09-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere