Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 02. september 2015 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Cantabile 2, Kostervej 2B (Sukkerfabrikken i Stege Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard, Michael Seiding Larsen, Thorbjørn Kolbo, Jørn Elo Hansen, Kim Errebo Ingen Møde med bestyrelsen for Cantabile 2 kl , hvorefter det ordinære udvalgsmøde starter herefter.

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden - 2. september Orienteringspunkter - 2. september Prioritering af nye tiltag i forbindelse med Budget Kultur-. Idræts- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Udkast til prioriteringer, struktur og økonomi for fælles egnsteater Omdannelse af kommunale huse til egnshuse Ansøgning om fortællefestival Egnsteater Cantabile 2 fremsender vedtægter til godkendelse Kompensation til fodboldklubber for benyttelse af kunstgræsbaner Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Eventuelt - 2. september Bilagsoversigt...20 Underskriftsside...21

3 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Godkendelse af dagsorden - 2. september Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Orienteringspunkter - 2. september 2015 Sagsnr.: 13/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Kulturudvalget. Sagsfremstilling Orientering fra administrationen a) Ansøgninger til diverse puljer økonomisk oversigt Der vedlægges et økonomiskema med angivelse af aktuelle restbeløb for alle puljer inden behandling af ansøgninger på udvalgets møde den 2. september Bilag: 1 Åben Puljeskema /14 Indstilling Administrationen indstiller, at punktet tages til efterretning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Prioritering af nye tiltag i forbindelse med Budget Kultur-. Idræts- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Signe Hindborg Riise-Knudsen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Vordingborg Kommunes budgetstrategi Sagsfremstilling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede på ekstraordinært møde den 24. august 2015, at fagudvalgene som en del af den igangværende budgetproces skal prioritere de 3-5 højst prioriterede forslag til nye tiltag fra deres 1,5 % omstillingspulje. Fagudvalgene har på deres møder i foråret haft fokus på at finde reduktionsforslag på deres udvalgsområder, mens de kun i begrænset omfang har drøftet ideer til nye tiltag. Administrationen har i foråret fremlagt nogle forslag til nye tiltag, men fagudvalgene har som hovedregel ikke været inde i en realitetsbehandling af disse forslag. Det er baggrunden for, at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling nu beder fagudvalgene om, med afsæt i dels de forslag som administrationen har lavet og dels andre ideer, som udvalgene måtte pege på, at fremsende 3-5 forslag til nye tiltag på deres fagområde. Disse prioriterede forslag til nye tiltag skal fremsendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og vil indgå i det kommende budgetarbejde. Bilag: 1 Åben Forslag til nye tiltag opdateret efter KIF møde den 6. maj 2015.pdf 64877/15 Indstilling Administrationen indstiller, at at udvalget prioriterer 3-5 forslag til nye tiltag, de prioriterede forslag videresendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, således af de indgår i det videre budgetarbejde. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Udvalget besluttede at oversende følgende forslag til det videre budgetarbejde: 1. Kreativitet i den åbne skole. Udbydere af kulturtilbud eksempelvis indenfor teater, musik eller billedkunst tilbyder gratis arrangementer og aktiviteter til skoler og dagtilbud. Der afsættes årligt kr. 2. Idræt og den åbne skole. Foreningerne kan tilbyde skræddersyede aktiviteter gratis til skoler og dagtilbud. Der afsættes årligt kr. Administrationens forslag nr. 3 og 5 vedr. kystnære stier anbefales ligeledes til den kommende budgetdrøftelse. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Tine Laursen Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Halvårsregnskabet for Kultur, Idræt og Fritid viser et forventet mindreforbrug på totalt 1,2 mio. kr. på driften. Resultatet fordeler sig med et merforbrug på virksomhederne med 0,2 mio. kr., mens den øvrig udvalgsramme forventes at komme ud med et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget på den øvrig udvalgsramme fordeler sig som følger: Sportshaller forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Det skyldes at græsbanen ved VU ikke forventes brugbar før ultimo Teater forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr. Primært som følge af udgifter til leje af Sukkerfabrikken i Stege på 0,5 mio. kr., nedgangen i statsrefusion i 2015 til 38,8 procent mod tidligere 41 procent. Medborger- og Fritidshuse mm. forventer en mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. driftsbidrag til KunsthalGlas, idet den nødvendige kapital til anlægsprojektet ikke er opnået samtidigt med at udgifter til Mosegården er større end forudsat ved rapporteringen i maj. Puljer kulturlivet forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Det skyldes bl.a. at puljen for LAG-midler på 0,2 mio. kr. til Danse og Musikhus i Stege ikke er anvendt. Det er valgt, at disse skydes til 2016, for at kunne bidrage til overholdelsen af serviceudgiftsrammen. Puljer for fritidslivet forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Det skyldes udgifterne til folkeoplysningen er mindre end først forudsat. Mindreforbruget skydes til 2016 for at kunne bidrage til overholdelsen af serviceudgiftsrammen. Kulturaftalen - Det er valgt, at der skydes 1 mio. kr. til 2016, for at kunne bidrage til overholdelsen af serviceudgiftsrammen. Siden økonomirapporteringen for maj, er det samlede resultat forværret med 0,1 mio. kr., hvilket primært skyldes en stigning i det forventede forbrug på mosegården. Anlæg Områdets anlæg forventes at komme ud med et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Beløbet vil blive videreført til 2016, da anlæggene ikke afsluttes i Effektmål og succesindikatorer Administrationen har siden årsskiftet arbejdet med at omsætte visionen og de godkendte temaer til lidt mere konkrete effektmål og helt konkrete succesindikatorer. Dette har nu udmøntet sig i vedlagte oplæg, som kommer til politisk drøftelse i alle udvalg. Ideen er at der skabes nogle relevante målepunkter, der kan indikere om vi som kommune, når de ønskede mål, der er opstillet i visionen. Det skal understreges, at dette er administrationens udkast til formuleringer mv. Efter en politisk behandling arbejdes der videre med udkastet. Vordingborg Kommune som organisation er i gang med at øve sig i denne form for opstilling af mål og rapportering om effekt gennem succesindikatorer. Derfor forventes vi at blive klogere undervejs, og de effektmål og succesindikatorer, som præsenteres her, kan derfor være anderledes om et par år. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Formålet med arbejdet på denne måde er, at have et fornuftigt grundlag for styring og rapportering omkring de mange forskellige målsætninger i visionen. Således skal fagudvalg og Kommunalbestyrelse være betrygget i, at vi som kommune er på vej i den rigtige retning og i det forventede tempo. Da de fleste effektmål og succesindikatorer opdateres relativt sjældent anbefales det, at der kun følges op en gang årligt på disse. Første gang der rapporteres på succesindikatorerne bliver sammen med årsregnskabet for 2015 i foråret Til gengæld arbejder administrationen på at præsentere andre mere driftsorienterede- nøgletal til hvert udvalg, således at der stadig er en løbende viden om, hvad der foregår i de enkelte fagområder. Bilag: 1 Åben Halvårsregnskab Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget /15 2 Åben Effektmål for Vision 2030.pdf /15 Indstilling Administrationen indstiller, at at halvårsregnskabet 2015 godkendes. forslag til effektmål for vision 2030 drøftes Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen anbefales. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Udkast til prioriteringer, struktur og økonomi for fælles egnsteater Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Kompetenceudvalg Kultur, - Idræts- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Bekendtgørelse om egnsteatre. Sagsfremstilling Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget drøftede på møde d. 12. august 2015 politiske prioriteringer for en ny egnsteateraftale. Udvalget ønskede et første udkast til prioriteringer for et nyt egnsteater for Næstved og Vordingborg kommuner. På baggrund af udvalgets beslutning har administrationen i dialog med administrationen i Næstved Kommune, udarbejdet udkast, der overordnet beskriver prioriteringer, økonomi og organisering for et tværkommunalt egnsteater. Det vurderes, at der vil være en række synergieffekter ved at samle teateraktiviteterne i Næstved og Vordingborg kommuner i ét fælles egnsteater. Udkastet beskriver en model der omfatter af en basisaftale og en tilkøbsaftale, der giver den enkelte kommune mulighed for at prioritere særlige tiltag. Der lægges ligeledes op til et tættere samarbejde med de to teaterforeninger, Næstved Teaterforening og Teaterforeningen Storstrømmen. I dag er den årlige udgift 3,8 mio. kr. for egnsteateret i Næstved Kommune og 3,5 mio. kr. for egnsteateret i Vordingborg Kommune (heraf fratrækkes statsrefusion på 38,5 %). Hvis der indgås samarbejde om et fælles egnsteater med en samlet økonomisk ramme, svarende til i alt ca. 6,3 mio. kr. årligt, vil der kunne forventes en årlig besparelse på ca.0,5 mio. kr. til hver af de to kommuner. I henhold Finansloven for 2015 vedrørende refusion af kommende driftstilskud til egnsteatre skal det kommunale driftstilskud til egnsteatre udgøre min kr. og kan max. udgøre kr. årligt. I Kulturstyrelsens Bekendtgørelse for egnsteatre er der krav om at egnsteatre leverer min. to egenproduktioner årligt. I bilaget Udkast til prioriteringer, struktur og økonomi for fælles egnsteater fremgår beskrivelsen af basisydelser og eksempler på tilkøbsmuligheder, samt forventninger til det kommende egnsteaters profil med inddragelse af begreberne medejerskab, involvering og synlighed. Udkastet og denne dagsordentekst er sendt til Kulturforvaltningen i Næstved Kommune således den kan sagsbehandles på Kulturudvalgets kommende møde d. 14. september Forslag til tidsplan for videre proces: September Oktober December Januar Dialog mellem formandskaberne. Materialet vedrørende ønsker til indhold for egnsteater godkendes politisk. Indhente tilbud på løsninger i forhold til det ønskede indhold for egnsteater Deadline for indkomne forslag. Forventet valg af kommende partner på baggrund af forudgående dialog og afklaring. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Februar Marts Forventet fremlæggelse af forhandlingsresultat. Forventet fremlæggelse af ny egnsteateraftale til beslutning. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: 1 Åben Bilag - Udkast til prioriteringer, struktur og økonomi for fælles Egnsteater /15 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget drøfter udkast til prioriteringer for egnsteateraftale for , at at udvalget godkender forslag til den videre proces, udvalget godkender forlag til tidsplan. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Sagen blev grundigt drøftet. Udkast til prioriteringer, struktur og økonomi tilpasses med de faldne bemærkninger. Udkastet danner udgangspunkt for drøftelser mellem formandskaberne for kulturudvalgene i Næstved og Vordingborg Kommuner snarest muligt. Afhængigt af resultaterne af disse drøftelser og den tilsvarende behandling af sagen i Næstved, genoptages sagen til fornyet behandling på et ekstraordinært udvalgsmøde den 16. september 2015 kl På dette møde fastlægges den videre proces. Det reviderede oplæg sendes hurtigst muligt til Næstved med kopi til Cantabile 2, således at der sikres gennemsigtighed i processen. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Omdannelse af kommunale huse til egnshuse Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Lisbeth Vangsbjerg Mogensen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Folkeoplysningsloven. Sagsfremstilling I gennem mere end et halvt år har Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget arbejdet med at finde en ny model for drift- og ejerforhold for de fire kommunal forsamlingshuse i Køng Forsamlingshus, Jungshoved Gl. Skole, Allerslev Gl. Skole og Viemose. Baggrunden for at dette arbejde blev igangsat var bl.a. en forespørgsel fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling om hvilke muligheder kommunen havde for at støtte op om de private og kommunale forsamlingshuse. Som en del af baggrundsmaterialet for dette har administrationen søgt at afdække forhold som bla. bygninger (stand og størrelser), ejerforhold, benyttelsesgrad og kommunale udgifter/puljer. Kommunen har 17 private forsamlingshuse og 4 kommunale forsamlingshuse. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede at undersøge om de fire kommunal forsamlingshuse ønskede at få overdraget husene til 1. kr., således at de kunne blive private i lighed med resten af kommunens forsamlingshuse. På baggrund af tilbagemeldingerne fra de kommunale forsamlingshuse kunne udvalget konkludere, at der ikke var opbakning til en privatisering af husene. Udvalget bad administrationen om at gå i en fornyet dialog med de kommunale forsamlingshuse med henblik på at finde andre modeller som både sikrede harmonisering og lovliggørelse. Sagsfremstillingerne i foråret viste, at de kommunale forsamlingshuse havde meget forskellige driftsforhold, hvilket kunne berettige til en eller anden grad af harmonisering. Nogle af husene havde indtægter fra private arrangementer og at man opkrævede betaling fra de folkeoplysende foreninger. De to sidste forhold krævede handling, idet det ikke er tilladt ifølge folkeoplysningsloven at opkræve betaling fra folkeoplysende foreninger og det kræver en særlig opmærksomhed vedr. eventuel konkurrenceforvridning, hvis et forsamlingshus med kommunal støtte udlejer til private arrangementer. På baggrund af administrationens dialog med de fire kommunale forsamlingshuse og deres høringssvar kunne det i begyndelsen af august konstateres, at ingen af de fremlagte modeller fik opbakning fra forsamlingshusene. Alle fire huse ønsker at fortsætte deres nuværende ejer- og driftsform med fortsat mulighed for at udleje til private, og hvor det fortsat er husene selv, der står for en række opgaver forbundet med at drive husene. Da behovet for harmonisering og lovliggørelse fortsat er til stede, fremlagde administrationen derfor på udvalgets møde den 12. august en helt femte model, nemlig et forslag om at omdanne de fire kommunale forsamlingshuse til egnshuse med et fast driftstilskud pr. kvadratmeter. Sagen har således senest været behandlet på mødet i Kultur-, Idrætsog Fritidsudvalget den 12. august, og baggrundsmaterialet til sagen kan derfor findes der. Kommunalt egnshus Ideen bag et kommunal egnshus, hvor de fire lokalområders folkeoplysende aktiviteter får deres lokaler stillet gratis til rådighed, og hvor der med godkendte officielle takster kan udleje til markedsleje til private arrangementer. Egnshusene drives af frivillige, og husene får et fast kvm-tilskud til drift og indvendig vedligeholdelse samt til udendørsarealerne. Det kommunale tilskud gives, fordi kommunen skal stille gratis lokaler til rådighed for folkeoplysende foreninger. De fire huse vil kunne udleje deres lokaler til til private arrangementer (fester, begravelseskaffe, cykelovernatning). Taksterne for denne udleje fastsættes på et passende markedsniveau (f.eks. nærliggende private forsamlingshuses takster på mellem 500 og 2500 kr. pr. arrangement). De kommunale egnshuse ville kunne bookes af alle og ledige tider vil fremgå af kommunens hjemmeside, idet den praktiske håndtering af elektroniske booking vil ske hos bookingansvarlige i det enkelte egnshus. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Det foreslåede kommunale driftstilskud er fremkommet via en harmonisering af de nuværende kommunale tilskud til drift og indvendig vedligeholdelse samt grønne arealer og herefter fordelt efter antal kvadratmeter for de enkelte huse. Omregnet giver det et tilskud på ca. 200 kr. pr. kvadratmeter til at dække udgifter til el, vand, varme, rengøring og indvendig vedligeholdelse og ca. 4 kr. pr. kvadratmeter tildækning af udgifter til renhold og vedligehold af udendørsarealer. Resume af høringssvar Dette forslag har nu været til udtalelse hos de fire forsamlingshuse, og de er generelt alle positive overfor de nye kommunale egnshuse, da man vurderer, at det vil understøtte den fortsatte selvstændighed i husene og det frivillige initiativ Køng: Køng er positive overfor en kommunal fastsættelse af taksterne, så længe det fortsat er attraktivt for foreningen at drive huset. Køng frygter, at booking via foreningsportalen gør det svært for huset at styre, hvornår huset bookes i forhold til de frivillige, der yder en indsats i huset ved f.eks. begravelseskaffe mv. I dag vurderer huset selv, hvornår det kan bookes. I forhold til indvendig vedligeholdelse ønsker Køng fortsat at yde frivillig arbejdskraft til dette, men frygter, at kvm tilskuddet ikke er retvisende, og at der kommer til at mangle penge. Det gælder også for puljen til den udvendige vedligeholdelse. Her nævner Køng, at indtjeningen ikke vil være tilstrækkelig som supplement til bygningsvedligeholdelsen og puljen. Jungshoved:Jungshoved er positive overfor et fast harmoniseret tilskud til drift og vedligeholdelse men frygter, at midlerne ikke helt slår til. I forhold til puljen til udvendig vedligeholdelse ønsker Jungshoved oplyst hvilke øvrige puljer, der kan søges til formålet. Jungshoved nævner, at udlejning til private vil øge deres indtjening, men bemærker, at skolen næsten er fuldbooket, hvorfor en meget større indtjening ikke vil være muligt. Jungshoved er positiv overfor brugen af foreningsportalen, men ønsker fleksibilitet i bookingen selvom det er digitalt. Hvis denne model bliver gennemført, ønsker Jungshoved at få en nærmere indføring i regnskab, økonomi, ansvaret mv. Allerslev: Allerslev forventer ikke, at driften af legepladsen og parkeringsarealerne er med i dette forslag. Allerslev ønsker ikke at udleje til private og dermed konkurrere med AUIFs klubhus. Allerslev frygter, at de ved modellen kommer til at mangle penge, idet de tidligere har modtaget tilskud fra foreningerne. Allerslev er positive overfor puljen til udvendig vedligeholdelse, men har svært ved at vurdere beløbsrammen. I forhold til booking ønsker Allerslev at brugerne fortsat kan henvende sig direkte til skolen som hidtil og på uændrede vilkår. Viemose: Viemose finder forslaget om egnshuse lidt svært at overskue men synes det lyder positivt og brugbart. Viemose vil gerne være med til at arbejde videre med det. Vedligeholdelse af klimaskærm mv. En af de opgaver som Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling ønskede input til var, hvorledes man kan støtte kommunale og private forsamlingshuse. Der er pt. afsat en pulje på kr. til private forsamlingshuse, mens den kommunale gennemsnitlige udgift til udvendig vedligeholdelse i de fire kommunale forsamlingshuse har været ca kr. årligt. I forbindelse med sagsbehandlingen henover foråret har der været arbejdet med forskellige modeller for, hvorledes man kunne håndtere støtte til den udvendige vedligeholdelse. De første forslag til modeller i foråret var bundet sammen med, at de fire kommunale forsamlingshuse blev private. Da dette ikke forventes gennemført, bad Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 12. august 2015 administrationen om at lave nogle forslag til nogle enkle måder at administrere midler til vedligeholdelse af klimaskærm. Man så gerne, at puljer blev afløst af mere enkle modeller, som i højere grad ville give egnshuse og private forsamlingshuse mulighed for at spare og lave langsigtede planer for den udvendige vedligeholdelse. Administrationen har opstillet en enkel model med fordeling af de nuværende udgifter til vedligeholdelse af klimaskærm/udvendig som faste tilskud pr. kvadratmeter. Der er lavet tre modeller. Model 1: Et samlet beløb på kr. fordeles pr. kvadratmeter til de 17 private forsamlingshuse og de 4 egnshuse. Model 2: Et beløb på kr. fordeles pr. kvadratmeter til de fire egnshuse og et beløb på kr. fordeles pr. kvadratmeter til de 17 private forsamlingshuse. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Model 3: Der laves to puljer til udvendig vedligeholdelse, en på kr. til de fire egnshuse og puljen på kr. bibeholdes uændret til de 17 private forsamlingshuse. Mulige konklusioner på baggrund af høringssvar Administrationen kan konkludere, at de fire huse er overvejende positive overfor den nye model med egnshuse, idet man rejser nogle forbehold omkring om man kan nå at tilpasse sig de nye driftsvilkår og at to af husene har nogle særlige udfordringer i forhold til især udvendig vedligeholdelse. Forskellen på den nye og hidtidige driftstilskud er størst hos Køng og Viemose, hvor Køng i dag får kr. og med den nye model vil få knapt kr., og hvor Viemose i dag får kr. og med den nye model vil kr. Ved de to andre huse er forskellene mellem ny og gammel model meget små. Både Køng og Viemose har begge huse en del udfordringer i forhold til klimaskærm, hvilket i høj grad påvirker deres nuværende driftsudgifter til el, varme mv. Administrationen vurderer, at en indfasning af den nye driftstilskudsmodel over 2 år, således at den først har fuld virkning i Dette vil give egnshusene tid til at tilpasse sig de nye vilkår. Driftsudgifterne i både Køng og Viemose vurderes at kunne reduceres betragteligt, hvis der sker forbedringer af deres klimaskærme. Administrationen har undersøgt, at forbedring af klimaskærm i Køng ligger i størrelsesordenen kr., mens disse forbedringer i Viemose ligger på ca kr. Derudover har Viemose et efterslæb på indvendig vedligeholdelse på ca kr. som vil kunne dækkes via det øgede kommunale driftstilskud i den nye model over de kommende år. En mulighed vil kunne være at lave et engangsbeløb til hel eller delvis dækning af forbedringer af klimaskærm i henholdsvis Køng og Viemose, idet disse forbedringer vil medføre de fremadrettede driftsudgifter vil kunne forventes at ligge på et noget lavere niveau end hidtil. Både private forsamlingshuse og de kommunale egnshuse har fra 1. januar 2015 haft mulighed for at søge midler i puljen til landsbyfornyelse, som administreres under Udvalget for Teknik og Miljø. I denne pulje er der krav om en 50 % medfinansiering. Hvis de private forsamlingshuse og de kommunale egnshuse fremover får tildelt et fast årligt beløb til vedligeholdelse af klimaskærm, vil det være nemmere for dem at opfylde 50 % medfinansieringen. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at den nye model Egnshuse, som beskrevet i sagen forventes at være udgiftsneutral i budget i forhold til drift, herunder indvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af grønne arealer. Derudover kan det bemærkes, at der p.t. er en pulje på kr. til vedligehold og forbedringer af private forsamlingshuse under Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, samt at der i gennemsnit over de seneste år har været anvendt ca kr. pr. år til udvendig vedligeholdelse af de fire kommunal forsamlingshuse fra midler til udvendighed vedligeholdelse af kommunale bygninger under Udvalget for Teknik og Miljø. Bilag: 1 Åben modeller for midler til udvendig vedligeholse og klimaskærm /15 2 Åben Høringssvar model egnshuse.pdf /15 3 Åben Bilag: Forslag til egnshuse indfasning.pdf /15 4 Åben Bilag: De Kommunale forsamlingshuses samlede økonomi i dag.pdf /15 5 Åben Bilag: Fremtidige samlede økonomi i model egnshuse.pdf /15 Indstilling Administrationen indstiller, at høringssvarene fra de fire kommunale forsamlingshuse tages til efterretning, 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget at modellen Egnshuse med markedstakster for udleje til private og ny fordeling af driftstilskud, at ny model for driftstilskud indfases over 2 år, så den er fuldt implementeret fra januar 2018, at at de nuværende midler til vedligeholdelse af klimaskærm fordeles fra 2016 fordeles efter a. Model 1 med samme beløb pr. kvadratmeter til egnshuse og private forsamlingshuse b. Model 2 med differentierede beløb pr. kvadratmeter til egnshuse og private forsamlingshuse c. Model 3 med to separate puljer til henholdsvis egnshuse og private forsamlingshuse der efterfølgende udarbejdes nye aftaler mellem Vordingborg Kommune og egnshusene. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Udvalget anbefaler indstillingerne, idet man anbefaler model 1 til fordeling af de nuværende midler til klimaskærm. Udvalget anbefaler endvidere, at der allerede i 2015 afsættes et engangsbeløb på kr. til forbedringer af klimaskærm i Køng og Viemose. Beløbet anbefales finansieret af kassebeholdningen. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Ansøgning om fortællefestival Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Charlotte Voldby Jørgensen Kompetenceudvalg Kultur--, Idræts- og Fritidsudvalget. Lovgrundlag Aktivitets- og udviklingspuljen. Sagsfremstilling Stars og Vordingborg Fortællekreds søger om kr. i tilskud til Fortællefest Fortællefest har været afholdt i de seneste to år. Fortællere og musikere opfordres til at samarbejde for at skabe nye spændende fortællinger. Stars og Vordingborg Fortællekreds formår i fællesskab at skabe en ny synergi. Stars har deres meget anerkendte brand og Vordingborg Fortællekreds har et nationalt netværk på området, dette skaber til sammen denne meget spændende Fortællerfest. Formål: At skabe et fundament for en fremadrettet event i Vordingborg Kommune, med nationalt sigte. At fastholde Fortællefest som en kunstnerisk platform, med henblik på videre udvikling. At skabe en begivenhed, der i kunstnerisk profil og kvalitet samler de to kunstgenrer musik og fortælling. At udfordre fortællere og musikere til nye samarbejder på tværs af deres sædvanlige genrer. At sætte øget fokus på den mundtlige fortælling som levende og nutidig kulturel genre. At aktivere og inddrage børn med udgangspunkt i lokale historier og derigennem stimulerer en større lokal forankring. At skabe et solidt samarbejde mellem to/tre lokale kulturaktører, som rækker ind i fremtiden. Det kan oplyses, at i 2013 støttede udvalget initiativet Fortællefest med kr. og i 2014 med kr. Administrationen vurderer, at Stars professionelle markedsføring er en betingelse for at opnå tilstrækkelig publikumsopbakning, og derfor anbefales det at en del at tilskuddet målrettes dette område. Helt overordnet anbefaler administrationen at støtte Fortællerfest 2015, da arrangementet er et nationalt unikt eksempel på, at der opnås et spændende resultat ved at blande genrer, som normalt ikke samarbejder. Den samlede event vurderes til at ligge på linje med kommunens vision Regnskabet for 2014 fremviser et overskud på kr. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Aktivitets- og 30 udviklingspulje Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Aktivitets- og 30 udviklingspulje Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Bilag: 1 Åben Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid /15 2 Åben Budget /15 3 Åben CV aktører Fortællefest /15 Indstilling Administrationen indstiller, at at ansøgningen imødekommes med kr. til markedsføring og delvis dækning af honorar for de kulturelle aktiviteter i 2015, kriterier for tildeling af støtte fra aktivitets- og udviklingspuljen overholdes, at støtten udbetales fra aktivitets- og udviklingspuljen for Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrædes under forudsætning af, at den samlede finansiering tilvejebringes. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Egnsteater Cantabile 2 fremsender vedtægter til godkendelse Sagsnr.: 15/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om scenekunst Bekendtgørelse af 24. juni 2014 vedr. Egnsteatre Sagsfremstilling Cantabile 2 fremsender et udkast til nye vedtægter for egnsteateret til godkendelse. Vedtægterne er formuleret og godkendt af bestyrelsen for Cantabile 2. De nye vedtægter er en konsekvens af ny lov om scenekunst, bekendtgørelse nr. 30 af 14. januar 2014 samt Egnsteater bekendtgørelse af 24. juni 2015, 24, stik.8 som beskriver at gældende vedtægter for egnsteatrene skal revideres og opfylde bekendtgørelsens minimumskrav til vedtægter, jf. 3, stk. 2, senest et år efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Udkast til vedtægter skal således som minimum opfylde bestemmelser om: 1) teatrets navn og hjemsted, 2) teatrets formål, 3) bestyrelsens sammensætning og valg- eller udpegningsmåde, 4) bestyrelsens opgaver, 5) ansættelse af teaterledelse, 6) budget, regnskab, revision, årsberetning og regnskabsår, 7) godkendelse af vedtægter og vedtægtsændringer og 8) bestyrelsens møder, beslutningsprotokol, beslutningsdygtighed og tegningsret samt forhold ved en eventuel ophørssituation. Det fremsendte udkast til vedtægter opfylder den nye bekendtgørelses krav, hvorfor administrationen anbefaler at vedtægterne videresendes til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1 Åben Udkast til vedtægter for Cantabile /15 Indstilling Administrationen indstiller, at udkast til nye vedtægter anbefales og oversendes til Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen anbefales. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kompensation til fodboldklubber for benyttelse af kunstgræsbaner Sagsnr.: 14/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede den 29. august 2014 en model, hvorefter fodboldklubberne i Vordingborg Kommune skulle kompenseres, såfremt de havde planlagt at benytte kunstgræsbaner i tidsrummet fra uge 42 (2014) til uge 18 (2015). Det blev besluttet at afsætte en ramme på kr. Beløbet fordeles forholdsmæssigt efter det forbrug, som er indberettet. Der blev afsat en pulje på kr. ud af de kr. til fordeling på de klubber, som ikke har indmeldt hidtidigt forbrug af kunstgræsbane. Det anbefales endvidere, at kørsel afregnes til 1 kr. pr. km. Oversigt over ansøgt tilskud til foreningernes i forbindelse af leje af kunstgræsbaner fra uge 42 (2014) til uge 18 (2015): Tilskud til leje af bane i kr. Antal kørte kilometer Tilskud til kørsel i kr. I alt i kr. Forening Ørslev Gymnastik og Idrætsforening Nyråd IF Vordingborg IF Præstø IF Jungshoved Idrætsforening Bårse I.F Østmøn FK Møns Fodbold Klub Kastrup Fodbold I alt Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Grundtilskud og aktivitetstilskud under Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Grundtilskud og aktivitetstilskud under Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter

18 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, blev afsat en pulje på kr., som kompensation til fodboldklubberne. Indstilling Administrationen indstiller, at der udbetales ovenstående ansøgte tilskud. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 11/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Charlotte Voldby Jørgensen Kompetenceudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Efter ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget fremsendes revideret årshjul til orientering på alle udvalgsmøderne. For at højne informationsniveauet, og for at skabe et bedre overblik over de overordnede aktiviteter, der gentages med et mere eller mindre fast interval, typisk i årlig cyklus, har det været et ønske fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, at der blev udarbejdet et årshjul for udvalgets område. Årshjulet fremlægges på møderne og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab og arbejdsplan for året. Efter hvert udvalgsmøde vil årshjulet blive opdateret med de beslutninger, tiltag m.v. som er fremkommet på udvalgsmødet, ligesom administrationen også løbende holder årshjulet ajour. Bilag: 1 Åben Årshjul KIF /15 Indstilling Administrationen indstiller, at det fremlagte årshjul for 2015 tages til efterretning. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Indstillingen tiltrådt. 18

20 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Eventuelt - 2. september 2015 Sagsnr.: 13/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Intet. 19

21 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Bilagsoversigt 2. Orienteringspunkter - 2. september Puljeskema 2015 (103119/14) 3. Prioritering af nye tiltag i forbindelse med Budget Kultur-. Idræts- og Fritidsudvalget 1. Forslag til nye tiltag opdateret efter KIF møde den 6. maj 2015.pdf (64877/15) 4. Halvårsregnskab Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 1. Halvårsregnskab Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget (115774/15) 2. Effektmål for Vision 2030.pdf (120211/15) 5. Udkast til prioriteringer, struktur og økonomi for fælles egnsteater 1. Bilag - Udkast til prioriteringer, struktur og økonomi for fælles Egnsteater (121937/15) 6. Omdannelse af kommunale huse til egnshuse 1. modeller for midler til udvendig vedligeholse og klimaskærm (121320/15) 2. Høringssvar model egnshuse.pdf (120633/15) 3. Bilag: Forslag til egnshuse indfasning.pdf (121997/15) 4. Bilag: De Kommunale forsamlingshuses samlede økonomi i dag.pdf (121999/15) 5. Bilag: Fremtidige samlede økonomi i model egnshuse.pdf (122150/15) 7. Ansøgning om fortællefestival 1. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid (119703/15) 2. Budget (119705/15) 3. CV aktører Fortællefest (119707/15) 8. Egnsteater Cantabile 2 fremsender vedtægter til godkendelse 1. Udkast til vedtægter for Cantabile 2 (118162/15) 10. Årshjul for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 1. Årshjul KIF 2015 (116776/15) 20

22 Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Underskriftsside Eva Sommer-Madsen Else-Marie Langballe Sørensen Brit Skovgaard Michael Seiding Larsen Thorbjørn Kolbo Jørn Elo Hansen Kim Errebo 21

23 Bilag: 2.1. Puljeskema 2015 Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14 Fusion ID: Bilag Puljeskema 2015 kunne desværre ikke findes.

24 Bilag: 3.1. Forslag til nye tiltag opdateret efter KIF møde den 6. maj 2015.pdf Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 64877/15

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Bilag: 4.1. Halvårsregnskab Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

36 Halvårsregnskab 2015 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Resultat på drift Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre forbrug Forventet forbrugs-% (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Virksomheder % Svømmehaller % Biblioteker % Musikskole % Øvrige udvalgsramme % Sportshaller % Museer % Biograf % Teater % Musikaktiviteter % Medborger- & Fritidshuse m.m % Campingpladser % Legeplads og samlingsplads i Langebæk % Puljer kulturlivet % Puljer fritidslivet % Kulturaftalen % Kultursamarbejde med andre kommuner % Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Notater til forventet regnskab, drift Det samlede forventede regnskab på kultur-, idræts- og fritidsområdet forventer et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. De aftalestyrede virksomheder forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. og den øvrige ramme forventer et mindreforbrug på 1,4 mio.kr. Note 1: Svømmehallerne Iselinge og Bosei forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Det skyldes at Svømmehallerne har afsluttet en omstrukturering med særlig fokus på økonomi ved at de har omlagt administrative opgaver til løn- og personaleafdelingen og samtidigt forventer de et mindreforbrug af timelønnet personale. Det er valgt, at de kr. svømmehallerne får i mindreforbrug, skal bidrage til overholdelse af serviceudgiftsrammen. Note 2: Bibliotekerne forventer at komme ud med et merforbrug på 0,1 mio. kr. Det skyldes stigende udgifter på IT, da bibliotekerne er ved at etablere nyt bibliotekssystem og af samme

37 Halvårsregnskab 2015 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget årsag er der også stigende udgifter til uddannelse af personalet til betjening af de nye systemer. Note 3: Musikskolen forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes et faldende deltagerantal. Musikskolen vil forsøge at nedbringe det forventede underskud ved hjælp af reguleringer i personaleforbrug og mindsket forbrug på øvrige driftskonti, således at det forventede merforbrug udlignes i det sidste halvår af Den øvrige udvalgsrammes mindreforbrug fordeles således: Note 4: Sportshaller forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Det skyldes at græsbanen ved VU ikke forventes brugbar før ultimo Note 5: Teater forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr. Primært som følge af udgifter til leje af Sukkerfabrikken i Stege på 0,5 mio. kr., nedgangen i statsrefusion i 2015 til 38,8 procent mod tidligere 41 procent. Note 6: Medborger- og Fritidshuse mm. forventer en mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. driftsbidrag til KunsthalGlas, idet den nødvendige kapital til anlægsprojektet ikke er opnået samtidigt med at udgifter til Mosegården er større end forudsat ved rapporteringen i maj. Note 7: Puljer kulturlivet forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Det skyldes bl.a. at puljen for LAG-midler på 0,2 mio. kr. til Danse og Musikhus i Stege ikke er anvendt. Det er valgt, at disse skydes til 2016, for at kunne bidrage til overholdelsen af serviceudgiftsrammen. Note 8: Puljer for fritidslivet forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Det skyldes udgifterne til folkeoplysningen er mindre end først forudsat. Mindreforbruget skydes til 2016 for at kunne bidrage til overholdelsen af serviceudgiftsrammen. Note 9: Kulturaftalen - Det er valgt, at der skydes 1 mio. kr. til 2016, for at kunne bidrage til overholdelsen af serviceudgiftsrammen.

38 Halvårsregnskab 2015 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Resultat på anlæg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindreforbrug Forventet forbrugs % (tal i kr.) Anlæg i alt % 4H-gården (Rosagervej, Præstø) % Aktivitetshus for unge i Vordingborg % Byggeprogram Solbakken % Flexhallen i Stege % Idrætsbaner % Kunstgræsbane % Multicenter Præstø, idrætsfunktioner % Multicenter Præstø, kunstprojekt % Ny adgangsvej til Stars % Ny sportshal i Vordingborg % Ny svømmehal - undersøgelse % Nyt fælles bibliotekssystem % Skulptur i Stege % Teatersal, renovering over årene % Udskiftning af halgulv i VU %

39 Bilag: 4.2. Effektmål for Vision 2030.pdf Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 02. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

40 Effektmål for Vision 2030

41 Effektmål for Vision 2030 Indledning Vordingborg Kommune oplever et stigende økonomisk pres med et begrænset økonomisk råderum til følge. Derudøget opgavekompleksitet og forventningerne fra borgere og politikere er ligeledes stigende. Dette medfører et stigende behov for prioritering af ressourcer og indførelse samt prioritering af effektmål. Som et led i arbejdet med at løse ovenstående udfordringer vedtog en enig kommunalbestyrelse i efteråret 2014 en over ses der også en ny Vision Visionen fastsætter retningen for kommunens arbejde, fokus og prioritering frem mod De overordnede temaer i Vision 2030 er: Havudsigt og storbyen tættere på Familier og aktive mennesker udfolder sig Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Arbejdspladser, innovation og god smag Turisme i særklasse De 7 temaer i visionen er vigtige for hele kommunen på tværs af udvalg og forvaltninger. Temaernes vigtighed kræver derfor Kommunalbestyrelsens og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings opmærksomhed. Der vil derfor ske en årlig opfølgning i forbindelse med årsberetningen. Der er for hvert tema udarbejdet effektmål og succesindika- torer, som er de politiske udvalgs bidrag til at løfte Vision Det er udviklingen i disse effektmål og de tilknyttede succesindikatorer, der vil danne grundlag for den årlige opfølgning og de løbende drøftelser. Effektmålene er mål for de effekter, der politisk ønskes og forventes af de leverede ydelser. Da effektmålene kan være relativt langsigtede er der opstillet succesindikatorer, som giver en indikation af retning og hastighed for opfyldelsen af effektmålet. Succesindikatorer til effektmål, som hører naturligt til i et politisk udvalg, overvåges og vedligeholdes af udvalgets forvaltning(er). I nedenstående figur illustreres sammenhængen mellem temaerne i Vision 2010 og udvalgenes effektmål. 2

42 Flere unge uddanner sig Øget sundhed og trivsel blandt skolebørn Effektmål for Vision 2030 Flere unge i uddannelse og job Børn og unge deltager i kultur og idrætstilbud Øget turisme Flere livsduelige og ressourcestærke børn og unge Et attraktivt uddannelsesog ungdomsmiljø Turisme i særklasse Flere stjerner udklækkes i Vordingborg Kommune Events der styrker det lokale frivillige og det eksisterende image Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder Vision 2030 Øget tilknytning til arbejdsmarkedet Arbejdspladser, innovation og god smag Havudsigt og storbyen tættere på Styrkede rammer for detailhandel Attraktive rammevilkår for erhvervslivet Attraktive bosætningsmuligheder Flere ledige står til rådighed og er Kvalificerede Effektmål for Vision 2030 Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne Familier og aktive mennesker udfolder sig Øget frivilligindsats Forøge den lokale opbakning til og interesse for det kommunale demokrati Frigøre ledelsesrum og medarbejderressourcer i organisationen til at understøtte den samlede organisation i løsningen af kerneydelser Færre forebyggelige indlæggelser Bedre vilkår for erhvervsaktive familier Flere borgere med funktionsnedsættelser får sat egne ressourcer i spil og kan mestre egen livssituation Udsatte borgeres sundhed forbedres via kultur og idrætstilbud Færre unødige genindlæggelser Øget folkesundhed Bedre, mere og tilgængelig natur Hel eller delvis uafhængighed af pleje, omsorg og praktisk hjælp Børne-, Unge- og Familieudvalget Erhvervsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Socialudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 3

43 Effektmål for Vision 2030 Børne- Unge og Familieudvalget 1: Oversigt Udvalgets effektmål Flere livsduelige og ressourcestærke børn og unge Succesindikator Understøtter Vision 2030 via Mindst 80% af eleverne skal være Et attraktivt uddannelses- og unggode til at læse og regne domsmiljø Flere unge uddanner sig Bedre vilkår for erhvervsaktive forældre Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik Andelen af de allerdårligste elever i læsning og matematik Karaktergennemsnit i dansk og matematik ved afgangsprøven Elevers trivsel Sprogvurderingen af de 3-5 årige Antallet af udsatte unge, der gennemfører 9. klasse med mindst 2 i dansk og matematik Andelen af forældre til udsatte børn og unge der er i job eller under uddannelse Andelen af unge i udsatte positioner der gennemfører en ungdomsuddannelse Andel af ungdomsårgangene der gennemfører en gymnasial uddannelse Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en erhvervsuddannelse Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en videregående uddannelse Tilfredshed med åbningstiderne i daginstitutioner og klubber Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø Familier og aktive mennesker udfol- der sig 4

44 Effektmål for Vision : Beskrivelse af succesindikatorer Flere livsduelige og ressourcestærke børn og unge Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Baseline: 2015: 2016: Nationale test Årligt ultimo / primo kalenderåret 2017: Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Andel af de allerdygtigste elever i dansk og matematik Andelen af de elever der får 10 og 12 ved afgangsprøverne i dansk og matematik skal stige år for år Baseline: 2015: 2016: 2017: Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse Årligt maj/juni Indhold Andel af elever med dårlige resultater i læsning og matematik Andelen af elever der får 02 i de nationale test (afgangsprøver?) for læsning og mate- matik skal reduceres år for år Baseline: 2015: 2016: 2017: Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse Årligt maj/juni Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Elevers trivsel Elevernes trivsel skal øges Baseline: 4,0 2015: 4,3 2016: 4,6 DCUM Undervisningsmiljø og trivselsmåling Årligt jan-marts 2017: 5,0 Tema Indhold Indikatornavn Karaktergennemsnittet i dansk og matematik ved afgangsprøven Indikatorbeskrivelse Karaktergennemsnittet skal forhøjes med gennemsnitlig 1 karakter i dansk og matema- tik ved afgangsprøven i 2017 ift Progressionsmål for indika- Baseline: 2015: +0, : +0, : +1 tor Hvordan måles? Folkeskolens afgangsprøver Hvornår måles? Årligt maj/juni 5

45 Effektmål for Vision 2030 Tema Indhold Indikatornavn Sprogvurderingen for de 3-5 årige Indikatorbeskrivelse Vordingborg Kommune er i 2016 på landsgennemsnittet i forhold til resultaterne af sprogvurderingerne. Resultaterne af sprogvurderingen for de 3-5 årige skal øges år for år Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Tema Baseline: 8 % af de 3 årige og 13 % af de 5 årige har brug for en fokuseret indsats Med sprogvurderings værktøjet fra Rambøll Når børnene er 3 og 5 år (alle børn) Indhold 2015: En forbedring af resultaterne fra : 5 % af 3 årige og 10 % af de 5 årige har brug for en fokuseret indsats 2017: Der kan registreres forbedrede sproglige kompetencer siden 2016 for børnene i 0- klasse. Indikatornavn Antallet af udsatte unge der gennemfører 9. klasse med mindst 2 i matematik og dansk Indikatorbeskrivelse Mindst x% af udsatte unge skal gennemføre 9. klasse med mindst 2 i matematik og dansk Progressionsmål for indikator Baseline: Skal undersøges. Der tages udgangspunkt i de unge, der gik ud af 9. og 10. klasse i 2014, der også var sager i Børn og Unge 2015: Andelen af unge i udsatte positioner, der kommer ud af skoleåret skal stige med XX % 2016: Andelen af unge i udsatte positioner, der kommer ud af skoleåret skal stige med XX % 2017: Andelen af unge i udsatte positioner, der kommer ud af skoleåret skal stige med XX % Hvordan måles? Cpr.nr. på de unge, der er sager i Børn og Unge sammenkøres med UU s registreringer af karaktererne i dansk og matematik. Der er tale om unge, der er borgere i Vordingborg Kommune og elever i Vordingborg Kommunes skoler. Hvornår måles? Inden udgangen af skoleåret for baseline, årligt maj/juni Tema Indikatornavn Indikatorbeskrivelse Progressionsmål for indikator Hvordan måles? Hvornår måles? Indhold Andelen af forældre til udsatte børn der er i job og/eller uddannelse X% forældre til udsatte børn skal være i job og/eller uddannelse Baseline: Kendes 2015: Andelen af 2016: Andelen af 2017: Andelen af ikke forældre til børn i forældre til børn i forældre til børn i udsatte positioner, udsatte positioner, udsatte positioner, der er i job eller der er i job eller der er i job eller uddannelse stiger fra uddannelse stiger uddannelse stiger XX % til YY % fra XX % til YY % fra XX % til YY % Det undersøges hvor mange forældre hvis børn er en sag i Børn og Unge, der er udenfor arbejdsmarkedet. Sammenkøres med oplysninger fra Job- og Arbejdsmarkedsområdet. Der er tale om børn og forældre bosiddende i Vordingborg Kommune. I løbet af 2015 og løbende 6

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Anbefalinger til forsamlingshusdrift

Anbefalinger til forsamlingshusdrift Anbefalinger til forsamlingshusdrift Sagsnr.: 15/3387 De kommunale forsamlingshuse i dag Hvordan husene drives Alle fire huse bestyres og drives af en form for bestyrelser, der repræsenterer brugerne af

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Dagsorden Dato 04. november 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sted Medlemmer Fraværende I toget på vej til JobCamp John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

Opr. Budget. Korr. budget. Faktisk forbrug

Opr. Budget. Korr. budget. Faktisk forbrug Resultat på drift Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab mer- /mindre forbrug forbrugs-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 57.080 61.655 36.900 60.811-844

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 02. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 19:15 Sluttidspunkt 21:30 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet Eva Sommer-Madsen

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Referat- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre

Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15, stk. 5, 15 a, stk. 3, 15 b, stk. 5 og 15 d, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 4. juni 2012 som ændret ved lov nr. 458

Læs mere

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Folkeoplysningsråd Refer Do 16. juni 2015 Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Michael Bitsch-Olsen, John Juul, Henrik

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Årshjul for KIF 2014

Årshjul for KIF 2014 Årshjul for KIF 2014 Januar 2014 (Afleveringsfrist 13. december 2013, kl. 8,00) 11/21667 Årshjul KIF 2014 Bilag 120387/13 Forslag til mødeplan for ØPU og fagudvalg Godkendelse af forretningsorden til KIF

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Refer Do 09. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, 1. sal, Præstø Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Erhvervsudvalget Referat Dato 08. september 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Kompetence- og delegationsplan for Afdeling for Kultur og Fritid

Kompetence- og delegationsplan for Afdeling for Kultur og Fritid Kompetence- og delegationsplan for Afdeling for Kultur og Fritid Lovområde Lov om kommunernes styrelse Lov om folkeoplysning Lov om biblioteksvirksomhed Lov om musikskoler Museumsloven Øvrige regelsæt

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 03. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 16:00 Sluttidspunkt 18:30 Mødelokale 233, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Bilag Aftenskoleregnskaber m. forvaltningens bemærkninger (udsendes)

Bilag Aftenskoleregnskaber m. forvaltningens bemærkninger (udsendes) Meddelelser a) Brev fra Konkurrencestyrelsen b) Orientering om sager fra Kultur- og Fritidsudvalgets augustmøde c) Aftenskoleregnskaber 2001 Aftenskoleregnskaber m. forvaltningens bemærkninger (udsendes)

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre BEK nr 759 af 24/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2013-017151 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om egnsteatre

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

6!1 3$1 #7,911 ;,;!," &! $ 3$ " #7,9$$ $! <

6!1 3$1 #7,911 ;,;!, &! $ 3$  #7,9$$ $! < ! "# $!$!$$ %& '$ ()*+(*,*-%$*.)/$0) +12! -32 4, 55555555555555555555 () 55555555555555555555, 55555555555555555555.)/$0) $/!4 55555555555555555555 +( 55555555555555555555 -%$ &7$411 $41 "7$48 $937 44,$1!11

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

REFERAT Ordinært møde. Allan Pedersen Kudsk, Michael Bitsch-Olsen, John Juul, Lisbeth Hansen, Eva Toftebjerg, Per Hermansen, Helle Ancker Agergaard

REFERAT Ordinært møde. Allan Pedersen Kudsk, Michael Bitsch-Olsen, John Juul, Lisbeth Hansen, Eva Toftebjerg, Per Hermansen, Helle Ancker Agergaard Vordingborg Kommune Folkeoplysningsrådet REFERAT Ordinært møde Do: Torsdag den 13. november 2014 Tidspunkt: kl. 17,00-19,00 Herefter afholdes Valg fra 19,00 21,00 Sted: Panteren, Vordingborg Deltagere:

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 08. september 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Halvvejshuset, Ringriddervej 36, Ørslev Kim Petersen, Mette

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 04. december Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 04. december Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 04. december 2014 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 04. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:55 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere