Udskrift af Tjenestemandsrettens dom af 19. januar 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af Tjenestemandsrettens dom af 19. januar 2004"

Transkript

1 Udskrift af Tjenestemandsrettens dom af 19. januar 2004 i sag nr. S : Akademikernes Centralorganisation (advokat Bo Lauritzen) mod Finansministeriet (kammeradvokaten ved advokat Sune Fugleholm) Dommere: Børge Dahl (retsformand), Thuri Didriksen, Knud Vammen Filt, Erik Kjærgaard, Mogens Kroman, Helmut Madsen, Kirsten Thorball. Sagen drejer sig om, hvorvidt statstjenestemænds ansættelsesområde i henhold til tjenestemandslovens 12 er fastlagt ved den betegnelse, som ansættelsesområdet har i pågældendes ansættelsesbevis, eller ved pågældendes arbejdsopgaver. PARTERNES PÅSTANDE: Klager, Akademikernes Centralorganisation, har nedlagt påstand om, at indklagede, Finansministeriet, tilpligtes at anerkende, at det i overensstemmelse med ordlyden af bestemmelsen følger af 1, stk. 3, sammenholdt med stk. 1, i Aftale af 15. august 1975 mellem Statstjenestemændenes centralorganisationer og Finansministeriet om fastsættelse af ansættelsesområder for tjenestemænd, at en statstjenestemand, hvis ansættelsesområde som foreskrevet ved Finansministeriets cirkulære nr. 153 af 10. september 1975 i vedkommendes ansættelsesbrev i overensstemmelse med aftalens 1, stk. 3, sammenholdt med stk. 1, er angivet som et bestemt ministerium med tilhørende institutioner og samtlige andre ministeriers departementer, ikke ved anvendelse af bestemmelsen i statstjenestemandslovens 12, stk. 1, sidste punktum, kan anses forpligtet til at overtage en stilling i et andet ministerium uden for vedkommende andet ministeriums departement. Finansministeriet har påstået frifindelse. SAGSFREMSTILLING: Regel- og aftalegrundlag Tjenestemandslovens 12, stk. 1, er sålydende: Inden for sit ansættelsesområde har en tjenestemand pligt til at underkaste sig sådanne forandringer i sine tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, der ikke ændrer tjenestens karakter, og som ikke medfører,

2 at stillingen ikke længere kan anses for passende for ham. I samme omfang kan det pålægges ham at overtage en anden stilling. Om baggrunden for bestemmelsen hedder det i betænkning nr. 483/1969 afgivet af Tjenestemandskommissionen af 1965, 1. del, Tjenestemandsloven, bl.a.: Forklaringen på, at det hidtil kendte tjenestemandssystem ikke har vist sig tilstrækkelig tilpasningsdygtigt, må søges i en række forhold, hvoraf de vigtigste er følgende: 4. Ansættelsesområderne. De navnlig uden for de store etater i mange tilfælde meget snævre ansættelsesområder medfører, at der ikke er tilstrækkelig mulighed for at overflytte personale fra én styrelse til en anden og i visse tilfælde heller ikke for at ændre stillingerne i tilstrækkeligt omfang inden for samme styrelse. Systemet kan således være til hinder for en hurtig omlægning af organisationen og arbejdsgangen, hvorved bemærkes, at behovet for større omflyttelighed må påregnes at være stigende i de kommende år på baggrund af den stedfindende tekniske udvikling i forbindelse med rationaliseringer inden for den offentlige forvaltning. (s. 14) Beskyttelsen mod ændringer i tjenestemændenes vilkår, der i sig selv har gavnlige virkninger for deres selvstændighed, har i den udformning, den har fået, vist sig at vanskeliggøre nyordninger og omdannelser i statsadministrationen, selv hvor disse har været almindelig erkendt som nødvendige i en periode med stærk vækst og betydelige ændringer i samfundsvilkårene. De reformer, som man foreslår, er især følgende: 4. Ved fastlæggelsen af ansættelsesområderne bør det holdes for øje, at der skabes øgede muligheder for omflytning af personale ved reformer i for-valtningens opbygning. (s. 17) I det til grund for bestemmelsen liggende lovforslag hedder det bl.a., jf. Folketingstidende , tillæg A, spalte 3884 f: Spørgsmålet om tjenestemandens ansættelsesområde må tillægges væsentlig betydning i overensstemmelse med kommissionens grundtanker om tilvejebringelsen af et mere tilpasningsdygtigt tjenestemandssystem. 2

3 Under hensyn hertil finder kommissionen det rigtigst ikke at foreslå ansættelsesområderne fastlagt ved lov, idet den nødvendige afvejning mellem statstjenestens behov og tjenestemændenes forpligtelser bør finde udtryk i aftaler. Kommissionen understreger dog i denne forbindelse stærkt, at det vil være en hovedbetingelse for, at et nyt tjenestemandssystem kan fungere med den fornødne smidighed, at ansættelsesområderne for samtlige tjenestemænd ikke fastsættes for snævert, og der peges samtidig på, at tjenestemands-systemets mulighed for at tilpasse sig den stedfindende udvikling er af-hængig af, at der på en række områder sker en meget væsentlig udvidelse af bestående snævre ansættelsesområder. I bemærkningerne i forarbejderne til lovens 45, stk. 1, hvorefter løn- og andre ansættelsesvilkår for tjenestemænd fastsættes ved aftale mellem finansministeren og de i 49 nævnte centralorganisationer, hedder det bl.a., jf. Folketingstidende , tillæg A, spalte 3910: For det andet vil der foruden de spørgsmål, der afgøres ved lov eller i henhold til lov, være en række forhold af administrativ art, som næppe vil kunne fastlægges ved aftale, selv om de i større eller mindre udstrækning berører tjenestemændenes ansættelsesvilkår. Der tænkes her navnlig på statsadministrationens opbygning og organisation og arbejdsopgavernes fordeling mellem de forskellige statsmyndigheder, men også spørgsmål om størrelsen af det statsansatte personale og dettes sammensætning må naturligt falde uden for aftaleområdet. Den 15. august 1975 indgik Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation I, Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Akademikernes Centralorganisation og Danmarks Lærerforening en aftale om ansættelsesområder for varigt ansatte tjenestemænd og tjenestemænd ansat på prøve i staten, folkeskolen og folkekirken, jf. cirkulære nr. 153 af 10. september Aftalens 1, stk. 1 og 3, har følgende indhold: 1. For tjenestemænd i staten er ansættelsesområdet vedkommende ministerium med tilhørende institutioner, jfr. dog stk. 2 og 3. Stk. 3. For administrative tjenestemænd, der ved ansættelsen får tjenestested i hovedstadsområdet, jf. stk. 4, omfatter ansættelsesområdet desuden samtlige andre ministeriers departementer. Af fremlagte udkast til denne aftale fremgår, at der heri var bestemmelser om bredere ansættelsesområder, f.eks. en regel om, at ansættelsesområdet i særlige tilfælde skulle kunne omfatte enkelte under andre departementer hørende institutioner. I 1975-cirkulærets punkt 2 hedder det: 3

4 2. Aftalen har i overensstemmelse med betænkningen fra tjenestemandskommissionen af 1965 til formål at medvirke til at skabe et smidigere tjenestemandssystem gennem etableringen af bredere ansættelsesområder, der gør det muligt i en hastigt skiftende udvikling at tilpasse og effektivisere den offentlige virksomhed, bl.a. med henblik på i videst muligt omfang at undgå undgå udbetaling af rådighedsløn eller pension. Omflytninger, som tjenestemændene har pligt til at affinde sig med, bør som påpeget i den nævnte betænkning foretages med rimelig hensyntagen til tjenestemændenes behov for beskyttelse mod alt for voldsomme og uforudseelige ændringer. I Personale Administrativ Vejledning af 8. juni 2003 hedder det i kapital 17 bl.a.: Hvis en administrativ tjenestemand med tjenestested i hovedstadsområdet overflyttes til en tilsvarende stilling i et andet ministeriums departement, opretholder den pågældende således som udgangspunkt sit hidtidige ansættelsesområde. I tilfælde af ressortomlægninger, hvor en institution overføres fra ét ministerium til et andet, opretholder tjenestemanden ligeledes sit hidtidige ansættelsesområde, dvs. den overførte institution samt resten af det hidtidige ministerium, herunder dele af ministeriet, der evt. er overført til andre ministerområder. Der skal ikke udfærdiges nyt ansættelsesbrev - ved ressortomlægninger, hvor en institution overføres fra ét ministerium til et andet, og tjenestemanden opretholder sit hidtidige ansættelsesområde, jf. pkt. 33. I vejledningens kapitel 37 hedder det bl.a.: Den enkelte tjenestemands ansættelsesområde ændrer sig ikke, selv om den pågældende i forbindelse med en ressortomlægning overføres til en anden ansættelsesmyndighed. Tjenestemanden opretholder således sit hidtidige ansættelsesområde inkl. det aktuelle ansættelsessted, også selv om de institutioner m.v, som dette omfatter, spredes på flere ministerområder, og uanset om det oprindelige ministerområde nedlægges. Finansministeriets vejledning af 19. april 2002 Personaletilpasninger i staten gennemgang af gældende regelsæt indeholder under pkt om Stillingsforandringer. Omplacering/omflytning tilsvarende udsagn. 4

5 Det hed tilsvarende i vejledning nr. 27 af 5. februar 1991 om personale og omstilling under afsnittet 5.1. Stillingsforandringer. Omplacering/omflytning. Inden for ansættelsesområdet : Ved ressortomlægninger, hvor en institution overføres fra et ministerium til et andet, opretholder tjenestemanden sit hidtidige ansættelsesområde, dvs. det tidligere ministerium suppleret med den overførte institution, hvor han aktuelt gør tjeneste. Tjenestemanden skal ikke have nyt ansættelsesbrev i denne situation. I den personaleadministrative vejledning fra 1987, vejledning nr af 30. oktober 1987, hed det bl.a. i kapitel 17: Om institutionsskift har Finansministeriet udtalt, at der ikke foreligger institutionsskift ved flytningen mellem 2 kontorer eller afdelinger i en institution. Institutionsskift foreligger heller ikke i tilfælde, hvor institutioner skifter tilhørsforhold f.eks. i forbindelse med ressortomlægninger eller sammenlægninger af flere institutioner. Tvistens konkrete baggrund Ved kongelig resolution af 10. oktober 1997 blev Birthe Lehmann med virkning fra den 1. september 1997 ansat som afdelingschef med et ansættelsesområde omfattende Boligministeriet med tilhørende institutioner og samtlige andre ministeriers departementer. Den 27. november 2001 blev det ved kongelig resolution besluttet, at By- og Boligministeriet, som det i mellemtiden var ændret til, skulle nedlægges, og at de under dette ministerium hørende forretninger skulle overføres til Erhvervsministeriet bortset fra enkelte nærmere bestemte sagsområder, som blev overført til andre ministerier. Det blev samtidig bestemt, at Økonomiministeriet og Erhvervsministeriet skulle sammenlægges. Ved brev af 18. december 2001 skrev Økonomi- og Erhvervsministeriets departementschef Michael Dithmer bl.a. følgende til Birthe Lehmann: Ved dannelsen af regeringen Anders Fogh Rasmussen er der sket en sammenlægning af bl.a. Erhvervsministeriet og By- og Boligministeriet, og i den forbindelse bliver bl.a. Erhvervs- og Boligstyrelsen oprettet pr. 1. januar Jeg vil derfor bede dig om fra den 1. januar 2002 og indtil videre at gøre tjeneste som vicedirektør i den nye styrelse, hvor de områder, du hidtil har arbejdet med, flyttes til. Dit ansættelsesområde bliver det tidligere By- og Boligministeriums område med tilhørende institutioner og samtlige andre ministeriers departementer samt Erhvervs- og Boligstyrelsen. Dine løn- og ansættelsesvilkår i øvrigt forbliver uændrede. 5

6 Den 27. december 2001 skrev Birthe Lehmann således til departementschef Michael Dithmer: Jeg anerkender herved modtagelsen af mit nye ansættelsesbrev af 18. december Som jeg tidligere har tilkendegivet over for dig, mener jeg ikke, at jeg i henhold til tjenestemandsloven er forpligtet til at overgå fra at være afdelingschef i By- og Boligministeriet til at være vicedirektør i den nye Erhvervs- og Boligstyrelse. Jeg har derfor d.d. anmodet DJØF om at varetage mine interesser. Ved brev af 10. april 2002 til Personalestyrelsen redegjorde Økonomi- og Erhvervsministeriet for Birthe Lehmanns placering i Erhvervs- og Boligstyrelsen. Heraf fremgår bl.a. følgende: I forbindelse med resortomlægninger er der praksis for at det fremtidige ansættelsesområde bliver det tidligere ansættelsesområde samt den styrelse eller lignende, hvor den pågældendes opgaver placeres. Det kan oplyses, at Birthe Lehmanns arbejdsområde i forhold til stillingen som afdelingschef i By- og Boligministeriet og som vicedirektør i Erhvervs- og Boligstyrelsen i fagligt henseende grundlæggende er uændret. Opgaver er faldet væk og nye er kommet til, men den ansvarsmæssige tyngde ligger stadig indenfor lovområderne på bolig- og byggeområdet samt på generelle juridisk-, administrative forhold. Tilsvarende er arbejdsfunktionerne for vicedirektøren organisatorisk uændrede. Der er stadig tale om en såkaldt flydende stilling uden direkte personaleledelse- /ansvar. Kompetenceforholdet mellem direktør og vicedirektør er analogt med forholdet mellem departementschef og afdelingschefer. Grundlæggende er den placering, der her er tale om, således en placering der også ville have kunnet effektueres hvis By- og Boligministeriet ikke var blevet fusioneret ind i Økonomi- og Erhvervsministeriet.. I forbindelse med nedlæggelsen af By- og Boligministeriet og oprettelsen af Erhvervs- og Boligstyrelsen er det endvidere Økonomi- og Erhvervsministeriets opfattelse, at den nye styrelse i forbindelse med ressortomlægningen ligger inden for Birthe Lehmanns ansættelsesområde. Under sin ansættelse som afdelingschef i By- og Boligministeriet var Birthe Lehmanns ansvarsområder ifølge Økonomi- og Erhvervsministeriets notat af 20. marts 2002 følgende: 1. Permanente opgaver 6

7 1.1 Lovområder Lov om almene boliger m.v Lov om boligbyggeri Lov om ældreboliger Andelsboliglovgivningen Lov om ejerlejligheder Lov om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri Byfornyelsesloven Ligestillingsloven Lov om leje af almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v Lov om registrerede arkitekter. EU s arkitektdirektiv Byggevaredirektivet Blandede ejerformer den almene sektors fremtid Enkeltstående problemområder Strategier for ekstern publikationsvirksomhed.(information) Ejendomsselskabet Freja Organisatoriske forhold vedr. Byggeskadefonde EU-ret Boligpakke: Medejerboliger Boligpakke: Fælles-4 eren. 2. Ad hoc opgaver 2.1. Afvikling af boligorganisationers ubebyggede grunde Standardisering af kontrakter. Birthe Lehmanns ansvarsområder som vicedirektør i Erhvervs- og Bolig-styrelsen er ifølge notat af 8. april 2003 følgende: 1. Permanente opgaver 1.1 Lovområder Lov om almene boliger m.v Lov om boligbyggeri Lov om ældreboliger Andelsboliglovgivningen Lov om ejerlejligheder Lov om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri Byfornyelsesloven Lov om leje af erhvervslokaler Lov om registrerede arkitekter. EU s arkitektdirektiv Byggevaredirektivet Blandede ejerformer den almene sektors fremtid Enkeltstående problemområder Organisatoriske forhold vedr. Byggeskadefonde EU-ret. 7

8 Boligpakke: Udbud af bygherrerollen Boligpakke: Private ungdomsboliger. 2. Ad hoc opgaver 2.1. Afvikling af boligorganisationers ubebyggede grunde Standardisering af kontrakter. Parterne er enige om, at sagen ikke drejer sig om, hvorvidt Birthe Lehmann har fået en passende stilling, jf. tjenestemandslovens 12. PARTERNES ARGUMENTER: Klager har anført, at sagen drejer sig om, hvorvidt 1975-aftalen skal fortolkes således, at en tjenestemand kan pålægges at påtage sig en stilling i en styrelse under et andet departement, når der er sket en ressortomlægning. Mere præcist vedrører sagen spørgsmålet om, hvorvidt ansættelsesområde i tjenestemandslovens 12, stk. 1 og 2, dækker det ministerium, hvor tjenestemanden er ansat, eller de arbejdsopgaver, som tjenestemanden udfører. Det er således spørgsmålet, om den stilling som vicedirektør i Erhvervs- og Boligstyrelsen, som Birthe Lehmann er blevet anmodet om at tiltræde, er en anden stilling, der er omfattet af tjenestemandslovens 12, stk. 1, sidste punktum. Klager har videre anført, at der ikke blot er tale om, at Birthe Lehmanns ansættelsesområde har skiftet navn. Birthe Lehmann er blevet rykket ned i en styrelse på et lavere organisatorisk niveau, hvilket er udtryk for en politisk nedprioritering af arbejdsopgaverne og dermed i kerneområdet for tjenestemandsbeskyttelsen. Departementsopgaverne faldt væk, og det faglige blev overført til en styrelse. Det fremgår af Tjenestemandskommissionens betænkning, at der ved fastlæggelsen af ansættelsesområdet for tjenestemænd skal findes en balance mellem hensynet til den offentlige administration og hensynet til tjenestemanden, og det er s. 23 angivet, at der ved ansættelsesområde tænkes på angivelser som f.eks. justitsministeriet, ligningsdirektoratet, sundhedsstyrelsen osv. Der er ikke i tjenestemandsloven eller dens forarbejder belæg for at fastslå, at en tjenestemands ansættelsesområde er bestemt af de forretninger, den pågældende varetager, og ikke af de organisatoriske forhold. Ordlyden af 1975-aftalens 1 kan ikke rumme Finansministeriets standpunkt, og det oplyste om tilblivelsen udelukker ved fortolkning at bringe det ind under aftalen. Når der ikke kan findes en fælles forståelse, må der faldes tilbage på en naturlig, sproglig forståelse. Endvidere ville en udvidende fortolkning undergrave bestemmelsen og tjenestemandslovens 12 og 13. Finansministeriets vejledninger er alene udtryk for ministeriets egen udlægning af reglerne og ikke retligt forpligtende for organisationerne. Indklagede har anført, at 1975-aftalen ikke forholder sig til, hvad der skal ske i tilfælde af ressortomlægninger. Man har ikke været opmærksom på spørgsmålet ved aftalens indgåelse. Beskyttelsen efter 1975-aftalen består i, at den nye stilling skal være passende, men det er ikke gjort gældende i denne sag, at det ikke er tilfældet. 8

9 Det formelle kriterium, som ifølge klager skal anvendes, fører til et meget stift system, som loven netop er gået væk fra. Ansættelsesområde må derfor forstås materielt, således at det afgørende er opgaverne og ikke organisationen. Finansministeriet har i en række vejledninger redegjort for praksis for flytning af tjenestemænd i forbindelse med ressortomlægninger, uden at organisationerne har gjort indsigelse herimod. Der er således foretaget et stort antal ressortomlægninger, hvor organisationerne kunne have rejst spørgsmålet. I den foreliggende sag har Birthe Lehmann ikke skiftet ansættelsesområde, idet hendes arbejdsopgaver i det væsentlige er de samme som før ressortomlægningen. Den nye stilling ligger således klart inden for Birthe Lehmanns ansættelsesområde. Der er alene tale om, at hendes ansættelsesområde har fået nyt navn. TJENESTEMANDSRETTENS BEMÆRKNINGER: Tjenestemandslovens 12 beskytter den enkelte tjenestemand mod at blive overført til et andet ansættelsesområde og mod så indgribende forandringer i sine tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, at tjenestens karakter ændres derved. Efter ordlyden af, formålet med og forarbejderne til 12 samt bestemmelsens forhold til grundlovens 14, 2. pkt., om forretningernes fordeling mellem ministrene, finder Tjenestemandsretten, at der er en sådan sammenhæng mellem ansættelsesområde og tjenesteforretningers beskaffenhed, at der for en flerhed af tjenestemænd fastlagte ansættelsesområde må anses for karakteriseret ved beskaffenheden af de under området hørende opgaver. Der foreligger derfor ikke en ændring af ansættelsesområder i 12 s forstand, når opgaver som led i en generel ressortomlægning flyttes fra et ministerområde til et andet. På denne baggrund må 1975-aftalen om ansættelsesområder ligesom de foreliggende udkast dertil forstås efter ordlyden, som ikke forholder sig til, om der sker en ændring af ansættelsesområde ved en ressortomlægning som nævnt. Der har da også siden aftalens indgåelse været gennemført et betydeligt antal ressortomlægninger med overførsel af opgaver eller hele institutioner og opretholdelse af det overførte personales hidtidige ansættelsesområde som nærmere beskrevet i Finansministeriets vejledninger, uden at denne mangeårige praksis på noget tidspunkt har været anfægtet af nogen af de organisationer, der er part i aftalen. Der er efter det anførte sammenholdt med sagens konkrete baggrund ikke grundlag for at tage Akademikernes Centralorganisations generelt formulerede påstand til følge, og Finansministeriet frifindes derfor. Finansministeriet frifindes. T h i k e n d e s f o r ret: Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part. 9

10 10

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve for tjenestemænd

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve for tjenestemænd Cirkulære om Ansættelsesområder og ansættelsesbreve for tjenestemænd 2008 Cirkulære af 30. juni 2008 Perst. nr. 026-08 J.nr. 08-502-8 Indholdsfortegnelse Cirkulære Ansættelsesområder... 3 Ansættelsesbreve...

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

2015-27. Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering. 8. juni 2015

2015-27. Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering. 8. juni 2015 2015-27 Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering 8. juni 2015 Justitsministeriet afskedigede en tjenestemand på grund af besparelser og stillingsnedlæggelser i den politikreds,

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige. ressortomlægninger

Vejledning om ansættelsesretlige. ressortomlægninger Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger Juni 2015 Vejledningen er udelukkende udsendt elektronisk. ISBN 87-7956-451-8 Foto: Rune Steen Johnsson Side 3 af 12 Indhold Vejledning

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets N O TAT Udlån af tjenestemænd Dette notat omhandler udlån af tjenestemænd i forbindelse med udliciteringer. Notatet beskæftiger sig primært med frivillige udlånsaftaler, men i notatet berøres også situationer,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

Notat vedrørende Indenrigs- og Sundhedsministeriets forslag til lov om

Notat vedrørende Indenrigs- og Sundhedsministeriets forslag til lov om Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Offentlig Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 7. januar 2005 JEH/LST/kj/bef Sagsnr. 200401081-9 200401082 200401083 Notat vedrørende Indenrigs- og

Læs mere

Flytning af statslige arbejdspladser

Flytning af statslige arbejdspladser Flytning af statslige arbejdspladser Gå hjemmøde 20. oktober 2015 ved advokat Arvid Andersen Grundlæggende ansættelsesretlig sondring: 1. Uvæsentlige (bagatelagtige) ændringer sådanne kan arbejdsgiveren

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger. 2. udgave - November 2016

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger. 2. udgave - November 2016 Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger 2. udgave - November 2016 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag FINANSMINISTERIET Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 1999 1 CIRKULÆRE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love Kirkeudvalget 2009-10 L 115 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Kopieret fra Retsinformation (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=114507) den 26. april 2010. Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den Bilag 2

Skatteministeriet J.nr Den Bilag 2 Skatteudvalget L 130 - Bilag 4 Offentlig Skatteministeriet J.nr 2004-711-0030 Den Bilag 2 Til Folketingets Skatteudvalg L 130/131 Forslag til Lov om Skatteforvaltningsloven og Lov om ændring af en række

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012 Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om sammenlægning og spaltning

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. november 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 17. december 2012 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Katrin

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark LBK nr 1506 af 06/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16730

Læs mere

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl.

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl. Cirkulære om Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. 2003 Cirkulære af 1. marts 2004 Perst nr. 014-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/31-3

Læs mere

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...4 Funktionsvederlag for tjenestemænd

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension 2016/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) 2005 Cirkulære af 8. november 2007 Perst.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2005 Cirkulære af 13. september 2005 Perst. nr. 046-05 PKAT nr. J.nr. 05-532-14 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 36 Folketinget

Forslag. Lovforslag nr. L 36 Folketinget Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13 Fremsat den 24. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Vejledning til skabeloner for ansættelsesbreve til ikke-kongeligt udnævnte tjenestemænd

Vejledning til skabeloner for ansættelsesbreve til ikke-kongeligt udnævnte tjenestemænd Vejledning til skabeloner for ansættelsesbreve til ikke-kongeligt udnævnte tjenestemænd Indledning Skabelonerne kan kun anvendes i forbindelse med ansættelse af ikke-kongeligt udnævnte tjenestemænd, dvs.

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

AFSKRIFT. Cirkulære om lønfradrag/-beregning for tjenestemænd

AFSKRIFT. Cirkulære om lønfradrag/-beregning for tjenestemænd Side 1 AFSKRIFT FINANSMINISTERIET LØNNINGS- OG PENSIONSDEPARTEMENTET LP.nr. 029/85 H.C. ANDERSENS BOULEVARD 43 Den 24. maj 1985. 1553 KØBENHAVN V TELEFON (01) 11 12 33 Til samtlige ministerier m.v. Cirkulære

Læs mere

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO Sekretariatet 15. april 2002 HKB J.nr.: 4.10.03-03 Til: Vedr.: KTO s medlemsorganisationer Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO afgav den 25. oktober 2001 et høringssvar på udkast til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn

Læs mere

Nye ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv.

Nye ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Nye ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv. 2006 Cirkulære af 6. januar 2006 Perst. nr. 003-06 J.nr. 05-868-13 Indholdsfortegnelse 1. Generel forhøjelse af ATP-satser... 3 2. Oprykning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Ferie for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 031-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale 1.... 5

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen 2006 Cirkulære af 12. oktober 2006 Perst. nr. 054-06 PKAT

Læs mere

Vejledning om kommunalreformen og personalejura

Vejledning om kommunalreformen og personalejura Vejledning om kommunalreformen og personalejura November 2004 2 Indholdsfortegnelse Forord 4 Kapitel 1. Personalejuridiske forhold 5 1.1. Indledning 5 1.2. De grundlæggende regler om ansættelsesvilkårene

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 14. august faglig voldgiftssag (FV ): Danske Bioanalytikere. (advokat Henrik Karl Nielsen) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 14. august faglig voldgiftssag (FV ): Danske Bioanalytikere. (advokat Henrik Karl Nielsen) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 14. august 2017 i faglig voldgiftssag (FV2017-0052): Danske Bioanalytikere (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Nordjylland

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 L 56 Bilag 5 Offentligt Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler Henrik Villum Jensen Koordineret med Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Langvaddam Distribution ApS (advokatfuldmægtig

Læs mere

Fusioner på gymnasieområdet

Fusioner på gymnasieområdet Den 15. maj 2009 Fusioner på gymnasieområdet Der har indtil nu kun været ganske få skoler, der enten har fusioneret eller er ved at fusionere, og i disse sager har sekretariatet været med på sidelinjen

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV ) Danmarks Kirketjenerforening. (advokat Noaman Azzouzi) mod.

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV ) Danmarks Kirketjenerforening. (advokat Noaman Azzouzi) mod. Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.186) Danmarks Kirketjenerforening (advokat Noaman Azzouzi) mod Kirkeministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Lene Damkjær Christensen) 1. Sagens

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

Kort om kommunalreformen

Kort om kommunalreformen Kort om kommunalreformen To typer af ændringer Kommunalreformen betyder, at flertallet af de (amts) kommunalt ansatte vil få en ny arbejdsgiver og måske også få ændret arbejdssted og/eller arbejdsopgaver.

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. J.nr.: 9.02.02.1 9. november 2004 Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Indledning

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 3. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0174): Danmarks Jurist og Økonomforbund. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 3. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0174): Danmarks Jurist og Økonomforbund. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 3. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0174): Danmarks Jurist og Økonomforbund (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen på egne vegne og for Tornbjerg Gymnasium

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2005 Cirkulære af 2. november 2005 Perst. nr. 052-05 PKAT nr. J.nr. 05-537-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04

RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04 RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Trafikministeriets valg af operatør på jernbanestrækninger i Midt- og Vestjylland

Læs mere

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension UDKAST 05-07-2016 J.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den {FREMSAT} af finansministeren Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn til personer, der har nået

Læs mere

Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6

Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6 Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6 Høring over bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af tjenestemandspensionsbyrden mellem staten og kommunerne for tjenestemænd,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Omklassificering af ungdomsskoleinspektører

Omklassificering af ungdomsskoleinspektører Omklassificering af ungdomsskoleinspektører Spørgsmålet om, hvorvidt en omklassificering af normerede stillinger som ungdomsskoleinspektører måtte bero på aftale i overensstemmelse med de almindelige regler

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFT Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Told- og Skattestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Udvalget for Forretningsordenen UFO Alm.del Bilag 21 Offentligt

Udvalget for Forretningsordenen UFO Alm.del Bilag 21 Offentligt Udvalget for Forretningsordenen 2016-17 UFO Alm.del Bilag 21 Offentligt UDVALGSSEKRETARIATET NOTAT OM ÆNDRINGER AF STÅENDE UDVALGS SAGSOMRÅDER OG NAVNE Indstilling Det indstilles, at Udvalget for Forretningsordenen

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

og Vækstministeriet og Ministerium for By, Bolig og Landdistrikters

og Vækstministeriet og Ministerium for By, Bolig og Landdistrikters Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Ministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende beretning nr. 25/2015 om revisionen af statsregnskabet

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0091 Dansk Magisterforening som mandatar for A, B og C (advokat Frederik Brocks) mod Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) Indledning

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

Cirkulære om. Indberetning af overenskomststridige arbejdsstandsninger og kollektive overtrædelser

Cirkulære om. Indberetning af overenskomststridige arbejdsstandsninger og kollektive overtrædelser Cirkulære om Indberetning af overenskomststridige arbejdsstandsninger og kollektive overtrædelser 2000 3 CIRKULÆRE OM INDBERETNING AF OVERENSKOMSTSTRIDIGE ARBEJDSSTANDSNINGER OG KOLLEKTIVE OVERTRÆDELSER

Læs mere