Udskrift af Tjenestemandsrettens dom af 19. januar 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af Tjenestemandsrettens dom af 19. januar 2004"

Transkript

1 Udskrift af Tjenestemandsrettens dom af 19. januar 2004 i sag nr. S : Akademikernes Centralorganisation (advokat Bo Lauritzen) mod Finansministeriet (kammeradvokaten ved advokat Sune Fugleholm) Dommere: Børge Dahl (retsformand), Thuri Didriksen, Knud Vammen Filt, Erik Kjærgaard, Mogens Kroman, Helmut Madsen, Kirsten Thorball. Sagen drejer sig om, hvorvidt statstjenestemænds ansættelsesområde i henhold til tjenestemandslovens 12 er fastlagt ved den betegnelse, som ansættelsesområdet har i pågældendes ansættelsesbevis, eller ved pågældendes arbejdsopgaver. PARTERNES PÅSTANDE: Klager, Akademikernes Centralorganisation, har nedlagt påstand om, at indklagede, Finansministeriet, tilpligtes at anerkende, at det i overensstemmelse med ordlyden af bestemmelsen følger af 1, stk. 3, sammenholdt med stk. 1, i Aftale af 15. august 1975 mellem Statstjenestemændenes centralorganisationer og Finansministeriet om fastsættelse af ansættelsesområder for tjenestemænd, at en statstjenestemand, hvis ansættelsesområde som foreskrevet ved Finansministeriets cirkulære nr. 153 af 10. september 1975 i vedkommendes ansættelsesbrev i overensstemmelse med aftalens 1, stk. 3, sammenholdt med stk. 1, er angivet som et bestemt ministerium med tilhørende institutioner og samtlige andre ministeriers departementer, ikke ved anvendelse af bestemmelsen i statstjenestemandslovens 12, stk. 1, sidste punktum, kan anses forpligtet til at overtage en stilling i et andet ministerium uden for vedkommende andet ministeriums departement. Finansministeriet har påstået frifindelse. SAGSFREMSTILLING: Regel- og aftalegrundlag Tjenestemandslovens 12, stk. 1, er sålydende: Inden for sit ansættelsesområde har en tjenestemand pligt til at underkaste sig sådanne forandringer i sine tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, der ikke ændrer tjenestens karakter, og som ikke medfører,

2 at stillingen ikke længere kan anses for passende for ham. I samme omfang kan det pålægges ham at overtage en anden stilling. Om baggrunden for bestemmelsen hedder det i betænkning nr. 483/1969 afgivet af Tjenestemandskommissionen af 1965, 1. del, Tjenestemandsloven, bl.a.: Forklaringen på, at det hidtil kendte tjenestemandssystem ikke har vist sig tilstrækkelig tilpasningsdygtigt, må søges i en række forhold, hvoraf de vigtigste er følgende: 4. Ansættelsesområderne. De navnlig uden for de store etater i mange tilfælde meget snævre ansættelsesområder medfører, at der ikke er tilstrækkelig mulighed for at overflytte personale fra én styrelse til en anden og i visse tilfælde heller ikke for at ændre stillingerne i tilstrækkeligt omfang inden for samme styrelse. Systemet kan således være til hinder for en hurtig omlægning af organisationen og arbejdsgangen, hvorved bemærkes, at behovet for større omflyttelighed må påregnes at være stigende i de kommende år på baggrund af den stedfindende tekniske udvikling i forbindelse med rationaliseringer inden for den offentlige forvaltning. (s. 14) Beskyttelsen mod ændringer i tjenestemændenes vilkår, der i sig selv har gavnlige virkninger for deres selvstændighed, har i den udformning, den har fået, vist sig at vanskeliggøre nyordninger og omdannelser i statsadministrationen, selv hvor disse har været almindelig erkendt som nødvendige i en periode med stærk vækst og betydelige ændringer i samfundsvilkårene. De reformer, som man foreslår, er især følgende: 4. Ved fastlæggelsen af ansættelsesområderne bør det holdes for øje, at der skabes øgede muligheder for omflytning af personale ved reformer i for-valtningens opbygning. (s. 17) I det til grund for bestemmelsen liggende lovforslag hedder det bl.a., jf. Folketingstidende , tillæg A, spalte 3884 f: Spørgsmålet om tjenestemandens ansættelsesområde må tillægges væsentlig betydning i overensstemmelse med kommissionens grundtanker om tilvejebringelsen af et mere tilpasningsdygtigt tjenestemandssystem. 2

3 Under hensyn hertil finder kommissionen det rigtigst ikke at foreslå ansættelsesområderne fastlagt ved lov, idet den nødvendige afvejning mellem statstjenestens behov og tjenestemændenes forpligtelser bør finde udtryk i aftaler. Kommissionen understreger dog i denne forbindelse stærkt, at det vil være en hovedbetingelse for, at et nyt tjenestemandssystem kan fungere med den fornødne smidighed, at ansættelsesområderne for samtlige tjenestemænd ikke fastsættes for snævert, og der peges samtidig på, at tjenestemands-systemets mulighed for at tilpasse sig den stedfindende udvikling er af-hængig af, at der på en række områder sker en meget væsentlig udvidelse af bestående snævre ansættelsesområder. I bemærkningerne i forarbejderne til lovens 45, stk. 1, hvorefter løn- og andre ansættelsesvilkår for tjenestemænd fastsættes ved aftale mellem finansministeren og de i 49 nævnte centralorganisationer, hedder det bl.a., jf. Folketingstidende , tillæg A, spalte 3910: For det andet vil der foruden de spørgsmål, der afgøres ved lov eller i henhold til lov, være en række forhold af administrativ art, som næppe vil kunne fastlægges ved aftale, selv om de i større eller mindre udstrækning berører tjenestemændenes ansættelsesvilkår. Der tænkes her navnlig på statsadministrationens opbygning og organisation og arbejdsopgavernes fordeling mellem de forskellige statsmyndigheder, men også spørgsmål om størrelsen af det statsansatte personale og dettes sammensætning må naturligt falde uden for aftaleområdet. Den 15. august 1975 indgik Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation I, Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Akademikernes Centralorganisation og Danmarks Lærerforening en aftale om ansættelsesområder for varigt ansatte tjenestemænd og tjenestemænd ansat på prøve i staten, folkeskolen og folkekirken, jf. cirkulære nr. 153 af 10. september Aftalens 1, stk. 1 og 3, har følgende indhold: 1. For tjenestemænd i staten er ansættelsesområdet vedkommende ministerium med tilhørende institutioner, jfr. dog stk. 2 og 3. Stk. 3. For administrative tjenestemænd, der ved ansættelsen får tjenestested i hovedstadsområdet, jf. stk. 4, omfatter ansættelsesområdet desuden samtlige andre ministeriers departementer. Af fremlagte udkast til denne aftale fremgår, at der heri var bestemmelser om bredere ansættelsesområder, f.eks. en regel om, at ansættelsesområdet i særlige tilfælde skulle kunne omfatte enkelte under andre departementer hørende institutioner. I 1975-cirkulærets punkt 2 hedder det: 3

4 2. Aftalen har i overensstemmelse med betænkningen fra tjenestemandskommissionen af 1965 til formål at medvirke til at skabe et smidigere tjenestemandssystem gennem etableringen af bredere ansættelsesområder, der gør det muligt i en hastigt skiftende udvikling at tilpasse og effektivisere den offentlige virksomhed, bl.a. med henblik på i videst muligt omfang at undgå undgå udbetaling af rådighedsløn eller pension. Omflytninger, som tjenestemændene har pligt til at affinde sig med, bør som påpeget i den nævnte betænkning foretages med rimelig hensyntagen til tjenestemændenes behov for beskyttelse mod alt for voldsomme og uforudseelige ændringer. I Personale Administrativ Vejledning af 8. juni 2003 hedder det i kapital 17 bl.a.: Hvis en administrativ tjenestemand med tjenestested i hovedstadsområdet overflyttes til en tilsvarende stilling i et andet ministeriums departement, opretholder den pågældende således som udgangspunkt sit hidtidige ansættelsesområde. I tilfælde af ressortomlægninger, hvor en institution overføres fra ét ministerium til et andet, opretholder tjenestemanden ligeledes sit hidtidige ansættelsesområde, dvs. den overførte institution samt resten af det hidtidige ministerium, herunder dele af ministeriet, der evt. er overført til andre ministerområder. Der skal ikke udfærdiges nyt ansættelsesbrev - ved ressortomlægninger, hvor en institution overføres fra ét ministerium til et andet, og tjenestemanden opretholder sit hidtidige ansættelsesområde, jf. pkt. 33. I vejledningens kapitel 37 hedder det bl.a.: Den enkelte tjenestemands ansættelsesområde ændrer sig ikke, selv om den pågældende i forbindelse med en ressortomlægning overføres til en anden ansættelsesmyndighed. Tjenestemanden opretholder således sit hidtidige ansættelsesområde inkl. det aktuelle ansættelsessted, også selv om de institutioner m.v, som dette omfatter, spredes på flere ministerområder, og uanset om det oprindelige ministerområde nedlægges. Finansministeriets vejledning af 19. april 2002 Personaletilpasninger i staten gennemgang af gældende regelsæt indeholder under pkt om Stillingsforandringer. Omplacering/omflytning tilsvarende udsagn. 4

5 Det hed tilsvarende i vejledning nr. 27 af 5. februar 1991 om personale og omstilling under afsnittet 5.1. Stillingsforandringer. Omplacering/omflytning. Inden for ansættelsesområdet : Ved ressortomlægninger, hvor en institution overføres fra et ministerium til et andet, opretholder tjenestemanden sit hidtidige ansættelsesområde, dvs. det tidligere ministerium suppleret med den overførte institution, hvor han aktuelt gør tjeneste. Tjenestemanden skal ikke have nyt ansættelsesbrev i denne situation. I den personaleadministrative vejledning fra 1987, vejledning nr af 30. oktober 1987, hed det bl.a. i kapitel 17: Om institutionsskift har Finansministeriet udtalt, at der ikke foreligger institutionsskift ved flytningen mellem 2 kontorer eller afdelinger i en institution. Institutionsskift foreligger heller ikke i tilfælde, hvor institutioner skifter tilhørsforhold f.eks. i forbindelse med ressortomlægninger eller sammenlægninger af flere institutioner. Tvistens konkrete baggrund Ved kongelig resolution af 10. oktober 1997 blev Birthe Lehmann med virkning fra den 1. september 1997 ansat som afdelingschef med et ansættelsesområde omfattende Boligministeriet med tilhørende institutioner og samtlige andre ministeriers departementer. Den 27. november 2001 blev det ved kongelig resolution besluttet, at By- og Boligministeriet, som det i mellemtiden var ændret til, skulle nedlægges, og at de under dette ministerium hørende forretninger skulle overføres til Erhvervsministeriet bortset fra enkelte nærmere bestemte sagsområder, som blev overført til andre ministerier. Det blev samtidig bestemt, at Økonomiministeriet og Erhvervsministeriet skulle sammenlægges. Ved brev af 18. december 2001 skrev Økonomi- og Erhvervsministeriets departementschef Michael Dithmer bl.a. følgende til Birthe Lehmann: Ved dannelsen af regeringen Anders Fogh Rasmussen er der sket en sammenlægning af bl.a. Erhvervsministeriet og By- og Boligministeriet, og i den forbindelse bliver bl.a. Erhvervs- og Boligstyrelsen oprettet pr. 1. januar Jeg vil derfor bede dig om fra den 1. januar 2002 og indtil videre at gøre tjeneste som vicedirektør i den nye styrelse, hvor de områder, du hidtil har arbejdet med, flyttes til. Dit ansættelsesområde bliver det tidligere By- og Boligministeriums område med tilhørende institutioner og samtlige andre ministeriers departementer samt Erhvervs- og Boligstyrelsen. Dine løn- og ansættelsesvilkår i øvrigt forbliver uændrede. 5

6 Den 27. december 2001 skrev Birthe Lehmann således til departementschef Michael Dithmer: Jeg anerkender herved modtagelsen af mit nye ansættelsesbrev af 18. december Som jeg tidligere har tilkendegivet over for dig, mener jeg ikke, at jeg i henhold til tjenestemandsloven er forpligtet til at overgå fra at være afdelingschef i By- og Boligministeriet til at være vicedirektør i den nye Erhvervs- og Boligstyrelse. Jeg har derfor d.d. anmodet DJØF om at varetage mine interesser. Ved brev af 10. april 2002 til Personalestyrelsen redegjorde Økonomi- og Erhvervsministeriet for Birthe Lehmanns placering i Erhvervs- og Boligstyrelsen. Heraf fremgår bl.a. følgende: I forbindelse med resortomlægninger er der praksis for at det fremtidige ansættelsesområde bliver det tidligere ansættelsesområde samt den styrelse eller lignende, hvor den pågældendes opgaver placeres. Det kan oplyses, at Birthe Lehmanns arbejdsområde i forhold til stillingen som afdelingschef i By- og Boligministeriet og som vicedirektør i Erhvervs- og Boligstyrelsen i fagligt henseende grundlæggende er uændret. Opgaver er faldet væk og nye er kommet til, men den ansvarsmæssige tyngde ligger stadig indenfor lovområderne på bolig- og byggeområdet samt på generelle juridisk-, administrative forhold. Tilsvarende er arbejdsfunktionerne for vicedirektøren organisatorisk uændrede. Der er stadig tale om en såkaldt flydende stilling uden direkte personaleledelse- /ansvar. Kompetenceforholdet mellem direktør og vicedirektør er analogt med forholdet mellem departementschef og afdelingschefer. Grundlæggende er den placering, der her er tale om, således en placering der også ville have kunnet effektueres hvis By- og Boligministeriet ikke var blevet fusioneret ind i Økonomi- og Erhvervsministeriet.. I forbindelse med nedlæggelsen af By- og Boligministeriet og oprettelsen af Erhvervs- og Boligstyrelsen er det endvidere Økonomi- og Erhvervsministeriets opfattelse, at den nye styrelse i forbindelse med ressortomlægningen ligger inden for Birthe Lehmanns ansættelsesområde. Under sin ansættelse som afdelingschef i By- og Boligministeriet var Birthe Lehmanns ansvarsområder ifølge Økonomi- og Erhvervsministeriets notat af 20. marts 2002 følgende: 1. Permanente opgaver 6

7 1.1 Lovområder Lov om almene boliger m.v Lov om boligbyggeri Lov om ældreboliger Andelsboliglovgivningen Lov om ejerlejligheder Lov om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri Byfornyelsesloven Ligestillingsloven Lov om leje af almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v Lov om registrerede arkitekter. EU s arkitektdirektiv Byggevaredirektivet Blandede ejerformer den almene sektors fremtid Enkeltstående problemområder Strategier for ekstern publikationsvirksomhed.(information) Ejendomsselskabet Freja Organisatoriske forhold vedr. Byggeskadefonde EU-ret Boligpakke: Medejerboliger Boligpakke: Fælles-4 eren. 2. Ad hoc opgaver 2.1. Afvikling af boligorganisationers ubebyggede grunde Standardisering af kontrakter. Birthe Lehmanns ansvarsområder som vicedirektør i Erhvervs- og Bolig-styrelsen er ifølge notat af 8. april 2003 følgende: 1. Permanente opgaver 1.1 Lovområder Lov om almene boliger m.v Lov om boligbyggeri Lov om ældreboliger Andelsboliglovgivningen Lov om ejerlejligheder Lov om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri Byfornyelsesloven Lov om leje af erhvervslokaler Lov om registrerede arkitekter. EU s arkitektdirektiv Byggevaredirektivet Blandede ejerformer den almene sektors fremtid Enkeltstående problemområder Organisatoriske forhold vedr. Byggeskadefonde EU-ret. 7

8 Boligpakke: Udbud af bygherrerollen Boligpakke: Private ungdomsboliger. 2. Ad hoc opgaver 2.1. Afvikling af boligorganisationers ubebyggede grunde Standardisering af kontrakter. Parterne er enige om, at sagen ikke drejer sig om, hvorvidt Birthe Lehmann har fået en passende stilling, jf. tjenestemandslovens 12. PARTERNES ARGUMENTER: Klager har anført, at sagen drejer sig om, hvorvidt 1975-aftalen skal fortolkes således, at en tjenestemand kan pålægges at påtage sig en stilling i en styrelse under et andet departement, når der er sket en ressortomlægning. Mere præcist vedrører sagen spørgsmålet om, hvorvidt ansættelsesområde i tjenestemandslovens 12, stk. 1 og 2, dækker det ministerium, hvor tjenestemanden er ansat, eller de arbejdsopgaver, som tjenestemanden udfører. Det er således spørgsmålet, om den stilling som vicedirektør i Erhvervs- og Boligstyrelsen, som Birthe Lehmann er blevet anmodet om at tiltræde, er en anden stilling, der er omfattet af tjenestemandslovens 12, stk. 1, sidste punktum. Klager har videre anført, at der ikke blot er tale om, at Birthe Lehmanns ansættelsesområde har skiftet navn. Birthe Lehmann er blevet rykket ned i en styrelse på et lavere organisatorisk niveau, hvilket er udtryk for en politisk nedprioritering af arbejdsopgaverne og dermed i kerneområdet for tjenestemandsbeskyttelsen. Departementsopgaverne faldt væk, og det faglige blev overført til en styrelse. Det fremgår af Tjenestemandskommissionens betænkning, at der ved fastlæggelsen af ansættelsesområdet for tjenestemænd skal findes en balance mellem hensynet til den offentlige administration og hensynet til tjenestemanden, og det er s. 23 angivet, at der ved ansættelsesområde tænkes på angivelser som f.eks. justitsministeriet, ligningsdirektoratet, sundhedsstyrelsen osv. Der er ikke i tjenestemandsloven eller dens forarbejder belæg for at fastslå, at en tjenestemands ansættelsesområde er bestemt af de forretninger, den pågældende varetager, og ikke af de organisatoriske forhold. Ordlyden af 1975-aftalens 1 kan ikke rumme Finansministeriets standpunkt, og det oplyste om tilblivelsen udelukker ved fortolkning at bringe det ind under aftalen. Når der ikke kan findes en fælles forståelse, må der faldes tilbage på en naturlig, sproglig forståelse. Endvidere ville en udvidende fortolkning undergrave bestemmelsen og tjenestemandslovens 12 og 13. Finansministeriets vejledninger er alene udtryk for ministeriets egen udlægning af reglerne og ikke retligt forpligtende for organisationerne. Indklagede har anført, at 1975-aftalen ikke forholder sig til, hvad der skal ske i tilfælde af ressortomlægninger. Man har ikke været opmærksom på spørgsmålet ved aftalens indgåelse. Beskyttelsen efter 1975-aftalen består i, at den nye stilling skal være passende, men det er ikke gjort gældende i denne sag, at det ikke er tilfældet. 8

9 Det formelle kriterium, som ifølge klager skal anvendes, fører til et meget stift system, som loven netop er gået væk fra. Ansættelsesområde må derfor forstås materielt, således at det afgørende er opgaverne og ikke organisationen. Finansministeriet har i en række vejledninger redegjort for praksis for flytning af tjenestemænd i forbindelse med ressortomlægninger, uden at organisationerne har gjort indsigelse herimod. Der er således foretaget et stort antal ressortomlægninger, hvor organisationerne kunne have rejst spørgsmålet. I den foreliggende sag har Birthe Lehmann ikke skiftet ansættelsesområde, idet hendes arbejdsopgaver i det væsentlige er de samme som før ressortomlægningen. Den nye stilling ligger således klart inden for Birthe Lehmanns ansættelsesområde. Der er alene tale om, at hendes ansættelsesområde har fået nyt navn. TJENESTEMANDSRETTENS BEMÆRKNINGER: Tjenestemandslovens 12 beskytter den enkelte tjenestemand mod at blive overført til et andet ansættelsesområde og mod så indgribende forandringer i sine tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, at tjenestens karakter ændres derved. Efter ordlyden af, formålet med og forarbejderne til 12 samt bestemmelsens forhold til grundlovens 14, 2. pkt., om forretningernes fordeling mellem ministrene, finder Tjenestemandsretten, at der er en sådan sammenhæng mellem ansættelsesområde og tjenesteforretningers beskaffenhed, at der for en flerhed af tjenestemænd fastlagte ansættelsesområde må anses for karakteriseret ved beskaffenheden af de under området hørende opgaver. Der foreligger derfor ikke en ændring af ansættelsesområder i 12 s forstand, når opgaver som led i en generel ressortomlægning flyttes fra et ministerområde til et andet. På denne baggrund må 1975-aftalen om ansættelsesområder ligesom de foreliggende udkast dertil forstås efter ordlyden, som ikke forholder sig til, om der sker en ændring af ansættelsesområde ved en ressortomlægning som nævnt. Der har da også siden aftalens indgåelse været gennemført et betydeligt antal ressortomlægninger med overførsel af opgaver eller hele institutioner og opretholdelse af det overførte personales hidtidige ansættelsesområde som nærmere beskrevet i Finansministeriets vejledninger, uden at denne mangeårige praksis på noget tidspunkt har været anfægtet af nogen af de organisationer, der er part i aftalen. Der er efter det anførte sammenholdt med sagens konkrete baggrund ikke grundlag for at tage Akademikernes Centralorganisations generelt formulerede påstand til følge, og Finansministeriet frifindes derfor. Finansministeriet frifindes. T h i k e n d e s f o r ret: Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part. 9

10 10

TJENESTEMANDS KOMMISSIONEN AF 1965

TJENESTEMANDS KOMMISSIONEN AF 1965 BETÆNKNING AFGIVET AF TJENESTEMANDS KOMMISSIONEN AF 1965 1. del Tjenestemandsloven BETÆNKNING NR. 483 1969 SCHULTZ BOGTRYKKERI.KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Kapitel 1. Statstjenestemandslovene

Læs mere

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets

1. Regelgrundlaget Hovedbestemmelsen om tjenestemænds rettigheder og pligter findes i tjenestemandsregulativets N O TAT Udlån af tjenestemænd Dette notat omhandler udlån af tjenestemænd i forbindelse med udliciteringer. Notatet beskæftiger sig primært med frivillige udlånsaftaler, men i notatet berøres også situationer,

Læs mere

ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960

ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960 ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960 5. BETÆNKNING REVISIONSDEPARTEMENTERNES OG HOVEDREVISIONENS FORHOLD BETÆNKNING NR. 408 1960 Administrationsudvalgets betænkning Bilag Indholdsfortegnelse I. Administrationsudvalgets

Læs mere

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift:

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: DM fagforening for højtuddannede på vegne af Akademikernes Centralorganisation (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Personalestyrelsen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2008 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Inatsisartut Til Inatsisartut I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

REVISION AF FUNKTIONÆRLOVEN

REVISION AF FUNKTIONÆRLOVEN ARBEJDSMINISTERIET Udvalget vedrørende revision af funktionærloven Betænkning om REVISION AF FUNKTIONÆRLOVEN Betænkning nr. 1022 1984 Sats og tryk: JJ trykteknik a-s, København Ar 15-148-bet. ISBN 87-503-5074-9

Læs mere

STATENS TJENESTE- OG LEJEBOLIGER

STATENS TJENESTE- OG LEJEBOLIGER BETÆNKNING VEDRØRENDE STATENS TJENESTE- OG LEJEBOLIGER AFGIVET AF UDVALGET AF 17. NOVEMBER 1952 BETÆNKNING NR. 173 1957 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 I. Baggrunden

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Betænkning ADVOKATRETSHJÆLP FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRING M.V.

Betænkning ADVOKATRETSHJÆLP FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRING M.V. Betænkning om ADVOKATRETSHJÆLP FRI PROCES OG RETSHJÆLPSFORSIKRING M.V. afgivet af Justitsministeriets udvalg vedrørende retshjælp m.v. Betænkning nr. 1113 København 1987 ISBN 87-503-6821-4 Ju 00-193-bet.

Læs mere

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Socialpædagogernes Landsforbund Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Sagsnr. 2014-2651 Doknr. 254583 Dato 10-07-2015 Social- og

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

FUNKTIONÆRLOVENS 1,8 og10

FUNKTIONÆRLOVENS 1,8 og10 BETÆNKNING OM FUNKTIONÆRLOVENS 1,8 og10 Afgivet af det af arbejdsministeriet den 20. maj 1964 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 513 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Side Indledning.

Læs mere

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr. Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.: 2007-21122/101-3 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 16. januar 2007 har Københavns

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG

ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG B073S003-MGP-PS-DW-MLE UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG DOM Afsagt den 14. maj 2003 af østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Ulla Rubinstein og Dorthe Wiisbye). 13. afd. nr. B-73S-01:

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til

Læs mere

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold Kapitel III 8. Virksomhedens forhold I dette afsnit behandles afskedigelser, der begrundes i virksomhedens forhold. Disse forhold vil stort set altid dække over en eller anden form for arbejdsmangelsituation

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere