D O M V.L. B F som mandatar for A-L og Bent R. Pedersen (advokat Rune Asmussen, København) mod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M V.L. B F som mandatar for A-L og Bent R. Pedersen (advokat Rune Asmussen, København) mod"

Transkript

1 D O M afsagt den 21. oktober 2014 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Kristian Petersen, Linda Hangaard og Dorte Thyrring Holm (kst.)) i 1. instanssag V.L. B F som mandatar for A-L og Bent R. Pedersen (advokat Rune Asmussen, København) mod DI som mandatar for Brande Buslinier ApS (advokat Annette Fæster Petersen, København) Sagen, der er anlagt ved Retten i Herning den 30. august 2012, er ved kendelse af 23. januar 2013 henvist til behandling ved Vestre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Sagen drejer sig om, hvorvidt der foreligger virksomhedsoverdragelse i forbindelse med sagsøgtes, Brande Buslinier ApS, erhvervelse af en buslinje efter et udbud afholdt af Midttrafik således, at Brande Buslinier ApS skal betale de lønkrav, som sagsøgerne, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K og L, har mod Skjern Biler ved Kristian Damgård Andersen, der drev busruten indtil Brande Buslinier overtog den. Sagen drejer sig også om, hvorvidt I har krav på løn svarende til fuld tid samt, hvorvidt sagsøgerne har krav på godtgørelse efter lov om ansættelsesbeviser. Påstande 3F har som mandatar for sagsøgerne nedlagt følgende påstande:

2 - 2 - Påstand 1: Brande Buslinier ApS skal anerkende, at erhvervelsen af Midttrafiks 26. udbud på rute 53 mellem Viborg og Herning i sin helhed var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Påstand 2: Brande Buslinier ApS skal betale i alt ,83 kr. med procesrente fra den 1. januar 2012 af ,57 kr. og med procesrente fra den 1. juni 2012 af ,26 kr. Påstand 3: Brande Buslinier ApS skal betale kr. med procesrente fra sagens anlæg til hver af sagsøgerne. Brande Buslinier ApS har over for sagsøgernes påstand 1 påstået frifindelse og har over for sagsøgernes påstand 2 og påstand 3 påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Sagsøgerne har fri proces i sagen. Sagsfremstilling Indtil den 27. december 2011 drev Skjern bilen ved Kristian Damgård Andersen Midttrafiks busrute 53 mellem Viborg og Herning. Sagsøgerne var ansat hos Skjern Bilen. Brande Buslinier vandt i efteråret 2011 Midttrafiks udbud af busruten og overtog ruten med virkning fra den 27. december I udbudsbetingelserne for rute 53 Viborg-Herning, 2011 fremgår blandt andet: 14. Virksomhedsoverdragelse Lov nr. 710 af 20. august 2002 om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse og EU-overførselsdirektiv (77/187 EØF) skal følges. Den byder, der opnår kontrakt, vil derfor være stillet som ved erhvervelse af en virksomhed. Dette indebærer, at kontrakthaveren umiddelbart indtræder i de pligter, som påhvilede tidligere busselskaber i henhold til (1) kollektiv overenskomst og aftale, (2) bestemmelser om løn- og personaleforhold, der er fast-

3 - 3 - sat eller godkendt af offentlig myndighed, eller (3) individuel aftale om løn- og arbejdsforhold, jf. lovens 2, stk. 1 Opmærksomheden henledes på, at jf. lovens 3, stk. 2 må afskedigelse ikke finde sted alene som følge af den virksomhedsoverdragelse, som udbuddet indebærer. Ansvaret for, hvorvidt én eller flere af undtagelserne i loven 3, stk. 2 er opfyldt eller ej, påhviler kontrakthaveren selv. Opmærksomheden henledes ligeledes på, at jf. lovens 5, stk. 2 skal kontrakthaveren, hvis denne i forvejen er virksomhedsindehaver, underrette egne medarbejdere, der berøres af overdragelsen, om konsekvenserne m.v. De nødvendige oplysninger vedrørende det personale, der skal overtages, er angivet under den enkelte pakke i bilagsbindet. Oplysningerne er givet af det nuværende busselskab og oplyses uden ansvar for Midttrafik. Hvis det efterfølgende viser sig, at disse oplysninger er mangelfulde eller fejlagtige, skal det nye busselskab godtgøre, at dette har en væsentlig økonomisk betydning. Der vil herefter blive foretaget en regulering af prisen i perioden, indtil de pågældende aftaler m.v. vil kunne opsiges med sædvanligt varsel. Tilbuddet skal beregnes på grundlag af de oplysninger om personaleforhold m.v., som fremgår af de enkelte pakker og rettelsesblade. Der kan i tilbuddet ikke tages forbehold for virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven. 15. Overtagelse af hidtil anvendte busser Såfremt det vindende busselskab er forpligtet til overtagelse af busser, er dette anført i Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel. Det nye busselskab er forpligtet til at overtage de anførte busser. Der kan ikke tages forbehold for overtagelse af busser eller overtagelsespriser. I et rettelsesblad til udbuddet hedder det bl.a.: 7. Garanti for lønmodtageres tilgodehavende Garanterer Midttrafik for de Der er sikret finansiel garanti for den resterende kørselsperiode. Det betyder, at overdragende virksomhed ikke kan forventes at

4 - 4 - eventuelle tilgodehavender virksomhedsoverdragede medarbejdere måtte have overfor overdrager såfremt den hypotetiske situation skulle opstå at overdrager trådte i betalingsstandsning eller gik konkurs? træde i betalingsstandsning eller gå konkurs i denne periode. Der er mellem parterne enighed om, at udbudsmaterialet med tillæg af Brande Busliniers tilbud udgør kontraktgrundlaget. Skjern Bilen ved Kristian Damgård Andersen blev ved dekret af den 10. januar 2012 taget under konkursbehandling. Sagsøgerne har som medarbejdere i Skjern Bilen lønkrav for december Lønmodtagernes Garantifond har afslået at dække lønkravene med henvisning til, at der er sket virksomhedsoverdragelse. Der er mellem parterne enighed om lønkravenes størrelse, idet parterne dog er uenige om, hvorvidt I har krav på løn som fuldtidsansat eller som deltidsansat. Både Skjern Bilen og Brande Buslinier anvendte leasede busser til ruten. Der er mellem parterne enighed om, at Brande Buslinier ikke overtog busser fra Skjern Bilen. Der er tillige enighed om, at Brande Buslinier overtog 19 ud af 20 medarbejdere fra Skjern Bilen samt, at medarbejderne beholdt anciennitet, løn og ansættelsesvilkår fra deres tidligere ansættelsesforhold i Skjern Bilen. Forklaringer Anette Lynge Jensen, Svend Aage Ravn, Maria Lotte Tholstrup Christensen, Ronny Gasbjerg, E, I og G har afgivet forklaring.

5 - 5 - Anette Lynge Jensen har forklaret, at hun er ansat i 3F Viborg. Hun har været i fagbevægelsen siden 1978 og har beskæftiget sig med busser siden Det er hendes opfattelse, at busserne normalt er leasede. Hun er ikke klar over, om Arriva og Thykjær leaser deres busser. Da der kom et nyt udbud på rute 53 i oktober 2011, var tillidsrepræsentanten til møde med det nye selskab. Det fremgik af udbudsmaterialet, at medarbejderne blev overdraget efter reglerne om virksomhedsoverdragelse. Den 2. januar 2012 fik hun at vide, at chaufførerne ikke havde fået deres løn for december. Den 4. januar 2012 meddelte Skjern Bilen, at der ville blive indgivet konkursbegæring. Hun deltog i et møde den 12. januar 2012 med kurator, hvor bl.a. Aage Gasbjerg fra Brande Buslinier også deltog. Da hun forlod mødet, var hun sikker på, at kurator var af den opfattelse, at virksomhedsoverdragelsesloven var gældende. Brande Buslinier var ikke tilfredse med dette, og det var hendes opfattelse, at de var usikre på, om virksomhedsoverdragelsesloven var gældende. Det er Midttrafik, der laver køreplanerne. Der skete ikke ændringer i køreplanen efter, at Brande Buslinier overtog ruten. Chaufførerne mødte ind samme sted i Viborg, som de hidtil havde gjort. Hun ved ikke, om de også mødte ind samme sted som hidtil i Herning. Chaufførerne medtog mønttasker m.v. Der var kun nogle leasede busser tilbage i Skjern Bilen efter, at Brande Buslinier havde overtaget ruten. Chaufførerne gjorde i første omgang selv Brande Buslinier opmærksom på, at det skulle fremgå af ansættelsesbeviserne, at der var tale om virksomhedsoverdragelse. På et senere møde, efter at denne sag var startet, blev 3F enige med Brande Buslinier om, at chaufførerne underskrev ansættelsesbeviserne uden ændring. I forbindelse med Transportmessen i Herning Messecenter i april 2011 holdt 3F første gang møde med Skjern Bilen om Is forhold. 3F krævede, at han skulle have betaling for fuld tid. Skjern Bilen ville se på det, men der kom ikke rigtig noget ud af det. I oktober 2011 blev der på ny holdt et møde, men inden der skete yderligere, gik Skjern Bilen konkurs. Svend Aage Ravn har forklaret, at han er uddannet økonom, og han har de sidste 41 år beskæftiget sig med kollektiv trafik. Han har senest været ansat hos Midttrafik, men gik på pension i juni I forbindelse med udbud af buslinjer er det hans opfattelse, at der er kutyme for, at løn og anciennitet for de ansatte følger med over. Det bygger på en opfattelse af, at virksomhedsoverdragelsesloven er gældende. For at undgå enhver tvivl har man også indsat i

6 - 6 - udbudsmaterialet, at loven finder anvendelse. Hensigten er at ligestille byderne, således at budgivningen sker på et ensartet grundlag. Det er selvfølgelig også for at sikre medarbejderne. Midttrafik har i alle udbud anført, at virksomhedsoverdragelsesloven skal følges. I forbindelse med det konkrete udbud blev der ikke holdt møde med Brande Buslinier om virksomhedsoverdragelsesloven. Det har gennem mange år ikke været et emne, som blev drøftet, fordi det var kendt af alle, at sådan var det bare. Midttrafik ville sandsynligvis have sagt, at buddet fra Brande Buslinier ikke var gældende, hvis Brande Buslinier havde tilkendegivet, at virksomhedsoverdragelsesloven efter selskabets opfattelse ikke skulle følges. Som følge af den aktuelle sag er formuleringen i Midttrafiks udbudsmateriale ændret. Det er udbredt, at busselskaberne leaser deres busser, men der er selvfølgelig også selskaber, der ejer deres busser. Midttrafik laver køreplaner og fastlægger den maksimale alder for busserne m.v. Det er også Midttrafik, der får billetindtægterne og ejer billetteringssystemet. Det er kun selve kørslen, der udbydes. Maria Lotte Tholstrup Christensen har forklaret, at hun er jurist og har arbejdet som udbudsjurist i Midttrafik fra august 2008 til og med maj Det er hendes opfattelse, at byderne ved et udbud af en buslinje er bundet af virksomhedsoverdragelsesloven. Hun mindes ikke noget udbud, hvor det ikke har været indsat i udbudsmaterialet, at virksomhedsoverdragelsesloven skulle finde anvendelse. De har bestemmelsen om virksomhedsoverdragelsesloven for at sikre stabil drift i det overtagende selskab. Hun mener også, at bestemmelsen er indsat af hensyn til medarbejderne. Hun har ikke kendskab til, om bestemmelsen om virksomhedsoverdragelsesloven er ændret i udbudsmaterialet, efter at hun er fratrådt. Hun husker ikke, om hun deltog i et møde hos kurator den 12. januar 2012, men det kan hun godt have gjort. Ronny Gasbjerg har forklaret, at han er daglig leder og administrerende direktør for Brande Buslinier ApS. Han ejer sammen med familiemedlemmer anparterne i Brande Buslinier ApS. Han har aldrig tilkendegivet, hvorvidt han mente, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. Han har heller ikke anerkendt lønkrav fra nogle af chaufførerne. Han har været

7 - 7 - med til at sende et krav til Midttrafik, men har ikke selv regnet på det, fordi han ikke har været i besiddelse af lønsedler eller andet. Det har altid været kutyme hos Brande Buslinier, at chaufførerne bibeholder deres løn og lønanciennitet, når Brande Buslinier vinder et udbud. Både han og hans far tilkendegav over for kurator under mødet den 12. januar 2012, at de ikke mente, at virksomhedsoverdragelsesloven var gældende. Udbudsmaterialet og den endelige kontrakt med Midttrafik er enslydende. Den eneste forskel er, at det vindende bud er klipset fast til udbudsmaterialet og er underskrevet. Thykjær og Arriva har deres egne finansieringsselskaber, der køber busserne. Brande Buslinier leasede 8 busser og købte én bus til rute 53. Det er af konkurrencehensyn, at han ikke vil oplyse pris og længde på Brande Busliniers leasingkontrakter. Han afholder alle omkostningerne på busserne i løbet af leasingperioden. Når leasingperioden er udløbet, køber Brande Buslinier bussen. Han har aldrig været ude for at levere en bus tilbage til leasingselskabet. Han bruger busserne i 18 år og har dem i hvert fald i 10 år efter, at han har frikøbt dem. Brande Buslinier har 120 biler og ejer selv 47 af dem. Chaufførerne starter ikke samme sted i Herning, som de gjorde, da Skjern Bilen havde ruten. I Viborg kører de ud fra samme adresse som tidligere. Der er 5 vognmænd, der lejer sig ind på stedet, der ejes af De Blå Busser fra Skive. Pauserum på de enkelte rutebilstationer er lejet af Midttrafik og stillet til rådighed for alle de chauffører, der kommer på rutebilstationerne. Ansættelsesbeviserne blev udleveret i januar Nogle underskrev dem, men der var nogle som sagde, at de ikke måtte underskrive dem for deres fagforening, fordi der ikke var sat kryds i virksomhedsoverdragelse. På et senere tidspunkt blev Brande Buslinier og 3F enige om, at medarbejderne kunne underskrive ansættelsesbeviserne, selv om de ikke var enige på dette punkt. Det fremgik af udbudsmaterialet, der er lavet før oktober 2011, at man skulle overtage en deltidsansat chauffør, og at der ikke var nogen fagretlige sager. Han talte med I efter overtagelsen af ruten. I sagde, at han var ansat på deltid, og han var ikke interesseret i at komme på fuld tid. Han var godt klar over, at Skjern Bilen var i økonomiske vanskeligheder. Det var også bag-

8 - 8 - grunden for, at der i forbindelse med udbuddet blev stillet spørgsmål om garantien. I de tilfælde, hvor der går busser over til den, der vinder udbuddet, og der derfor sker virksomhedsoverdragelse, gives der oplysninger om alle de forhold, der kan give grundlag for ekstraudgifter. Han hæftede sig ved, at der var stillet garanti for medarbejdernes eventuelle løntilgodehavender. Derfor interesserede han sig ikke mere for det, der stod i udbudsmaterialet om virksomhedsoverdragelsesloven. Brande Buslinier købte chaufførernes byttepenge af Skjern Bilen. De købte også chaufførtasker og møntvekslere. Værdien var samlet omkring kr. Billetteringsudstyret tilhørte Midttrafik, og han ved ikke, hvilken værdi det har, men det er en lille værdi i forhold til bussen. Brande Buslinier lavede nye vagtplaner, da de overtog buslinjen. E har forklaret, at hun blev ansat hos Skjern Bilen i Det var i forbindelse med, at Skjern Bilen vandt licitationen på ruten og derfor blev hun virksomhedsoverdraget. Hun var tillidsrepræsentant fra 2006 til starten af I forbindelse med, at Brande Buslinier vandt licitationen, blev de kaldt til møde på Hotel Karup i december Det var et informationsmøde. Hun husker ikke, om de talte om virksomhedsoverdragelse. De skulle fortsætte deres turnusplan som hidtil. Det var hendes opfattelse, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse. De beholdt deres chaufførtasker, som bl.a. indeholdt vagtplaner og en møntveksler med byttepenge. Hun tror også, at møntbordene blev flyttet fra Skjern Bilens busser til Brande Buslinier. Billetteringssystemet er ejet af Midttrafik. Hun går ud fra, at det også blev flyttet over i de andre busser. Chaufførerne fortsatte også med at møde ind på Mariendalsvej i Viborg. Det er en garageplads, der ejes af De Blå Busser. De fik også overdraget nøgler til garageanlæg, chaufførstuer, skabe og postkasser, som de skulle tømme på ruten. De afleverede en nøgle og nøglebrik, som var til Skjern Bilens garageanlæg i Herning. De fik også samme løn og beholdt deres lønanciennitet. Nu kører der 8 busser på rute 53. Til at begynde med var der 9 busser på ruten. I har forklaret, at han har været buschauffør siden Han blev ansat hos Skjern Bilen i januar Da Brande Buslinier overtog buslinjen, fik de at vide, at de skulle køre videre med de samme ansættelsesforhold. Han mener også, at vagtplaner og turnusplaner fortsatte.

9 - 9 - Chaufførtasker, møntvekslere og møntborde gik også med over. Han mødte ind på Mariendalsvej i Viborg. Det var samme sted og tid, som da Skjern Bilen havde ruten. Han havde et skab på Mariendalsvej, som han også beholdt efter overdragelsen af ruten. Nøgle til garageanlægget og til postkasser, der skulle tømmes på ruten, beholdt de. Billetteringsudstyret blev flyttet fra Skjern Bilens busser til Brande Busliniers busser. I november 2010 dikterede Skjern Bilen, at han skulle på deltid. Det accepterede han nødtvungent. I januar 2011 bad han Skjern Bilen om at lave en ny ansættelseskontrakt, hvor det fremgik, at han var på deltid. Der skete ikke noget, og derfor ringede han igen i februar I foråret 2011 henvendte han sig til 3F, der havde et møde med Skjern Bilen, men der skete stadig ikke noget. Han rykkede igen i maj uden resultat. I oktober 2011 sagde Anette Lynge Jensen fra 3F, at hun ville overtage sagen. Han har kun arbejdet i de timer, som han er blevet aflønnet for. G har forklaret, at han har været buschauffør i 35 år. Han var ansat hos Arriva, da Skjern Bilen vandt licitationen for rute 53. Han og de øvrige chauffører fulgte med over til Skjern Bilen. Da Brande Buslinier overtog ruten, fulgte han og de øvrige chauffører igen med. Det eneste, der blev skiftet ud, var busserne og uniformen. Han mødte ind i Herning. Det var på Skjern Bilens adresse, mens de havde ruten, og da Brande Buslinier overtog ruten, mødte han ind på deres adresse i Herning. Han havde nøglen til chaufførstuen på rutebilstationen, hvor han også havde en boks til sine ting. Han beholdt nøglerne til rutebilstationen, men afleverede nøglen til Skjern Bilens garageanlæg. Nøglerne til rutebilstationen og boksen tilhørte ikke Skjern Bilen. Dem havde han også, da han var ansat hos Arriva. Billetteringsudstyret er ens i alle de busser, der kører for Midttrafik. Han vil tro, at det blev flyttet fra Skjern Bilens busser over i Brande Busliniers busser. Procedure 3F har som mandatar for sagsøgerne gjort gældende, at det følger af aftalen mellem Midttrafik og Brande Buslinier, at lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse. Brande Buslinier er bundet heraf, og da baggrunden for, at denne bestemmelse er indsat som en del af aftalen, må antages at være et ønske om beskyttelse af lønmodtagerne, kan sagsø-

10 gerne støtte ret herpå. I modsat fald ville beskyttelsen af lønmodtagerne være illusorisk. Overfor Brande Busliniers angivelse af bristede forudsætninger i forholdet mellem Midttrafik og Brande Buslinier som følge af manglende betaling fra garantien er det gjort gældende, at dette er irrelevant i forholdet overfor sagsøgerne. 3 F har endvidere gjort gældende, at virksomhedsoverdragelsesloven under alle omstændigheder finder anvendelse, idet overdragelsen af busrute 53 i sin helhed opfylder virksomhedsoverdragelseslovens krav. Det faktum, at Brande Buslinier ikke overtog busser fra Skjern Bilen kan ikke tillægges betydning i den aktuelle sag, da busserne hos både Skjern Bilen og Brande Buslinier blev leaset, hvorfor de væsentligste reelle aktiver i forbindelse med overdragelsen var retten til at køre rute 53 med tilhørende køreplan, busstoppesteder, goodwill og kundekreds samt medarbejderne. Brande Buslinier overtog langt den væsentligste del af medarbejderstaben, og disse medarbejdere fik samme løn- og ansættelsesvilkår, som de havde haft hos Skjern Bilen. Hertil kommer, at Brande Buslinier overtog chaufførtasker, møntholder, møntborde, byttepenge, billetteringssystem og nøgler og fortsat benyttede samme garageanlæg og faciliteter i øvrigt. Hverken EF-domstolens dom i Liikenne sagen (dom af 25. januar 2001, sag C-172/99) eller øvrig retspraksis på området har taget stilling til spørgsmålet om virksomhedsoverdragelse i en situation som den foreliggende, hvor de væsentligste aktiver er leaset og derfor ikke kan overdrages. Den retspraksis, der gælder indenfor busbranchen, finder således ikke anvendelse i den foreliggende situation. Hertil kommer, at Lønmodtagernes Garantifond og Midttrafik har tilkendegivet, at der er tale om virksomhedsoverdragelse, samt at Brande Buslinier på et møde i januar 2012 hos kurator gav udtryk for, at de var i tvivl om, hvorvidt loven fandt anvendelse. Det er uden betydning for vurderingen af, hvorvidt virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, hvilken form for leasing Brande Buslinier anvender. For så vidt angår kravet på løn til I er det gjort gældende, at I alene overgik på deltid hos Skjern Bilen under forudsætning af, at han modtog en revideret ansættelseskontrakt, hvor dette vilkår fremgik. Da I ikke modtog en sådan, har han krav på fuld løn. Vedrørende kravet om godtgørelse efter ansættelsesbevisloven er det gjort gældende, at det ikke fremgår af sagsøgernes ansættelsesbeviser, at ansættelsen skyldes virksomhedsoverdragelse. Det forhold, at der i ansættelseskontrakterne er rubrik til afkrydsning heraf, udgør en

11 skærpende omstændighed. Brande Buslinier har derfor overtrådt ansættelsesbevislovens 2. Undladelsen har medført en konkret tvist mellem parterne og dermed udsat sagsøgerne for en risiko for tab. DI har som mandatar for Brande Buslinier gjort gældende, at Brande Busliniers overtagelse af busrute 53 ikke er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, idet loven alene finder anvendelse ved overdragelse af en økonomisk enhed, der bevarer sin identitet, hvilket ikke er tilfældet i den aktuelle sag. Det er fast EU-praksis, at det i første omgang skal vurderes, hvorvidt der er tale om en virksomhed, der hovedsageligt hviler på arbejdskraft eller driftsmidler. Der er med EF-domstolens dom i Liikenne sagen direkte taget stilling til, at når kørslen af en busrute er i udbud og overdrages fra en virksomhed til en anden, så vil der alene foreligge virksomhedsoverdragelse, når der sker overførsel af ejerskab eller rådighed over busserne, som er det væsentligste fysiske element i en sådan overdragelse. Da der ikke er sket overdragelse af busser mellem Skjern Bilen og Brande Buslinier, finder virksomhedsoverdragelsesloven ikke anvendelse. Det er uden betydning, at såvel Skjern Bilen som Brande Buslinier leasede busser, idet busserne fortsat udgør den væsentligste del af driften. Brande Buslinier har desuden leaset busserne ved finansiel leasing. De overtager derfor busserne til scrapværdi ved leasingperiodens udløb, hvilket må sidestilles med, at Brande Buslinier har købt busserne. Det er ikke i den foreliggende sag afgørende, at de hidtidige medarbejdere i Skjern Bilen blev ansat hos Brande Buslinier, og der skete ikke overførsel af andre væsentlige aktiver ved overdragelsen. Det faktum, at selve tjenesteydelsen, som Brande Buslinier udfører, er den samme som Skjern Bilen udførte, er ikke i sig selv tilstrækkelig til, at der er tale om overførsel af en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet. For så vidt angår spørgsmålet om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse på grundlag af udbudsmaterialets punkt 14, er det gjort gældende, at der alene er tale om en generel bestemmelse, der angiver, at såfremt betingelserne i virksomhedsoverdragelsesloven måtte være opfyldt, så finder loven anvendelse. Dette støttes af, at udbudsmaterialet blandt andet i punkt 15 også indeholder en standardbestemmelse, der ikke havde betydning ved dette udbud, da busserne ikke blev overdraget. Subsidiært er det gjort gældende, at uanset om det måtte være aftalt i udbudsmaterialet mellem Midttrafik og Brande Buslinier, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, er det et aftalevilkår, som sagsøgerne ikke kan påberåbe sig, da der er tale om en bestemmelse i en kontrakt mellem Midttrafik og Brande Busli-

12 nier. Sagsøgerne kan således ikke støtte ret på aftalen, der er indgået mellem to andre parter. Mere subsidiært er det gjort gældende, at forudsætningerne for aftalen mellem Midttrafik og Brande Buslinier er bristet, idet den i udbudsmaterialet angivne garanti ikke har haft nogen virkning. Aftalen kan derfor ikke påberåbes af sagsøgerne. Overfor Is lønkrav er det gjort gældende, at denne har været ansat på deltid hos Skjern Bilen og har fået løn herfor. Han har derfor ikke krav på løn som fuldtidsansat. I forhold til påstanden om godtgørelse efter ansættelsesbevisloven er det gjort gældende, at sagsøgerne fik udleveret ansættelsesbeviser, og at det ikke kunne angives, at der var tale om virksomhedsoverdragelse henset til, at Brande Buslinier netop bestred dette synspunkt. Der er således ikke tale om en fejl i ansættelsesbeviserne. Såfremt det fastslås ved rettens afgørelse, at der er tale om virksomhedsoverdragelse, er der tale om et forhold, der kan rettes op på, hvorfor der under alle omstændigheder er tale om en ubetydelig fejl, der ikke skal udløse godtgørelse, eller om en undskyldelig fejl, der efter ansættelsesbevislovens 6, stk. 2 alene kan udløse en godtgørelse på maksimalt kr. Der er desuden ikke tale om en væsentlig mangel, da sagsøgernes anciennitet allerede fremgår af ansættelseskontrakterne, hvorfor den manglende afkrydsning af rubrikken vedrørende virksomhedsoverdragelse ikke har givet anledning til tvivl hos sagsøgerne, hvilket i henhold til praksis skal have indflydelse på godtgørelsen størrelse. Landsrettens begrundelse og resultat Det fremgår af EF-domstolens dom af 25. januar 2001 i Liikenne-sagen, at rådets direktiv 77/187/EØF af 14. februar 1977 (virksomhedsoverdragelsesdirektivet) ikke finder anvendelse i en situation, hvor driften af en busrute efter et udbud overgår fra en kontraktspart til en anden, hvis der ikke sker overførsel af væsentlige fysiske elementer mellem de to enheder. Dommen må forstås således, at det i en sådan situation er afgørende for bedømmelsen af, om virksomheden har bevaret sin identitet, hvis hverken ejerskabet eller rådigheden over busserne eller over andre væsentlige fysiske elementer overføres fra den gamle til den nye kontraktspart.

13 Skjern Bilen har ikke overdraget busser eller rådigheden herover til Brande Buslinier. Skjern Bilen har heller ikke overdraget andre væsentlige fysiske elementer til Brande Buslinier, idet der alene er overdraget aktiver i form af billetborde, chaufførtasker, møntborde og byttepenge til en samlet værdi af ca kr., hvoraf værdien af byttepenge udgjorde kr. Det forhold, at Skjern Bilen benyttede leasede busser ved driften af busruten, og at også Brande Buslinier benytter leasede busser, kan ikke føre til, at busserne ikke anses som væsentlige fysiske elementer i forbindelse med udførelsen af driften af busruten. Da der således ikke er sket overførsel af væsentlige fysiske elementer fra Skjern Bilen til Brande Buslinier, har virksomheden ikke bevaret sin identitet, og Brande Busliniers overtagelse af buslinjen er derfor ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesdirektivet og dermed heller ikke af virksomhedsoverdragelsesloven. Der er mellem parterne enighed om, at udbudsmaterialet er en del af det endelige kontraktgrundlag mellem Midttrafik og Brande Buslinier. Uanset om udbudsmaterialets punkt 14 skal forstås således, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse selv om overdragelsen ikke opfylder lovens kriterier, er der ikke med udbudsmaterialets ordlyd etableret et egentligt tredjemandsløfte, som sagsøgerne kan støtte ret på. Der er således heller ikke aftalemæssigt grundlag for, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. Brande Busliniers påstand om frifindelse tages derfor til følge. Efter sagens udfald skal statskassen betale sagsomkostninger til Brande Buslinier med kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand uden moms, idet Brande Buslinier under sagen har været repræsenteret af en advokat ansat i DI. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens omfang, forløb og værdi herunder størrelsens af sagsøgernes oprindelige påstand. T h i k e n d e s f o r r e t: Brande Buslinier ApS frifindes.

14 Statskassen skal betale sagens omkostninger til Brande Buslinier ApS med kr. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a.

Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med erhvervelse af!

Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med erhvervelse af! Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med erhvervelse af busrute efter udbud? Vestre Landsrets dom af 21. oktober 2014 51. afd., sag B-0200-13 3F som mandatar for [person1], [person2], [person3],

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 3. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 3. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 3. juli 2015 Sag 228/2014 3F som mandatar for A m.fl. (advokat Jesper Schäfer Munk) mod DI som mandatar for Brande Buslinier ApS (advokat Annette Fæster Petersen)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1325004 - CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. februar 2016 af Østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bodil Dalgaard Hammer og Jakob O. Ebbensgaard (kst.)).

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

Andelsboligforenings konkursbegæring blev taget til følge, da konkursbetingelserne var opfyldt, til trods for tilsagn fra kreditor om henstand.

Andelsboligforenings konkursbegæring blev taget til følge, da konkursbetingelserne var opfyldt, til trods for tilsagn fra kreditor om henstand. August 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nyhedsbrevet indeholder referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt orientering om en ændring af Erhvervsstyrelsens praksis

Læs mere

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Frederiksberg Byrets dom af 1. oktober 2013 Sag BS H-1797/2012 Uddannelsesforbundet som mandatar for [person1] [person2] [person3] og [person4] mod [virksomhed1]

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Annette Fæster Petersen Virksomhedsoverdragelse 18. juni 14 Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Hvad er virksomhedsoverdragelse? 1. Der

Læs mere

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014 DOM Afsagt den 23. juli 2015 i sag nr. BS C1-1755/2014: Fagligt Fælles Forbund 3F s.m.f. A mod X Entreprenør & Maskinstation v/b Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3.

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

D O M. Skifteretten i Viborg har den 2. november 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSæ- 1297/2014).

D O M. Skifteretten i Viborg har den 2. november 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSæ- 1297/2014). D O M afsagt den 9. september 2016 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Poul Hansen og Christian Ditlev Hindkjær (kst.)) i ankesag V.L. B 1848 15 B (advokat Marie Rud Hansen, Silkeborg)

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag D O M afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag V.L. B 2471 14 Advokatnævnet (advokat Georg Lett, København) mod [Indstævnte]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst. D O M afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.)) i ankesag V.L. B 1985 15 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

D O M. Afsagt den 11. december 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lone Dahl Frandsen, Karsten Bo Knudsen og Birgitte Hersbøll (kst.)).

D O M. Afsagt den 11. december 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lone Dahl Frandsen, Karsten Bo Knudsen og Birgitte Hersbøll (kst.)). D O M Afsagt den 11. december 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lone Dahl Frandsen, Karsten Bo Knudsen og Birgitte Hersbøll (kst.)). 6. afd. nr. B-3221-14: Foreningen Euro-Mediterranean

Læs mere

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt)

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der

Læs mere

DOM. Advokatfirmaet A A/S. (Advokat Svend Jacob Harbo) mod. HK Privat som mandatar for. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. Advokatfirmaet A A/S. (Advokat Svend Jacob Harbo) mod. HK Privat som mandatar for. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 25. april 2013 F-8-11 Advokatfirmaet A A/S (Advokat Svend Jacob Harbo) mod HK Privat som mandatar for B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 i faglig voldgiftssag 2014.0128 CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI (advokat Annette Fæster Petersen) Tvisten Sagen angår

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere Bilag 6 Omfattede medarbejdere Indhold 1. Indledning... 1 2. Overenskomstansatte medarbejdere... 1 3. Principper for overdragelse på fritvalgsområdet... 1 4. Omfattede medarbejdere... 2 10. Information...

Læs mere

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. november 2016 i sag nr. BS 44-1264/2015: HK/Danmark Weidekampsgade 8 0900 København C og som mandatar for Marian Skaalum Lundebjerggårdsvej 238,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

Stillingtagen til: VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE ARBEJDSTAKTSAG. Orientering om: ØKONOMI

Stillingtagen til: VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE ARBEJDSTAKTSAG. Orientering om: ØKONOMI Stillingtagen til: VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE ARBEJDSTAKTSAG Orientering om: ØKONOMI Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 10. juni 2015 VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE side 2 Virksomhedsoverdragelse - Krav fra medarbejdere

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 5. oktober 2017 i faglig voldgiftssag FV 2017.0038: Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod HedeDanmark A/S (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Uoverensstemmelsen

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/di for Brande Buslinier ApS (Jesper Hollegaard) Afsagt den 4. december

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København)

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 14. december 2017 Sag BS-58/2017-VLR (Afdeling 2) Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) mod (advokat Christian Falk Hansen, Aarhus) Retten

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 2 3.3 Ansættelseskontrakter 2 4.

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 25. maj 2005

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 25. maj 2005 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 25. maj 2005 i sag nr. A2004.244: Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 299/2016 (1. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Rune Asmussen) mod X Entreprenør & Maskinstation ved B (advokat Thomas Hede Sørensen) I tidligere

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

DOM. Dansk Industri som mandatar for ISS har principalt nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært nedlagt påstand om betaling af et mindre beløb.

DOM. Dansk Industri som mandatar for ISS har principalt nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært nedlagt påstand om betaling af et mindre beløb. DOM Afsagt den 16. januar 2015 F-17-12 3f som mandat for A (advokat Rune Asmussen) mod 1) ISS Facility Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) 2) Claus Tingstrøm A/S (advokat Judy Jakobsen) Indledning

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

En julegave til arbejdsgiverne - eller?

En julegave til arbejdsgiverne - eller? En julegave til arbejdsgiverne - eller? Aarhus, marts 2011 3 helt nye afgørelser truffet af Højesteret den 17. december 2010 fastlægger principperne for udmåling af godtgørelser, når arbejdsgiverne har

Læs mere

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 o 1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 J. nr. 750222-A Z- 0 ^ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET OS-02-2014- KFM 1 VJ23 : i>es S- 1 - ZO-^^O DOM afsagt den 5. februar 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse. Udlicitering af plejehjem

Virksomhedsoverdragelse. Udlicitering af plejehjem Virksomhedsoverdragelse 28 feb Virksomhedsoverdragelse Udlicitering af plejehjem Virksomhedsoverdragelse 28 feb Lov om virksomhedsoverdragelse Lovbekendtgørelse nr 710 af 20 august 2002 om lønmodtageres

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 49.781

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 49.781 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 49.781 (H.P. Rosenmeier, Tage Iversen, Viggo Olesen) 8. juni 1998 K E N D E L S E L.R. Service ApS (selv) mod Skovbo Kommune (selv) Under denne sag har klager (L.R. Service)

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 20226/4620220126 Arbejdsaftale- og foreningsret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Industriens Arbejdsgivere og Industriforbundet

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere