Delegationsplan for Fredensborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delegationsplan for Fredensborg Kommune 2014-2017"

Transkript

1 for

2 for yrådet har det overordnede ansvar for kommunen og kan i princippet træffe afgørelse i enhver sag, der vedrører kommunen. Det vil imidlertid være uoverkommeligt at tage stilling til alle sager, og yrådet kan i vidt omfang overlade beslutningskompetence til udvalg og administration. yrådet har i styrelsesvedtægten fordelt alle sagsområder mellem udvalgene, ligesom yrådet har vedtaget denne delegationsplan, som fordeler beslutningskompetencen på de enkelte sagsområder mellem yråd, udvalg og administration. en er en ajourføring af delegationsplanen for og den følger de tidligere principper og praksis. En del sager skal behandles i yrådet, men hovedprincippet er, at der så vidt muligt er delegeret kompetence til, de stående udvalg eller til administrationen. sager, hvor der kun er ringe eller intet politisk skøn, er beslutningskompetencen delegeret til administrationen for en hurtig afvikling af sagerne af hensyn til borgerne og erhvervslivet. yrådet kan ændre delegationen. Administrationen kan også på trods af delegationsplanens bestemmelser beslutte at forelægge en konkret sag politisk, hvis sagen har væsentlig eller principiel betydning for kommunen, eller hvis andre særlige grunde taler derfor. yrådet ønsker med delegationsplanen at skabe en smidig og effektiv organisation, og samtidig understøtte det gode samarbejde mellem det politiske og det administrative niveau ved at fastsætte, hvilke sager, der ønskes forelagt til politisk behandling. For yderligere at fremme et tillidsfuldt og loyalt samarbejde mellem yrådet og administrationen drøftede yrådet på et byrådsseminar i starten af 2014 et samarbejdskodeks. Kodekset, der omhandler både samarbejdet i yrådet og mellem de politiske partier og yrådets samspil med administrationen og institutionerne, er gengivet i indledningen til delegationsplanen. forlængelse heraf er der fastsat nogle retningslinjer og principper for, hvem der kan underskrive dokumenter på kommunens vegne. Ud over nogle klare regler for underskrift i bestemte situationer, fx hvem der underskriver beslutninger truffet i et stående udvalg, er der tilføjet fem principper, som skal lægges til grund for, om der skal være 1 eller 2 underskrifter (kontrasignering) på et dokument. Thomas Lykke Pedersen / Kim Herlev Jørgensen 2

3 for ndholdsfortegnelse Kodeks for samarbejde... 1 Retningslinjer og principper for underskrift af dokumenter Plan-, Miljø- og Klimaudvalget ørne- og Skoleudvalget Fritids- og drætsudvalget Kulturudvalget Social- og Seniorudvalget Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget en er godkendt af Fredensborg yråd den 27. oktober 2014

4 Kodeks for samarbejde Med baggrund i de gode erfaringer for samarbejdet i den forrige byrådsperiode er det orgmesterens ønske, at yrådet og administrationen også i den nye byrådsperiode arbejder ud fra et samarbejdskodeks. Et Kodeks der på god og sund vis bidrager til gensidighed i både det politiske samarbejde og i samarbejdet mellem yrådet og administrationen. Samarbejdet i yrådet og mellem de politiske partier Politisk samarbejde og en samtidig legitim politisk uenighed er et naturgivent vilkår i det lokale demokrati og dermed også i det politiske arbejde. Det lokale demokrati og det lokalpolitiske fundament i Fredensborg yråd tager derfor afsæt i nogle grundlæggende værdier, der på en og samme tid respekterer og giver rum for politisk uenighed. Forudsætningen for politiske resultater må i sagens natur findes i dialogen mellem de politiske partier og i forholdet mellem byrådets enkeltmedlemmer. det rum er orgmesterens og udvalgsformandens rolle som mødeleder i de politiske mødefora bl.a. at vise forståelse og respekt for den enkeltes integritet og det partipolitiske afsæt. Det er orgmesterens og udvalgsformandens opgave at vise mulige veje for politiske kompromisser og sikre, at der træffes de fornødne politiske beslutninger. Med nedenstående 9 anbefalinger skitseres Kodeks for det politiske samarbejde i Fredensborg Kommune i byrådsperioden yrådet og i de politiske fagudvalg arbejdes der loyalt ud fra yrådets overordnede politik og rammer for kommunens virke. Grundforudsætningen for dette er, at der er klare mål og klarhed i de politiske beslutninger. 2. yrådet og fagudvalgene påtager sig det politiske ansvar for de politiske beslutninger og for at forklare disse til borgerne. 3. yrådet lægges der vægt på en åben og værdig dialog med respekt for forskelligheder og uenigheder. 4. yrådet forudsætter en troværdig og en gensidig åbenhed om standpunkter og ændringer af standpunkter i den politiske arbejdsproces. Politiske holdningsskift og standpunktsændringer i trufne politiske beslutninger meddeles hurtigt til udvalgsformanden og/eller borgmesteren. 5. orgmesteren tegner generelt kommunen udadtil, herunder også i større generelle og tværgående sager. Det er dog praksis at udvalgsformændene repræsenterer kommunen udadtil i sager, som hører under deres fagudvalgs kompetenceområde. 6. yrådet opfordrer til at spørgsmål om enkeltmedlemmers habilitet altid efterprøves ved en tidlig forudgående kontakt til forvaltningen.

5 7. yrådet opfordrer partierne til så vidt muligt at give hurtig besked til borgmesteren ved forfald og således at administrationen, som angivet i styrelsesvedtægten, kan indkalde stedfortræder. 8. Spørgsmål af teknisk eller faglig karakter bør med fordel rettes til direktøren eller centerchefen i god tid inden byråds- eller udvalgsmødernes start således, at direktøren eller centerchefen har mulighed for at forberede sig på en mulig besvarelse. 9. Såfremt et byrådsmedlem eller politisk parti overvejer at indbringe en sag for Tilsynet, orienteres borgmesteren forudgående herom. yrådets samspil med administrationen og institutionerne yrådet og de stående udvalg har det politiske ansvar for kommunens udvikling og opgaveløsning. For at løfte denne opgave har yrådet en kommunal administration og en række decentrale institutioner - i alt ca. 60 forskellige enheder. For at løfte de kommunale opgaver forudsætter yrådet en organisation i bevægelse, som tilpasser sig skiftende ressourcebehov. Kommunens borgere har ledelsens og medarbejdernes fokus. Det betyder, at yrådet forudsætter at indsats og ressourcer altid vurderes i forhold til den værdi, de har for borgerne samlet set. Med nedenstående 7 anbefalinger skitseres Kodeks for samspillet med administrationen og de decentrale institutioner. Formålet er at fremme et tillidsfuldt og loyalt samarbejde mellem byrådet, udvalget og kommunens administration. 1. yrådet forudsætter en gensidig loyalitet og troværdighed, hvor dialogen føres med og ikke om hinanden. 2. yrådet forudsætter en kompetent, faglig og partipolitisk neutral rådgivning. 3. yrådet fordrer en ligeværdig og respektfuld samt forståelig kommunikation med kommunens borgere, erhvervsliv og øvrige parter. 4. yrådet har en klar forventning til en kommunal ledelse, der inspirerer til driftssikkerhed og udvikling af kommunen som kommune og som arbejdsplads. En udvikling der følger af yrådets Vision Fredensborg tilfredse borgere. 5. yrådet forudsætter, at politiske henvendelser om spørgsmål eller ønsker til administrationen og institutioner i udgangspunktet altid rettes til orgmester eller direktør cc. orgmester. 6. yrådet forudsætter, at det enkelte byrådsmedlem altid sagligt vurderer, hvorvidt forespørgsler, samt anden politisk bestilling er i borgernes interesse og står mål med de ressourcer og den tidsanvendelse, som kommunens medarbejdere skal bruge på opgaven. Spørgsmål og svar sker på Politikerportalen. 7. Af hensyn til sammenhæng og loyalitet i samspillet mellem yrådet og kommunens ledelse føres dialogen med kommunens institutioner, bestyrelser og faglige organisationer gennem de sædvanlige administrative kanaler. 2

6 Retningslinjer og principper for underskrift af dokumenter Retningslinjer og principper for underskrift af dokumenter skal dels sikre, at lovgivningen og vore interne regler overholdes, dels skal de sikre, at der på tværs af kommunens fagområder er en vis ensartethed i sagsbehandlingen. Udover de konkrete retningslinjer, som gælder bestemte sager, jf. nedenfor, er der også tilføjet fem principper, som skal lægges til grund for, om der efter en konkret vurdering skal én eller to underskrifter (kontrasignering) på et dokument. Principperne skal medvirke til at øge borgernes retssikkerhed og sikre, at afgørelser og beslutninger - også dem der ikke har en direkte indvirkning på borgerne er i overensstemmelse med lovgivningen og de politiske prioriteringer, yrådet har besluttet. Endelig er det hensigten, at principperne skal understøtte en god og professionel sagsbehandling. Dette er særligt vigtigt i sager, der har stor betydning for borgerne og/eller kommunen. Lovgivning: Det følger af den kommunale styrelseslovs 32, at dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af borgmesteren (eller 1. eller 2. viceborgmester) og en anden person, som yrådet har bemyndiget hertil. er kommunaldirektøren, direktørerne, økonomichefen og centerchefen for Politik og Strategi bemyndiget til at være medunderskriver på disse dokumenter. Reglerne er gengivet i nedenstående skema. Underskrifter på kommunens kontrakter og aftaler kommunens Håndbog om økonomistyring er der fastsat nogle interne regler om underskrifts-kompetence. Der sondres mellem kontrakter og aftaler vedr. tjenesteydelser og varer, der i kontraktsperioden ligger under kr., mellem kr. - 1 mio. kr. og over 1 mio. kr., ligesom der sondres mellem kontraktsperioder under og over 4 år. Reglerne er gengivet i nedenstående skema. Underskrift på sager behandlet i yråd, Økonomiudvalg og stående udvalg Når yrådet og har truffet beslutning i en sag skal det som udgangspunkt være orgmesteren/1. viceborgmester + kommunaldirektøren eller i dennes fravær et medlem af direktionen, økonomichefen eller centerchefen for Politik og Strategi, der underskriver brevet om beslutningen. Når et stående udvalg har truffet beslutning i en sag skal det som udgangspunkt være formanden/næstformanden + direktøren eller centerchefen, der underskriver brevet om beslutningen. Dokument Underskrift Medunderskrift Køb og salg af fast ejendom, orgmester/1. Kommunaldirektør/ optagelse af lån og påtagelse af eller 2. direktør/økonomichef/ 3

7 garantiforpligtelser viceborgmester centerchef for Politik og Strategi eslutninger truffet af yrådet orgmester/1. viceborgmester Kommunaldirektøren eller i dennes fravær et medlem af direktionen/ økonomichef/ centerchef for Politik og Strategi eslutninger truffet af eslutninger truffet i et stående udvalg Kontrakter og aftaler om køb af tjenesteydelser og varer op til kr og en kontraktsperiode på maksimalt 4 år Kontrakter og aftaler om køb af tjenesteydelser og varer op til 1. mio. kr. og en kontraktsperiode på maksimalt 4 år Kontrakter og aftaler med en kontraktsperiode over 4 år, og/eller en samlet værdi over 1 mio. kr. (skal godkendes af ) Aftaler der fornyes successivt og tidligere er godkendt af, og som ikke giver kommunen en øget økonomisk risiko, underskrives af orgmesteren eller 1. viceborgmester sammen med et medlem af direktionen. Officielle henvendelser til ministerier orgmester/1. viceborgmester Udvalgsformand/ næstformand udgetansvarlige Direktør orgmester/1. viceborgmester orgmester/1. viceborgmester orgmester/1. viceborgmester Kommunaldirektøren eller i dennes fravær et medlem af direktionen/ økonomichef/ centerchef for Politik og Strategi Direktør/centerchef kke nødvendigt Centerchef Direktør Direktør Direktør Underskriftsbemyndigelse og kontrasignering i øvrige administrative sager 5 principper Når der bortses fra ovennævnte regler om underskrift og kontrasignering er det hovedreglen, at en afgørelse eller anden udgående korrespondance kan underskrives af sagsbehandleren alene, medmindre der er truffet konkrete beslutninger om, hvem der kan underskrive på det pågældende område. Kontrasignering i form af en ansat med ledelsesmæssig kompetence skal dog ske i sager med følgende karakteristika: 4

8 1. Afgørelser med betydelige konsekvenser for borgeren eller virksomheden 2. Afgørelser der medfører betydelige økonomiske konsekvenser for kommunen 3. Kontrakter og aftaler som uagtet kontraktens værdi lægger beslag på betydelige administrative ressourcer i form af arbejdstimer 4. Sager hvor der kan forventes en påklage eller sager, hvor der allerede er indgivet en klage. 5. Sager med væsentligt politisk indhold Sådan udføres principperne i praksis Der vil på tværs af centrene være betydelige forskelle i, hvornår en sag eksempelvis vurderes at have betydelige økonomiske konsekvenser for kommunen, eller hvornår en sag vurderes at have betydelige konsekvenser for borgeren. forhold til sidstnævnte kan det f.eks. på visse områder dreje sig om økonomiske ydelser til borgerne, mens det på andre kan handle om et nej til ansøgte tilladelser. Derfor skal hvert enkelt center med baggrund i principperne selv konkretisere, hvornår medarbejderne har kompetencen til selv at underskrive udgående skrivelser, og hvornår der bør være en kontrasignering. Det bemærkes, at spørgsmålet om underskrift på afgørelser og udgående korrespondance vedr. dyre enkeltsager skal afgøres ud fra ovennævnte 5 principper. Disse sager er således ikke omfattet af underskriftsreglerne i økonomihåndbogen om kontrakter og aftaler om køb af tjenesteydelser og varer. Ny lovgivning om underskrifter Pr. 31. december 2013 trådte nye regler for identifikationskrav i afgørelsessager i kraft. Reglerne skal gøre det lettere for offentlige myndigheder at fremme digitaliseringen. Efter den nye regel i forvaltningslovens 32b kan offentlige myndigheder træffe afgørelse i sager uden en egentlig fysisk underskrift. Kravene er alene, at der skal kunne ske en entydig identifikation af den, som er afsender af dokumentet og at dokumentet er endeligt. den forbindelse er det forvaltningsmyndighedens pligt at sikre, at der er opstillet fornødne foranstaltninger til at imødegå misbrug og andre uretmæssigheder. 5

9 ndholdsfortegnelse Lovområde Lov om planlægning Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lov om almene boliger m.v. Lov om leje af almene boliger Lov om kommunal ejendomsskat Lov om lån til betaling af ejendomsskatter Lov om valg til Folketinget Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og folkeafstemninger Lov om kommunale og regionale valg Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Lov om kommunernes styrelse Personaleforhold Erstatning i forbindelse med arbejdsskade Lov om Det Centrale Personregister Lov om økonomisk støtte til politiske partier Arkivloven Persondataloven 6

10 Stående udvalg yrådet = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud Lov om kommunernes styrelse har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges yrådet til beslutning Tillægsbevilling, hvor beløb fra en anlægs- eller driftsbevilling ønskes overført til en anden driftseller anlægsbevilling. Udarbejde forslag og foretage indstilling til yrådet om kasse- og regnskabsregulativ Træk på eller disponering over driftsbevillingsreserven og anlægsreserven Redaktionelle ændringer, som ikke ændrer de grundlæggende principper i regelsættet, kan foretages af Økonomichefen Økonomichefen er bemyndiget til at foretage konsekvensrettelser af byrådsbeslutninger, ny lovgivning og andet i kasse- og regnskabsregulativet. Fastsætte generelle krav til de budgetansvarlige Fastlægge retningslinjer for budgetprocessen har ansvaret for, at der fastsættes overordnede regler for kommunens finansielle styring Fastsætte regler om i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres Fastsætte regler om samordning af kommunens indkøb Den umiddelbare forvaltning af køb, salg og pantsætning af fast ejendom, bortforpagtning af grundarealer og udlejning af kommunens faste ejendomme, dog bortset fra boliger til ældre Retningslinjer for leje, leasing og servicekontrakter Fastsætter de nærmere regler for afskrivninger på grund af uerholdelighed og forældelse emyndigelse af kommunaldirektøren til at disponere administrative udgifter på s budgetområde 7

11 Stående udvalg yrådet = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud emyndigelse af Økonomichefen til konvertering af lån, hvor restløbetiden ikke forlænges udarbejder forslag og foretager indstilling til yrådet om igangsætning og bevilling af bygge- og anlægsarbejder vedrørende kommunes administrationsbygninger Fastlæggelse af forskrifter for kommunens øvrige planlægningsopgaver og tilvejebringelse af de fælles planforudsætninger Påse, at der udarbejdes økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag. s indstilling indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges yrådet til beslutning Godkendelse af anvendelse af kommunens byvåben Personaleforhold Oprettelse og nedlæggelse af stillinger Oprettelse og nedlæggelse af stillinger Ansættelse og afskedigelse Afskedigelse af tjenestemænd disciplinær Afskedigelse af tjenestemænd diskretionær Ansættelse og afskedigelse af direktører Ansættelse og afskedigelse af andet personale Generelt om løn- og ansættelsesforhold ndgåelse af individuelle aftaler om ny løn ndgåelse af forhåndsaftaler Personaleadministration 8

12 Stående udvalg yrådet = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud Fastsættelse af generelle regler vedrørende personalepolitik Fastsættelse af generelle regler vedr. rammestyring Udarbejdelse af ligestillingsredegørelse Lov om planlægning Kommuneplanlægning Godkendelse af kommuneplanstrategi og kommuneplan Godkendelse af kommuneplantillæg, som følger lokalplan Godkendelse af retningslinjer i en kommuneplan/kommuneplantillæg for enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt (VVM-pligt) Forudgående offentliggørelse samt idéindsamling til retningslinjerne for anlæg omfattet af VVMpligten Lokalplanlægning Godkendelse af lokalplaner Forbud mod retlig eller faktisk etablering af forhold, som kan hindres ved en lokalplan (gælder maksimalt 1 år) Planers tilvejebringelse og ophævelse Kommentarer til Miljøministeriets landsplanarbejde samt forslag på eget initiativ Tilbageførelse Tilbageførelse af arealer fra byzone eller sommerhusområde til landzone i overensstemmelse med kommuneplanen a) afgørelser uden økonomisk betydning b) afgørelser med økonomisk betydning Ekspropriation, overtagelse m.v. eslutninger om ekspropriation Lov om miljøvurdering af planer og programmer 9

13 Stående udvalg yrådet = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud Screening af, hvorvidt en plan eller et program er omfattet af forpligtigelsen til at udarbejde en miljøvurdering eslutning om udarbejdelse af miljøvurdering eslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering Godkendelse af miljøvurdering Høring af andre myndigheder, hvis område berøres af forslaget til en plan eller et program Lov om byfornyelse og udvikling af byer eslutninger om byfornyelse/bygningsfornyelse samt tilvejebringelse af friarealer Fastsættelse af kriterier for prioriteringen af ansøgninger om byfornyelse Ansøgninger til Økonomi- og Erhvervsministeren samt prioritering af de pågældende ejendomme eslutninger om erstatningsboliger Lov om almene boliger m.v. og Lov om leje af almene boliger Nyt støttet byggeri Tilsagn til nyt støttet byggeri (skema A) Godkende igangsætning af nyt byggeri (skema ) Godkende byggeregnskab (skema C) Godkende afsatte beløb i byggeregnskabet Godkendelse af lejen og fordelingen heraf på de enkelte lejemål ved afdelingens ibrugtagelse (lov om leje af almene boliger) Kommunegaranti til nominallån til opretningsarbejder, udbedring af byggeskader samt ekstraordinære renoveringsarbejder Tilsyn med det støttede byggeri Ungdomsboligbidrag Afdelinger i drift: Godkende årsregnskaber - herunder sideaktiviteter - der ikke giver anledning til bemærkninger Godkende årsregnskaber - herunder sideaktiviteter - der giver anledning til omfattende bemærkninger 10

14 Stående udvalg yrådet = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud Godkende låneomlægninger, der ikke giver anledning til bemærkninger Godkende låneoptagelse, der ikke kræver kommunegaranti efter almenboliglovens 29 Godkende forhøjelse af boligindskud Stillingtagen til habilitet og eventuel nedlæggelse af forbud Køb og afhændelse af boliger samt væsentlige ændringer og nedlæggelse af boliger Lejeforhøjelser efter almenlejelovens og driftsbekendtgørelsen, når de ikke overtiger 10% af årslejen. Godkendelsen omfatter også tilfælde, hvor en sag forelægges som en budget- eller regnskabstvist efter almenboliglovens 42 Ansøgning om særstøtte fra Landsbyggefonden - anbefaling af tilsagn, kommunegaranti samt skema A-C Fysiske helhedsplaner - anbefaling over for Landsbyggefonden, kommunegaranti samt kapitalindskud Omdannelse af boliger Påse at vedtægter og vedtægtsændringer opfylder lovens krav Salg af almen boligorganisation Stillingtagen til ansøgning om ændring i lejefordelingen Andre ikke-væsentlige sager indenfor almenboligområdet, der ikke efter styrelseslovgivningen, lovgivningen i øvrigt eller denne delegationsplan forudsætter politisk stillingtagen Lov om kommunal ejendomsskat Meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld Lov om lån til betaling af ejendomsskatter eslutninger om lån til betaling af ejendomsskat Rykningspåtegning af skadesløsbreve Årlig meddelelse til låntageren om kommunens tilgodehavender Lov om valg til Folketinget og Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og folkeafstemninger Udpegning af medlemmer til valgbestyrelse Valgliste over kommunens vælgere Udsendelse af valgkort 11

15 Stående udvalg yrådet = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere, herunder tilforordnede til brevstemmeafgivning i visse institutioner, boformer m.v. og i vælgers hjem Udpegning af administrative tilforordnede Udvælgelse af valgdistrikter/afstemningssteder til afstemningen Sikre muligheden for brevstemmeafgivning fra 3 måneder før valget Klargøring af lokaler til afstemningen, stemmerum, stemmebokse, stemmesedler og fornødne forberedelser til afstemningen Sikring af at afstemningsbøger, de benyttede valglister og valgkort samt stemmesedlerne er til stede ved fintællingen, samt at der opbevares en kopi af afstemningsbøgerne Lov om kommunale og regionale valg Udpegning af medlemmer til valgbestyrelse Valgliste over kommunens vælgere Udsendelse af valgkort Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere - herunder tilforordnede til brevstemmeafgivning i visse institutioner, boformer m.v. og i vælgers hjem Udpegning af administrative tilforordnede Udvælgelse af valgdistrikter/afstemningssteder til afstemningen Sikre muligheden for brevstemmeafgivning fra 3 måneder før valget Klargøring af lokaler til afstemningen, stemmerum, stemmebokse, stemmesedler og fornødne forberedelser til afstemningen Sikring af at afstemningsbøger, de benyttede valglister og valgkort samt stemmesedlerne er til stede ved fintællingen, samt at der opbevares en kopi af afstemningsbøgerne Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Træffe afgørelse i sager om udvidet åbningstid Træffe afgørelse i sager vedr. nye forretningssteder Træffe afgørelse i sager hvor Politimesteren, Fødevarestyrelsen og Skat har bemærkninger/indvendinger Træffe afgørelse i øvrige ukomplicerede sager 12

16 Stående udvalg yrådet = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud Lov om gevinstgivende spilleautomater Afgivelse af svar til spillemyndigheden (Skat) Erstatning i forbindelse med arbejdsskade Ydelse af erstatning/indgåelse af forlig i forbindelse med arbejdsskader Lov om Det Centrale Personregister opælsregistrering almindelig opælsregistrering flere boliger opælsregistrering af børn opælsregistrering bevægelige boliger opælsregistrering forkert registreret Tilflyttere fra udlandet Krav om personligt fremmøde Fraflyttere til andet nordisk land Adressebeskyttelse Udlevering af adresseoplysninger til offentlig myndighed Udlevering af oplysninger til statistik m.v. Udlevering af oplysninger på afdød person Udlevering af adresseoplysninger til brug for vejviser øde for urigtige oplysninger ødetakst for urigtige oplysninger Arkivloven Tilladelse til benyttelse af arkivmateriale i det kommunale arkiv inden udløb af tilgængelighedsfristerne Persondataloven Godkendelse af årlig beretning om T-sikkerhed Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. Afgørelse af om betingelse for at yde tilskud er opfyldt 13

17 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget ndholdsfortegnelse Lovområde yggetilladelser mv. yggeloven ygningsreglement (R 2010) Lov om bygnings- og boligregistrering (R) Lov om ejerlejligheder Lov om byfornyelse og udvikling af byer eskyttelsesrumsloven Planlægning Lov om planlægning Lov om sommerhuse og campering mv. Lov om naturbeskyttelse Museumsloven, kap. 8 Ejendomsadministration Lov om udstykning og anden ændring i matriklen Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Lov om leje Lov om leje af erhvervslokaler m.v. Forsyning Lov om varmeforsyning Miljø og natur Lov om miljøbeskyttelse Lov om miljø og genteknologi Lov om forurenet jord Lov om vandløb Lov om miljømål Lov om naturbeskyttelse Lov om kystbeskyttelse Lov om råstoffer Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Lov om drift af landbrugsjorder Lov om udvikling af landdistrikterne Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. Lov om vandforsyning mv. Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer

18 Veje og trafik Lov om offentlige veje Lov om private fællesveje Lov om grundejerbidrag til offentlige veje Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Færdselsloven Lov om taxikørsel mv Lov om trafikselskaber 15

19 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget yrådet Plan-, Miljø- og Klimaudvalget = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud yggetilladelser m.v. yggeloven Kapitel 2 - Krav til udførelse, indretning og vedligeholdelse af bebyggelse Afgørelser om forhold omfattet af kapitel 2 (adgang til vej, afledning af spildevand, drikkevandsforsyning, mulighed for brandslukning m.v.) Kapitel 4 - Administrative bestemmelser Fravigelse fra P-krav evt. imod indbetaling til parkeringsfond ( 22, stk. 6) Afgørelser omfattet af kapitel 4 (herunder byggetilladelser og anmeldelser) Påbud om lovliggørelse med hjemmel til efterfølgende politianmeldelse Påbud om øjeblikkelig standsning af byggearbejde Kapitel 5 - Forskellige bestemmelser Afgørelser omfattet af kapitel 5 - herunder at forvalte muligheden for at tilladelse kan meddeles som midlertidig ( 26) ygningsreglement 2010 (R10) Fastsættelse af størrelsen af gebyr for byggesagsbehandling (kap. 1.13) Tilladelser til samtlige forhold som er i overensstemmelse med bestemmelserne i R 10 Dispensation og afslag til: - kap. 2 (bebyggelsesregulerende bestemmelser) - kap. 3 (bygningers indretning) - kap. 4 (konstruktioner) - kap. 5 (brandforhold) - kap. 6 (indeklima) - kap. 7 (energiforbrug) - kap. 8 (installationer) 16

20 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget yrådet Plan-, Miljø- og Klimaudvalget = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger Nedrivning af bevaringsværdige bygninger ( 18) Lov om bygnings- og boligregistrering (R) ndberetning til R mv. ( 1) Fastsættelse af vejnavne ( 3a og 3d) Fastsættelse af husnumre ( 3b) samt krav om skiltning med husnummer ( 3c) Fastsættelse af adressebetegnelser ( 3e) Lov om ejerlejligheder Afgive erklæringer om opfyldelse af krav om varmetab, brandsikring samt rummenes hensigtsmæssige størrelse og udformning ( 10, stk. 1, nr. 2) Lov om byfornyelse og udvikling af byer Sundheds- og brandtilsyn med ejendomme, som benyttes til beboelse og ophold (kap. 9) Kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger eller opholdsrum (kap. 9) a) Afgørelser uden økonomisk betydning b) Afgørelser med økonomisk betydning Planlægning Lov om planlægning Kapitel 4 - Kommuneplanlægning Tilladelser/afslag til mindre afvigelser fra Kommuneplanens rammebestemmelser gangsætte forudgående offentlighed med henblik på ændring af kommuneplanen Kapitel 5 - Lokalplanlægning Tilladelser eller afslag til forhold, som i en lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration fordrer særskilt godkendelse af yrådet ( 15) - materialevalg - farvevalg 17

21 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget yrådet Plan-, Miljø- og Klimaudvalget = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud - skiltning - antenner/paraboler - arealdisponering på den enkelte ejendom - hegning - øvrige forhold på den enkelte ejendom Dispensation eller afslag til afvigelser fra bestemmelser fastlagt i byplanvedtægt, lokalplan eller deklaration ( 19) - bebyggelsesprocent - byggefelt - bygningshøjde - facadehøjde - taghældning - materialevalg - ubebyggede arealer - hegning - vejbyggelinie - anvendelsen af en ejendom a) Mindre afvigelser b) Større eller principielle afvigelser Facade- og skilteregulativer Tilladelser og afslag i samtlige forhold reguleret i facade- og skilteregulativer Udstedelse af påbud ved facade- og skiltesager i henhold til facade- og skilteregulativer Grundejerforeninger Godkende vedtægter for grundejerforeninger, herunder efterfølgende vedtægtsændringer (Vejledning i kommuneplanlægning nr. 7 fra 1983) Træffe beslutning om overdragelse af fællesarealer, fællesanlæg samt vej- og stiarealer til grundejerforeninger i lokalplanlagte områder (Vejledning i kommuneplanlægning nr. 7 fra 1983) Kapitel 6a - Lokal Agenda 21 Godkendelse af strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede ( 33a) Kapitel 7 - Zoneinddelingen og landzoneadministrationen 18

22 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget yrådet Plan-, Miljø- og Klimaudvalget = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud Acceptere anmeldelse af etablering af håndværksog industrivirksomhed samt lager, kontor, én bolig og mindre detailhandel i overflødiggjorte landbrugsbygninger ( 37 og 38) Meddele landzonetilladelse eller afslag til følgende: 1) udvidelse af boligetageareal op til 350 m2 2) etablering af vandhuller og søer 3) garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger op til 75 m2 4) Arealanvendelse, der er i overensstemmelse med principperne i en lokalplan 5) terrænregulering af mindre omfang Meddele afslag til ansøgninger om landzonetilladelse til etablering af forhold, som er i tydelig modstrid med planloven Landzonetilladelse eller afslag til øvrige forhold a) større eller principielle sager b) mindre sager Kapitel 9 - Servitutter Samtykke til servitutbestemmelser, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan ( 42) Påbud/forbud for at sikre overholdelsen af servitutbestemmelser ( 43) a) større og principielle sager b) mindre sager Kapitel 12 - Tilsyn Afgørelser omfattet af kapitel 12 (tilsyn) Påbud om fraflytning ved anvendelse af sommerhus som helårsbolig ( 51a) Kapitel 13 - Administrative bestemmelser mv. Påbud om lovliggørelse med hjemmel til efterfølgende politianmeldelse Øvrige administrative bestemmelser omfattet af kapitel 13 (herunder digital indberetning af planer og planforslag) Kapitel 14 - Klage og søgsmål 19

23 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget yrådet Plan-, Miljø- og Klimaudvalget = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud Udtalelser i klagesager til Natur- og Miljøklagenævnet ( 60, stk. 2) Kapitel 15 - Lovliggørelse og straf Afgørelser omfattet af kapitel 15 (lovliggørelse af ulovlige forhold) Lov om naturbeskyttelse Kapitel 2 - Generelle beskyttelsesbestemmelser Afgørelser efter naturbeskyttelsesloven 3, 16-19, 19a, 19b, 19g og 19 h a) i større eller principielle sager b) i mindre sager Afgørelser efter 19c-f om drift og pålæg af drift i og udenfor Natura2000 områder Kapitel 3 - Anlæg i det åbne land Afgørelse af offentlige anlægsarbejders betydning for det åbne land ( 20) a) i større eller principielle sager b) i mindre sager Tilladelse til opsætning af beskedne reklamer på idrætsanlæg, golfbaner o.l. ( 21) Kapitel 4 Offentlighedens adgang til naturen Sager vedrørende lukning af offentligt tilgængelige arealer ( 27) a) i større eller principielle sager b) i mindre sager eslutning om den frie adgang på strande og i skove, om lovlig adgangsvej og om tilsidesættelse af ejers skiltning om adgangsforbud på veje og stier ( 22-26) Skriftlig meddelelse fra ejer om nedlæggelse af gennemgående veje og stier ( 26a) Afgørelse inden 4 uger om hvorvidt kommunalbestyrelsen vil foretage nærmere vurdering af vejens eller stiens rekreative betydning Afgørelse om, hvorvidt vejen eller stien ikke må 20

24 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget yrådet Plan-, Miljø- og Klimaudvalget = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud nedlægges Kapitel 6 Fredning Rejsning af fredningssager ( 33-36) Forbud mod aktiviteter ( 34) Udpegning af medlemmer til fredningsnævn og taksationskommission ( 35 og 46) Udtalelse om budgetoverslag i forbindelse med fredninger ( 36, stk.6) ndsigelse mod fredningsforslag ( 37, stk.7) * Klage over fredningsnævnets afgørelser ( 43) Klager over taksationsnævnets afgørelser ( 45) Udbetaling af erstatning ( 49) Udtalelse til fredningsnævn og andre myndigheder ( 50) a) i sager af principiel karakter b) i øvrige sager Ekspropriation af ejendom i forbindelse med realisering af Natura 2000 plan Naturgenopretning af større vådområder Planlægning for naturbeskyttelse Godkendelse af plejeplaner indenfor fredninger 52 Kapitel 8 Naturforvaltning Ekspropriation af fast ejendom og andre ejendomsanliggender ( 60) Kapitel 11 - Tilsyn Tilsyn med overholdelsen af de regler, der er udstedt efter loven, samt af fredningsbestemmelser ( 73) 21

25 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget yrådet Plan-, Miljø- og Klimaudvalget = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud Påbud om afhjælpning når reglerne ikke er opfyldt ( 73, stk. 5 og 6) Påbud om lovliggørelse med hjemmel til efterfølgende politianmeldelse Særbekendtgørelser med hjemmel i naturbeskyttelsesloven a) afgørelser i større og principielle sager b) afgørelser i mindre sager Museumsloven Kapitel 8 - Sikring af kultur- og naturarven i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelser af jordarbejder mv. Afgørelse om ændring af beskyttede sten- og jorddiger ( 29a og 29j stk. 2) a) i større eller principielle sager b) i mindre sager Lov om sommerhuse og campering mv. Tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af arealer til campering (Campingreglementet, 2) Tilladelse til ændring eller udvidelse af campingpladser (Campingreglementet 2, 3, 5, 7, 8, 10 og 11) Tilladelse til vintercampering (Campingreglementet, 6) Tilsyn med reglerne ( 13-14). Jf. endvidere Lov om planlægning, 51 a) Tilbagekaldelse af en tilladelse (Campingreglementet, 14) Ejendomsadministration Lov om udstykning og anden ændring i matriklen Afgive den kommunale erklæring (grønt skema) i forbindelse med udstykninger og andre matrikulære reguleringer ( 29) Lov om leje og leje af erhvervslokaler m.v. 22

26 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget yrådet Plan-, Miljø- og Klimaudvalget = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud Lov om varmeforsyning Godkendelse af varmeforsyningsplan (kap. 2.) Varmeforsyningsplanlægning ( 3) * eslutning om ekspropriation ( 16-17) * Øvrige afgørelser med hjemmel i loven 23

27 Plan-,Miljø- og Klimaudvalget yrådet Plan-, Miljø- og Klimaudvalget = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud Miljø og natur Lov om miljøbeskyttelse Kapitel 2 - Almindelige bestemmelser Udarbejdelse af årlig badevandsrapport ( 16 og 18) Fastsættelse af gebyrer for rottebekæmpelse ( 17 og 18), Forsyning * Kapitel 3 - eskyttelse af jord og grundvand Afgørelser om jordvarmeanlæg ( 16 og 19) a) i større eller principielle sager b) i mindre sager Tilladelse til nedgravning/udlægning/afledning af stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund ( 19, stk. 1 og 2) Anvendelse af slam og andre affaldsprodukter i jordbruget ( 19-20) Tilbagekaldelse af en 19-tilladelse ( 20) a) i større eller principielle sager b) i mindre sager eslutning om ændring eller ophør af tidligere lovlige forhold ( 20 stk. 2) a) i større eller principielle sager b) i mindre sager Fastlæggelse af beskyttelsesområder omkring vandindvindingsanlæg ( 22-23) Påbud eller forbud til forebyggelse af fare for forurening ved vandindvinding ( 24 og 63) Pålæg om rådighedsindskrænkelser eller lignende mod fuld erstatning for at sikre drikkevandsinteresser ( 26a og 64a) * Kapitel 4 - eskyttelse af overfladevand Godkendelse af spildevandsudledning ( 28) a) i større eller principielle sager b) i mindre sager 24

28 Plan-,Miljø- og Klimaudvalget yrådet Plan-, Miljø- og Klimaudvalget = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud Påbud eller forbud eller ændring af vilkår vedrørende spildevandsanlæg ( 30) a) i større eller principielle sager b) i mindre sager Umiddelbart forbud vedrørende spildevandsanlæg, når forureningen medfører overhængende fare for sundheden ( 30) Spildevandsplanlægning ( 32) * Principbeslutninger om etablering eller mere omfattende ændringer af offentlige spildevandsanlæg, herunder rensningsanlæg ( 32) * Afgørelser om spildevandstilladelser a) i større eller principielle sager b) i mindre sager Kapitel 5 - Forurenende virksomheder Godkendelse af virksomheder ( 33, 35, 38, 39) Spørgsmål om, hvorvidt virksomheden eller udvidelsen er godkendelsespligtig ( 33, 35, 38, 39) Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder ( 33 stk. 2) Krav om sikkerhedsstillelse ( 39a og 39b) Påbud om at forureningen skal nedbringes ( 41) Forbud mod fortsat drift ( 41) Umiddelbart forbud mod fortsat drift, når forureningen medfører overhængende alvorlig fare for sundheden ( 41 c) Forbud eller ændring af vilkår som følge af ny viden ( 41 og 41 a og b) Tilbagekaldelse af godkendelse eller fastsættelse af særlige vilkår ( 41 d) Påbud om nedbringelse af forurening for virksomheder der ikke er omfattet af 35 ( 42) 25

29 Plan-,Miljø- og Klimaudvalget yrådet Plan-, Miljø- og Klimaudvalget = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud Forbud mod fortsat drift for virksomheder der ikke er omfattet af 35 ( 42) Udtalelse om en virksomheds grønne regnskaber ( 35 a) Kapitel 6 - Affald Affaldsplanlægning ( 47) * Godkendelse af regulativer og takster ( 45 og 48) * Afgørelser efter bekendtgørelse om affald a) i større eller principielle sager b) i mindre sager Kapitel 8 - Ekspropriation mv. eslutning om ekspropriation ( 58) Kapitel 9 - Tilsyn Godkendelse af tilsynsberetning for miljøbeskyttelse ( 73) Ved ulovlige forhold ( 69) a) i større eller principielle sager 1) forbyde fortsat drift 2) forlange virksomheden fjernet 3) påbyde genoprettelse af den hidtidige tilstand 4) udføre påbudte foranstaltninger på den pågældendes regning b) i mindre sager (1-4) Påbud om lovliggørelse med hjemmel til efterfølgende politianmeldelse Udføre nødvendige foranstaltninger med overhængende fare, uden påbud og på den ansvarliges regning ( 70) Anmode en virksomhed om oplysninger til vurdering af forureningen, herunder meddele påbud om supplerende prøver og vurderinger ( 72) Revidere kontrolvilkår i en godkendelse eller et påbud til en virksomhed ( 72) 26

30 Plan-,Miljø- og Klimaudvalget yrådet Plan-, Miljø- og Klimaudvalget = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud Afgørelse af underretningspligt efter 72a Kapitel 11 - Klage og søgsmål Påklage af andre myndigheders afgørelser ( 98, stk. 2) Særbekendtgørelser med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven a) Afgørelser i større eller principielle sager b) Afgørelser i mindre sager c) Forbud Lov om miljø og genteknologi Kapitel 3 - Tilsyn Tilsyn med at vilkår i godkendelser overholdes ( 20) Foranledige ulovlige forhold bragt til ophør ( 21) Udførelse af nødvendige foranstaltninger ved overhængende fare, uden påbud og på den ansvarliges regning ( 23) Kapitel 5 - Klage ndgivelse af klage over afgørelser ( 30) Lov om forurenet jord Kapitel 2 - Forureningskortlægning og tilladelse til ændret arealanvendelse mv. Tilladelse til ændret arealanvendelse ( 8) Tilladelse til bygge- og anlægsarbejder ( 8) Fastsættelse af krav om, at ansøger udfører undersøgelser i forbindelse med ændret arealanvendelse/bygge- og anlægsarbejder ( 8, stk. 3) Ændring af vilkår ved konstatering af nye forureninger under bygge- og anlægsarbejde ( 8, stk. 5) 27

31 Plan-,Miljø- og Klimaudvalget yrådet Plan-, Miljø- og Klimaudvalget = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud Meddelelse af påbud om genopretning af miljøtilstanden ved ændret arealanvendelse godkendt efter 8 ( 10) a) i større eller principielle sager b) i mindre sager Erklæring om gennemført oprydning efter 8 ( 11) Kapitel 5 - Påbud til forurenere mv. Påbud vedrørende forureninger, der stammer fra ejendomme eller anlæg i kommunen a) i større eller principielle sager b) i mindre sager Kapitel 6 - ortskaffelse og anvendelse af jord Regulativ for klassificering af jord i byzone 50 a Fastsættelse af vilkår for genanvendelse af jord ( 50 og 51) Kapitel 8 - Tilsyn og håndhævelse Afgørelse om lovliggørelse af ulovligt forhold ( 67) Afgørelse om at lade påbudte foranstaltninger udføre på påbudsadressatens regning ( 68): a) i større eller principielle sager b) i mindre sager Påbud om lovliggørelse med hjemmel til efterfølgende politianmeldelse Udførelse af nødvendig afværge i situationer, hvor øjeblikkelig indgriben er påkrævet ( 68) Kapitel 9 - Diverse bestemmelser Underretning af Regionsrådet/miljøministeren/arbejdstilsynet om jordforurening ( 70) Udarbejde erklæringer om et areals forureningstilstand ( 72 c) 28

32 Plan-,Miljø- og Klimaudvalget yrådet Plan-, Miljø- og Klimaudvalget = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud Udførelse af nødvendige undersøgelser for den ansvarliges regning samt evt. overtagelse af virksomhedens egenkontrol i en afgrænset periode (hvor 10 i Lov om retssikkerhed er aktuel) ( 73 a og b) a) i større eller principielle sager b) i mindre sager Lov om vandløb Kapitel 2 - Vandløbs benyttelse Ændringer af vands naturlige afløb mv. ( 6) a) i større eller principielle sager b) i mindre sager Kapitel 4 - Klassifikation af vandløb og anlæg Klassificering af vandløb ( 8) Kapitel 5 - Regulativer for offentlige vandløb mv. Godkendelse af vandløbsregulativer ( 12) Kapitel 6 - Regulering mv. af vandløb og anlæg af nye vandløb Regulering af vandløb ( 17) a) i større eller principielle sager b) i mindre sager Kapitel 7 - Vandløbenes vedligeholdelse Vandstandsmåling med henblik på sikring af vandføringen ( 27) Vedligeholdelse og drift af vandløb ( 31) Ny beplantning langs vandløb ( 34) Kapitel 8 - Vandløbsrestaurering Vandløbsrestaurering ( 37) a) i større eller principielle sager b) i mindre sager Kapitel 10 - roer, opstemningsanlæg, flademål mv. Anlæg af større broanlæg ( 47) Opstemningsanlæg eller lignende ( 48 og 49): 29

33 Plan-,Miljø- og Klimaudvalget yrådet Plan-, Miljø- og Klimaudvalget = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud a) i større eller principielle sager b) i mindre sager Påbud om ændring af opstemningsanlæg eller lignende ( 50) a) i større eller principielle sager b) i mindre sager Kapitel 11 - Tilsyn og kontrol Tilsyn med vandløb ( 54) Påbud om lovliggørelse af ulovlige forhold eller udførelse af manglende vedligeholdelsesarbejder ( 54) a) i større eller principielle sager b) i mindre sager Foretagelse af det fornødne uden påbud og på den forpligtigedes regning ved fare for betydelig skade ( 55) Udpegning af lodsejerrepræsentation til synsforretninger ( 60) Påbud om lovliggørelse med hjemmel til efterfølgende politianmeldelse Kapitel 12 - Forskellige bestemmelser Udgiftsfordeling og benyttelsesret ( 63) Udfærdigelse af attester over bidrag ( 66) Fordeling af udgifter på parceller efter udstykning ( 67) Fastsættelse af bidrag ifm. ændret afstrømning til vandløbet ( 68) Fastsættelse af retningslinier for gebyrer ved behandling af visse sager ( 70) * Kapitel 13 - Ekspropriation og erstatning eslutning om ekspropriation ( 71) 30

34 Plan-,Miljø- og Klimaudvalget yrådet Plan-, Miljø- og Klimaudvalget = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud Kapitel 14 - Afgørelser af andre økonomiske spørgsmål Søge tilvejebragt forlig om økonomiske spørgsmål, herunder bidragsfordeling samt indbringelse af spørgsmål for taksationsmyndigheden ( 74) Kapitel 16 - Klager Påklage af afgørelser ( 80) Dispensation til bygge- og anlægsarbejder ( 82) Lov om miljømål emærkninger/indsigelser til de statslige vandplaner ( 28, stk. 2) Udarbejdelse af handleplan for realiseringen af vandplan og indsatsprogram ( 31 a-e) Udarbejdelse af handleplan for gennemførelsen af Natura 2000 plan ( 37 a) * * * Lov om kystbeskyttelse Tilladelse til opsætning af mindre badebroer Lov om råstoffer Kapitel 3 - Forekomster på landjorden Eventuelle indsigelser til Regionsrådets råstofplaner ( 6a) Tilladelse til ny eller fortsat indvinding af råstoffer ( 7) Tilladelse til ny eller fortsat indvinding i sager omfattet af de detaljerede retningslinier i råstofplanen ( 7), hvor der indvindes under grundvandsspejlet Meddelelse af afslag efter krav fra anden myndighed ( 7) Endelig tilladelse til igangsætning af indvinding, når stillede vilkår er opfyldt ( 7) Tilbagekaldelse af tilladelse til råstofindvinding ( 11) 31

35 Plan-,Miljø- og Klimaudvalget yrådet Plan-, Miljø- og Klimaudvalget = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud Kapitel 7 - Tilsyn Spørgsmål i forbindelse med driftsforhold, tilsyn mv. herunder påbud og politisager for at få opfyldt stillede vilkår ( 31 og 44) eslutning om udførelse af efterbehandling på ejers/brugers bekostning (anvendelse af sikkerhedsstillelse) ( 33) Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Oplysning af berørte ejere eller brugere om begrænsningerne for etablering af anlæg for mere end 15 dyreenheder ( 7, stk. 4) Dispensation fra afstandskravene ved etablering af rideskoler og hestepensioner med mere end 3 dyreenheder ( 9, stk. 1) Påbud om en mere hensigtsmæssig placering, indretning og drift ved etablering af stalde, gødningsopbevaringsanlæg m.v. ( 9, stk. 2) Dispensation fra afstandskravene ved etablering af stalde, gødningsopbevaringsanlæg m.v. ( 9,stk.3) a) i større eller principielle sager b) i mindre sager Tilladelse eller godkendelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug ( 10-12) a) i større eller principielle sager b) i mindre sager Godkendelse af øvrige arealer, som ikke er omfattet af til afsætning af husdyrgødning fra husdyrbrug ( 16) Meddelelse af påbud, hvis et husdyrbrug medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening - eller skønnes at indebære en nærliggende risiko for dette ( 39) Umiddelbart forbud vedr. overholdelsen ( 43) Tilsyn med overholdelsen af loven samt at påbud og forbud efterkommes ( 44, stk. 1 og 2) 32

36 Plan-,Miljø- og Klimaudvalget yrådet Plan-, Miljø- og Klimaudvalget = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud Lov om drift af landbrugsjorder Tilladelse til skovplantning i områder, hvor skovplantning ifølge gældende planlægning er uønsket ( 9, nr. 2) Kommunens forpligtelser fremgår yderligere af bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo: Udarbejdelse af indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo ( 1, stk. 2) Udføre kontrol, for at sikre overholdelse af indsatsplanen ( 4) Påbud om bjørneklobekæmpelse i medfør af indsatsplanen ( 5) Klager til Plantedirektoratet ( 6) Lov om jordressourcers anvendelse Vurdering af arealer som anmeldes med 15 års genopdyrkningsret Lov om udvikling af landdistrikterne Udpegning og revision af Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL-områder) nformation om Miljø Venlige Jordbrugsforanstaltninger (MVJ) til landmænd Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. Kommunens forpligtelser fremgår af ekendtgørelse om krydsoverensstemmelse: Kontrol med kravene om krydsoverensstemmelse ved ansøgninger om støtte til landbrugsaktiviteter ( 2) ndberetning af manglende overholdelse ( 10) Høring af landbrugeren om resultaterne af kontrollen ( 9) Kvalitetssikring af kontrollen med krydsoverensstemmelse ( 11) Forsyning Lov om vandforsyning mv. Kapitel 3 - Kortlægning og planlægning 33

37 Plan-,Miljø- og Klimaudvalget yrådet Plan-, Miljø- og Klimaudvalget = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud Udarbejdelse af indsatsplaner ( 12-13) * Nedsættelse af et koordinationsforum til biståelse ved udarbejdelsen af indsatsplaner ( 12) Udarbejdelse af vandforsyningsplaner ( 14) * Kapitel 4 - Vandindvinding og vandindvindingsanlæg Meddelelse af vandindvindingstilladelser ( 20 og 21) a) i større eller principielle sager b) i mindre sager Kapitel 5 - Anden indvinding og bortledning af vand Tilladelse til bortledning af grundvand ( 26-27) a) i større eller principielle sager b) i mindre sager Kapitel 6 - Ændring i og bortfald af retten til vandindvinding Ændring og bortfald af retten til vandindvinding ( 29, 32, 33, 35 og 36) a) i større eller principielle sager b) i mindre sager Kapitel 7 - Ekspropriation og aftaler om fast ejendom Udførelse af tekniske arbejder nødvendige for udarbejdelsen af planer for vandforsyningsanlæg eller beskyttelsen af vandet mod forurening ( 39) eslutninger om ekspropriation ( 40) Kapitel 9 - Forholdet mellem et alment vandforsyningsanlæg og forbrugerne ndskrænkning af vandforbruget - herunder vanding af haver i tørkeperioder ( 52) Fastsættelse af gebyrer ( 52 c) * Godkendelse af regulativer for almene vandforsyningsanlæg ( 55) * Kapitel 10 - Tilsyn Udførelsen af tilsyn ( 57, 58 og 60) 34

38 Plan-,Miljø- og Klimaudvalget yrådet Plan-, Miljø- og Klimaudvalget = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud ndskærpelser i forbindelse med rutinemæssige undersøgelser af drikkevandskvaliteten fra vandforsyningsanlæg ( 62): påbud om sikring af drikkevandskvaliteten påbud om kogning af vand til husholdningsbrug, når vandet er konstateret sundhedsfarligt i lettere grad forbud mod brug af vandet til husholdning, når dette er svært forurenet Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. Godkendelse af regulativer og takster ( 3, stk. 1, 2 og 3) * Alle afgørelser i henhold til regulativerne Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. Påbud om adgang til fælles udnyttelse af master ( 3, stk. 1 og 2 samt 11, stk. 1 og 2) Fastsættelse af vilkår om den samlede dimensionering af masten med henblik på at gøre fælles udnyttelse mulig ( 8, stk. 1) Pålæggelse af tvangsbøder ved manglende fælles udnyttelse og opsætning af antennesystemer ( 21) Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer Godkendelse af Risikostyringsplaner Veje og trafik Lov om offentlige veje Kapitel 1 - Vejenes inddeling og vejmyndighederne Vejregister ( 8) 35

39 Plan-,Miljø- og Klimaudvalget yrådet Plan-, Miljø- og Klimaudvalget = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud Kapitel 2 - Almindelige bestemmelser om vejenes administration Anlæg, drift og vedligeholdelse, hvor der ikke er bevillingsmæssig dækning ( 10) Anlæg, drift og vedligeholdelse, hvor der er bevillingsmæssig dækning ( 10) * Forbeholdelse af veje for visse færdselsarter ( 13) Anlæg af nye veje og nedlæggelse af bestående ( 23) Optagelse af almene og private fællesveje som kommuneveje ( 23) Kapitel 3 - Vejplanlægning Planer for nye veje og større forlægninger mv. ( 26) * Kapitel 4 - Sikring af vejanlæg yggelinier, udvidelses- og planlægningslinier ( 34 og 35) Oversigtsarealer i vejkryds ( 34, stk. 2) Hjørneafskæring ved ekspropriation ( 41) yggelinier (dispensationer og undtagelser) ( 42, stk. 1) Hjørneafskæringer (dispensationer og undtagelser) ( 42, stk. 2) Kapitel 5 - Ekspropriation og taksation værksættelse af ekspropriation (principbeslutning) ( 43) Gennemførelse af åstedsforretning ( 47 og 48) Ekspropriationsbeslutning og tiltrædelse af erstatningens størrelse ( 49) Frivillige aftaler om mindre arealafståelser, rådighedsindskrænkninger og servitutter mv. ndbringelse for en taksationskommission ( 52) Automatisk indbringelse Udpegelse af landinspektør til bistand for taksationskommissionen ( 59) 36

40 Plan-,Miljø- og Klimaudvalget yrådet Plan-, Miljø- og Klimaudvalget = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud Skøn om udbetaling uden panthavernes samtykke ( 64) Kapitel 6 - Adgangsforhold til offentlige veje Adgangsforhold i forbindelse med anlæg eller ombygning af offentlige veje ( 69) Anlæg af nye adgange til offentlig vej ( 70) enyttelse af bestående adgange til offentlig vej ( 71) Adgangsbestemmelser ( 73) Overtagelse af areal ( 78 og 79) Undtagelser fra adgangsbestemmelser ( 80) Kapitel 8 - Udskillelse af vejareal i matriklen. Hævd Udskillelse i matriklen ( 89) Kapitel 9 - Nedlæggelse af offentlige og almene veje Nedlæggelse af offentlige veje ( 90-91) Mindre aflagte arealer ( 92) Nedlæggelse af almene veje ( 93) Kapitel 10 - Offentlige stier Anlæg, nedlæggelse og overtagelse ( 97) Fortegnelse over offentlige stier ( 98) Vedligeholdelse af offentlige stier ( 99) Drift og vedligehold, hvor der er bevillingsmæssig dækning Kapitel 11 - Forskellig råden over offentlige veje Opgravning mv. af vejareal ( 101) Særlig råden over vejareal ( 102 og 103) Regulativ for særlig råden over vejareal Stadepladser (herunder etablering af permanente) Oprettelse eller udvidelse af tankanlæg ( 104) Tilladelse til sporanlæg ( 104 a og 105) 37

41 Plan-,Miljø- og Klimaudvalget yrådet Plan-, Miljø- og Klimaudvalget = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud gangsættelse af ledningsarbejder ( 106) eslutning om opkrævning af parkeringsafgift ( 107) Kapitel 12 - Forskellige bestemmelser Anbringelse af vejskilte, færdselstavler mv. ( 108) Pålæg om opsætning af hegn mod vej erigtigelse af ulovligt forhold ( 114) Ved politianmeldelse og retssager Øvrige forhold Lov om private fællesveje Lovens anvendelsesområder eslutninger om lovens anvendelsesområder ( 3) Private fællesveje på landet Vejudlæg mv. Godkendelse af vejudlæg mv. standsættelse og vedligeholdelse Vejsyn standsættelsens eller vedligeholdelsens omfang Fordelingen af arbejdet Vejmyndighedens udførelse af arbejdet Private fællesveje i byer og bymæssige områder Udlæg og anlæg af private fællesveje Vejfortegnelse Vejudlæg Hjørneafskæring 38

42 Plan-,Miljø- og Klimaudvalget yrådet Plan-, Miljø- og Klimaudvalget = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud Godkendelse af skitseprojekt for vejudlæg Udstykning Fremlæggelse af projekt Offentlig kundgørelse Overtagelse af restarealer Vejanlæg efter krav fra vejmyndigheden Erstatning Anlæg og ibrugtagen af vej Fordeling af anlægsudgifter Forskellig råden over private fællesveje Forandringer, færdselsregulering mv. Samtykke til forandringer - færdsel elysning eplantning Overkørsler og overgange Særlig brug af vejareal Godkendelse af nedlægning/omlægning af ledninger Ledninger og opgravninger Nedlæggelse af private fællesveje Nedlæggelse af private fællesveje standsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje Almindelig vedligehold, hvor påbud gives til tilgrænsende grundejer Andre brugeres forpligtelser Vejsyn mv. Servitutforpligtelse 39

43 Plan-,Miljø- og Klimaudvalget yrådet Plan-, Miljø- og Klimaudvalget = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud Kommunens udførelse af arbejdet Fordelingen af udgifter ved samlede arbejder Vintervedligeholdelse og renholdelse Snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse - i byer og bymæssige bebyggelser - private fællesveje og stier på landet - private veje estemmelse om, at kommunen udfører grundejerens forpligtelser på dennes regning Nærmere forskrifter vedrørende snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse Overdragelse af pligter ( 84) Tilsyn med overholdelsen af pligterne Fjernelse af affald og genstande Forskellige bestemmelser Udstykning Afholdelse af erstatningsudgifter ortfald af servitutforpligtelser erigtigelse af ulovligt forhold - hvor forvaltningen har beslutningskompetencen - ved politianmeldelse og retssager Lov om grundejerbidrag til offentlige veje Pålæg af vejbidrag ( 3) idragsfordelingen ( 11) Fremlæggelse og indkaldelse ( 13) Anlægsudgifternes afholdelse ( 14) etaling af vejbidrag ( 15) Omfordeling af vejbidrag ( 17) Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Kapitel 2 - Offentlige veje og stier Snerydning - herunder fastlæggelse af omfang og rækkefølge ( 2) Erstatning for tab og ulemper ved snerydning ( 2, stk. 6) Glatførebekæmpelse ( 3) og renholdelse ( 4) 40

44 Plan-,Miljø- og Klimaudvalget yrådet Plan-, Miljø- og Klimaudvalget = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud Pålæg af forpligtelse til at snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov og sti ud for ejendommen ( 5) Færdselsloven Kapitel 2 - Regler for al færdsel Skolevejsforanstaltninger ( 3, stk. 3) Kapitel 13 - efordring, belæsning, vægt, dimensionering m.v. Forhandling med politi om tunge transporter ( 85-86) Kapitel 15 - Færdselsregulering og afmærkning mv. Regulering af færdslen ved vej- og broarbejder ( 90) estemmelser vedrørende færdselsindskrænkninger ( 92) Samtykke til ubetinget vigepligt, ensrettet færdsel og lokale hastighedsgrænser m.v. ( 92 a) Tilvejebringelse af afmærkning ( 96) Godkendelse af afmærkning på private fællesveje ( 97) Afgørelse om udførelse m.v. af vejanlæg ( 100) Kapitel 17 - Straf, afgifter m.v. Oprettelse af kommunal parkeringskontrol og virkeområde ( 122 a) Pålæggelse af parkeringsafgift ( 122 a) nddrivelse af ubetalt afgift ( 122 b og 122 c) ndsigelse mod parkeringsafgift ( 122 b) (Afgørelse om pålæggelse af afgift kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed og er ikke omfattet af forvaltningslovens 19 (partshøring) ( 121, stk. 2)) Lov om taxikørsel, jf. bekendtgørelse om taxikørsel 41

45 Plan-,Miljø- og Klimaudvalget yrådet Plan-, Miljø- og Klimaudvalget = eslutter, = ndstiller De med stjerne markerede er angiver, hvor der er delegationsforbud Oprettelse af og fastsættelse af regler om antallet af taxiholdepladser og benyttelse af disse ( 24-27) Lov om trafikselskaber Udarbejdelse af høringssvar i forbindelse med udarbejdelsen af statslige trafikplaner ( 8) * Afgive bestilling om ændringer i den lokale bustrafik hos Movia eskyttelsesrumsloven Påbud om etablering af sikringsrum Øvrige forhold: a) afgørelser uden økonomisk betydning for kommunen b) afgørelser med økonomisk betydning for kommunen 42

46 ørne- og Skoleudvalget ndholdsfortegnelse Lovområde Lov om social service Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge Lov om folkeskolen Lov om friskoler og private grundskoler mv. Lov om folkehøjskoler Lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Lov om integration af udlændinge i Danmark Lov om almene boliger (ift. til integrationsdelen) Lov om ungdomsskoler Lov om vejledning om uddannelse og erhverv 43

47 ørne og Skoleudvalget yrådet ørne- og Skoleudvalget = eslutter, = ndstiller Generelt Fastsættelse af børne- og ungepolitikken Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift Fastsættelse af medborgerskabs-politikken Lov om social service Generelt Kommunens sammenhængende børnepolitik Tilbagebetaling af fejlagtige udbetalinger til personer Fastsættelse af takst for kommunale specialtilbud Overførsel af regionale tilbud beliggende i kommunen Godkendelse af rammeaftale mellem Regionsrådet og kommunerne i Regionen Dagtilbud Oprettelse, væsentlig ændring og nedlæggelse af egne specialinstitutionstilbud Andet Hjælpeforanstaltninger til børn, unge og familier, med særlige behov for støtte Foranstaltninger af væsentlig betydning af hensyn til et barns/en ungs særlige behov for støtte Meddelelse af forældrepålæg Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge Generelt Fastsættelse af forældrebetaling 44

48 ørne og Skoleudvalget yrådet ørne- og Skoleudvalget = eslutter, = ndstiller Etablering af dagtilbud, fritidshjem og fritidsklubber Fastsættelse af budget og tilskud til dagtilbud, fritidshjem og fritidsklubber, samt tilskud til privat pasning Fastsættelse af rammerne for tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud mv. Pædagogisk læreplan Godkendelse af den pædagogiske læreplan Vurdering af yderligere handlinger på baggrund af årlig evaluering af den pædagogiske læreplan Sprogvurdering og sprogevaluering Kommunens mål og rammer for sprogvurderinger og den sprogunderstøttende pædagogiske indsats Forældrebestyrelse Vedtægter for styrelsen af de kommunale dagtilbud Vedtægt for styrelsen af selvejende daginstitutioner Stemmeret til medarbejderrepræsentanter i forældrebestyrelser i kommunale daginstitutioner og dagpleje Forældrebetalt madordning Etablering af madordninger i kommunale og selvejende daginstitutioner Tilskud til forældrebetalte madordninger i kommunale, selvejende og private dagtilbud Dagtilbud Godkendelse af driftsoverenskomst med selvejende daginstitutioner Godkendelse af aftale om drift af privatinstitution Kriterier for godkendelse af privatinstitution 45

49 ørne og Skoleudvalget yrådet ørne- og Skoleudvalget = eslutter, = ndstiller Krav om driftsgaranti for privatinstitution Tilbagekaldelse af godkendelse af privatinstitution Depositum ved ansøgning om godkendelse af privatinstitution Godkendelse af aftale om drift af privat dagpleje Godkendelse af lokaliteter til dagpleje Godkendelse af dagpleje til op til 10 børn ndregning af dagplejens egne børn i dagplejens børnetal Optagelse, pasningsgaranti, plads i anden kommune og opsigelse Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud Lukning af ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner Retningslinier for udmeldelse af børn i dagtilbud Tilskud til dagtilbud og forældrenes egenbetaling Tilskud til kommunale og selvejende dagtilbud Tilskud til privat dagpleje Ekstra tilskud til institutionskommune ved valg af dagtilbud i anden kommune Fritidshjem til børn i skolealderen Stemmeret for medarbejderrepræsentanter i forældrebestyrelser i kommunale fritidshjem Vedtægter for styrelsen af kommunale fritidshjem Godkendelse af vedtægt for selvejende fritidshjem Madordninger i fritidshjem Maksimumbeløb for forældres betaling til madordninger 46

50 ørne og Skoleudvalget yrådet ørne- og Skoleudvalget = eslutter, = ndstiller Tilskud til forældrebetalte madordninger i kommunale, selvejende og private fritidshjem Aftale om drift af selvejende fritidshjem Aftale om drift af private fritidshjem Optagelse, plads i anden kommune og opsigelse Optagelse i fritidshjem Retningslinier for optagelse af børn i kommunale og selvejende fritidshjem Lukning af ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner Retningslinier for udmeldelse af børn i dagtilbud Private pasningsordninger Etablering og drift af private pasningsordninger til flere end to børn Tilladelse til pasning af op til 5 børn i private hjem Tilladelse til pasning af op til 10 børn i private hjem Godkendelse af aftale om privat pasning Puljeordninger Aftale om højere tilskud end lovfastsat minimum Lov om folkeskolen Generelt eslutning om fælles ledelse af flere selvstændige skoler, jf. 24, stk.3 eslutning om fælles ledelse for folkeskole med evt. SFO og kommunalt dagtilbud eller fritidshjem, jf. 24a Struktur og indhold Tilladelse i særlige tilfælde til højere elevtal i grundskolens klasser end 28 - max 30 47

51 ørne og Skoleudvalget yrådet ørne- og Skoleudvalget = eslutter, = ndstiller Skolevæsenets ordning eslutning om, at en selvstændig skole kun omfatter 10. klassetrin eslutning om nedlæggelse af skole Fastlæggelse af skoledistrikter i forbindelse med strukturændringer Undervisningspligt/ndskrivning og optagelse i folkeskolen Fastsættelse af retningslinjer om optagelse i en anden skole end distriktsskolen Suspension af det frie skolevalg Styrelsen af kommunens skolevæsen Fastlæggelse af mål og rammer for skolernes virksomhed, jf. 40 Fastsættelse af antallet af skoler Rammer for klassedannelsen i skolevæsenet Omfang af specialundervisning og specialpædagogisk bistand Omfang af specialundervisning og specialpædagogisk bistand indenfor budgetrammen Omfang af undervisning i fritiden Omfang af SFO Generelle retningslinjer for voksne i undervisningen på klassetrin Generelle retningslinjer for kulturcenteraktiviteter Retningslinjer for indskrivning og optagelse Fastsættelse af rammerne for forplejning, fx skolemælk Fastsættelse af skolebiblioteksordning 48

52 ørne og Skoleudvalget yrådet ørne- og Skoleudvalget = eslutter, = ndstiller Andre spørgsmål, der ikke er henlagt til de enkelte skoler, fx fastlæggelse af ferieplan efordring af elever i folkeskolen Godkendelse af visse børns opfyldelse af undervisningspligten uden for folkeskolen Udarbejdelse af årlig kvalitetsrapport Drøftelse, stillingtagen og opfølgning på årlig kvalitetsrapport Fastsættelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skoler ilag til vedtægten Politisk repræsentation efter anmodning i skolebestyrelsesmøder uden stemmeret Nyvalg til skolebestyrelsen ved en skole, der modtager alle eller en væsentlig del af eleverne fra en nedlagt skole Ved skolesammenlægning, at begge skolers skolebestyrelser fungerer sammen indtil ophør af valgperiode Fravige krav om skolebestyrelse, valgtidspunkt samt godkende forskudte valg ved kommunale special-skoler og heldagsskoler Fastsættelse af vederlag og erstatning for dokumenterede merudgifter ved varetagelsen af medlemskab af en skolebestyrelse Ansættelse og afsked Ansættelse af skoleledere Afsked af skoleledere Ansættelse af lærere Afsked af lærere Afsked af skolens øvrige personale 49

53 ørne og Skoleudvalget yrådet ørne- og Skoleudvalget = eslutter, = ndstiller Udgifterne til folkeskolen/de økonomiske rammer Fastsættelse af de økonomiske rammer for skoleområdet Fastsættelse af evt. betaling for deltagelse i undervisning efter 3, stk. 3. etaling for undervisning i fritiden og på klassetrin for voksne samt for deltagelse i kulturcenteraktiviteter Tilbageholdelse af fremtidig månedlig betaling for SFO i fremtidig kontanthjælp Andet Fastsættelse af tid til konfirmationsforberedelsen Lov om friskoler og private grundskoler mv. Afholdelse af prøver til sikring af undervisningsniveau ved undervisning i hjemmet Fritagelse for tilsyn ved undervisning i hjemmet Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge Retningslinjer for børn og unges indflydelse på indholdet af det enkelte tilbud Etablering og drift af kommunale klubtilbud Aftale om drift af selvejende klubtilbud Aftale om drift af private klubtilbud Optagelse, plads i anden kommune og opsigelse Optagelse i klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge Selvejende og private klubtilbuds mulighed for selv at træffe afgørelse om optagelse i klubtilbuddet Retningslinjer for optagelse af børn i klubtilbud 50

54 ørne og Skoleudvalget yrådet ørne- og Skoleudvalget = eslutter, = ndstiller Lukning af ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner i klubtilbud Udmeldelse af et klubtilbud Selvejende og private klubtilbuds mulighed for selv at træffe afgørelse om udmeldelse af klubtilbuddet Retningslinjer for udmeldelse af børn og unge af et klubtilbud mv. Tilskud til klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge og forældrenes egenbetaling Tilskud til forældre pr. barn i kommunale og selvejende klubtilbud mv. Tilskud til materialer og forplejning Tilskud og egenbetaling Tilskud til private klubtilbud Ekstra tilskud til institutionskommune ved valg af klubtilbud mv. i anden kommune Søskendetilskud ved mere end et barn i et dagtilbud, fritidshjem, SFO, klubtilbud mv. eller privat pasning Lov om folkehøjskoler og lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Tilskud til nedsættelse af elevers elevbetaling Lov om integration af udlændinge i Danmark yrådets opgaver Samordning af almindelig integrationsindsats 51

55 ørne og Skoleudvalget yrådet ørne- og Skoleudvalget = eslutter, = ndstiller Lov om ungdomsskoler Ansættelse og afskedigelse af ungdomsskoleleder Fastsættelse af de økonomiske rammer for ungdomsskolens virksomhed Ansættelse og afsked af pædagogisk medhjælp, lærere og andre pædagogiske medarbejdere Omfang af ungdomsskoletilbudet jf. 3, stk. 2 Samarbejde med andre kommuners ungdomsskoler jf. 2, stk. 3 Sammensætning af ungdomsskolens bestyrelse, samt udpegning af medlemmer til denne. jf. 7 52

56 for Fritids- og drætsudvalget ndholdsfortegnelse Lovområde Folkeoplysningsloven Sundhedslovens 119, stk.1 kke lovbestemte opgaver drætshaller og anlæg 53

57 Fritids- og drætsudvalget yrådet Fritids- og drætsudvalget = eslutter, = ndstiller Generelt eslutning om fælles områdeledelse Folkeoplysningsloven Fastsættelse og fordeling af årlig beløbsramme mellem voksenundervisning, frivillige foreninger, udviklingspulje, pensionisttilskud mv. Fastsætte regler for tilskud efter udviklingspuljen Nedsættelse af Fritidsforum Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til det frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Godkendelse af foreninger som folkeoplysende (enten som frivillig folkeoplysende eller om folkeoplysende voksenundervisning) Afgøre om en forening opfylder betingelserne for at opnå tilskud Ordningen administreres i øvrigt af administrationen med klageadgang til Fritids- og drætsudvalget Den folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning (særlig tillæg) Retningslinjer for tildeling af tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for særlige grupper (Pensionisttilskud) Ordningen administreres af administrationen med klageadgang til Fritids- og drætsudvalget 54

58 Fritids- og drætsudvalget yrådet Fritids- og drætsudvalget = eslutter, = ndstiller Anvisning af offentlige lokaler Retningslinjer for anvisning og benyttelsen af kommunale lokaler og haller nddrage tilladelsen til at benytte lokaler Undlade at imødekomme nye ansøgninger om tilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale eslutte, at der ikke ydes tilskud til nye lejemål i haller, nye lokaler og lejrpladser samt væsentlige udvidelser m.v., der indebærer merudgifter for kommunen Ordningen administreres i øvrigt af administrationen med klageadgang til Fritids- og drætsudvalget Øvrig Klage over udvalgets afgørelser, 41 Sundhedsloven Forebyggelse og sundhedsfremme 119 eslutning om deltagelse i kommunale/private partnerskaber kke lovbestemte opgaver drætshaller, anlæg og foreningshuse Driftsaftaler i forbindelse med drift af haller, foreningshuse, lokaler til foreningsbrug m.v. Retningslinjer for foreningskontrakter vedrørende vedligeholdelse og rengøring af ubemandede klubhuse Retningslinjer for tilskud Tilskud under kr. til enkeltarrangementer 55

59 Fritids- og drætsudvalget yrådet Fritids- og drætsudvalget = eslutter, = ndstiller Tilskud over kr. til enkeltarrangementer Drift af foreningskontrakter Leje af idrætsfaciliteter Vedtægter og øvrige aftaler, der regulerer forholdene mellem de selvejende haller og. Efterretning og/eller godkendelse af regnskab Nivå Havn Vedtægter for forretningsudvalget for Nivå Havn Ordensreglement for Nivå Havn Takster Nivå Havn Administration af tilskud til forsamlingshuse Fastsættelse af regler for gaver til sportsudøvere m.v. evilling af kontante gaver til sportsudøvere Sundhedspolitikken Folkeoplysningspolitikken Kultur- og drætspolitikken Handleplaner og udmøntning af politikker 56

60 for Kulturudvalget ndholdsfortegnelse Lovområde Lov om biblioteksvirksomhed Museumsloven Lov om musik Lov om scenekunst kke lovbestemte opgaver Øvrig kulturel virksomhed m.v. 57

61 Kulturudvalget yrådet Kulturudvalget - = eslutter, = ndstiller Generelt eslutning om fælles områdeledelse Lov om biblioteksvirksomhed Samarbejde med andre kommuner om hel eller Delvis biblioteksbetjening, 3, stk.1 Åbningstider 3 stk. 2 Oprettelse eller lukning af afdelinger, 3 stk. 2 Salg af viden, der er oparbejdet i folkebiblioteket i forbindelse med løsning af de almindelige biblioteksopgaver, 20, stk.1 og 3 Fastsættelse af bødetakster, 21 Retningslinjer for udelukkelse, varsel og udelukkelsesperiode, 31, stk.2 Reglement for brugernes benyttelse, 35 Museumsloven Godkendelse af vedtægter Regnskab til orientering Lov om musik Fredensborg Kommunale Musikskole Takster for elevbetaling Godkendelse af vedtægter Lov om scenekunst Statsrefusion af kommunens udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater administreres af Kulturafdelingen 58

62 Kulturudvalget yrådet Kulturudvalget - = eslutter, = ndstiller Øvrig kulturel virksomhed m.v. iografvirksomhed Forpagtningskontrakt med forpagter Aftale mellem Humle io og administrationen vedrørende børnefilmklubben Kulturelle tilskud Retningslinjer for kulturelle tilskud Tilskud under kr. til enkeltarrangementer Tilskud over kr. til enkeltarrangementer Vedtægter for Lokalhistoriske Arkiver Tværgående kommunale samarbejder Driftsaftaler i forbindelse med foreningshuse, lokaler til foreningsbrug m.v. Fredtoften Kulturelle aktiviteter Kunstfonden Statutter for kunstfonden Politikker Kultur- og drætspolitikken Handleplaner og udmøntning af politikker VENSKASYSAMAREJDET Ven. Komt. Fastlæggelse af Komitéens budgetramme - Vedtægter Overordnede retningslinjer Politikker og strategier Fastsættelse af standardtakster for rejsetilskud 59

63 Kulturudvalget yrådet Kulturudvalget - = eslutter, = ndstiller Administration af tilskud efter standardtakster til venskabsbybesøg evilling af ekstraordinære rejsetilskud og besøgstilskud over kr. evilling af ekstraordinære rejsetilskud og besøgstilskud under kr. 60

64 for Social- og Seniorudvalget ndholdsfortegnelse Lovområde Lov om aktiv socialpolitik Lov om integration af udlændinge i Danmark Lov om social service Ferieloven Sundhedsloven Lov om regionernes finansiering Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling Lov om værgemål olig Lov om almene boliger Lov om boliger for ældre og personer med handicap Lov om kommunal anvisningsret Lov om leje Generel boligsocial indsats Retssikkerhed Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 61

65 Social- og Seniorudvalget yrådet Social- og Seniorudvalget = eslutter, = ndstiller Generelt eslutning om fælles områdeledelse Lov om aktiv socialpolitik Forsørgelse Hjælp til forsørgelse Særlige regler om hjælp til visse persongrupper Særlig støtte Sanktioner Revalidering Ledighedsydelse Ydelse af hjælp Hjælp i særlige tilfælde Hjælp til efterlevende Tilbagebetaling Klageregler Klage til beskæftigelsesankenævnet Klage til det sociale nævn Lov om integration af udlændinge i Danmark oligplacering af flygtning oligplacering af flygtning Aftalte kommunekvoter Erhvervelse, indretning eller leje af ejendomme med henblik på udlejning Udbetaling af integrationsydelse Hjælp i særlige tilfælde Hjælp i særlige tilfælde Administration Tilvejebringe oplysninger 62

66 Social- og Seniorudvalget yrådet Social- og Seniorudvalget = eslutter, = ndstiller ndhentning og videregivelse af oplysninger ndhente oplysninger ndhente samtykke Videregive oplysninger Afgive udtalelse Klageregler Klage Lov om social service Generelt Fastsættelse af takst for kommunale tilbud Overførsel af regionale tilbud beliggende i kommunen Årlig rammeredegørelse til regionen Godkendelse af rammeaftale mellem Regionsrådet og kommunerne i Regionen Årlig redegørelse til Udviklingsrådet Nedsættelse af bruger - og pårørenderåd Vedtægter for bruger - og pårørenderåd Tilbagebetaling af fejlagtige udbetalinger til personer evilling af forebyggende foranstaltninger ørn Handicapydelser til familier med hjemmeboende handicappede børn og unge Voksne Fastsætte retningslinjer for benyttelse af tilbud Anvisning af husly for husvilde Personlig hjælp, omsorg og pleje 63

67 Social- og Seniorudvalget yrådet Social- og Seniorudvalget = eslutter, = ndstiller Model for leverandørvalg Tilrettelæggelse og levering af hjælpen Kontant tilskud til hjælp, som pågældende selv antager Ledsagelse og kontaktperson Dækning af nødvendige merudgifter eskyttet beskæftigelse og aktivitets-, samværs - og botilbud Træning 79 Forebyggende hjemmebesøg til ældre 79 a Træning 86 Hjælpemidler, boligindretning og befordring Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom og pasning af døende Sygeplejeartikler Ældreboliger Kvalitetsstandarder Tilbud om særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ehandling af stofmisbrugere og borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer eskyttet beskæftigelse og aktivitets, samværs - og botilbud Magtanvendelse Ved indkøb at nye systemer Fastholdelse m.v. 64

68 Social- og Seniorudvalget yrådet Social- og Seniorudvalget = eslutter, = ndstiller Tilbageholdelse i boligen Anvendelse af beskyttelsesmidler Optagelse i særlige botilbud uden samtykke a. pågældende modsætter sig b. pågældende modsætter sig ikke Advokatbistand og værge Klage til Ankestyrelsen Kontrol af registreringer Godkendelse af årlige beretninger Handleplaner Tilsyn Model for tilsyn med institutioner Udførelse af tilsyn med institutioner Godkendelse af private botilbud Årlig tilsynsredegørelse Klage Klage til Ankestyrelsen Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling eslutning om benyttelse af lovens bestemmelser eslutning om tilbud Sundhedsloven Udstede bevis til personer med ret til ydelser Overføre personer i sikringsgruppe Yde hjælp til supplering Yde begravelseshjælp Yde tilskud til ydelser købt i et andet land Udbetaling af kontanttilskud 65

69 Social- og Seniorudvalget yrådet Social- og Seniorudvalget = eslutter, = ndstiller Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Tandpleje til børn og unge Omsorgstandpleje 131 og 132 Tilbyde omsorgstandpleje ndgå aftale med Regionsrådet om omsorgstandpleje eslutning om betalingstakst Kvalitetsstandarder Specialtandpleje 133 Tilbyde specialtandpleje (visitation) Tilvejebringe tilbud om specialtandpleje - herunder indgåelse af kontrakter/aftaler Årlig redegørelse om specialtandpleje Godkendelse af kvalitetsstandarder eslutning om betalingstakst ndgå årlig rammeaftale med regionsråd Klager vedrørende kvalitetsstandarder Tandprotese 135 Støtte til tandprotese Hjemmesygepleje 138 Yde hjemmesygepleje Genoptræning 140 Tilbyde genoptræning efter genoptræningsplaner (visitation) Tilrettelægge indsatsen 66

70 Social- og Seniorudvalget yrådet Social- og Seniorudvalget = eslutter, = ndstiller Tilvejebringe tilbud om genoptræning - herunder indgåelse af kontrakter/aftaler Godkendelse af kvalitetsstandarder Klager vedrørende kvalitetsstandarder Fysioterapi m.v. 140 a og b ehandling for alkoholmisbrug 141 Tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere (visitation) Tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling - herunder indgåelse af kontrakter/aftaler Godkendelse af eventuelle kvalitetsstandarder Klager vedrørende kvalitetsstandarder Lægelig behandling for stofmisbrug 142 Tilbyde vederlagsfri lægelig behandling til stofmisbrugere (visitation) Tilvejebringe tilbud om lægelig behandling - herunder indgåelse af kontrakter/aftaler Godkendelse af kvalitetsstandarder Klager vedrørende kvalitetsstandarder efordring og befordringsgodtgørelse 172 Tilbyde befordring eller befordringsgodtgørelse til personer der har behov for genoptræning efter sygehusudskrivelse, jf (visitation) Tilvejebringe tilbud om befordring af personer der har behov for genoptræning efter sygehusudskrivelse - herunder indgåelse af kontrakter/aftaler (tværgående kontrakt) Klager vedrørende kørselstilbud 67

71 Social- og Seniorudvalget yrådet Social- og Seniorudvalget = eslutter, = ndstiller Forhandling om varetagelse på regionsrådets vegne Kvalitetsudvikling og T 193 ndberetning til de centrale sundhedsmyndigheder 195 Patientsikkerhed 198 Samarbejde ndgåelse og vedligeholdelse af samarbejdsaftaler med Regionsrådet om indsatsen på sundhedsområdet og indsatsen for sammenhæng mellem sundhedssektoren og de tilgrænsede sektorer (sundhedsaftaler) Planlægning og gennemførelse af sundhedsberedskabet 210 Lov om regionernes finansiering 13-14, jf. sundhedslovens og 71 Grundbidrag fra kommunerne 6 Godkendelse af forhøjelse af grundbidrag til finansiering af regionens sundhedsområde ud over det enkelte års godkendte pris- og løn fremskrivning. Lov om værgemål Anmodning om værgemål Lov om almene boliger Evaluering af beboersammensætning hvert 5. år oligsocial indsats: Aftaler med boligorganisationer Struktur for samarbejde med boligorganisationer Årlige møder med boligorganisationer Årlige indberetninger til ndenrigs- og Socialministeriet og Landsbyggefonden, samt offentliggørelse Generel boligsocial indsats Koordinering og samordning af boligsociale 68

72 Social- og Seniorudvalget yrådet Social- og Seniorudvalget = eslutter, = ndstiller redskaber Koordinering, styring og samordning af det boligsociale arbejde i forhold til de projektstøttede helhedsplaner - p.t. Nivå Nu og Kokkedal på vej : eslutning om nye projekter og ændring af bestående projekter Udlejning og anvisning: Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Frit valg af ældreboliger Kommunale anvisnings - og godkendelsesordninger Lov om kommunal anvisningsret ndgå aftaler om anvisningsret i private ejendomme Anvisningsret Meddelelse om udnyttelse af anvisningsret Garanti for opfyldelse af forpligtelser Lov om leje Lejerens brug af det lejede Råderet over lejemål til boligsociale opgaver Anvise erstatningsbolig ved ekspropriation Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Generelt Planlægning og udførelse af kommunens virksomhed på det sociale område Tilsyn med, hvordan de sociale opgaver løses 69

73 Social- og Seniorudvalget yrådet Social- og Seniorudvalget = eslutter, = ndstiller Udpegning af udvalg, der behandler personsager ehandling af Ankestyrelsens praksis Tilsyn med personer med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne som i henhold til afgørelse efter straffeloven skal undergives tilsyn af de sociale myndigheder Ophold i boformer efter serviceloven Driftsaftaler med selvejende institutioner Frivilligområdet Aftale med Frivilligcenter Fredensborg Tildeling af puljemidler ( 18-midler) Seniorråd Nedsættelse af råd Høring Afholdelse af valg Vedtægter Handicapråd Nedsættelse af råd Høring Udpegning af medlemmer Vedtægter Forebyggelsesrådet Nedsættelse af råd Udpegning af medlemmer Politikker Ældrepolitik Handicappolitik 70

74 for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget ndholdsfortegnelse Lovområde Generelt Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Lov om børnepasningsorlov Lov om integration af udlændinge i Danmark Lov om sygedagpenge Lov om erhvervsfremme mv. Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge Lov om individuel boligstøtte Lov om social pension Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension Lov om vejledning om uddannelse og erhverv 71

75 Arbejdsmarkedsog Erhvervsudvalget yrådet Det lokale beskæftigelsesråd Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget =eslutter, =ndstiller, O=Orienteres Generelt Udarbejdelse af beskæftigelsespolitikken Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift Lov om aktiv beskæftigelsesindsats eslutning om tilbud efter loven på et tidligere tidspunkt end lovens minimumskrav (fx straksaktivering) Andre aktører nddragelse af andre aktører hvis retningslinjer er udformet politisk Vejledning og formidling Kontaktforløb Fastlæggelse af kontaktforløb Jobsamtale Kontrolaktion ndividuel jobplan for ledige efordringsgodtgørelse Retningslinjer for udbetaling af månedlig godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere Lov om aktiv socialpolitik Forsørgelsesydelser Ydelse af hjælp Klageadgang O Øvrige bestemmelser Årlig redegørelse til beskæftigelsesregionen Lov om børnepasningsorlov Ret til orlov Orlovsydelse Klage til Arbejdsmarkedets Ankenævn Klage til beskæftigelsesankenævn Lov om integration af udlændinge i Danmark 72

76 Arbejdsmarkedsog Erhvervsudvalget yrådet Det lokale beskæftigelsesråd Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget =eslutter, =ndstiller, O=Orienteres Overdrag. af udførelsen af opg. til org. el. foreninger ntroduktionsprogram ntroduktionsprogram Danskuddannelse Tilbudsmuligheder m.v. Tilskud til udgifter til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler ved ansættelse Lov om erhvervsfremme og erhverv i øvrigt Udarbejdelse af udtalelser til i planlægningsspørgsmål med væsentlige erhvervspolitiske interesser Udarbejdelse af udtalelser til i andre spørgsmål og sager med et væsentligt erhvervspolitisk aspekt Udvalgsansvar i relation til arbejdet omkring projektansøgninger mv. med relation til Vækstforum. etegnelse i () omfatter spørgsmål vedrørende kommunal medvirken og bevillingsansøgninger Udvalgsansvar i relation til etablering og drift af erhvervspolitiske dialogfora, hvorfra udvalget refererer tilbage til Økonomiudvalg og yråd Væksthuset: Drift og aftaler inden for den økonomiske ramme / () () () Aftaler med væsentligt nyt indhold og/eller økonomi værksætterhuset Drift og aftaler inden for den økonomiske ramme Aftaler med væsentligt nyt indhold og/eller økonomi Erhvervspolitik Øvrig erhvervsindsats Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge Tilbud om danskuddannelse ndgå aftaler med udbydere af danskuddannelse Overdrage ansvaret for danskuddannelser eslutning om at modultakstbetaling ikke skal finde anvendelse ved betaling for 73

77 Arbejdsmarkedsog Erhvervsudvalget yrådet Det lokale beskæftigelsesråd Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget =eslutter, =ndstiller, O=Orienteres danskuddannelse til udlændinge som henvises til danskuddannelse som led i et aktivt tilbud eslutning om at give fuldt eller delvist tilskud til danskuddannelse til danske statsborgere Tilvejebringe og indberette oplysninger til ministeriet ndgå aftale med udbydere om andre integrationsopgaver Lov om vejledning om uddannelse og erhverv O O O ndgåelse af aftale om fælleskommunal vejledningsvirksomhed Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension Ansøgning Afgørelse Dokumentation værksættelse af værgemål Tilbagebetaling Administration Turisme VisitNordsjælland: Drift og aftaler inden for den økonomiske ramme Aftaler med væsentligt nyt indhold og/eller økonomi Turismepolitik Øvrig turismeindsats og strategi 74

78 75

79 76

80 77

Delegationsplan for Fredensborg Kommune 2014-2017

Delegationsplan for Fredensborg Kommune 2014-2017 for 2014-2017 Revideret og godkendt af Fredensborg yråd den 14. december 2015 for yrådet har det overordnede ansvar for kommunen og kan i princippet træffe afgørelse i enhver sag, der vedrører kommunen.

Læs mere

Delegationsplan Økonomiudvalget

Delegationsplan Økonomiudvalget Delegationsplan Økonomiudvalget = ndstiller = eslutter O = Orientering ADM STU ØU K 1. Alkoholbevillinger - Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Dato: 30.08.2010 Side 1/1 Udstedelse

Læs mere

B = Beslutter I = Indstiller O = Orienteres

B = Beslutter I = Indstiller O = Orienteres Kompetenceplan for Natur- Fritids og Kulturudvalget rev 24-02-14 Symbolforklaring: K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget PTU = Plan- og Teknikudvalget NFK = Natur- Fritids og Kulturudvalget ADM

Læs mere

Delegationsplan for Dragør Kommune

Delegationsplan for Dragør Kommune for Juni 2015 Underskrift af særlige dokumenter Lovgivning: Det følger af den kommunale styrelseslovs 32, at dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Odsherred Kommune administrerer en meget stor mængde regler og bestemmelser inden for en lang række forskellige lov- og administrationsområder.

Odsherred Kommune administrerer en meget stor mængde regler og bestemmelser inden for en lang række forskellige lov- og administrationsområder. 1 ndholdsfortegnelse ndledning... 3 Økonomiudvalget (ØU)... 4 Arbejdsmarkedsudvalget (AM)... 15 Miljø- og Klimaudvalget (MOK)... 22 ørne- og Uddannelsesudvalget (U)... 54 Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Udvalget for Plan og Tekniks bemyndigelser til forvaltningen Plan, Kultur og Teknik i perioden 2014-2017

Udvalget for Plan og Tekniks bemyndigelser til forvaltningen Plan, Kultur og Teknik i perioden 2014-2017 Udvalget for Plan og Tekniks bemyndigelser til forvaltningen Plan, Kultur og Teknik i perioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Generelle forudsætninger...3 2. Bemyndigelser fra fagudvalg

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE, BY- OG TEKNIKUDVALGET DELEGATIONSPLAN 2014 Acadre sag nr. 14/2224

FREDERICIA KOMMUNE, BY- OG TEKNIKUDVALGET DELEGATIONSPLAN 2014 Acadre sag nr. 14/2224 FREDERICIA KOMMUNE, Y- OG TEKNIKUDVALGET DELEGATIONSPLAN 2014 Acadre sag nr. 14/2224 Signaturforklaring: : eslutning, I: Indstilling, O: Orientering Godkendt i y- og Teknikudvalget den XXXX Nr. Lovområde/sagsområde

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget. Regler for delegering af kompetence til forvaltningen Plan-, bygge- og almenboligområdet FORSLAG

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget. Regler for delegering af kompetence til forvaltningen Plan-, bygge- og almenboligområdet FORSLAG Miljø-, Plan- og Teknikudvalget Regler for delegering af kompetence til forvaltningen 2014-2017 Plan-, bygge- og almenboligområdet FORSLAG 16. januar 2014 Regler for delegering 2014 2017 Plan-, bygge-

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG Sagsnummer: 480-2012-115709 Dokumentnummer: 480-2012-257201 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Kim Weel Sørensen Forretningsorden for Økonomiudvalget

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Planudvalget. Delegering af kompetence til forvaltningen februar 2010

Planudvalget. Delegering af kompetence til forvaltningen februar 2010 Planudvalget Delegering af kompetence til forvaltningen 2010-2013 2. februar 2010 REGLER FOR DELEGERING 2010-2013 Regler for delegering til forvaltningen af Planudvalgets kompetence til at træffe afgørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender Lemvig Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale anliggender INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Kommunalbestyrelsen 4 Kapitel II Borgmesteren 4 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for deres

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367 Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer Opdateret den 20.12.2016 Center for Teknik Team Byg Tlf. 4849 2450 Instruks om byggesagsgebyr tek-post@horsholm.dk horsholm.dk Gebyret på alle byggesager, der

Læs mere

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love 1) LOV nr 1631 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. NST-4200-00024 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1499

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Eksempler(Mastevejledning)

Eksempler(Mastevejledning) Eksempler(Mastevejledning) 1. Opstilling af mast med antennesystem i byzone eller sommerhusområde Dette eksempel gælder tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde egnede antennepositioner på eksisterende

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Delegationsplan for Ringsted Kommune 2011 Plan- og Ejendomsudvalget

Delegationsplan for Ringsted Kommune 2011 Plan- og Ejendomsudvalget Delegationsplan for Ringsted Kommune 2011 Plan- og Ejendomsudvalget Indholdsfortegnelse Lovområde Side yggetilladelser mv. yggeloven ygningsreglement Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger oligreguleringsloven

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

SAMSPILLET I EN POLITISK LEDET ORGANISATION

SAMSPILLET I EN POLITISK LEDET ORGANISATION SAMSPILLET I EN POLITISK LEDET ORGANISATION Egedal Byråds seminar fredag den 15. april 2016 Eftermiddagens emner Arbejdsdelingen i den politiske organisation Borgmesterens og udvalgsformændenes roller

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Rådgivermøde Fremtidsfabrikken marts ErhvervsKontakten

Rådgivermøde Fremtidsfabrikken marts ErhvervsKontakten Rådgivermøde Fremtidsfabrikken - 10. marts 2016 ErhvervsKontakten ErhvervsKontakten består af: Natur og Klima Plan og Geodata Byg og Industrimiljø Fremtidsfabrikken Erhvervskonsulent Jobservice ErhvervsKontakten

Læs mere

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt.

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt. REBILD ARKITEKTERNE ApS Hobrovej 91 9530 Støvring Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257 7383 hnh@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL Feriecenter Slettestrand Slettestrandvej 140 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644

Læs mere

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Lokalrådskonference 7. november 2015 v. Anne-Mette Lade Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 PLANLOVEN Den

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20).

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20). Erik Jacobsen Koldingvej 165 8800 Viborg Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Erik Nielsen Direkte 7257 7376 pon@jammerbugt.dk 04-06-2015

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE

VINTERVEDLIGEHOLDELSE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE OG STIER I FREDERIKSSUND KOMMUNES Dette regulativ træder i kraft den 31. oktober 2007. 1. Udgave Vedtaget af Frederikssund Byråd 30. september

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan samt Tillæg nr. 4 til Gribskov Kommuneplan

Endelig vedtagelse af Lokalplan samt Tillæg nr. 4 til Gribskov Kommuneplan Ejer, indsigere og andre med retlig interesse PL 31, stk. 1, jf. 25 og 26, stk. 1. Sag: 2016/13400 009 Id: 01.02G00 Afdelingsnavn Ejendomme og Erhverv Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 03. maj 2016

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg

Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at genopføre sommerhus på ejendommen matr.nr. 25 Nørreskov, Notmark, der ligger på Stenkobbel 3, 6440 Augustenborg Sønderborg Kommune har

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 Forslag til Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 I medfør af 1, stk. 2 i lov om kystbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup

Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup Byrådet har på

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup.

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup. Anders Boysen Jepsen Spergelvej 19 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 20-02-2008

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund

Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund Lovliggørende landzonetilladelse til at udvide boligarealet ind i tilstødende udhus på ejendommen matr.nr. 369 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Lundtoftvej

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Tandrupvej 8, Tandrup, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Tandrupvej 8, Tandrup, 9600 Aars Rikke Lund Christiansen Tandrupvej 8 Tandrup 9600 Aars Dato: 22. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-51072 Dokumentnr.: 820-2015-250703 Sagsbehandler:

Læs mere

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Sekretariatschef Kåre Albrechtsen Vindmøllesekretariatet September 2011 1 De grundlæggende regelsæt: Byggelovgivningen

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Kapitel I. Kapitel II

Kapitel I. Kapitel II Styrelsesvedtægt INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I... 1 Kommunalbestyrelsen... 1 KAPITEL II... 1 Borgmesteren... 1 KAPITEL III... 2 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v... 2

Læs mere

Planlægning for naturbeskyttelse I B

Planlægning for naturbeskyttelse I B yråd U T sag nr. 10/11389 Generelt: Der lægges vægt på at friholde udvalget for mindre og konkrete sager der ligger inden for kommunens sædvanlige praksis for områderne. Sager af politisk og/eller principiel

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser.

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser. Plan og Kultur Tomas Axel Frydahl Ørsbjergvej 54 B Ørsbjerg 5560 Aarup 19. oktober 2016 Sags id: 2016-0526 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til lovliggørelse af 70 m² udhus på

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 30. oktober 2007 J.nr.: NKN-33-01480 ssc Afgørelse i sagen om Frederiksværk-Hundested

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia

Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Vibeke Jakobsen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Du har ansøgt om landzonetilladelse

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Skifergas. Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område

Skifergas. Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 233 Offentligt Skifergas Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område

Læs mere

Opførelse af udhuse og drivehuse, herunder orangerier, kræver landzonetilladelse, hvis arealet er mere end 50 m².

Opførelse af udhuse og drivehuse, herunder orangerier, kræver landzonetilladelse, hvis arealet er mere end 50 m². Plan og Kultur Gustav Kragh-Jacobsen Bredgade 36B, 4tv 1260 København K 17-11-2016 Sags id: 2016-0292 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af orangeri på ejendommen

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I 1. Sorø Byråd består af 25 medlemmer. Sorø Kommune Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6

Læs mere

Kompetenceregler for Region Sjælland. Regionsrådet Forretningsudvalget Administrationen

Kompetenceregler for Region Sjælland. Regionsrådet Forretningsudvalget Administrationen Kompetenceregler for Region Sjælland Regionsrådet Forretningsudvalget Administrationen Revideret 12. juni 2008 1 ndledning ndhold Kompetencereglerne beskriver hvordan kompetencen til at træffe beslutninger

Læs mere

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv.

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv. Dato 24. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12186-16 Side 1/5 Afgørelse af klage over Gribskov Kommunes afgørelse om udgiftsfordeling ved istandsættelse

Læs mere

Byggesagsafdelingen. Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015

Byggesagsafdelingen. Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015 Byggesagsafdelingen Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015 Byggesagsafdelingens opgaver Myndighedsbehandling: Behandling af byggeansøgninger (Byggeloven og Planloven (i.f.t. lokalplaner))

Læs mere

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven Side 1 af 5 Til kommunalbestyrelser og Hovedstadens Udviklingsråd samt til orientering til amtsråd DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 6. Kontor J.nr. D 201-0003 Ref. Jo Den 20. juni 2001 Lov om kolonihaver

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 002

Kommuneplantillæg nr. 002 Kommuneplantillæg nr. 002 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne B 2.4 Vedtaget d. 29. april 2015 Nyt rammeområde B 2.4 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Navn og hjemsted...3 Formål...3 Medlemmer...3 Medlemmernes rettigheder...3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

VVM-tilladelsen. Anne-Marie Madsen, jurist, By- og Landskabsstyrelsen

VVM-tilladelsen. Anne-Marie Madsen, jurist, By- og Landskabsstyrelsen VVM-tilladelsen Anne-Marie Madsen, jurist, By- og Landskabsstyrelsen VVM-tilladelsen VVM-pligt og VVM-tilladelse Tilladelsens indhold og håndhævelse Andre tilladelser, 9 Holdbarhed og fornyelse Krav Et

Læs mere

Assens Kommune giver landzonetilladelse til terrænregulering på ejendommen matr. nr. 8 n, Etterup By, Rørup, beliggende Gl.Hovedvej 70A, 5560 Aarup.

Assens Kommune giver landzonetilladelse til terrænregulering på ejendommen matr. nr. 8 n, Etterup By, Rørup, beliggende Gl.Hovedvej 70A, 5560 Aarup. Plan og Kultur Niras Esbjerg Brygge 30 6700 Esbjerg Att. Tommy Andersen 08-12-2016 Sags id: 2016-0826 Landzonetilladelse til terrænregulering. Assens Kommune giver landzonetilladelse til terrænregulering

Læs mere

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland NOTAT Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer 26. august 2014 Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland Med

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere