Holbæk Kommunes erhvervsklima

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holbæk Kommunes erhvervsklima"

Transkript

1 Analyse af Holbæk Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum September 2012 Dansk Erhvervsfremme 2012

2 Baggrund og analysefokus Denne erhvervsklimaanalyse er udarbejdet og gennemført af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum i september I alt virksomheder fra et bredt udsnit af brancher i Holbæk Kommune har modtaget det elektroniske spørgeskema som ligger til grund for analysen. Af disse har 183 virksomheder svaret. Det betyder en besvarelsesprocent på 18, hvilket giver et statistisk validt datagrundlag. Netop ønsket om et nuanceret billede af de lokale virksomheders opfattelse af Holbæk Kommunes erhvervsservice var udgangspunktet for Holbæk Erhvervsforums bestilling af analysen. Et materiale som kan bruges i den videre dialog med erhvervslivet og anvise potentielle indsatser der imødekommer erhvervslivets behov, samt bruges i det fortsatte erhvervspolitiske arbejde med at optimere rammevilkårene for drift af virksomhed i kommunen. Med det for øje er følgende parametre underkastet en grundig analyse: Arbejdskraft Brug af private leverandører Fysisk planlægning Information og dialog med kommunen Infrastruktur og transport Kommunens image Kommunens velfærdsservice Kommunal sagsbehandling. Resultaterne drøftes i første omgang på erhvervskonferencen Holbæk i vækst den 25. oktober En konference for det lokale erhvervsliv som Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune afvikler i fællesskab. Analyserapportens opbygning I det nedenstående behandles hvert parameter i et individuelt afsnit (side 4-12). Afsnittene indledes med et resumé af indhold og konsekvenser af parameteren. Efterfølgende (side 13) sættes der fokus på den relative betydning af en række centrale parametre for virksomhedernes drift og vækstbetingelser. Og endelig redegøres der for metode, valg og fravalg, repræsentativitet og fejlmargin, side Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 2

3 Hovedkonklusioner Analysen giver et nuanceret billede af Holbæk Kommune set fra virksomhedernes perspektiv. De væsentligste konklusioner er 1 : Arbejdskraft Virksomhederne giver meget klart udtryk for, at der er behov for kvalificeret arbejdskraft. På spørgsmålet om, hvilke faktorer der er afgørende for drift og vækstpotentialet, svarer hele 90 % af virksomhederne således, at det enten har stor eller nogen betydning, at der er adgang til kvalificeret arbejdskraft. Flertallet af virksomhederne i kommunen er tilfredse med adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Hver fjerde udtrykker dog utilfredshed. Set i lyset af virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft er det bemærkelsesværdigt, at hele 47 % af virksomhederne enten ikke finder det relevant eller ikke ved, hvad de skal svare på en række spørgsmål om jobformidling via jobcentret. Ca. 1/4 af virksomhederne udtrykker dog tilfredshed med jobcentrets evne til at fortage korrekte match mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Brug af private leverandører Virksomhederne udtrykker ligeledes, at drifts- og vækstpotentialet i betydelig grad påvirkes af den kommunale åbenhed overfor private leverandører (69 % tillægger dette betydning). 44 % af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med kommunens åbenhed over for private leverandører. Samtidig giver 76 % udtryk for, at de er tilfredse med Holbæk Kommunes overholdelse af betalingsfrister. Fysisk planlægning Kun et fåtal af respondenterne har været aktivt søgende efter erhvervsgrunde og erhvervslokaler inden for de sidste 12 måneder (henholdsvis 10 og 20 af respondenterne). Af disse har halvdelen været tilfredse med udkommet af deres søgning, mens de øvrige 50 % har været utilfredse. Information og dialog med kommunen Virksomhederne er generelt tilfredse med kontakten til de folkevalgte. Hele 75 % af virksomhederne giver udtryk for, at dialogen med kommunalpolitikere levede op til forventningerne. Infrastruktur og transport Stor tilfredshed ses i virksomhedernes vurdering af adgangsvejene til egen virksomhed. Her melder kun 9 % om utilfredshed. Kvaliteten af vejene ses derimod som utilfredsstillende af op imod hver tredje. Kommunens image Ca. hver tredje virksomhed angiver tilfredshed med kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder, mens 44 % er tilfredse med bestræbelserne på at tiltrække nye borgere. Blandt de utilfredse (henholdsvis 22 og 13 %) efterspørges mere markedsføring både i forhold til nye virksomheder og borgere. Kommunens velfærdsservice Der er udbredt tilfredshed med kommunens leverancer af velfærdsydelser. 4/5 af de adspurgte er positive. Kommunal sagsbehandling Kigger man på dialogen med administrationen deles vandene. I 50 % af virksomhederne har kontakten levet op til forventningerne. I 50 % har det ikke været tilfældet. 1 Antallet af samlede besvarelser fra respondenterne på et specifikt spørgsmål varierer gennem hele analysen (blandt andet grundet selektion i forhold til relevans/ikke relevans og tilfredshed/utilfredshed), Derfor kan de anførte procentsatser i afsnittet Hovedkonklusioner ikke konsekvent holdes op mod det samlede respondenttal på 183. Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 3

4 Arbejdskraft Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for virksomhedernes muligheder for at overleve og vokse. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af adgangen til kvalificeret arbejdskraft i Kommunen samt jobcenterets evne til at formidle den nødvendige arbejdskraft. Virksomheder der har søgt at rekruttere medarbejdere inden for de seneste 12 måneder er blevet spurgt om deres vurdering af adgangen til kvalificeret arbejdskraft samt Jobcenterets indsats. Fig. 1.1: Kvalificeret arbejdskraft Hvor tilfreds er du med adgangen til kvalificeret arbejdskraft i kommunen? 3% 7% 20% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds 17% 53% Meget utilfreds Ved ikke / ikke relevant Fordelingen er baseret på 60 besvarelser. Flertallet af virksomheder i Holbæk Kommune er tilfredse med adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Dog udtrykker ca. hver 4. virksomhed utilfredshed. En stor del af respondenterne udtrykker, at de enten ikke kender Jobcenterets indsats eller finder den relevant. Ca. 1/4 af virksomhederne udtrykker tilfredshed med Jobcenterets evne til at fortage korrekte match mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Fig. 1.2: Jobcenterets indsats Hvordan bedømmer du Jobcenterets Meget Meget indsats ifm. Tilfredsstillendstillende ikke relevant Utilfreds- Ved ikke / tilfredsstillendstillende utilfreds- jobformidling på nedenstående områder? Den opsøgende kontakt til 7% 4 23% 14 20% 12 12% 7 38% 23 virksomhederne Evne til korrekte match mellem arbejdsgiver og 3% 2 22% 13 12% 7 12% 7 52% 31 arbejdstager Servicemindedhed 8% 5 25% 15 10% 6 7% 4 50% 30 Total 6% 11 23% 42 14% 25 10% 18 47% 84 Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 4

5 Brug af private leverandører Brug af private leverandører kan spare en kommune mange penge på driftsbudgettet samt være med til at sikre en stærk lokal serviceindustri. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af, hvor åben kommunen er for brugen af private leverandører samt om kommunen er god til at overholde betalingsbetingelser. Virksomhedernes vurdering af Holbæk Kommunes åbenhed overfor private leverandører og overholdelse af betalingsfrister uddybes herunder. Kun virksomheder med ønske om at levere til Kommunen - og de med eksisterende leverancer til Kommunen - er blevet spurgt om åbenhed og betalingsfrister. Fig. 2.1: Kommunal åbenhed for private leverandører Hvordan bedømmer du Holbæk Kommunes åbenhed over for brug af private leverandører? 28% 5% Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende 39% Utilfredsstillende 9% 19% Meget utilfredsstillende Ved ikke / ikke relevant Fordelingen er baseret på 96 besvarelser. 44 % af virksomhederne er tilfredse med omfanget af Kommunens brug af private leverandører. 28 % er utilfredse. Langt bedre performer Kommunen, når det gælder overholdelse af betalingsfrister. Her udtrykker 76 % af de adspurgte virksomheder tilfredshed. Fig. 2.2: Kommunal overholdelse af betalingsfrister Hvordan bedømmer du Holbæk Kommunes overholdelse af betalingsfrister? 0% 13% 20% Meget tilfredsstillende 11% Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende 56% Ved ikke / ikke relevant Fordelingen er baseret på 70 besvarelser. Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 5

6 Fysisk planlægning En forudsætning for at virksomheder kan vokse og skabe flere arbejdspladser er, at der er mulighed for at udvide produktionen. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af, om der er ledige erhvervsgrunde med plads til udvikling i kommunen, og om planlægningen giver plads til erhvervsudvikling. I nuanceringen af DI analyseresultaterne fokuseres her på adgangen til egnede erhvervsgrunde og erhvervslokaler i kommunen. Kun virksomheder der har søgt grunde eller lokaler aktivt inden for de seneste 12 måneder er blevet spurgt om deres vurdering af udbuddet. Fig. 3.1: Egnede erhvervsgrunde Du har svaret at din virksomhed inden for de seneste 12 måneder har ønsket at købe eller leje en erhvervsgrund. Fandt din virksomhed et tilfredsstillende areal i Holbæk Kommune? 60% 50% 40% 30% 20% Ja; 50% Nej ; 50% 10% 0% Ja Fordelingen er baseret på 10 besvarelser. Nej Af de adspurgte virksomheder melder halvdelen at de fandt egnede erhvervsgrunde og erhvervslokaler. I kommentarerne til nej -besvarelserne angives både placering og pris som årsager. Fig. 3.2: Egnede erhvervslokaler Du har svaret at din virksomhed inden for de seneste 12 måneder har ønsket at købe eller leje erhvervslokaler. Fandt din virksomhed en tilfredsstillende lokalitet i Holbæk Kommune? 60% 50% 40% 30% 20% Ja; 50% Nej; 50% 10% 0% Ja Fordelingen er baseret på 20 besvarelser. Nej Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 6

7 Information og dialog med kommunen Det er vigtigt for virksomhedernes mulighed for at planlægge f.eks. fremtidige investeringer, at de har overblik over, hvad kommunens fremtidsplaner er, og at der bliver lyttet til deres synspunkter. Denne kategori indeholder virksomhedernes vurdering af kommunens evne til at formidle væsentlig information samt kvaliteten af dialogen mellem politikere, embedsmænd og virksomheder. Til undersøgelse af kvaliteten af dialogen mellem Kommunen og erhvervslivet, er der under denne parameter blevet fokuseret på oplevelsen af politikernes lydhørhed. Langt de fleste virksomheder (75 %) mener at dialogen med kommunalpolitikerne levede op til deres forventning. 25 % er skeptiske og blandt disse ligger politikeres håndtering af meget specifikke sager til grund for vurderingen. Fig. 4.1: Dialog med kommunalpolitikere Du har svaret, at din virksomhed har haft en dialog med en kommunal politiker om et væsentligt emne, der påvirker din virksomhed. Levede denne dialog op til din forventning? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja; 75% Nej ; 25% Ja Nej Fordelingen er baseret på 20 besvarelser. Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 7

8 Infrastruktur og transport Det er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne, at de kan få varer, kunder og medarbejdere til og fra virksomheden. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af vejnettet i kommunen samt kvaliteten af den lokale kollektive trafik. Både virksomhedernes holdning til vejnettet og den kollektive trafik udspecificeres på side 8. Fig. 5.1: Bedømmelse af vejnettet Hvordan bedømmer du Meget Meget vejnettet i kommunen Tilfredsstillendstillende ikke relevant Utilfreds- Ved ikke / tilfredsstillendstillende utilfreds- på nedenstående områder? Adgangsvejene til din virksomhed 19% 34 67% 123 5% 9 4% 8 5% 9 Generelle køretider (hastighedsbegrænsning 11% 21 74% 135 7% 13 1% 2 7% 12 er, ensretninger mv.) Kvaliteten af vejene (belægning, bredde, 5% 10 60% % 39 9% 16 5% 9 vedligehold) Total 12% 65 67% % 61 5% 26 5% 30 Størst tilfredshed ses i virksomhedernes vurdering af adgangsvejene til egen virksomhed. Her melder kun 9 % om utilfredshed. Kvaliteten af vejene ses derimod som utilfredsstillende af op imod hver tredje. Mange virksomheder udtrykker en manglende viden eller relevans i forhold til den kollektive trafik. Blandt de, der tilkendegiver en holdning, er der dog en overvægt at positive vurderinger. Fig. 5.2: Bedømmelse af kollektiv trafik Hvordan bedømmer du den kollektive trafik i kommunen på nedenstående områder? Meget Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende utilfredsstillende Ved ikke / ikke relevant Adgangen til din virksomhed med kollektiv trafik 6% 11 35% 64 18% 33 7% 13 34% 62 Prisen på den kollektive trafik 1% 2 20% 36 17% 32 5% 10 56% 103 Betjeningen på ruterne (hyppighed af afgange) 2% 3 23% 43 14% 26 7% 13 54% 98 Total 3% 16 26% % 91 7% 36 48% 263 Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 8

9 Kommunens image Et godt image er vigtigt for et områdes evne til at tiltrække succesfulde virksomheder og gode kvalificerede medarbejdere. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder og borgere til kommunen. Til nuancering af denne parameter fokuseres virksomhedernes vurdering af Kommunens evne til at tiltrække og fastholde nye virksomheder og borgere. Fig. 6.1: Kommunal tiltrækning af virksomheder Hvordan bedømmer du Holbæk Kommunes evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder? 1% Meget tilfredsstillende 45% 19% 31% Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende Ved ikke / ikke relevant 3% Fordelingen er baseret på 183 besvarelser. Ca. hver tredje virksomhed angiver tilfredshed med Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder. Dog er 22 % utilfredse. Fig. 6.2: Utilfredshed med kommunal tiltrækning af virksomheder Du har angivet din utilfredshed med Holbæk Kommunes evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder. Hvad Procent Antal skyldes denne manglende evne? Kommunens geografiske beliggenhed 23% 9 Manglende infrastruktur 18% 7 Manglende kvalificeret arbejdskraft 18% 7 Manglende markedsføring af kommunen 43% 17 Kommunens gebyrer, afgifter og skatter 38% 15 Manglende uddannelsestilbud 13% 5 Andet 40% 16 *Respondenterne har haft mulighed for at afgive flere svar. Blandt kritikerne af Kommunens bestræbelser angiver flest en manglende markedsføring af Kommunen som årsagen til problemet. Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 9

10 Fig. 6.3: Kommunal tiltrækning af nye borgere Hvordan bedømmer du Holbæk Kommunes evne til at fastholde og tiltrække nye borgere? 2% Meget tilfredsstillende 44% 42% Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende 1% 12% Ved ikke / ikke relevant Fordelingen er baseret på 183 besvarelser. Et flertal af respondenterne ser positivt på Kommunens evne til at tiltrække og fastholde nye borgere. Kritikerne angiver især manglende markedsføring og manglende beskæftigelsesmuligheder som kilde til problemstillingen. Fig. 6.4: Utilfredshed med kommunal tiltrækning af nye borgere Du har angivet din utilfredshed med Holbæk Kommunes evne til at fastholde og tiltrække nye borgere. Hvad skyldes Procent Antal denne manglende evne? Manglende offentlige servicetilbud (børnepasning, skoler, kultur, mv.) 33% 8 Manglende tilbud om underholdning og oplevelser 38% 9 Manglende markedsføring 63% 15 Manglende offentlige transporttilbud 21% 5 Manglende beskæftigelsesmuligheder 67% 16 Det kommunale beskatningsniveau 25% 6 Boligstrukturen (fordelingen af lejligheder og villaer mv.) 4% 1 Andet 29% 7 *Respondenterne har haft mulighed for at afgive flere svar. Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 10

11 Kommunens velfærdsservice En kommunens evne til at levere gode basisydelser som børnepasning og gode skoler er afgørende for dens evne til at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af Kommunens børnepasningstilbud samt kvaliteten af de lokale folkeskoler. Børnepasningstilbud, folkeskoler og sport-/kulturtilbud tjener i denne sammenhæng som målepunkter på Holbæk Kommunes velfærdsservices. Der er udbredt tilfredshed med Kommunens leverancer på disse punkter. 4/5 af de adspurgte er positive. Fig. 7.1: Bedømmelse af kommunale velfærdsservices Hvordan bedømmer du kvaliteten af nedenstående Meget Meget Tilfredsstillende Utilfredsstillende kommunale tilfredsstillende velfærdsservices? utilfredsstillende Børnepasningstilbud 5% 10 73% % 33 4% 7 Folkeskoler 5% 9 75% % 32 2% 4 Sport-/kulturtilbud 5% 9 78% % 29 1% 2 Total 5% 28 75% % 94 2% 13 Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 11

12 Kommunal sagsbehandling En kommunes evne til hurtigt og kompetent at behandle sager kan for de berørte virksomheder betyde forskellen mellem en konkurrencemæssig fordel og store ekstraudgifter. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af kommunens evne til hurtigt og kompetent at behandle sager på miljøområdet, sygedagpengeområdet samt byggesager. Til undersøgelse af kvaliteten af sagsbehandlingen, er der under denne parameter blevet fokuseret på oplevelsen af de kommunale embedsmænds dialog med erhvervslivet. Kun de virksomheder der har været i dialog med embedsværket er blevet adspurgt. Fig. 8.1: Dialog med kommunalt embedsværk Du har svaret, at din virksomhed har haft en dialog med en kommunal embedsmand om et væsentligt emne, der påvirker din virksomhed. Levede denne dialog op til din forventning? 60% 50% 40% 30% 20% Ja; 50% Nej ; 50% 10% 0% Ja Fordelingen er baseret på 40 besvarelser. Nej Ca. halvdelen af de adspurgte udtrykker skepsis i forhold til den dialog de har ført med Kommunen. Kritikernes kommentarer centrerer sig om langsommelighed i sagsbehandlingen. Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 12

13 Betydning af kommunal performance for virksomhedernes drift / vækstpotentiale I undersøgelsen er der blevet foretaget en afvejning af faktorerne med mest direkte indflydelse på virksomhedernes drift og vækstpotentiale: infrastrukturen, arbejdsstyrken og adgangen til lokalområdets største kunde Kommunen. Fig. 9.1: Betydning af udvalgte kommunale performances for drift/vækstpotentiale Stor betydning Nogen betydning Begrænset betydning Ingen betydning Ved ikke / ikke relevant Kommunalt vejnet 17% 36% 33% 11% 3% Kollektiv trafik 5% 15% 37% 31% 12% Adgang til kvalificeret arbejdskraft 68% 22% 7% 2% 2% Jobcenterets indsats 5% 20% 30% 30% 15% Kommunal åbenhed overfor private leverandører 36% 33% 13% 4% 14% Adgang til kvalificeret arbejdskraft og kommunal åbenhed overfor private leverandører er højt prioriterede faktorer, når virksomhederne angiver betydningen af kommunale leverancer for deres drift og vækstpotentiale. Metode Herunder beskrives kort de metodiske præmisser og valg, der ligger til grund for undersøgelsen. Fig. 10.1: Fakta om analysen Gennemført i perioden: Målgruppe: 1017 virksomheder i Holbæk Kommune Antal besvarelser: 183 Besvarelsesprocent: 18 % Undersøgelsen blev gennemført som en online-spørgeskemaundersøgelse. De adspurgte virksomheder har udfyldt et elektronisk spørgeskema ved selvvalg og har besvaret alle spørgsmål med mulighed for anonymitet. Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 13

14 Valg og fravalg Målgruppen blev udvalgt med det fokus, at undersøgelsen skulle ramme så bredt som muligt og nå det størst opnåelige antal lokale virksomheder. Kriterierne for inklusion i målgruppen var følgende: virksomheden har adresse i Holbæk Kommune virksomheden falder ikke ind under brancherne: offentlig forvaltning og forsvar, sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger, private husholdninger samt ekstraterritoriale organisationer og organer virksomheden har ikke følgende selskabsform: amt, dødsbo, forening, kommune, menighedsråd, region, statsinstitution/ministerium virksomhedens adresse er tilgængelig i offentlige registre. For at analysen kan have værdi som et udtryk holdningerne og tilstanden hos det samlede erhvervsliv i Holbæk Kommune, må man undersøge repræsentativiteten og signifikansen for undersøgelsen. Repræsentativitet Herunder sammenlignes fordelingen af centrale brancher. Undersøgelsens respondenter sammenholdes med et data-træk fra Danmarks Statistik. I den nedenstående sammenligning er undersøgelsens Andet -kategori udeladt. Fig 12.1: Repræsentativitetsanalyse Hvilken branche tilhører din virksomhed? Procent arbejdssteder i Procent i undersøgelsen Holbæk Kommune (2012) (DK statistik 2010) Landbrug, skovbrug og fiskeri 5% 13,9 % Råstofindvinding 0% 0,1 % Fremstillingsvirksomhed 8% 5,4 % Bygge- og anlæg 16% 15,3 % Engros- og detailhandel 25% 19,2 % Transport og godshåndtering 4% 4,9 % Turisme, overnatningsfacilitet og restauration 2% 4,0 % Information og kommunikation 10% 3,6 % Kultur, forlystelser og sport 3% 2,2 % Pengeinstitut og finansvirksomhed 2% 1,3 % Liberale erhverv, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 19% 14,4 % Administrative tjenesteydelser 4% 5,2 % Uddannelse 3% 3,1 % Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 14

15 Der er blandt undersøgelsens respondenter en underrepræsentation af landbrug-, skovbrug-, og fiskerivirksomheder i forhold til den faktiske erhvervsdemografi i kommunen. Råstofindvindingsvirksomheder er fraværende i undersøgelsen. Der er desuden en overrepræsentation af virksomheder i branchekategorierne: information og kommunikation, liberale erhverv samt engros- og detailhandel. Disse forskelle giver dog ikke anledning til at forkaste de indsamlede data. De anses for tilstrækkeligt repræsentative for hele populationen af virksomheder i Holbæk Kommune. Fejlmargin Ved et valgt konfidensniveau på 95 % (højt) har undersøgelsens resultater med den givne samplestørrelse en fejlmargin på resultaterne på 6,5 %. Dette betragtes som acceptabelt. Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 15

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2012 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Lokalt Erhvervsklima» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2011 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR 5 IMAGE 6 KOMMUNAL SERVICE 7 INFRASTRUKTUR 10 KOMMUNEN

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2016 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

Odsherred som erhvervskommune

Odsherred som erhvervskommune Odsherred som erhvervskommune Regionalforeningssekretær Bent Outzen Lokalt Erhvervsklima Fordi Lokale rammevilkår er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne LE er virksomhedernes stemme i kommunen

Læs mere

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima September 13 Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima Små og store virksomheder er enige om, hvad kommunen bør se på først for at styrke vækstmulighederne, men tilfredsheden med kommunens

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2015 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Hvorfor undersøgelse af lokalt erhvervsklima? Mål Kommunalt fokus på virksomheder og lokale erhvervsvilkår Værktøj til dialog med kommunerne

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Lokalt Erhvervsklima

Lokalt Erhvervsklima Lokalt Erhvervsklima > Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le V tlf.: INDHOLD INDLEDNING..........................................................................

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2014 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2017 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklim a 2012 et væ rktøjtildialog m ellem kom m uner og virksom heder Virksomhedernes

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer

Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer Jette Nøhr DI Hovedstaden Forbedringer i erhvervsklimaet Flere kommuner har lavet forbedringer i deres erhvervsklima Eksempler på indsatsområder

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER

KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER September 2016 KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER Tilfredsheden med kommunernes erhvervsklima har nået et nyt toppunkt. Det er godt nyt. Et forbedret erhvervsklima er nemlig lig med flere private

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen, april 2012 ISBN 978-87-92689-57-3 April 2012 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 KONJUNKTURINDEKS 4 LÆSEVEJLEDNING 4 RESULTAT AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSE 5 KONJUNKTURKORT 6 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen, Januar 2013 ISBN: 978-87-92689-75-7 Januar 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Af Seniorchefkonsulent Annette Christensen Anch@di.dk SEPTEMBER 2017 Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Mere end hver tredje virksomhed har det seneste år måttet stoppe produktionen på grund

Læs mere

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Konjunkturanalyse Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden 23.01 07.02.2013 Målgruppe 432 virksomheder

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Privat jobrotation i alle nordjyske kommuner Alle nordjyske kommuner har godkendt jobrotation i private virksomheder. I alt 388 virksomheder har gjort brug af

Læs mere

Holbæk Erhvervsforum. Medlemstilfredsheds-analyse

Holbæk Erhvervsforum. Medlemstilfredsheds-analyse Holbæk Erhvervsforum Medlemstilfredsheds-analyse November 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden 29.10 16.11.2012 Målgruppe 483 virksomheder i

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE RAPPORT APRIL 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 EXECUTIVE SUMMARY Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 6 VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE Præsentation 23. maj 2012 AGENDA 1 2 3 4 5 KORT OM UNDERSØGELSEN VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING VURDERING

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold MEDLEMSTILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer medlemmerne... 6 TILFREDSHED M. YDELSER...

Læs mere

Konjunkturanalyse. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Konjunkturanalyse. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Konjunkturanalyse Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Marts 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 17. 26. marts 2010 Målgruppe: Virksomheder i Herning & Ikast-Brande

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur DI Den 8. august 016 ANCH Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur Mere end hver tredje virksomhed mener, at infrastruktur og transport er et område, som kommunerne skal prioritere. Det er især

Læs mere

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed?

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 2. Hvor tilfreds er du med den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling? - og hvor vigtigt er det for dig? - På miljøområdet?

Læs mere

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Hovedkonklusioner Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Lejre Kommune Erhvervsklimamåling Juni 2016 2016 Side 1 Indhold

Læs mere

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE September 2016 HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE Flere og flere virksomheder må opgive at finde de medarbejdere, de har brug for til at løse deres opgaver og udvikle deres forretning.

Læs mere

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 HOVEDKONKLUSIONER...3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR 2015...4 Læsevejledning: Indeksering...4 Læsevejledning: Prioriteringskort...5 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012 September 2012 Storkommunerne forbedrer erhvervsklimaet gradvist Af konsulent Nikolaj Pilgaard, NIPI@DI.DK Fem ud af syv danske storbyer har forbedret erhvervsklimaet fra 2011 til 2012. Esbjerg indtager

Læs mere

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne September 2015 Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne Sammenlignet med resten af landet er yderkommunerne væsentligt bedre til at holde en nær kontakt til virksomhederne. Knap halvdelen af virksomhederne

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Lokalt Erhvervsklima - hvordan går det?

Lokalt Erhvervsklima - hvordan går det? KTC 30. maj 13 Lokalt Erhvervsklima - hvordan går det? Souschef Henrik Schramm Rasmussen, DI KTC 30. maj 13 Disposition 1. Kort om analysen 2. Kommunernes rolle for erhvervslivet 3. Hovedresultaterne 4.

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

Ballerup Kommune. DI Hovedstaden. Møde med Borgmester Jesper Würtzen. 12. marts 2014. Deltagere: Borgmester Jesper Würtzen

Ballerup Kommune. DI Hovedstaden. Møde med Borgmester Jesper Würtzen. 12. marts 2014. Deltagere: Borgmester Jesper Würtzen DI Hovedstaden Møde med Borgmester Jesper Würtzen Ballerup Kommune 12. marts 2014 Deltagere: Borgmester Jesper Würtzen Bestyrelsesmedlem for DI Hovedstaden Steen Nørby Nielsen, Divisionsdirektør i Siemens

Læs mere

Lokalt erhvervsklima Resultater for Randers

Lokalt erhvervsklima Resultater for Randers Notat Forvaltning: Erhverv & Udvikling Dato: J.nr.: Br.nr.: 1. september 2011 Udf rdiget af: Hanne Lykke Thonsgaard og Pernille Bouteloup Kofoed Vedrłrende: Resultater for Randers Kommune i DI erhvervsklima

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

KONJUNKTUR ANALYSE 2017

KONJUNKTUR ANALYSE 2017 KONJUNKTUR ANALYSE 2017 Indhold HOVEDKONKLUSION HERNING KOMMUNE... 3 HOVEDKONKLUSION IKAST-BRANDE KOMMUNE... 4 KONJUNKTUR SURVEY... 5 HVORDAN ER KONJUNKTURSITUATIONEN?... 6 KONJUNKTURINDEKS... 6 KONJUNKTURKORT...

Læs mere

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag 1. København på DI s undersøgelse af det lokale erhvervsklima

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag 1. København på DI s undersøgelse af det lokale erhvervsklima KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Erhvervsservice BILAG 1 30-07-2013 Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1. København på DI s undersøgelse af det lokale erhvervsklima Baggrund

Læs mere

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Konjunkturanalyse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Februar 2011 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 9. 24. februar 2011 Målgruppe: 761 virksomheder i Randers kommune

Læs mere

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Version 1.1 Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Lejre Kommune Erhvervsklimamåling August 2016 2016 Side 1 Indledning

Læs mere

Fire små kommuner gør det godt

Fire små kommuner gør det godt Konsulent Nikolaj Pilgaard nipi@di.dk, tlf. 2128 8584 JANUAR 2017 Fire små kommuner gør det godt Fire mindre kommuner i de veletablerede jyske business regioner ligger godt i DI s Lokalt Erhvervsklima

Læs mere

KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 201 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE INDHOLD FORMÅL... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR... OVERORDNET SERVICEKULTUR PERFORMANCE... SERVICEKULTURPERFORMANCE I SAGSBEHANDLINGEN... PRIORITERINGSKORT

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

ERHVERVSKLIMAMÅLING AARHUS KOMMUNE ERHVERVS- OG BYUDVIKLING BORGMESTERENS AFDELING MAJ 2016 RAPPORT. Foto: VisitAarhus

ERHVERVSKLIMAMÅLING AARHUS KOMMUNE ERHVERVS- OG BYUDVIKLING BORGMESTERENS AFDELING MAJ 2016 RAPPORT. Foto: VisitAarhus ERHVERVSKLIMAMÅLING AARHUS KOMMUNE ERHVERVS- OG BYUDVIKLING BORGMESTERENS AFDELING RAPPORT MAJ 2016 Foto: VisitAarhus Foto: VisitAarhus INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING OG SAMMENFATNING VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE

Læs mere

2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING...2 HOVEDKONKLUSIONER...3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR 2016...4 Læsevejledning: Indeksering...4 DEN OVERORDNEDE KOMMUNALE SERVICE...5 SERVICEN I SAGSBEHANDLINGEN...6

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2012 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Soliditet 1 Resume Ultimo november 2012 udgjorde andelen af C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) 17,4 % af den samlede virksomhedsmasse

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

ERHVERVSKLIMAMÅLING. Aarhus Kommune. Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013

ERHVERVSKLIMAMÅLING. Aarhus Kommune. Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013 ERHVERVSKLIMAMÅLING Aarhus Kommune Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 6 VIRKSOMHEDERNES

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Få er midlertidigt ansat i Danmark

Få er midlertidigt ansat i Danmark Få er midlertidigt ansat i I er relativt få ansat på en midlertidig ansættelsesordning. I EU er det omkring pct., der er ansat midlertidigt. I er det knap pct. Ser man på aldersgruppen -34-årige, er tendensen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Små virksomheder efteruddanner mindst

Små virksomheder efteruddanner mindst Jysk Analyse 12. september 2009 Små virksomheder efteruddanner mindst Efteruddannelse. Selvom et stort flertal af de midtjyske virksomheder har haft deres medarbejdere på efteruddannelse indenfor det seneste

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Oktober 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Erhvervsklimamåling Skive Kommune December 2016

Erhvervsklimamåling Skive Kommune December 2016 Erhvervsklimamåling Skive Kommune December 2016 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 2.1 Konklusioner... 4 3 Metode... 7 4 Overordnet tilfredshed... 11 4.1 Opsummering af overordnet tilfredshed...12

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Juli 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Februar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

1. Antal etablerede selskaber

1. Antal etablerede selskaber Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber () sammenlignet med Aktieselskaber (), Anpartsselskaber () og Øvrige selskaber hvor det giver mening. Ved øvrige

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2014 www.fsr.dk Side 1 af 10 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009 22. januar 2009 De kommunale erhvervsvilkår er afgørende for virksomhederne AF chefkonsulent SUNE K. JENSEN, SKJ@DI.DK Syv ud af ti mindre- og mellemstore virksomheder vurderer, at de kommunale rammer

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere