Holbæk Kommunes erhvervsklima

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holbæk Kommunes erhvervsklima"

Transkript

1 Analyse af Holbæk Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum September 2012 Dansk Erhvervsfremme 2012

2 Baggrund og analysefokus Denne erhvervsklimaanalyse er udarbejdet og gennemført af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum i september I alt virksomheder fra et bredt udsnit af brancher i Holbæk Kommune har modtaget det elektroniske spørgeskema som ligger til grund for analysen. Af disse har 183 virksomheder svaret. Det betyder en besvarelsesprocent på 18, hvilket giver et statistisk validt datagrundlag. Netop ønsket om et nuanceret billede af de lokale virksomheders opfattelse af Holbæk Kommunes erhvervsservice var udgangspunktet for Holbæk Erhvervsforums bestilling af analysen. Et materiale som kan bruges i den videre dialog med erhvervslivet og anvise potentielle indsatser der imødekommer erhvervslivets behov, samt bruges i det fortsatte erhvervspolitiske arbejde med at optimere rammevilkårene for drift af virksomhed i kommunen. Med det for øje er følgende parametre underkastet en grundig analyse: Arbejdskraft Brug af private leverandører Fysisk planlægning Information og dialog med kommunen Infrastruktur og transport Kommunens image Kommunens velfærdsservice Kommunal sagsbehandling. Resultaterne drøftes i første omgang på erhvervskonferencen Holbæk i vækst den 25. oktober En konference for det lokale erhvervsliv som Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune afvikler i fællesskab. Analyserapportens opbygning I det nedenstående behandles hvert parameter i et individuelt afsnit (side 4-12). Afsnittene indledes med et resumé af indhold og konsekvenser af parameteren. Efterfølgende (side 13) sættes der fokus på den relative betydning af en række centrale parametre for virksomhedernes drift og vækstbetingelser. Og endelig redegøres der for metode, valg og fravalg, repræsentativitet og fejlmargin, side Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 2

3 Hovedkonklusioner Analysen giver et nuanceret billede af Holbæk Kommune set fra virksomhedernes perspektiv. De væsentligste konklusioner er 1 : Arbejdskraft Virksomhederne giver meget klart udtryk for, at der er behov for kvalificeret arbejdskraft. På spørgsmålet om, hvilke faktorer der er afgørende for drift og vækstpotentialet, svarer hele 90 % af virksomhederne således, at det enten har stor eller nogen betydning, at der er adgang til kvalificeret arbejdskraft. Flertallet af virksomhederne i kommunen er tilfredse med adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Hver fjerde udtrykker dog utilfredshed. Set i lyset af virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft er det bemærkelsesværdigt, at hele 47 % af virksomhederne enten ikke finder det relevant eller ikke ved, hvad de skal svare på en række spørgsmål om jobformidling via jobcentret. Ca. 1/4 af virksomhederne udtrykker dog tilfredshed med jobcentrets evne til at fortage korrekte match mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Brug af private leverandører Virksomhederne udtrykker ligeledes, at drifts- og vækstpotentialet i betydelig grad påvirkes af den kommunale åbenhed overfor private leverandører (69 % tillægger dette betydning). 44 % af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med kommunens åbenhed over for private leverandører. Samtidig giver 76 % udtryk for, at de er tilfredse med Holbæk Kommunes overholdelse af betalingsfrister. Fysisk planlægning Kun et fåtal af respondenterne har været aktivt søgende efter erhvervsgrunde og erhvervslokaler inden for de sidste 12 måneder (henholdsvis 10 og 20 af respondenterne). Af disse har halvdelen været tilfredse med udkommet af deres søgning, mens de øvrige 50 % har været utilfredse. Information og dialog med kommunen Virksomhederne er generelt tilfredse med kontakten til de folkevalgte. Hele 75 % af virksomhederne giver udtryk for, at dialogen med kommunalpolitikere levede op til forventningerne. Infrastruktur og transport Stor tilfredshed ses i virksomhedernes vurdering af adgangsvejene til egen virksomhed. Her melder kun 9 % om utilfredshed. Kvaliteten af vejene ses derimod som utilfredsstillende af op imod hver tredje. Kommunens image Ca. hver tredje virksomhed angiver tilfredshed med kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder, mens 44 % er tilfredse med bestræbelserne på at tiltrække nye borgere. Blandt de utilfredse (henholdsvis 22 og 13 %) efterspørges mere markedsføring både i forhold til nye virksomheder og borgere. Kommunens velfærdsservice Der er udbredt tilfredshed med kommunens leverancer af velfærdsydelser. 4/5 af de adspurgte er positive. Kommunal sagsbehandling Kigger man på dialogen med administrationen deles vandene. I 50 % af virksomhederne har kontakten levet op til forventningerne. I 50 % har det ikke været tilfældet. 1 Antallet af samlede besvarelser fra respondenterne på et specifikt spørgsmål varierer gennem hele analysen (blandt andet grundet selektion i forhold til relevans/ikke relevans og tilfredshed/utilfredshed), Derfor kan de anførte procentsatser i afsnittet Hovedkonklusioner ikke konsekvent holdes op mod det samlede respondenttal på 183. Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 3

4 Arbejdskraft Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for virksomhedernes muligheder for at overleve og vokse. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af adgangen til kvalificeret arbejdskraft i Kommunen samt jobcenterets evne til at formidle den nødvendige arbejdskraft. Virksomheder der har søgt at rekruttere medarbejdere inden for de seneste 12 måneder er blevet spurgt om deres vurdering af adgangen til kvalificeret arbejdskraft samt Jobcenterets indsats. Fig. 1.1: Kvalificeret arbejdskraft Hvor tilfreds er du med adgangen til kvalificeret arbejdskraft i kommunen? 3% 7% 20% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds 17% 53% Meget utilfreds Ved ikke / ikke relevant Fordelingen er baseret på 60 besvarelser. Flertallet af virksomheder i Holbæk Kommune er tilfredse med adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Dog udtrykker ca. hver 4. virksomhed utilfredshed. En stor del af respondenterne udtrykker, at de enten ikke kender Jobcenterets indsats eller finder den relevant. Ca. 1/4 af virksomhederne udtrykker tilfredshed med Jobcenterets evne til at fortage korrekte match mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Fig. 1.2: Jobcenterets indsats Hvordan bedømmer du Jobcenterets Meget Meget indsats ifm. Tilfredsstillendstillende ikke relevant Utilfreds- Ved ikke / tilfredsstillendstillende utilfreds- jobformidling på nedenstående områder? Den opsøgende kontakt til 7% 4 23% 14 20% 12 12% 7 38% 23 virksomhederne Evne til korrekte match mellem arbejdsgiver og 3% 2 22% 13 12% 7 12% 7 52% 31 arbejdstager Servicemindedhed 8% 5 25% 15 10% 6 7% 4 50% 30 Total 6% 11 23% 42 14% 25 10% 18 47% 84 Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 4

5 Brug af private leverandører Brug af private leverandører kan spare en kommune mange penge på driftsbudgettet samt være med til at sikre en stærk lokal serviceindustri. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af, hvor åben kommunen er for brugen af private leverandører samt om kommunen er god til at overholde betalingsbetingelser. Virksomhedernes vurdering af Holbæk Kommunes åbenhed overfor private leverandører og overholdelse af betalingsfrister uddybes herunder. Kun virksomheder med ønske om at levere til Kommunen - og de med eksisterende leverancer til Kommunen - er blevet spurgt om åbenhed og betalingsfrister. Fig. 2.1: Kommunal åbenhed for private leverandører Hvordan bedømmer du Holbæk Kommunes åbenhed over for brug af private leverandører? 28% 5% Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende 39% Utilfredsstillende 9% 19% Meget utilfredsstillende Ved ikke / ikke relevant Fordelingen er baseret på 96 besvarelser. 44 % af virksomhederne er tilfredse med omfanget af Kommunens brug af private leverandører. 28 % er utilfredse. Langt bedre performer Kommunen, når det gælder overholdelse af betalingsfrister. Her udtrykker 76 % af de adspurgte virksomheder tilfredshed. Fig. 2.2: Kommunal overholdelse af betalingsfrister Hvordan bedømmer du Holbæk Kommunes overholdelse af betalingsfrister? 0% 13% 20% Meget tilfredsstillende 11% Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende 56% Ved ikke / ikke relevant Fordelingen er baseret på 70 besvarelser. Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 5

6 Fysisk planlægning En forudsætning for at virksomheder kan vokse og skabe flere arbejdspladser er, at der er mulighed for at udvide produktionen. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af, om der er ledige erhvervsgrunde med plads til udvikling i kommunen, og om planlægningen giver plads til erhvervsudvikling. I nuanceringen af DI analyseresultaterne fokuseres her på adgangen til egnede erhvervsgrunde og erhvervslokaler i kommunen. Kun virksomheder der har søgt grunde eller lokaler aktivt inden for de seneste 12 måneder er blevet spurgt om deres vurdering af udbuddet. Fig. 3.1: Egnede erhvervsgrunde Du har svaret at din virksomhed inden for de seneste 12 måneder har ønsket at købe eller leje en erhvervsgrund. Fandt din virksomhed et tilfredsstillende areal i Holbæk Kommune? 60% 50% 40% 30% 20% Ja; 50% Nej ; 50% 10% 0% Ja Fordelingen er baseret på 10 besvarelser. Nej Af de adspurgte virksomheder melder halvdelen at de fandt egnede erhvervsgrunde og erhvervslokaler. I kommentarerne til nej -besvarelserne angives både placering og pris som årsager. Fig. 3.2: Egnede erhvervslokaler Du har svaret at din virksomhed inden for de seneste 12 måneder har ønsket at købe eller leje erhvervslokaler. Fandt din virksomhed en tilfredsstillende lokalitet i Holbæk Kommune? 60% 50% 40% 30% 20% Ja; 50% Nej; 50% 10% 0% Ja Fordelingen er baseret på 20 besvarelser. Nej Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 6

7 Information og dialog med kommunen Det er vigtigt for virksomhedernes mulighed for at planlægge f.eks. fremtidige investeringer, at de har overblik over, hvad kommunens fremtidsplaner er, og at der bliver lyttet til deres synspunkter. Denne kategori indeholder virksomhedernes vurdering af kommunens evne til at formidle væsentlig information samt kvaliteten af dialogen mellem politikere, embedsmænd og virksomheder. Til undersøgelse af kvaliteten af dialogen mellem Kommunen og erhvervslivet, er der under denne parameter blevet fokuseret på oplevelsen af politikernes lydhørhed. Langt de fleste virksomheder (75 %) mener at dialogen med kommunalpolitikerne levede op til deres forventning. 25 % er skeptiske og blandt disse ligger politikeres håndtering af meget specifikke sager til grund for vurderingen. Fig. 4.1: Dialog med kommunalpolitikere Du har svaret, at din virksomhed har haft en dialog med en kommunal politiker om et væsentligt emne, der påvirker din virksomhed. Levede denne dialog op til din forventning? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja; 75% Nej ; 25% Ja Nej Fordelingen er baseret på 20 besvarelser. Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 7

8 Infrastruktur og transport Det er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne, at de kan få varer, kunder og medarbejdere til og fra virksomheden. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af vejnettet i kommunen samt kvaliteten af den lokale kollektive trafik. Både virksomhedernes holdning til vejnettet og den kollektive trafik udspecificeres på side 8. Fig. 5.1: Bedømmelse af vejnettet Hvordan bedømmer du Meget Meget vejnettet i kommunen Tilfredsstillendstillende ikke relevant Utilfreds- Ved ikke / tilfredsstillendstillende utilfreds- på nedenstående områder? Adgangsvejene til din virksomhed 19% 34 67% 123 5% 9 4% 8 5% 9 Generelle køretider (hastighedsbegrænsning 11% 21 74% 135 7% 13 1% 2 7% 12 er, ensretninger mv.) Kvaliteten af vejene (belægning, bredde, 5% 10 60% % 39 9% 16 5% 9 vedligehold) Total 12% 65 67% % 61 5% 26 5% 30 Størst tilfredshed ses i virksomhedernes vurdering af adgangsvejene til egen virksomhed. Her melder kun 9 % om utilfredshed. Kvaliteten af vejene ses derimod som utilfredsstillende af op imod hver tredje. Mange virksomheder udtrykker en manglende viden eller relevans i forhold til den kollektive trafik. Blandt de, der tilkendegiver en holdning, er der dog en overvægt at positive vurderinger. Fig. 5.2: Bedømmelse af kollektiv trafik Hvordan bedømmer du den kollektive trafik i kommunen på nedenstående områder? Meget Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende utilfredsstillende Ved ikke / ikke relevant Adgangen til din virksomhed med kollektiv trafik 6% 11 35% 64 18% 33 7% 13 34% 62 Prisen på den kollektive trafik 1% 2 20% 36 17% 32 5% 10 56% 103 Betjeningen på ruterne (hyppighed af afgange) 2% 3 23% 43 14% 26 7% 13 54% 98 Total 3% 16 26% % 91 7% 36 48% 263 Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 8

9 Kommunens image Et godt image er vigtigt for et områdes evne til at tiltrække succesfulde virksomheder og gode kvalificerede medarbejdere. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder og borgere til kommunen. Til nuancering af denne parameter fokuseres virksomhedernes vurdering af Kommunens evne til at tiltrække og fastholde nye virksomheder og borgere. Fig. 6.1: Kommunal tiltrækning af virksomheder Hvordan bedømmer du Holbæk Kommunes evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder? 1% Meget tilfredsstillende 45% 19% 31% Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende Ved ikke / ikke relevant 3% Fordelingen er baseret på 183 besvarelser. Ca. hver tredje virksomhed angiver tilfredshed med Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder. Dog er 22 % utilfredse. Fig. 6.2: Utilfredshed med kommunal tiltrækning af virksomheder Du har angivet din utilfredshed med Holbæk Kommunes evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder. Hvad Procent Antal skyldes denne manglende evne? Kommunens geografiske beliggenhed 23% 9 Manglende infrastruktur 18% 7 Manglende kvalificeret arbejdskraft 18% 7 Manglende markedsføring af kommunen 43% 17 Kommunens gebyrer, afgifter og skatter 38% 15 Manglende uddannelsestilbud 13% 5 Andet 40% 16 *Respondenterne har haft mulighed for at afgive flere svar. Blandt kritikerne af Kommunens bestræbelser angiver flest en manglende markedsføring af Kommunen som årsagen til problemet. Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 9

10 Fig. 6.3: Kommunal tiltrækning af nye borgere Hvordan bedømmer du Holbæk Kommunes evne til at fastholde og tiltrække nye borgere? 2% Meget tilfredsstillende 44% 42% Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende 1% 12% Ved ikke / ikke relevant Fordelingen er baseret på 183 besvarelser. Et flertal af respondenterne ser positivt på Kommunens evne til at tiltrække og fastholde nye borgere. Kritikerne angiver især manglende markedsføring og manglende beskæftigelsesmuligheder som kilde til problemstillingen. Fig. 6.4: Utilfredshed med kommunal tiltrækning af nye borgere Du har angivet din utilfredshed med Holbæk Kommunes evne til at fastholde og tiltrække nye borgere. Hvad skyldes Procent Antal denne manglende evne? Manglende offentlige servicetilbud (børnepasning, skoler, kultur, mv.) 33% 8 Manglende tilbud om underholdning og oplevelser 38% 9 Manglende markedsføring 63% 15 Manglende offentlige transporttilbud 21% 5 Manglende beskæftigelsesmuligheder 67% 16 Det kommunale beskatningsniveau 25% 6 Boligstrukturen (fordelingen af lejligheder og villaer mv.) 4% 1 Andet 29% 7 *Respondenterne har haft mulighed for at afgive flere svar. Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 10

11 Kommunens velfærdsservice En kommunens evne til at levere gode basisydelser som børnepasning og gode skoler er afgørende for dens evne til at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af Kommunens børnepasningstilbud samt kvaliteten af de lokale folkeskoler. Børnepasningstilbud, folkeskoler og sport-/kulturtilbud tjener i denne sammenhæng som målepunkter på Holbæk Kommunes velfærdsservices. Der er udbredt tilfredshed med Kommunens leverancer på disse punkter. 4/5 af de adspurgte er positive. Fig. 7.1: Bedømmelse af kommunale velfærdsservices Hvordan bedømmer du kvaliteten af nedenstående Meget Meget Tilfredsstillende Utilfredsstillende kommunale tilfredsstillende velfærdsservices? utilfredsstillende Børnepasningstilbud 5% 10 73% % 33 4% 7 Folkeskoler 5% 9 75% % 32 2% 4 Sport-/kulturtilbud 5% 9 78% % 29 1% 2 Total 5% 28 75% % 94 2% 13 Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 11

12 Kommunal sagsbehandling En kommunes evne til hurtigt og kompetent at behandle sager kan for de berørte virksomheder betyde forskellen mellem en konkurrencemæssig fordel og store ekstraudgifter. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af kommunens evne til hurtigt og kompetent at behandle sager på miljøområdet, sygedagpengeområdet samt byggesager. Til undersøgelse af kvaliteten af sagsbehandlingen, er der under denne parameter blevet fokuseret på oplevelsen af de kommunale embedsmænds dialog med erhvervslivet. Kun de virksomheder der har været i dialog med embedsværket er blevet adspurgt. Fig. 8.1: Dialog med kommunalt embedsværk Du har svaret, at din virksomhed har haft en dialog med en kommunal embedsmand om et væsentligt emne, der påvirker din virksomhed. Levede denne dialog op til din forventning? 60% 50% 40% 30% 20% Ja; 50% Nej ; 50% 10% 0% Ja Fordelingen er baseret på 40 besvarelser. Nej Ca. halvdelen af de adspurgte udtrykker skepsis i forhold til den dialog de har ført med Kommunen. Kritikernes kommentarer centrerer sig om langsommelighed i sagsbehandlingen. Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 12

13 Betydning af kommunal performance for virksomhedernes drift / vækstpotentiale I undersøgelsen er der blevet foretaget en afvejning af faktorerne med mest direkte indflydelse på virksomhedernes drift og vækstpotentiale: infrastrukturen, arbejdsstyrken og adgangen til lokalområdets største kunde Kommunen. Fig. 9.1: Betydning af udvalgte kommunale performances for drift/vækstpotentiale Stor betydning Nogen betydning Begrænset betydning Ingen betydning Ved ikke / ikke relevant Kommunalt vejnet 17% 36% 33% 11% 3% Kollektiv trafik 5% 15% 37% 31% 12% Adgang til kvalificeret arbejdskraft 68% 22% 7% 2% 2% Jobcenterets indsats 5% 20% 30% 30% 15% Kommunal åbenhed overfor private leverandører 36% 33% 13% 4% 14% Adgang til kvalificeret arbejdskraft og kommunal åbenhed overfor private leverandører er højt prioriterede faktorer, når virksomhederne angiver betydningen af kommunale leverancer for deres drift og vækstpotentiale. Metode Herunder beskrives kort de metodiske præmisser og valg, der ligger til grund for undersøgelsen. Fig. 10.1: Fakta om analysen Gennemført i perioden: Målgruppe: 1017 virksomheder i Holbæk Kommune Antal besvarelser: 183 Besvarelsesprocent: 18 % Undersøgelsen blev gennemført som en online-spørgeskemaundersøgelse. De adspurgte virksomheder har udfyldt et elektronisk spørgeskema ved selvvalg og har besvaret alle spørgsmål med mulighed for anonymitet. Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 13

14 Valg og fravalg Målgruppen blev udvalgt med det fokus, at undersøgelsen skulle ramme så bredt som muligt og nå det størst opnåelige antal lokale virksomheder. Kriterierne for inklusion i målgruppen var følgende: virksomheden har adresse i Holbæk Kommune virksomheden falder ikke ind under brancherne: offentlig forvaltning og forsvar, sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger, private husholdninger samt ekstraterritoriale organisationer og organer virksomheden har ikke følgende selskabsform: amt, dødsbo, forening, kommune, menighedsråd, region, statsinstitution/ministerium virksomhedens adresse er tilgængelig i offentlige registre. For at analysen kan have værdi som et udtryk holdningerne og tilstanden hos det samlede erhvervsliv i Holbæk Kommune, må man undersøge repræsentativiteten og signifikansen for undersøgelsen. Repræsentativitet Herunder sammenlignes fordelingen af centrale brancher. Undersøgelsens respondenter sammenholdes med et data-træk fra Danmarks Statistik. I den nedenstående sammenligning er undersøgelsens Andet -kategori udeladt. Fig 12.1: Repræsentativitetsanalyse Hvilken branche tilhører din virksomhed? Procent arbejdssteder i Procent i undersøgelsen Holbæk Kommune (2012) (DK statistik 2010) Landbrug, skovbrug og fiskeri 5% 13,9 % Råstofindvinding 0% 0,1 % Fremstillingsvirksomhed 8% 5,4 % Bygge- og anlæg 16% 15,3 % Engros- og detailhandel 25% 19,2 % Transport og godshåndtering 4% 4,9 % Turisme, overnatningsfacilitet og restauration 2% 4,0 % Information og kommunikation 10% 3,6 % Kultur, forlystelser og sport 3% 2,2 % Pengeinstitut og finansvirksomhed 2% 1,3 % Liberale erhverv, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 19% 14,4 % Administrative tjenesteydelser 4% 5,2 % Uddannelse 3% 3,1 % Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 14

15 Der er blandt undersøgelsens respondenter en underrepræsentation af landbrug-, skovbrug-, og fiskerivirksomheder i forhold til den faktiske erhvervsdemografi i kommunen. Råstofindvindingsvirksomheder er fraværende i undersøgelsen. Der er desuden en overrepræsentation af virksomheder i branchekategorierne: information og kommunikation, liberale erhverv samt engros- og detailhandel. Disse forskelle giver dog ikke anledning til at forkaste de indsamlede data. De anses for tilstrækkeligt repræsentative for hele populationen af virksomheder i Holbæk Kommune. Fejlmargin Ved et valgt konfidensniveau på 95 % (højt) har undersøgelsens resultater med den givne samplestørrelse en fejlmargin på resultaterne på 6,5 %. Dette betragtes som acceptabelt. Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 15

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2014 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Lokalt Erhvervsklima

Lokalt Erhvervsklima Lokalt Erhvervsklima > Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le V tlf.: INDHOLD INDLEDNING..........................................................................

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA 1. INDLEDNING... 1 2. DE NUVÆRENDE BRUGERE AF ERHVERVSSERVICE... 2 Erhvervsbrugernes profil... 2 Erhvervsbrugernes teknologiske profil... 6 Erhvervsbrugernes

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9 17. februar 2004 L:\TEKST\FORLAG\LO\Modinet\Rapport.doc/jp Borgernes brug af Søllerød Kommunes hjemmeside dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Leif Olsen Stine Christensen Olaf Rieper AKF Forlaget

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Tilfredshedsmåling marts 2015. Svendborg Kommune - Erhvervsvirksomheder

Tilfredshedsmåling marts 2015. Svendborg Kommune - Erhvervsvirksomheder Tilfredshedsmåling marts 2015 - Erhvervsvirksomheder Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget via internettet som selvudfyldt spørgeskema. Der er dels udsendt til de virksomheder

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Hovedresultater Udarbejdet af Indhold Del I. Introduktion... 3 1.1 Forord... 4 1.2 Undersøgelsens baggrund og formål... 5

Læs mere

REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET

REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET DECEMBER 2014 VEJ-EU REKRUTTERING AF INGENIØRER TIL INFRASTRUKTUROMRÅDET ANALYSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 VEJ-EU REKRUTTERING

Læs mere

Bosætningsanalyse. Esbjerg Kommune. Rapport. Juni 2014

Bosætningsanalyse. Esbjerg Kommune. Rapport. Juni 2014 Bosætningsanalyse Esbjerg Kommune Rapport Juni 2014 Indledning Introduktion til rapporten Esbjerg Kommune ønsker viden om, hvordan forskellige målgrupper opfatter kommunen. Det skal styrke Esbjerg Kommune

Læs mere

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002 Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner September 2002 Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra lokalafdelingernes perspektiv September 2002 Indhold Side 1. Indledning...1 2.

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse Sønderborg 2009 borgerundersøgelse I N D H O L D BOSÆTNING OG KENDETEGN Motiver til bosætning, opfattelser af kommunens kendetegn, styker og svagheder. STATUS OG TILFREDSHED Tilfredshed og betydningen

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 Vestbjerg afd. 16: Hanebjælken 1-161, Hanebjælken 70 118 og Mejlstedvej 30-52, Vestbjerg TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere