Holbæk Kommunes erhvervsklima

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holbæk Kommunes erhvervsklima"

Transkript

1 Analyse af Holbæk Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum September 2012 Dansk Erhvervsfremme 2012

2 Baggrund og analysefokus Denne erhvervsklimaanalyse er udarbejdet og gennemført af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum i september I alt virksomheder fra et bredt udsnit af brancher i Holbæk Kommune har modtaget det elektroniske spørgeskema som ligger til grund for analysen. Af disse har 183 virksomheder svaret. Det betyder en besvarelsesprocent på 18, hvilket giver et statistisk validt datagrundlag. Netop ønsket om et nuanceret billede af de lokale virksomheders opfattelse af Holbæk Kommunes erhvervsservice var udgangspunktet for Holbæk Erhvervsforums bestilling af analysen. Et materiale som kan bruges i den videre dialog med erhvervslivet og anvise potentielle indsatser der imødekommer erhvervslivets behov, samt bruges i det fortsatte erhvervspolitiske arbejde med at optimere rammevilkårene for drift af virksomhed i kommunen. Med det for øje er følgende parametre underkastet en grundig analyse: Arbejdskraft Brug af private leverandører Fysisk planlægning Information og dialog med kommunen Infrastruktur og transport Kommunens image Kommunens velfærdsservice Kommunal sagsbehandling. Resultaterne drøftes i første omgang på erhvervskonferencen Holbæk i vækst den 25. oktober En konference for det lokale erhvervsliv som Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune afvikler i fællesskab. Analyserapportens opbygning I det nedenstående behandles hvert parameter i et individuelt afsnit (side 4-12). Afsnittene indledes med et resumé af indhold og konsekvenser af parameteren. Efterfølgende (side 13) sættes der fokus på den relative betydning af en række centrale parametre for virksomhedernes drift og vækstbetingelser. Og endelig redegøres der for metode, valg og fravalg, repræsentativitet og fejlmargin, side Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 2

3 Hovedkonklusioner Analysen giver et nuanceret billede af Holbæk Kommune set fra virksomhedernes perspektiv. De væsentligste konklusioner er 1 : Arbejdskraft Virksomhederne giver meget klart udtryk for, at der er behov for kvalificeret arbejdskraft. På spørgsmålet om, hvilke faktorer der er afgørende for drift og vækstpotentialet, svarer hele 90 % af virksomhederne således, at det enten har stor eller nogen betydning, at der er adgang til kvalificeret arbejdskraft. Flertallet af virksomhederne i kommunen er tilfredse med adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Hver fjerde udtrykker dog utilfredshed. Set i lyset af virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft er det bemærkelsesværdigt, at hele 47 % af virksomhederne enten ikke finder det relevant eller ikke ved, hvad de skal svare på en række spørgsmål om jobformidling via jobcentret. Ca. 1/4 af virksomhederne udtrykker dog tilfredshed med jobcentrets evne til at fortage korrekte match mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Brug af private leverandører Virksomhederne udtrykker ligeledes, at drifts- og vækstpotentialet i betydelig grad påvirkes af den kommunale åbenhed overfor private leverandører (69 % tillægger dette betydning). 44 % af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med kommunens åbenhed over for private leverandører. Samtidig giver 76 % udtryk for, at de er tilfredse med Holbæk Kommunes overholdelse af betalingsfrister. Fysisk planlægning Kun et fåtal af respondenterne har været aktivt søgende efter erhvervsgrunde og erhvervslokaler inden for de sidste 12 måneder (henholdsvis 10 og 20 af respondenterne). Af disse har halvdelen været tilfredse med udkommet af deres søgning, mens de øvrige 50 % har været utilfredse. Information og dialog med kommunen Virksomhederne er generelt tilfredse med kontakten til de folkevalgte. Hele 75 % af virksomhederne giver udtryk for, at dialogen med kommunalpolitikere levede op til forventningerne. Infrastruktur og transport Stor tilfredshed ses i virksomhedernes vurdering af adgangsvejene til egen virksomhed. Her melder kun 9 % om utilfredshed. Kvaliteten af vejene ses derimod som utilfredsstillende af op imod hver tredje. Kommunens image Ca. hver tredje virksomhed angiver tilfredshed med kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder, mens 44 % er tilfredse med bestræbelserne på at tiltrække nye borgere. Blandt de utilfredse (henholdsvis 22 og 13 %) efterspørges mere markedsføring både i forhold til nye virksomheder og borgere. Kommunens velfærdsservice Der er udbredt tilfredshed med kommunens leverancer af velfærdsydelser. 4/5 af de adspurgte er positive. Kommunal sagsbehandling Kigger man på dialogen med administrationen deles vandene. I 50 % af virksomhederne har kontakten levet op til forventningerne. I 50 % har det ikke været tilfældet. 1 Antallet af samlede besvarelser fra respondenterne på et specifikt spørgsmål varierer gennem hele analysen (blandt andet grundet selektion i forhold til relevans/ikke relevans og tilfredshed/utilfredshed), Derfor kan de anførte procentsatser i afsnittet Hovedkonklusioner ikke konsekvent holdes op mod det samlede respondenttal på 183. Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 3

4 Arbejdskraft Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for virksomhedernes muligheder for at overleve og vokse. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af adgangen til kvalificeret arbejdskraft i Kommunen samt jobcenterets evne til at formidle den nødvendige arbejdskraft. Virksomheder der har søgt at rekruttere medarbejdere inden for de seneste 12 måneder er blevet spurgt om deres vurdering af adgangen til kvalificeret arbejdskraft samt Jobcenterets indsats. Fig. 1.1: Kvalificeret arbejdskraft Hvor tilfreds er du med adgangen til kvalificeret arbejdskraft i kommunen? 3% 7% 20% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds 17% 53% Meget utilfreds Ved ikke / ikke relevant Fordelingen er baseret på 60 besvarelser. Flertallet af virksomheder i Holbæk Kommune er tilfredse med adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Dog udtrykker ca. hver 4. virksomhed utilfredshed. En stor del af respondenterne udtrykker, at de enten ikke kender Jobcenterets indsats eller finder den relevant. Ca. 1/4 af virksomhederne udtrykker tilfredshed med Jobcenterets evne til at fortage korrekte match mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Fig. 1.2: Jobcenterets indsats Hvordan bedømmer du Jobcenterets Meget Meget indsats ifm. Tilfredsstillendstillende ikke relevant Utilfreds- Ved ikke / tilfredsstillendstillende utilfreds- jobformidling på nedenstående områder? Den opsøgende kontakt til 7% 4 23% 14 20% 12 12% 7 38% 23 virksomhederne Evne til korrekte match mellem arbejdsgiver og 3% 2 22% 13 12% 7 12% 7 52% 31 arbejdstager Servicemindedhed 8% 5 25% 15 10% 6 7% 4 50% 30 Total 6% 11 23% 42 14% 25 10% 18 47% 84 Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 4

5 Brug af private leverandører Brug af private leverandører kan spare en kommune mange penge på driftsbudgettet samt være med til at sikre en stærk lokal serviceindustri. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af, hvor åben kommunen er for brugen af private leverandører samt om kommunen er god til at overholde betalingsbetingelser. Virksomhedernes vurdering af Holbæk Kommunes åbenhed overfor private leverandører og overholdelse af betalingsfrister uddybes herunder. Kun virksomheder med ønske om at levere til Kommunen - og de med eksisterende leverancer til Kommunen - er blevet spurgt om åbenhed og betalingsfrister. Fig. 2.1: Kommunal åbenhed for private leverandører Hvordan bedømmer du Holbæk Kommunes åbenhed over for brug af private leverandører? 28% 5% Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende 39% Utilfredsstillende 9% 19% Meget utilfredsstillende Ved ikke / ikke relevant Fordelingen er baseret på 96 besvarelser. 44 % af virksomhederne er tilfredse med omfanget af Kommunens brug af private leverandører. 28 % er utilfredse. Langt bedre performer Kommunen, når det gælder overholdelse af betalingsfrister. Her udtrykker 76 % af de adspurgte virksomheder tilfredshed. Fig. 2.2: Kommunal overholdelse af betalingsfrister Hvordan bedømmer du Holbæk Kommunes overholdelse af betalingsfrister? 0% 13% 20% Meget tilfredsstillende 11% Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende 56% Ved ikke / ikke relevant Fordelingen er baseret på 70 besvarelser. Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 5

6 Fysisk planlægning En forudsætning for at virksomheder kan vokse og skabe flere arbejdspladser er, at der er mulighed for at udvide produktionen. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af, om der er ledige erhvervsgrunde med plads til udvikling i kommunen, og om planlægningen giver plads til erhvervsudvikling. I nuanceringen af DI analyseresultaterne fokuseres her på adgangen til egnede erhvervsgrunde og erhvervslokaler i kommunen. Kun virksomheder der har søgt grunde eller lokaler aktivt inden for de seneste 12 måneder er blevet spurgt om deres vurdering af udbuddet. Fig. 3.1: Egnede erhvervsgrunde Du har svaret at din virksomhed inden for de seneste 12 måneder har ønsket at købe eller leje en erhvervsgrund. Fandt din virksomhed et tilfredsstillende areal i Holbæk Kommune? 60% 50% 40% 30% 20% Ja; 50% Nej ; 50% 10% 0% Ja Fordelingen er baseret på 10 besvarelser. Nej Af de adspurgte virksomheder melder halvdelen at de fandt egnede erhvervsgrunde og erhvervslokaler. I kommentarerne til nej -besvarelserne angives både placering og pris som årsager. Fig. 3.2: Egnede erhvervslokaler Du har svaret at din virksomhed inden for de seneste 12 måneder har ønsket at købe eller leje erhvervslokaler. Fandt din virksomhed en tilfredsstillende lokalitet i Holbæk Kommune? 60% 50% 40% 30% 20% Ja; 50% Nej; 50% 10% 0% Ja Fordelingen er baseret på 20 besvarelser. Nej Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 6

7 Information og dialog med kommunen Det er vigtigt for virksomhedernes mulighed for at planlægge f.eks. fremtidige investeringer, at de har overblik over, hvad kommunens fremtidsplaner er, og at der bliver lyttet til deres synspunkter. Denne kategori indeholder virksomhedernes vurdering af kommunens evne til at formidle væsentlig information samt kvaliteten af dialogen mellem politikere, embedsmænd og virksomheder. Til undersøgelse af kvaliteten af dialogen mellem Kommunen og erhvervslivet, er der under denne parameter blevet fokuseret på oplevelsen af politikernes lydhørhed. Langt de fleste virksomheder (75 %) mener at dialogen med kommunalpolitikerne levede op til deres forventning. 25 % er skeptiske og blandt disse ligger politikeres håndtering af meget specifikke sager til grund for vurderingen. Fig. 4.1: Dialog med kommunalpolitikere Du har svaret, at din virksomhed har haft en dialog med en kommunal politiker om et væsentligt emne, der påvirker din virksomhed. Levede denne dialog op til din forventning? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja; 75% Nej ; 25% Ja Nej Fordelingen er baseret på 20 besvarelser. Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 7

8 Infrastruktur og transport Det er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne, at de kan få varer, kunder og medarbejdere til og fra virksomheden. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af vejnettet i kommunen samt kvaliteten af den lokale kollektive trafik. Både virksomhedernes holdning til vejnettet og den kollektive trafik udspecificeres på side 8. Fig. 5.1: Bedømmelse af vejnettet Hvordan bedømmer du Meget Meget vejnettet i kommunen Tilfredsstillendstillende ikke relevant Utilfreds- Ved ikke / tilfredsstillendstillende utilfreds- på nedenstående områder? Adgangsvejene til din virksomhed 19% 34 67% 123 5% 9 4% 8 5% 9 Generelle køretider (hastighedsbegrænsning 11% 21 74% 135 7% 13 1% 2 7% 12 er, ensretninger mv.) Kvaliteten af vejene (belægning, bredde, 5% 10 60% % 39 9% 16 5% 9 vedligehold) Total 12% 65 67% % 61 5% 26 5% 30 Størst tilfredshed ses i virksomhedernes vurdering af adgangsvejene til egen virksomhed. Her melder kun 9 % om utilfredshed. Kvaliteten af vejene ses derimod som utilfredsstillende af op imod hver tredje. Mange virksomheder udtrykker en manglende viden eller relevans i forhold til den kollektive trafik. Blandt de, der tilkendegiver en holdning, er der dog en overvægt at positive vurderinger. Fig. 5.2: Bedømmelse af kollektiv trafik Hvordan bedømmer du den kollektive trafik i kommunen på nedenstående områder? Meget Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende utilfredsstillende Ved ikke / ikke relevant Adgangen til din virksomhed med kollektiv trafik 6% 11 35% 64 18% 33 7% 13 34% 62 Prisen på den kollektive trafik 1% 2 20% 36 17% 32 5% 10 56% 103 Betjeningen på ruterne (hyppighed af afgange) 2% 3 23% 43 14% 26 7% 13 54% 98 Total 3% 16 26% % 91 7% 36 48% 263 Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 8

9 Kommunens image Et godt image er vigtigt for et områdes evne til at tiltrække succesfulde virksomheder og gode kvalificerede medarbejdere. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder og borgere til kommunen. Til nuancering af denne parameter fokuseres virksomhedernes vurdering af Kommunens evne til at tiltrække og fastholde nye virksomheder og borgere. Fig. 6.1: Kommunal tiltrækning af virksomheder Hvordan bedømmer du Holbæk Kommunes evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder? 1% Meget tilfredsstillende 45% 19% 31% Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende Ved ikke / ikke relevant 3% Fordelingen er baseret på 183 besvarelser. Ca. hver tredje virksomhed angiver tilfredshed med Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder. Dog er 22 % utilfredse. Fig. 6.2: Utilfredshed med kommunal tiltrækning af virksomheder Du har angivet din utilfredshed med Holbæk Kommunes evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder. Hvad Procent Antal skyldes denne manglende evne? Kommunens geografiske beliggenhed 23% 9 Manglende infrastruktur 18% 7 Manglende kvalificeret arbejdskraft 18% 7 Manglende markedsføring af kommunen 43% 17 Kommunens gebyrer, afgifter og skatter 38% 15 Manglende uddannelsestilbud 13% 5 Andet 40% 16 *Respondenterne har haft mulighed for at afgive flere svar. Blandt kritikerne af Kommunens bestræbelser angiver flest en manglende markedsføring af Kommunen som årsagen til problemet. Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 9

10 Fig. 6.3: Kommunal tiltrækning af nye borgere Hvordan bedømmer du Holbæk Kommunes evne til at fastholde og tiltrække nye borgere? 2% Meget tilfredsstillende 44% 42% Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende 1% 12% Ved ikke / ikke relevant Fordelingen er baseret på 183 besvarelser. Et flertal af respondenterne ser positivt på Kommunens evne til at tiltrække og fastholde nye borgere. Kritikerne angiver især manglende markedsføring og manglende beskæftigelsesmuligheder som kilde til problemstillingen. Fig. 6.4: Utilfredshed med kommunal tiltrækning af nye borgere Du har angivet din utilfredshed med Holbæk Kommunes evne til at fastholde og tiltrække nye borgere. Hvad skyldes Procent Antal denne manglende evne? Manglende offentlige servicetilbud (børnepasning, skoler, kultur, mv.) 33% 8 Manglende tilbud om underholdning og oplevelser 38% 9 Manglende markedsføring 63% 15 Manglende offentlige transporttilbud 21% 5 Manglende beskæftigelsesmuligheder 67% 16 Det kommunale beskatningsniveau 25% 6 Boligstrukturen (fordelingen af lejligheder og villaer mv.) 4% 1 Andet 29% 7 *Respondenterne har haft mulighed for at afgive flere svar. Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 10

11 Kommunens velfærdsservice En kommunens evne til at levere gode basisydelser som børnepasning og gode skoler er afgørende for dens evne til at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af Kommunens børnepasningstilbud samt kvaliteten af de lokale folkeskoler. Børnepasningstilbud, folkeskoler og sport-/kulturtilbud tjener i denne sammenhæng som målepunkter på Holbæk Kommunes velfærdsservices. Der er udbredt tilfredshed med Kommunens leverancer på disse punkter. 4/5 af de adspurgte er positive. Fig. 7.1: Bedømmelse af kommunale velfærdsservices Hvordan bedømmer du kvaliteten af nedenstående Meget Meget Tilfredsstillende Utilfredsstillende kommunale tilfredsstillende velfærdsservices? utilfredsstillende Børnepasningstilbud 5% 10 73% % 33 4% 7 Folkeskoler 5% 9 75% % 32 2% 4 Sport-/kulturtilbud 5% 9 78% % 29 1% 2 Total 5% 28 75% % 94 2% 13 Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 11

12 Kommunal sagsbehandling En kommunes evne til hurtigt og kompetent at behandle sager kan for de berørte virksomheder betyde forskellen mellem en konkurrencemæssig fordel og store ekstraudgifter. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af kommunens evne til hurtigt og kompetent at behandle sager på miljøområdet, sygedagpengeområdet samt byggesager. Til undersøgelse af kvaliteten af sagsbehandlingen, er der under denne parameter blevet fokuseret på oplevelsen af de kommunale embedsmænds dialog med erhvervslivet. Kun de virksomheder der har været i dialog med embedsværket er blevet adspurgt. Fig. 8.1: Dialog med kommunalt embedsværk Du har svaret, at din virksomhed har haft en dialog med en kommunal embedsmand om et væsentligt emne, der påvirker din virksomhed. Levede denne dialog op til din forventning? 60% 50% 40% 30% 20% Ja; 50% Nej ; 50% 10% 0% Ja Fordelingen er baseret på 40 besvarelser. Nej Ca. halvdelen af de adspurgte udtrykker skepsis i forhold til den dialog de har ført med Kommunen. Kritikernes kommentarer centrerer sig om langsommelighed i sagsbehandlingen. Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 12

13 Betydning af kommunal performance for virksomhedernes drift / vækstpotentiale I undersøgelsen er der blevet foretaget en afvejning af faktorerne med mest direkte indflydelse på virksomhedernes drift og vækstpotentiale: infrastrukturen, arbejdsstyrken og adgangen til lokalområdets største kunde Kommunen. Fig. 9.1: Betydning af udvalgte kommunale performances for drift/vækstpotentiale Stor betydning Nogen betydning Begrænset betydning Ingen betydning Ved ikke / ikke relevant Kommunalt vejnet 17% 36% 33% 11% 3% Kollektiv trafik 5% 15% 37% 31% 12% Adgang til kvalificeret arbejdskraft 68% 22% 7% 2% 2% Jobcenterets indsats 5% 20% 30% 30% 15% Kommunal åbenhed overfor private leverandører 36% 33% 13% 4% 14% Adgang til kvalificeret arbejdskraft og kommunal åbenhed overfor private leverandører er højt prioriterede faktorer, når virksomhederne angiver betydningen af kommunale leverancer for deres drift og vækstpotentiale. Metode Herunder beskrives kort de metodiske præmisser og valg, der ligger til grund for undersøgelsen. Fig. 10.1: Fakta om analysen Gennemført i perioden: Målgruppe: 1017 virksomheder i Holbæk Kommune Antal besvarelser: 183 Besvarelsesprocent: 18 % Undersøgelsen blev gennemført som en online-spørgeskemaundersøgelse. De adspurgte virksomheder har udfyldt et elektronisk spørgeskema ved selvvalg og har besvaret alle spørgsmål med mulighed for anonymitet. Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 13

14 Valg og fravalg Målgruppen blev udvalgt med det fokus, at undersøgelsen skulle ramme så bredt som muligt og nå det størst opnåelige antal lokale virksomheder. Kriterierne for inklusion i målgruppen var følgende: virksomheden har adresse i Holbæk Kommune virksomheden falder ikke ind under brancherne: offentlig forvaltning og forsvar, sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger, private husholdninger samt ekstraterritoriale organisationer og organer virksomheden har ikke følgende selskabsform: amt, dødsbo, forening, kommune, menighedsråd, region, statsinstitution/ministerium virksomhedens adresse er tilgængelig i offentlige registre. For at analysen kan have værdi som et udtryk holdningerne og tilstanden hos det samlede erhvervsliv i Holbæk Kommune, må man undersøge repræsentativiteten og signifikansen for undersøgelsen. Repræsentativitet Herunder sammenlignes fordelingen af centrale brancher. Undersøgelsens respondenter sammenholdes med et data-træk fra Danmarks Statistik. I den nedenstående sammenligning er undersøgelsens Andet -kategori udeladt. Fig 12.1: Repræsentativitetsanalyse Hvilken branche tilhører din virksomhed? Procent arbejdssteder i Procent i undersøgelsen Holbæk Kommune (2012) (DK statistik 2010) Landbrug, skovbrug og fiskeri 5% 13,9 % Råstofindvinding 0% 0,1 % Fremstillingsvirksomhed 8% 5,4 % Bygge- og anlæg 16% 15,3 % Engros- og detailhandel 25% 19,2 % Transport og godshåndtering 4% 4,9 % Turisme, overnatningsfacilitet og restauration 2% 4,0 % Information og kommunikation 10% 3,6 % Kultur, forlystelser og sport 3% 2,2 % Pengeinstitut og finansvirksomhed 2% 1,3 % Liberale erhverv, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 19% 14,4 % Administrative tjenesteydelser 4% 5,2 % Uddannelse 3% 3,1 % Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 14

15 Der er blandt undersøgelsens respondenter en underrepræsentation af landbrug-, skovbrug-, og fiskerivirksomheder i forhold til den faktiske erhvervsdemografi i kommunen. Råstofindvindingsvirksomheder er fraværende i undersøgelsen. Der er desuden en overrepræsentation af virksomheder i branchekategorierne: information og kommunikation, liberale erhverv samt engros- og detailhandel. Disse forskelle giver dog ikke anledning til at forkaste de indsamlede data. De anses for tilstrækkeligt repræsentative for hele populationen af virksomheder i Holbæk Kommune. Fejlmargin Ved et valgt konfidensniveau på 95 % (højt) har undersøgelsens resultater med den givne samplestørrelse en fejlmargin på resultaterne på 6,5 %. Dette betragtes som acceptabelt. Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum - September 2012 Side 15

Lokalt Erhvervsklima

Lokalt Erhvervsklima Lokalt Erhvervsklima > Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le V tlf.: INDHOLD INDLEDNING..........................................................................

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2014 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer

Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer Jette Nøhr DI Hovedstaden Forbedringer i erhvervsklimaet Flere kommuner har lavet forbedringer i deres erhvervsklima Eksempler på indsatsområder

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed?

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 2. Hvor tilfreds er du med den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling? - og hvor vigtigt er det for dig? - På miljøområdet?

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

ENERGIBESPARELSER I VIRKSOMHEDER MED 20+ ANSATTE

ENERGIBESPARELSER I VIRKSOMHEDER MED 20+ ANSATTE ENERGIBESPARELSER I VIRKSOMHEDER MED 20+ ANSATTE Rapport vedrørende virksomheders gennemførte og planlagte investeringer i energibesparelser primo 2013 1 Metode og baggrund Baggrund og formål Det er generelt

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1 Bech-Bruun Intelligence Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport April 2015 2 Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst 2 Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst For 8. måned i træk viser danske virksomheder tiltagende styr på forretningsdriften. Over færre virksomheder gik konkurs i feriemåneden sammenlignet

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

Konkursanalyse april 2015

Konkursanalyse april 2015 April 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i il 20 været 394 konkurser, hvilket er en stigning på hele 34,9 % sammenlignet med il 20, hvor der var 292 konkurser. For 3. måned i træk viser antallet

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA 1. INDLEDNING... 1 2. DE NUVÆRENDE BRUGERE AF ERHVERVSSERVICE... 2 Erhvervsbrugernes profil... 2 Erhvervsbrugernes teknologiske profil... 6 Erhvervsbrugernes

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Konkurser tager pusten fra iværksætterne

Konkurser tager pusten fra iværksætterne PRESSEMEDDELELSE 2.marts 2009 Konkurser tager pusten fra iværksætterne Antallet af konkurser stiger fortsat, og det tager pusten fra iværksætterne, der overvejer at starte ny virksomhed. Danskernes iværksætterlyst

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT INDLEDNING OG OPERATIONALISERING Undersøgelsen er gennemført som en telefonisk spørgeskemaundersøgelse af Epinion i december 2013. Undersøgelsen

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 2: Lokale rammevilkår Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Lokale rammevilkår såsom skat, administration

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere