Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti)"

Transkript

1 Notat 14. august 2015 Sagsbeh.: juky01 J.nr.: S Økonomiafdelingen Bilag 2 Lov- og cirkulæreprogram På baggrund af aktstykke nr. 147 af 4. juli 2015 er Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) opgjort for Frederiksberg Kommune. LCP programmet vedrører I dette bilag gennemgås konsekvenserne for , mens økonomiske konsekvenser for 2015 vil bliver fremlagt i forbindelse med 2. forventede regnskab. En samlet oversigt for over LCP-punkter med Frederiksbergs andel heraf fremgår til sidst i det bilag. De tilskuds- og udligningsmæssige konsekvenser er indarbejdet i bilag 6 om tilskud og udligning, konsekvenserne som følge af budgetgaranti og konjunktur fremgår af bilag 3 og konsekvenserne for aktivitetsbestemt medfinansiering fremgår af bilag 4. Årets lov- og cirkulæreprogram indeholder samlet set merudgifter svarende til ca. 22 mio. kr. for Frederiksberg i 2016 stigende til ca. 48 mio. kr. i 2019 fordelt på service- og overførelsesudgifter. En markant del af disse merudgifter relaterer sig til omlægningen af refusionssystemet og indgår derfor i beregningerne på det budgetgaranterede område jf. bilag 3. Udgifterne til det budgetgaranterede område er således taget ud af nedenstående. Dette betyder, at Frederiksberg Kommunes budget korrigeres for nedenstående som følge af årets Lov- og cirkulæreprogram: Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti) kr Service Overførsel LCP i alt Direktionen foreslår at: Samtlige LCP-punkter, der ikke vedrører det budgetgaranterede område, indarbejdes med Frederiksberg Kommunes bloktilskudsandel på de berørte udvalg.

2 Udvalgsfordeling LCP-punkterne berører ikke alle udvalg. Nedenstående tabel viser hvilke udvalg, der berøres på hhv. service og overførelser. Tabel 2 Udvalgsfordeling af LCP-punkter kr Service i alt Magistraten Undervisningsudvalget Sundheds- og omsorgsudvalget Børneudvalget Socialudvalget By- og miljøudvalget Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget Overførelser i alt Sundheds- og omsorgsudvalget Børneudvalget Socialudvalget Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget LCP i alt Magistraten vil, som følge af LCP, samlet blive øget med 1,3 mio. kr. i 2016 faldende til 677 t. kr. i 2018 og Dette dækker dog over flere modsatrettede punkter, som primært vedrører beskæftigelsesområdet. Dog er der også enkelte mindre punkter på by- og miljøområdet samt en ændring i forbindelse med digitalisering af vælgererklæringer. De største punkter på Magistratens område er: LCP 80 Reform af beskæftigelse indsatsen, hvor der er øgede udgifter til blandt andet fælles og intensiveret kontraktforløb, uddannelsesløft samt styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud mv. LCP 79 Ændring af organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, der reducerer udgifterne hertil. Undervisningsudvalget vil blive reduceret med 462 t. kr. i 2018 og Denne ændring skyldes en ændring af de kommunale bidrag for elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO som følge af folkeskolereformens forlængede skoledag. Sundheds- og Omsorgsudvalget vil blive reduceret med 197 t. kr. i alle årene på serviceudgifterne, som følge af ændring af Lov om social service i forbindelse med rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp (LCP 56). Herudover øges overførelsesudgifterne med 410 t. kr. i 2018 og 2019 som følge af Kræftplan III (LCP 29). 2

3 Børneudvalgets serviceudgifter vil blive øget med 183 t. kr. i 2016 stigende til 348 t. kr. i Den primære ændring skyldes LCP 201, der tager højde for et lovforslag vedrørende faglig støtte til netværksplejefamilier. Herudover er der mindre ændringer i LCP-punkter fra tidligere år og som korrigeres for de sidste overslagsår ( ). Dette er også gældende for reduceringen af overførelsesudgifterne på Børneudvalget i 2018 og Socialudvalgets serviceudgifter vil blive øget med 662 t. kr. i 2016 faldende til 572 t. kr. i 2018 og De største ændringer vedrører behandling af stofmisbrugere (LCP 42 og 60) samt alkoholbehandling ( LCP 296). Ændringen af overførelsesudgifterne skyldes en ændring af lov om social pension vedr. husholdningsfradraget ved beregning af varmetillæg (LCP 69). By- og Miljøudvalget vil blive reduceret på serviceudgifterne med 300 t. kr. alle år, som følge af en række ændringer i Lov om offentlige veje (LCP 268). Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget er det sidste udvalg, der foretages ændringer ved som følge af LCP. Her vil serviceudgifterne blive øget med 1,7 mio. kr. i 2016 faldende til 1,15 mio. kr. i 2018 og Den største ændring vedr. LCP 80 på beskæftigelsesområdet, som også påvirker Magistraten. Overførelsesudgifterne vil blive reduceret med 769 t. kr. i 2017 stigende til 1,35 mio. kr. i 2018 og 2019 som følge af Skattereformen (LCP 309). Oversigt over LCP-punkter Tabel 3 Oversigt over LCP-punkter, der foreslås indarbejdet med Frederiksberg Kommunes bloktilskudsandel fordelt på service og overførelser samt udvalg (1.000 kr.) NR Ændringer Service Magistraten 6 15 Ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa- Parlamentet (Bemyndigelse til digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer m.v.) Ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov om leje af almene boliger og lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Energisparepakke m.v.) (K) Ændring af lov om leje og lov om midlertidig boligregulering (Forenkling og modernisering af lejelovgivningen, beskyttelse mod urimeligt høje istandsættelseskrav ved fraflytning m.v.)

4 Lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om social service (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud m.v.). 1) Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform). 1) Ændring af lov om social pension m.fl. love (Tilpasning af den sociale ydelseslovgivning til eindkomst, regelforenkling mv.) 1) Ændring af dagtilbudsloven og lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og andre love (Anvendelse af eindkomst ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud m.v.) Lov nr af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love 1) Lov nr af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.)1) Lov nr af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v Lov nr af 23. december 2014 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) Gennemførelse af første generation vandplaner Vejledning om risikostyringsplaner

5 Kommunernes kvalitetssikring af kortgrundlag til randzoner Bekendtgørelse nr. 107 af 29. januar 2014 om krydsoverensstemmelse Ændring af Randzonelov pr. 1. august Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand (Regler for grundvandskortlægning efter 2015 mv.) * Lov nr af 27. december 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik. lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven (Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v.) Lov nr. 174 af 24. februar 2015 om kontantydelse Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Ophævel-se af optjeningsprincippet for personer omfattet af EF-forordning nr. 883/04) Vandrende arbejdstagere (Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet nr af 23. december 2014 og vejledning til kommunerne om EU-borgeres adgang til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller anden hjælp efter lov om aktiv socialpolitik nr af 30. juni 2014 mv.) Undervisningsudvalget 102 Ændringer af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO som følge af folkeskolereformens forlæn-gede skoledag. 1) Sundheds- og Omsorgsudvalget Ændring af bekendtgørelse om regionsråd og 28 selvejende hospicer Ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp) Børneudvalget 5

6 44 Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.). 1) Lov nr af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjene-ste). 1) Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform) 1) Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste). 1) Lovforslag vedrørende faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af samtykkealder mv. 1) Socialudvalget Lovforslag nr. L34 af 9/ om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Lægesamtaler, lægelig stofmisbrugsbehandling, frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling og befordring af personer i lægelig stofmisbrugsbehandling med heroin) Ændring af lov om social service (Tilbud om anonym behandling af stofmisbrugere) Udslusningskoordinatorer i kommuner i forbindelse med løsla-delse fra kriminalforsorgens institutioner Initiativet er en del af udmøntningen af aftalen om Kriminalforsorgens økonomi i (indgået af regeringen, SF, EL, LA og K den 7. november 2012) En koordineret indsats for dobbeltbelastede (satspulje ) Lovforslag vedr. udvidet og styrket indsats for kvinder på krise-centre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv

7 296 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn (Øget kvalitet i alkoholbehandlingen) By- og Miljøudvalget 143 Lov om offentlige veje Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Lov nr af 23. december 2014 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) Lov nr. 634 af 16. juni 2014 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love. (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v). 1) Bekendtgørelse nr. 840 af 30. juni 2014 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv Service Total Overførelse Sundheds- og Omsorgsudvalget Ændring af bekendtgørelse om regionsråd og 28 selvejende hospicer Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) Børneudvalget 45 Lov nr af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjene-ste). 1) Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste). 1) Socialudvalget 69 Ændring af bekendtgørelsen om social pension samt højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. vedr. husholdningsfradraget ved beregning af varmetillæg Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 7

8 309 Skattereformen (Lov nr. 920 af 18. september 2012) 1) Overførelse Total LCP i alt *) Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale 1) Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på følgende års aktstykker 8

Fordeling af Lov cirkulære. Side 1 af 6

Fordeling af Lov cirkulære. Side 1 af 6 I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2014 vedr. 2015, overført tilskudspulje, jf. akt 125 af 19. juni 2014 400.897 421.733 422.764 422.764 422.764 Pris og lønregulering 2015-2016 6.747 6.764 6.764

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Lov- og Cirkulæreprogram for kommuner

Lov- og Cirkulæreprogram for kommuner Lov- og Cirkulæreprogram for kommuner 6 7 8 9 10 Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer

Læs mere

Fordeling af Lov- og cirkulære

Fordeling af Lov- og cirkulære I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2013 vedr. 2014, overført tilskudspulje, jf. akt 125 af 28. juni 2013 442.513 411.411 411.494 411.494 411.494 Pris og lønregulering 2014-2015 7.817 7.819 7.819

Læs mere

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014 Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2015 - lovgivning og økonomi 15. august 2014 Sagsid. Aftale om kommunernes økonomi i 2015 Den 3. juni 2014 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om

Læs mere

Tekniske korrektioner - 13. august 2015

Tekniske korrektioner - 13. august 2015 Tekniske korrektioner - 13. august 2015 I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 TK1 Afdrag på lån og leasingforpligtelser 4.116 4.706 7.088 5.461 TK1 Renter likvide aktiver og langfristet gæld

Læs mere

Mål og Perspektiver. Budget 2015-2018

Mål og Perspektiver. Budget 2015-2018 Mål og Perspektiver Budget 215-218 Mål og perspektiver er en nytænkning af de tidligere perspektivnotater. Med udgangspunkt i de strategiske drøftelser fra budgetseminaret i april er formålet med Mål og

Læs mere

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019 OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019 Politiske mål Byrådets overordnede mål for budgetåret 2016: Byrådets overordnede politiske mål er at sikre en bæredygtig økonomi. Byrådet vil i forbindelse med prioriteringen

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den 06.10.2008, kl. 15.00. Medborgerhuset

Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den 06.10.2008, kl. 15.00. Medborgerhuset Aalborg Byråd Byrådet Mødet den 06.10.2008, kl. 15.00 Medborgerhuset 1. Aktuel status budget 2008 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2008.... 1 2. Aktuel status budget 2008 - Teknik- og Miljøforvaltningen.

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Regeringens lovkatalog - hjemmeside

Regeringens lovkatalog - hjemmeside NOTAT Regeringens lovkatalog - hjemmeside Regeringens lovkatalog - hjemmeside... 1 Beskæftigelsesministeren... 3 Erhvervs- og Vækstministeriet... 7 Finansministeren... 8 Justitsministeren... 9 Klima-,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10184 Doknr. 184406 Dato 20-12-2013 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 20102014 Journalnummer: 20147673 Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 10. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-18:00 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen, Søren

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2014

Aftale om kommunernes økonomi for 2014 Regeringen KL Aftale om kommunernes økonomi for 2014 Aftale om kommunernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 13. juni 2013 1. Indledning Regeringen og KL indgik i februar 2013 som led i Vækstplan DK en forståelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt.

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt. Samtlige kommunalbestyrelser Sagsnr. 2012-02164 Doknr. 20890 Dato 21-12-2012 Orientering om 26. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner samt om ændringer i bekendtgørelse om

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge,

Læs mere