Teknik- og Miljøudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget Refer Do 04. februar 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:10 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Poul A. Larsen, Asger Diness Andersen, Nina Møhler, Helle Mandrup Tønnesen, Peter E. Jonassen, Per Stig Sørensen Ingen Chef for Vej, Park og Havneservice Helene Vinther Seidler og Chef for Land og Miljø Rolf Hoelgaard deltager på udvalgets møde den 4. februar 2014

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Orientering fra formanden - direktøren - 4. februar Aflysning af lokalplan E-2.1 (Panther Plast) erhvervsområde øst for Københavnsvej Ansøgning om dispension fra Lokalplan nr. C venstresvingsforbud Vordingborg Trafiksikkerhedsråd Trafikbestilling Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af det offentlige toilet på Klintholm Havn Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af broer i Kalvehave Havn Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til opgradering af busstoppesteder Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til cykelstiplan Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsvedligehold Vådområde Røddinge, Askeby og Lind Sø, Principbeslutning Eventuelt - 4. februar Bilagsoversigt...22 Underskriftsside...23

3 Teknik- og Miljøudvalget Orientering fra formanden - direktøren - 4. februar 2014 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget Område: Fællessekretariet - Sagsbeh: Maria Hansen Sagsfremstilling Formanden og direktøren orienterer om diverse emner: Refer fra det konstituerende møde i AffaldPlus den 17. december 2013 Bilag: Refer fra mødet i AffaldPlus den 17. december 2013 Buslomme på Chr. Richardsvej, Vordingborg Trafik og Park har modtaget en henvendelse fra Vordingborg Gymnasium (bilag) om færdselsforholdene ved det nyligt etablerede busstoppested på sydsiden af Chr. Richardsvej ved Uddannelsescenteret. Gymnasiet udtrykker bekymring over trafiksikkerheden for eleverne ved busstoppestedet, som er etableret på den eksisterende kørebane. Dette skaber ifølge gymnasiet trafikpropper og kødannelser i morgentrafikken, som medfører eleverne krydser vejen i et kaos af biler og busser. Trafik og Park fik i eftersommeren 2013 udført en konsulentrapport (bilag) for belyse de forudsete udfordringer ved den øgede bustrafik på Chr. Richardsvej i forbindelse med de nye buslinjer og køreplaner i den kollektive trafik, som blev s i drift pr. 15. december I rapporten er bl.a. foreslået etableringen af en buslomme og krydsningsheller. De forventede anlægsomkostninger på kr. til en buslomme er indlagt i ønskerne til budget I de vedtagne budgetter blev dette dog udskudt til budget Trafik og Park havde i efteråret 2013 et møde med konsulenten og Movia for beslutte en forsvarlig løsning til anlæg af busholdepladserne på begge sider af Chr. Richardsvej ved Uddannelsescenteret, uden der var mulighed for anlæg af en buslomme på den sydlige side af vejen. Denne aftalte løsning er nu etableret. På mødet blev også diskuteret hvorvidt et isoleret anlæg af en krydsningshelle, som det foreslås af rapporten, ville være en god løsning for trafiksikkerheden. Dette ville medføre en sideudvidelse af vejen, som skønnes beløbe sig til ca kr., og som heller ikke kunne indeholdes i budgetterne i 2013, men som evt. kunne finansieres af Trafik og Parks trafiksikkerhedsbudget i Etableringen af en buslomme forventes også indeholde en krydsningshelle. Trafik og Park har svaret på henvendelsen fra gymnasiet, udvalget vil drøfte sagen. Bilag: Trafik uddannelsescenter not Topskilte på busstoppesteder udskiftes Movia foretager i perioden frem til ca. 1. april 2014 udskiftning af topskiltene på alle kommunens ca. 350 busstoppesteder. De nye topskilte er forsynet med det samme unikke stednavn, som også er anvendt i køreplanerne. Stednavnet gør det lettere finde oplysningerne i køreplanen om bus-tiderne og er forudsætningen for få en SMS-besked om næste bus-afgang. Not Politisk topmøde om fremtidens energisystemer i region Sjælland Bilag: Not om Politisk topmøde om fremtidens energisystemer i region Sjælland Konferencer/arrangementer for Teknik- og Miljøudvalget i 2014 Der følgende større arrangementer og konferencer i 2014 på Teknik- og Miljøudvalgets område som udvalgsmedlemmer kan overveje deltage i. Der har tidligere kun været tradition for, udvalget deltog i Dansk Byplanmøde. - Det 64. danske Byplanmøde den september 2014 i Herning - Movia Workshop (Trafikplan Workshop) afholdes i Vordingborg den 8. maj

4 Teknik- og Miljøudvalget Vejforum den december Affaldsplan politikerseminar for fagudvalgene fra de 6 ejerkommuner i AffaldPlus den 28. marts DAKOFAs årskonference (Dansk Kompetencenter for affald) den september 2014 Orientering fra Bevaringsforeningerne i Vordingborg Kommune Bilag: Bevaringsforeningerne januar Kloakering af Magleby Vordingborg Forsyning har i kloakeret Magleby på Østmøn. Lokalråd Østmøn og en lokal beboer har stillet spørgsmål om, hvorvidt Magleby tidligere har været offentlig kloakeret. Hvis dette var tilfældet, skulle de berørte ejendomme ikke betale tilslutningsbidrag til det nye anlæg. De har desuden haft foretræde for udvalget, hvor der blev stillet en række yderligere spørgsmål. Administrionen har nu samlet svarene til disse spørgsmål i et brev, som vedhæftes sammen med et kort over området. Konklusionen er, det fastholdes, Magleby ikke har været offentlig kloakeret. Bilag: Kort overvejledning efter tilsyn Bilag: Svar på yderligere spørgsmål til Østmøn lokalråd Stus på manglende kloaktilslutninger/separeringer - overlevering fra de 4 gamle kommuner Ved sammenlægningen af de fire gamle kommuner, blev der udarbejdet en liste over, hvilke ejendomme, der manglede få enten tilsluttet en ny kloak eller separeret regnvand og spildevand på egen grund. Af de ca. 700 ejendomme, der oprindeligt stod på listen er der reelt kun 15 tilbage, der mangler færdigmelding fra en aut. kloakmester. Bilag: Opsummering af manglende tilslutningssepareringer stus Håndhævelse ved manglende påbud på spildevandsområdet Ved håndhævelse af påbud af tilslutninger/separeringer på spildevandsområdet bruges primært selvhjælpshandlinger. Ved en selvhjælpshandling udfører kommunen det manglende arbejde på priv grund for ejers regning. Hvis dette arbejde ikke praktisk kan lade sig gøre, bliver ejeren i stedet politianmeldt. Selvhjælpshandlingerne kræver udlæg i kommunens kasse. Der er udlagt i alt for ca kr., der er kommet kr. tilbage, mens der forventes komme yderligere kr. tilbage ved afdragsordninger. Bilag: Økonomi ved selvhjælpshandlinger Bilag: Sagsforløb ved tilslutning til kloak Orientering om vindmøller ved Koster Vig Administrionen har modtaget en ny konsekvensvurdering for arterne i området i Kostervig, hvor der er ansøgt om opstille 5 vindmøller jf. kommunens vindmølleplan. Hvis Nurstyrelsen på baggrund af konsekvensvurderingen ophæver vetoet skal den samlede miljøvurdering igen i 8 ugers offentlig høring. Indkomne bemærkninger samles i en hvidbog. Det samlede projekt: Miljøvurdering inkl. hvidbog, vvm-tilladelse (krav til driften) og lokalplan vil herefter blive forelagt til politisk beslutning. Nursekretariet redegørelse 2013 Land - og Miljø har udarbejdet: Nursekretariet: Redegørelse Redegørelsen følger op på rapporten Nursekretariet - Redegørelse 2012 og Handleplan Redegørelsen giver et overblik over de administrive opgaver, driftsopgaver og anlægsopgaver, der har været knyttet til Nursekretariet i 2013 og en redegørelse for resulterne af administrive-, drifts - og anlægsopgaver i

5 Teknik- og Miljøudvalget Administrionen vil vurdere, hvordan dette arbejde skal fortsætte i den nye organisering på Teknik og Miljøområdet. Bilag: Nursekretariet Redegørelse 2013 Bilag: 1 Åben Refer af konstituerende bestyrelsesmøde i AffaldPlus den 17. januar /14 2 Åben Not om Politisk topmøde om fremtidens energisysytemer i Region Sjælland 11954/14 3 Åben Bevaringsforeningerne januar 12348/14 4 Åben Fællesmøde om affaldsplan 12362/14 5 Åben Svar på yderligere spørgsmål fra Østmøn Lokalråd 12367/14 6 Åben Kort over vejledning efter tilsyn 12366/14 7 Åben Opsummering af manglende tilslutningersepareringer - stus /14 8 Åben Økonomi ved selvhjælpshandlinger 12372/14 9 Åben Sagsforløb ved tilslutning til kloak 12373/14 10 Åben Trafik uddannelsescenter not /14 11 Åben Nursekretariet - Redegørelse /14 Indstilling Til orientering. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Udvalget ønsker en sag buslommen på Chr. Richardsvej. Helle Mandrup Tønnesen, Asger Diness Andersen ønsker deltage i det stregiske energi topmøde. Der skal udarbejdes et svar til Bevaringsforeningerne om udvalget på næste møde har en principiel drøftelse af de rejste spørgsmål. Taget til efterretning. 4

6 Teknik- og Miljøudvalget Aflysning af lokalplan E-2.1 (Panther Plast) erhvervsområde øst for Københavnsvej Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Plan og Byg - Sagsbeh: Dorit Mahler Jensen Lovgrundlag Planloven. Sagsfremstilling Med vedtagelsen af Kommuneplan 2013 blev størsteparten af det kommunalt ejede areal ved Solbakken (øst for Københavnsvej og Solbakkevej) ændret fra erhvervsområde til offentligt område og en mindre del blev ændret til boligområde. Arealet er dog stadig omftet af lokalplan nr. E-2.1, som fastlægger anvendelsen til erhvervsformål, hvilket er en begrænsning i forhold til anvende arealet til kultur- og fritidsformål. Jævnfør planlovens 33 kan Kommunalbestyrelsen beslutte ophæve lokalplaner for byzoner når udviklingen inden for lokalplanens område ikke længere gør det muligt administrere tilladelser m.v. uden anvendelse af forbud og dispensioner ( 14 og 19). Det forudsættes, områdets hidtidige zonestus opretholdes. Endelig beslutning kan først træffes, efter ejere og brugere af de berørte arealer samt naboer har haft mulighed for udtale sig. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist herfor på mindst 8 uger. Der skal til høringen offentliggøres et forslag til aflysning, som forklarer de retlige og faktiske konsekvenser af en aflysning. Efter udløbet af fristen kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget om ophævelse. For muliggøre midlertidige idræts- og kulturaktiviteter på arealet, særligt i den store hal, anbefales det aflyse lokalplan nr. E-2.1. Herefter vil arealet administreres på baggrund af kommuneplanrammen indtil der vedtages en lokalplan for Solbakkens fremtidige brug. Kommunalbestyrelsen har neds en komité med brede kompetencer indenfor idræt, erhverv og kultur, der har fået til opgave opstille en samlet vision for området, der kan gøre området til et markant center indenfor lokalt og regionalt kultur- og idrætsliv koblet med erhverv og boliger. Dette arbejde forventes afsluttet i april Herefter vil det være hensigtsmæssigt, igangsætte arbejdet med den ny lokalplan for det offentlige område med baggrund i komitéens anbefalinger. Bilag: 1 Åben Lokalplan nr. E_2_1 For et erhvervsområde øst for Københavnsvej.pdf 9701/14 Indstilling Administrionen indstiller, der igangsættes den nødvendige høring for aflyse lokalplan nr. E-2.1. Administrionen udfærdiger til høringen den lovpligtige ledsagende forklaring af konsekvenser, arbejdet med ny lokalplan for Solbakken igangsættes når komitéens vision foreligger. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen blev anbefalet. 5

7 Teknik- og Miljøudvalget Ansøgning om dispension fra Lokalplan nr. C venstresvingsforbud Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget Område: Plan og Byg - Sagsbeh: Dorit Mahler Jensen Lovgrundlag Planlovens 19. Sagsfremstilling I forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan nr. C Varehus ved Prins Jørgens Allé var der bekymringer for, overkørslen til Københavnsvej fra lokalplansområdet kunne skabe uhensigtsmæssige kødannelser på Københavnsvej, da der ikke kunne anlægges venstresvingsbaner. Især var der bekymring for, en længere kø syd ad Københavnsvej kunne skabe problemer i det lysregulerede kryds Valdemarsgade/Københavnsvej. Derfor blev der i samråd med politiet anbefalet, kun højresvingende kørsel ind og ud af den omtalte overkørsel skulle være tilladt. Dette er fastlagt i lokalplanens 6.1. Efter åbningen af de to dagligvarebutikker i området er der konsteret udfordringer med få trafikanterne til, respektere venstresvingsforbuddet, som skabte utryghed og i yderste tilfælde kunne føre til farlige situioner eller færdselsuheld. Samtidigt viste det sig, der måske ikke var grund til de bekymringer om kødannelser, som var inden åbningen. Administrionen anbefaler, med baggrund i trafiktællinger, en dispension fra venstresvingsforbuddet. Trafiktællingerne blev udført på adgangsvejen fra Københavnsvej, imens venstresvingsforbuddet var gældende. Efterfølgende blev tavlerne taget ned og en ny trafiktælling udført. Trafiktællingerne viste, forskellen på trafikmængden som bruger adgangsvejen kun er på ca. 8,3 %. Tællingen med venstresvingsforbuddet viste en årsdøgnstrafik (ÅDT), på 603 biler i døgnet, imens årsdøgnstrafik uden venstresvingsforbud var på 650 biler i døgnet. Samtidigt blev der ikke registreret nogen udfordringer med kødannelser i den periode, hvor venstresvingsforbuddet var ophævet. Administrionen vurderer, den oprindelige trafikale begrundelse for en opretholdelse af venstresvingsforbuddet minimeret væsentligt. Det er administrionens anbefaling, man bør undgå restriktioner og afvigelser fra de almindelige regler på steder, hvor det ikke er en nødvendighed. Derfor anbefaler administrionen, der dispenseres fra lokalplanens 6.1. Teknikudvalget har i møde den 29. oktober 2013 besluttet anbefale, der meddeles dispension fra lokalplanen og dermed tillade svingende trafik ind og ud af overkørslen i begge retninger. Planlovens 19 muliggør kommunen kan dispensere fra ovenstående bestemmelse i lokalplanen. Administrionen har efter Teknikudvalgets behandling gennemført en nabohøring, hvor der lagdes op til en dispension fra lokalplanens forbud mod venstresving. Kommunen har ikke modtaget høringssvar til den påtænkte dispension. Det anbefales, der meddeles dispension til fravige lokalplanens 6.1, da ovenfor beskrevne undersøgelser har vist, der ikke er trafiksikkerhedsmæssig begrundelse for fastholde forbuddet. Bilag: 1 Åben Teknikudvalgets behandling af 29. oktober 2013.pdf 8927/14 2 Åben Uddrag af lokalplan nr. C /14 Indstilling Administrionen indstiller, 6

8 Teknik- og Miljøudvalget der jævnfør planlovens 19 meddeles dispension fra lokalplan nr. C således adgangen til/fra Københavnsvej kan ske med både højre- og venstresvingende ind- og udkørsel. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Udvalget lægger vægt på, den grusvej, der er ved den nye vej til Københavnsvej skal lukkes som beskrevet i lokalplanen. Indstillingen blev godkendt. 7

9 Teknik- og Miljøudvalget Vordingborg Trafiksikkerhedsråd 2014 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget Område: Trafik og Park - Sagsbeh: Jón Petersen Resumé Med udgangspunkt i tiltagene i Trafiksikkerhedsplan ønsker administrionen oprette et nyt trafiksikkerhedsråd for Vordingborg Kommune. Administrionen har udarbejdet et forslag til et kommissorium og indstiller, Teknik- og Miljøudvalget vedtager nedsætte rådet, og det nævnte kommissorium. Sagsfremstilling I 2013 vedtog Kommunalbestyrelsen Trafiksikkerhedsplan Et af tiltagene under indssområdet Administrion er etablering af et lokalt trafiksikkerhedsråd. Hovedformålet med rådet er være med til sikre en målrettet indss på tværs af kommunen på trafiksikkerhedsområdet. Endvidere vil rådet være med til prioritere, koordinere og udvikle trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen. Rådets kompetencer vil være i form af rådgivning og vejledning overfor Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen. Ud over det store menneskelige tab, som færdselsuheld ofte medfører i form af både fysiske og psykiske men, så er der også store økonomiske konsekvenser forbundet med færdselsuheld. Af en undersøgelse, som COWI lavede for Vejdirektoret i november 2013 fremgår det, et færdselsuheld i gennemsnit koster kr. Kommunerne dækker 66% af disse udgifter, imens sten og regionerne dækker resten. Samtidigt viser uheldsanalyser, trafikanterne har været den direkte eller medvirkende årsag til 91,5 % af alle færdselsuheld. Dette indikerer klart, en stor del af indssen på trafiksikkerhedsområdet bør rettes imod trafikantadfærd. Denne udfordring er meget svær løfte alene for en vejafdeling. Derfor mener administrionen, det er vigtigt få et trafiksikkerhedsråd for kunne etablere en bredere indss. Administrionen har udarbejdet et forslag til et kommissorium for et nyt trafiksikkerhedsråd, som er vedlagt som bilag. Forslaget bygger på en sammensætning af politikere, den kommunale administrion, politi, andre råd og interesseorganisioner. Erfaringsmæssigt anbefaler administrionen, antallet af møder holdes på 2-4 møder om året. Økonomi Udgifter til afholdelse af møder i trafiksikkerhedsrådet vil blive finansieret af midlerne til trafiksikkerhed. Der vil ikke blive ydet mødediæter eller befordringsgodtgørelser til rådets medlemmer. Bilag: 1 Åben Forslag til Kommissorium for Vordingborg Trafiksikkerhedsråd /13 Indstilling Administrionen indstiller, der oprettes et nyt trafiksikkerhedsråd i Vordingborg Kommune, det vedlagte forslag til kommissorium godkendes, og der udpeges to medlemmer fra Teknik- og Miljøudvalget til Trafiksikkerhedsrådet. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Udvalget udpegede Thomas Christfort og Poul A. Larsen til Trafiksikkerhedsrådet. Indstillingen blev godkendt. 8

10 Teknik- og Miljøudvalget Trafikbestilling 2015 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Trafik og Park - Sagsbeh: Bo Kuno Christensen Lovgrundlag Lov om trafikselskaber. Sagsfremstilling Vordingborg Kommune skal hvert år senest den 1. maj afgive en formel bestilling til Movia om indholdet af det kommende års kollektive bustrafik. Trafik og Park har i januar 2014 haft formøde med deltagelse af lokalråd, seniorråd og handicapråd for høre om eventuelle ønsker. På mødet fremkom med udgangspunkt i den nuværende køreplan, som blev indført den 15. december 2013, følgende ønsker: 1. Indførelse af bybusfunktion i Kastrup/Neder Vindinge 2. Ændring af Flex-zoner for Flextur, således området Svinø er sammenhængende med Lundby 3. Bedre koordinering af køreplaner for minimere ventetider ved de større knudepunkter (stioner, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, andre institutioner m.m.) 4. Fokus på fremme af handicapvenlige løsninger i en direkte dialog med Movia 5. Bedre busforbindelser imellem Præstø og Fakse eventuelt ved ruteomlægning af buslinje 102A På baggrund af de store ændringer, som blev indført i kommunens kollektive bustrafik ved køreplanskiftet den 15. december 2013, anbefaler kommunens administrion, det kommende år anvendes til evaluere effekten af disse ændringer. Det vurderes derfor, ovenstående ønsker til ændringer (pkt. 1, 2 og 5) bør udskydes til behandling i næste års trafikbestilling. Ønskerne i pkt. 3 og 4 vedrører særligt Movia og bliver løbende inddraget af administrionen i kommunikionen med Movia. Det anbefales derfor, Trafikbestillingen for 2015 foretages uden ændringer i forhold til Trafikbestillingen for Kommunens udgift til kollektiv bustrafik i 2014 er i Movias budget beregnet til kr. Movia har i trafikbestillingsgrundlaget for 2015, som har samme køreplanomfang som Trafikbestilling 2014, beregnet en udgift på kr. Denne omkostning foreslås indarbejdet i Trafik og Parks budgetslag 2015 for kollektiv trafik. Der foretages ingen offentlig høring. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Offentlige buslinjer, Movia profitcenter Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Offentlige buslinjer, Movia profitcenter Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. 9

11 Teknik- og Miljøudvalget Økonomi Ingen økonomibemærkninger. Indstilling Administrionen indstiller, Trafikbestilling 2015 afgives til Movia uden ændringer i forhold til Trafikbestillingen for Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen blev anbefalet. Udvalget ønsker en evaluering af flekszonerne til sommer. 10

12 Teknik- og Miljøudvalget Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af det offentlige toilet på Klintholm Havn Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Trafik og Park - Sagsbeh: Jan-Jaap Cramer Lovgrundlag Havneloven. Sagsfremstilling Efter Vordingborg Kommunes køb af marinaen i Klintholm Havn besluttede Teknikudvalget sikre så gode faciliteter som muligt for fiskere, lystsejlere og almindelige turister på Klintholm Havn. For forts kunne yde den gode service vore havne er blevet kendt for, er en restaurering af det offentlige toilet og bad ved Fiskernes Fællessalg nu påkrævet. Det nuværende toilet og bad er i mange år kun nødtørftigt vedligeholdt, og de indvendige faciliteter er nu i en sådan stand, det er vanskeligt vedligeholde, rengøre og bevare rent. I den godkendte anlægs- og investeringsplan for er der afs rådighedsbeløb på kr. i 2014 til Klintholm Havn, toiletbygning. Administrionen har udarbejdet et overslag på kr. til renovering af det offentlige toilet på Klintholm Havn, og ansøger hermed udvalget om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 på i alt kr. til arbejdet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Klintholm Havn, toiletbygning profitcenter Klintholm Havn, toiletbygning profitcenter Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistaben kan oplyse, der i den godkendte investeringsoversigt for er afs kr. i 2014 til toiletbygning Klintholm Havn. Indstilling Administrionen indstiller, anlægsprojektet igangsættes og der ansøges om en anlægsbevilling på i alt kr., og der frigives et rådighedsbeløb på kr. i 2014 til renovering af toilet på Klintholm Havn. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen blev anbefalet. 11

13 Teknik- og Miljøudvalget Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af broer i Kalvehave Havn Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Trafik og Park - Sagsbeh: Jan-Jaap Cramer Lovgrundlag Havneloven. Sagsfremstilling For forts kunne yde den gode service, til fastliggere og gæstesejlere i Kalvehave Havn, skal den ene af lystbådebroerne renoveres og fiskernes bro istandsættes i Fiskernes bro istandsættes i 2 etaper i henholdsvis 2014 og Arbejdet vil blive udført af havnenes personale, og ønskes igangs hurtigst muligt af hensyn til vejret. I den godkendte anlægs- og investeringsplan for er der afs rådighedsbeløb på i alt kr. i 2014 til renovering af broer i Kalvehave Havn og i alt kr. i 2015 til 2. etape af istandsættelse af fiskernes bro. Administrionen har udarbejdet et overslag på kr. til renovering af broer i Kalvehave Havn, og ansøger hermed udvalget om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 på i alt kr. til arbejdet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kalvehave Havn, renovering profitcenter Kalvehave Havn, renovering profitcenter Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistaben kan oplyse, der i den godkendte investeringsoversigt er afs kr. i 2014 og kr. i 2015 til renovering Kalvehave Havn. Indstilling Administrionen indstiller, anlægsprojektet igangsættes og der ansøges om en anlægsbevilling på i alt kr., og der frigives et rådighedsbeløb på i alt kr. i 2014 til renovering af broer i Kalvehave Havn. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen blev anbefalet. 12

14 Teknik- og Miljøudvalget Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til opgradering af busstoppesteder. Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Trafik og Park - Sagsbeh: Bo Kuno Christensen Lovgrundlag Vejloven. Sagsfremstilling Vordingborg Kommune modtog i juni 2013 et tilsagn om støtte fra Trafikministeriets pulje til yderområder, til opgradering af 25 busstoppesteder i kommunen. Støtten udgør 50% af en forventet projektsum på kr.. I den godkendte anlægs- og investeringsplan for er der afs rådighedsbeløb på kr. til opgradering af busstoppesteder. Tilsagnet om støtte til busstoppestederne er en del af en samlet støtte i årene på i alt kr. til forbedring af den kollektive trafik i Vordingborg Kommune. Kommunen har i sin ansøgning til Trafikministeriet skrevet således om projektet: Kommunens busstoppesteder er generelt i en meget dårlig forfning. Mange busstoppesteder har ikke læskure og de læskure som er, har mange forskellige udformninger. Der i dag kun opstillet designstandere med buskøreplaner på den nyligt renoverede banegårdsplads i Vordingborg by samt på rutebilstionerne i Stege og Præstø. Kommunen ønsker harmonisere, forskønne og gøre udstyret tidssvarende på 25 af de mest benyttede busstoppesteder, primært på R-nettet. Dette betyder i realiteten fjernelse af det eksisterende udstyr og opsætning af nyt læskur med bænk/lys, ny designstander med count-down-modul, og evt. faciliteter for cykelparkering samt ny belægning m.m.. Movia forventer i løbet af de næste par år kunne tilbyde en realtidsvisning på countdown-modulerne, som yderligere vil forbedre kundeservicen på disse stoppesteder. Administrionen anbefaler, under hensynet til det visuelle indtryk ved forbifart, opgraderingen foretages langs busruterne med R-net på de mest benyttede busstoppesteder. Administrionen har i samarbejde med Movia udarbejdet et forslag til hvilke 25 busstoppesteder, som udpeges til projektet efter ovennævnte princip. Forslaget har været i forhøring i lokalråd, handicapråd og seniorråd i perioden 21. november 2013 til 3. januar Der er modtaget bemærkninger fra seniorråd og handicapråd, som dog ikke vedrører de foreslåede placeringer af de udvalgte busstoppesteder. Der udføres udbud af rådgiverarbejde til detailprojektering og udbud af anlægsarbejdet, som forventes startet efter sommerferien 2014 og afsluttet inden årets udgang. Valg og indkøb af alt udstyr til de nye busstoppesteder vil ske i et samarbejde imellem administrionen og rådgiver. Der indhentes tilbud på 25 nye læskure ud fra en kravspecifikion. Rådgiver vil i busstoppestedernes udformning tage videst muligt hensyn til handicap-venlighed efter de retningslinjer, som er aftalt i kommunens handicappolitik. Som et forsøg foreslås aftalt med rådgiver, et enkelt af de renoverede busstoppesteder anlægges med særligt hensyn til handicapvenlige forhold (specielt belægnings- og kantstensarbejde), som aftales i tæt dialog med handicaporganisionerne. Der gøres opmærksom på, større anlægsarbejder på samtlige renoverede busstoppesteder ikke vil kunne indeholdes i budgettet, såfremt ansøgningens vilkår om indkøb og indretning med nyt inventar skal overholdes. Der foretages ingen yderligere offentlig høring. Den forventede støtte fra Trafikstyrelsen forventes udbetalt i Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) 13

15 Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Opgradering af busstoppesteder profitcenter Opgradering af busstoppesteder profitcenter Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistaben kan oplyse, der i den godkendte investeringsoversigt for er afs et rådighedsbeløb på kr. til opgradering af busstoppesteder. Indstilling Administrionen indstiller, der foretages en opgradering af busstoppesteder på de 25 mest benyttede busstoppesteder langs R-nettet, der ansøges om en anlægsbevilling på i alt kr., og der søges om frigivelse af et rådighedsbeløb på i alt kr. i 2014 til opgradering af busstoppesteder, der gives en tillægsbevilling på kr. i 2014, som finansieres af kassen, der gives en negiv tillægsbevilling på i 2015 som tilgår kassen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen blev anbefalet. 14

16 Teknik- og Miljøudvalget Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til cykelstiplan Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Vej og Trafik - Sagsbeh: Knud Steen Jørgensen Lovgrundlag Lov om offentlige veje. Sagsfremstilling I den godkendte anlægs- og investeringsplan for er der afs rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i 2014 og 3,5 mio. kr. i 2017 til cykelstiplan. I Vordingborg Kommunes godkendte cykelstiplan fra 2011 har administrionen opderet det prioriteringsskema, som er en del af grundlaget for hvilke strækninger, der etableres først. Prioriteringsskemaet er opderet, da den nye skolestruktur har ændret på hvilke veje, som er skoleveje. Samtidig er der kommet nye tal for uheld og nogle af de cykelstier, der er etableret de sidste par år, er slettet fra listen. Prioriteringsskemaet er vedlagt som bilag. Af prioriteringsskemaet fremgår det, strækningen Mønvej fra Allerslev til Ammendrup, som administrionen anbefaler udført, ligger som nr. 2. Den strækning, som ligger øverst er stykket Faksevej fra Even Bro til Præstø/Rødeled. Even Bro til Præstø/Rødeled koster mere, end der er budget til, og strækningen hænger sammen med stykker videre nord på gennem Næstved og Fakse kommuner. Dette arbejdes der på, sammen med disse kommuner og Østdansk Turisme. Henvendelsen fra Østdansk Turisme er vedlagt som bilag. Kortudsnit over København Berlin ruten ved Præstø Fjord er vedlagt som bilag. I Allerslev og Ammendrup skal Vordingborg Forsyning udføre separkloakering i Ved kombinere fællesstiprojektet med Vordingborg Forsynings projekt, opnår kommunen få etableret flest meter fællessti for de 3,0 mio. kr., der er afs. Der er på nuværende tidspunkt ikke udsigt til mulighed for søge om stslige tilskud til cykelstier, men hvis der opstår mulighed for det, vil administrionen søge om dette. Hvis der kommer stslige puljemidler og Vordingborg Kommune kommer i betragtning, bliver der mulighed for fortsætte mod Skibinge med enkeltrettede cykelstier. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Cykelstiplan profitcenter Afs Cykelstiplan profitcenter rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Ingen bemærkninger. Bilag: 1 Åben Prioriteringsskema for cykelstiplan - revideret december /13 2 Åben Brev fra Østdansk Turisme om cykelsti ved Præstø Fjord /13 15

17 Teknik- og Miljøudvalget Åben Kortudsnit af København - Berlin ruten ved Præstø Fjord /13 4 Åben Not om fællesstier i Allerslev og Ammendrup 10253/14 Indstilling Administrionen indstiller, der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 3 mio. kr. der frigives et rådighedsbeløb på i alt 3. mio. kr. i 2014 til cykelstiplan - etablering af fællesstier i Allerslev og Ammendrup. Beslutning i Teknikudvalget den Indstillingen blev anbefalet. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Martin Leider Olsen Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Helle Mandrup Tønnesen Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen blev anbefalet. 16

18 Teknik- og Miljøudvalget Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsvedligehold 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Stab Kommunale Bygninger - Sagsbeh: Peter Tommerup Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Resumé I Teknik- og Miljøudvalgets budget 2014 er der afs rådighedsbeløb på kr. til gennemførelse af Bygningsvedligehold i den kommunale bygningsmasse. Sagsfremstilling Administrionen har på baggrund, af det opderede digitale vedligeholdelsessystem, udarbejdet skemisk redegørelse (bilag) over prioriterede tiltag for bygningsvedligehold i Der foretages min. hvert 3 år en bygningsgennemgang, der danner grundlag for den 5 årige rullende vedligeholdelsesplan som er basis for udvendige bygningsvedligeholdelsesarbejder. Derudover foregår et løbende tilsyn med vores bygninger, således vedligeholdelsesarbejder, der opdages i denne sammenhæng, rapporteres ind til vedligeholdelsesplanen. Det er således både en fast og en løbende opfølgning som danner grundlag for prioriteringen. Endvidere vil der, for få synergi i investeringerne, ligeledes blive taget højde for udførelse af energibesparende foranstaltninger og eventuelle til- og ombygninger, der kan have en logisk sammenhæng med bygningsvedligehold. I det vedhæftede bilag er der, ud over prioriterede bygningsvedligeholdelsesarbejder afs pulje til eventuelle akut opståede vedligeholdsarbejder i Der kan opstå situioner i løbet af 2014, hvor det kan blive nødvendigt omprioritere arbejder, hvorfor den prioriterede liste ikke nødvendigvis er et udtryk for, alle arbejder udføres i Det er således også administrionen der planlægger i hvilken takt de prioriterede arbejder skal udføres. Med baggrund i den vedhæftede prioriterede oversigt søges den samlede anlægsbevilling på kr. frigivet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Projekt XA Afledt drift Finansiering Drift Afs Projekt XA rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistaben kan oplyse, der i den godkendte investeringsplan for er afs rådighedsbeløb i 2014 på kr., hvilket beløb vil kunne frigives. 17

19 Teknik- og Miljøudvalget Bilag: 1 Åben Prioriteret bygningsvedligehold /14 Indstilling Administrionen indstiller, der ansøges om en anlægsbevilling, på kr. samt frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb på kr., til gennemførelse af bygningsvedligehold i Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen blev anbefalet. 18

20 Teknik- og Miljøudvalget Vådområde Røddinge, Askeby og Lind Sø, Principbeslutning Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget Område: Land og Miljø - Sagsbeh: Linda Adelfest Lovgrundlag Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens beføjelser ved genopretning af vådområder nr. 852 af 30. juni Sagsfremstilling I 2010 fik kommunerne til opgave igangsætte opgaven med etablering af vådområder ud fra Miljøministeriet retningslinjer på området som en del af implementeringen af EU s Vandrammedirektiv. Administrionen har siden da forundersøgt fire projektområder. Det største af dem er nu tæt på, der kan søges om penge til realisering via vådområdeordningen, der administreres af Nurstyrelsen og Nur og Erhvervsstyrelsen. Dvs. midler til jorderstninger, anlægsomkostninger og detailprojektering. I den forbindelse er der behov for, der tages politisk beslutning om et principielt emne omkring ekspropriion. Det aktuelle projekt, der er klar til realiseringsansøgning er Røddinge, Askeby og Lind Sø tidligere kaldet Dyndshave Enge. Et område ved Røddinge på Vestmøn, hvor der kan etableres en ca. 90 ha stor sø med et omgivende areal på ca. 9 ha. Området er i dag en del af et pumpelag. Projektet går i grove træk ud på, slukke pumpen og lade vandet løbe nurligt ud. I bilaget Baggrundsnot om vådområdeprojektet er projektet nærmere beskrevet. Projektudformningen er diskuteret og accepteret af følgegruppen, der repræsenterer ejerne i området. Fordelene ved projektet: Udledningen af kvælstof til Stege Bugt reduceres med mindst 13 tons pr. år Sikring af marker mod oversvømmelse ved store nedbørshændelser, og høje vandstande i Stege Bugt. Dermed gøres systemet mere robust overfor klimaændringer Mindsker risikoen for digerne gennembrydes ved ekstreme nedbørshændelser Sikring af de lavtliggende ejendomme i Røddige By, der ikke længere vil være afhængige af vandstanden i Stege bugt og Askeby Landkanal, da vandet fra deres område pumpes op i den kommende sø Projektet vil medføre en CO 2 tilbageholdelsen frem for frigivelse, som er tilfældet i dag Da projektet er udarbejdet med synergieffekter omkring kvælstofreduktion, klimilpasning, nurforbedring og formidlingspotentialet er der nogle udgifter, der forventeligt ikke vil kunne dækkes af vådområdeordningen. Beskrivelse af disse udgifter kan ses i bilaget Baggrundsnot om vådområdeprojektet. Projektet inkl. anlægsarbejder og jorderstninger mv. forventes beløbe sig til mio. kr. Heraf vil der formentlig være omkostninger for omkring 1-1,5 mio. der ikke vil kunne finansieres af vådområdeordningen og dermed skal finansieres for kommunale midler. De kommunale dele af udgiften kan dækkes af anlægsbudget Miljømålslov og øvrige projekter, der bl.a. er møntet på denne type projektudgifter. De er allerede bevilliget via budgettet for 2014 og overslagsårene. De udgifter kommunen får finansieret af sten, vil kommunen skulle lægge ud i projektperioden. Ved efterfølgende indsendelse af regnskab betales beløbet tilbage til kommunen. Efter samtaler med ejerne i området er der overvejende positiv stemning for projektets gennemførsel. Der er 2-3 ejere, der er direkte i mod. De 2 af disse vil formentlig skulle eksproprieres for, projektet kan gennemføres. De to ejer ca. 4% af projektarealet og arealet kan ikke undlades af området. De 4 ha bruges i dag til jagt og ejerne er ikke bos i området. Den tredje kan forventelig overtales til gå med, mod nogle flere undersøgelser, der præcist afklarer hvor lille en del af hans jord, der behøver, blive inddraget. 19

21 Teknik- og Miljøudvalget Projektet vil skulle vedtages efter de almindelige regler om større nurprojekter med tilhørende høring- og klagemuligheder. En i bilaget er der vist en overordnet tidsplan. Hvis indstillingen ikke følges, vil konsekvensen være, administrionen skal begynde processen forfra med finde et egnet projektareal på mindst 60 ha i oplandet til Stege Bugt. Det vurderes, det vil være svært finde andre egnede projektområder i dette opland. Bilag: 1 Åben Baggrundsnot om vådområdeprojektet 9920/14 Indstilling Administrionen indstiller, der arbejdes videre med projektet, der kan eksproprieres, hvis det er nødvendigt for projektets realisering. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Uds. 20

22 Teknik- og Miljøudvalget Eventuelt - 4. februar 2014 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget Område: Fællessekretariet - Sagsbeh: Maria Hansen Sagsfremstilling Eventuelt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Intet. 21

23 Teknik- og Miljøudvalget Bilagsoversigt 1. Orientering fra formanden - direktøren - 4. februar Refer af konstituerende bestyrelsesmøde i AffaldPlus den 17. januar 2014 (11850/14) 2. Not om Politisk topmøde om fremtidens energisysytemer i Region Sjælland (11954/14) 3. Bevaringsforeningerne januar (12348/14) 4. Fællesmøde om affaldsplan (12362/14) 5. Svar på yderligere spørgsmål fra Østmøn Lokalråd (12367/14) 6. Kort over vejledning efter tilsyn (12366/14) 7. Opsummering af manglende tilslutningersepareringer - stus (12370/14) 8. Økonomi ved selvhjælpshandlinger (12372/14) 9. Sagsforløb ved tilslutning til kloak (12373/14) 10. Trafik uddannelsescenter not (12376/14) 11. Nursekretariet - Redegørelse 2013 (16714/14) 2. Aflysning af lokalplan E-2.1 (Panther Plast) erhvervsområde øst for Københavnsvej 1. Lokalplan nr. E_2_1 For et erhvervsområde øst for Københavnsvej.pdf (9701/14) 3. Ansøgning om dispension fra Lokalplan nr. C venstresvingsforbud 1. Teknikudvalgets behandling af 29. oktober 2013.pdf (8927/14) 2. Uddrag af lokalplan nr. C (8975/14) 4. Vordingborg Trafiksikkerhedsråd Forslag til Kommissorium for Vordingborg Trafiksikkerhedsråd (137137/13) 9. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til cykelstiplan 1. Prioriteringsskema for cykelstiplan - revideret december 2013 (133402/13) 2. Brev fra Østdansk Turisme om cykelsti ved Præstø Fjord (134104/13) 3. Kortudsnit af København - Berlin ruten ved Præstø Fjord (134151/13) 4. Not om fællesstier i Allerslev og Ammendrup (10253/14) 10. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsvedligehold Prioriteret bygningsvedligehold 2014 (7744/14) 11. Vådområde Røddinge, Askeby og Lind Sø, Principbeslutning 1. Baggrundsnot om vådområdeprojektet (9920/14) 22

24 Teknik- og Miljøudvalget Underskriftsside Thomas Christfort Poul A. Larsen Asger Diness Andersen Nina Møhler Helle Mandrup Tønnesen Peter E. Jonassen Per Stig Sørensen 23

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 27. februar 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:25 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato 07. januar 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 15:15 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Poul A. Larsen, Asger Diness Andersen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved 135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved Sagsnr: 05.00.05-G00-1-13 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen Sagsfremstilling Sagen omhandler Bane Danmarks opgradering af jernbanen Køge Nord

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Refer Do 16. januar 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:30 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Referat Ordinært møde

Referat Ordinært møde Vordingborg Kommune Handicaprådet Referat Ordinært møde Dato: Mandag den 24. februar 2014 Tidspunkt: kl. 18.30-21.00 Sted: Mødelokale 2 Vordingborg Rådhus Deltagere: Anders J. Andersen, Else-Marie Sørensen,

Læs mere

Teknikudvalget. Referat. Dato 17. december Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:50. Restaurant Babette Kildemarksvej Vordingborg

Teknikudvalget. Referat. Dato 17. december Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:50. Restaurant Babette Kildemarksvej Vordingborg Teknikudvalget Refer Do 17. december 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:50 Sted Medlemmer Fraværende Restaurant Babette Kildemarksvej 5 4760 Vordingborg Søren Nybo, Per Stig Sørensen, Asger Diness

Læs mere

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Folkeoplysningsråd Refer Do 16. juni 2015 Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Michael Bitsch-Olsen, John Juul, Henrik

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 04. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:55 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul

Læs mere

Indstilling. Vejplan Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. juli Århus Kommune

Indstilling. Vejplan Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. juli Århus Kommune ndstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. juli 2007 1. Resume ndstillingen indeholder forslag til alene med anlægsprogram for vejsektoren i 2007. Århus Kommune Trafik og Veje Teknik

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. maj 2008 kl. 13:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Jørgen Nørby forlod mødet kl. 13.50, og deltog ikke under punkt 7-13. Fra administrionen

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 2. november 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.00 og forts kl. 12.30-13.00. Frank Borch-Olsen

Læs mere

Teknikudvalget. Referat. Dato 17. december 2013. Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:50. Restaurant Babette Kildemarksvej 5 4760 Vordingborg

Teknikudvalget. Referat. Dato 17. december 2013. Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:50. Restaurant Babette Kildemarksvej 5 4760 Vordingborg Teknikudvalget Referat Dato 17. december 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:50 Sted Medlemmer Fraværende Restaurant Babette Kildemarksvej 5 4760 Vordingborg Søren Nybo, Per Stig Sørensen, Asger

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

14 Orientering om ansøgninger til statslige buspuljer fra Movias område primo 2013

14 Orientering om ansøgninger til statslige buspuljer fra Movias område primo 2013 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 14 Orientering om ansøgninger til statslige buspuljer fra Movias område primo 2013 Indstilling: Det indstilles, At

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 27. september 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 20:15 Mødelokale 233 - Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand),

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat

Teknisk Udvalg. Referat Referat Mødedato: Fredag den 13. november 2015 Mødetidspunkt 14:00 : Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : M.1.17/rådhuset Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Johannes

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. juni 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 9. juni 2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Hotel Ibis Milano Centro, Milano Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Busstoppesteders serviceniveau

Busstoppesteders serviceniveau Fredensborg Kommune Uddrag af referat fra mødet i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 12. august 2014 Busstoppesteders serviceniveau Sagsnr.: 14/15381 Se alle bilag i sagen Beslutningstema Stillingtagen

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER KOM MED IDEER OG KOMMENTARER Forudgående høring om kommuneplantillæg for boliger nord for Banemarksvej Glostrup nse Kommunegræ dre Søn de tområ Projek j gve Rin Brøndby Glostrup og Brøndby Kommune er blevet

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 04. december Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 04. december Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 04. december 2014 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Notat om indførelse af Flextrafik

Notat om indførelse af Flextrafik Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform

Læs mere

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 20-06-2016 Økonomiudvalget - 20-06-2016 20.06.2016 kl. 17:45 Mødecenter C - Lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 22. oktober 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S.

Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Refer Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Den 21. april 2015, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning

Læs mere

Tilskud J.nr. NST Den 18. marts Til alle kommuner. Aftale om vådområdeindsatsen i 2016

Tilskud J.nr. NST Den 18. marts Til alle kommuner. Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 Til alle kommuner Tilskud J.nr. NST-4202-00023 Den 18. marts 2016 Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevareministeriet har i februar 2016 indgået en aftale for

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Thomas Damkjær Petersen 10 Trafikplan 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen godkender tidsplanen for Trafikplan

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Refer Do 08. september 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina Møhler,

Læs mere

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 13-06-2017-13-06-2017 13.06.2017 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog Birte

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Den 9. maj 2008 Natur og Miljø svarer, at der er ingen problemer i fht. lokalplanen. (Natur og Miljø udtaler sig på grundlag af første ansøgning).

Den 9. maj 2008 Natur og Miljø svarer, at der er ingen problemer i fht. lokalplanen. (Natur og Miljø udtaler sig på grundlag af første ansøgning). Notat om BG Stone Den 14. april 2008 modtager Faxe Kommune (FK) en ansøgning fra BG Stones (BG) om tilladelse til etablering af et produktionsanlæg til vask og sortering af indskibede sømaterialer, herunder

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. januar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. januar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 08. januar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Jesper Nygård Kristensen 06 Flexturtakster 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at forslag til ny Flextur takst godkendes

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Refer Do 14. januar 2015 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 18:20 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina Møhler, Helle

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 27. juni 2014 kl. 09.30 Busselskabet Aarhus Sporveje, Jegstrupvej 5 8361 Hasselager Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Busselskabet

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 14. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 1630 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Mødereferat. Dialogmøde vedrørende Mosgård Allé og Sandmosevej. Aarhus Kommune. Den 14. november 2014

Mødereferat. Dialogmøde vedrørende Mosgård Allé og Sandmosevej. Aarhus Kommune. Den 14. november 2014 Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Den 14. november 2014 Dialogmøde vedrørende Mosgård Allé og Sandmosevej Mødedato: 13. november 2014 Mødetid: 17.30-20.15 Mødested: Aarhus Efterskole, Højbjerg

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Refer Do 04. marts 2015 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 19:10 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina Møhler, Helle

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 01. oktober 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 01. oktober 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 01. oktober 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 22. april 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 9. november 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere