Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej Hvidovre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre"

Transkript

1 Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset, Avedørelejren, BBR 11, beliggende Østre Messegade 5, 2650 Hvidovre

2 Side 2 af 7 1. Lejemålets omfang Det lejede omfatter en garagebygning på ca. 39 m2 fordelt på to rum og med 3 dobbeltporte. Stk. 2. Til lejemålet hører ikke særskilt brugsret til andre arealer uden for bygningen. Lejer er ikke berettiget til at anvende fællesarealer til oplagring eller henstilling af varer, emballage eller lignende. 2. Brugen af det lejede Lejemålet, som er nyistandsat, lejes som beset. Stk. 2. Det lejede er et erhvervslokale, som lejeren skal benytte til opbevaring/lager. Stk. 3. Lejemålet kan ikke uden udlejers skriftlige samtykke benyttes til andre formål. Stk. 4. Lejer skal respektere de servitutter og andre ejendomsbyrder, der ved aftalens indgåelse er lyst på det lejede. Stk. 5. Lejer erklærer ved sin underskrift på aftalen, at virksomheden ikke ved støj, lugt eller lignende vil være til ulempe for ejendommens naboer eller andre. Stk. 6. Myndighedskrav og offentlige tilladelser i forbindelse med lejers anvendelse af lejemålet er udlejeren uvedkommende. Stk. 7. Eventuelle omkostninger i forbindelse med indretning og ombygning m.v. på grund af lejers anvendelse af lejemålet afholdes alene af lejer. Lejer afholder de særlige udgifter, som evt. måtte blive nødvendige ved krav fra offentlige myndigheder m.v. for at lovliggøre lejemålet til lejers særlige brug. Lejer skal friholde udlejer for ethvert ansvar, som har forbindelse med lokalernes indretning og benyttelse. 3. Lejemålets begyndelse, opsigelse og ophør Lejemålet træder i kraft den 1. december 2011 (ikrafttrædelsestidspunktet) og varer, indtil det fra lejers eller udlejers side opsiges med 1 måneds varsel til fraflytning den 1. i en måned. Stk. 2. Eventuelle mindre væsentlige mangler ved det lejede, der ikke hindrer lejers brug heraf, udskyder ikke ikrafttrædelsestidspunktet og berettiger ikke lejer til afslag i lejen. Stk. 3. Udlejer og lejer er enige om, at lejemålet er omfattet af erhvervslejelovens 61, stk. 1, nr. 2, og at udlejer således når som helst og uden begrundelse kan opsige lejemålet med skriftligt varsel efter stk. 1. Stk. 4. Bortset fra skjulte fejl og mangler ved det lejede, kan lejer ikke

3 Side 3 af 7 påberåbe sig mangler, der ikke skriftligt er gjort gældende over for udlejer senest 2 uger efter ikrafttrædelsestidspunktet. 4. Betaling af husleje og strøm Den årlige husleje udgør kr. Beløbet er inkl. skatter og afgifter betaling for renovation samt kommunens vedligeholdelse af fællesarealer i Avedørelejren. Stk. 2. Husleje betales forholdsmæssigt forud for hvert kvartal den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Betaling for december 2011 sker sammen med betalingen for 1. kvartal af Stk. 3. Hvert kvartal betales kr kr. Dog betaler lejer ved betaling for 1. kvartal af 2012 også for december 2011, dvs. i alt kr. Stk. 4. Hvis lejer ikke betaler husleje senest 3 hverdage efter forfaldsdagen, og udlejer fremsætter påkrav om betaling af den forfaldne husleje, er udlejer berettiget til at forlange påkravsgebyr. Ud over påkravsgebyret er udlejer berettiget til at forlange renter af den forsinkede betaling fra forfaldsdagen, og til betaling sker. Stk. 5. Lejer betaler efter egen måler (bimåler) for forbrug af el til forsyningsselskabet. Stk. 6. Alle krav, som udspringer af denne lejeaftale eller af erhvervslejeloven, er pligtig pengeydelse. 5. Regulering af husleje Den årlige leje reguleres én gang årligt uden særskilt varsel, hver den 1. januar, med den procentvise ændring i det af Danmarks Statistik beregnede nettoprisindeks (januar 2000 = 100 som basistal) fra oktober måned det foregående år til oktober måned forud for reguleringen. Reguleringen foretages første gang med virkning den 1. januar Den årlige lejeregulering beregnes på følgende måde: Årsleje (gl) x nyt indeks/gl.indeks = årsleje (ny) Stk. 2. Uanset den ovenfor anførte reguleringsaftale kan den årlige leje dog aldrig blive mindre end den oprindeligt aftalte leje med tillæg af, dels forhøjelser som følge af forbedringer, dels pålignede stigninger som følge af forhøjede ejendomsskatter og afgifter. Stk. 3. Udlejer er herudover berettiget til at foretage forhøjelser af årslejen i henhold til den til enhver tid gældende erhvervslejelovgivning, herunder til markedsleje, jf. erhvervslejelovens 13, som følge af forbedringer eller som følge af ændringer i skatter og afgifter. Lejer er derimod ikke berettiget til at kræve nedsættelse af lejen efter de nævnte bestemmelser.

4 Side 4 af 7 Stk. 4. Ved regulering til markedsleje skal markedslejen ansættes under hensyntagen til lokalernes anvendelsesmuligheder og ikke den aftalte anvendelse. Stk. 5. Hvis årslejen reguleres i henhold til enhver tid gældende lejelovgivning, skal lejereguleringen efter nettoprisindeks og eventuel procentregulering fortsætte på dette nye grundlag. 6. Depositum Depositum for lejemålet, svarende til 6 måneders husleje, udgør kr., som betales ved lejers tiltrædelse af aftalen. Stk. 2. Depositum tjener til sikkerhed for lejers forpligtelser efter lejeloven og lejeaftalen, herunder til sikkerhed for lejers forpligtelse i forbindelse med fraflytning og mangler ved det lejede. Stk. 3. Depositum reguleres samtidig med årslejen, således at deponering og årsleje tilsammen til enhver tid svarer til 6 måneders gældende husleje. Stk. 4. Depositum forrentes ikke. 7. Vedligeholdelse Den udvendige vedligeholdelse påhviler udlejer. Stk. 2. Al indvendig vedligeholdelse og fornyelse, dvs. alt inden for lejemålets fysiske rammer, påhviler lejer. Stk. 3. Lejeren er forpligtet til straks at udføre sådanne vedligeholdelsesarbejder m.v., som kræves til vedligeholdelsespligtens opfyldelse. Hvis lejer ikke uden ugrundet ophold eller skriftlig opfordring har udført et lejeren påhvilende vedligeholdelsesarbejde, er udlejeren berettiget til at lade det omhandlede arbejde udføre for lejers regning. 8. Forsikring Udlejer har brand- og bygningsforsikret det lejede. Stk. 2. Alle andre forsikringer vedrørende ejendommen, herunder for inventar, er udlejer uvedkommende. Stk. 3. Udlejer er kun ansvarlig for skader på lejers inventar m.v. i det omfang, udlejer har handlet uagtsomt eller forsætligt. 9. Erstatning ved opsigelse Lejemålet er omfattet af erhvervslejelovens 61, stk. 1, nr. 2, og lejer har ikke krav på erstatning ved opsigelse, jf. erhvervslejelovens 66, stk. 1.

5 Side 5 af Afståelse, genindtrædelsesret og fremleje Lejer har hverken fremleje-, afståelses- eller genindtrædelsesret. 11. Lejemålets overtagelse og aflevering Udlejer overtager lejemålet som beset. Lejer er indforstået med at overtage lejemålet i denne stand. I forbindelse med lejers ibrugtagning vil der blive udarbejdet en rapport om lejemålets stand m.v. Rapporten vil tilgå aftalen som bilag. Stk. 2. Lejer skal aflevere det lejede i samme stand som ved indflytningen, bortset fra almindelig slid og ælde og ombygninger og ændringer udført i overensstemmelse med Ombygninger og ændringer Lejer må ikke uden udlejers forudgående skriftlige tilladelse foretage bygningsmæssige ændringer eller ændringer af lejemålets installationer. Stk. 2. Såfremt udlejer giver tilladelse til bygningsmæssige eller andre ændringer af lejemålet påhviler det lejer at indhente evt. fornødne tilladelser fra offentlige myndigheder og opfylde ethvert myndighedskrav. Udlejer kan forlange dokumentation for, at lejer har søgt de nævnte tilladelser. Stk. 3. Det påhviler lejer at afholde samtlige udgifter i forbindelse med indhentelse af tilladelser og opfyldelse af myndighedskrav, herunder evt. udgifter pålagt udlejer. Stk. 4. Hvis udlejer måtte forlange det, skal lejer ved fraflytning fjerne samtlige af lejer indsatte installationer og retablere det lejede til den stand, hvor overtagelsen fandt sted Stk. 5. Lejer er ansvarlig for enhver skade, herunder hændelig skade, som påføres det lejede som følge af lejers ombygninger. Dette gælder også for skader, der hidrører fra lejers installationer i det lejede. 13. Renovation og rengøring Lejerens andel i sædvanlige renovationsudgifter er indeholdt i huslejen. Hvis lejeren måtte have yderligere renovationsbehov, foranstaltes dette for lejers egen regning. Stk. 2. Udlejer eller en part, som kommunen har overdraget forpligtelsen til, foranstalter renholdelse og arealpleje af ejendommens udenomsarealer, herunder snerydning og grus-/saltning i vinterhalvåret. Stk. 3. Enhver renholdelse i øvrigt påhviler lejer.

6 Side 6 af Skiltning Skiltning og speciel udvendig belysning må kun installeres i overensstemmelse med kommunale bestemmelser og efter forudgående skriftlig godkendelse af udlejeren. Stk. 2. Etablerings-, vedligeholdelses- og løbende udgifter, herunder til el, afholdes af lejeren, der påser, at skiltningen stedse fremtræder i vedligeholdt stand. Stk. 3. Ved fraflytning påhviler det lejeren at fjerne skiltning og retablere facaden. 15. Misligholdelse Hvis lejer misligholder bestemmelserne i nærværende lejeaftale, er udlejer berettiget til at ophæve lejemålet i henhold til erhvervslejeloven. Stk. 2. Ved misligholdelse med betaling af leje eller andre aftalte ydelser forrentes et skyldigt beløb med den til enhver tid gældende procesrente fra den aftalte forfaldsdag, og indtil betaling finder sted. 16. Lejeaftalens bortfald Bliver det lejede ødelagt ved brand eller anden ulykke, bortfalder lejeaftalen, jf. erhvervslejelovens 24, stk. 1. Stk. 2. Ved bortfald af lejeaftalen efter stk. 1 er udlejer ikke forpligtet til at tilbyde lejer at leje lokaler et andet sted eller i en genopført bygning. 17. Underskrifter Ved deres underskrifter på denne lejeaftale erklærer parterne at have gennemlæst lejeaftalen. Stk. 2. Parterne er enige om, at der er aftalt skriftlighed for lejeaftalen, således at enhver ændring eller tilføjelse til parternes aftale skal foreligge skriftligt for at få gyldighed mellem parterne. Stk. 3. Aftalen underskrives i 2 eksemplarer, således at lejer og udlejer modtager hver sit eksemplar. Bilag: Rapport om lejemålets stand ved indflytning. Rapporten tilgår aftalen, når den er blevet udarbejdet i forbindelse med lejers ibrugtagning af lejemålet.

7 Side 7 af 7 Som udlejer: Dato: Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Som lejer: Dato: Hvidovre Produktionsskole v. forstander Martin Taarup

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa CVR nr. 29189986 (i

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

Erhvervslejekontrakt

Erhvervslejekontrakt Erhvervslejekontrakt mellem Bastian I/S Boller Slotsvej 17 8700 Horsens Cvr.nr.: 26532612 og Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring Boligselskabet Domea Horsens Boligselskabet Domea Nr. Snede Skanderborg

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Tidsbegrænset lejekontrakt Mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S CVR nr. 64 94 22

Læs mere

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet:

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet: Advokaterne KAMPMANN, LADEG D & HOUE Østergade 29, 7600 Struer, tlf. 97 851155, fax 97 840558 Storegade 2, 7790 Thyholm - tlf. 97 871566, fax 96 919866 ERHVERVSLEJEKONTRAKT J.nr.: 10-215600-BHB Mellem

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND UDKAST 16.09.2014 LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø Danmark Tlf: 35 44 70 00 Fax: 35 44 70 01 www.ntadvokater.dk

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede.

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 490-303-03 L E J E K O N T R A K T Denne lejekontrakt indgås mellem udlejer: og A/B

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx.

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx. E-doc i ØKF Lejemåls nr. Ejendoms nr. LEJEKONTRAKT mellem Københavns Ejendomme som udlejer Og xx som lejer dele af eller hele ejendommen beliggende xx. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby 21. august 2012 1-61722-1-4 L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede som udlejer A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby og medundertegnede som lejer Garage Made I/S Cvr. nr.

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKAT EIGIL PEDERSEN KAJ MUNKS VEJ 4 7400 HERNING Tlf. 96 26 40 00 J.NR. 6023567 /TMH T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede Innovatorium A/S Birk Centerpark

Læs mere

PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40

PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40 PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40 (2013-01-11) Lejemål nr. 50-8700-xx-2 ERHVERVSLEJEKONTRAKT for lejemål nr. 50-8700-xx-2 Markedsgade/Rosen/Smedelundsgade, 4300 Holbæk Projekt Rosen

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Lejemåls nr. E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser der uddyber eller fraviger det fortrykte kan anføres i kontraktens

Læs mere