Baggrund. Lovgrundlag. Område. Definitioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrund. Lovgrundlag. Område. Definitioner"

Transkript

1 0

2 Baggrund 1. Formålet med denne forskrift er at kunne hjælpe til at forbedre det eksterne miljø på en for alle parter bæredygtig måde samt at forebygge støj- og lugtgener ved indretning og drift af restaurationer i Sønderborg Kommune. Det er samtidig et væsentligt formål at gøre det nemmere for både nuværende og kommende restaurationsejere at overskue miljøreglerne for indretning og drift af restaurationer. Dokumentation for, at forskriftens regler overholdes, skal først ske på Sønderborg Kommunes foranledning. Lovgrundlag 2. Lovgrundlaget for forskriften er Miljøbeskyttelsesloven og Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter, 18, stk. 1. Område 3. Forskriften gælder for restaurationer der er etableret i Sønderborg Kommune både før og efter, at forskriften er trådt i kraft. Stk. 4. Stk. 5. Restaurationer skal opfylde bestemmelserne i forskriften senest ved Sønderborg Kommunes påkrav om opfyldelse. Det gælder særligt i forbindelse med klagesager. Hvis en restauration fra før forskriften trådte i kraft ophører i mere end 3 måneder, bliver den betragtet som en ny virksomhed ved genopstart. Sønderborg Kommune kan bestemme, at forskriften ikke gælder for restaurationer med særlig beliggenhed. Sønderborg Kommune kan i de tilfælde, hvor bestemmelser i denne forskrift viser sig utilstrækkelige for opfyldelse af forskriftens formål, stille strengere krav. Definitioner 4. I denne forskrift forstås ved: 1) Restaurationer: Spise- og danserestaurationer, værtshuse, cafeterier, pizzeriaer, grillbarer, diskoteker, kaffebarer, internet caféer og andre erhvervsmæssigt drevne virksomheder. Herunder medregnes også erhvervsmæssigt drevne forsamlingshuse og lignende. 2) Særlig beliggenhed: En restaurant, der ligger flere hundrede meter fra de nærmeste nabobeboelser, og hvor håndhævelse af forskriften eller dele heraf derfor ikke er relevant. Omvendt vil der for en restaurant, der er placeret i et område, hvor der kan forventes meget betydelige gener, kunne stilles strengere krav end forskriftens, jf. 3, stk. 5. 3) Servering: Salg og servicering af spise- eller drikkevarer i restaurationen eller på et udendørs areal, som er godkendt hertil. At gæster selv bringer spise- og drikkevarer ud på et udendørs areal, accepteret af restaurationen eller ej, betragtes også som servering. 1

3 4) Faste musikanlæg: Fastmonteret eller fastplacerede anlæg i restaurationen, f.eks. jukebokse, forstærkere, højtalere, tv-apparater og lignende, endvidere lejet og medbragt musikudstyr, som tilsluttes det faste musikanlæg. 5) Blokering/begrænsning af musikanlæg: En anordning, der gør, at man ikke kan skrue helt op på volumenindstillingen. 6) Svag baggrundsmusik: Musik, som ikke kan høres uden for eget areal. 7) Offentlige arealer: Arealer, som reguleres efter Ordensbekendtgørelsen (politiet), f.eks. opholdsarealer foran en restauration. 8) Beboelsesområder: Områder, der i en lokalplan, byplanvedtægt eller kommuneplanen er udlagt til boligformål, eller områder udlagt til f.eks. centerformål, erhvervsområder eller områder til offentlige formål, der faktisk anvendes til boligformål. 9) Jethætte: Dobbeltkonisk hætte, der afslutter et luftafkast (skorsten) foroven. Faconen muliggør placering af en indvendig tragt til opsamling og afledning af regnvand. Jethættens vigtigste formål er netop at forhindre regnvand i at trænge ned i afkastrøret, samtidig med at man bevarer hastighedsløftet ved den opadrettede luftstrøm. Sønderborg Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der betragtes som restaurationer, faste musikanlæg, baggrundsmusik, offentlige arealer, beboelsesområder samt hvilken områdetype en beboelse eller et beboelsesområde er beliggende i. Indretning og drift, støj 5. Sønderborg Kommune har fastsat grænser for restaurationens samlede bidrag til støjbelastningen (Bilag 1) og til lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer (Bilag 2). 6. Tekniske installationer, som f.eks. kompressorer og ventilatorer, må ikke give anledning til et støjniveau på mere end 40 db(a) umiddelbart uden for restaurationens vinduer. Støjgrænsen gælder ved nybyggeri, hvis der laves tekniske installationer, og hvor der er sket en væsentlig ombygning. Tekniske installationer skal udføres under hensyn til, at restaurationens samlede bidrag til støjbelastningen (ekstern, bygningstransmitteret, lavfrekvent, infralyd) og vibrationer ikke overstiger grænseværdierne i Bilag 1 og Indgangspartier til restaurationer i beboelsesområder, skal være udført med vindfang (lydsluse). Stk. 4. Stk. 5. Døre i indgangspartier skal være forsynet med automatisk lukkeanordning, der ikke må blokeres. Døre, der ikke bruges i indgangspartier skal forsynes med dørpumpe eller anden form for anslagsordning. Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder ikke spiserestaurationer og lignende, der udelukkende har svag baggrundsmusik. Vinduer og døre til det fri skal holdes lukkede, være tætte og forsynet med effektive lukkeanordninger. Døre kan dog holdes åbne i forbindelse med udendørsservering, hvis støjgrænserne i Bilag 1 kan overholdes. 2

4 8. Faste musikanlæg og strømudtag til lydanlæg, der bruges ved gæsteoptræden, i restaurationer skal ved etablering, udvidelse eller ændring indreguleres og blokeres så restaurationens samlede støjbidrag ikke overstiger støjgrænserne i Bilag Restaurationer, der har trapperum eller andre arealer fælles med boliger, må ikke benytte arealerne til lager eller på anden måde lade dem indgå i restaurationens drift. Fællesarealer med boliger kan dog benyttes til ikke-støjende varelevering og lignende. 10. Udendørs servering må ikke finde sted i tidsrummet kl Støjende oprydning, varelevering, rengøring m.v. i restaurationer beliggende i beboelsesejendomme, må ikke finde sted i tidsrummet kl Indretning og drift, lugt 12. Restaurationer skal forsynes med et velfungerende ventilationsanlæg 2, der kan indfange lugt fra køkken og serveringslokaler. 13. Der skal installeres en emhætte over steder til tilberedning af mad. Emhætten skal være en selvstændig konstruktion, der er forsynet med aftagelige fedtfiltre, som kan tages ud og gøres rene i nødvendigt omfang. Emhætten skal være konstrueret så den er rengørings- og vedligeholdelsesvenlig. Info Emhætter bør på frie sider have et udhæng over komfuret eller tilberedningsstedet, der er ca. 0,3-0,4 gange emhættens højde over komfur eller bordkant. Kantsuget i emhætten bør være minimum 0,3 meter pr. sekund. Ved fritstående kogeøer bør kantsuget være ca. 0,5 meter pr. sekund. Ventilationsanlægget skal sikre et tilstrækkeligt luftskifte. Et tilstrækkeligt luftskifte vil normalt være: gange i timen ved grill - og/eller friturestegning gange i timen ved almindelig tilberedning af mad 5 gange i timen i serveringslokaler. 14. Ventilationsanlægget skal installeres, så det er tilgængeligt for tilsyn og vedligeholdelse. Ventilationskanaler skal være helt tætte. Alle samlinger skal være forsynet med pakninger eller anden form for effektiv forsegling. Hvis indvendige kanaler passerer beboelsesrum eller andre opholdsrum, skal restaurationen på Sønderborg Kommunes foranledning dokumentere, at kanalerne er tætte og monteret med nødvendige lyddæmpere og indkapslinger inden anlægget sættes i gang. 1 Angående udeservering henvises der til Regulativ for udeservering i Sønderborg Kommune fra 14. marts Ved etablering af ventilationsanlæg skal restaurationen være opmærksom på anden lovgivning, især levnedsmiddellovgivningen og arbejdsmiljølovgivningen. 3

5 15. Ventilationsanlægget kan på Sønderborg Kommunes foranledning kræves efterset og kontrolleret for fejl, tilsmudsning og utætheder, og om nødvendigt renses og repareres. Eftersynet skal udføres af et ventilationsfirma. 16. Ventilationsafkast skal være opadrettet og frie af bygningens tagryg eller højere liggende tagrygge på naboejendomme, så afkastluften ledes til det fri. Afkastet skal afsluttes med jethætte eller lignende. Ventilationsafkast skal placeres, så der er minimum 5 m til oplukkelige vinduer og andre former for friskluftindtag. 17. Etageadskillelse og skillevægge, herunder installationsgennembrud mod andre lejemål, skal være tætte og fri for revner og lignende. 18. Stærkt lugtende krydderier, råvarer eller lignende skal opbevares så lugten ikke generer omgivelserne. 19. Ved forekomst af lugtgener vil kommunen stille krav om gennemførelse af forureningsbegrænsende foranstaltninger. Dokumentation, støj Dokumentation, faste musikanlæg 20. Hvis restaurationen bruger et fast musikanlæg, skal det på Sønderborg Kommunes forlangende dokumenteres, jf. 21, at grænserne for ekstern støj i Tabel 1, overholdes. Stk. 4. Hvis der ligger boliger, erhverv og lignende i samme ejendom og/eller sammenbyggede naboejendomme, skal det dokumenteres, at de anførte grænser for bygningstransmitteret støj i Tabel 2, og grænserne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i Bilag 2 overholdes. Sønderborg Kommune kan kræve dokumentation i form af støjmålinger og/eller beregninger på, at støjgrænserne overholdes. Udgifter til dokumentationen skal betales af restaurationen. 21. Dokumentationen skal foreligge i form af målinger og/eller beregninger udført af et firma, der er akkrediteret af DANAK til at udføre støjmålinger, eller af en person, der er certificeret til udførelse af Miljømåling ekstern støj. Dokumentationen skal også oplyse om: 1) den valgte lydniveaublokeringsmetode 2) lydstyrkekontrollens indstillingsværdi ved blokering og 3) oplysninger til tydelig identifikation af musikanlægget (komponenternes fabrikat, typenummer, fotoer mv.) 4

6 Bevillinger Sønderborg Kommunes Miljøafdeling orienteres af Bevillingsnævnet, når en nyetableret restauration søger om bevilling, eller når en eksisterende restauration søger om ændring af bevilling, f.eks. til udvidet åbningstid eller driftsform. Herved er der mulighed for at gå i dialog med restaurationen inden etablering eller udvidelse og inden eventuelle problemer opstår. Andre regler 22. Anmeldelse i henhold til denne forskrift fritager ikke for at indhente andre nødvendige tilladelser eller dispensationer efter miljølovgivningen, byggelovgivningen mv. Info Afledning af spildevand til kloakken fra restaurationskøkkener må kun ske efter tilladelse fra Sønderborg Kommune. Kommunen kan i tilladelsen stille krav om en fedtudskiller. Affald skal opbevares, håndteres og bortskaffes efter Sønderborg Kommunes til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald. Ved etablering, udvidelse eller ændring skal bestemmelserne om ventilation, installationer og støj i det til enhver tid gældende bygningsreglement overholdes. Der skal søges om byggetilladelse. Der skal også søges om byggetilladelse til selve etableringen af en ny restaurant mv. ved Sønderborg Kommune. Administrative bestemmelser 23. Forskriften administreres af Sønderborg Kommune, Miljøafdelingen. 24. Sønderborg Kommune fører tilsyn med, at forskriften overholdes. Sønderborg Kommune kan indskærpe, at forhold bringes i orden, så de overholder forskriftens bestemmelser. Dispensation 25. Sønderborg Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i forskriften. Stk. 4. Dispensation kan kun gives efter forudgående ansøgning, der skal indeholde konkrete begrundelser for dispensationen. Sønderborg Kommune kan fastsætte vilkår for en dispensation. En dispensation kan være tidsbegrænset. Påbud og forbud 26. Forskriften forhindrer ikke, at Sønderborg Kommune kan give påbud om yderligere forureningsbegrænsning end den som er angivet i forskriften, jf. 18, stk. 4 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter. 27. Hvis generne ikke afhjælpes kan Sønderborg Kommune nedlægge forud mod restaurationen eller aktiviteten, jf. 42, stk. 4 i Miljøbeskyttelsesloven. 5

7 Afgørelser og klager 28. Afgørelser truffet efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. 19, stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter. Et eventuelt sagsanlæg skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 101, stk. 1, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Straf 29. Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der 1) undlader at følge bestemmelserne om indretning og drift som nævnt i ) undlader at følge bestemmelserne om dokumentation som nævnt i jf. 22, stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter. Ikrafttrædelse 30. Denne forskrift træder i kraft på dagen for den offentlige annoncering, 5. maj Forskriften er vedtaget af Sønderborg Kommunes byråd den 24. marts

8 Bilag 1. Grænseværdier for ekstern støj og bygningstransmitteret støj Tabel 1. Grænseværdier for restaurationens samlede bidrag til støjbelastningen målt udendørs. Tidsrum Områdetype Mandag-fredag kl Lørdag kl Mandag-fredag kl Lørdag kl Søn- og helligdage kl Alle dage kl Maksimalværdi Nat kl Centerområder (bykerne), områder med blandet bolig og erhverv Etageboligområder Boligområder med åben/lav bebyggelse Grænseværdierne for støj er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) (støjbelastningen). Vedrørende målepositioner, målebetingelser, beregningsmetoder, m.v. henvises til Miljøstyrelsens vejledninger; vejl. nr. 3/1982 om Støj og lugt fra restaurationer, vejl. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder og vejl. nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Tabel 2. Grænseværdier for restaurationens samlede bidrag til støjbelastningen ved bygningstransmitteret støj målt indendørs. Tidsrum Dag og aften Nat kl kl Maksimalværdi Nat kl Anvendelse Erhvervslokaler (bortset fra kontorer) Kontorer (kontorarbejde o.l. støjfølsomme aktiviteter) Beboelsesrum Grænseværdierne for støj er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau ved en efterklangstid på 1,0 s, 0,8 s og 0,5 s som funktion af tidsrum og anvendelse der henvises til Miljøstyrelsens vejl. nr. 5/1984 afsnit 2.3. Vedrørende målepositioner, målebetingelser, beregningsmetoder, m.v. henvises til Miljøstyrelsens vejledninger; vejl. nr. 3/1982 om Støj og lugt fra restaurationer, vejl. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder og vejl. nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. 7

9 Bilag 2. Grænser for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer Tabel 3. Grænseværdier for restaurationens samlede bidrag til lavfrekvent støj og infralyd målt indendørs. Anvendelse A-vægtet lydtryksniveau G-vægtet infralydniveau, db ( Hz), db Beboelsesrum, herunder i børne-institutioner o.l. kl Beboelsesrum, herunder i børne-institutioner o.l. kl Kontorer, undervisningslokaler o.l. støjfølsomme rum (hele døgnet). Øvrige rum i virksomheder (hele døgnet). Støjgrænserne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. Støjgrænser er angivet som db re 20 μpa. Vedrørende målepositioner, målebetingelser, måling og analyse, rapportering m.v. henvises til Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Tabel 4. Grænseværdier for restaurationens samlede bidrag til vibrationer. Anvendelse KB-vægtet accelerationsniveau, L aw i db Boliger i boligområder (hele døgnet) 75 Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Børneinstitutioner o.l. Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Kontorer, undervisningslokaler o.l. Erhvervsbebyggelse 85 Støjgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S. For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der sker følsomme aktiviteter i virksomheden, er grænseværdien på L aw =80 db gældende. Støjgrænser er angivet som db re 10-6 m/s 2. Vedrørende målepositioner, målebetingelser, måling og analyse, rapportering m.v. henvises til Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. 8

Forskrift restauranter

Forskrift restauranter Teknik og Miljøforvaltningen 2008 Forskrift restauranter Miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Grundlag og gyldighedsområde Begrænsning

Læs mere

Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Esbjerg og Fanø Kommuner. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Esbjerg og Fanø Kommuner. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Esbjerg og Fanø Kommuner Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift

Læs mere

Restaurationsforskriften

Restaurationsforskriften Restaurationsforskriften Juni 2010 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Denne forskrift er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE Denne forskrift er vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 23. maj 2000, i henhold

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Holbæk Kommune

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Holbæk Kommune Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Holbæk Kommune Vedtaget i Byrådet den 31. oktober 2007 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med. INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Københavns Kommune

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med. INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Københavns Kommune Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Københavns Kommune 1 Sådan indretter jeg min restaurant En kort beskrivelse af Københavns Kommunes miljøkrav i forbindelse

Læs mere

Vejledning om miljøforhold i forbindelse med indretning og drift af restaurationer m.m.

Vejledning om miljøforhold i forbindelse med indretning og drift af restaurationer m.m. Vejledning om miljøforhold i forbindelse med indretning og drift af restaurationer m.m. Marts 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Definitioner... 3 Etablering af nye eller ændringer af eksisterende

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Restaurationsplan 2012

Restaurationsplan 2012 Restaurationsplan 01 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4. Definitioner... 5. Generelle regler... 7 4. Nye restaurationer... 9 5. Eksisterende restaurationer... 10 6. Udeservering... 11 7. Særlige bestemmelser...

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Tillæg til miljøgodkendelse af Haarslev Industries A/S, Bogensevej 85, 5471 Søndersø, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 9. oktober 2014 Godkendt:

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Miljøgodkendelse ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Dato: 01.07.2010 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 09/16130 KSnr.: P8.5.1 Sagsbehandler: LTN Kvalitetssikring: GSK Billund Kommune, Jorden

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Kommunekemi a/s. Revurdering af Generelle miljøforhold.

Kommunekemi a/s. Revurdering af Generelle miljøforhold. Kommunekemi a/s Revurdering af Generelle miljøforhold. Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-431-00033 Ref. Johje/klhou Den 27. november 2009

Læs mere

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft Odense J.nr. MST-1271-00036 Ref. rukso/anaar

Læs mere

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 2, listepunkt:

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 2, listepunkt: Hedensted Maskinfabrik A/S Mosetoften 6 8722 Hedensted (Sendt med digital post til cvr.nr.: 20004630) Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Mette Christina Hedegaard Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE

Miljøgodkendelse. Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE Miljøgodkendelse Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13, 8660 Skanderborg SKANDERBORG KOMMUNE 1 Værdipark Skanderborg, Renosyd I/S Sverigesvej 13 8660 Skanderborg Skanderborg Kommune Adelgade

Læs mere

Støj fra varelevering til butikker

Støj fra varelevering til butikker Miljøprojekt Nr. 596 2001 Støj fra varelevering til butikker Hans-Henrik Skaaning og Jens K. Nørgaard Carl Bro - Acoustica Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; Juni 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.16P19-0009 Sagsbehandler: Helle Thers Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere