Dokumentation af konkurrencemarginmodellen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentation af konkurrencemarginmodellen"

Transkript

1 20. marts 2015 Sag Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 1. Formål Konkurrencemarginmodellen giver mulighed for at beregne marginen for et fiktivt selskab, som tilbyder detailprodukter landsdækkende på det danske bredbåndsmarked. Modellen kan beregne marginer for forskellige detailprodukter i forskellige scenarier. Resultaterne skal anvendes til at belyse konkurrencesituationen ved analyserne på bredbåndsmarkederne. Det modellerede selskab er et rimeligt effektivt selskab (REO). Det vil sige et selskab, som er omkostningseffektivt i forhold til sin størrelse. Bredbåndsmarkedet er kendetegnet ved stordrifts- og skalafordele, så REO en vil typisk have højere enhedsomkostninger end selskaber med større kundebase og flere beslægtede aktiviteter. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr E-post ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET I modellen beregnes den margin, REO en kan opnå ved at leje sig ind på TDC s kobbernet, når REO en samtidig konkurrerer med TDC s detailudbud og -priser. Omsætningen afhænger således af markedspriserne på de relevante bredbåndsprodukter. I omkostningerne indgår køb af engrosprodukter, herunder tv-indholdsrettigheder, omkostninger til etablering af egen infrastruktur samt detailomkostninger. Det er muligt at beregne marginer for fire typer af produktbundter, henholdsvis rent bredbånd, bredbånd bundtet med IP-telefoni, bredbånd bundtet med tv samt bredbånd bundtet med IP-telefoni og tv. REO en tilbyder endvidere fire forskellige bredbåndshastigheder og fire forskellige tv-pakker, hvilket giver 40 produktkombinationer i alt. Yderligere kan der beregnes marginer ved tre forskellige scenarier for REO ens eget net. Det vil sige scenarier, hvor REO en i større og mindre grad anvender henholdsvis rå kobber, VULA og BSA. Konklusionerne skal indgå i konkurrencevurderingerne i de kommende markedsanalyser, hovedsageligt som baggrund for en eventuel revision af prisklemmetilsynet og en eventuel pålæggelse af en prisklemmeforpligtelse. Yderligere kan modellen tilrettes til at belyse konsekvenser af at ophæve prisreguleringen på NGA-produkter (test for økonomisk replikabilitet).

2 2/7 Samlet set kan konkurrencemarginmodellen således give et bredt indblik i konkurrencesituationen på det danske bredbåndsmarked. Både i relation til detailprodukter og engrosplatforme. I sidste ende skal modellen være med til at understøtte såvel den fortsatte konkurrence på detailmarkedet og investeringer i infrastruktur. 2. Opbygning Konkurrencemarginmodellen er opdelt i et (rødt) kontrolpanel, et (hvidt) parameterark, et (lilla) resultatark, syv (blå) datainputark og fem (grønne) beregningsark. Opbygningen af konkurrencemarginmodellen og sammenhængen mellem de enkelte ark er illustreret nedenfor: Figur 1: Opbygning af konkurrencemarginmodel Note: Pilene angiver beregningsflow I det følgende gennemgås de enkelte ark Kontrolpanel I arket Control panel vælges det ønskede scenarie ud fra de tre parametre Network, Transmission network/sites og Access services used. De tre parametre er bestemmende for beregningen af REO ens engrosomkostninger, omkostninger til eget net samt antallet af slutbrugere. Beregningerne foretages i det særskilte beregningsmodul for REO ens egne netomkostninger (herefter REO-modulet ). Beregningsmodulet og dokumentationen heraf er vedlagt Network Det antages i modellen, at REO en er en landsdækkende udbyder af bredbåndsprodukter. Under Network vælges mellem A, B og C. Dette definerer REO ens geografiske tilstedeværelse med eget net samt markedsandelene for bredbånd, tv og

3 3/7 VoIP. A angiver den største geografiske tilstedeværelse og C den mindste. REO ens markedsandel er endvidere mindre i C end i A og B Transmission network/sites I cellen Transmission network/sites bestemmes, hvorvidt REO en ejer eller lejer transmissionsnettet og sites. Hvis der vælges Owned, etablerer REO en egne sites i de mest centrale dele af nettet (til og med edge-sites), mens resten lejes. Vælges Rented, lejer REO en sig adgang til alle relevante sites. Hvis REO en skal modelleres som gensælger, vælges Reseller. I så fald benytter REO en sig af TDC s IP Connect og TeleConnect produkter Access services used Her vælges, hvorvidt REO en benytter sig af rå kobber og/eller BSA til at forbinde slutbrugere. Med LLU + BSA anvender REO en et mix af rå kobber og BSA. Ved de fire andre muligheder anvendes enten kun rå kobber eller BSA. De forskellige valgmuligheder er uddybet yderligere i dokumentationen af REO-modulet Parametre Her angives de parametre, som ligger til grund for beregningerne af konkurrencemarginerne. I arket angives fordelingen af slutbrugere på bredbåndsprodukter, kundelevetid, oplysninger omkring forbrug mv. Parameterværdien fastsættes ud fra enten branchens indberetninger, data fra Erhvervsstyrelsens prisklemmeværktøj eller data fra LRAIC-modellen. De enkelte input er uddybet nedenfor Customer distribution (retail) Her angives fordeling af slutbrugere på bredbåndshastigheder, produktbundter og tv-pakker. Fordelingen på bredbåndshastigheder vil ske på baggrund af den seneste version af Erhvervsstyrelsens telestatistik. Fordelingen på produktbundter følger forudsætningen om, at 20 pct. af REO ens slutbrugere aftager VoIP, og 15 pct. aftager bredbånds-tv, jf. dokumentationen af REO-modulet. Fordelingen vil endvidere ske med udgangspunkt i branchens tidligere dataindberetning vedrørende tv og andre tillægsprodukter (herefter dataindberetningen ). Fordelingen på tv-pakker vil ske med udgangspunkt i dataindberetningen Customer consumption

4 4/7 Her angives henholdsvis dataforbrug, forbrug af tale og forbrug af Video-on- Demand (VOD). Dataforbruget er det samme, som anvendes i prisklemmeværktøjet. Forbruget er fastsat på baggrund af data fra TDC. Det gennemsnitlige forbrug af tale fastsættes ud fra dataindberetningen. VOD-forbruget følger den gældende LRAIC-model TV parameters REO en tilbyder fire forskellige tv-pakker, henholdsvis Mini, Small, Medium og Large. Antallet af tv-kanaler i hver pakke er angivet i tabellen. Small indeholder alle tv-kanalerne fra Mini plus yderligere kanaler. Medium indeholder alle kanaler fra Small osv. Antallet af tv-kanaler i hver pakke fastsættes med udgangspunkt i branchens faktiske udbud. Alle REO ens tv-kanaler multicastes. Den gennemsnitlige størrelse af hver tvkanal er den samme som i LRAIC-modellen Other parameters En oversigt over andre parametre. Antallet af ringe er relevante for den efterfølgende beregning af multicastomkostninger. Beregningen følger REO-modulet. Fordelingen af kunder på hel/delt rå kobber og med/uden samproduktion følger prisklemmeværktøjet. Det forudsættes, at slutbrugere, som køber VoIP, ikke også køber PSTN. Her anvender REO en altid hel rå kobber eller BSA uden samproduktion. Andelen af dual pair bonding fastsættes på baggrund af data fra branchen. Den gennemsnitlige kundelevetid fastsættes med udgangspunkt i dataindberetningen. Kundelevetiden fastsættes individuelt for de forskellige produktbundter for at kunne afspejle sammenhæng mellem antallet af detailprodukter og kundelevetid Resultater I Results beregnes REO ens margin, henholdsvis total set og fordelt på bredbåndshastigheder og produktbundter. Det er muligt at få udspecificeret omkostninger og indtægter, både totalt set og på enheder Dataark

5 5/7 De seks lyseblå inputark indeholder den grunddata, som anvendes ved de efterfølgende beregninger. Afhængigt af de valgte scenarie opsamles den relevante data i det mørkeblå ark Data selected Scenarios Antallet og fordelingen af slutbrugere afhænger af det valgte scenarie i Control panel. I Scenarios er angivet de mulige kombinationer, hvor der anvendes data fra REO-modulet 1. De tre cifre i Scenario ID angiver henholdsvis valget under Network, Transmission network/sites og Access services used. Eksempelvis angiver ID 224 valgene B, Rented og BSA customers only Own network costs Her udspecificeres REO ens egne netomkostninger ved de forskellige scenarier. Scenario ID er det samme som anført ovenfor. Omkostninger til tv-udstyr følger dataindberetningen LRAIC prices (fixed) Arket indeholder alle tabeller fra LRAIC-afgørelsen for det faste net. Det er det samme ark, som kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside Other wholesale prices Andre engrospriser, som er relevante for REO en. Priserne for IP Connect og TeleConnect stammer fra TDC s hjemmeside. Omkostninger til indholdsrettigheder fastsættes på baggrund af dataindberetningen, herunder rapporten om bredbåndsrelaterede tv-produkter fra Copenhagen Economics. Omkostningerne afspejler indholdet af de enkelte tv-pakker. Prisen for mobilterminering følger den gældende LRAIC-afgørelse. Beregningen af andre engangsgebyrer følger dataindberetning Retail costs Detailomkostningerne fastsættes på baggrund af data fra branchen, herunder WIK s rapport om detailomkostninger Retail prices Arket indeholder REO ens detailpriser. Detailpriserne afspejler de priser, som REO en møder på markedet. For produktbundterne består detailprisen af et månedligt abonnement, en engangsbetaling for oprettelse og slutbrugerplaceret udstyr samt yderligere en- 1 REO-modulet anvendes ikke, når der vælges Reseller under Transmission network/sites i kontrolpanelet.

6 6/7 gangsgebyrer. Sidstnævnte dækker over ekstra teknikerarbejde mv. og modsvarer de engrosgebyrer, som er angivet i arket Parameters under Wholesale costs. Under Telephony angives detailpriserne for de slutbrugere, som har et forbrugsafregnet telefonabonnement. Omsætning fra tillægsprodukter fastsættes med udgangspunkt i dataindberetningen. Som anført i det vedlagte høringsnotat anmodes branchen om at fremsende yderligere dokumentation Data selected Her samles den relevante data fra de førnævnte ark. Data afhænger af det valgte scenarie. Data selected anvendes som input i de efterfølgende beregningsark Beregningsark Beregningerne i de enkelte ark følger værdierne i Parameters og Data selected Demand Her beregnes efterspørgslen efter engros- og detailprodukter. Specifikt anvendes beregningen af dataforbruget i det efterfølgende til at fordele trafikomkostninger Wholesale unit costs Her beregnes de gennemsnitlige enhedsomkostninger for alle de relevante engrosprodukter. Omkostningerne til multicast fordeles baseret på antallet af kanaler i de enkelte tv-pakker og antallet af slutbrugere, som aftager tv-pakkerne. Det vil sige, at omkostningerne til de kanaler, som indgår i Mini, fordeles på samtlige tvkunder. De ekstra kanaler i Small fordeles på de tv-kunder, som aftager enten Small, Medium eller Large osv. Omkostninger til terminering består kun af termineringsomkostninger fra fastnet til mobil. Det forudsættes i modellen, at REO en har det samme antal udgående som indgående opkald til/fra fastnet, hvorfor omkostningerne er lig indtægterne. Disse medregnes således ikke. Vælges scenariet Reseller, forudsættes det, at multicast og unicast indfødes nationalt. Ellers sker indfødningen ved lag Network unit costs De samlede omkostninger består af omkostninger fra at etablere eget net samt tv-udstyr. Med undtagelse af trafikomkostninger til bredbånd og multicast fordeles alle omkostningerne ligeligt på relevante slutbrugere. Så eksempelvis fordeles om-

7 7/7 kostninger til telefoni ligeligt på alle telefonikunder, uanset bredbåndshastighed og produktbundt. Tilsvarende fordeles omkostninger til tv-udstyr ligeligt på slutbrugere, som aftager tv. Trafikomkostninger til bredbånd fordeles på baggrund af dataforbruget, som fremgår af arket Paramters. Det vil sige, at der allokeres flere omkostninger til de højere bredbåndshastigheder. Trafikomkostningerne for multicast er beregnet ud fra samme fordeling, som engrosomkostningerne for multicast. Fordelingen varierer med størrelsen af tvpakken og fremgår af arket Wholesale unit costs Retail unit costs Her beregnes samlede detailomkostninger pr. slutbruger. Beregningen foretages for alle de forskellige typer af detailprodukter Retail revenue I dette ark beregnes omsætningen pr. slutbruger, eksklusiv moms. Den samlede omsætning består af abonnementsbetalinger, tillægstjenester samt engangsydelser.

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND 18-12 2013 Sagsnr. 12/05180 /LR/MOH/MAN TDCS PRISER PÅ BREDBÅND KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 INDSTILLING...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

2100 København Ø Holmbladsgade 139 2300 København S Att. mk@itst.dk Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 70 09 CVR-nr.: 20 36 79 97 www.telia.

2100 København Ø Holmbladsgade 139 2300 København S Att. mk@itst.dk Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 70 09 CVR-nr.: 20 36 79 97 www.telia. Telia Danmark IT- og Telestyrelsen Filial af Telia Nättjänster Holsteinsgade 63 Norden AB, Sverige 2100 København Ø Holmbladsgade 139 2300 København S Att. mk@itst.dk Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 70 09

Læs mere

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden Notat Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden 1 Introduktion...1 2 EU-kommissionens bemærkninger i medfør af artikel 7, stk. 3, i rammedirektivet...1 3 Afgørelsesudkast

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i

Læs mere

1 Indledning. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

1 Indledning. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af detailindholdet i LRAIC-metoden (fastnet), fastsættelse af maksimale samtrafikpriser for adgang til TDC s fiber- og kabeltv-net

Læs mere

Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Udkast til markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Udkast til markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udkast til markedsafgrænsning og analyse Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk 30. september 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b) Engrosmarkedet for netadgang

Læs mere

Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) - til brug for IT- og Telestyrelsens markedsundersøgelser i henhold til telelovens 84a-d 4. december 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET DECEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Baggrund og metode... 5 2.1 Afgrænsning... 5 2.2 Dialog med branchen... 6 2.3 Eksterne undersøgelser... 7 2.4

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3)

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) xx. xx 2013 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord......... 4 1. Markedsafgrænsning...... 5 1.1 Slutbrugermarkedet for fastnettelefoni...

Læs mere

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Distribution af tv-kanaler Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for tv-distribution og forbrugernes muligheder for selv at vælge de tv-kanaler,

Læs mere

Sonofons standard storkundeaftaler

Sonofons standard storkundeaftaler 1 af 13 18-06-2012 10:59 Sonofons standard storkundeaftaler Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Dansk MobilTelefon I/S (SONOFON) har den 30. juni 1998 foretaget anmeldelse af to standard storkundeaftaler,

Læs mere

En rapport til Erhvervsstyrelsen. Engrosadgang via kabel-tv infrastrukturen. 10-12 2012 Engagement: 330011753

En rapport til Erhvervsstyrelsen. Engrosadgang via kabel-tv infrastrukturen. 10-12 2012 Engagement: 330011753 En rapport til Erhvervsstyrelsen 10-12 2012 Engagement: 330011753 10-12 2012 Page i Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Vurdering af omkostninger... 7 2.2 Omkring Gartners vurderinger

Læs mere

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet. Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet. Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse 30. november 2012 FORORD 1 Markedsafgørelse I medfør af 40, stk. 1, og 41, stk.

Læs mere

Markedsanalyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet

Markedsanalyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet > Markedsanalyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2013

Telestatistik Andet halvår 2013 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Udkast af 15. april 2015 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... 3 1. Markedsafgrænsning... 5 1.1. Slutbrugermarkedet for mobiltjenester...

Læs mere

SONOFONs standardaftaler for fastnettelefoni

SONOFONs standardaftaler for fastnettelefoni 1 af 10 18-06-2012 11:18 SONOFONs standardaftaler for fastnettelefoni Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Dansk MobilTelefoni I/S har den 30. juni 1998 foretaget anmeldelse af to standardaftaler,

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2014

Telestatistik Første halvår 2014 Telestatistik Første halvår 214 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT

NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT 28-05-2014 13/03415 /MSE, SEM Punkt 2 NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ...

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Introduktion til fastnetbredbånd

Introduktion til fastnetbredbånd Introduktion til fastnetbredbånd Oversigt over de meste anvendte begreber Begreb Accessnet Accessforbindelse (-linje) ADSL Aggregeringsnet Arkivtjeneste Backbonenet Bitstream Access Broadcast BSA Central

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR 29-02-2012 4/0120-0402-0057 /MLM, SR, CARF PUNKT 2: RÅDSMØDET DEN 29. FEBRUAR 2012 ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

Læs mere