Rammeaftale om audiovisuel formidling i biblioteksrummet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale om audiovisuel formidling i biblioteksrummet"

Transkript

1 Kommunernes Landsforening (KL) Weidekampsgade 10 Postbox København S (i det følgende betegnet KL ) og som den anden part Copydan AVU-medier Bryggervangen 8, 1. sal 2100 København Ø., Gramex Gl. Kongevej 11-13, København V., og UBOD c/o Advokatfirmaet Lassen Ricard Amaliegade København K. (i det følgende betegnet Rettighedshaverne ) har dags dato indgået følgende Præambel Rammeaftale om audiovisuel formidling i biblioteksrummet A. KL er interesseorganisation for landets 98 kommuner og bistår alle kommuner med at styrke og udvikle det danske kommunale styre til gavn for borgerne, herunder indenfor biblioteksområdet, hvor kommunerne bl.a. har ansvaret for folkebibliotekerne. B. Den generelle brug af audiovisuelle medier i samfundet er øget kraftigt over årene. På bibliotekerne er der tilsvarende et behov for at kunne anvende ophavsretligt beskyttede værker på det audiovisuelle område. Det er ifølge Biblioteksloven folkebibliotekernes formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille forskellige egnede materialer til rådighed for brugerne. Folkebibliotekerne har endvidere til opgave at formidle information om samfundsforhold. Brug af audiovisuelle materialer er et af midlerne til opfyldelse af folkebibliotekernes formål og informationsforpligtelse. En aftale om audiovisuelt materiale på biblioteker vil styrke bibliotekernes sædvanlige formidling, jf. ovenfor, og som ellers ske i ikkekommerciel form, og derved ikke konkurrere med kommerciel formidling, fx landets biografer. C. Rettighedshaverne indgik i 2010 en rammeaftale om brug af audiovisuelt materiale 1 på biblioteker med Statsbiblioteket ( AV-pakken ). Målsætningen for AV-pakken var at gøre det nemmere for bibliotekerne at benytte audiovisuelle materialer, idet forventningen var, at landets kommuner generelt skulle tiltræde aftalen. AV-pakken fik imidlertid ikke den generelle udbredelse som var tilsigtet, og KL rettede i 2013 henvendelse til AVU-medier med ønske om, at AV-pakken blev ændret og dernæst relanceret overfor landets kommuner og biblioteker med KL som aftalepart. D. Nærværende aftales parter er blevet enige om nedennævnte nye vilkår på området aftalen betegnes herefter KL-BIB - og herved sikres bibliotekerne gode muligheder for at tilbyde brugerne et levende, inspirerende og tidssvarende biblioteksrum. Parterne er enige om i fællesskab at informere om KL-BIB gennem parternes kommunikationskanaler, ved pressemeddelelser, informationsbreve til kommunerne og lignende, ligesom Kulturministeriet og Styrelsen for Bibliotek og Medier - som har fulgt forhandlingerne - søges inddraget i informationsindsatsen. 1. Generelle bestemmelser 1.1. KL-BIB omfatter samtlige folkebiblioteker under kommunerne samt evt. andre biblioteker, som kommunerne måtte være ansvarlige for (i det følgende samlet betegnet biblioteker ) KL-BIB omfatter følgende emner: 1 Hovedaftale af med tillæg I af , tillæg II af og tillæg III af

2 A. Musik i biblioteksrummet, jf. punkt 2 B. TV i biblioteksrummet, jf. punkt 3 C. Film i biblioteksrummet, jf. punkt Rettighederne forbundet med punkt 1.2., underpunkt A og B, repræsenteres gennem medlemskab eller fuldmagt, og parterne er enige om, at KL-BIB skal tillægges aftalelicensvirkning for de omfattede kategorier af rettighedshavere, således at også ikke-repræsenterede rettighedshavere omfattes indenfor disse kategorier, jf. nærmere punkt 7. For Gramex vedkommende gælder ophavsretslovens Rettighederne forbundet med punkt 1.2., underpunkt C, repræsenteres gennem medlemskab eller fuldmagt og indgås på eneretsgrundlag, og der indestås i det omfang Rettighedshavernes repertoire dækker. Der kan ikke gives formelt samtykke for eventuelle ikke-repræsenterede rettighedshavere, men Rettighedshaverne påtager sig at anbefale eventuelle ikkerepræsenterede rettighedshavere at meddele samtykke på lignende vilkår. 2. Musik i biblioteksrummet Indhold: 2.1. Arrangementer med musik på biblioteker: Arrangementer med musik for et tilstedeværende publikum kan fx være liveoptræden i mindre omfang (hvor optræden ikke har karakter af en koncert), børneunderholdning, musikalsk legestue, foredrag og andet, hvori der indgår fremførelse af musik (mekanisk eller live). Der må i gennemsnit afholdes op til 20 arrangementer pr. kalenderår på et bibliotek. Der må pr. arrangement maksimalt være 150 tilhørere og en maksimal billetindtægt på kr. (2013- tal). Uanset begrænsningen om max antal arrangementer (20 arrangementer) er Rettighedshaverne indforstået med, at såfremt der sker en overskridelse af antallet af arrangementer, kan dette ikke udløse en efterregning, men Rettighedshaverne kan tage vederlaget op til en drøftelse med virkning for det førstkommende år. Dersom Rettighedshaverne ikke tager vederlaget op til drøftelse, er dette uden præjudice for en ny aftale Koncerter på biblioteker: Koncerter omfatter liveoptræden med musik (inkl. eventuel playback) på biblioteker. Der må i gennemsnit afholdes op til 20 koncerter pr. kalenderår på et bibliotek. Der må pr. koncert maksimalt være 150 tilhørere og en maksimal billetindtægt på kr. (2013-tal). Uanset begrænsningen om max antal koncerter (20 koncerter) er Rettighedshaverne indforstået med, at såfremt der sker en overskridelse af antallet af koncerter, kan dette ikke udløse en efterregning, men Rettighedshaverne kan tage vederlaget op til en drøftelse med virkning for det førstkommende år. Dersom Rettighedshaverne ikke tager vederlaget op til drøftelse, er dette uden præjudice for en ny aftale Baggrundsmusik i biblioteksrummet: Bibliotekerne kan i bibliotekets fysiske lokaler (inkl. indgangsparti) spille musik (fra cd eller anden musikkilde). Dog er lokaler/caféområder med salg af mad, snacks og drikkevarer (konsumsalg) ikke omfattet af KL-BIB. KL-BIB omfatter fremførelsen af musikken (og giver ikke ret til fx at fremstille eksemplarer af musikken) Lydsiden i film: Lydsiden i reklamefilm og andre film såsom kort- og dokumentarfilm, spillefilm er ikke inkluderet i Musik i biblioteksrummet. Lydsiden i reklamefilm som gøres tilgængelig for biblioteker håndteres via den pågældende aktør, som gør reklamefilmene tilgængelige. Lydsiden i spillefilm omfattes af KL-BIB, punkt TV i biblioteksrummet Indhold: 3.1. Offentlig visning af tv på biblioteker (flow-tv): Bibliotekerne kan i bibliotekets fysiske lokaler opstille tv-skærme (ikke storskærme), der viser de omfattede tv-kanaler, jf. bilag 1, samtidig og uændret (flow-tv). Generelt gælder, at sportsudsendelser og fjernsynsudsendte filmværker, der indgår i biografernes almindelige repertoire af spillefilm, er undtaget. Bibliotekerne skal således ophøre med den offentlige visning ved disse udsendelser. Modtagelsen af tv-kanaler (adgangen til tv-signaler) er Rettighedshaverne 2

3 uvedkommende og er ikke omfattet af KL-BIB. Der må ikke tages entré. Visning af tv må ikke ske på biograflignende måde Offentlig visning af enkelte DR tv-programmer tidsforskudt på biblioteker: Visning af DR tv-udsendelser på biblioteker indebærer, at bibliotekerne kan fremstille eksemplarer og vise tv-udsendelser fra DR s tv-kanaler på skærme (undtagen storskærme) opstillet i bibliotekets fysiske lokaler på et andet tidspunkt end udsendelsestidspunktet. Retten omfatter alene DR egenproducerede tv-udsendelser, hvor bibliotekerne har været aktivt involveret i tilblivelsen af tv-udsendelsen ved fx at bidrage væsentligt til udsendelsen eller stille lokaler til rådighed. Omfattet er således ikke tilfælde, hvor alene ansatte på biblioteker eller andre personer fra offentlige myndigheder med kompetence overfor bibliotekerne, medvirker i interviewprogrammer (eksempelvis som deltagere i nyheds- eller andre aktualitetsprogrammer). Visningen skal finde sted senest 1 år efter udsendelsestidspunktet. Eksemplarerne må ikke anvendes til andre formål og må maksimalt opbevares 1 år efter udsendelsestidspunktet. Der må ikke tages entré. Visning af tv-programmerne må ikke ske på biograflignende måde Lydsiden ved visning af tv på biblioteker (flow-tv): KL-BIB omfatter lydsiden ved visning af tv på biblioteker (flow-tv), herunder kort- og dokumentarfilm på flow-tv Lydsiden ved visning af enkelte DR tv-programmer tidsforskudt på biblioteker: KL-BIB omfatter lydsiden ved visning af enkelte DR tv-programmer tidsforskudt på biblioteker. 4. Film i biblioteksrummet Indhold: 4.1. Spillefilm fra Filmrets medlemmers repertoire og MPLCs repertoire: Bibliotekerne kan i bibliotekets fysiske lokaler generelt vise (offentligt fremføre) danske og udenlandske spillefilm for forsamlinger på op til 100 personer på bibliotekerne (præsens brug). Der må ikke tages entré. Spillefilm fra MPLCs repertoire og fra Filmrets medlemmers repertoire, herunder Nordisk Films repertoire, er omfattet Lydsiden i film generelt: Bibliotekerne opnår adgang til i bibliotekets fysiske lokaler at benytte (offentligt fremføre) lydsiden (musiksiden) i film omfattende alle typer af film (fx dokumentarfilm og spillefilm) og uanset kilden for så vidt angår visninger (offentlige fremførelser) af film for forsamlinger på op til 100 personer på bibliotekerne (præsens brug) Formalisering via tillægsaftale: Brug af film i biblioteksrummet involverer i væsentlig grad Filmret, Nordisk Film, MPLC og øvrige rettighedshavere (herunder til lydsiden), og fastlæggelse af vilkårene og meddelelse af samtykke sker derfor i en særskilt tillægsaftale med disse aktører som aftalepart sammen med AVU-medier overfor KL. Tillægsaftalen har forrang i forhold til KL-BIB for så vidt angår film i biblioteksrummet. Tillægsaftalens ophør (eller manglende indgåelse) har ikke betydning for resten af KL-BIB, idet pkt. 4 i KL-BIB i så fald blot betragtes som bortfaldet. 5. Begrænsninger og rapporteringer 5.1. Bibliotekerne har ikke ret til at fremstille eksemplarer eller til at foranstalte tilgængeliggørelse på anden vis, end hvad der fremgår af KL-BIB. Eksemplarer og tilgængeliggørelse skal altid være i en forsvarlig teknisk kvalitet, og der må ikke foretages ændringer eller tilføjelser. Termen lydsiden omfatter i KL-BIB musikværker og dertil knyttet tekst Der tages forbehold for, at audiovisuelt materiale kan udgå af KL-BIB ved Rettighedshavernes meddelelse herom (fx spillefilm, enkelte værker/tv-udsendelser og kategorier af tv-udsendelser, etc.). Hver af parterne kan anmode om, at KL-BIB genforhandles, såfremt rettighedshavere omfattet af KL-BIB har trukket en væsentlig del af det omfattede audiovisuelle materiale ud af KL-BIB Parterne er enige om, at der årligt skal ske en rapportering af aktivitetsniveauet efter nærmere aftale. For så vidt angår rapportering af den konkrete musikanvendelse omfattet af punkt 2-4 forventes det, at Koda modtager rapportering fra de udøvende musikere og Kodas egne medlemmer til at kunne sikre en tilfredsstillende afregningskvalitet. Opstår der behov for 3

4 supplerende rapportering kan Koda i samarbejde med KL fastsætte regler herfor, hvorved bibliotekerne pålægges en rapporteringspligt Brug til forskning og undervisning er ikke omfattet af KL-BIB. Punkt 2-4 omfatter ikke arrangementer, som arrangeres i samarbejde med tredjemand, fx hvor biblioteker låner eller udlejer lokaler til andre (andre lokaliteter end biblioteker, såsom kulturhuse etc. er ikke omfattet af KL-BIB). Såfremt et bibliotek har behov for brug udover vilkårene i KL-BIB, kan bibliotekerne kontakte rettighedshaverne. 6. Tilslutning og vederlagsbetaling 6.1. KL-BIB tilsluttes af kommuner på vegne af samtlige af kommunens biblioteker og når en kommune har tiltrådt KL-BIB med AVU-medier, opnår samtlige kommunens biblioteker de muligheder, der er anført i forbindelse med tiltrædelsen af KL-BIB. Kommuner, der tiltræder KL- BIB uden nærmere specifikation, betragtes som havende tiltrådt alle emner (jf. punkt 2-4 ovenfor) i KL-BIB Kommuner, der har tiltrådt den tidligere Hovedaftale af 2. november 2010 med tilhørende tillæg og er omfattet af dette aftalegrundlag i 2013, vil af KL blive tilbudt at overgå fra og med den 1. januar 2014 til at være omfattet af KL-BIB for alle emner. Parterne har med KL-BIB ikke klareret brugen i tiden før 2014, og til kommuner, der ikke har tiltrådt den tidligere Hovedaftale af 2. november 2010 med tilhørende tillæg, vil KL fremsende en orientering og opfordring, så kommunerne/bibliotekerne såfremt de har anvendt audiovisuelt materiale forud for 2014 (fx i flere år uden licensering) enten kan: A) tilslutte sig KL-BIB ( Musik i biblioteksrummet eller TV i biblioteksrummet eller begge dele) tilbagevirkende fra den 1. januar 2013, hvorved kommunen/bibliotekerne kan klarere tiden før 2014, eller B) vælge individuelt at afregne kommunernes/bibliotekernes respektive brug direkte med rettighedshaverne efter de herfor i øvrigt gældende vilkår - ved musikarrangementer og koncerter er det fx direkte afregning via Koda Rettighedshaverne foretager indtil videre forvaltningen af KL-BIB via Copydan AVU-medier, Bryggervangen 8, 1. sal, 2100 København Ø. Rettighedshaverne kan til enhver tid med rimeligt varsel meddele KL, kommunerne og bibliotekerne, at forvaltningen overgår til at ske via en anden enhed. Eventuelle omlægninger skal gennemføres med mindst mulig gene for parterne Forvaltningen af KL-BIB indebærer, at kommunerne tiltræder KL-BIB over for AVU-medier, der bliver aftalepart over for kommuner samt forestår opkrævning af vederlag, indsamling af oplysninger, etc For Musik i biblioteksrummet i henhold til KL-BIB betales et månedligt vederlag på kr. 0,02 pr. borger, pr. måned. Rettighedshaverne kan genforhandle vederlaget, dog tidligst med virkning fra den 1. januar Vederlagsniveauet er fastsat for at løse kommunernes/bibliotekernes aktuelle behov og forventede brug, hvorfor vederlagsniveauet ikke er et fast udgangspunkt ved en fremtidig genforhandling For TV i biblioteksrummet i henhold til KL-BIB betales et månedligt vederlag på kr. 0,01 pr. borger pr. måned. Vederlagsniveauet er uegentligt og er udtryk for en konkret, særlig aftale for at imødekomme KLs ønske om at bibliotekerne i en periode kan afprøve TV i biblioteksrummet For Film i biblioteksrummet i henhold til KL-BIB betales et månedligt vederlag pr. borger pr. måned. Beløbet fastsættes i tillægsaftalen, jf. punkt 4 ovenfor De ovennævnte beløb er 2013-vederlag og reguleres årligt på grundlag af det forudgående års forbrugerprisindeks for oktober måned. Beløbene er angivet ekskl. evt. moms og er p.t. momsfrit. Beløb betales til AVU-medier, forud for et helt år medmindre andet aftales, og forfalder til betaling den 15. januar. Faktureringen sker på baggrund af seneste oplyste antal borgere. På forespørgsel fra AVU-medier skal antal borgere oplyses Vilkårene i KL-BIB er fastsat under den væsentlige forudsætning, at mindst 70 % af landets borgere, er tilsluttet Musik i biblioteksrummet, jf. punkt 2, med virkning fra den 1. januar 2014, samt mindst 40 % af landets borgere er tilsluttet TV i biblioteksrummet, jf. punkt 3, med virkning fra den 1. januar Dermed vil størstedelen af biblioteksbrugerne i Danmark have samme muligheder, uanset kommune. 4

5 6.10. KL vil aktivt arbejde for, at alle kommuner tilslutter sig KL-BIB i sin helhed og vil iværksætte tiltag således at dette understøttes og søges tilsikret. Såfremt det konstateres, at den fornødne tilslutning, jf. punkt 6.9, ikke er opnået, er Rettighedshaverne berettigede til at kræve KL-BIB genforhandlet helt eller delvist, eller blot opsige KL-BIB helt eller delvist for et eller flere emner. 7. Aftalelicens og forbud 7.1. Parterne er enige om, at KL-BIB for så vidt angår brugen i punkt 2 og 3 skal tillægges aftalelicensvirkning efter ophavsretslovens 50, stk. 2 fra KL-BIBs ikrafttræden for alle rettighedskategorier (bortset fra tv-stationer og brug af udgivne lydoptagelser i det omfang brugen er omfattet af 68) således at KL-BIB også omfatter ikke-repræsenterede rettighedshavere Alle rettighedshavere omfattet af KL-BIB kan nedlægge individuelt forbud mod udnyttelsen af deres værker mv. i henhold til KL-BIB. I tilfælde af at en eller flere rettighedshavere nedlægger forbud, er bibliotekerne forpligtet til straks at ophøre med eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse af disse rettighedshaveres værker mv Rettighedshaverne friholder KL og dermed bibliotekerne for ethvert vederlagskrav vedrørende brug af værker mv., der er omfattet af KL-BIB, i det omfang, der er tale om krav angående repertoire, der enten er repræsenteret af rettighedshaverne eller omfattet af aftalelicensvirkningen. 8. Aftalens varighed mv KL-BIB træder i kraft den 1. januar For så vidt angår Musik i biblioteksrummet, jf. punkt 2, kan KL-BIB opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår, dog tidligst til udgangen af For så vidt angår TV i biblioteksrummet, jf. punkt 3, kan KL-BIB opsiges med 1 måneds varsel, dog tidligst til udgangen af Rettighedshaverne kan efter orientering af KL indsamle oplysninger fra udvalgte biblioteker (stikprøve) om brug, og KL bakker op og bistår i relevant omfang ved sådanne undersøgelser Eventuelle tvister mellem parterne skal i videst mulig omfang søges løst ved forhandling. 9. Underskrifter København den 2013 København den 2013 For KL: For Rettighedshaverne: 5

6 Bilag 1: Tv-kanaler til flow-tv KL-BIB omfatter p.t. nedenstående tv-kanaler: DR1 DR2 DR3 DR K DR Ramasjang DR Ultra TV2 TV2 Regionerne TV2 News CNN BBC World News dk4 6

AV - PA K K E N SPØRGSMÅL OG SVAR

AV - PA K K E N SPØRGSMÅL OG SVAR Side 1 af 5 FØRSTE VERSION - 17. MARTS 2011 Vi har modtaget en række spørgsmål til AV-Pakken. Spørgsmål verørende tolkning af, og detaljer i, aftalens indhold. For at udbrede kendskabet til aftalen publicerer

Læs mere

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF)

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF) Aftale mellem KODA og Gramex og Dansk Friskoleforening (DFF) om de vilkår, hvorpå skoler der er medlem af DFF, har tilladelse til offentligt at anvende musik, som er beskyttet i henhold til lovgivningen,

Læs mere

Aftale om Internetradio

Aftale om Internetradio Aftale om Internetradio 1 Aftalens parter Mellem på den ene side KODA Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Frederiksgade 17 Postboks 3064 DK-1021 København

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

koda Medlemshåndbog for Forlag

koda Medlemshåndbog for Forlag koda Medlemshåndbog for Forlag Medlemshåndbog for Forlag skal betragtes som et supplement til Medlems håndbog (for ophavsmænd), hvorfor vi henviser til denne, hvis der ønskes oplysninger om andre emner.

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale om agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret Anordning nr. 561 af 7. juni 2006 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks dronning, gør vitterligt: I medfør af 93 i lov om ophavsret, jf.

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere

OVERENSKOMST DANSK SKUESPILLERFORBUND

OVERENSKOMST DANSK SKUESPILLERFORBUND DR Jura 01-03-2005 2005 OVERENSKOMST MELLEM DR OG DANSK SKUESPILLERFORBUND 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: KAPITEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER...3 1 OVERENSKOMSTENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 KAPITEL 2 BESTEMMELSER VEDR.

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Standardaftale. Bredbånd Basic. mellem TDC A/S XXX

Standardaftale. Bredbånd Basic. mellem TDC A/S XXX Aftale id: Standardaftale om Bredbånd Basic mellem TDC A/S og XXX INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAGSLISTE... 4 2 PRÆAMBEL... 5 3 PARTERNE... 5 4 AFTALENS IKRAFTTRÆDEN... 5 5 DEFINITIONER... 5 6 AFTALENS GENSTAND...

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION. 1. juli 2002

OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION. 1. juli 2002 OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN OG DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION 1. juli 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT I PRODUKTIONSAFTALE..s. 3 AFSNIT II RETTIGHEDSAFTALE..s. 10 AFSNIT III

Læs mere

Rammekontrakt om konsulentopgave

Rammekontrakt om konsulentopgave Rammekontrakt om konsulentopgave mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S 1. Aftaleindgåelse Inventio.IT's tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er angivet. Et

Læs mere