Domfældte udviklingshæmmede i tal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Domfældte udviklingshæmmede i tal"

Transkript

1 Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer af foranstaltninger og lovovertrædere. Af Lars Sandberg, faglig konsulent, Socialstyrelsen Antallet af nye domme pr. år Tabellen viser antallet af nye foranstaltningsdomme pr. år siden juli Som det fremgår, har tendensen været stigende, når man ser bort fra et lille fald omkring 2007 antageligt som følge af retsreformen. Langt de fleste domme tilfalder lovovertrædere, der er udviklingshæmmede i lettere grad, eller som på gerningstidspunktet var i en tilstand, der må ligestilles hermed. De falder ind under straffelovens 16, stk. 2. Lovovertrædere, der er udviklingshæmmede i højere grad, udgør en lille gruppe. De er omfattet af straffelovens 16, stk. 1, 2. pkt , 2. pkt I alt Kilde: Justitsministeriets Forskningskontor, årlige redegørelser (bortset fra 2009) til Folketingets Retsudvalg. Man ved ikke, om den stigende tendens afspejler en reel vækst i antallet af lovovertrædere i denne målgruppe, eller om helt andre forhold spiller ind. Det daværende Netværket vedrørende Domfældte Udviklingshæmmede (NDU) vurderede, at stigningen delvist kan skyldes mere kriminalitet. Eksempelvis kan lettere adgang til stoffer have medvirket til øget misbrug og følgekriminalitet. Misbrug er forholdsvis udbredt blandt domfældte og tilmed svært at afhjælpe med de eksisterende behandlingsmetoder. Endvidere har der formentlig været en øget tilbøjelighed til at anmelde vold, overgreb og trusler mod personalet til politiet, fordi mange sociale boformer i de seneste fem til ti år har formuleret volds- og anmeldelsespolitikker. 1 VIDEN TIL GAVN

2 NDU pegede også på andre mulige forklaringer. Men uanset disse kunne stigningen ikke alene tilskrives større kriminalitet. Snarere vurderede NDU, at en stor del af udviklingen måtte skyldes større opmærksomhed omkring behovet for at få undersøgt, om en sigtet person kan være udviklingshæmmet eller må ligestilles hermed, så vedkommende eventuelt kan få en foranstaltning i stedet for en straf. Til grund for denne opmærksomhed kan eksempelvis ligge en større viden om denne gruppe, en glidning i opfattelsen af, hvem der kan og bør profitere af en foranstaltning og en samfundstendens til at diagnosticere. Antallet af domfældte udviklingshæmmede Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af lovovertrædere, som vurderes at være udviklingshæmmede eller ligestillet hermed. Selvom tallene ikke er helt sammenlignelige, er tendensen klar: Gruppen er lille, men er dog vokset støt fra knap 85 i 1991 til lidt under 400 i Det aktuelle antal er ukendt ? Tallene fra 1991 til 2001 er fra Statusrapport om amternes arbejde med domfældte udviklingshæmmede (Amtsrådsforeningen, 2003: 13). Rapporten rummer også tallene for de mellemliggende år. Tallet for 2005 er baseret på et skøn, der indgår i Tre statusbeskrivelser fra Netværket vedrørende Domfældte Udviklingshæmmede (NDU, 2007: 18). Og tallet for 2010 vedrører de lovovertrædere, anklagemyndigheden førte kontrol med i januar det pågældende år. Det oplyste Justitsministeriets Forskningskontor til NDU under den daværende evaluering af virkningen af bestemmelserne om de tidsbegrænsede foranstaltninger. Om det samlede antal er vokset yderligere siden januar 2010, ved man ikke. Men det er sandsynligt. For antallet af nye domme har formentligt været større end antallet af ophævede domme: Der blev i resten af 2010 og 2011 afsagt knap 250 nye domme, hvilket er markant flere end i de foregående år. Antallet af nye domme i 2012 er endnu ukendt, men vil næppe være betydeligt lavere end tidligere. Ingen kender endnu antallet af domme, der er blevet ophævet efter januar Der er imidlertid kendskab til forløbet af de domme, som blev afsagt fra juli 2000 til og med Justitsministeriets Forskningskontor har i redegørelsen Evaluering af tidsbegrænsede foranstaltninger vist, at 69 % af alle foranstaltninger afsagt til og med 2003 var ophævet inden for fem år efter dommens dato, uden at de blev forlænget eller efterfulgt af en ny dom. 2 VIDEN TIL GAVN

3 De ophævede domme varede i gennemsnit knap tre og et halvt år. Omkring halvdelen af de tidsubegrænsede foranstaltninger var ophævet inden for fem år (2010: 20-22). Forskningskontorets forløbsanalyser af dommene afsagt i viser nogenlunde samme tendens. Foranstaltningsdommenes længstetider Når der afsiges en foranstaltningsdom, skal retten samtidig fastlægge, om der skal berammes en længstetid, og hvor lang den i givet fald skal være. Som regel tidsbegrænses foranstaltningen, hvis kriminaliteten er af mindre alvorlig karakter eksempelvis simpel vold eller tyveri. Længstetiden er fem år, hvis foranstaltningen medfører eller giver mulighed for anbringelse. Under særlige omstændigheder kan retten efter anmodning fra anklagemyndigheden forlænge de tidsbegrænsede foranstaltninger med yderligere to år. Derimod fastsættes der almindeligvis ingen længstetid, hvis der er tale om personfarlig kriminalitet som drab, røveri, brandstiftelse og alvorlige sædelighedsforbrydelser. Uanset længstetiden skal den enkelte foranstaltning være så kortvarig som muligt. Anklagemyndigheden påser løbende, at de tidsbegrænsede domme ikke varer længere end højst nødvendigt, og indbringer spørgsmålet om ændring eller endelig ophævelse af domme uden længstetid for retten fem år efter afgørelsen, med mindre retten har fået det forelagt inden for de sidste to år. Derefter tager retten stilling til spørgsmålet mindst hver andet år. Tabellen viser de berammede længstetider for de 785 domme, som blev afsagt fra juli 2000 til år 2 år 3 år 5 år Uden længstetid Domme i alt I alt I pct. 0,4 2,2 17,3 38,6 41, eller cirka 20 % af dommene er berammet til tre år eller mindre. Godt 300 domme svarende til næsten 40 % - er fastsat til fem år. 326 domme svarende til knap 42 % er uden længstetid. Hvor længe foranstaltningerne varede i gennemsnit, ved man ikke, da nogle domme fortsat er gældende. Men Justitsministeriets Forskningskontor har vist, at hovedparten af de domme, der blev afsagt i perioden juli , var ophævet inden for fem år efter dommens dato. De fleste tidsbegrænsede domme ophører før eller ved domsperiodens udløb, mens godt halvdelen af de tidsubegrænsede domme er ophævet inden for fem år efter dommens dato. 3 VIDEN TIL GAVN

4 Lovovertrædelser og foranstaltninger Langt hovedparten af foranstaltningerne idømmes som følge af: 1) vold, navnlig vold mod tjenestemænd 2) røveri og tyveri 3) seksualforbrydelser, især samleje med børn og blufærdighedskrænkelser 4) brandstiftelse Der er fem typer af foranstaltninger, som lovovertrædere med udviklingshæmning kan blive idømt efter straffelovens 68: 1. Anbringelse i sikret afdeling for personer med vidtgående psykiske handicap Foranstaltningen er beregnet på personer, der må anses som udtalt farlige, og derfor anbringes i den sikrede afdeling på Kofoedsminde. Normalt fastsættes der i disse sager ingen længstetid. 2. Anbringelse i et botilbud for personer med vidtgående psykiske handicap med mulighed for at blive overført til en sikret afdeling, hvis kommunen finder det relevant Foranstaltningen er beregnet på personer, der har begået personfarlig kriminalitet og derfor har brug for døgnovervågning. Der er tillige en recidivrisiko, hvorfor personen hurtigt skal kunne overflyttes, hvilket ikke vil kræve rettens godkendelse. Foranstaltningen kan være uden længstetid eller med en længstetid på 5 år. 3. Anbringelse i et botilbud for personer med vidtgående psykiske handicap Foranstaltningen bliver typisk anvendt på personer, der har begået personfarlig kriminalitet, og hvor der skønnes et behov for konstant overvågning. Foranstaltningen kan være uden længstetid eller med en længstetid på fem år. 4. Tilsyn af kommunen med mulighed for overflytning til et botilbud for personer med vidtgående psykiske handicap Foranstaltningen er beregnet på domfældte, hvor tilsyn, eventuelt kombineret med socialpædagogisk bistand, kan række, men hvor der kan opstå behov for en anbringelse, hvilket ikke kræver rettens godkendelse. Foranstaltningen kan være uden længstetid eller med en længstetid på fem år. 5. Tilsyn af kommunen, så lovovertræderen efterfølger tilsynsmyndighedens bestemmelse om ophold og arbejde Foranstaltningen er beregnet på personer, der har behov for social støtte i dagligdagen, og kan vare op til tre år. Opregningen er ikke udtømmende, da en foranstaltning kan tilpasses lovovertræderens behov. Ifølge Rigsadvokaten kan foranstaltningstype fire og fem suppleres med særlige vilkår. Det kan være om psykiatrisk behandling, sexologisk behandling, stofmisbrugsbehandling, antabusbehandling, behandling for spillelidenskab, forbud mod ophold, hvor der er børn, mv. Det sker dog, at domstolene også fastsætter et vilkår i tilknytning til foranstaltningstype et, to eller tre. Der føres kriminalpræventivt tilsyn med alle foranstaltningsdømte. 4 VIDEN TIL GAVN

5 Tabellen viser, hvordan foranstaltningerne var fordelt i forhold til den gruppe af lovovertrædere, anklagemyndigheden førte kontrol med i januar 2010 den seneste opgørelse på området. Foranstaltningens art Antal Procent Anbringelse i sikret afdeling 18 4,6 Anbringelse i institution, med mulighed for overførsel til sikret afdeling 34 8,8 Anbringelse i institution 43 11,1 Tilsyn med mulighed for administrativ anbringelse ,8 Tilsyn 52 13,4 Andet 1 0,3 I alt Kilde: Justitsministeriets Forskningskontor, Kilder Nye foranstaltningsdomme i 2011 og forløbet af domme afsagt i 2006, Justitsministeriet, 2012: Evaluering af tidsbegrænsede foranstaltninger, Justitsministeriet, Undersøgelse af det kriminalpræventive tilsyn, Ankestyrelsen, Page_Pic/pdf/Kommuners_tilsyn_med_domfældte_02_09_2009_11_04.pdf Anklagemyndighedens behandling af straffesager i forhold til psykisk afvigende kriminelle, Rigsadvokaten, VIDEN TIL GAVN

6 Tre statusbeskrivelser fra Netværket vedrørende domfældte udviklingshæmmede, Statusrapport om amternes erfaringer med domfældte udviklingshæmmede, Artiklen er publiceret april 2013 af Socialstyrelsen. Må frit kopieres med tydelig kildeangivelse. 6 VIDEN TIL GAVN

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Brugen og omfanget af varetægtsfængsling er et tilbagevendende

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2014-15 BØRN STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede - 63 - Kapitel 4 Efterlysning 4.1. Indledning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede situationer. Efterlysninger kan anvendes som led i en strafferetlig efterforskning

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Voldtægt der anmeldes...

Voldtægt der anmeldes... Camilla Laudrup, Bjarne Laursen, Katrine Sidenius, Flemming Balvig, Maj-Britt Elise Martinussen, Karin Sten Madsen Voldtægt der anmeldes... Del VI: Voldtægtsanmeldelsers vej gennem retssystemet 1 VOLDTÆGT

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en ungdomsdomstol for unge mellem 12 og 17 år

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en ungdomsdomstol for unge mellem 12 og 17 år Beslutningsforslag nr. B 19 Folketinget 2014-15 Fremsat den 5. november 2014 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Benhke (KF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Kommenteret straffelov Almindelig del

Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Almindelig del

Læs mere

Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte

Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte September 2008 J.nr.: 2007-3330-2 / OA Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte Rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat med repræsentanter for Rigspolitiet, anklagemyndigheden

Læs mere

Seks ud af 10 psykiatriske patienter behandles også for fysiske sygdomme

Seks ud af 10 psykiatriske patienter behandles også for fysiske sygdomme REGIO NR 4 / ÅRGANG 2 / JUNI 2014 DANSKE REGIONERS ANALYSEMAGASIN Seks ud af 10 psykiatriske patienter behandles også for fysiske me Psykiatriske patienter har flere kontakter med sundhedsvæsenet for fysiske

Læs mere

Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu!

Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu! DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu! En kvalitativ undersøgelse af unge kriminelles selvopfattelse Line Græsted Jensen &

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark KRIMINALITETSUNDERSØGELSE Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark Den ungdom! Om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

Læs mere