Politikområde Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats"

Transkript

1 Politikområde Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber P3 F1 F1 P3 F1 F1 F1 19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner 02 Undervisning og fritidstilbud 03 Undervisning og kultur 01 Folkeskoler 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 03 Syge- og hjemmeundervisning 05 Skolefritidsordninger 06 Befordring af elever i grundskolen 07 Specialundervisning i regionale tilbud 08 Kommunale specialskoler 10 Bidrag til statslige og private skoler 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats 03 Undervisning og kultur 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 04 Sundhedsområdet 85 Kommunal tandpleje 89 Kommunal sundhedstjeneste 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 23 Døgninstitutioner for børn og unge 24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 72 Sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelser mv.) F1 06 Fællesudgifter og administration mv.. 51 Sekretariat og forvaltninger P3 04 Kultur og fritidsområdet F1 00 Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 20 Grønne områder og naturpladser 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

2 F1 TO 03 Undervisning og kultur 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 50 Folkebiblioteker 60 Museer 61 Biografer 62 Teatre 63 Musikarrangementer 64 Andre kulturelle opgaver 70 Fælles formål 72 Folkeoplysende voksenundervisning 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 74 Lokaletilskud 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 76 Ungdomsskolevirksomhed 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Total

3 Budget inkl. till.bev. Forbrug pr Forventet forbrug 2008 Forventet afgivelse Forventet afvigelse

4

5 Forbrugs-% pr Note

6

7 Nr. 1 2

8 3

9 4 5

10 6

11 7 8 9

12

13

14

15 22 23

16 05.10 Dagpleje fælles formål Tekst Område Dagpleje fælles formål har et samlet budget på t.kr. forbruget pr er på t.kr., hvilket sva Søskende tilskud Søskendetilskud følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 21/7 er der bogført t.kr.for perioden det forventede forbrug for 2008 udgøre t.kr. Budgettet er på t.kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 120 Tilskud til forældre der vælger privat pasning Tilskud til privat pasning udbetales over 12 måneder. Pr. 21/7 er der bogført t.kr.for perioden frem til og med juli måned udgøre t.kr. Budgettet er på t.kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 370 t.kr. Tilskud til forældre på børnepasningsorlov Tilskud til forældreorlov udbetales over 12 måneder. Pr. 16/7 er der bogført 76 t.kr.for perioden fra februar til og med juni mån for 2008 udgøre 182 t.kr. Budgettet er på 96 t.kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 90 t.kr. Betaling central pladsanvisning I den tidligere Brovst kommune betalt fællesområderne for hhv. dagpleje, børnehaver og SFO'er et beløb ind til den centrale p Kommune, men ordningen eksisterer ikke mere, hvorfor indtægten fjernes. Der forventes en mindreindtægt på 372 t.kr. Socialpædagogisk friplads Socialpædagogisk friplads følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 21/7 er der bogført 277 t.kr.for hele året vil det forventede forbrug for 2008 udgøre 508 t.kr. Budgettet er på 604 t.kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på Friplads anbragte børn Friplads anbragte børn følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 21/7 er der bogført 250 t.kr.for peri året vil det forventede forbrug for 2008 udgøre 458 t.kr. Budgettet er på 0 t.kr. Der forventes derfor et merforbrug på 460 t.kr. Støttepædagog Konto Løn støttepædagoger udviser et forbrug på -3 t.kr. mod et budget på 369 t.kr. denne konto skal ses i sam visitationsudvalget. Ifølge opgørelser på dette område mangler der ca. 1 mio kr. til dækning af visiterede timer på støtteområd område og 500 t.kr. på område Der forventes derfor et merforbrug på ca. 500 t.kr. Der forventes en merudgift på Dagpleje Område Dagpleje har et samlet udgiftsbudget på t.kr.efter overførsel af overskud fra 2007 til 2008 på 214 t.kr. F forbrugsprocent på 42% efter overførsel fra tidligere år. Forældrebetaling

17 Indtægtsbudgettet som hovedsageligt består af forældrebetaling er samlet på t.kr. indtægten pr er på 6.93 Forældrebetalingen afregnes månedsvis forud, hvilket betyder at der er bogført 5 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Den fo indtægt på t.kr. Budgettet er på t.kr. Der forventes dermed en mindreindtægt på ca.540 t.kr Fripladser Fripladser afregnes månedsvis forud, hvilket betyder at der er bogført 5 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede f Budgettet er på t.kr. Der forventes dermed et mindreforbrug på ca. 900 t.kr Lønninger dagpleje Lønbudgettet til tilsynsførende og pladsanvisningen har et samlet budget på t.kr. Det forventede forbrug på dette områd skyldes hovedsageligt udgiftsførsel af en administrativ medarbejder på kontoen for pladsanvisning. Det er ikke afklaret hvorfra Lønbudgettet til dagplejere har et samlet budget på t.kr. Det forventede forbrug på dette område er på t.kr. Det stigning i børnetallet fra det budgetterede børnetal på 698 til et gennemsnit for de første 6 mdr. på 714 børn. Hvis gennemsnitt børnetalsregulering på 16/3,85=4,16 dagplejer * gennemsnitsløn på ca svarende til ca. 1,3 mio. kr. Den resterende del af området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forvente ikke forventes væsentlige afvigelser fra budgettet. Der forventes en merudgift på Børnehaver Område Børnehaver har et samlet udgiftsbudget på t.kr. efter overførsel af overskud fra 2007 til 2008 på t til en forbrugsprocent på 43% efter overførsel fra tidligere år. Børnehaver fællesomkostninger Børnehaver fællesomkostninger har et samlet udgiftsbudget på t.kr. forbruget pr er på t.kr., hvilket sv Fripladser Fripladser afregnes månedsvis forud, hvilket betyder at der er bogført 5 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede f Budgettet er på t.kr. Der forventes dermed et mindreforbrug på ca t.kr Støttepædagog Konto Løn støttepædagoger udviser et forbrug på t.kr. mod et budget på 753 t.kr. denne konto skal ses visitationsudvalget. Ifølge opgørelser på dette område mangler der ca. 1 mio kr. til dækning af visiterede timer på støtteområd område og 500 t.kr. på område Der forventes derfor et merforbrug på ca. 500 t.kr. Forældrebetaling

18 Indtægtsbudgettet som hovedsageligt består af forældrebetaling er samlet på t.kr. indtægten pr er på 10.0 Forældrebetalingen afregnes månedsvis forud, hvilket betyder at der er bogført 5 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Den fo indtægt på t.kr. Budgettet for forældebetalingen er på t.kr. Der forventes dermed en merindtægt på ca.1,6 mio.k børnehaverne på ca. 97 børn flere end budgetteret i børnehaverne og ca. 17 børn flere i børnehavedelen af LBO'erne (forældr under Børnehaverne samlet Børnehaverne har et samlet udgiftsbudget på t.kr. efter overførsel af overskud fra 2007 til 2008 på t.kr. forbruget forbrugsprocent på 43% efter overførsel fra tidligere år. Der er ud fra det faktiske børnetal frem til og med juli måned, samt det forventede for resten af året en forventet børnetalsænd børnehavedelen af LBO'erne (Stigningen i LBO'erne bogføres under 03.05) Der forventes derfor et merforbrug på børnehavern Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte børnehavers forbrugsprocent efter regulering for overførslen fra sidste år og den forbrugsprocent over de forventede 42%. Der vil i forbindelse med besøgsrunden i efteråret blive taget en snak med de pågæld Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes at budgettet afholde Der forventes en merudgift på Særlige dagtilbud og særlige klubber Område Særlige dagtilbud har et samlet udgiftsbudget på t.kr. Forbruget pr er på t.kr., hvilket s Mellemkommunal betaling Der er afsat budget til 1 barn udenfor Jammerbugt Kommune. På nuværende tidspunkt har vi 2 børn i eksterne specialbørneh Anlægsvejens Børnehave Budgettet på Anlægsvejens Børnehave mangler omkontering i forhold til de gældende regler for tidligere Amts-institutioner. Me Britt og Inge laver omkonteringen i forhold til de gældende regler for takstberegning. Der forventes en merudgift på Tilskud til private pasningsordninger: Område Tilskud til private pasningsordninger har et samlet udgiftsbudget på t.kr. forbruget pr er på 4 Tilskud til puljeordninger Tilskud til puljeordninger har et samlet udgiftsbudget på t.kr. forbruget pr er på t.kr., hvilket svarer til e månedsvis forud, hvilket betyder at der er bogført 5 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2008 til til forventes dermed et merforbrug på ca.470 t.kr. Dette skyldes dels flere børn i puljeordningerne (herunder godkendelse af 2 ny Puljeordningen Bamsehuset overgår pr. 1/6 til at være en privatinstitution, hvilket har medført en mindre overskridelse på pulje merforbrug på privatinstitutioner.

19 Tilskud til privatinstitutioner Tilskud til privatinstitutioner har et samlet udgiftsbudget på t.kr. forbruget pr er på 2.011t.kr., hvilket svarer afregnes månedsvis forud, hvilket betyder at der er bogført 5 måneder ud af 12 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for t.kr. Der forventes dermed et merforbrug på ca t.kr. Dette skyldes dels flere børn i privatinstitutioner, (herunder oprettels overgår pr. 1/6 til at være en privatinstitution, samt et højere tilskud end budgetteret. Der forventes en merudgift på Folkeskoler: Område Folkeskoler har et samlet udgiftsbudget på t.kr.efter overførsel af overskud fra 2007 til 2008 på svarer til en forbrugsprocent på 42% efter overførsel fra sidste år. Indtægtsbudgettet er samlet på t.kr. indtægten pr er på 947 t.kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 35 Folkeskolens fællesudgifter og indtægter Af det samlede budget har folkeskolens fællesudgifter et udgiftsbudget på t.kr. forbruget pr er på t.k Indtægtsbudgettet er på t.kr. indtægten pr er på -22 t.kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 0%. Folkeskolens fællesudgifter er set igennem og der forventes ikke de store afvigelser i forhold til budgetttet pånær på de neden Mellemkommunal betaling - indtægt Der er endnu ikke udsent regninger for mellemkommunal nornalundervisning i vores folkeskoler. Ud fra indtægten sidste år og mio. kr. Budgettet på dette område udgør 2,6 mio. kr. hvorfor der forventes en merindtægt på 100 t.kr. Mellemkommunal betaling - udgift Der er ud fra en opgørelse af forbruget på kontoen for mellemkommunal normalundervisning frem til og med juni/juli måned b ca. 2,4 mio.kr. Budgettet på dette område udgør 4,8 mio.kr. hvorfor der forventes et mindreforbrug på ca. 2,4 mio.kr. Budgetramme Der er konstateret en budgetfejl på folkeskoleområdet. Specialklasserne i Aabybro, Skovsgård og Ulveskov er blevet budgetlag budgettet på folkeskoleområdet ud fra ressourcemodellen for skoleåret 07/08 og 08/09 er der eb saldo på budgetrammen på 7 derfor et mindreforbrug på denne konto på 7,1 mio.kr. Visitationsramme / Specialundervisning Der er ud fra en opgørelse over bevillinger fra visitationsudvalget fra 2007 som vedrører perioden fra 1/1-31/ som ikke e mio.kr. Herudover er der bevilliget specialundervisning i perioden frem til 1/4 på ca. 500 t.kr. som ikke er budgetlagt. Fremskriv mio.kr. Der forventes derfor et merforbrug på visiteret specialundervisning på samlet ca. 2,5 mio.kr. Folkeskolerne samlet Folkeskolerne har et samlet budget på t.kr. effter overførsel af overskud fra 2007 til 2008 på t.kr. forbruget pr. 3 forbrugsprocent på 44% efter overførsel fra sidste år.

20 Indtægtsbudgettet er samlet på 93 t.kr. Indtægten pr er på 969 t.kr. hvilket svarer til en forbrugsprocent på 1.042% Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte skolers forbrugsprocent efter regulering for overførsel fra sidste år. Der er 4 skole opgørelse skal dog ses i forhold til at der mangler at blive tildetl visiterede timer fra visitationsudvalget i løbet af 2008 og at de til anlæg i forbindelse med ombygninger mv. Der er derfor på nuværende tidspunkt en vis usikkerhed omkring den korrekte for besøgsrunden i efteråret blive taget en snak med de pågældende skoler. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes at budgettet afholde Der forventes en mindreudgift på Serviceforanstaltninger: Område Fællesudgifter samlede folkeskolevæsen som består af Nolshallen har et samlet nettobudget på 625 t.kr. Efter Forbruget pr er på 159 t.kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 25% efter overførsel fra sidste år. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes at budgettet afholde væsentlige afvigelser fra budgettet Syge og hjemmeundervisning, samt hospitalsundervisning Område Syge og hjemmeundervisning er en ny opgaven i forhold til tidligere, idet der skal betales for hospitalsundervis 850 t.kr. Aalborg Kommune har i juli udsendt regning for perioden 1/1-31/7 08 lydende på 198 t.kr. Hvis dette fremskrives til he afsættes der 100 t.kr. til dækning af udgifter til hjemmeundervisning i Jammerbugt Kommune. Der forventes derfor en mindreu Der forventes en mindreudgift på Skolefritidsordningerne: Område Skolefritidsordninger har et samlet udgiftsbudget på t.kr. efter overførsel af overskud fra 2007 til 2008 p svarer til en forbrugsprocent på 44% efter overførsel fra tidligere år. Skolefritidsordninger fællesomkostninger SFO'ernes fællesomkostninger har et samlet udgiftsbudget på t.kr. forbruget pr er på t.kr., hvilket sva Søskende tilskud Søskendetilskud følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 21/7 er der bogført t.kr.for perioden det forventede forbrug for 2008 udgøre t.kr. Budgettet er på t.kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 340 t.k Fripladser Fripladser følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 21/7 er der bogført t.kr.for perioden frem forventede forbrug for 2008 udgøre t.kr. Budgettet er på t.kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 400 t.kr Soc. pædagogisk Fripladser

21 Soc. pædagogiske fripladser følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 21/7 er der bogført 240 t.kr.fo hele året vil det forventede forbrug for 2008 udgøre 440 t.kr. Budgettet er på 0 t.kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 4 Forældrebetaling Indtægtsbudgettet som hovedsageligt består af forældrebetaling er samlet på t.kr. indtægten pr er på 8.71 Forældrebetalingen afregnes månedsvis forud, hvilket betyder at der er bogført 5 måneder ud af 11 betalingsmåneder.. Den fo indtægt på t.kr. Budgettet for forældebetalingen er på t.kr. Der forventes dermed en merindtægt på ca.35.t.kr. Ændring af børnetal SFO Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2008 samt udarbejdelsen af ressourcemodellen for 2008 indregnet et fald i bør sammenhæng med børnetalsændring beskrevet under SFO'erne samlet jf. nedenstående afsnit. SFO'erne samlet SFO'erne har et samlet udgiftsbudget på t.kr. efter overførsel af overskud fra 2007 til 2008 på t.kr. forbruget pr. 3 forbrugsprocent på 42% efter overførsel fra tidligere år. Der er ud fra det faktiske børnetal frem til og med juli måned, samt det forventede for resten af året en forventet børnetalsænd børnehavedelen af LBO'erne (Stigningen i LBO'erne bogføres under 03.05) Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 20 indregnet et fald i børnetallet på SFO'erne på samlet t.kr. Da de 51 børn færre og de 17 børn flere tilsammen giver et m merforbrug på ca t.kr. Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte SFO'ers forbrugsprocent efter regulering for overførslen fra sidste år og den forv forbrugsprocent over de forventede 42%. Der vil i forbindelse med besøgsrunden i efteråret blive taget en snak med de pågæld Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes at budgettet afholde Der forventes en merudgift på Befordring af elever i grundskolen Området har et samlet budget på t.kr. Forbruget pr er på t.kr, hvilket svarer til en forbrugsprocent på forbruget i 2008 forventes der er en udgift på ca. 12,4 mio..kr. I lighed med 2007 forventes der en merudgift på ca. 4,6 mio. kr Dette skal ses i sammenhæng med at opgaven blev overtaget fra amterne i forbindelse med kommunesammenlægningen og kr. lavere end det faktiske forbrug. Endelig skal det ses i sammenhæng med udviklingen på 3.08, hvor der er en stigning i anta Herudover er der en generel stigning i udgifterne til befordring af elever. Der forventes en merudgift på Specialundervisning i regionale tilbud Området har et samlet budget på 500 t.kr. Forbruget pr er på 0 t.kr, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 0%. O specialundervisning i regionale tilbud. Ud fra regnskabet 2007 og de forventede udgifter i 2008 forventes budgettet at holde Kommunale specialskoler Interne skoler

22 Der er ud fra en opgørelse af forbruget på kontoen for interne skoler frem til og med juni/juli måned beregnet en udgift til Jamm Budgettet på dette område udgør 5,7 mio. kr., hvorfor der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. Mellemkommunal specialundervisning Der er ud fra en opgørelse af forbruget på kontoen for mellemkommunal specialundervisning frem til og med juni/juli måned b ca. 20,5 mio. kr. Budgettet på dette område udgør 19,2 mio. kr. hvorfor der forventes et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. Mellemkommunal special SFO Der er ud fra en opgørelse af forbruget på kontoen for mellemkommunal special SFO frem til og med juni/juli måned beregnet kr. Budgettet på dette område udgør 8,50 mio. kr. hvorfor der forventes et mindreforbrug på ca. 850 t.kr. Egne specialklasser Der er konstateret at der ikke er budgetlagt med elever i ADHD klassen på Ulveskov Skole som har fået bevilliget et SFO/Held skal tages ud af visitationsrammen. Der er 5 børn der er bevilliget SFO tilbud, hvilket beløber sig til ca. 250 t.kr. Der er konstateret at der på Sproglæseklassen i Skovsgård er budgetlagt med en indtægt fra andre kommuner på 731 t.kr. De til de øvrige gamle kommuner i Jammerbugt Kommune. Dette er ikke tilfældet længere, hvorfor beløbet skal fjernes. Der er en Forbrugsprocenten pr. 30/6 er for sproglæseklassen i Skovsgård på 46%, ADHD-klassen i Ulveskov på 60%, Special-/aktivkla 59%. Der kan ikke umiddelbart udledes noget af dette, idet der dels skal tages højde for at der er skift af skoleår pr. 31/7 samt på den enkelte institution. Endelig skal forholdet omkring mgl. bevilling til SFO på ADHD-klassen også tages med i betragtning Herudover er området omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes at budget forventes væsentlige afvigelser fra budgettet herudover. Der forventes en merudgift på Bidrag til statslige og private skoler Området har et samlet budget på t.kr. Opgørelsen og afregningen sker i juli måned. I 2008 har vi 425 elever på skolede 5% momsfradrag på området. Dermed er der et forbrug i 2008 på t.kr. Hermed forventes et mindreforbrug på 781 t.kr. Der forventes en mindreudgift på Efterskoler og ungdomskostskoler Området har et samlet budget på t.kr. Opgørelsen og afregningen sker i juli måned. I 2008 har vi 232 elever af , beløb på ca. 32 t.kr. endelig er der en udgift til elevtilskud på ca. 150 t.kr. der er et 5% momsfradrag på området. Dermed forv mindreforbrug på t.kr. Der forventes en mindreudgift på Ungdommens Uddannelsesvejledning Der er lavet aftale med UU Øst Vest omkring samarbejde på området. Den samlede aftale inkl. aflønning af UUV medarbejder ca. 300 t. kr. til betaling af transport, IT mv. UUV ØST Vest har ansøgt om en tillægsbevilling på 245. t.kr. til dækning af nye lo deles mellem Beskæftigelsesudvalget med 120 t.kr. og B&K med 125 t.kr. Dette har endnu ikke været behandlet i B&K og Kom samlede udgift i 2008 forventes derfor at udgøre ca kr. Der er afsat 3,187 Hvorved der forventes et merforbrug på ca. 1

23 Der forventes en merudgift på PPR Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes at budgettet afholde væsentlige afvigelser fra budgettet Den kommunale tandpleje Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes at budgettet afholde væsentlige afvigelser fra budgettet Kommunal sundhedspleje Den kommunale sundhedspleje har været ramt af strejken inden for sundhedsområdet i 20 Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud forventes væsentlige afvigelser fra budgettet. Der forventes en besparelse på lønninger på kr Forebyggende foranstaltninger samt anbringelse af børn og ung Generelt skal det bemærkes, at det i forbindelse med sammenlægningsprocessen forretningsgange til styring af økonomien på forbyggelse- og anbringelsesområdet Sagsmængden er nu grundigt gennemgået. Konsekvensen er, at udgiften på dette Gennemgangen har vist, at der har været sager svarende til en udgift på kr Udviklingen i antallet af sager inden for de forskellige områder i perioden 4. kvarta bemærkes, at stigningen i takster og vederlag ikke har kunne dækkes af den frem på den faktiske udvikling i sagsmængden Der forventes en overskridelse af rammen på kr Det skal yderligere bemærkes at området ved budgetlægningen blev reduceret m 572 Tabt arbejdsfortjeneste merudgifter mv. Antallet af personer der modtager tabt arbejdsfortjeneste er steget væsentligt. Samtidig er g Der er en lille stigning i udgiften til merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat fysisk e Samlet forventes der en overskridelse på Folkebiblioteker Der vil sandsynligvis opstå et merforbrug p.g.a. ekstraomkostninger i forbindelse med indretning af sal på Aabybro Bibliotek, t arbejdsmiljørådgiver (Aabybro Bibliotek) og endelig opstart af bogbus. Merforbruget vil blive beregnet til næste budgetkontrol.

24 03.74 Lokaletilskud Oprindeligt var der vedtaget en rammebesparelse på kr. - blev senere vedtaget med kr., som også er ud står stadig tilbage, da de aldrig blev reguleret i budgettet efter den nye vedtagelse. Dette merforbrug på søges derfor 3.76 Ungdomskolevirksomhed Ungdomsskolen området er her korriget budgetmæssigt svarende til kr Ved budgetlægningen for 2007 var der fasth via betalig fra de kommuner som nu er sammenlagt. Der er således tale om en budgetteknisk rettelse. Der forventes en mindreindtægt på

25

26

27

28

29

30 08, deraf forventes der færre udgifter til lønninger i denne periode. Det forventes at budgettet afholdes indenfor rammerne herfor, hvorfor der ikke har været nødvendigt og påkrævet at skabe administrative systemer og. Dette har kræve justeringer undervejs, og der arbejdes stadig på at forbedre syst område er væsentligt højere end tidligere vurderet..000 som ikke tidligere har været registreret. l 2007 og frem til betyder en merudgift på Hertil skal dog skrivning der er foretaget til budget 2008, hvilket således også er en del af merudg ed kr. 1 mio. og at der er overført underskud fra 2007 til 2008 svarende til ennemsnitsprisen pr. sag også steget væsentligt. ller psykisk funktionsevne.

31

32

33

34

35

36

37 emet. iften 00

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0 898 0 0 0 13 Andre faste ejendomme 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. -74 Forventet regulering af rengøringsudbud

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Præsentation Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015 Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center) REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalgets sammenfatning og vurdering Da pædagogisk Center servicerer folkeskolerammen (ramme 30.30) og gruppeordningerne

Læs mere

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget 2013 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014 Vallensbæk Kommunes for året Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 11 Generelle bemærkninger... 15 sopgørelse... 18

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Budgetberegningskemaer

Budgetberegningskemaer Budgetberegningskemaer ALLE POLITIKOMRÅDER Beløb i 1.000 kr. 2008 i 2008-prisniveau og øvrige år i 2009-prisniveau - Drift 2008 2009 2010 2011 2012 Politikområder 1 Dagtilbud 116.507 129.493 129.481 129.481

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 "!!"# $ $ $! $!" #" $ "#! $" "" 01 Dagtilbud 324.677 444.183-119.506 323.361 445.312-121.952 323.439 445.249-121.810 318.014 436.657-118.644

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 30.09.2012. - Hele kommunen. Dato: 10. september 2012 Sagsnr.: 2012-008706-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 30.09.2012. - Hele kommunen. Dato: 10. september 2012 Sagsnr.: 2012-008706-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 1. september 212 Sagsnr.: 212-876-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling

Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling Indhold Undervisning... 2 Specialundervisning... 5 Dagtilbud... 7 Specialdagtilbud... 11 Sundhed... 14 Administration...

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børne- og Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre

Læs mere

Bemærkninger til reduktion/sparekatalog for 2009

Bemærkninger til reduktion/sparekatalog for 2009 Dato 26-08-2008 Sagsbehandler Palle Hansen Telefon nr. 7257 7411 Mail peh@jammerbugt.dk Dokument nr. 1849-173901 Sags nr. 1849-40967 Bemærkninger til reduktion/sparekatalog for 2009 Politikområde 1. Dagtilbud

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

301 Skoler og undervisning

301 Skoler og undervisning 301 Skoler og undervisning 301 Skoler og undervisning OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Folkeskolen, projekt nr. 10 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Specialundervisning Bidrag til statslige og private

Læs mere

Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode

Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Udvalget for børn Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier Udvalget

Læs mere

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008 Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Regnskabsanalyse for 2007, hvor regnskabsresultatet er set i forhold

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning

Læs mere

Budget 2016-2019. Specielle bemærkninger

Budget 2016-2019. Specielle bemærkninger - 2019 Specielle bemærkninger 11. september 2015 Indholdsfortegnelse: Bevilling 11 Dagpasning... 2 Bevilling 12 Børn og familie... 11 Bevilling 13 Undervisning... 33 Bevilling 21 Kultur og fritid... 46

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

1. KORT PRÆSENTATION. Forslag til visioner, målsætninger, serviceniveau og organisation i Ny Frederikshavn Kommune #478538

1. KORT PRÆSENTATION. Forslag til visioner, målsætninger, serviceniveau og organisation i Ny Frederikshavn Kommune #478538 1. KORT PRÆSENTATION Karakteristika: BK-forvaltningen varetager opgaver i forhold til bl.a.: - dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave, integrerede børnehuse) - skole og SFO (normal- og specialundervisning,

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Husstandsindkomst: Der betales: Kr. 156.301 og derunder 0% Kr. 156.301 159.765 5% Kr. 159.766 485.499 Indenfor dette interval forhøjes

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere