Politikområde Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats"

Transkript

1 Politikområde Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber P3 F1 F1 P3 F1 F1 F1 19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner 02 Undervisning og fritidstilbud 03 Undervisning og kultur 01 Folkeskoler 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 03 Syge- og hjemmeundervisning 05 Skolefritidsordninger 06 Befordring af elever i grundskolen 07 Specialundervisning i regionale tilbud 08 Kommunale specialskoler 10 Bidrag til statslige og private skoler 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats 03 Undervisning og kultur 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 04 Sundhedsområdet 85 Kommunal tandpleje 89 Kommunal sundhedstjeneste 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 23 Døgninstitutioner for børn og unge 24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 72 Sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelser mv.) F1 06 Fællesudgifter og administration mv.. 51 Sekretariat og forvaltninger P3 04 Kultur og fritidsområdet F1 00 Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 20 Grønne områder og naturpladser 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

2 F1 TO 03 Undervisning og kultur 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 50 Folkebiblioteker 60 Museer 61 Biografer 62 Teatre 63 Musikarrangementer 64 Andre kulturelle opgaver 70 Fælles formål 72 Folkeoplysende voksenundervisning 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 74 Lokaletilskud 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 76 Ungdomsskolevirksomhed 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Total

3 Budget inkl. till.bev. Forbrug pr Forventet forbrug 2008 Forventet afgivelse Forventet afvigelse

4

5 Forbrugs-% pr Note

6

7 Nr. 1 2

8 3

9 4 5

10 6

11 7 8 9

12

13

14

15 22 23

16 05.10 Dagpleje fælles formål Tekst Område Dagpleje fælles formål har et samlet budget på t.kr. forbruget pr er på t.kr., hvilket sva Søskende tilskud Søskendetilskud følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 21/7 er der bogført t.kr.for perioden det forventede forbrug for 2008 udgøre t.kr. Budgettet er på t.kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 120 Tilskud til forældre der vælger privat pasning Tilskud til privat pasning udbetales over 12 måneder. Pr. 21/7 er der bogført t.kr.for perioden frem til og med juli måned udgøre t.kr. Budgettet er på t.kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 370 t.kr. Tilskud til forældre på børnepasningsorlov Tilskud til forældreorlov udbetales over 12 måneder. Pr. 16/7 er der bogført 76 t.kr.for perioden fra februar til og med juni mån for 2008 udgøre 182 t.kr. Budgettet er på 96 t.kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 90 t.kr. Betaling central pladsanvisning I den tidligere Brovst kommune betalt fællesområderne for hhv. dagpleje, børnehaver og SFO'er et beløb ind til den centrale p Kommune, men ordningen eksisterer ikke mere, hvorfor indtægten fjernes. Der forventes en mindreindtægt på 372 t.kr. Socialpædagogisk friplads Socialpædagogisk friplads følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 21/7 er der bogført 277 t.kr.for hele året vil det forventede forbrug for 2008 udgøre 508 t.kr. Budgettet er på 604 t.kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på Friplads anbragte børn Friplads anbragte børn følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 21/7 er der bogført 250 t.kr.for peri året vil det forventede forbrug for 2008 udgøre 458 t.kr. Budgettet er på 0 t.kr. Der forventes derfor et merforbrug på 460 t.kr. Støttepædagog Konto Løn støttepædagoger udviser et forbrug på -3 t.kr. mod et budget på 369 t.kr. denne konto skal ses i sam visitationsudvalget. Ifølge opgørelser på dette område mangler der ca. 1 mio kr. til dækning af visiterede timer på støtteområd område og 500 t.kr. på område Der forventes derfor et merforbrug på ca. 500 t.kr. Der forventes en merudgift på Dagpleje Område Dagpleje har et samlet udgiftsbudget på t.kr.efter overførsel af overskud fra 2007 til 2008 på 214 t.kr. F forbrugsprocent på 42% efter overførsel fra tidligere år. Forældrebetaling

17 Indtægtsbudgettet som hovedsageligt består af forældrebetaling er samlet på t.kr. indtægten pr er på 6.93 Forældrebetalingen afregnes månedsvis forud, hvilket betyder at der er bogført 5 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Den fo indtægt på t.kr. Budgettet er på t.kr. Der forventes dermed en mindreindtægt på ca.540 t.kr Fripladser Fripladser afregnes månedsvis forud, hvilket betyder at der er bogført 5 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede f Budgettet er på t.kr. Der forventes dermed et mindreforbrug på ca. 900 t.kr Lønninger dagpleje Lønbudgettet til tilsynsførende og pladsanvisningen har et samlet budget på t.kr. Det forventede forbrug på dette områd skyldes hovedsageligt udgiftsførsel af en administrativ medarbejder på kontoen for pladsanvisning. Det er ikke afklaret hvorfra Lønbudgettet til dagplejere har et samlet budget på t.kr. Det forventede forbrug på dette område er på t.kr. Det stigning i børnetallet fra det budgetterede børnetal på 698 til et gennemsnit for de første 6 mdr. på 714 børn. Hvis gennemsnitt børnetalsregulering på 16/3,85=4,16 dagplejer * gennemsnitsløn på ca svarende til ca. 1,3 mio. kr. Den resterende del af området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forvente ikke forventes væsentlige afvigelser fra budgettet. Der forventes en merudgift på Børnehaver Område Børnehaver har et samlet udgiftsbudget på t.kr. efter overførsel af overskud fra 2007 til 2008 på t til en forbrugsprocent på 43% efter overførsel fra tidligere år. Børnehaver fællesomkostninger Børnehaver fællesomkostninger har et samlet udgiftsbudget på t.kr. forbruget pr er på t.kr., hvilket sv Fripladser Fripladser afregnes månedsvis forud, hvilket betyder at der er bogført 5 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede f Budgettet er på t.kr. Der forventes dermed et mindreforbrug på ca t.kr Støttepædagog Konto Løn støttepædagoger udviser et forbrug på t.kr. mod et budget på 753 t.kr. denne konto skal ses visitationsudvalget. Ifølge opgørelser på dette område mangler der ca. 1 mio kr. til dækning af visiterede timer på støtteområd område og 500 t.kr. på område Der forventes derfor et merforbrug på ca. 500 t.kr. Forældrebetaling

18 Indtægtsbudgettet som hovedsageligt består af forældrebetaling er samlet på t.kr. indtægten pr er på 10.0 Forældrebetalingen afregnes månedsvis forud, hvilket betyder at der er bogført 5 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Den fo indtægt på t.kr. Budgettet for forældebetalingen er på t.kr. Der forventes dermed en merindtægt på ca.1,6 mio.k børnehaverne på ca. 97 børn flere end budgetteret i børnehaverne og ca. 17 børn flere i børnehavedelen af LBO'erne (forældr under Børnehaverne samlet Børnehaverne har et samlet udgiftsbudget på t.kr. efter overførsel af overskud fra 2007 til 2008 på t.kr. forbruget forbrugsprocent på 43% efter overførsel fra tidligere år. Der er ud fra det faktiske børnetal frem til og med juli måned, samt det forventede for resten af året en forventet børnetalsænd børnehavedelen af LBO'erne (Stigningen i LBO'erne bogføres under 03.05) Der forventes derfor et merforbrug på børnehavern Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte børnehavers forbrugsprocent efter regulering for overførslen fra sidste år og den forbrugsprocent over de forventede 42%. Der vil i forbindelse med besøgsrunden i efteråret blive taget en snak med de pågæld Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes at budgettet afholde Der forventes en merudgift på Særlige dagtilbud og særlige klubber Område Særlige dagtilbud har et samlet udgiftsbudget på t.kr. Forbruget pr er på t.kr., hvilket s Mellemkommunal betaling Der er afsat budget til 1 barn udenfor Jammerbugt Kommune. På nuværende tidspunkt har vi 2 børn i eksterne specialbørneh Anlægsvejens Børnehave Budgettet på Anlægsvejens Børnehave mangler omkontering i forhold til de gældende regler for tidligere Amts-institutioner. Me Britt og Inge laver omkonteringen i forhold til de gældende regler for takstberegning. Der forventes en merudgift på Tilskud til private pasningsordninger: Område Tilskud til private pasningsordninger har et samlet udgiftsbudget på t.kr. forbruget pr er på 4 Tilskud til puljeordninger Tilskud til puljeordninger har et samlet udgiftsbudget på t.kr. forbruget pr er på t.kr., hvilket svarer til e månedsvis forud, hvilket betyder at der er bogført 5 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2008 til til forventes dermed et merforbrug på ca.470 t.kr. Dette skyldes dels flere børn i puljeordningerne (herunder godkendelse af 2 ny Puljeordningen Bamsehuset overgår pr. 1/6 til at være en privatinstitution, hvilket har medført en mindre overskridelse på pulje merforbrug på privatinstitutioner.

19 Tilskud til privatinstitutioner Tilskud til privatinstitutioner har et samlet udgiftsbudget på t.kr. forbruget pr er på 2.011t.kr., hvilket svarer afregnes månedsvis forud, hvilket betyder at der er bogført 5 måneder ud af 12 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for t.kr. Der forventes dermed et merforbrug på ca t.kr. Dette skyldes dels flere børn i privatinstitutioner, (herunder oprettels overgår pr. 1/6 til at være en privatinstitution, samt et højere tilskud end budgetteret. Der forventes en merudgift på Folkeskoler: Område Folkeskoler har et samlet udgiftsbudget på t.kr.efter overførsel af overskud fra 2007 til 2008 på svarer til en forbrugsprocent på 42% efter overførsel fra sidste år. Indtægtsbudgettet er samlet på t.kr. indtægten pr er på 947 t.kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 35 Folkeskolens fællesudgifter og indtægter Af det samlede budget har folkeskolens fællesudgifter et udgiftsbudget på t.kr. forbruget pr er på t.k Indtægtsbudgettet er på t.kr. indtægten pr er på -22 t.kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 0%. Folkeskolens fællesudgifter er set igennem og der forventes ikke de store afvigelser i forhold til budgetttet pånær på de neden Mellemkommunal betaling - indtægt Der er endnu ikke udsent regninger for mellemkommunal nornalundervisning i vores folkeskoler. Ud fra indtægten sidste år og mio. kr. Budgettet på dette område udgør 2,6 mio. kr. hvorfor der forventes en merindtægt på 100 t.kr. Mellemkommunal betaling - udgift Der er ud fra en opgørelse af forbruget på kontoen for mellemkommunal normalundervisning frem til og med juni/juli måned b ca. 2,4 mio.kr. Budgettet på dette område udgør 4,8 mio.kr. hvorfor der forventes et mindreforbrug på ca. 2,4 mio.kr. Budgetramme Der er konstateret en budgetfejl på folkeskoleområdet. Specialklasserne i Aabybro, Skovsgård og Ulveskov er blevet budgetlag budgettet på folkeskoleområdet ud fra ressourcemodellen for skoleåret 07/08 og 08/09 er der eb saldo på budgetrammen på 7 derfor et mindreforbrug på denne konto på 7,1 mio.kr. Visitationsramme / Specialundervisning Der er ud fra en opgørelse over bevillinger fra visitationsudvalget fra 2007 som vedrører perioden fra 1/1-31/ som ikke e mio.kr. Herudover er der bevilliget specialundervisning i perioden frem til 1/4 på ca. 500 t.kr. som ikke er budgetlagt. Fremskriv mio.kr. Der forventes derfor et merforbrug på visiteret specialundervisning på samlet ca. 2,5 mio.kr. Folkeskolerne samlet Folkeskolerne har et samlet budget på t.kr. effter overførsel af overskud fra 2007 til 2008 på t.kr. forbruget pr. 3 forbrugsprocent på 44% efter overførsel fra sidste år.

20 Indtægtsbudgettet er samlet på 93 t.kr. Indtægten pr er på 969 t.kr. hvilket svarer til en forbrugsprocent på 1.042% Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte skolers forbrugsprocent efter regulering for overførsel fra sidste år. Der er 4 skole opgørelse skal dog ses i forhold til at der mangler at blive tildetl visiterede timer fra visitationsudvalget i løbet af 2008 og at de til anlæg i forbindelse med ombygninger mv. Der er derfor på nuværende tidspunkt en vis usikkerhed omkring den korrekte for besøgsrunden i efteråret blive taget en snak med de pågældende skoler. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes at budgettet afholde Der forventes en mindreudgift på Serviceforanstaltninger: Område Fællesudgifter samlede folkeskolevæsen som består af Nolshallen har et samlet nettobudget på 625 t.kr. Efter Forbruget pr er på 159 t.kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 25% efter overførsel fra sidste år. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes at budgettet afholde væsentlige afvigelser fra budgettet Syge og hjemmeundervisning, samt hospitalsundervisning Område Syge og hjemmeundervisning er en ny opgaven i forhold til tidligere, idet der skal betales for hospitalsundervis 850 t.kr. Aalborg Kommune har i juli udsendt regning for perioden 1/1-31/7 08 lydende på 198 t.kr. Hvis dette fremskrives til he afsættes der 100 t.kr. til dækning af udgifter til hjemmeundervisning i Jammerbugt Kommune. Der forventes derfor en mindreu Der forventes en mindreudgift på Skolefritidsordningerne: Område Skolefritidsordninger har et samlet udgiftsbudget på t.kr. efter overførsel af overskud fra 2007 til 2008 p svarer til en forbrugsprocent på 44% efter overførsel fra tidligere år. Skolefritidsordninger fællesomkostninger SFO'ernes fællesomkostninger har et samlet udgiftsbudget på t.kr. forbruget pr er på t.kr., hvilket sva Søskende tilskud Søskendetilskud følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 21/7 er der bogført t.kr.for perioden det forventede forbrug for 2008 udgøre t.kr. Budgettet er på t.kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 340 t.k Fripladser Fripladser følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 21/7 er der bogført t.kr.for perioden frem forventede forbrug for 2008 udgøre t.kr. Budgettet er på t.kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 400 t.kr Soc. pædagogisk Fripladser

21 Soc. pædagogiske fripladser følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 21/7 er der bogført 240 t.kr.fo hele året vil det forventede forbrug for 2008 udgøre 440 t.kr. Budgettet er på 0 t.kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 4 Forældrebetaling Indtægtsbudgettet som hovedsageligt består af forældrebetaling er samlet på t.kr. indtægten pr er på 8.71 Forældrebetalingen afregnes månedsvis forud, hvilket betyder at der er bogført 5 måneder ud af 11 betalingsmåneder.. Den fo indtægt på t.kr. Budgettet for forældebetalingen er på t.kr. Der forventes dermed en merindtægt på ca.35.t.kr. Ændring af børnetal SFO Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2008 samt udarbejdelsen af ressourcemodellen for 2008 indregnet et fald i bør sammenhæng med børnetalsændring beskrevet under SFO'erne samlet jf. nedenstående afsnit. SFO'erne samlet SFO'erne har et samlet udgiftsbudget på t.kr. efter overførsel af overskud fra 2007 til 2008 på t.kr. forbruget pr. 3 forbrugsprocent på 42% efter overførsel fra tidligere år. Der er ud fra det faktiske børnetal frem til og med juli måned, samt det forventede for resten af året en forventet børnetalsænd børnehavedelen af LBO'erne (Stigningen i LBO'erne bogføres under 03.05) Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 20 indregnet et fald i børnetallet på SFO'erne på samlet t.kr. Da de 51 børn færre og de 17 børn flere tilsammen giver et m merforbrug på ca t.kr. Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte SFO'ers forbrugsprocent efter regulering for overførslen fra sidste år og den forv forbrugsprocent over de forventede 42%. Der vil i forbindelse med besøgsrunden i efteråret blive taget en snak med de pågæld Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes at budgettet afholde Der forventes en merudgift på Befordring af elever i grundskolen Området har et samlet budget på t.kr. Forbruget pr er på t.kr, hvilket svarer til en forbrugsprocent på forbruget i 2008 forventes der er en udgift på ca. 12,4 mio..kr. I lighed med 2007 forventes der en merudgift på ca. 4,6 mio. kr Dette skal ses i sammenhæng med at opgaven blev overtaget fra amterne i forbindelse med kommunesammenlægningen og kr. lavere end det faktiske forbrug. Endelig skal det ses i sammenhæng med udviklingen på 3.08, hvor der er en stigning i anta Herudover er der en generel stigning i udgifterne til befordring af elever. Der forventes en merudgift på Specialundervisning i regionale tilbud Området har et samlet budget på 500 t.kr. Forbruget pr er på 0 t.kr, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 0%. O specialundervisning i regionale tilbud. Ud fra regnskabet 2007 og de forventede udgifter i 2008 forventes budgettet at holde Kommunale specialskoler Interne skoler

22 Der er ud fra en opgørelse af forbruget på kontoen for interne skoler frem til og med juni/juli måned beregnet en udgift til Jamm Budgettet på dette område udgør 5,7 mio. kr., hvorfor der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. Mellemkommunal specialundervisning Der er ud fra en opgørelse af forbruget på kontoen for mellemkommunal specialundervisning frem til og med juni/juli måned b ca. 20,5 mio. kr. Budgettet på dette område udgør 19,2 mio. kr. hvorfor der forventes et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. Mellemkommunal special SFO Der er ud fra en opgørelse af forbruget på kontoen for mellemkommunal special SFO frem til og med juni/juli måned beregnet kr. Budgettet på dette område udgør 8,50 mio. kr. hvorfor der forventes et mindreforbrug på ca. 850 t.kr. Egne specialklasser Der er konstateret at der ikke er budgetlagt med elever i ADHD klassen på Ulveskov Skole som har fået bevilliget et SFO/Held skal tages ud af visitationsrammen. Der er 5 børn der er bevilliget SFO tilbud, hvilket beløber sig til ca. 250 t.kr. Der er konstateret at der på Sproglæseklassen i Skovsgård er budgetlagt med en indtægt fra andre kommuner på 731 t.kr. De til de øvrige gamle kommuner i Jammerbugt Kommune. Dette er ikke tilfældet længere, hvorfor beløbet skal fjernes. Der er en Forbrugsprocenten pr. 30/6 er for sproglæseklassen i Skovsgård på 46%, ADHD-klassen i Ulveskov på 60%, Special-/aktivkla 59%. Der kan ikke umiddelbart udledes noget af dette, idet der dels skal tages højde for at der er skift af skoleår pr. 31/7 samt på den enkelte institution. Endelig skal forholdet omkring mgl. bevilling til SFO på ADHD-klassen også tages med i betragtning Herudover er området omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes at budget forventes væsentlige afvigelser fra budgettet herudover. Der forventes en merudgift på Bidrag til statslige og private skoler Området har et samlet budget på t.kr. Opgørelsen og afregningen sker i juli måned. I 2008 har vi 425 elever på skolede 5% momsfradrag på området. Dermed er der et forbrug i 2008 på t.kr. Hermed forventes et mindreforbrug på 781 t.kr. Der forventes en mindreudgift på Efterskoler og ungdomskostskoler Området har et samlet budget på t.kr. Opgørelsen og afregningen sker i juli måned. I 2008 har vi 232 elever af , beløb på ca. 32 t.kr. endelig er der en udgift til elevtilskud på ca. 150 t.kr. der er et 5% momsfradrag på området. Dermed forv mindreforbrug på t.kr. Der forventes en mindreudgift på Ungdommens Uddannelsesvejledning Der er lavet aftale med UU Øst Vest omkring samarbejde på området. Den samlede aftale inkl. aflønning af UUV medarbejder ca. 300 t. kr. til betaling af transport, IT mv. UUV ØST Vest har ansøgt om en tillægsbevilling på 245. t.kr. til dækning af nye lo deles mellem Beskæftigelsesudvalget med 120 t.kr. og B&K med 125 t.kr. Dette har endnu ikke været behandlet i B&K og Kom samlede udgift i 2008 forventes derfor at udgøre ca kr. Der er afsat 3,187 Hvorved der forventes et merforbrug på ca. 1

23 Der forventes en merudgift på PPR Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes at budgettet afholde væsentlige afvigelser fra budgettet Den kommunale tandpleje Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes at budgettet afholde væsentlige afvigelser fra budgettet Kommunal sundhedspleje Den kommunale sundhedspleje har været ramt af strejken inden for sundhedsområdet i 20 Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud forventes væsentlige afvigelser fra budgettet. Der forventes en besparelse på lønninger på kr Forebyggende foranstaltninger samt anbringelse af børn og ung Generelt skal det bemærkes, at det i forbindelse med sammenlægningsprocessen forretningsgange til styring af økonomien på forbyggelse- og anbringelsesområdet Sagsmængden er nu grundigt gennemgået. Konsekvensen er, at udgiften på dette Gennemgangen har vist, at der har været sager svarende til en udgift på kr Udviklingen i antallet af sager inden for de forskellige områder i perioden 4. kvarta bemærkes, at stigningen i takster og vederlag ikke har kunne dækkes af den frem på den faktiske udvikling i sagsmængden Der forventes en overskridelse af rammen på kr Det skal yderligere bemærkes at området ved budgetlægningen blev reduceret m 572 Tabt arbejdsfortjeneste merudgifter mv. Antallet af personer der modtager tabt arbejdsfortjeneste er steget væsentligt. Samtidig er g Der er en lille stigning i udgiften til merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat fysisk e Samlet forventes der en overskridelse på Folkebiblioteker Der vil sandsynligvis opstå et merforbrug p.g.a. ekstraomkostninger i forbindelse med indretning af sal på Aabybro Bibliotek, t arbejdsmiljørådgiver (Aabybro Bibliotek) og endelig opstart af bogbus. Merforbruget vil blive beregnet til næste budgetkontrol.

24 03.74 Lokaletilskud Oprindeligt var der vedtaget en rammebesparelse på kr. - blev senere vedtaget med kr., som også er ud står stadig tilbage, da de aldrig blev reguleret i budgettet efter den nye vedtagelse. Dette merforbrug på søges derfor 3.76 Ungdomskolevirksomhed Ungdomsskolen området er her korriget budgetmæssigt svarende til kr Ved budgetlægningen for 2007 var der fasth via betalig fra de kommuner som nu er sammenlagt. Der er således tale om en budgetteknisk rettelse. Der forventes en mindreindtægt på

25

26

27

28

29

30 08, deraf forventes der færre udgifter til lønninger i denne periode. Det forventes at budgettet afholdes indenfor rammerne herfor, hvorfor der ikke har været nødvendigt og påkrævet at skabe administrative systemer og. Dette har kræve justeringer undervejs, og der arbejdes stadig på at forbedre syst område er væsentligt højere end tidligere vurderet..000 som ikke tidligere har været registreret. l 2007 og frem til betyder en merudgift på Hertil skal dog skrivning der er foretaget til budget 2008, hvilket således også er en del af merudg ed kr. 1 mio. og at der er overført underskud fra 2007 til 2008 svarende til ennemsnitsprisen pr. sag også steget væsentligt. ller psykisk funktionsevne.

31

32

33

34

35

36

37 emet. iften 00

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Læs mere

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008 Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Regnskabsanalyse for 2007, hvor regnskabsresultatet er set i forhold

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015 Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013 Byrådsmødet den 19. september 2013 Punkt 141. Åbent - Halvårsregnskab 2013 - hele kommunen Sagsnr.: 820-2013-41699 Doknr.: 820-2013-185384 Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller Baggrund Kommunerne skal udarbejde

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget 2013 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom 132 Strukturtekst overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 467.832 464.225 460.664 458.643 01 FOLKESKOLEN M.V. 192.605 191.651 191.246 191.246 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

Læs mere

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014 Vallensbæk Kommunes for året Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 11 Generelle bemærkninger... 15 sopgørelse... 18

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Præsentation Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

BØRNE- OG UNGEUDVALGET BØRNE- OG UNGEUDVALGET (side 76-127) 76 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge),

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

Regnskab 2009. Borgmesterens forord

Regnskab 2009. Borgmesterens forord I 2009 besøgte regentparret Frederikssund Kommune i forbindelse med byens 200 års købstadsjubilæum. Her ses regentparrets karet, eskorteret af gardehusar regimentet, på Kronprins Frederiks bro. Årsregnskab

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Der er ikke i 2009 anvendt midler fra pulje til afledt energibesparelse v/investering og adfærdsændring. Bevilling overføres til 2010.

Der er ikke i 2009 anvendt midler fra pulje til afledt energibesparelse v/investering og adfærdsændring. Bevilling overføres til 2010. Indholdsfortegnelse 00 Økonomi 1 01 Dagpasning 1 02 Undervisning 5 03 Børn og familier 12 04 Sociale ydelser 20 05 Ældre 21 06 Psykiatri og handicappede 25 07 Beskæftigelse og aktivering 32 09 Teknik og

Læs mere

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007 Københavns Kommunes Regnskab 2007 Københavns kommune Økonomiforvaltningen April 2008 1 Indholdsfortegnelse Omkostningsbaseret regnskab 2007 Københavns Kommune...3 Revisionsdirektoratet...21 Borgerrådgiveren...25

Læs mere

3. budgetkontrol 2007. Bilag

3. budgetkontrol 2007. Bilag 3. budgetkontrol 2007 Bilag til byrådets dagsorden 19. november 2007 Indhold Notat af 6. november 2007 fra økonomiafdelingen... 1 Resultatopgørelse, budget 2007... 5 Resultatopgørelse, budget 2008...

Læs mere