Politikområde Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats"

Transkript

1 Politikområde Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber P3 F1 F1 P3 F1 F1 F1 19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner 02 Undervisning og fritidstilbud 03 Undervisning og kultur 01 Folkeskoler 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 03 Syge- og hjemmeundervisning 05 Skolefritidsordninger 06 Befordring af elever i grundskolen 07 Specialundervisning i regionale tilbud 08 Kommunale specialskoler 10 Bidrag til statslige og private skoler 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats 03 Undervisning og kultur 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 04 Sundhedsområdet 85 Kommunal tandpleje 89 Kommunal sundhedstjeneste 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 23 Døgninstitutioner for børn og unge 24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 72 Sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelser mv.) F1 06 Fællesudgifter og administration mv.. 51 Sekretariat og forvaltninger P3 04 Kultur og fritidsområdet F1 00 Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 20 Grønne områder og naturpladser 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

2 F1 TO 03 Undervisning og kultur 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 50 Folkebiblioteker 60 Museer 61 Biografer 62 Teatre 63 Musikarrangementer 64 Andre kulturelle opgaver 70 Fælles formål 72 Folkeoplysende voksenundervisning 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 74 Lokaletilskud 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 76 Ungdomsskolevirksomhed 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Total

3 Budget inkl. till.bev. Forbrug pr Forventet forbrug 2008 Forventet afgivelse Forventet afvigelse

4

5 Forbrugs-% pr Note

6

7 Nr. 1 2

8 3

9 4 5

10 6

11 7 8 9

12

13

14

15 22 23

16 05.10 Dagpleje fælles formål Tekst Område Dagpleje fælles formål har et samlet budget på t.kr. forbruget pr er på t.kr., hvilket sva Søskende tilskud Søskendetilskud følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 21/7 er der bogført t.kr.for perioden det forventede forbrug for 2008 udgøre t.kr. Budgettet er på t.kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 120 Tilskud til forældre der vælger privat pasning Tilskud til privat pasning udbetales over 12 måneder. Pr. 21/7 er der bogført t.kr.for perioden frem til og med juli måned udgøre t.kr. Budgettet er på t.kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 370 t.kr. Tilskud til forældre på børnepasningsorlov Tilskud til forældreorlov udbetales over 12 måneder. Pr. 16/7 er der bogført 76 t.kr.for perioden fra februar til og med juni mån for 2008 udgøre 182 t.kr. Budgettet er på 96 t.kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 90 t.kr. Betaling central pladsanvisning I den tidligere Brovst kommune betalt fællesområderne for hhv. dagpleje, børnehaver og SFO'er et beløb ind til den centrale p Kommune, men ordningen eksisterer ikke mere, hvorfor indtægten fjernes. Der forventes en mindreindtægt på 372 t.kr. Socialpædagogisk friplads Socialpædagogisk friplads følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 21/7 er der bogført 277 t.kr.for hele året vil det forventede forbrug for 2008 udgøre 508 t.kr. Budgettet er på 604 t.kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på Friplads anbragte børn Friplads anbragte børn følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 21/7 er der bogført 250 t.kr.for peri året vil det forventede forbrug for 2008 udgøre 458 t.kr. Budgettet er på 0 t.kr. Der forventes derfor et merforbrug på 460 t.kr. Støttepædagog Konto Løn støttepædagoger udviser et forbrug på -3 t.kr. mod et budget på 369 t.kr. denne konto skal ses i sam visitationsudvalget. Ifølge opgørelser på dette område mangler der ca. 1 mio kr. til dækning af visiterede timer på støtteområd område og 500 t.kr. på område Der forventes derfor et merforbrug på ca. 500 t.kr. Der forventes en merudgift på Dagpleje Område Dagpleje har et samlet udgiftsbudget på t.kr.efter overførsel af overskud fra 2007 til 2008 på 214 t.kr. F forbrugsprocent på 42% efter overførsel fra tidligere år. Forældrebetaling

17 Indtægtsbudgettet som hovedsageligt består af forældrebetaling er samlet på t.kr. indtægten pr er på 6.93 Forældrebetalingen afregnes månedsvis forud, hvilket betyder at der er bogført 5 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Den fo indtægt på t.kr. Budgettet er på t.kr. Der forventes dermed en mindreindtægt på ca.540 t.kr Fripladser Fripladser afregnes månedsvis forud, hvilket betyder at der er bogført 5 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede f Budgettet er på t.kr. Der forventes dermed et mindreforbrug på ca. 900 t.kr Lønninger dagpleje Lønbudgettet til tilsynsførende og pladsanvisningen har et samlet budget på t.kr. Det forventede forbrug på dette områd skyldes hovedsageligt udgiftsførsel af en administrativ medarbejder på kontoen for pladsanvisning. Det er ikke afklaret hvorfra Lønbudgettet til dagplejere har et samlet budget på t.kr. Det forventede forbrug på dette område er på t.kr. Det stigning i børnetallet fra det budgetterede børnetal på 698 til et gennemsnit for de første 6 mdr. på 714 børn. Hvis gennemsnitt børnetalsregulering på 16/3,85=4,16 dagplejer * gennemsnitsløn på ca svarende til ca. 1,3 mio. kr. Den resterende del af området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forvente ikke forventes væsentlige afvigelser fra budgettet. Der forventes en merudgift på Børnehaver Område Børnehaver har et samlet udgiftsbudget på t.kr. efter overførsel af overskud fra 2007 til 2008 på t til en forbrugsprocent på 43% efter overførsel fra tidligere år. Børnehaver fællesomkostninger Børnehaver fællesomkostninger har et samlet udgiftsbudget på t.kr. forbruget pr er på t.kr., hvilket sv Fripladser Fripladser afregnes månedsvis forud, hvilket betyder at der er bogført 5 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede f Budgettet er på t.kr. Der forventes dermed et mindreforbrug på ca t.kr Støttepædagog Konto Løn støttepædagoger udviser et forbrug på t.kr. mod et budget på 753 t.kr. denne konto skal ses visitationsudvalget. Ifølge opgørelser på dette område mangler der ca. 1 mio kr. til dækning af visiterede timer på støtteområd område og 500 t.kr. på område Der forventes derfor et merforbrug på ca. 500 t.kr. Forældrebetaling

18 Indtægtsbudgettet som hovedsageligt består af forældrebetaling er samlet på t.kr. indtægten pr er på 10.0 Forældrebetalingen afregnes månedsvis forud, hvilket betyder at der er bogført 5 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Den fo indtægt på t.kr. Budgettet for forældebetalingen er på t.kr. Der forventes dermed en merindtægt på ca.1,6 mio.k børnehaverne på ca. 97 børn flere end budgetteret i børnehaverne og ca. 17 børn flere i børnehavedelen af LBO'erne (forældr under Børnehaverne samlet Børnehaverne har et samlet udgiftsbudget på t.kr. efter overførsel af overskud fra 2007 til 2008 på t.kr. forbruget forbrugsprocent på 43% efter overførsel fra tidligere år. Der er ud fra det faktiske børnetal frem til og med juli måned, samt det forventede for resten af året en forventet børnetalsænd børnehavedelen af LBO'erne (Stigningen i LBO'erne bogføres under 03.05) Der forventes derfor et merforbrug på børnehavern Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte børnehavers forbrugsprocent efter regulering for overførslen fra sidste år og den forbrugsprocent over de forventede 42%. Der vil i forbindelse med besøgsrunden i efteråret blive taget en snak med de pågæld Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes at budgettet afholde Der forventes en merudgift på Særlige dagtilbud og særlige klubber Område Særlige dagtilbud har et samlet udgiftsbudget på t.kr. Forbruget pr er på t.kr., hvilket s Mellemkommunal betaling Der er afsat budget til 1 barn udenfor Jammerbugt Kommune. På nuværende tidspunkt har vi 2 børn i eksterne specialbørneh Anlægsvejens Børnehave Budgettet på Anlægsvejens Børnehave mangler omkontering i forhold til de gældende regler for tidligere Amts-institutioner. Me Britt og Inge laver omkonteringen i forhold til de gældende regler for takstberegning. Der forventes en merudgift på Tilskud til private pasningsordninger: Område Tilskud til private pasningsordninger har et samlet udgiftsbudget på t.kr. forbruget pr er på 4 Tilskud til puljeordninger Tilskud til puljeordninger har et samlet udgiftsbudget på t.kr. forbruget pr er på t.kr., hvilket svarer til e månedsvis forud, hvilket betyder at der er bogført 5 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2008 til til forventes dermed et merforbrug på ca.470 t.kr. Dette skyldes dels flere børn i puljeordningerne (herunder godkendelse af 2 ny Puljeordningen Bamsehuset overgår pr. 1/6 til at være en privatinstitution, hvilket har medført en mindre overskridelse på pulje merforbrug på privatinstitutioner.

19 Tilskud til privatinstitutioner Tilskud til privatinstitutioner har et samlet udgiftsbudget på t.kr. forbruget pr er på 2.011t.kr., hvilket svarer afregnes månedsvis forud, hvilket betyder at der er bogført 5 måneder ud af 12 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for t.kr. Der forventes dermed et merforbrug på ca t.kr. Dette skyldes dels flere børn i privatinstitutioner, (herunder oprettels overgår pr. 1/6 til at være en privatinstitution, samt et højere tilskud end budgetteret. Der forventes en merudgift på Folkeskoler: Område Folkeskoler har et samlet udgiftsbudget på t.kr.efter overførsel af overskud fra 2007 til 2008 på svarer til en forbrugsprocent på 42% efter overførsel fra sidste år. Indtægtsbudgettet er samlet på t.kr. indtægten pr er på 947 t.kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 35 Folkeskolens fællesudgifter og indtægter Af det samlede budget har folkeskolens fællesudgifter et udgiftsbudget på t.kr. forbruget pr er på t.k Indtægtsbudgettet er på t.kr. indtægten pr er på -22 t.kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 0%. Folkeskolens fællesudgifter er set igennem og der forventes ikke de store afvigelser i forhold til budgetttet pånær på de neden Mellemkommunal betaling - indtægt Der er endnu ikke udsent regninger for mellemkommunal nornalundervisning i vores folkeskoler. Ud fra indtægten sidste år og mio. kr. Budgettet på dette område udgør 2,6 mio. kr. hvorfor der forventes en merindtægt på 100 t.kr. Mellemkommunal betaling - udgift Der er ud fra en opgørelse af forbruget på kontoen for mellemkommunal normalundervisning frem til og med juni/juli måned b ca. 2,4 mio.kr. Budgettet på dette område udgør 4,8 mio.kr. hvorfor der forventes et mindreforbrug på ca. 2,4 mio.kr. Budgetramme Der er konstateret en budgetfejl på folkeskoleområdet. Specialklasserne i Aabybro, Skovsgård og Ulveskov er blevet budgetlag budgettet på folkeskoleområdet ud fra ressourcemodellen for skoleåret 07/08 og 08/09 er der eb saldo på budgetrammen på 7 derfor et mindreforbrug på denne konto på 7,1 mio.kr. Visitationsramme / Specialundervisning Der er ud fra en opgørelse over bevillinger fra visitationsudvalget fra 2007 som vedrører perioden fra 1/1-31/ som ikke e mio.kr. Herudover er der bevilliget specialundervisning i perioden frem til 1/4 på ca. 500 t.kr. som ikke er budgetlagt. Fremskriv mio.kr. Der forventes derfor et merforbrug på visiteret specialundervisning på samlet ca. 2,5 mio.kr. Folkeskolerne samlet Folkeskolerne har et samlet budget på t.kr. effter overførsel af overskud fra 2007 til 2008 på t.kr. forbruget pr. 3 forbrugsprocent på 44% efter overførsel fra sidste år.

20 Indtægtsbudgettet er samlet på 93 t.kr. Indtægten pr er på 969 t.kr. hvilket svarer til en forbrugsprocent på 1.042% Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte skolers forbrugsprocent efter regulering for overførsel fra sidste år. Der er 4 skole opgørelse skal dog ses i forhold til at der mangler at blive tildetl visiterede timer fra visitationsudvalget i løbet af 2008 og at de til anlæg i forbindelse med ombygninger mv. Der er derfor på nuværende tidspunkt en vis usikkerhed omkring den korrekte for besøgsrunden i efteråret blive taget en snak med de pågældende skoler. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes at budgettet afholde Der forventes en mindreudgift på Serviceforanstaltninger: Område Fællesudgifter samlede folkeskolevæsen som består af Nolshallen har et samlet nettobudget på 625 t.kr. Efter Forbruget pr er på 159 t.kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 25% efter overførsel fra sidste år. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes at budgettet afholde væsentlige afvigelser fra budgettet Syge og hjemmeundervisning, samt hospitalsundervisning Område Syge og hjemmeundervisning er en ny opgaven i forhold til tidligere, idet der skal betales for hospitalsundervis 850 t.kr. Aalborg Kommune har i juli udsendt regning for perioden 1/1-31/7 08 lydende på 198 t.kr. Hvis dette fremskrives til he afsættes der 100 t.kr. til dækning af udgifter til hjemmeundervisning i Jammerbugt Kommune. Der forventes derfor en mindreu Der forventes en mindreudgift på Skolefritidsordningerne: Område Skolefritidsordninger har et samlet udgiftsbudget på t.kr. efter overførsel af overskud fra 2007 til 2008 p svarer til en forbrugsprocent på 44% efter overførsel fra tidligere år. Skolefritidsordninger fællesomkostninger SFO'ernes fællesomkostninger har et samlet udgiftsbudget på t.kr. forbruget pr er på t.kr., hvilket sva Søskende tilskud Søskendetilskud følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 21/7 er der bogført t.kr.for perioden det forventede forbrug for 2008 udgøre t.kr. Budgettet er på t.kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 340 t.k Fripladser Fripladser følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 21/7 er der bogført t.kr.for perioden frem forventede forbrug for 2008 udgøre t.kr. Budgettet er på t.kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 400 t.kr Soc. pædagogisk Fripladser

21 Soc. pædagogiske fripladser følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 21/7 er der bogført 240 t.kr.fo hele året vil det forventede forbrug for 2008 udgøre 440 t.kr. Budgettet er på 0 t.kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 4 Forældrebetaling Indtægtsbudgettet som hovedsageligt består af forældrebetaling er samlet på t.kr. indtægten pr er på 8.71 Forældrebetalingen afregnes månedsvis forud, hvilket betyder at der er bogført 5 måneder ud af 11 betalingsmåneder.. Den fo indtægt på t.kr. Budgettet for forældebetalingen er på t.kr. Der forventes dermed en merindtægt på ca.35.t.kr. Ændring af børnetal SFO Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2008 samt udarbejdelsen af ressourcemodellen for 2008 indregnet et fald i bør sammenhæng med børnetalsændring beskrevet under SFO'erne samlet jf. nedenstående afsnit. SFO'erne samlet SFO'erne har et samlet udgiftsbudget på t.kr. efter overførsel af overskud fra 2007 til 2008 på t.kr. forbruget pr. 3 forbrugsprocent på 42% efter overførsel fra tidligere år. Der er ud fra det faktiske børnetal frem til og med juli måned, samt det forventede for resten af året en forventet børnetalsænd børnehavedelen af LBO'erne (Stigningen i LBO'erne bogføres under 03.05) Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 20 indregnet et fald i børnetallet på SFO'erne på samlet t.kr. Da de 51 børn færre og de 17 børn flere tilsammen giver et m merforbrug på ca t.kr. Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte SFO'ers forbrugsprocent efter regulering for overførslen fra sidste år og den forv forbrugsprocent over de forventede 42%. Der vil i forbindelse med besøgsrunden i efteråret blive taget en snak med de pågæld Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes at budgettet afholde Der forventes en merudgift på Befordring af elever i grundskolen Området har et samlet budget på t.kr. Forbruget pr er på t.kr, hvilket svarer til en forbrugsprocent på forbruget i 2008 forventes der er en udgift på ca. 12,4 mio..kr. I lighed med 2007 forventes der en merudgift på ca. 4,6 mio. kr Dette skal ses i sammenhæng med at opgaven blev overtaget fra amterne i forbindelse med kommunesammenlægningen og kr. lavere end det faktiske forbrug. Endelig skal det ses i sammenhæng med udviklingen på 3.08, hvor der er en stigning i anta Herudover er der en generel stigning i udgifterne til befordring af elever. Der forventes en merudgift på Specialundervisning i regionale tilbud Området har et samlet budget på 500 t.kr. Forbruget pr er på 0 t.kr, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 0%. O specialundervisning i regionale tilbud. Ud fra regnskabet 2007 og de forventede udgifter i 2008 forventes budgettet at holde Kommunale specialskoler Interne skoler

22 Der er ud fra en opgørelse af forbruget på kontoen for interne skoler frem til og med juni/juli måned beregnet en udgift til Jamm Budgettet på dette område udgør 5,7 mio. kr., hvorfor der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. Mellemkommunal specialundervisning Der er ud fra en opgørelse af forbruget på kontoen for mellemkommunal specialundervisning frem til og med juni/juli måned b ca. 20,5 mio. kr. Budgettet på dette område udgør 19,2 mio. kr. hvorfor der forventes et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. Mellemkommunal special SFO Der er ud fra en opgørelse af forbruget på kontoen for mellemkommunal special SFO frem til og med juni/juli måned beregnet kr. Budgettet på dette område udgør 8,50 mio. kr. hvorfor der forventes et mindreforbrug på ca. 850 t.kr. Egne specialklasser Der er konstateret at der ikke er budgetlagt med elever i ADHD klassen på Ulveskov Skole som har fået bevilliget et SFO/Held skal tages ud af visitationsrammen. Der er 5 børn der er bevilliget SFO tilbud, hvilket beløber sig til ca. 250 t.kr. Der er konstateret at der på Sproglæseklassen i Skovsgård er budgetlagt med en indtægt fra andre kommuner på 731 t.kr. De til de øvrige gamle kommuner i Jammerbugt Kommune. Dette er ikke tilfældet længere, hvorfor beløbet skal fjernes. Der er en Forbrugsprocenten pr. 30/6 er for sproglæseklassen i Skovsgård på 46%, ADHD-klassen i Ulveskov på 60%, Special-/aktivkla 59%. Der kan ikke umiddelbart udledes noget af dette, idet der dels skal tages højde for at der er skift af skoleår pr. 31/7 samt på den enkelte institution. Endelig skal forholdet omkring mgl. bevilling til SFO på ADHD-klassen også tages med i betragtning Herudover er området omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes at budget forventes væsentlige afvigelser fra budgettet herudover. Der forventes en merudgift på Bidrag til statslige og private skoler Området har et samlet budget på t.kr. Opgørelsen og afregningen sker i juli måned. I 2008 har vi 425 elever på skolede 5% momsfradrag på området. Dermed er der et forbrug i 2008 på t.kr. Hermed forventes et mindreforbrug på 781 t.kr. Der forventes en mindreudgift på Efterskoler og ungdomskostskoler Området har et samlet budget på t.kr. Opgørelsen og afregningen sker i juli måned. I 2008 har vi 232 elever af , beløb på ca. 32 t.kr. endelig er der en udgift til elevtilskud på ca. 150 t.kr. der er et 5% momsfradrag på området. Dermed forv mindreforbrug på t.kr. Der forventes en mindreudgift på Ungdommens Uddannelsesvejledning Der er lavet aftale med UU Øst Vest omkring samarbejde på området. Den samlede aftale inkl. aflønning af UUV medarbejder ca. 300 t. kr. til betaling af transport, IT mv. UUV ØST Vest har ansøgt om en tillægsbevilling på 245. t.kr. til dækning af nye lo deles mellem Beskæftigelsesudvalget med 120 t.kr. og B&K med 125 t.kr. Dette har endnu ikke været behandlet i B&K og Kom samlede udgift i 2008 forventes derfor at udgøre ca kr. Der er afsat 3,187 Hvorved der forventes et merforbrug på ca. 1

23 Der forventes en merudgift på PPR Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes at budgettet afholde væsentlige afvigelser fra budgettet Den kommunale tandpleje Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes at budgettet afholde væsentlige afvigelser fra budgettet Kommunal sundhedspleje Den kommunale sundhedspleje har været ramt af strejken inden for sundhedsområdet i 20 Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud forventes væsentlige afvigelser fra budgettet. Der forventes en besparelse på lønninger på kr Forebyggende foranstaltninger samt anbringelse af børn og ung Generelt skal det bemærkes, at det i forbindelse med sammenlægningsprocessen forretningsgange til styring af økonomien på forbyggelse- og anbringelsesområdet Sagsmængden er nu grundigt gennemgået. Konsekvensen er, at udgiften på dette Gennemgangen har vist, at der har været sager svarende til en udgift på kr Udviklingen i antallet af sager inden for de forskellige områder i perioden 4. kvarta bemærkes, at stigningen i takster og vederlag ikke har kunne dækkes af den frem på den faktiske udvikling i sagsmængden Der forventes en overskridelse af rammen på kr Det skal yderligere bemærkes at området ved budgetlægningen blev reduceret m 572 Tabt arbejdsfortjeneste merudgifter mv. Antallet af personer der modtager tabt arbejdsfortjeneste er steget væsentligt. Samtidig er g Der er en lille stigning i udgiften til merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat fysisk e Samlet forventes der en overskridelse på Folkebiblioteker Der vil sandsynligvis opstå et merforbrug p.g.a. ekstraomkostninger i forbindelse med indretning af sal på Aabybro Bibliotek, t arbejdsmiljørådgiver (Aabybro Bibliotek) og endelig opstart af bogbus. Merforbruget vil blive beregnet til næste budgetkontrol.

24 03.74 Lokaletilskud Oprindeligt var der vedtaget en rammebesparelse på kr. - blev senere vedtaget med kr., som også er ud står stadig tilbage, da de aldrig blev reguleret i budgettet efter den nye vedtagelse. Dette merforbrug på søges derfor 3.76 Ungdomskolevirksomhed Ungdomsskolen området er her korriget budgetmæssigt svarende til kr Ved budgetlægningen for 2007 var der fasth via betalig fra de kommuner som nu er sammenlagt. Der er således tale om en budgetteknisk rettelse. Der forventes en mindreindtægt på

25

26

27

28

29

30 08, deraf forventes der færre udgifter til lønninger i denne periode. Det forventes at budgettet afholdes indenfor rammerne herfor, hvorfor der ikke har været nødvendigt og påkrævet at skabe administrative systemer og. Dette har kræve justeringer undervejs, og der arbejdes stadig på at forbedre syst område er væsentligt højere end tidligere vurderet..000 som ikke tidligere har været registreret. l 2007 og frem til betyder en merudgift på Hertil skal dog skrivning der er foretaget til budget 2008, hvilket således også er en del af merudg ed kr. 1 mio. og at der er overført underskud fra 2007 til 2008 svarende til ennemsnitsprisen pr. sag også steget væsentligt. ller psykisk funktionsevne.

31

32

33

34

35

36

37 emet. iften 00

( "!"$!" + "" ( : # $"$" "" #( +!" # #) +==LLL=1 $7 =1 $="U%..=1 $7 4 $ " "$ #) #! "$ "# "! # $ 5 $" " #+ "

( !$! +  ( : # $$  #( +! # #) +==LLL=1 $7 =1 $=U%..=1 $7 4 $  $ #) #! $ # ! # $ 5 $  #+ ,! - $"# 6)#"$ -'" *$+ 6*$ K"*$"5 :)$$"#!)$ "$" "$5"$ 6+!#"!"$ $!""$ """!) $#"$ ( "!"$!" + "" ( $)"*!""$$"$" ""$:#+!$#"$ : # $"$" "" #( +!" # #) "$" ""$""" "!( # # +! +5 """ GW# "! $" # +"$"#) $"#"$" ""$$$"!G"

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

budget uden o/u budget med o/u

budget uden o/u budget med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget budget budget budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. budget uden o/u Drift i alt

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Børn og Skoleudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Samleskema Budgetopfølgning pr

Samleskema Budgetopfølgning pr Samleskema Budgetopfølgning 3-2014 - pr. 31.10.2014 regnskab 1. budgetopfølg. regnskab 2. budgetopfølg. regnskab 3. budgetopfølg. Afvigelse 3. budgetopfølg. ift. opr. budget Kontotekst (Beløb i 1.000 kr.)

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0 Udvalget for Børn og Familie Afvigelse 1. kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. BUDGETOPFØLGNING pr BØRNE & FAMILIEUDVALGET. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015

JAMMERBUGT KOMMUNE. BUDGETOPFØLGNING pr BØRNE & FAMILIEUDVALGET. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015 JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING pr. 31.10.2015 BØRNE & FAMILIEUDVALGET Budgetopfølgning 2015-3 pr. 31. oktober 2015 Version onsdag d. 17. november 2015 JAMMERBUGT KOMMUNE Børne & Familieudvalget '

Læs mere

Oprindeligt budget. Korrigeret. budget uden o/u. budget. med o/u

Oprindeligt budget. Korrigeret. budget uden o/u. budget. med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. uden o/u ifht. uden o/u Drift i alt 279.261 271.825 278.869

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599

Læs mere

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget Familieudvalget Budgetoplæg 2010 Drift i 2010-priser i 2010-priser Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 527,5 6,077 Undervisning 328,3 2,135 Svømmeundervisning 0,1 Syge og Hjemmeundervisning 0,6 Befordring

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Bilag 18: Børn og Unge - Forudsætninger for budgettering af ikke-decentraliserede områder

Bilag 18: Børn og Unge - Forudsætninger for budgettering af ikke-decentraliserede områder Budgetforudsætninger og budgetkontrol for søskenderabatter og fripladser Budgettet reguleres via budgetmodel Området er fastlagt ved lovgivning, hvor der bl.a. fastsættes indkomstgrænser for økonomisk

Læs mere

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015 Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-1.237.436-1.237.436-1.237.436 0 0 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Børn- og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2016-2019

Specielle bemærkninger til Budget 2016-2019 Specielle bemærkninger til Budget 216-219 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere