PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG"

Transkript

1 PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar

2 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der aldrig stpper, PR er aktiv g er en knstant prces. PR betyder, at man skaber kntakter g vedligehlder dem. Det er igennem vres kntakter, vi får bredt strategiske budskaber ud. Vres attituder skal være psitive, så vres kntakter får lyst til at frtælle m deres plevelser med s videre, g/eller bliver så nysgerrige, at de vil have mere at vide. Det betyder, at der skal investeres i PR, både ressurcemæssigt men gså øknmisk. Det er nødvendigt, at deltage på frskellige speaker platfrme, bruge tid på jurnalister, annncere g kmmunikere eksternt på flere plan. PR er ikke en aktivitet, der kan laves en søndag eftermiddag, det er en kntinuerlig g løbende prces. Til dem der siger, at det kan vi selv i Rtary, må vi knstatere, at det ikke er lykkes, fr Rtary har ikke nget stærkt eller vervejende psitivt ry, når der tales m rganisatinen her i Danmark, g det er faktuelt, at medlemmerne ikke står i kø fr at kmme ind. Så hvad gør vi? Får struktur på PR-rganisatinen g arbejder knstruktivt med pgaven at videregive den psitive histrie m vres gde arbejde g stærke netværk til mennesker uden fr Rtary. Vi skal være synlige i lkalsamfundet, udbrede histrien g indgå knstruktive partnerskaber. PR udvalget under Rtary Danmark PR udvalget under Rtary Danmark har til pgave at varetage den landsdækkende PR g ligeledes frmulere fælles retningslinjer, så Rtary kan styrke g synliggøre sit brand. Det betyder, at det har en rådgivende g strategisk rlle. Det er vigtigt, at udvalget frhlder sig til de budskaber, der kmmer fra Rtary Internatinal samt det årlige tema g de værdier, sm Verdenspræsidenten gerne vil have fkus på. Det betyder ikke, at Rtary kerneværdier skal sættes i baggrunden, de skal løbende prfileres g aktiveres gennem kmmunikatin, handling g valgte prjekter. Distriktets PR udvalg frmulerer på denne baggrund årets strategi, sm hvert distrikt skal planlægge g navigere efter. Strategien skal kunne frmuleres på ½-1 A4 side, punkt psat, så den er enkel g verskuelig. Aktivitetskalenderen bagerst i manualen Effektiv PR pdateres årligt, i frhld til de strategiske ændringer der måtte være. De mærkedage g kernebudskaber sm vi kender, er en naturlig bestanddel af kalenderen: Iværksætter kampagnen: februar til september 2

3 Rtary fødselsdagens Åbent-hus arrangement mkring d. 23. februar Rtary dagen d. 6. september En landsdækkende prjekt prfilering Verdens bedste udvekslingsprgram Pli case Guvernørerne bør indarbejde disse verrdnede retningslinjer i samspillet med den strategi Guvernøren planlægger fr sit distrikt. Signalværdien er stærkest, når Rtary pnår et ensartet udtryk. Retningslinjerne skal selvfølgelig være pbygget således, at der er plads til diversitet g frskellige interesser, men fællesskabet g fællesudtrykket består i, at vi benytter de samme lg, metder g vedhldenhed i frbindelse med pressearbejde, g er aktivt psitivt kmmunikerende med klare budskaber både indenfr g uden fr Rtary. Rtarianere skal være stlte af deres arbejde, g stlte af deres Rtary pin/nål. Rtarianere vil gerne frtælle eksternt, hvrfr Rtary er et dejligt sted at være, g hvrfr mennesker elsker det i Danmark g hvrfr 1,2 millin mennesker uden fr Danmark gså er begejstrede fr rganisatinen. Hvrfr er du rtarianer? Det er vigtigt, at der bliver afsat budget til PR g acceptere, at effektiv PR aldrig bliver en fritidsaktivitet. PR budget etableres både på Rtary Danmark niveau, distriktsniveau samt klubniveau. Distrikts PR Frmanden fr Distrikts PR udvalg må have kmpetencer indenfr kmmunikatin, g rekruttere medlemmer med relevante kmpetencer. Det er vigtigere, at få de rigtige kmpetencer på plads end, at det bliver Rtary vennerne, der bliver rekrutteret. Det kan være en gd idé, at spørge fagkmpetencer i klubberne, m de har lyst? Distrikts PR udvalget har en strategisk g rådgivende funktin, men i tillæg hertil, får de en mere hands-n g pr-aktiv, pfølgende g vedhldende rlle ver fr klubberne. Derfr kan der med frdel etableres et samarbejde med AGerne, så klubberne jævnligt får indarbejdet, at PR er en vigtig del af deres hverdag med arbejdet i klubberne: - det er PR udvalgs frmandens ansvar - g alle medlemmers jb. Distrikts PR udvalget udarbejder en distrikts PR-strategi i punktfrm højst 1 A4 side + aktivitetskalenderen, der har de samme punkter sm Rtary Danmarks, men ydermere tager 3

4 hensyn til distriktets interesser. Ligeledes har Distrikts PR udvalget gså et ansvar fr få ekstern pressemtale på distriktsniveau. Strategien skal tage hensyn til Rtary Danmarks g Guvernørens ønsker, hvr sidstnævnte vil have drøftet sine ideer med PR udvalget på frhånd fr at pnå en stærk distriktsstrategi. Klub PR Der udnævnes en PR ansvarlig g et udvalg i hver klub. PR udvalget tager ansvar fr lkale presse aktiviteter. Det er vigtigt, at PR udvalget g klubbens medlemmer får frståelse af, g tager ansvar fr, at agere psitivt g knstruktivt i samspillet med det eksterne mgivende miljø. Ligeledes at ptentielle nye medlemmer føler sig velkmne i klubben, at der bliver taget hånd m dem, g at de føler sig ønskede, så de kan frtælle den gde histrie m Rtary til familie, kllegaer, venner g bekendte. Husk på, at hver gang der går en ud med en dårlig plevelse, skal vi bruge mere end 10 gange så meget tid g energi på at vende situatinen til nget psitivt, g det er kun, hvis vi får lejlighed til at pdage g høre m den dårlige plevelse. PR udvalget i klubben udarbejder gså en strategi på 1 A4 side punkt psat sammen med pdatering af aktivitetskalenderen, der har de samme grundelementer sm nævnt under Rtary Danmarks aktivitetskalender tilført distriktets aktiviteter, hvis der er ngle. GENERELLE RETNINGSLINIER FRA ROTARY INTERNATIONAL Et PR udvalgs rlle: Udvikle PR mål der hænger sammen med klubbens strategi g ligeledes den verrdnede distriktsstrategi samt en bevidsthed m, g respekt fr, verdenspræsidentens slgan/tema. Opnå kendskab til RI public relatin ressurcer Skab kendskab til klubaktiviteter g prjekter blandt klubmedlemmer, medier g samfundet i øvrigt. Mød jævnligt distrikts PR udvalg g se m der kan samarbejdes med andre klubber, drages nytte af hinanden g pnås besparelser g synergi. Arbejd efter den årlige aktivitetskalender g revider den årligt. Kend Rtarys nøgle budskaber g brug dem, når du taler ffentligt g privat Samarbejd med klubbens medlems udvalg g støt deres rekrutteringsaktiviteter. 4

5 Før du siger ja til et frmandskab eller et medlemsskab fr et PR udvalg: Må du sætte dig ind i, hvad der frventes af dig g dit udvalg gennem samtaler med bestyrelsen i klubben eller distriktet. Ligeledes må Rtary Internatinals frventninger g guidelines studeres nøje. Herudver skal du deltage i trænings seminarer g distriktsudviklingsseminarer. Endvidere skal du: Mødes med den kmmende frmand fr PR udvalget Gennemgå din klub/distrikts vedtægter fr at blive frtrlig med prcedurer g regulativer Gennemgå din klubs strategiske plan g sæt årlige PR mål der understøtter planen Frbered dit PR udvalg til udvælgelsen g samtaler med præsident elect g frmanden fr distriktets PR udvalg Nedsæt underudvalg, hvis det er nødvendigt indenfr fr eksempel medie-relatiner, markedsføring/marketing, sciale medier g events sm Iværksætterkampagne g Åbent-Hus arrangement. Tænk ver hvilke aktiviteter din klub skal iværksætte fr at frbedre public image g tiltrække nye medlemmer. Beskriv, hvilke ansvar g pligter dine klubmedlemmer har ver fr udvalget. Når du har sagt ja, skal du gøre følgende: Administrere dit udvalgs PR budget. Samarbejde med andre udvalg i din klub g dit distrikts udvalg på multidistrikts prjekter. Hvis ikke I har ngen, er det en gd idé, at iværksætte fælles aktiviteter. Planlæg g gennemfør jævnlige udvalgsmøder g aktiviteter. Opfølgning på aktiviteter g målsætninger g rapprter resultater g prces til præsident/guvernør, bestyrelsen g hele klubben. Sæt PR på dagsrdenen i frhld til klubmøder, så der bliver bevidsthed m PR g de aktiviteter, der kmmunikeres Medlemskab g public image De t mråder hænger sammen g et gdt samarbejde vil betyde pmærksmhed fra ikkertarianere g medlemstilgang. Hvad vil tiltrække ikke-rtarianere altså eksterne? PR udvalget kan fr eksempel verveje følgende: 5

6 Prmvering af Rtarys arbejde med g fr unge mennesker Synliggør netværksdelen, g fællesskabsplevelsen fr nye medlemmer Publicer klubaktiviteter i frretnings g lkale magasiner Afsæt en sektin på klubbens website målrettet ikke-rtarianere g mtiver andre virksmheder g/eller rganisatiner til at linke til denne sektin Husk på, at ekstern kmmunikatin skal være interessant g frståelig fr andre end rtarianere. Rtary nøglebudskaber Den vigtigste måde at prmvere Rtary på er, at frtælle andre m din klub g Rtary sm rganisatin. Det kan være, når du hlder fredrag, kører prjekter på arbejdspladsen, i sprtsklubben etc. Det vil vække kendskab g interesse. Det er vigtigt, at frmulere præcise budskaber, når der kmmunikeres med frskellige målgrupper g pressen. Vær frberedt på at svare krt g præcist på følgende: - Hvad er Rtary? - Hvem er Rtarianerne? - Hvad laver Rtary? - Hvad får man ud af at være Rtarianer? Du må undgå at bruge indfrstået Rtary sprg, frkrtelser. lign. Herunder beskrives nøgle budskaber til brug g inspiratin fr PR materialer g presse aktiviteter: Rtary er et verdensmspændende erhvervsnetværk - Rtary giver mulighed fr menneskelig g faglig udvikling på tværs af faggrænser g niveau. - Rtary er fr mænd g kvinder i ledelsesmæssige funktiner i private g ffentlige virksmheder eller selvstændige, sm på tværs af faggrænser ønsker at lære andre ledere at kende, skabe netværk g trække på hinandens erfaringer. Rtary er en internatinal humanitær service rganisatin - Rtary medlemmer er prfessinelle ledere, der frivilligt bruger deres ekspertise, medfølelse g styrke til at frbedre samfund lkalt g internatinalt i næsten ethvert land i verden. 6

7 - Rtary er et verdensmspændende netværk med mere en klubber bestående af 1,2 milliner persner, der kanaliserer interesse g følelse ind i sciale pgaver, der frandre liv g frbedre samfund. - Vres succeshistrie kan ses igennem de milliner af mennesker, der har pnået en bedre livskvalitet gennem Rtarys arbejde. Rtarys priritet nummer et, er at udrydde Pli i hele verden. - I samarbejde med Wrld Health Organisatin, UNICEF, the Bill & Melinda Gates Fundatin, g natinale regeringer, er Rtary tæt på at udrydde Pli, den værste sygdm næstefter kpper. Der er pnået 99 % fald i Pli udbrud i hele verden siden Rtary medlemmer har bidraget med mere en 1 millin US dllar g utallige frivillige timer fr at vaccinere mere end 2 milliner børn i 122 lande. - Rtary har bidraget med mere end 200 milliner US dllar fr at matche de 355 milliner US dllar fra Bill g Melinda Gates fnd. Rtary er altid blandt de første, når stre humanitære prblemer rundt m i verden skal tackles. - Mr g barns sundhed, rent vand g gde sanitære frhld, uddannelse g læsefærdigheder, sygdmsfrebyggelse g behandling er blandt Rtarys fkusmråder. - Rtarys mål-rienterede frretningsmdel har tiltrukket andre rganisatiner, der vil i partnerskab med Rtary netp fr at øge styrken ved humanitære aktiner. Rtarys verdensmspændende netværk er unikt. Rtary investerer i mennesker fr at pnå bæredygtig øknmisk vækst - Rtary supprtere græsrds entreprenører g hjælper unger mennesker g trængende til et meningsfuldt arbejde. - Rtary hjælper samfund fr at øge deres evne til at støtte g udvikle bæredygtig øknmisk udvikling. Rtary bygger fred g internatinal frståelse gennem uddannelse - Rtary Peace Center prgrammer tilbyder dimittend g kandidat uddannelser med certificerede prfessinelle eksamensbeviser inden fr freds- g knflikt- studier. Mere en 110 ansøgere tilbydes hvert år et frløb på et af de 7 frskellige uddannelsescentre i verden. - I dag er mere en 600 tidligere Rtarian Peace Fellws placeret i højtplacerede jbs i regeringer g rganisatiner rundt m i verden. 7

8 - Rtarys ungdmsudvekslings prgrammer giver internatinal gdwill, frdi 8500 gymnasieelever årligt får mulighed fr at studere i udlandet. Rtary har aftaler i mere end 100 lande, g der står Rtary klubber g familier parate til at hjælpe g understøtte en udvekslingsstudent. Budget Før 1. juli skal du i samarbejde med PR udvalgsfrmanden g klubbens bestyrelse afgøre størrelsen af PR budgettet således, at det står mål med de planlagte aktiviteter. PR kan ikke udføres kun af frivillige kræfter, der hører et budget til at skabe kntinuitet g vedhldenhed. Der skal være jævnlige møder, med bestyrelsen fr klubbers vedkmmende g guvernøren fr distrikts PR udvalgets vedkmmende. PR udvalget under Rtary Danmark varetager g vedligehlder et natinalt PR budget til natinale aktiviteter g materialer. Kmmunikatinskanaler fr Rtary i Danmark i frbindelse med histriefrtælling En effektiv PR-rganisatin fungerer bedst, når der er klarhed mkring de rganisatriske kmmunikatinskanaler, når histrier skal frmidles videre i systemet. På klubniveau administreres de lkale histrier af PR-udvalgs frmanden. Lkale histrier frmidles til den lkale presse, klubbens website g klubbens Facebk, hvis klubben har valgt at være på disse platfrme. Klubbens PR udvalg bearbejder de bedste histrier, g sender videre til distriktets PR frmand g Guvernøren. Distriktets PR udvalg bearbejder g pririterer histrier fra klubberne i samarbejde med guvernøren. De valgte histrier prfileres på distriktets sciale medier g website. Der arbejdes eventuelt videre på udvalgte histrier til brug på de natinale medier. Sidstnævnte udføres i samarbejde med PR udvalget under Rtary Danmark, så der er verblik ver, hvad der sendes ud, g hvem der udtaler sig m hvad. De bedste histrier i distriktet, viderefrmidles til den ansvarlige i Rtary Danmarks PR udvalg, der frestår priritering g frmidling på Rtary Danmarks sciale medier samt website g ligeledes håndterer frmidlingen til natinale medier. Det betyder ikke, at distrikter ikke selv kan kmmunikerer med natinale medier, det vil kun være en frdel, men Rtary Danmarks PR udvalg skal være rienteret, såfremt jurnalister vælger at kntakte Rtary, men gså fr at sikre, at guidelines bliver verhldt, så Rtary får det udtryk, der strategisk er besluttet. Samarbejdet har gså en anden g væsentlig effekt, idet PR udvalget under Rtary Danmark bliver bedre i stand til løbende at tilpasse de verrdnede materialer ved en løbende dialg med de aktive brugere af de eksisterende værktøjer. Det er de interne brugeres erfaringer fra 8

9 både det interne arbejde med g i klubber samt eksternt med pressen, der er med til at vise, hvr der skal sættes ind fremver. Talspersner fr Rtary Danmark findes på frsiden af Rtarys hjemmeside under Presse GOD FORNØJELSE! 9

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune Samlet versigt ver Plitikker, strategier, retningslinjer g administratinsgrundlag i Næstved Kmmune Udarbejdet g fastlagt af MED-Hvedudvalget Næstved Kmmune December 2011 Gældende pr. 1. januar 2012 Frrd

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Indholdsplan for MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014. Indholdsplan. for. Mariager Efter- skole

Indholdsplan for MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014. Indholdsplan. for. Mariager Efter- skole Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014 Indhldsplan fr Mariager Efter- skle 2013-2014 1 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014 Indhldsfrtegnelse Fundament........ 4 Visin... 5 Værdigrundlag..

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

En undersøgelse af overgangen fra gymnasiet til de første år på engelskstudiet

En undersøgelse af overgangen fra gymnasiet til de første år på engelskstudiet Case 3: Overgang fra gymnasiet til engelsk på universitetet En undersøgelse af vergangen fra gymnasiet til de første år på engelskstudiet på universitetet Drte Ågård UNDERSØGELSEN: FORMÅL OG RAMMER Frmål

Læs mere