Solrød Vandværk a.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solrød Vandværk a.m.b.a."

Transkript

1 Solrød Vandværk a.m.b.a. Årsrapport for året 2011

2 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Solrød Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Solrød, den 8. februar 2012 Bestyrelse: Claus Olsson formand Per Hangaard næstformand Preben Olson sekretær Erik Normann Sørensen Arne Bonnesen Jan Jakobik Erik Liljeberg Dirigentpåtegning Fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 22. marts 2012 dirigent

3 Den uafhængige revisors påtegning Til andelshaverne i Solrød Vandværk a.m.b.a. Vi har revideret årsregnskabet for Solrød Vandværk a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Roskilde, den 8. februar 2012 Karl Sørensen Registreret revisor Jørgen Christoffersen Generalforsamlingsvalgt revisor

4 Ledelsesberetning Selskabets hovedaktiviteter Selskabets aktiviteter er drift af vandværk. Usædvanlige forhold Der har ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret. Eventuel usikkerhed ved indregning og måling Der foreligger ingen usikkerheder ved indregning og måling. Udvikling i vandværkets aktiviteter og økonomiske forhold. Vandspildet har i det forløbne år været på m3, svarende til 7,8%. Det er en nedbringelse i forhold til sidste år. Det lykkedes at nedbringe spildet til under 10% og dermed undgår værket at betale vandskat. Der er i 2011 blevet foretaget nedenstående udskiftninger/renoveringer: Vandværket har fået installeret varmeindvindingsanlæg som medfører at aftalen med Fjernvarmeværket i Solrød Kommune er opsagt. Varmeindvindingsanlægget kan opretholde 65 grader varmt vand, som er tilstrækkelig til at forsyne bygningen på Engvangen med varme samt varmt vand til såvel bade- som køkkenfaciliteter. Der er installeret et kalkspaltningsanlæg som ved hjælp af ultralyd giver mindre kalkaflejring. Filter 5 til skylning er færdigetableret og taget i brug. Det forventes at filter 1 skal renoveres i På bygningssiden er der foretaget en udvidelse af køkken/frokoststue og tilbygget et cykelskur. I slutningen af 2010 påbegyndtes anlæg af nødforsyningsledning mellem Solrød Vandværk a.m.b.a. og Havdrup Vandværk a.m.b.a. i samarbejde med Vandrådet for vandværkerne i Solrød Kommune. Anlægsarbejdet er tilendebragt ultimo Prisen er godt 1,4 mill. Kroner. Forsyningsledningen fra Jersie til Solrød landsby via Yderholmvej er etableret og taget i anvendelse ultimo Endelig har vandværket etableret hovedforsyningsledning i Trylleskov Alle, således at det nye område er forberedt og kan tilsluttet i takt med udviklingen. I 2012 må der, som følge af udvidelse af Sydmotorvejen samt anlæg af ny togbane, foretages omlægninger af vandledninger til en estimeret pris af 3 mill. kroner. Derudover vil arbejdet med nedsætning af sektioneringsbrønde blive igangsat. Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er ikke indtruffet sådanne hændelser.

5 Anvendte regnskabsprincipper Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder. Indtægter Indtægter består af opkrævning til forbrugere/aftagere frem til regnskabsårets udløb. Driftsomkostninger Driftsomkostninger omfatter omkostninger som er nødvendige til driften af værket. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger som ikke direkte relaterer sig til den daglige tekniske drift af værket. Materielle anlægsaktiver Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages liniære afskrivninger baseret på følgende vurderinger af aktivernes forventede brugstider: Anlæg 2,5% 40 år Ledninger 5,0% 20 år Stikledning 5,0% 20 år Maskiner, inventar og edb 20,0% 5 år Automobiler 20,0% 5 år Edb-ledningsregistrering 10,0% 10 år Ombygning værk 5,0% 20 år Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

6 Resultatopgørelse for året 2011 Budget 2011 Indtægter Fastafgift M3-afgift Udgifter Driftsudgifter Administration Samlede udgifter Driftsresultat før afskrivninger Afskrivninger Anlæg Ledninger Stikledninger Maskiner, inv. og edb Automobiler Edb-ledningsregistrering Ombygning værk Ombygning bane Samlede afskrivninger Driftsresultat Sekundære indtægter og udgifter Bøder og gebyr Administrationsindtægter Finansiering Avance bilsalg Salg grund Solrød Center, regulering tidl. afsat Sekundære indtægter i alt ÅRETS RESULTAT Årets resultat foreslås fordelt således: Overført til næste år

7 Balance pr. 31. december 2011 AKTIVER Omsætningsaktiver Likvide midler Udestående fordringer Merværdiafgift Lån Vandrådet Værdipapirer Periodeafgrænsede poster Beholdning af forbrugsmaterialer Omsætningsaktiver i alt Anlægsaktiver Anlæg Ledninger Stikledninger Maskiner, inventar og edb Automobiler Edb-ledningsregistrering Ombygning værk Ombygning bane Anlægsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Kortfristet gæld Skyldige omkostninger Skyldig A-skat m.v Feriepengeforpligtelse funktionærer Gæld i alt Egenkapital Andelshavernes indskud Overført fra sidste år Egenkapital Passiver i alt Eventualforpligtelser Solrød Vandværk a.m.b.a's andel af et kommunalt lån optaget af Vandrådet for vandværkerne i Solrød Kommune andrager

8 Budget 2011 Note M3-afgift Årets opkrævning M3-afgift i alt Driftsudgifter Reparation og vedligeholdelse El og varme Rengøring Målerudgifter Vandskat af ledningstab Lækageundersøgelse Driftslønninger, pension m.v Værktøj og småinventar m.v Teknisk bistand Vandanalyser/boringskontrol Kurser Vandafledningsafgift Vandafgift stat og kommune Vandrådet Autoudgifter Driftsudgifter i alt Administrationsudgifter Honorar formand Administrationslønninger, pension m.v Forsikringer, kontingenter og alarm Kontor, tryksager, annoncering, arkiv Porto og gebyr PR-projekt Telefon Revisionshonorar IT-vedl. og mindre nyanskaffelser Advokat Forsyningssekretariatet Personale m.v Møder, generalforsamling m.m Tab debitorer Administrationsudgifter Finansielle indtægter Renteindtægter bank mv Renteindtægter og kursregulering obligationer Renteindtægter, Vandrådet Finansielle indtægter i alt Likvide midler 5 Kassebeholdning Danske Bank, Nordea, konto Sydbank, aftaleindskud

9 Værdipapirer 6 kursværdi kursværdi 2% RD INK 10 DS % Kommunekredit 73SA ,60 Var. Nykredit 37DCF ,0% RD 10 S INK % Realkredit Danmark % Realkredit Danmark % Nordea Kredit INK % Nordea Kredit % Realkredit Danmark 23D % Nordea Kredit % Totalkredit 111 CS Anlæg 7 Kostpris primo Årets tilgang Kostpris ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger, 2,5% Afskrivninger ultimo Bogført saldo Ledninger 8 Kostpris primo Årets tilgang Kostpris ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger, 5% Afskrivninger ultimo Bogført saldo Stikledninger 9 Kostpris primo Årets tilgang Kostpris ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger, 5% Afskrivninger ultimo Bogført saldo Maskiner, inventar og edb 10 Kostpris primo Årets tilgang Kostpris ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger, 20% Afskrivninger ultimo Bogført saldo Automobiler 11 Kostpris primo Årets afgang Årets tilgang Kostpris ultimo Afskrivninger primo Afskrivninger vedr. årets afgang Årets afskrivninger, 20% Afskrivninger ultimo Bogført saldo

10 Edb-ledningsregistrering 12 Kostpris primo Årets tilgang Kostpris ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger, 10% Afskrivninger ultimo Bogført saldo Ombygning værk 13 Kostpris primo Årets tilgang Kostpris ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger Afskrivninger ultimo Bogført saldo Ombygning bane 14 Kostpris primo 0 - Årets tilgang Kostpris ultimo Afskrivninger primo 0 - Årets afskrivninger Afskrivninger ultimo Bogført saldo Egenkapital 15 Andelshavernes indskud Saldo primo Nye andelshavere Saldo Overført til næste år Saldo primo Overført af årets resultat Saldo ultimo Egenkapital i alt

11 Regnskab Ajourført Anslået budget budget Fastafgift M3-afgift Indtægter Driftsudgifter El og varme Reparation og vedligeholdelse Målerudgifter Rengøring Vandskat af ledningstab Lækageundersøgelse Driftslønninger, pension m.v Værktøj og småinventar m.v Teknisk bistand Vandanalyser/boringskontrol Kurser Vandafledningsafgift Vandrådet Vandafgift stat/kommune Autoudgifter Driftsudgifter i alt Administrationsudgifter Honorar formand Administrationslønninger, pension m.v Forsikringer, kontingenter og alarm Kontor, tryksager, annoncering, arkiv Porto og gebyr PR-projekt Telefon IT-vedligeholdelse Revision og rådgivning Advokat Forsyningssekretariat Møder og generalforsamling Personale, arbejdsbeklædning m.v Tab debitorer Administrationsudgifter Resultat før afskrivninger Afskrivninger Anlæg Ledninger Stikledninger Maskiner, inventar og edb Automobiler Edb-ledningsregistrering Ombygning værk Ombygning bane Samlede afskrivninger Driftsresultat Sekundære indtægter Bøder og gebyr Administrationsindtægter Finansiering Diverse Sekundære indtægter i alt BUDGETTERET RESULTAT

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Ganløse Vandværk A.m.b.a

Ganløse Vandværk A.m.b.a Ganløse Vandværk A.m.b.a. Ganløseparken 70, Ganløse, 3660 Stenløse. SE. nr. 35 42 88 60 Ganløse marts 2015 Ganløse Vandværk A.m.b.a Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2014 Vandværkets første

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Dansk Revision. Havdrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer 26 10 45 64. Årsrapport 2011

Dansk Revision. Havdrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer 26 10 45 64. Årsrapport 2011 Revision Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Ny Østergade 11, 4-5 DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevlslon.dk Telefon:+45 44 53 77 44 Telefax:+45 44 53 77 04 CVR: DK 14

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere