REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)"

Transkript

1 REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 24. januar 2011 kl Administrationscenteret Strandstræde 2, 4300 Holbæk Lokale 1.A Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Nyt medlem af LBR Høring af BeskæftigelsesPlan Drøftelse vedr. initiativer for langtidsledige a-dagpengemodtagere Orientering fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Orientering fra jobcenteret Resultatopfølgning Foreløbigt årsregnskab Budget Evaluering af sekretariatsbetjeningen og LBR-arbejdets organisering Temadrøftelse: Fattigdomsanalyse Eventuelt/meddelelser Afbud: Side 1 af 59

2 1. Godkendelse af dagsorden Resumé: LBR godkender dagsorden Det indstilles: at LBR godkender dagsorden Sagsbeskrivelse: Dagsorden til møder i LBR udarbejdes af sekretariatet efter formandskabets anvisninger. LBR har dog mulighed for ved mødets start at udskyde behandlingen af punkter eller tilføje punkter efter nærmere bestemmelser fastsat i forretningsordenen. Lovgrundlag: Forretningsordenens 6 Bilag: Ingen Beslutning: Dagsorden godkendt med ønsket om at behandle ny udpegning af repræsentant i Styregruppen for Integration, som behandles under punkt 2 Side 2 af 59

3 2. Nyt medlem af LBR Resumé: LBR har mulighed for at udpege yderligere medlemmer mv. af LBR Det indstilles: at LBR tager til efterretning, at Caspar Christensen er udpeget som medlem af LBR for resten af funktionsperioden som repræsentant for HolbækRegionens Erhvervsråd Sagsbeskrivelse: LBR har mulighed for at udpege op til 2 yderligere medlemmer af LBR. Muligheden herfor sigter i lovteksten til foreninger eller særlige lokale foreninger eller interessegrupper, der ikke i forvejen er en del af LBR, men som med fordel for beskæftigelsesindsatsen kunne knyttes tættere til denne. På den baggrund beslutter LBR på møde af 21. juni: at tilbyde en fast repræsentant til Holbæk Regionens Erhvervsråd (HRE) HRE har meddelt, at denne repræsentation fra august 2010 varetages af Mads Lindelof. Mads Lindelof er siden fratrådt sin stilling i HRE, og derfor udpeger HRE i stedet Caspar Christensen som repræsentant. Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktiv beskæftigelsesindsats Beslutning: Indstillingen tiltrådt ny udpegning af repræsentant i Styregruppen for Integration, behandles på LBR-møde den 14. marts Side 3 af 59

4 3. Høring af BeskæftigelsesPlan 2011 Resumé: BP2011 fremsendes til fornyet høring på baggrund af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet Det indstilles: at LBR drøfter den tilrettede BeskæftigelsesPlan 2011 at LBR afgiver høringssvar til BeskæftigelsesPlan 2011 Sagsbeskrivelse: Beskæftigelsesplanen beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer samt tilrettelægge og udøve beskæftigelsesindsatsen i det kommende år. Beskæftigelsesplanen udarbejdes i et tæt samarbejde mellem bl.a. jobcenteret, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Det Lokale BeskæftigelsesRåd og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Byrådet vedtog 22. september 2010 BeskæftigelsesPlan 2011 ift. strategier og indsatser mv., samt budget herfor den 13. oktober Finanslovens vedtagelse afføder imidlertid en række væsentlige ændringer i de økonomiske og indsatsmæssige rammebetingelser for beskæftigelsesindsatsen, og derfor vedtager Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse på møde af 14. december 2010 følgende: Der er indgået to aftaler som led i Finansloven for De to aftaler om henholdsvis aktiv beskæftigelsesindsats og nye rammer for sygefraværsindsatsen gør at beskæftigelsesplanen og aktiveringsstrategien skal justeres. Den aktive linje i aktiveringsstrategien skal dog fastholdes med den nødvendige afvejning af effekt og økonomi. Lovændringerne og udvalgets vedtagne ændringer, er drøftet på LBR-møde af 14. december, hvor LBR beslutter følgende: LBR tager lovændringerne til efterretning og drøfter de beskæftigelsespolitiske konsekvenser heraf. LBR bemærker, at: indsatsen i højere grad end før styres af resultater i stedet for refusioner. Der skal derfor sikres beskæftigelseseffekt af de enkelte aktiveringstilbud et øget pres på virksomhedsrettet indsats ikke må fortrænge ordinær arbejdskraft en nedprioritering af uddannelsesredskaberne vil forværre mangelsituationen på fremtidens arbejdsmarked, og at det derfor bør overvejes, om øget brug af jobrotation og ordinær uddannelse generelt kan opkvalificere arbejdsstyrken til at imødegå denne udfordring der bør fokuseres på effekten af virksomhedsrevalidering LBR henviser i øvrigt til høringssvar til Beskæftigelsesplan 2011 Udover udvalgets beslutning og LBR s drøftelser er der ændringer i forvaltningens struktur og organisering som medfører, at det tidligere Socialt ArbejdsmarkedsCenter (SAC) i det nye Arbejdsmarkedscenter er blevet en del af samme organisatoriske paraply som Jobcentret, hvorfor også arbejdet med at få flere fra førtidspension i job skal adresseres i Beskæftigelsesplanen. Side 4 af 59

5 Endeligt har udrulningen af budgettet medført justeringer i det forventede antal borgere på nogle ydelser. Beskæftigelsesplanen er tilrettet i forhold til alle disse forhold, og denne er vedlagt som bilag. Nedenfor beskrives Beskæftigelsesplanens ændringer i hovedtræk med sideangivelse: Side 15: Der er indskrevet et nyt afsnit om at Holbæk Kommune som arbejdsgiver stiller virksomhedscentre til rådighed for virksomhedsrettet aktivering af borgerne. Side 16: Aktiveringsprocenten som generelt mål udgår. I stedet indføres måltal for aktiveringsprocenten for borgere i virksomhedsnær aktivering og i uddannelse, som afledt af den ændrede indsats, besluttet 14. december 2010 af Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse. Side 17: måltal for den borgerrettede indsats er rettet så de er i overensstemmelse med det vedtagne budget. Før Nu Sygedagpenge helårspersoner Heraf sygedagpengesager over 52 uger Ledighedsydelse Forsikrede ledige Kontanthjælp Side 18: Måltallet for forsørgelsesudgifter er ændret i overensstemmelse med det ændrede budget. Side 19-20: Siderne er konsekvensrettede som følge af at visse sygedagpengemodtagere ikke længere kan modtage tilbud og at nogle målgrupper i matchgruppe 2 kun får lovgivningens minimumsindsats. Side 21: Der er indskrevet et særligt fokus på de førtidspensionister der er i tilbud efter Servicelovens 103. Side 24: Siden er ændret som konsekvenser af ændret budget og ændrede refusionsregler. Side 46: Der er sket ændringer som følge af et generelt lavere aktiveringsniveau, men en fastholdelse af de høje andele i virksomhedsrettede tilbud. Der er indsat en tilføjelse om at Holbæk Kommune stiller virksomhedscentre til rådighed. Der er ikke fastsat centrale krav om en genbehandling af BP2011, eller procesbetingelser herfor. Der er ej heller noget krav om genfremsendelse af tilrettet budget i den regionale skabelon. I lyset af omfanget af ændringer i såvel målsætninger som strategier, er det dog væsentligt at fastholde dialogen om planen med LBR, og det er på denne baggrund, at BP2011 sendes til fornyet om end forkortet høring i LBR. Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Bilag: 3.1 BeskæftigelsesPlan 2011 Side 5 af 59

6 Beslutning: LBR drøftede den ændrede Beskæftigelsesplan og vedtog følgende høringssvar: Det lokale beskæftigelsesråd har på sit møde den 24. januar 2011 behandlet ændringer og tilføjelser til Beskæftigelsesplanen for Dette høringssvar er således et supplement til det oprindelige høringssvar. Baggrunden for dette fornyede høringssvar, er ændringerne på beskæftigelsesområdet, som er medført af de ændringer som er indeholdt i finansloven for I forbindelse med ændringerne for aktiveringsindsatsen, hvor der lægges stor vægt på der etableres mange virksomhedsnære aktiveringspladser, skal LBR anbefale: At der etableres et tættere formaliseret samarbejde mellem jobcentret og arbejdsmarkedets parter, FTF, AC, LO Holbæk-Odsherred og DA. Samarbejdet skal tilgodese, at der ikke udvikles myter og skabes opfattelser af, at den lovgivning der regulerer den virksomhedsnære aktivering ikke tilgodeses i tilstrækkelig udstrækning. Videre skal samarbejdet understøtte, at arbejdsstyrken holdes intakt, set i lyset af en kortere dagpengeperiode, skal samarbejdet intensiveres om indsatsen for de ledige der er i gruppen langtidsledige. Høringssvaret tilgår Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse på møde den 26. januar Side 6 af 59

7 4. Drøftelse vedr. initiativer for langtidsledige a- dagpengemodtagere Resumé: Ny sag Det indstilles: at LBR drøfter initiativer for langtidsledige med risiko for at miste retten til dagpenge at LBR drøfter Handlingsplan for mere virksomhedsrettet aktivering Sagsbeskrivelse: Dagpengeperioden er med virkning for nyledige a-dagpengemodtagere fra 1. august 2010 beskåret fra 4 til 2 år. Derved kan det imødeses, at flere a-dagpengemodtagere (fra 31. juli 2012) vil miste dagpengeretten som følge af den forkortede dagpengeperiode. Birgit Jørgensen ønsker på den baggrund en drøftelse af mulige initiativer for denne gruppe af borgere. Lovgrundlag: Intet Bilag: Ingen Beslutning: Indstillingen og sagen drøftet. LBR beslutter at samarbejdet mellem jobcenteret og de faglige organisationer jvnf. høringssvar til tilrettet Beskæftigelsesplan 2011 udarbejder en konkret strategi og handlingsplan for, hvilke initiativer der iværksættes for borgere der er i risiko for at miste retten til dagpenge. Strategien og handlingsplanen behandles i LBR på møde den 14. marts. Side 7 af 59

8 5. Orientering fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Resumé: LBR holdes løbende orienteret om fagudvalgets arbejde Det indstilles: at LBR tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse: LBR holdes løbende orienteret om udvalgets arbejde og sager af særlig interesse. På mødet vil LBR bl.a. blive orienteret om: Lovgrundlag: Intet a. Omlægninger af beskæftigelsesindsatsen som følge af Finanslov 2011 Bilag: Bilag 5.1 Handlingsplan for mere virksomhedsrettet aktivering Beslutning: Taget til efterretning Side 8 af 59

9 Bilag 5.1 Handlingsplan for mere virksomhedsrettet aktivering Handlingsplan for mere virksomhedsrettet aktivering hos Holbæk Kommune og konsekvensrettelser i Beskæftigelsesplan 2011 Baggrund: Udvalget for erhverv og beskæftigelse besluttede sig på sit møde den 14. december at flere borgere skal aktiveres i Holbæk Kommune. Implementering af beslutningen vil på årsbasis give Holbæk Kommune 4 mio. kr. mere i refusionsindtægter fra staten. Som følge af beslutningen skal Beskæftigelsesplanen tillige ændres. Hvad er besluttet: For at kunne skabe plads til de borgere, der skal i virksomhedsrettet aktivitet, skal Holbæk Kommune som arbejdsgiver gå forrest. Allerede i dag stiller alle institutioner under Holbæk Kommune mindst 1 aktiveringsplads til rådighed. Ved fremover at ændre dette tal til 4 pladser (et såkaldt virksomhedscenter ), bliver der plads til de borgere, der skal i virksomhedsvendt aktivering. Hvilke pladser og hvor mange skal hver arbejdsplads stille med: Arbejdspladser med færre ansatte end 20 vil skulle have et tilsvarende mindre antal pladser. Skemaet herunder opsummerer, hvor mange pladser arbejdspladsen skal stille til rådighed. Ved aktiveringspladser forstås: virksomhedspraktik, afprøvning af funktionsevne samt løntilskudspladser. Og pladserne kan være rettet mod borgere på følgende forsørgelse: A- dagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse, sygedagpenge og revalidering. 1-9 ansatte 1 plads ansatte 2 pladser ansatte 3 pladser 20+ ansatte 4 pladser Uanset arbejdspladsens størrelse er det vigtigt at flere aktiveringspladser ikke fortrænger ordinært arbejdskraft. Det skal konkret sikres at det såkaldte merbeskæftigelseskrav er overholdt på samtlige arbejdspladser. Jobcentret sikrer dette i samarbejde med arbejdspladsen. Hvordan findes pladserne: Jobcentret kontakter alle kommunale arbejdspladser for at aftale præcis hvilke pladser den enkelte arbejdsplads stiller til rådighed. Hver enkelt plads beskrives ud fra et standardskema, hvor jobfunktioner, timetal, kontaktperson o.l. udfyldes. Alle pladser samles efterfølgende i et samlet katalog over alle pladser. Når Jobcentret - eller en anden aktør jobcentret benytter til opgaven - efterfølgende har en borger de ønsker placeret hos en kommunal arbejdsgiver bruges kataloget til at finde en ledig plads. I dialog med den konkrete arbejdsgiver sikres det at der sker et godt match mellem borger og plads. Side 9 af 59

10 Forskel fra 2010 til 2011: I skemaet herunder er angivet hvorledes den foreslåede handlingsplan adskiller sig fra den nuværende praksis: Hvor mange pladser skal hver kommunal arbejdsplads til rådighed Hvordan aftales hvilke pladser der stilles til rådighed Placering af konkret borger Individuel aftale på baggrund af en konkret henvendelse på en borger Henvendelse fra Jobcenter/Anden Aktør med henblik på at aftale individuel placering Der udarbejdes på hver kommunal arbejdsplads et katalog over hvilke pladser der stilles til rådighed. Det er Jobcentrets ansvar at kontakte arbejdspladsen for at udarbejde kataloget Henvendelse fra Jobcenter/Anden Aktør med henblik på placering på en ledig plads i kataloget. Tidsplan. Herunder er angivet en tidsplan for beslutningen af henholdsvis handlingsplanen samt konsekvensrettelserne af Beskæftigelsesplanen Hvornår Hvem Beskæftigelsesplan Handlingsplan for mere virksomhedsrettet aktivering i Holbæk Kommune 14. december Udvalget for erhverv og beskæftigelse Beslutter ændret indsats 13. januar Direktionen Beslutter handlingsplan 18.januar Strategisk Forum Drøfter handlingsplan 20. januar HovedMED Drøfter handlingsplan 24. januar LBR LBR afgiver bemærkninger til BP januar Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Udvalget drøfter BP 2011 og indstiller til ØU og Byråd 2. Februar ØU Udvalget drøfter BP 2011 og indstiller til Byråd 9.februar Byråd Byråd beslutter BP 2011 Orienteres om handlingsplan Orienteres om handlingsplan Side 10 af 59

11 6. Orientering fra jobcenteret Resumé: LBR holdes løbende orienteret om jobcenterets arbejde Det indstilles: at LBR tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse: Jobcenteret orienterer løbende LBR om sager af særlig interesse. Ved mødet orienteres blandt andet om: a. Arbejdsmarkedscenterets organisering b. Status på aktiveringsstrategi c. Dialogmøde med BRHS d. Initiativ for førtidspensionister e. Henvendelse om OPS på førtidspension f. Helhedsorienteret etnisk beskæftigelsesprojekt g. Ansøgning til styrket koordination og flere aktive forløb for de årige h. Varslingspuljen i. Læse-, skrive- og regnekurser Arbejdsmarkedscenterets organisering Byrådet beslutter 24. november 2010 at gennemføre en omorganisering af jobcenteret, borgerservice og Socialt Arbejdsmarkedscenter (SAC) og samle hele jobcenteret samt dele af borgerservice og SAC i et samlet Arbejdsmarkedscenter. Arbejdsmarkedschefen vil på mødet gennemgå de organisatoriske ændringer. Status på aktiveringsstrategi Jobcenterets ledelse og medarbejdere, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse og Det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR) arbejder under ledelse af Marselisborg Praksisvidencenter med at udvikle en aktiveringsstrategi. Arbejdet følger procesplanen, men den politiske behandling af den samlede strategi er udsat til udvalgsbehandling i februar. Dialogmøde med BeskæftigelsesRegion Hovedstaden og Sjælland (BRHS) BRHS afholder løbende dialogmøder med hvert enkelt jobcenter i Østdanmark. Den 15. november er afholdt møde mellem BRHS og Holbæk Jobcenter og referat af mødet er vedlagt sagen til orientering. På mødet drøftes jobcenterets resultater, og idet temaerne ved dialogmødet er de samme som i statusnotat for Holbæk, henvises til punktet Resultatopfølgning. Initiativ for førtidspensionister, der ønsker job yderligere 200 tkr til projektet Jobcenteret deltager i et flerårigt projekt, der har til formål at undersøge og aktualisere beskæftigelsespotentialet blandt førtidspensionister. DISCUS har udarbejdet midtvejsnotat med fremlæggelse af de foreløbige resultater og erfaringer kan findes på jobcenterets hjemmeside, og mere information om projektet kan læses på Indsatsen er blevet tilført yderligere 200 tkr. fra puljen. Henvendelse om OPS på førtidspension Jobcenteret har i forlængelse af det Offentligt-Private-Samarbejde med Falck Jobservice på sygedagpengeområdet, arbejdet med at udvikle en OPS-model for at bringe førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet. Arbejdet er nu så langt, at Borgmester Søren Kjærsgaard er i kontakt med Beskæftigelsesministeren herom. Side 11 af 59

12 Helhedsorienteret etnisk beskæftigelsesprojekt Jobcenteret har i samarbejde med Marselisborg PraksisVidencenter, Marselisborg Beskæftigelse, lokale boligselskaber m.fl. udarbejdet og indsendt ansøgning til Integrationsministeriet om støtte til et helhedsorienteret beskæftigelsesprojekt for etniske borgere, der vurderes at have langt til arbejdsmarkedet. Ministeriet har givet tilsagn om 2,5 mio. kr. til projektet. Ansøgning til styrket koordination og flere aktive forløb for de årige Jobcenteret har i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning indsendt ansøgning til Den Nationale Ungeenhed til styrkelse af koordination og flere aktive forløb (afklaring- og klargøringsforløb, mentorer og fritidsjobs). Der er søgt om og der ventes svar medio februar. Varslingspuljen Jobcenteret har i samarbejde med Løn- & Personale udarbejdet og indsendt ansøgning til varslingspuljen (Beskæftigelsesregionen og Arbejdsmarkedsstyrelsen) med det formål at søge midler til at iværksætte en ekstra beskæftigelsesindsats i opsigelsesperioden for de medarbejdere der afskediges som følge af vedtagelsen af budget Ansøgningen er imødekommet med DKK Læse-, skrive- og regnekurser Holbæk Kommune er i medfør af Finansloven bevilget et tilskud på kr. i 2011 til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for unge ledige under 30 år samt et tilskud på kr. i 2011 til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for over 30-årige. Bilag: Bilag 6.1 Referat fra dialogmøde med BRHS Beslutning: Taget til efterretning Side 12 af 59

13 Bilag 6.1 Referat fra dialogmøde med BRHS Side 13 af 59

14 Side 14 af 59

15 Side 15 af 59

16 Side 16 af 59

17 Side 17 af 59

18 7. Resultatopfølgning Resumé: LBR holdes løbende orienteret om udviklingen i og resultaterne på det lokale arbejdsmarked Det indstilles: at LBR drøfter udviklingen og tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse Jobcenteret, øvrige offentlige myndigheder, faglige organisationer og interessegrupper måler løbende på udviklingen på arbejdsmarkedet i Danmark og i Holbæk Kommune. Siden LBRmødet i oktober, er der udarbejdet og modtaget flere analyser om Holbæk Jobcenters resultater og udviklingen på arbejdsmarkedet. Baggrundsmaterialet til resultatopfølgningen består af: jobcenterets ledelsesinformation opdateret indtil uge 52 Måling af effekt for borgere i aktive tilbud statusnotat fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland statusnotat om Holbæk Kommunes resultater i forhold til ministerens nationale mål status for den virksomhedsrettede indsats Baggrundsmaterialet er tilgængeligt i fuldt omfang på jobcenterets resultatside på Holbæknettet. Ledelsesinformation - uge 52 På baggrund af det øgede virksomhedsrettede fokus er der udarbejdet nyt format for ledelsesinformationen. Derfor gennemgås på mødet resultaterne for uge 52 i den tidligere og nye form. Der har været og er stadig udfordringer med at få korrekte data og tal til udarbejdelsen af ledelsesinformationen. Med forbehold for disse udfordringer viser ledelsesinformationen: at antallet af borgere på a-dagpenge i december er faldet fra 1414 til Dette er meget positivt, specielt når man tager vintervejret og den deraf følgende stigning i ledigheden i byggeriet i betragtning. at antallet af borgere på sygedagpenge er steget lidt mere end forventet til ca. 975 løbende sager. Forløbenes længde er stigende fra uge 43 pga. faldende afgang fra sygedagpengesager over 52 uger. Dette bevirker et samlet forhøjet niveau omkring 120 langvarige sygedagpengesager, hvilket er et stort ledelsesmæssigt fokuspunkt. at antallet af borgere på kontanthjælp er svagt men fortsat stigende til et niveau omkring 1470 borgere. Der er en fortsat tilfredsstillende vende-i-døren-effekt, en høj aktiveringsgrad i såvel de første fire uger på ca 70 procent og for alle kontanthjælpsmodtagere på 66 procent. at antallet af borgere på ledighedsydelse udviser et stabilt og fortsat fald til omkring 125 sager. Antallet af sager over 9 måneder er ca 70 (hvilket er langt under det måltallet på 110) og antallet af sager over 18 måneder ligger stabilt lige på eller over målet på 30. Aktiveringsprocenten ligger stadig meget højt på over 85 procent. antallet af virksomhedsrettede placeringer er faldet gennem december måned, hvilket er utilfredsstillende set i lyset af det øgede virksomhedsrettede fokus i indsatsen. Effektmålinger Det er afgørende, at de aktive tilbud jobcenteret tilbyder de ledige, har den effekt, at de ledige kommer hurtigt i job eller uddannelse. Der gennemføres derfor måling af aktive tilbuds beskæftigelseseffekt månedsvis i ledelsesinformationen og effekt efter tre måneder særskilt. Der er udarbejdet tre-måneders effektmåling opdateret indtil juni måned 2010, Side 18 af 59

19 hvor målingerne er udvidet til også at omfatte borgere på ledighedsydelse og sygedagpenge. Der arbejdes på at udarbejde målinger for borgere på a-dagpenge. Målingerne viser samlet, at effekten af de aktive tilbud hos anden aktør er stadigt stigende, omend der er store forskelle på de enkelte tilbud. Særligt positiv er effekten for borgere på sygedagpenge og ledighedsydelse, samt blandt andet nye tilbud for unge kontanthjælpsmodtagere med flere problemer end ledighed. Statusnotat fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland (BRHS) BRHS udarbejder kvartalsvis større rapporter om udviklingen i ledigheden og beskæftigelsesindsatsen for Østdanmark og de enkelte kommuner. Her er rapportens vigtigste konklusioner om udviklingen i Holbæk Kommune: Holbæk Kommune har en lavere bruttoledighed (5,2 procent) end Østdanmark, og stigningen har alene været for de forsikrede ledige. Det er således lykkes at undgå en stigning i ledigheden for de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, hvorimod Holbæk Kommune har en stor stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Denne borgergruppe defineres som "indsatsklare", og indgår derfor ikke i bruttoledighedstallet. Holbæk Kommune har en samlet stigning på 3,5 procent i antallet af borgere på permanente ydelser (førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse), men den samlede stigning er sammensat af et stærkt faldende antal borgere på ledighedsydelse og lidt mere end modsvarende stigning i antallet af borgere på førtidspension. Holbæk Kommune har en negativ udvikling og andel af især unge jobklare på a-dagpenge og kontanthjælp. I Holbæk er 10,9 procent af alle borgere mellem 18 og 29 år på overførselsindkomst, hvilket er en central udfordring for Holbæk Kommune og beskæftigelsesindsatsen. Holbæk Kommune har en markant mere positiv udvikling i antallet af sygedagpengemodtagere end Østdanmark. Både på de korte og langvarige sygdomsforløb. Statusnotat om Holbæks resultater i forhold til ministerens nationale mål Ministermål 1 - begrænsning af arbejdskraftreserven Holbæk Kommune har i arbejdskraftreserven en mere negativ udvikling (8,5 procent) end Østdanmark (7,1 procent), men fortsat et lavere niveau (4,0 procent) end Østdanmark (4,3 procent). Ministermål 2 - begrænsning af personer på permanente ydelser Holbæk Kommune har både en mere negativ udvikling (2,0 procent) og et højere niveau (7,6 procent) end Østdanmark (henholdsvis -0,9 og 6,1 procent), når det handler om at begrænse antallet af personer på permanente ydelser (Førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse). Dog er Holbæk Kommunes udvikling på ledighedsydelse (-21,6 procent) markant bedre end Østdanmark (0,5 procent). Ministermål 3 - begrænsning af unge på offentlig forsørgelse Holbæk Kommunes udvikling (4,3 procent) og niveau (14,9 procent) i ungeledigheden er markant dårligere end Østdanmark (henholdsvis -0,6 og 10,7 procent). Det samlede billede er dog sammenstykket af bevægelser i begge retninger, hvor de for Holbæk Kommune mest negative er stigningen i antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (28,2 procent) og antallet af unge førtidspensionister (10,2 procent). Sidstnævnte kan dog i Side 19 af 59

20 nogen udstrækning tilskrives en sammenhæng med det dramatiske fald (-42,9 procent) i antallet af ledighedsydelsesmodtagere. Ministermål 4 - begrænsning af antal nydanskere på offentlig forsørgelse Holbæk Kommunes udvikling i antallet af nydanskere på offentlig forsørgelse er mere positiv (-1,0 procent) end Østdanmark (2,3 procent), hvorimod niveauet er langt højere i Holbæk Kommune end Østdanmark. En del af ændringerne imellem de forskellige målgrupper kan teknisk tilskrives den ændrede matchmodel, og stigningen i antallet af førtidspensionister bør ses i sammenhæng med det store fald i antallet af borgere på ledighedsydelse, sygedagpenge og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere. Bilag: Bilag 7.1 Fortegnelse over virksomhedsrettet indsats Beslutning: Taget til efterretning Side 20 af 59

21 Bilag 7.1 Fortegnelse over virksomhedsrettet indsats Virksomhedspraktikker og løntilskud - kontanthjælp Virksomhed Anc. Tilbudsstartsdato Tilbudsslutdato Match A S ApS A. M. Bjørns Eftf. A/S A/S Medieselskabet Nordvestsjælland Abc Service v/ Max R Wessberg Administrationscenteret Alpha Danmark Bageriet Tidemandsvej Bahne Møller Art Banehuset Basolith A/S Bauhaus Danmark A/S Bauhaus Danmark A/S Bauhaus Danmark A/S Benjamins Kebab V/ Dani Marbina Berendsen Textil Service A/S Bindesbøll Begravelsesforretning ApS Bjergmarksskolen Holbæk Skarridsøhjemmet Boligselskabet Lejerbo Holbæk Borring Tag V/ Dennis Borring Br-Legetøj Markedsgården Br-Legetøj Markedsgården Butina A/S Byggeforeningen Centrum Vaskeri Holbæk Sygehus Holbæk Sygehus - Køkken Holbæk Sygehus Rengøring Holbæk Sygehus Rengøring Børne Planeten Børnegården Elletoften Børnehaven Fjordbakken Børnehaven Kernehuset Børnehuset Eventyrlunden Børnehuset Holbæk Have Børnehuset Lejerbo Børnehuset Sdr Jernløse Børnehuset Sølyst Børnehuset Sølyst Børnehuset Troldehøjen Børnekonsulentcentret Børne-Og Ungdomscent Bodilsminde Cafe Falken V/ Ronnie Rasmussen Cafe Zehros v/ Ahmet Bozkurt Carls Hjørne Caspari ApS Center Grillen V/ Nina Sparre Curt Andersen A/S D Transport v/dorthe Jørgensen Side 21 af 59

22 Dagbehandling Nordhuset Dagli brugsen Mørkøv Daglibrugsen Daglibrugsen Daglibrugsen Tuse Næs Dansk Røde Kors Svinninge Afd Dansk Røde Kors, Tornved-Bjergsted Afd Dbr Rengøring A/S Den Int.Eft.Skole I Boserup Den Ny Slagter Ungdomskollegiet " Rosenvænget" Dld ApS DS Ventilation ApS Dsb Kort Godt Holbæk Dyrlæge Sanne Svendsen E Frøkjær-Jensen ApS Ebh Byg V/ Emil H Bergstrøm Hansen Efterskolen Smededal Ejendomskontoret Knudskov-Alle Og Kikhøjparken Eli Kristiansen Entreprenør Jens Henrik Nielsen ApS Euro Plast A/S Expert Nordvestsjælland A/S Forsorgshjemmet Karlsvognen Forsorgshjemmet Karlsvognen Forsorgshjemmet Karlsvognen Forsorgshjemmet Karlsvognen Forsorgshjemmet Karlsvognen Føtex Gaya Musik V/ Kim Alring Glade Børn V/ Janni Agnete Broszka Gn Resound A/S Grannos v/ Kim Granno H. E Data ApS Handi Life Sport ApS HC Profiler A/S Hejgård Service V/ Søren Hejgård Jensen Henrik's Vagtservice Henrik Hansen Highlight A/S Hjemmeplejen Regstrup Hjæmbæk Sogns Menighedsråd Holbæk Autolakering ApS Holbæk Bilpleje ApS Holbæk Caravan Center ApS Holbæk Forsyning/Vandforsyning Holbæk Fritidscenter Holbæk Fritidscenter Holbæk Fritidscenter Holbæk Fritidscenter Holbæk Fritidscenter Holbæk Genbrugsstation Holbæk Halal Slagter Holbæk Havn Side 22 af 59

23 Holbæk Kommune Holbæk Lille Skole Holbæk Lille Skole Holbæk Private Realskole Holbæk Skt.Nikolai Kirkekasse Hs Retail V/ Henrik Smed Hugo Custom Ikt-Afdelingen Iss Facility Services A/S Iss Facility Services A/S Jernbanehotellet ApS Johnnydan.Dk Jyderup Bibliotek Jyderup Fritidsklub Jyderup Skole Jyderup Skole Kaj Larsen Blomster/Nyby Blomster Kaj's tv-inspektion A/S Kalundborg Gymnasium Og Hf Kaserne Klubben Kb Enterprise V/ Michael Nielsen Kelz0r.dk Kelz0r.Dk (hack'n'slash) Kiho Trading ApS Kirkens Korshær Kirkens Korshær Kirkens Korshær Kirkens Korshær Kirkens Korshær Kirkens Korshær Kj. Tagdækning v/ Kenny Jensen Knabstrup Autoophug ApS Knabstrup Autoophug ApS Knabstrup Hallen Knabstrup Skole Kunsthøjskolen L K Jensen A/S Labæk Smørrebrød v/ Kirsten Bødker Lap-Care Lidl Holbæk Lm Tagservice Loxam A/S Lunch Shop V/ Maryam Ziraksabet Mad Sanser ApS Malermester Michael Rasmussen Malermester Torben Møller Løfwall Martin`s Medicinsk Center Holbæk Sygehus Meredin Tømmerhandel A/S Meredin Tømmerhandel A/S Meredin Tømmerhandel A/S Midt- Og Vestsjællands Politi Midt- Og Vestsjællands Politi Side 23 af 59

24 Minnesota Gruppen Tjele A/S Misbrugscentret Netto Netto Netto Netto Holbæk Megacenter Nordvestsjællands Produktionsskole Nordvestsjællands Produktionsskole Nr Jernløse Menighedsråd Ny Kro Ny Kro Orø Skole P B Brolægning/Beton Petersminde Ridecenter Plejecenter Midt I, Holbækhus Plejecenter Midt Ii, Stenhusbakken Plejecenter Vest, Elmelunden Plejecenter Vest, Kastanie Ly Plejecenter Vest, Rosenvænget Plejecenter Vest, Rosenvænget Plejecenter Øst, Møllevang Plejecenter Øst, Østergården Post Danmark Transport Post Danmark Transport Pot Olé W.E.T. Company ApS Presswire ApS Produktionshøjskolen P.H Ps Contact V/ Pia Saaby Christensen Puljebørnehaven Tuse Næs Rigshospitalet Ristorante Gondola ApS Rose Marie Larsen Rose Marie Larsen Røde Kors Aftenskole I Tølløse Røde Kors Aftenskole I Tølløse Røde Kors Aftenskole I Tølløse Salon Annie v/annie D Diallo Shell Service Shell Service Shell Service Shell Service Shell Service Shell Service Shell Service Silvan Holbæk Sjællands Malerentreprise ApS Sjællands Vikar Service Skansen v/ Habibullah Dastageer Skjold Antik ApS Skjold Antik ApS Skolefritidsordningen Bjergmarkskolen Socialt Arbejdsmarkedscenter Socialt Arbejdsmarkedscenter Side 24 af 59

25 Sonne Catering Spar Super Marked /Royal Candy Stanley Design Holbæk ApS Stark Carl Petersen Tømmerhandel Stjernehuset Stripp's Auto V/ Michael Stripp Superbest Holbæk Sureni ApS Svebølle Skole Sygehus Nord - Holbæk Sygehus Søbækskolen ApS T M Retall V/ Tina Munkholm T.R.Auto v/ Thomas Rydahl T.T. Auto, Mørkøv ApS T.T. Auto, Mørkøv ApS Team Bredahl Teknik- Og Miljøafdelingen Th Biler ApS Tveje Merløse Menighedsråd Tveje Merløse Menighedsråd Tølløse Skoles Sfo Tømrermester Rasmus Kepp Ucsj Roskilde Pædagogseminarium Udvej Ugerløse Brugsforening Undløse Skoles Skolefritidsordning Ungdomsområdet Ungdomsområdet Varmestuen Klostercafeen Varmestuen Klostercafeen Vikingeskibsmuseet I Roskilde Vinbyen ApS Zealand Care A/S Ældrecenter Åvangen Østre Skole Aage Brun Petersen Sønner Holbækaps Praktikker Ledighedsydelse Virksomhed Anc. Tilbudsstartsdato Tilbudsslutdato Match Holbæk Kommune Holbæk Planteskole ApS JJ Byg Service ApS Matas Pilagergård Selvejende Institution Plejecenter Midt I, Holbækhus Ikke Roskilde Tekniske Skole registreret Side 25 af 59

26 Praktikker sygedagpenge Virksomhed Sagsstartdato Tilbudsstartdato Tilbudsslutdato Match Advokatfirmaet Harry Tschernja Advokatfirmaet Krebs Ikke registreret Anlægskunstneren v/ Lars Vestergaard Ikke registreret Aof Sjælland Nord Ikke registreret Basolith A/S Børnehaven Pilehytten Ikke registreret Børnehuset Elverhøj Ikke registreret Børnehuset Karensminde Børnehuset Troldhøjen Børnehuset Troldhøjen Ikke registreret Børnespecialcenter Crown-Foods A/S Dagcentret Dansk Røde Kors Dan-Tryk Serigrafi ApS DBI Plastics A/S Euc Nordvestsjælland Ikke registreret Fakta Fonden Pionergruppen Ikke registreret Gastronetten v/ Peter Madsen Ikke registreret Gaya Musik V/ Kim Alring Gislingemureren V/ Jesper Hansen Holbæk Bilpleje ApS Holbæk Sygehus/Psykiatrien Jyderup Dyvelfabrik A/S Kniplestuen v/ Bente Lyngdorf Konsulentgruppen Hvidehus I/S Lægehuset I Svinninge I/S Ikke registreret Meredin Tømmerhandel A/S Ikke registreret Minnesota Gruppen Tjele A/S Ikke registreret Nordvestsjællands Produktionsskole Ny Kro Opgangsbofælleskaberne Ikke registreret Panduro Hobby A/S Ikke registreret Plejecenter Øst, Tølløse Ikke registreret Regionstog A/S Ikke registreret Rund Rap v/ Hanne Freisleben Ikke registreret Skovbørnehaven Lærkereden Slotshavens Kantine I/S Ikke registreret Social- Og Sundhedscentret Ikke registreret Solsikken Sunmatic A/S Side 26 af 59

27 Superbrugsen Søren Friis Nielsen Tuse Skole Tuse Skole Ikke registreret Ying Yang Tina Birgitta Jørgensen A-dagpenge løntilskud private historiske og nuværende Virksomhed start slut 2HR APS North I/S A. Villadsen Academic Books AKJ Consult Group ApS AKJ Consult Group ApS Aktiv Partner AOF Sjælland Nord AOF Sjælland Nord Asnæs Bog og Ide Asnæs Casino Autolakeren Aps Bager Sofus Aps Basolith A/S Berendtsen Textil Service Blikkenslageren, B. Jørgensen Bobbys Auto Body Shop Consult Us Control N Security Dagli Brugsen Dagli Brugsen Dagli Brugsen DanBolig v/lone & Jens Algot Danish Food Company Danish Food Company Danminar DAO AVIATION A/S DAO AVIATION A/S DBR Rengøring Den Lille Grønne Den Lille Grønne Dito Bus DK Indeklima Aps DLG, Axelborg DSV Road A/S EDC Westermann A/S Efes Pizza Bar Ejendomskontoret Ladegårdsparken El Team Holbæk A/S ELCR Teknik ApS Elite Spillehal Side 27 af 59

28 Entrepenør Kurt Larsen Entreprenør Morten C. Henriksen Entreprenør Morten C. Henriksen Europlast Fjordgrønt Folk & EDB Galleri Hvid v/malene Christina Hvid Gdr. Stig Lundgaard GIS-International Greve Gas og Rørteknik 1 Aps GSB Clinical Services ApS Hejgaard Service Helt Ren Service ApS Hestedoktoren I/S HGA Golfanlæg HJ Byg Holbæk Autolakering Holbæk Bryg 2010 I/S Holbæk Cykler Holbæk Planteskole Håndværk uden grænser Ika Line Storkøkken A/S Jens'es Auto v/jens Rasmussen JJ Byg Service ApS JS-Ejendomsservice Jyderup Bogtryk/offset KABI a/s Karlsenco KB Entreprise A/S Keramax Kildehaven A/S Kildehøjen ApS Klinisk Tandtekniker Rikke Halskov Klinkebyg Kop & Kande Kristelig A-kasse Kvik Køkkener Land & Fritid Ringsted Lars Henriksen Ejendomme Aps Lena Sko ApS Lidl Holbæk LTI Aps MA Ringsted ApS Marco Plan Byg A/S Marcoplan MDMultiFlex Mester Flyt Aps Mette K v/mette K. Woetmann Rasmussen Military Equipment Denmark A/S Moestrup & Partnere Netto Side 28 af 59

29 Netto Netto Niels Jensen Niels Jensen Nybolig Odsherreds Turistbureau Orø Minigolf Center Orø Taxi P. M. Olsen A/S Palo Slik Paustian A/S PAVA CENTER HOLBÆK Peter E. Nielsen Plass Data Software A/S PM Anlæg Aps Pot Olé W.E.T. Company ApS Pro-Ren Restaurant Vadestedet RH Flyt og Transport SCA Packagning Flammingo Scandinavian Packaging A/S Scantoy International ApS Seas NVE Shell Sjællands Vikarservice Smilla Sonnyboy Iscafé Sort til hvidt rengøring Aps Steen Larsen Stjernebageriet SUNI Catering Aps SuperBest SuperBest Søndervang Foder Søndervang Foder TBJ VVS Teknik Aps TCJ Teknik Tech-It APS TJ Tømrerservice Togi Data Toys "R"us Trelleborg Golfklub Tømrermester Frank D Jørgensen Vedbækbyg Vestegnens Boligadministration Vestsjællands Almene Boligselskab Vestsjællands Jernhandel A/S Villa Vino Aps Vipperød Tagdækning Vitro Serviceudlejning Vitro Serviceudlejning Side 29 af 59

30 Vognmand Martin Hansen WebGait v/kasper Nielsen Zealand Care A/S Zealand Care A/S Åstofte Entreprenørfirma A-dagpenge løntilskud offentlige historiske og nuværende Virksomhed start slut Abildgården Absalonskolen Absalonskolen Absalonskolen Absalonskolen Absalonskolen Andelslandsbyen Nyvang Andelslandsbyen Nyvang Andelslandsbyen Nyvang Andelslandsbyen Nyvang Andelslandsbyen Nyvang Bispehøjen Bispehøjens Børnegård Bispehøjens Børnegård Bispehøjens Børnegård Bispehøjens Børnegård Bivognen Bjergmarkskolen Bjergmarksskolen Bjergmarksskolen SFO Bjergmarksskolens SFO Blodbanken, Slagelse Sygehus Bo- og Servicecenter / Abildgården Bo- og Servicecenter / Danhøj Bo- og servicecenter Holbæk, Skarridsøhjemmet Bregninge Bjergsted Friskole Bregninge Bjergsted Friskole Bregninge Bjergsted Friskole Bøgebakken Pleje og sundhedscenter Bøgebakken Pleje og sundhedscenter Børne - og Ungdomspsykiatrisk afdeling Børne - og Ungdomspsykiatrisk afdeling Børnegården Elletoften Børnehaven Elverhøj Børnehaven Karensminde Børnehaven Spirekassen Børnehaven Spirekassen Børnehaven Tusenfryd Børnehaven Tusindfryd Børnehuset Børnehuset Børnehuset Elverhøj Side 30 af 59

31 Børnehuset Eventyrlunden Børnehuset Eventyrlunden Børnehuset Eventyrlunden Børnehuset Eventyrlunden Børnehuset Eventyrlunden Børnehuset Hagested Børnehuset i Hagested Børnehuset i Hagested Børnehuset Karensminde Børnehuset Karensminde Børnehuset Karensminde Børnehuset Karensminde Børnehuset Karensminde Børnehuset Karensminde Børnehuset Kastanjehaven Børnehuset Kirsebærhaven Børnehuset Lejerbo Børnehuset Lejerbo Børnehuset Lejerbo Børnehuset Solgården Børnehuset Solgården Børnehuset Sølyst Børnehuset Sølyst Børnehuset Troldhøjen Børnehuset Troldhøjen Børnehuset Tusenfryd Børnehuset Tusenfryd Børnehuset Villa Kulla Børnehuset Villa Kulla Børnehuset Villa Kulla Børnekonsulentcentret Børnekonsulentcentret Børnekonsulentcentret Børneskoven Elverbo Børneskoven Elverbo Børnespecialcenter 1 - Skole-Behandlingshjemmet Børnespecialcenter Isefjord Center for Specialundervisning Center for Specialundervisning Center for Specialundervisning Cirkus Kæphøj Daginstitutionen "Huset" Daginstitutionen Møllevangen Dagplejen Tuse og Vestervangen Dagplejen Tuse og Vestervangen Det Sunde Køkken, Holbæk Sygehus Det sunde Køkken, Slagelse Sygehus Distrikt Regstrup Domsognets Ældrecenter Efterskolen Smededal Efterskolen Smededal Side 31 af 59

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 24. januar 2011 kl. 14.00 21.00 Administrationscenteret Strandstræde 2, 4300 Holbæk Lokale 1.A Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Nyt medlem

Læs mere

DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 17. august 2010 kl. 17.30 19.00 Administrationscenteret, Strandstræde 5, 4300 Holbæk lok. 1.A Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 14. december 2010 kl. 14.00 16.00 Administrationscenteret Strandstræde 2, 4300 Holbæk Lokale 1.A Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Godkendelse

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

BESLUTNINGSREFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) BESLUTNINGSREFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 25. oktober 2010 kl. 15.30 17.00 (i umiddelbar forlængelse af dialogmødet med RBR) Hotel Scandic i Ringsted Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 9. maj 2011 kl. 16.00 19.00 Administrationscenteret Strandstræde 2, 4300 Holbæk Lokale 1.A 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Aktiverings- og udbudsstrategi...3

Læs mere

Dagsorden til møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 18. juni 2012 - kl. 16.00 18.00 Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk

Dagsorden til møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 18. juni 2012 - kl. 16.00 18.00 Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk Dagsorden til møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 18. juni 2012 - kl. 16.00 18.00 Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Yderligere høring af ResultatRevision 2011

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 25. oktober 2010 kl. 15.30 17.00 (i umiddelbar forlængelse af dialogmødet med RBR) Hotel Scandic i Ringsted Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

Referat Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Referat Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 29. august kl. 16.00 20.00 (Bemærk udvidet møde pga. dagsordens udstrækning) Administrationscenteret Strandstræde 2, 4300 Holbæk Lokale 1.A 1. Godkendelse

Læs mere

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 22. april 2010 J.nr.: Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 13. april 2010 Deltagere fra Jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af Det Lokale Beskæftigelsesråds Møde nr. 27 Tirsdag den 4.10 2011 kl.

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2012 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 14. juni

Læs mere

Referat Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

Referat Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Referat Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 29. august kl. 16.00 20.00 (Bemærk udvidet møde pga. dagsordens udstrækning) Administrationscenteret Strandstræde 2, 4300 Holbæk Lokale 1.A 1. Godkendelse

Læs mere

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) REFERAT Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 21. juni 2010 kl. 16.00 18.15 Administrationscenteret, Strandstræde 5, 4300 Holbæk lok. 1.A Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2.

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 27. august 2012 - kl. 16.00. Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 27. august 2012 - kl. 16.00. Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 27. august 2012 - kl. 16.00. Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk Indhold 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Temadrøftelse - Erhvervs- og turismestrategi...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 21. maj kl Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 21. maj kl Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 21. maj 2012 - kl. 16.00 18.00 Kanalstræde 2, lok. 1 A 4300 Holbæk 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Høring af ResultatRevision 2011 (RR2011)... 5

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012 Udkast 22. juni 2011 Beskæftigelsesplan 2012 Indholdsfortegnelse 0. Resume af målene for 2012...3 1. Generel strategi i indsatsen...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 2.1 Nøgletal

Læs mere

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge,

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, Vision/ Det overordnede mål Indledning Rette tilbud til rette borger med henblik på at bringe borgeren i ordinært arbejde eller ordinær uddannelse. Fokus i indsatsen er på virksomhedsrettet aktivering

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013 Mødedato: 18. december 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Conni Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen, Jens Egon Jørgensen,

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 9. februar Torsdag 09.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatsområder, -projekter og

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011

Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 10-0325 - 20.04.2010 Kontakt: Mette Rostgaard Evald - meev@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Opmærksomhedspunkter ved udarbejdelse af beskæftigelsesplaner for 2011 Kommunernes udarbejdelse af beskæftigelsesplaner

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Den 10. februar Torsdag 10.02.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af brugen af aktivering. 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Helsingør Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 18. august Torsdag 18.08.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk oversigt 3 Status over igangværende LBR-indsatsområder,

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere