Resultatkontrakt. for. Erhvervs- og Turismeområdet. mellem. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Skive Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. for. Erhvervs- og Turismeområdet. mellem. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Skive Kommune"

Transkript

1 Resultatkontrakt for Erhvervs- og Turismeområdet mellem Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter og Skive Kommune Gældende for 1. januar 2012 til 31. december 2012

2 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1 Lovgrundlag 2 Afsnit 2 Resultatkontraktens formål 2 Afsnit 3 Præsentation af erhvervsoperatør 3 Afsnit 4 Baggrund 5 Afsnit 5 Ydelse og kravspecifikation Arrangementer, events, netværk og kurser Service A. Erhvervsservice - Iværksætteri B. Erhvervsservice Vejledning, sparring & 9 assistance 5.2.C. Service overfor turister og borgere Udvikling 14 Afsnit 6 Samarbejde med det regionale væksthus 17 Afsnit 7 Afrapportering og opfølgning 18 Afsnit 8 Økonomi 18 Underskrift 18 1

3 Afsnit 1 Lovgrundlag Kommunernes erhvervsfremmeindsats er reguleret gennem Lov nr. 602 af Lov om erhvervsfremme. Karakteren og omfanget af den kommunale erhvervsfremmeindsats er specificeret i 12 og siger: Kommunerne kan gennemføre og finansiere erhvervsserviceaktiviteter over for en åben kreds af iværksættere og virksomheder. Stk. 2 Den kommunale erhvervsservice kan bestå af information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomhed samt virksomhedsoverdragelse. Endvidere kan afholdes netværksmøder, kurser og lignende kollektive arrangementer. Ydelserne må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til den rådgivning og de andre aktiviteter, der tilbydes af private rådgivere og kursusudbydere. Stk. 3 Kommunerne kan drive erhvervsservice som en del af kommunens forvaltning eller i regi af selvstændige juridiske enheder. 13 siger: Kommunerne kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, bl.a. inden for 1. Innovation, vidensdeling og vidensopbygning 2. Anvendelse af ny teknologi 3. Etablering og udvikling af nye virksomheder 4. Udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer 5. Vækst og udvikling i turismeerhvervet 6. Udviklingsaktiviteter i yderområderne Afsnit 2 Resultatkontraktens formål I Skive Kommune er det politiske ansvar for erhvervs- og turismeområdet henlagt under et nyoprettet udvalg, som hedder Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. Det er dette udvalg, der er den politiske kontraktspart i Skive Kommune i forhold til denne aftale. Resultatkontrakten imellem Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) og Skive Kommune har følgende overordnede formål: Kontrakten skal skabe sammenhæng imellem Byrådets visioner, Erhvervspolitikken, Turisme- og oplevelsespolitiken og SET s strategier 2

4 Kontrakten skal præcisere, hvilke aktiviteter der skal iværksættes med henblik på, at nå de overordnede mål, der bl.a. er fastlagt i Skive Kommunes erhvervspolitik og turisme- og oplevelsespolitik. Kontrakten skal synliggøre og præcisere samarbejdsrelationerne mellem SET og Skive Kommune herunder samarbejdsaftale mellem Skive Kommune, Væksthus Midtjylland og SET. Kontrakten skal synliggøre SET s ydelser og serviceniveau i forhold til de midler Skive Byråd stiller til rådighed Kontrakten skal understøtte den decentrale opgaveløsning af erhvervsfremmeindsatsen, som er udgangspunktet i Skive Kommune Af hensyn til fleksibiliteten arbejdes der med 1 årige resultatkontrakter. Afsnit 3 Præsentation af operatøren Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) har til formål at fremme udviklingen på Skiveegnen, specielt hvad angår erhvervsvirksomheder, turisme og handel. SET skal være en dynamo i udviklingen af Skiveegnens erhvervsliv og gøre egnen til et attraktivt og aktivt handels- og turistområde. SET udfører vejledning, sparring, service og arrangementer overfor kommunens erhvervsliv og servicerer egnens gæster og borgere med turistinformation. SET er organiseret som en forening med pt. 420 medlemmer. SET, der har til huse i lejede lokaler, har adresse på Østerbro 7, 7800 Skive. SET ledes af en direktør, og beskæftiger udover turistchef, handelschef og erhvervschef 10 medarbejdere svarende til 12,9 årsværk. SET arbejder tæt sammen med Skive Kommune, men foreningen har selvstændig bestyrelse og medlemsvalgt formand. SET har overordnet set haft en positiv udvikling med tilgang af medlemmer og samarbejdspartnere samt en sund økonomi. 3

5 Organisationsdiagram for SET Direktør Sekretær Sekretær / Bureaumedarbejder Bogholder Event Manager / Handelscehf Turistchef Erhvervschef / Souschef Udviklingskonsulent Bureaumedarbejder Bureaumedarbejder Turistkonsulent Erhvervskonsulent / IT Seniorkonsulent Erhvervs- og udviklingskonsulent 4

6 Afsnit 4 Baggrund SETs bestyrelse afholdt strategiseminar den 9. november I forbindelse med dette seminar blev det besluttet, at SETs strategi fremover skal være 100% i overensstemmelse med Skive Kommunes aktuelle erhvervspolitik og turisme- og oplevelsespolitik. SETs strategi og handlingsplaner skal bruges til at udmønte politikkerne i tæt samarbejde med Skive Kommune og de relevante aktører. De overordnede strategiske udfordringer for SET de kommende år er flg.: - Opretholde en god erhvervsservice samtidig med en større fokusering på erhvervsudvikling - At få etableret et tættere samarbejde med detailhandelen - At få etableret en erhvervstænketank - At få etableret et antal turismeprojekter som skal videreudvikle egnen som turistdestination - Udvikling og styrkelse af turisterhvervet på egnen - Digitalisering og ny struktur af turistservice o Effektivisering via digitale løsninger, så der kan bruges mere tid på turismeudvikling - Nytænke arrangementer og events med henblik på en større egenindtjening, ny og bedre kundekanal samt bedre dialog med SETs interessenter. Nærværende resultatkontrakt skal ses i relation til resultatet af strategiseminaret. Det betyder bla., at resultatkontrakten for 2012 er mere kvalitativ end kvantitativ, end det har været tilfældet tidligere. Afsnit 5 Ydelse og kravspecifikation SET s funktioner ligger indenfor tre hovedområder: 1. Arrangementer, events, netværk og kurser 2. Service a. Erhvervsservice Iværksætteri b. Erhvervsservice Vejledning, sparring & assistance c. Service overfor turister og borgere 3. Udvikling 5

7 5.1. Arrangementer, events, netværk og kurser Afholdelse af erhvervsrelaterede arrangementer og aktiviteter SET afholder en række arrangementer af forskellig karakter. Fælles for dem alle er, at de, foruden et fagligt indhold, giver iværksættere og virksomheder mulighed for at indgå i dialog med hinanden. Foruden de traditionelle erhvervsarrangementer for lokale virksomheder planlægger SET, som noget nyt, at arrangere større arrangementer/events som skal sætte Skiveegnen på landkortet. SET vil i 2012 indgå samarbejde med lokale, regionale og nationale virksomheder og organisationer med henblik på at tiltrække faglige arrangementer med interesse for såvel det lokale som for et større geografisk område Offentlige udbud SET vil i samarbejde med Skive Kommune arrangere et antal kurser, som har til formål at undervise de lokale virksomheder i, hvad der skal til for at komme i betragtning til de lokale kommunale udbud. Kvaliteten måles vha. evalueringsskemaer Målet for 2012 er at få samarbejdsaftaler på plads gældende for sidste ½-år 2012 og Samt at indgå forhandlinger vedr. større arrangementer/events for At lokale virksomheder vinder nogle af de kommunale udbud. Opkvalificering af iværksættere og nystartede virksomheder i form af iværksætterkurser og drift af iværksætternetværk Iværksættere og nyetablerede virksomheder tilbydes forskellige former for lokalt netværk initieret af SET. I 2012 opereres med 3 forskellige netværk Alle lokale iværksættere tilbydes via dialog med en etableringsvejleder deltagelse i et af de tre netværk. Iværksætternetværk Godt i gang- netværket Kvinder på Vej -netværket Afholdelse af to iværksætterkurser med tilfredse deltagere. Potentielle iværksættere og nyetablerede virksomheder tilbydes deltagelse i modulopdelt iværksætterkursus i foråret og efteråret. Efterfølgende måles vha. evalueringsskemaer - kvaliteten og tilfredsheden med forløbene. 6

8 Drift og tovholderfunktion i 4 virksomhedsnetværk mhp. sparring og kompetenceudvikling. Lean-netværket Flere gæster hos netværkets deltager Ejerledernetværket. Netværket for oplevelsesøkonomi. Ved udgivelse af publikation, at øge synligheden af netværkets medlemmer. Desuden ved at nogle af netværkets medlemmer deltager i festivalen I DNA 2012 Målet er, som minimum, at fastholde netværkenes nuværende medlemstal. LederVækst Særlig indsats for handelslivet i Skive i form af markedsføringstiltag og events. Skærpe Skives og Skive Citys profil som handelsområde overfor faste og potentielle nye kunder. Ved massiv markedsføring og redaktionel omtale i forb. med kampagnen Køb lokalt. Dette skal bl.a. ske i form af afholdelse af torvemarkeder og forskellige arrangementer i midtbyen. Implementering af Skive App, indeholdende info om medlemmer og aktivitetskalender Lancering og massiv downloading af App en blandt borgere og gæster Service 5.2.A. Erhvervsservice - Iværksætteri Generel vejledning til potentielle iværksættere og nystartede virksomheder, herunder henvisning til specialrådgivere. Det er et mål at bevare en høj overlevelsesrate, som min. er på niveau med landsgennemsnittet. Tilfredsstillende vejledning (via PRO START) af iværksættere ved en faglig kompetent etableringsvejleder hos SET. Konstatering ud fra SET s egne undersøgelser evt. suppleret med data fra Danmarks statistik. Alle potentielle, lokale iværksættere tilbydes professionel og uvildig vejledning/ sparring. Dog sættes særlig fokus på mere perspektivrige 7

9 iværksættere, der således tilbydes udvidet hjælp. Tilfredsheden måles bl.a. ved hjælp af evalueringsskemaer til de iværksættere, der modtager vejledningen. Opretholde og udbygge samarbejdet med lokale rådgivere omkring iværksætterrådgivning. Kendskabsgraden blandt de lokale rådgivere i relation til SET (og specielt til SETs etableringsvejledning) skal være høj. Måles bl.a. i relation til henvisninger fra disse til SET. Særlig indsats i forhold til potentielle vækstiværksættere Inddragelse af Væksthus Midtjylland og START Midtprogrammet. Resultatkrav som specificeret i samarbejdsaftalen mellem Skive Kommune, Væksthus Midtjylland og SET. Der sættes fokus på at spotte de iværksættere, der har et særligt vækstpotentiale. Dette sket via en screening på 1. vejledningsmøde eller anden form for kontakt. Iværksætterkulturen på Skiveegnen Det er et mål, at Skive er med i opløbet om at blive Årets iværksætterby i SET vil arbejde for at sikre at rammebetingelserne er tilstede for at målet nås. SET har som mål at fremme iværksætterkulturen blandt unge studerende i Skive kommune. SET indsender en ansøgning, som muliggør deltagelse i opløbet. Der arbejdes kontinuerligt med at gøre eksisterende tilbud endnu bedre samt skabe nye aktuelle tilbud. Dette sker gennem et tæt samarbejde med de lokale erhvervsskoler og Skive Gymnasium bl.a. i form af tilbud om indlæg vedr. iværksætteri, materialer og deltagelse i mindre projekter i skolernes regi. 8

10 5.2.B. Erhvervsservice vejledning, sparring & assistance Særlig indsats i forhold til eksisterende virksomheder med vækstpotentiale Inddragelse af Væksthus Midtjylland og relevante programmer. Resultatkrav som specificeret i samarbejdsaftalen mellem Skive Kommune, Væksthus Midtjylland og SET Der sættes særlig fokus på at spotte de virksomheder, der har et vækstpotentiale. Dette sket hovedsageligt via en screening på første kontaktmøde samt via kontinuerligt at markedsføre de aktuelle programmer fra Væksthuset. Ansvarlig for Skives andel af projektet Iværksætteri og udvikling af landdistrikter (Vokseværket), initieret af Region Midtjylland. Projektet er startet i 2010 og afsluttes i medio For at skabe vækst og fastholde virksomheder og arbejdspladser i landdistrikterne deltager SET sammen med 13 yderkommuner i projektet, der har fokus på iværksættere og virksomheder med 0-10 ansatte. 1) SET skal: Gennemføre 88 vejledningsbesøg Projektet afsluttet i overensstemmelse med indsatserne beskrevet i indsatsafsnittet. At tilbyde detailhandlere i Skive rådgivning i forb. med projekt vokseværket Skabe 18 kontakter mellem virksomheder og videninstitutioner Henvise 4 iværksættere/virksomheder med vækstpotentiale til Væksthus Midtjylland. Vejlede 10 virksomheder om medfinansiering af nye projekter Assistere min. 2 virksomheder med ansøgning til LAG Oprette et virksomhedsnetværk Afholdelse af seminar mhp. på særlig vejledning og sparring overfor virksomheder, der opererer indenfor begrebet oplevelsesøkonomi. Der arbejdes med udviklingen af en videreførsel af projektet version

11 2) Forlængelse af projektet SET deltager i en forlængelse af projektet. Dette betyder, at SET skal varetage yderligere aktiviteter inden : Gennemføre min. 29 vejledningsbesøg Udføre diverse aktiviteter rettet mod målgruppen, svarende til 100 timer Deltagelse i Projekt IKraft, der omhandler implementering af nye IT-løsninger i virksomheder. SET samarbejder med konsulenter tilknyttet IKraftprojektet. Der samarbejdes om markedsføring af tiltaget, screening af virksomheder samt gennemførsel af konkrete opgaver og projekter. Der samarbejdes også omkring tværkommunale arrangementer og projekter. Der skal i perioden skabes kontakt til en række virksomheder, som tilbydes rådgivning og sparring samt deltagelse i arrangementer og projekter. Der afholdes i perioden workshop for primært detailhandlere. 5.2.C. Service overfor turister og borgere Markedsføring og profilering af Skive kommune som turistområde. Opdatering af hjemmesiden visitskive.dk på dansk, tysk og engelsk Lancering og implementering af Skive App en indeholdende medlemsinfo, nyheder og aktivitetskalender Inddatering af alle relevante turistprodukter i Skive kommune til VisitDenmarks landsdækkende database (Guide-Danmark) Profilering af Skiveegnen som turistmål via: pressen Øget trafik på hjemmesiden Lancering og massiv downloading af App en blandt borgere og gæster. Aktuelle oplysninger til synliggørelse af egnens turistaktører og tilbud internationalt Synliggørelse af egnens turistaktører og tilbud sociale medier Udgivelse af relevante temafoldere og kort, herunder Synliggørelse af egnens turistaktører 10

12 bykort, vandre- og cykelkort og turfoldere efter behov Udgivelse af VisitSkive, den fælles turistbrochure for hele Skiveegnen Løbende profilering af aktiviteter på væsentlige aktivitetskalendere Skive guiderne sekretariat for guidekorpset samt koordinator på udbud af guidede ture Udarbejdelse af målgruppeanalyse og markedsstrategi i samarbejde med turisterhvervet og oplevelsesklyngerne (jf. turisme- og oplevelsespolitikken) Udbredelse af Skives nye brand, Rent Liv Koordinering af fælles markedsføringskampagner til profilering af Skiveegnen som turistmål. SET skal fungere som platform og koordinator for fælles markedsføringsaktiviteter ud fra medlemmernes ønsker, herunder: og tilbud og deraf øget turismeomsætning Synliggørelse af egnens turistaktører og tilbud og deraf øget turismeomsætning Synliggørelse af egnens mange oplevelser for turisterne. Professionel formidling af området. Målrettet markedsføring (value for money) Koordineret kommunikation udadtil Koordineret og slagkraftig kommunikation og markedsføring overfor potentielle turister Messedeltagelse (ex. Ferie for Alle) Annoncekampagner Webkampagner Events Videreudvikling og afholdelse af Herregårdenes Dag 2012 Salg og videreudvikling af turforslag og pakkerejser til: Udvikling i besøgstal Inddragelse af pejlemærkerne fra RENT LIV Markedsføring af området samt øget salg hos aktørerne Individuelle gæster Grupperejsende Deltagelse i det fælles Limfjordssamarbejde, Netværk Limfjorden: Aktiv deltagelse i netværkets aktiviteter, herunder projekter og initiativer vedr. havneudvikling Deltagelse i netværkets organisering (bestyrelse og forretningsudvalg) Indflydelse på og udbytte af det koordinerede samarbejde omkring Limfjorden som samlet destination. Øget beskæftigelse og øget turismeomsætning i Limfjordsturismen generelt. Sekretariat og koordinator for 11

13 Limfjordsfortællingerne for hele Limfjordsområdet Produktudvikling af tilbud for erhvervsliv og foreninger Deltagelse i det regionale turismeudviklingsarbejde, Midtjysk Turisme: Aktiv deltagelse i udviklingsselskabets aktiviteter og møder deltagelse i udviklingsselskabets organisering (følgegruppe og repræsentantskab) Deltagelse i De Digitale Informationspiloter Bindeled ml. MT og de lokale turistaktører Sekretær for Fagrådet for kultur, turisme og erhverv Indflydelse på og udbytte af det koordinerede samarbejde omkring den midtjyske/regionale turismesatsning Øget beskæftigelse og øget turismeomsætning i den regionale turisme generelt. Sparring og input Opbakning til fagrådet Projektet Salling Sport. Videreudvikle og øge kendskabet til Salling Sport som led i markedsføringen af Skiveegnen som maritim feriedestination, herunder: Fast aktivitetsprogram i sommerferien Afholdelse af Ungetræf i sommerferien Fortsat fokus på det maritime Fokus på det maritime Synliggørelse af egnens tilbud til de unge Flere deltagere på aktiviteterne Øget turismeomsætning. Implementering af aktiviteterne på skive app en Pressebearbejdning Profilering i pressen gennem Løbende pressebearbejdning Plan for udsendelse af pressemeddelelser til både lokale og landsdækkende medier Synliggørelse af egnens turistaktører og tilbud og deraf øget turismeomsætning 12

14 Samarbejde med Midtjysk Turisme om gennemførelse af presseture Brug af sociale medier for spredning af budskab Kompetent og faglig korrekt information og service overfor gæster, borgere og virksomheder på Skiveegnen. Overordnet ansvar for og koordinering af turistserviceringen i Skive Kommune, herunder drift af autoriseret bureauet i Skive samt driftsaftaler med informationsstederne i Glyngøre, Spøttrup og på Fur. Tilfredse turister Salg/gensalg Implementering af ny struktur for fælles drift af turistservicering i Skive Kommune Fastholdelse af status som Grønt i -bureau på bureauet i Skive jf. Autorisationsudvalget krav til bemanding, kompetencer, åbningstider og sortiment. Bureauet har centerfunktion for egnens øvrige informationssteder. Tilfredse turister Professionel service til gæsterne Salg/gensalg 13

15 Afsnit 5.3. Udvikling For at understøtte samt skabe innovation og erhvervsudvikling på Skiveegnen, planlægger SET at deltage i forskellige udviklingsprojekter Energieffektivisering Energirenovering Skive-Viborg SET initierer i samarbejde med en række relevante partnere - projektet, hvis formål er at afdække lokale bygge- og anlægsvirksomheders behov for efter- og videreuddannelse i forhold til energirenovering. Målet er at styrke lokale håndværkeres position på markedet for energirenovering og bidrage til at modvirke effekterne af nedgangen i nybyggeriet. SET varetager via en intern projektleder udviklingsarbejdet og realiseringen af projektets mål. t er at få startet efterog videreuddannelsen af håndværkerne i 2012, samt skabe rammerne for at de private boligejere begynder at energirenovere deres boliger. At få økonomisk støtte fra Region Midtjylland til etablering af sekretariat, som kan levere support til aktiviteten. Energieffektivisering i virksomhederne SET undersøger muligheden for at etablere en aktivitet, som skal hjælpe de lokale virksomheder med energieffektivisering (eksempelvis varme og ventilation) At få etableret en aktivitet med økonomisk støtte fra Region Midtjylland. Etablering af Videncenter for Intelligente Energisystemer SET initierer i samarbejde med en række relevante partnere realiseringen af centeret, hvis formål er proaktivt at bidrage til en positiv erhvervsudvikling med udgangspunkt i grøn energi og bæredygtige teknologier. De overordnede mål er: - Tiltrække og generere viden og nye muligheder inden for intelligente energisystemer SET varetager via en intern projektleder udviklingsarbejdet og realiseringen af projektets mål. I 2012 er succeskriterierne: - At få økonomisk støtte fra Region Midtjylland Det forberedende arbejde for 14

16 - Bidrage til relateret udvikling af nye kompetencer, produkter, og produktionsmetoder (herunder også (erhvervs-)turisme) - Skabe nye, tværfaglige samarbejdsmetoder - Generere arbejdspladser og relaterede uddannelser etablering af videnscenteret Etablering af netværk af virksomheder og relevante videninstitutioner omkring SET og Energibyen fokus på udvikling af nye arbejdsformer, produkter, produktionsmetoder og ny teknologi Formel etablering ansøgning, vision Ressourceafdækning herunder styrker og kompetencer i virksomheder og eksisterende netværk, identifikation af nationale og internationale kompetencemiljøer Etablering af mentorkorps SET vil udvikle et koncept for et lokalt mentorkorps bestående af virksomhedsledere primært fra virksomheder i Skive kommune. Målet med dannelse af mentorkorpset er primært at tilbyde iværksættere rådgivning og sparring fra erfarne virksomhedsledere. r SET udvikler et koncept for etableringen af mentorkorpset og gennemfører herefter realiseringen af projektet. Varetager herefter drift og markedsføring af korpset. Etablering af Erhvervstænketank SET vil forsøge at etablere en erhvervstænketank, som skal levere input til SET s bestyrelse og Skive Kommune omkring erhvervsudviklingsaktiviteter på egnen. At få etableret tænketanken bestående af relevante og toneangivende erhvervsfolk. Tænketanken skal bruges til at forankre erhvervsudviklingsaktiviteter hos relevante aktører på Skiveegnen. 15

17 Etablering af erhvervsudviklingsaktiviteter med støtte fra Region Midtjylland I samarbejde med Region Midtjylland og Skive Kommune at undersøge muligheden for at etablere et antal erhvervsudviklingsaktiviteter, som skal skabe vækst på Skiveegnen. Mulighederne vil blive undersøgt inden for områderne: - Iværksætteri - Innovation og forretningsudvikling - Turisme - Fødevarer I 2012 er målet at få afdækket mulighederne og evt. få startet et antal erhvervsudviklingsaktiviteter. Etablering af erhvervsudviklingsaktiviteter sammen med de lokale uddannelsesinstitutioner. SET vil afdække mulighederne for at inddrage de lokale uddannelsesinstitutioner i fremtidige erhvervsudviklingsaktiviteter. Dette skal ses i sammenhæng med visionen om at Campus Skive skal have en erhvervsprofil At få skabt et konkret samarbejdsprojekt med en af uddannelsesinstitutionerne. Udvikling af Skive Kommune s Erhvervspolitik SET vil bidrage til udviklingen af Skive Kommunens Erhvervspolitik i tæt samarbejde med Skive Kommune s forvaltning Erhvervspolitikken er færdiggjort og godkendt ultimo Deltagelse i følgende turismeudviklingsprojekter Grøn Vækst i Limfjorden projektsamarbejde med Struer, Holstebro og Lemvig kommuner om mersalg og øget turisme i den midtjyske del af Limfjorden via bl.a.: Agentnet Øget beskæftigelse og turismeomsætning Opfyldelse af delmål jf. projektansøgning Pakketilbud Bookingportal Markedsføring på nærmarkederne Loyalitetsprogram Deltagelse i projektet Cykelsafari på Fur for øget cykelturisme på øen. Flere cykelturister 16

18 Deltagelse i arbejdsgruppen bag molerlandskabernes kandidatur til UNESCOs Verdensnaturarvliste. Deltagelse i Energibyen Skives aktiviteter for øget erhvervsturisme til Skiveegnen, herunder assistance til tiltrækning og afvikling af delegationsbesøg. Tovholder for Inspirationsforum samarbejdsforum for de fire turistforeninger/de fire klynger i turismeog oplevelsespolitikken, herunder: International anerkendelse og synliggørelse af området. Øget erhvervsturisme Øget fokus på energi og bæredygtighed Koordinering af lokale tiltag Øget samarbejde blandt aktører Afvikling af produktkendskabstur for SETs medlemmer til nye turistvirksomheder forud for den nye sæson. Afholdelse af fælles sæsonstartmøde for turisterhvervet SET deltager i udmøntningen af Skive Kommunes Turisme- og Oplevelsesøkonomi. Arbejdet vil være i overensstemmelse med den handlingsplan, som SET udarbejder i samarbejde med Skive Kommune s forvaltning Deltagelse i koordineringsmøder med Skive kommunes afdelinger. Koordineret indsats for den fremtidige turismeudvikling Opfyldelse af handlingsplan Koordineret indsats for den fremtidige turismeudvikling og markedsføring Digitalisering af turistinformation Etablering af digital turistinformation på udvalgte knudepunkter i Skive Kommune (herunder havne) som supplement til den eksisterende turistservice Tilfredse turister Professionel og tidssvarende service til gæsterne Afsnit 6 Samarbejde med det regionale væksthus Samarbejde med Væksthus Midtjylland Væksthus Midtjylland, Skive Kommune og Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter har for 2012 indgået en særskilt samarbejdsaftale. Aftalen definerer bl.a. rollefordelingen i forbindelse med den lokale og den specialiserede erhvervsservice og de gensidige forpligtigelser i forbindelse med samarbejdet. 17

19 Som udgangspunkt er rollerne fordelt således, at Væksthuset varetager den specialiserede rådgivning og SET varetager den generelle rådgivning af iværksættere og virksomheder. Aftalen evalueres og justeres årligt i henhold til de i aftalen formulerede resultatmål. SET har desuden forpligtiget sig til at deltage i Væksthus Midtjyllands kompetenceudviklingsforløb samt afholde regelmæssige møder med Væksthuset. Afsnit 7 Afrapportering og opfølgning Hvert år i januar kvartal skal der ske en skriftlig afrapportering over det forgangne års forløb. Afrapporteringen udarbejdes af SET og skal indeholde en sammenstilling af de opstillede mål og den faktiske målopfyldelse, som den er forløbet. Afrapporteringen forelægges bestyrelsen for SET, hvorefter den sendes til udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi samt Økonomiudvalget. Resultatkontrakt for det følgende år udarbejdes og godkendes i bestyrelsen for SET og ovennævnte politiske udvalg i 4. kvartal året inden. Afsnit 8 Økonomi Skive Kommune yder et tilskud til driften af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Tilskuddet udgør i 2012 kr Skive kommune påtager sig udgiften til deltagelse i projekt Vokseværket, der udgør kr. i Større opgaver fra Skive Kommune, som ligger uden for rammer og ordlyd, af denne aftale kan udføres af SET mod betaling eller væsentlig omprioritering af de i kontrakten anførte opgaver. Det er politisk aftalt i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2011, at tilskuddet reduceres med kr i Beløbene er afsat i 2010 priser og kan blive ændret ved budgetlægning for 2013 eller følgende år. 18

20 Dato, Dato, Skive Kommune Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 19

Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011

Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011 Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Vision og mission... 2 3 SET s strategi 2011... 2 3.1 Overordnede aktiviteter... 3 3.1.1 Medlemmer...

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne:

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: 2. oktober 2012 Kontraktudkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: Allerød Egedal Fredensborg Frederikssund Furesø Gribskov Hillerød Helsingør Hørsholm

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013

Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013 Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013 Indledning: Bestyrelsen arbejder ud fra en mission for VisitHerning, som er: Turismen skaber resultater for byen, regionen ved at positionere Herning som

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem

Samarbejdsaftale. mellem Samarbejdsaftale mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande og Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune og uddannelsesinstitutioner om aktiviteter i tilknytning til Uddannelsesby Herning Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til forundersøgelse i testprojekt

Læs mere

Partnerskabet Enjoy Limfjorden

Partnerskabet Enjoy Limfjorden Partnerskabet Enjoy Limfjorden Indstilling Det indstilles At samarbejdet mellem Holstebro, Struer, Lemvig og Skive kommuner om Enjoy Limfjorden gøres permanent fra 1. januar 2015 At samarbejdet koordineres

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Velkommen til Generalforsamling Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Program 17.00: Velkomst v/ formand Franz Cuculiza Generalforsamling ifølge dagsorden 17.45: Foredrag: Nils Elmark, Fremtidsforsker

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29. Resultatkontrakt Vedrørende Grøn Vækst Limfjorden Journalnummer: 13376231511 Start og slutdato: 2. april 2012 29. oktober 2014 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Rammeaftale mellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsråd om løsning af erhvervsfremmeopgaver (2015-2017)

Rammeaftale mellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsråd om løsning af erhvervsfremmeopgaver (2015-2017) Rammeaftale mellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsråd om løsning af erhvervsfremmeopgaver (2015-2017) Januar 2015 Aftalens parter Odsherred Kommune Nyvej 22 4573 Højby Tlf.nr. (+45) 59 66 66 66

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune

Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dato: 03.03..2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune Møder med foreningerne Som opfølgning

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29. Resultatkontrakt Vedrørende Grøn Vækst Limfjorden Journalnummer: 1-33-76-23-15-11 Start- og slutdato: 2. april 2012 29. oktober 2014 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgave i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af afslutningskonference

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 2010 Skiveegnen www.skiveet.dk Limfjords Camping og Vandland 2 Indholdsfortegnelse 3 Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 4 Indledning 5 Medlemskontakt

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Statusrapport vedr. turisme

Statusrapport vedr. turisme Statusrapport vedr. turisme Skabelon til opgavebesvarelsen i afklaringsfasen 1. kortlægning af områdets økonomi budgettal for 2005 Se samlet skema Se samlet skema Se samlet skema regnskabstal Se samlet

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Markedsføringsgruppen

Markedsføringsgruppen Udvalgets sammensætning: Repræsentanter for kommunerne: Lone Jager Neldeberg - Ikast-Brande Kommune Mette Højborg - Herning Kommune Kristian Brøns Nielsen - Viborg Kommune Bo Kristensen - Syddjurs Kommune

Læs mere