Resultatkontrakt. for. Erhvervs- og Turismeområdet. mellem. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Skive Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. for. Erhvervs- og Turismeområdet. mellem. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Skive Kommune"

Transkript

1 Resultatkontrakt for Erhvervs- og Turismeområdet mellem Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter og Skive Kommune Gældende for 1. januar 2012 til 31. december 2012

2 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1 Lovgrundlag 2 Afsnit 2 Resultatkontraktens formål 2 Afsnit 3 Præsentation af erhvervsoperatør 3 Afsnit 4 Baggrund 5 Afsnit 5 Ydelse og kravspecifikation Arrangementer, events, netværk og kurser Service A. Erhvervsservice - Iværksætteri B. Erhvervsservice Vejledning, sparring & 9 assistance 5.2.C. Service overfor turister og borgere Udvikling 14 Afsnit 6 Samarbejde med det regionale væksthus 17 Afsnit 7 Afrapportering og opfølgning 18 Afsnit 8 Økonomi 18 Underskrift 18 1

3 Afsnit 1 Lovgrundlag Kommunernes erhvervsfremmeindsats er reguleret gennem Lov nr. 602 af Lov om erhvervsfremme. Karakteren og omfanget af den kommunale erhvervsfremmeindsats er specificeret i 12 og siger: Kommunerne kan gennemføre og finansiere erhvervsserviceaktiviteter over for en åben kreds af iværksættere og virksomheder. Stk. 2 Den kommunale erhvervsservice kan bestå af information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomhed samt virksomhedsoverdragelse. Endvidere kan afholdes netværksmøder, kurser og lignende kollektive arrangementer. Ydelserne må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til den rådgivning og de andre aktiviteter, der tilbydes af private rådgivere og kursusudbydere. Stk. 3 Kommunerne kan drive erhvervsservice som en del af kommunens forvaltning eller i regi af selvstændige juridiske enheder. 13 siger: Kommunerne kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, bl.a. inden for 1. Innovation, vidensdeling og vidensopbygning 2. Anvendelse af ny teknologi 3. Etablering og udvikling af nye virksomheder 4. Udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer 5. Vækst og udvikling i turismeerhvervet 6. Udviklingsaktiviteter i yderområderne Afsnit 2 Resultatkontraktens formål I Skive Kommune er det politiske ansvar for erhvervs- og turismeområdet henlagt under et nyoprettet udvalg, som hedder Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. Det er dette udvalg, der er den politiske kontraktspart i Skive Kommune i forhold til denne aftale. Resultatkontrakten imellem Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) og Skive Kommune har følgende overordnede formål: Kontrakten skal skabe sammenhæng imellem Byrådets visioner, Erhvervspolitikken, Turisme- og oplevelsespolitiken og SET s strategier 2

4 Kontrakten skal præcisere, hvilke aktiviteter der skal iværksættes med henblik på, at nå de overordnede mål, der bl.a. er fastlagt i Skive Kommunes erhvervspolitik og turisme- og oplevelsespolitik. Kontrakten skal synliggøre og præcisere samarbejdsrelationerne mellem SET og Skive Kommune herunder samarbejdsaftale mellem Skive Kommune, Væksthus Midtjylland og SET. Kontrakten skal synliggøre SET s ydelser og serviceniveau i forhold til de midler Skive Byråd stiller til rådighed Kontrakten skal understøtte den decentrale opgaveløsning af erhvervsfremmeindsatsen, som er udgangspunktet i Skive Kommune Af hensyn til fleksibiliteten arbejdes der med 1 årige resultatkontrakter. Afsnit 3 Præsentation af operatøren Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) har til formål at fremme udviklingen på Skiveegnen, specielt hvad angår erhvervsvirksomheder, turisme og handel. SET skal være en dynamo i udviklingen af Skiveegnens erhvervsliv og gøre egnen til et attraktivt og aktivt handels- og turistområde. SET udfører vejledning, sparring, service og arrangementer overfor kommunens erhvervsliv og servicerer egnens gæster og borgere med turistinformation. SET er organiseret som en forening med pt. 420 medlemmer. SET, der har til huse i lejede lokaler, har adresse på Østerbro 7, 7800 Skive. SET ledes af en direktør, og beskæftiger udover turistchef, handelschef og erhvervschef 10 medarbejdere svarende til 12,9 årsværk. SET arbejder tæt sammen med Skive Kommune, men foreningen har selvstændig bestyrelse og medlemsvalgt formand. SET har overordnet set haft en positiv udvikling med tilgang af medlemmer og samarbejdspartnere samt en sund økonomi. 3

5 Organisationsdiagram for SET Direktør Sekretær Sekretær / Bureaumedarbejder Bogholder Event Manager / Handelscehf Turistchef Erhvervschef / Souschef Udviklingskonsulent Bureaumedarbejder Bureaumedarbejder Turistkonsulent Erhvervskonsulent / IT Seniorkonsulent Erhvervs- og udviklingskonsulent 4

6 Afsnit 4 Baggrund SETs bestyrelse afholdt strategiseminar den 9. november I forbindelse med dette seminar blev det besluttet, at SETs strategi fremover skal være 100% i overensstemmelse med Skive Kommunes aktuelle erhvervspolitik og turisme- og oplevelsespolitik. SETs strategi og handlingsplaner skal bruges til at udmønte politikkerne i tæt samarbejde med Skive Kommune og de relevante aktører. De overordnede strategiske udfordringer for SET de kommende år er flg.: - Opretholde en god erhvervsservice samtidig med en større fokusering på erhvervsudvikling - At få etableret et tættere samarbejde med detailhandelen - At få etableret en erhvervstænketank - At få etableret et antal turismeprojekter som skal videreudvikle egnen som turistdestination - Udvikling og styrkelse af turisterhvervet på egnen - Digitalisering og ny struktur af turistservice o Effektivisering via digitale løsninger, så der kan bruges mere tid på turismeudvikling - Nytænke arrangementer og events med henblik på en større egenindtjening, ny og bedre kundekanal samt bedre dialog med SETs interessenter. Nærværende resultatkontrakt skal ses i relation til resultatet af strategiseminaret. Det betyder bla., at resultatkontrakten for 2012 er mere kvalitativ end kvantitativ, end det har været tilfældet tidligere. Afsnit 5 Ydelse og kravspecifikation SET s funktioner ligger indenfor tre hovedområder: 1. Arrangementer, events, netværk og kurser 2. Service a. Erhvervsservice Iværksætteri b. Erhvervsservice Vejledning, sparring & assistance c. Service overfor turister og borgere 3. Udvikling 5

7 5.1. Arrangementer, events, netværk og kurser Afholdelse af erhvervsrelaterede arrangementer og aktiviteter SET afholder en række arrangementer af forskellig karakter. Fælles for dem alle er, at de, foruden et fagligt indhold, giver iværksættere og virksomheder mulighed for at indgå i dialog med hinanden. Foruden de traditionelle erhvervsarrangementer for lokale virksomheder planlægger SET, som noget nyt, at arrangere større arrangementer/events som skal sætte Skiveegnen på landkortet. SET vil i 2012 indgå samarbejde med lokale, regionale og nationale virksomheder og organisationer med henblik på at tiltrække faglige arrangementer med interesse for såvel det lokale som for et større geografisk område Offentlige udbud SET vil i samarbejde med Skive Kommune arrangere et antal kurser, som har til formål at undervise de lokale virksomheder i, hvad der skal til for at komme i betragtning til de lokale kommunale udbud. Kvaliteten måles vha. evalueringsskemaer Målet for 2012 er at få samarbejdsaftaler på plads gældende for sidste ½-år 2012 og Samt at indgå forhandlinger vedr. større arrangementer/events for At lokale virksomheder vinder nogle af de kommunale udbud. Opkvalificering af iværksættere og nystartede virksomheder i form af iværksætterkurser og drift af iværksætternetværk Iværksættere og nyetablerede virksomheder tilbydes forskellige former for lokalt netværk initieret af SET. I 2012 opereres med 3 forskellige netværk Alle lokale iværksættere tilbydes via dialog med en etableringsvejleder deltagelse i et af de tre netværk. Iværksætternetværk Godt i gang- netværket Kvinder på Vej -netværket Afholdelse af to iværksætterkurser med tilfredse deltagere. Potentielle iværksættere og nyetablerede virksomheder tilbydes deltagelse i modulopdelt iværksætterkursus i foråret og efteråret. Efterfølgende måles vha. evalueringsskemaer - kvaliteten og tilfredsheden med forløbene. 6

8 Drift og tovholderfunktion i 4 virksomhedsnetværk mhp. sparring og kompetenceudvikling. Lean-netværket Flere gæster hos netværkets deltager Ejerledernetværket. Netværket for oplevelsesøkonomi. Ved udgivelse af publikation, at øge synligheden af netværkets medlemmer. Desuden ved at nogle af netværkets medlemmer deltager i festivalen I DNA 2012 Målet er, som minimum, at fastholde netværkenes nuværende medlemstal. LederVækst Særlig indsats for handelslivet i Skive i form af markedsføringstiltag og events. Skærpe Skives og Skive Citys profil som handelsområde overfor faste og potentielle nye kunder. Ved massiv markedsføring og redaktionel omtale i forb. med kampagnen Køb lokalt. Dette skal bl.a. ske i form af afholdelse af torvemarkeder og forskellige arrangementer i midtbyen. Implementering af Skive App, indeholdende info om medlemmer og aktivitetskalender Lancering og massiv downloading af App en blandt borgere og gæster Service 5.2.A. Erhvervsservice - Iværksætteri Generel vejledning til potentielle iværksættere og nystartede virksomheder, herunder henvisning til specialrådgivere. Det er et mål at bevare en høj overlevelsesrate, som min. er på niveau med landsgennemsnittet. Tilfredsstillende vejledning (via PRO START) af iværksættere ved en faglig kompetent etableringsvejleder hos SET. Konstatering ud fra SET s egne undersøgelser evt. suppleret med data fra Danmarks statistik. Alle potentielle, lokale iværksættere tilbydes professionel og uvildig vejledning/ sparring. Dog sættes særlig fokus på mere perspektivrige 7

9 iværksættere, der således tilbydes udvidet hjælp. Tilfredsheden måles bl.a. ved hjælp af evalueringsskemaer til de iværksættere, der modtager vejledningen. Opretholde og udbygge samarbejdet med lokale rådgivere omkring iværksætterrådgivning. Kendskabsgraden blandt de lokale rådgivere i relation til SET (og specielt til SETs etableringsvejledning) skal være høj. Måles bl.a. i relation til henvisninger fra disse til SET. Særlig indsats i forhold til potentielle vækstiværksættere Inddragelse af Væksthus Midtjylland og START Midtprogrammet. Resultatkrav som specificeret i samarbejdsaftalen mellem Skive Kommune, Væksthus Midtjylland og SET. Der sættes fokus på at spotte de iværksættere, der har et særligt vækstpotentiale. Dette sket via en screening på 1. vejledningsmøde eller anden form for kontakt. Iværksætterkulturen på Skiveegnen Det er et mål, at Skive er med i opløbet om at blive Årets iværksætterby i SET vil arbejde for at sikre at rammebetingelserne er tilstede for at målet nås. SET har som mål at fremme iværksætterkulturen blandt unge studerende i Skive kommune. SET indsender en ansøgning, som muliggør deltagelse i opløbet. Der arbejdes kontinuerligt med at gøre eksisterende tilbud endnu bedre samt skabe nye aktuelle tilbud. Dette sker gennem et tæt samarbejde med de lokale erhvervsskoler og Skive Gymnasium bl.a. i form af tilbud om indlæg vedr. iværksætteri, materialer og deltagelse i mindre projekter i skolernes regi. 8

10 5.2.B. Erhvervsservice vejledning, sparring & assistance Særlig indsats i forhold til eksisterende virksomheder med vækstpotentiale Inddragelse af Væksthus Midtjylland og relevante programmer. Resultatkrav som specificeret i samarbejdsaftalen mellem Skive Kommune, Væksthus Midtjylland og SET Der sættes særlig fokus på at spotte de virksomheder, der har et vækstpotentiale. Dette sket hovedsageligt via en screening på første kontaktmøde samt via kontinuerligt at markedsføre de aktuelle programmer fra Væksthuset. Ansvarlig for Skives andel af projektet Iværksætteri og udvikling af landdistrikter (Vokseværket), initieret af Region Midtjylland. Projektet er startet i 2010 og afsluttes i medio For at skabe vækst og fastholde virksomheder og arbejdspladser i landdistrikterne deltager SET sammen med 13 yderkommuner i projektet, der har fokus på iværksættere og virksomheder med 0-10 ansatte. 1) SET skal: Gennemføre 88 vejledningsbesøg Projektet afsluttet i overensstemmelse med indsatserne beskrevet i indsatsafsnittet. At tilbyde detailhandlere i Skive rådgivning i forb. med projekt vokseværket Skabe 18 kontakter mellem virksomheder og videninstitutioner Henvise 4 iværksættere/virksomheder med vækstpotentiale til Væksthus Midtjylland. Vejlede 10 virksomheder om medfinansiering af nye projekter Assistere min. 2 virksomheder med ansøgning til LAG Oprette et virksomhedsnetværk Afholdelse af seminar mhp. på særlig vejledning og sparring overfor virksomheder, der opererer indenfor begrebet oplevelsesøkonomi. Der arbejdes med udviklingen af en videreførsel af projektet version

11 2) Forlængelse af projektet SET deltager i en forlængelse af projektet. Dette betyder, at SET skal varetage yderligere aktiviteter inden : Gennemføre min. 29 vejledningsbesøg Udføre diverse aktiviteter rettet mod målgruppen, svarende til 100 timer Deltagelse i Projekt IKraft, der omhandler implementering af nye IT-løsninger i virksomheder. SET samarbejder med konsulenter tilknyttet IKraftprojektet. Der samarbejdes om markedsføring af tiltaget, screening af virksomheder samt gennemførsel af konkrete opgaver og projekter. Der samarbejdes også omkring tværkommunale arrangementer og projekter. Der skal i perioden skabes kontakt til en række virksomheder, som tilbydes rådgivning og sparring samt deltagelse i arrangementer og projekter. Der afholdes i perioden workshop for primært detailhandlere. 5.2.C. Service overfor turister og borgere Markedsføring og profilering af Skive kommune som turistområde. Opdatering af hjemmesiden visitskive.dk på dansk, tysk og engelsk Lancering og implementering af Skive App en indeholdende medlemsinfo, nyheder og aktivitetskalender Inddatering af alle relevante turistprodukter i Skive kommune til VisitDenmarks landsdækkende database (Guide-Danmark) Profilering af Skiveegnen som turistmål via: pressen Øget trafik på hjemmesiden Lancering og massiv downloading af App en blandt borgere og gæster. Aktuelle oplysninger til synliggørelse af egnens turistaktører og tilbud internationalt Synliggørelse af egnens turistaktører og tilbud sociale medier Udgivelse af relevante temafoldere og kort, herunder Synliggørelse af egnens turistaktører 10

12 bykort, vandre- og cykelkort og turfoldere efter behov Udgivelse af VisitSkive, den fælles turistbrochure for hele Skiveegnen Løbende profilering af aktiviteter på væsentlige aktivitetskalendere Skive guiderne sekretariat for guidekorpset samt koordinator på udbud af guidede ture Udarbejdelse af målgruppeanalyse og markedsstrategi i samarbejde med turisterhvervet og oplevelsesklyngerne (jf. turisme- og oplevelsespolitikken) Udbredelse af Skives nye brand, Rent Liv Koordinering af fælles markedsføringskampagner til profilering af Skiveegnen som turistmål. SET skal fungere som platform og koordinator for fælles markedsføringsaktiviteter ud fra medlemmernes ønsker, herunder: og tilbud og deraf øget turismeomsætning Synliggørelse af egnens turistaktører og tilbud og deraf øget turismeomsætning Synliggørelse af egnens mange oplevelser for turisterne. Professionel formidling af området. Målrettet markedsføring (value for money) Koordineret kommunikation udadtil Koordineret og slagkraftig kommunikation og markedsføring overfor potentielle turister Messedeltagelse (ex. Ferie for Alle) Annoncekampagner Webkampagner Events Videreudvikling og afholdelse af Herregårdenes Dag 2012 Salg og videreudvikling af turforslag og pakkerejser til: Udvikling i besøgstal Inddragelse af pejlemærkerne fra RENT LIV Markedsføring af området samt øget salg hos aktørerne Individuelle gæster Grupperejsende Deltagelse i det fælles Limfjordssamarbejde, Netværk Limfjorden: Aktiv deltagelse i netværkets aktiviteter, herunder projekter og initiativer vedr. havneudvikling Deltagelse i netværkets organisering (bestyrelse og forretningsudvalg) Indflydelse på og udbytte af det koordinerede samarbejde omkring Limfjorden som samlet destination. Øget beskæftigelse og øget turismeomsætning i Limfjordsturismen generelt. Sekretariat og koordinator for 11

13 Limfjordsfortællingerne for hele Limfjordsområdet Produktudvikling af tilbud for erhvervsliv og foreninger Deltagelse i det regionale turismeudviklingsarbejde, Midtjysk Turisme: Aktiv deltagelse i udviklingsselskabets aktiviteter og møder deltagelse i udviklingsselskabets organisering (følgegruppe og repræsentantskab) Deltagelse i De Digitale Informationspiloter Bindeled ml. MT og de lokale turistaktører Sekretær for Fagrådet for kultur, turisme og erhverv Indflydelse på og udbytte af det koordinerede samarbejde omkring den midtjyske/regionale turismesatsning Øget beskæftigelse og øget turismeomsætning i den regionale turisme generelt. Sparring og input Opbakning til fagrådet Projektet Salling Sport. Videreudvikle og øge kendskabet til Salling Sport som led i markedsføringen af Skiveegnen som maritim feriedestination, herunder: Fast aktivitetsprogram i sommerferien Afholdelse af Ungetræf i sommerferien Fortsat fokus på det maritime Fokus på det maritime Synliggørelse af egnens tilbud til de unge Flere deltagere på aktiviteterne Øget turismeomsætning. Implementering af aktiviteterne på skive app en Pressebearbejdning Profilering i pressen gennem Løbende pressebearbejdning Plan for udsendelse af pressemeddelelser til både lokale og landsdækkende medier Synliggørelse af egnens turistaktører og tilbud og deraf øget turismeomsætning 12

14 Samarbejde med Midtjysk Turisme om gennemførelse af presseture Brug af sociale medier for spredning af budskab Kompetent og faglig korrekt information og service overfor gæster, borgere og virksomheder på Skiveegnen. Overordnet ansvar for og koordinering af turistserviceringen i Skive Kommune, herunder drift af autoriseret bureauet i Skive samt driftsaftaler med informationsstederne i Glyngøre, Spøttrup og på Fur. Tilfredse turister Salg/gensalg Implementering af ny struktur for fælles drift af turistservicering i Skive Kommune Fastholdelse af status som Grønt i -bureau på bureauet i Skive jf. Autorisationsudvalget krav til bemanding, kompetencer, åbningstider og sortiment. Bureauet har centerfunktion for egnens øvrige informationssteder. Tilfredse turister Professionel service til gæsterne Salg/gensalg 13

15 Afsnit 5.3. Udvikling For at understøtte samt skabe innovation og erhvervsudvikling på Skiveegnen, planlægger SET at deltage i forskellige udviklingsprojekter Energieffektivisering Energirenovering Skive-Viborg SET initierer i samarbejde med en række relevante partnere - projektet, hvis formål er at afdække lokale bygge- og anlægsvirksomheders behov for efter- og videreuddannelse i forhold til energirenovering. Målet er at styrke lokale håndværkeres position på markedet for energirenovering og bidrage til at modvirke effekterne af nedgangen i nybyggeriet. SET varetager via en intern projektleder udviklingsarbejdet og realiseringen af projektets mål. t er at få startet efterog videreuddannelsen af håndværkerne i 2012, samt skabe rammerne for at de private boligejere begynder at energirenovere deres boliger. At få økonomisk støtte fra Region Midtjylland til etablering af sekretariat, som kan levere support til aktiviteten. Energieffektivisering i virksomhederne SET undersøger muligheden for at etablere en aktivitet, som skal hjælpe de lokale virksomheder med energieffektivisering (eksempelvis varme og ventilation) At få etableret en aktivitet med økonomisk støtte fra Region Midtjylland. Etablering af Videncenter for Intelligente Energisystemer SET initierer i samarbejde med en række relevante partnere realiseringen af centeret, hvis formål er proaktivt at bidrage til en positiv erhvervsudvikling med udgangspunkt i grøn energi og bæredygtige teknologier. De overordnede mål er: - Tiltrække og generere viden og nye muligheder inden for intelligente energisystemer SET varetager via en intern projektleder udviklingsarbejdet og realiseringen af projektets mål. I 2012 er succeskriterierne: - At få økonomisk støtte fra Region Midtjylland Det forberedende arbejde for 14

16 - Bidrage til relateret udvikling af nye kompetencer, produkter, og produktionsmetoder (herunder også (erhvervs-)turisme) - Skabe nye, tværfaglige samarbejdsmetoder - Generere arbejdspladser og relaterede uddannelser etablering af videnscenteret Etablering af netværk af virksomheder og relevante videninstitutioner omkring SET og Energibyen fokus på udvikling af nye arbejdsformer, produkter, produktionsmetoder og ny teknologi Formel etablering ansøgning, vision Ressourceafdækning herunder styrker og kompetencer i virksomheder og eksisterende netværk, identifikation af nationale og internationale kompetencemiljøer Etablering af mentorkorps SET vil udvikle et koncept for et lokalt mentorkorps bestående af virksomhedsledere primært fra virksomheder i Skive kommune. Målet med dannelse af mentorkorpset er primært at tilbyde iværksættere rådgivning og sparring fra erfarne virksomhedsledere. r SET udvikler et koncept for etableringen af mentorkorpset og gennemfører herefter realiseringen af projektet. Varetager herefter drift og markedsføring af korpset. Etablering af Erhvervstænketank SET vil forsøge at etablere en erhvervstænketank, som skal levere input til SET s bestyrelse og Skive Kommune omkring erhvervsudviklingsaktiviteter på egnen. At få etableret tænketanken bestående af relevante og toneangivende erhvervsfolk. Tænketanken skal bruges til at forankre erhvervsudviklingsaktiviteter hos relevante aktører på Skiveegnen. 15

17 Etablering af erhvervsudviklingsaktiviteter med støtte fra Region Midtjylland I samarbejde med Region Midtjylland og Skive Kommune at undersøge muligheden for at etablere et antal erhvervsudviklingsaktiviteter, som skal skabe vækst på Skiveegnen. Mulighederne vil blive undersøgt inden for områderne: - Iværksætteri - Innovation og forretningsudvikling - Turisme - Fødevarer I 2012 er målet at få afdækket mulighederne og evt. få startet et antal erhvervsudviklingsaktiviteter. Etablering af erhvervsudviklingsaktiviteter sammen med de lokale uddannelsesinstitutioner. SET vil afdække mulighederne for at inddrage de lokale uddannelsesinstitutioner i fremtidige erhvervsudviklingsaktiviteter. Dette skal ses i sammenhæng med visionen om at Campus Skive skal have en erhvervsprofil At få skabt et konkret samarbejdsprojekt med en af uddannelsesinstitutionerne. Udvikling af Skive Kommune s Erhvervspolitik SET vil bidrage til udviklingen af Skive Kommunens Erhvervspolitik i tæt samarbejde med Skive Kommune s forvaltning Erhvervspolitikken er færdiggjort og godkendt ultimo Deltagelse i følgende turismeudviklingsprojekter Grøn Vækst i Limfjorden projektsamarbejde med Struer, Holstebro og Lemvig kommuner om mersalg og øget turisme i den midtjyske del af Limfjorden via bl.a.: Agentnet Øget beskæftigelse og turismeomsætning Opfyldelse af delmål jf. projektansøgning Pakketilbud Bookingportal Markedsføring på nærmarkederne Loyalitetsprogram Deltagelse i projektet Cykelsafari på Fur for øget cykelturisme på øen. Flere cykelturister 16

18 Deltagelse i arbejdsgruppen bag molerlandskabernes kandidatur til UNESCOs Verdensnaturarvliste. Deltagelse i Energibyen Skives aktiviteter for øget erhvervsturisme til Skiveegnen, herunder assistance til tiltrækning og afvikling af delegationsbesøg. Tovholder for Inspirationsforum samarbejdsforum for de fire turistforeninger/de fire klynger i turismeog oplevelsespolitikken, herunder: International anerkendelse og synliggørelse af området. Øget erhvervsturisme Øget fokus på energi og bæredygtighed Koordinering af lokale tiltag Øget samarbejde blandt aktører Afvikling af produktkendskabstur for SETs medlemmer til nye turistvirksomheder forud for den nye sæson. Afholdelse af fælles sæsonstartmøde for turisterhvervet SET deltager i udmøntningen af Skive Kommunes Turisme- og Oplevelsesøkonomi. Arbejdet vil være i overensstemmelse med den handlingsplan, som SET udarbejder i samarbejde med Skive Kommune s forvaltning Deltagelse i koordineringsmøder med Skive kommunes afdelinger. Koordineret indsats for den fremtidige turismeudvikling Opfyldelse af handlingsplan Koordineret indsats for den fremtidige turismeudvikling og markedsføring Digitalisering af turistinformation Etablering af digital turistinformation på udvalgte knudepunkter i Skive Kommune (herunder havne) som supplement til den eksisterende turistservice Tilfredse turister Professionel og tidssvarende service til gæsterne Afsnit 6 Samarbejde med det regionale væksthus Samarbejde med Væksthus Midtjylland Væksthus Midtjylland, Skive Kommune og Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter har for 2012 indgået en særskilt samarbejdsaftale. Aftalen definerer bl.a. rollefordelingen i forbindelse med den lokale og den specialiserede erhvervsservice og de gensidige forpligtigelser i forbindelse med samarbejdet. 17

19 Som udgangspunkt er rollerne fordelt således, at Væksthuset varetager den specialiserede rådgivning og SET varetager den generelle rådgivning af iværksættere og virksomheder. Aftalen evalueres og justeres årligt i henhold til de i aftalen formulerede resultatmål. SET har desuden forpligtiget sig til at deltage i Væksthus Midtjyllands kompetenceudviklingsforløb samt afholde regelmæssige møder med Væksthuset. Afsnit 7 Afrapportering og opfølgning Hvert år i januar kvartal skal der ske en skriftlig afrapportering over det forgangne års forløb. Afrapporteringen udarbejdes af SET og skal indeholde en sammenstilling af de opstillede mål og den faktiske målopfyldelse, som den er forløbet. Afrapporteringen forelægges bestyrelsen for SET, hvorefter den sendes til udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi samt Økonomiudvalget. Resultatkontrakt for det følgende år udarbejdes og godkendes i bestyrelsen for SET og ovennævnte politiske udvalg i 4. kvartal året inden. Afsnit 8 Økonomi Skive Kommune yder et tilskud til driften af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Tilskuddet udgør i 2012 kr Skive kommune påtager sig udgiften til deltagelse i projekt Vokseværket, der udgør kr. i Større opgaver fra Skive Kommune, som ligger uden for rammer og ordlyd, af denne aftale kan udføres af SET mod betaling eller væsentlig omprioritering af de i kontrakten anførte opgaver. Det er politisk aftalt i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2011, at tilskuddet reduceres med kr i Beløbene er afsat i 2010 priser og kan blive ændret ved budgetlægning for 2013 eller følgende år. 18

20 Dato, Dato, Skive Kommune Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 19

Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011

Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011 Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Vision og mission... 2 3 SET s strategi 2011... 2 3.1 Overordnede aktiviteter... 3 3.1.1 Medlemmer...

Læs mere

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 2010 Skiveegnen www.skiveet.dk Limfjords Camping og Vandland 2 Indholdsfortegnelse 3 Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 4 Indledning 5 Medlemskontakt

Læs mere

Årsberetning 14. udvikling iværksætteri events service netværk

Årsberetning 14. udvikling iværksætteri events service netværk Årsberetning 14 udvikling iværksætteri events service netværk Indhold Kolofon 2 Indhold Kolofon 3 Om SET Medlemmer 4 Indledning 6 Erhvervsservice 7 Service, eks. virksomheder 9 Service, iværksættere 11

Læs mere

udvikling iværksætteri events service netværk Nr. 1 april 2012

udvikling iværksætteri events service netværk Nr. 1 april 2012 udvikling iværksætteri events service netværk Leder: Partnerskaber for vækst Egnen står over for nogle erhvervs- og turismemæssige udfordringer der gør, at SET har valgt at ændre strategisk retning. En

Læs mere

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Skiveegnen www.skiveet.dk DMV Industry 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 17 18 19 20 22 23 24 26 2 Indholdsfortegnelse Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Indledning

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2008 Projekt slut dato: 31-12-2010 Bevilling A: Midtjylland: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland Juni 2010 Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland 1. Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale om, at kommunerne overtager

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI 2013-2015

HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI 2013-2015 HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI 2013-2015 Læs om hvordan Albertslund Kommune vil udmønte erhvervsstrategien i 10 strategiske og 17 tværgående målbare initiativer www.albertslund.dk/erhvervsstrategi Indledning

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2012 ved Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) Indholdsfortegnelse

Evalueringsrapport for Resultatkontrakt 2012 ved Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) Indholdsfortegnelse srapport for Resultatkontrakt 2012 srapport for Resultatkontrakt 2012 ved Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA) Aabenraa Kommunes overordnede erhvervspolitiske målsætning er at skabe nye - samt fastholde og

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

EVALUERING AF WONDERFUL COPENHAGEN OG COPENHAGEN CAPACITY

EVALUERING AF WONDERFUL COPENHAGEN OG COPENHAGEN CAPACITY BILAG 3.2 NOVEMBER 2013 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF WONDERFUL COPENHAGEN OG COPENHAGEN CAPACITY RAPPORTUDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes

Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes DESTINATION SYDVESTJYLLAND Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen Sydvestjysk Udviklingsforum 03-01-2012 Ansøgning til Den Europæiske fond for

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere