Vejledning til brug ved kommunernes indberetning af data om jordforureninger, hvor kommunerne er tilsynsmyndighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til brug ved kommunernes indberetning af data om jordforureninger, hvor kommunerne er tilsynsmyndighed"

Transkript

1 Vejledning til brug ved kommunernes indberetning af data om jordforureninger, hvor kommunerne er tilsynsmyndighed I vejledningen gennemgås de oplysninger vedrørende forureninger, hvor kommunerne er tilsynsmyndighed, som skal indberettes til Miljøstyrelsen og Depotrådet via regionerne. Forureninger, der udelukkende består af lettere forurening, indberettes ikke. Indberetningen finder sted som en totalindberetning, således at alle lokaliteter, som tidligere er indberettet også indgår i dette års indberetning. Med henblik på at undgå dobbeltregistreringer og manglede opdatering af tidligere indberettede lokaliteter, fremsender regionen en oversigt til kommunerne over de oplysninger kommunen tidligere har indberettet. Kommunerne opdaterer de fremsendte oversigter, hvis der er sket nye aktiviteter på de indberettede lokaliteter og returnerer disse til regionen. Oplysninger om forureninger, som ikke tidligere er indberettet, indberettes på vedlagte skema og fremsendes ligeledes til regionen. Regionen inddaterer oplysningerne og fremsender en samlet elektronisk indberetning til DKJord, hvorfra Miljøstyrelsen henter data. Region og kommune har mulighed for at aftale en anden procedure. Kommunerne opfordres til at benytte sig af digitale løsninger, som regionen evt. stiller til rådighed. Indberetningerne foretages efter kodelister. Kodelisterne er i stor udstrækning indarbejdet i oplysningsskemaet med henblik på at forenkle udfyldelsen af skemaet. Tre kodelister vedr. virksomhedstyper, som kan være årsag til forurening, forureningskomponenter og aktivitetstyper fremgår af bilaget. Det følger af god forvaltningsskik, at borgere hvis ejendom indberettes til en anden myndighed orienteres herom af den myndighed, som indberetter oplysningerne. Orienteringen af grundejer kan ske på flere måder, f.eks. i forbindelse med sagsbehandlingen i løbet af året, et orienteringsbrev om at forureningssagen er blevet indberettet, kopi af indberetningsskemaet eller på anden måde. Skemaet er inddelt i tre grupper: oplysninger om den forurenede lokalitet oplysninger om eventuelle afværgeprojekter oplysninger om tilladelse til ændret arealanvendelse og/eller bygge- og anlægsarbejde, jf. 8 Begrebet lokalitet anvendes her, som betegnelse for det areal, som måtte være blevet forurenet af en eller flere aktiviteter. En lokalitet kan udgøres af alt fra dele af en matrikel til mange matrikler. Oplysninger vedrørende den forurenede lokalitet Lokalitetens adresse Oplysningen vedrører lokaliseringen af selve den forurenede lokalitet, og f.eks. ikke adresser for den tilhørende virksomhed eller lign. med mindre det er sammenfaldende med lokaliseringen af den forurenede lokalitet. Matr. nr. og ejerlavs betegnelse: Matrikelnr. på de matrikler, der tilhører den forurenede lokalitet indberettes af kommunen til regionen

2 2 Kortmateriale: Der skal vedlægges kort med forureningens udbredelse med henblik på regionens indtegning af lokalitetens geografiske placering Inberetningsnr.(udfyldes af regionen): Til identifikation af en forurening tildeler regionen den nye forurenede lokalitet et nr. bestående af kommune nr. - et løbenummer på 5 cifre. Nummeret skal se således ud: xxx-xxxxx. Løbenummeret opbygges efter eget ønske. Da indberetningsnummeret anvendes som entydig identifikation, må nummeret ikke ændres fra det ene års indberetning til det næste, idet den samme lokalitet så ville blive registreret flere gange. Det gælder også mellemstillede nuller og blanktegn. Forureningsårsag Det oplyses efter kodeliste 5 i bilaget, hvilken/hvilke virksomhedstype/typer, der har været årsag til forureningen. Der kan oplyses flere virksomhedstyper. Forureningsaktivitet Der oplyses efter kodeliste 26 i bilaget, hvilken aktivitet, der har været årsag til forureningen Forureningskomponenter Det oplyses efter kodeliste 6 i bilaget, hvilke forureningskomponenter, der er konstateret ved undersøgelse af grunden, når dette er muligt. Der kan indberettes flere stoffer. Forurenet areal Oplyses som myndighedens bedste skøn over forureningens areal i antal m 2. Det er forureningens arealmæssige udbredelse på indberetningstidspunktet, der skal indberettes, dvs. efter evt. oprydning. Hvor er forureningen konstateret Det oplyses ved afkrydsning hvor forureningen er konstateret. Arealanvendelse: Den nuværende arealanvendelse. Der kan oplyses flere typer anvendelser på samme lokalitet. Oplysninger vedrørende afværgeprojekter Til regionens information, skal kommunen oplyse om der er sket en fuldstændig eller en delvis oprydning. Projektoplysninger: årstal og lovgrundlag Oplysningsskemaet indeholder mulighed for at indberette oplysninger om ét afværgeprojekt for hver forurenet lokalitet. Der kan imidlertid have været flere projekter på samme forurenede lokalitet. Oplysningerne vedrørende flere projekter kan enten indberettes under et eller separat for de enkelte projekter. I tilfælde, hvor forskellige projekter er udført efter forskellige lovgrundlag bør projekterne indberettes separat. Det skal oplyses i hvilket tidsrum projektet er afviklet. Der angives med årstal et start- og et sluttidspunkt. Hvis projektet ikke er afsluttet angives starttidspunktet, og det markeres med afkrydsning, hvis projektet endnu ikke er afsluttet.

3 3 Det skal oplyses hvilket lovgrundlag projektet er udført efter. Forskellige projekter kan være udført efter forskellige lovgrundlag. Afværgetype Der skal for hvert enkelt projekt på den forurenede lokalitet oplyses hvilken type afværgeforanstaltning, der er foretaget. Mange afværgeforanstaltninger gennemføres over et relativt kort tidsrum f.eks., hvis forurenet jord er gravet op og erstattes med ren jord. I sådanne situationer sættes kryds ved den relevante afværgetype under hovedoverskriften "etablering". I andre tilfælde er det nødvendigt med en længere driftfase, f.eks. afværgeoppumpninger der strækker sig over flere år, in situ oprensning af jord m.v. Hvis dette er tilfældet, skal der som supplement sættes kryds ved den relevante afværgetype under hovedoverskriften "drift": Endelig kan der være situationer, hvor forureningen overvåges med henblik på om der sker naturlig nedbrydning af forureningen. Der kan indgå flere typer afværgeforanstaltninger i et projekt. Oplysninger vedrørende tilladelse til ændret arealanvendelse og/eller bygge- og anlægsarbejde, jf. 8: Udfyldes for de arealer (også dele af lokaliteter), som får tilladelse til ændret arealanvendelse og/eller bygge- og anlægsarbejde Tilladelsesår Baggrund oplyses Formål for ændret arealanvendelse oplyses

4 4 Kodelister, som anvendes ved indberetning af forureninger, hvor kommunen er tilsynsmyndighed: Kodeliste 5 (intern liste) Bemærk at overskrifterne ikke kan vælges (Listen er en forenkling af den samlede liste. Den samlede liste er vedlagt i Excel ark) Bilag Landbrug, Skovbrug og fiskeri Plante- og kornavl Gartnerier og planteskoler Husdyravl Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) Landbrugsservice og dyrlægevirksomhed Landbrugsmaskinstationer Skovbrug mv. (Servicevirksomhed i forbindelse med skovbrug) Fiskeri Dambrug og fiskeavl Råstoffer Udvinding af råolie og naturgas mv. (inkl. Teknisk servicevirksomhed) Råstofudvinding i øvrigt Grus-, sand- og lergravning Fødevareindustrien Slagtning, forarbejdning og konservering af kød og fisk Fremstilling af vegetabilske og animalske olier samt fedtstoffer (margarine mv.) Fremstilling af mejeriprodukter (inkl. Ost) Fremstilling af mølleriprodukter mv. (inkl. stivelse og stivelsesprodukter) Fremstilling af færdige foderblandinger Fremstilling af andre føde- og drikkevarer (samt råvareproduktion) Fremstilling af brød, kager, kiks o.lign Bryggerier Renserier Vaskerier og renserier (inkl. Erhvervs- og institutionsvaskerier) Renserier Tekstilindustri Tekstilindustri (forbehandling, spinding, fremstilling, ink. Tæpper, reb og fiskenet) Garverier og anden læderindustri

5 Sko- og træskofabrikker Træindustri Anden træindustri Savværker Træimprægneringsvirksomheder Fremstilling af dele af træ til bygninger Fremstilling af andre træprodukter Fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer Papir og grafisk industri Papirindustri (inkl. Fremstilling af papirmasse, papir og pap) Grafisk industri Bogtrykkerier og offsettrykkerier Andre trykkerier i øvrigt Olie Mineralolieindustri mv. (Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter) Forhandlere af fyringsolie og fast brændsel til husholdningsbrug Auto handel og autoservice Handel med biler mv., reparation og vedligeholdelse (engros- og detailhandel) Autoreparationsværksteder Autolakererier Autoservice i øvrigt Kemisk industri Fremstilling af farvestoffer og pigmenter Fremstilling af pesticider, kunstgødning og andre agrokemiske produkter Fremstilling af farmaceutiske råvarer; medicinalvarefabrikker Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler o.lign Fremstilling af andre kemiske produkter Fremstilling af sprængstoffer mv Gummi- og plastindustri Fremstilling af gummiprodukter Vulkanisering Fremstilling af plastprodukter Fremstilling af glas og glasprodukter Fremstilling af glasfiber og visse varer heraf Fremstilling af keramiske produkter (bl.a.byggematerialer, husholdning, tekniske produkter)

6 6 Sten og metal industri Teglværker Fremstilling af beton, cement, gips og lign. (inkl. Fremstillings af produkter) Stenhuggere Asfalt-, tagpap- og stenuldsfabrikker mv Fremstilling af metal Anden bearbejdning af jern og stål Støbning af metal, jern og letmetalprodukter Jern- og metalvareindustri (inkl. Tanke, radiatorer, kedler til centralvarmeanlæg mv) Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi Overfladebehandling af metal Almindelige maskinforarbejdningsprocesser Øvrig fremstilling af metal Maskin og elektronik industri Maskinindustri (inkl. Kraner, ventilationsanlæg, hydrauliske maksiner mv.) Fremstilling af traktorer og maskiner til land-, have- og skovbrug Fremstilling af andre elektriske maskiner og apparater Fremstilling af elmotorer og generatorer Akkumulator- og tørelementfabrikker Elektromekaniske værksteder Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt Bil, motorcykel og cykel-fabrikker og lign. (inkl. Karosserifabrikker og andre dele og tilbehør) Karosserifabrikker Bygning og reparation af skibe Bygning og reparation af både Flyfabrikker og -værksteder Forsyningsvirksomheder Elforsyning og produktion samt transmission af elektricitet Gasforsyning og fremstilling Varmeforsyning Vandforsyning Bygge og anlæg Bygge- og anlægsvirksomhed (inkl. Nedrivning, jordarbejde og andet entreprenørarbejde) Anden specialiseret forretninger (VVS, Kloakmestre, elinstallationer, malerforretninger)

7 Tømrer- og bygningssnedkerforretninger Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale Udlejning af entreprenørmateriel, maskiner og udstyr) Engros og detailhandel Engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv Servicestationer Agenturhandel Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv Engroshandel med uforarbejdede metaller og metalmalme Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer Engroshandel med kemiske produkter Engroshandel med andre varer Detailhandel undtagen med biler mv.; reparationsvirksomhed Detailhandel med fødevarer (dagligvarer mv) Apoteker Detailhandel med ikke fødevarerelaterede varer (eksl. Bilforhandlere) Trafik Jernbaner Bustrafik Cykelreparationsværksteder Anden trafik (f.eks. taxikørsel, s-tog, rutefart mv.) Vognmandsvirksomhed Lufttransport Oplagrings- og pakhusvirksomhed Stationer, godsterminaler mv Parkerings- og garageanlæg Erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne) Lufthavne mv Tjenesteydelser i forbindelse med transport (f.eks. rejsebureau og transportformidling) Udlejning af transportmidler (f.eks. biludlejning) Lystbådehavne Offentlige virksomheder Offentlig administration Forsvar Brandvæsen og redningskorps

8 Grundskoler og gymnasier (inkl. Ungdoms og efterskoler) Videregående uddannelser Andre uddannelsesinstitutioner (f.eks. Folkehøjskoler) Hospitaler og sundhedsvæsen Døgninstitutioner, plejehjem, beskyttede boliger, børnehavner, fritidsklubber mv. Renovation og affald Genbrug af metalaffaldsprodukter Genbrug af affaldsprodukter (inkl. ikke-metalholdige) Kloakvæsen, renovationsvæsen, renholdelse, spildevand mv Indsamling af affald Drift af affaldsbehandlingsanlæg Andre industrier Anden industri Møbelindustri (inkl. Polstring, lakering mv) Guld- og sølvvarefabrikker Fremstilling af andre varer i øvrigt Andre forretninger Hotel- og restaurationsvirksomhed Post og telekommunikation Pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed Virksomhed i forbindelse med fast ejendom Reklame- og markedsføringsbureauer Rengøringsvirksomhed (inkl. Vinduespolering og lign.) Fotografisk virksomhed (fotografer og fotolaboratorier) Andet Andre organisationer, institutioner og foreninger Biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel virksomhed Idrætsanlæg (inkl. Svømmehaller) Andre virksomheder (f.eks. kunstnere, bedemænd, ingeniørvirksomheder mv.) Uoplyst Kodeliste 6: Forureningskomponent (std00019) Bemærk at overskrifterne ikke kan vælges (Listen er en forenkling af den samlede liste. Den samlede liste er vedlagt i Excel ark) Olie-benzinprodukter 2555 Olie-benzin 3002 Olieprodukter

9 Benzin 3000 Dieselolie 3001 Fyringsolie 2552 Olie 9494 C5-C10 kulbr.frakt 9495 C10-C25 kulbr.frakt 9496 C25-C35 kulbr.frakt 3003 Petroleum 0652 Terpentin 2553 Olie og fedt BTEX er og lignende 3004 BTEX'er og lignende 0662 Benzen 3006 BTEX (sum) 0665 Toluen 0668 Xylen 3008 TEX (sum) 2662 O-xylen 2660 P-xylen methyl-napthalen Fenoler ,3 dimethylphenol ,4-dimethylphenol 2708 cresoler 3012 C2-Phenoler 3013 C3-Phenoler ,5-dimethylphenol Andre aromatiske forbindelser 3016 Andre aromat. forb Anilin 3029 Aromater mono/bicyk Diverse alifatiske forbindelser 0490 MTBE 3053 Ethere 9491 Alifatiske kulbrint Hydrocarbon., C8-C Acetone 9840 Phthalater 8252 Methanol 3051 Dioxan 3045 Diethanolamin

10 Diethylphthalat 3055 Ethylenglykol 3043 Alkoholer 3059 Glykoler Andre cykliske og heterocykliske forbindelser 3068 Cykl./heterocy. forb 3079 Pyridin Tjære 3082 Tjære 2577 Polyc.arom.kulbr.PAH 9824 Benz[a]pyren 0670 Dibenz(ah)anthracen 3084 Benzo(e)pyren 0702 Benz(a)anthracen 2701 Fluoranthen 2728 Indeno(1,2,3-cd)pyre 9822 Pyren 3086 Naphthacen 0672 Benz(k)fluoranthen Klorerede opløsningsmidler 2617 Tetrachlorethylen 2618 Trichlorethylen 3087 Chlorerede opl.midl Dichlorethylen 9946 Vinylchlorid ,1,1-trichlorethan ,1,2,2-Tetrach.eth Chloroform 2616 Tetrachlormethan ,1,2-Trichlorethan 2624 Dichlormethan 2623 Dichlorethan Klorfenoler 1559 Chlorphenol 2695 Pentachlorphenol clor,2-methylpheno ,4-dichlorphenol Andre klorerede aromatiske forbindelser 3106 Chlorerede aromater 3095 Chlor. aromatiske f.

11 ,2,4,5-Tetrach.ben. Andre halogenerede aromater 3109 Div. halog. aromater Andre halogenerede alifater 3113 Div. halog. alifater 3123 Tris(2-ch.eth.)ph.ph 3124 Tris(3-ch.pro.)ph.ph Pesticider 2726 Pesticider, sum 3554 DDT, p,p' Atrazin 3552 DDE, p,p' DDD, p,p' Simazin 3139 Gamma Lindan (HCH) 4512 Mechlorprop 4510 Dichlorprop 3134 Dieldrin ,4-D 4511 MCPA Tungmetaller 3147 Tungmetaller 1513 Bly 1546 Cadmium 2101 Nikkel 2061 Kobber 2071 Kviksølv 2002 Chrom 1511 Arsen 2004 Chrom,hexavalent 2236 Tin 3066 Tributhyltinacetat Andre metaller 2251 Zink 3155 Andre metaller 2041 Jern 2226 Sølv 2231 Thallium 1516 Barium 1501 Aluminium 2096 Natrium 2056 Kalium

12 Mangan Cyanid 0654 Cyanid, total 0655 Cyanid, syreflygtigt 0656 Cyanid, kompleksbundet Overfladeaktivestoffer 2676 Phenol 3157 Overfladeaktivestof Nonylphenol Lossepladsperkolat 3159 Lossepladsperkolat 1591 Chlorid 2142 Sulfat 0551 Kem.iltf. COD, total Lossepladsgas 3160 Lossepladsgas 2501 Methan 20. Andre 1176 Nitrat 1506 Antimon 0380 Carbon,org,NVOC 0382 Carbon,org,VOC 2652 Formaldehyd 0000 Andet Kodeliste 26: Aktivitetstype (std00342) 000 Ikke oplyst 001 Aktiviteter vedr. benzin-, olie-, gas-, kul og tjæreprodukter 002 Udvinding af olie og gas 003 Olieraffinering 004 Oparbejdning af olieprodukter 005 Benzin og olie, aktiviteter vedr. 006 Benzin og olie, salg af 007 Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af 008 Benzin og olie, erhvervsmæssig brug af 009 Villaolietank, privat oplag af 010 Tjæreprodukter, aktiviteter vedr. 011 Tjæreprodukter, produktion af 012 Tjæreprodukter, opbevaring af 013 Tjæreprodukter, anvendelse af 014 Tjæreplads, tjæring af fiskegarn 015 Gas, aktiviteter vedr. 016 Gas, produktion af 017 Bygas, produktion af

13 Gas, oplag 019 Kul og koks, aktiviteter vedr. 020 Koks, fremstilling af 021 Trækul, fremstiling af 022 Brunkul, udvinding af 023 Asfalt, fremstilling af 024 Tagpap, fremstilling af 025 Aktiviteter vedr. kemiske processer og produkter (undtagen olieprodukter, kode 1) 026 Kemikalier, produktion af 027 Kemikalier, salg af 028 Kemikalier, opbevaring af 029 Kemikalier, anvendelse af 030 Farvning, blegning, imprægnering, rensning og garvning af 031 Farvning 032 Blegning 033 Imprægnering 034 Rensning 035 Garvning 036 glasfiber, støbning af 037 Bejdsning 038 Frø- og rodbejdsning 039 Træbejdsning 040 Pesticider, aktiviteter vedr. 041 Pesticider, produktion af 042 Pesticider, opbevaring af 043 Pesticider, anvendelse af 044 Sprøjteplads, pesticider, påfyldning og rengøring 045 Aktiviteter vedr. metaller 046 Metal, støbning af 047 Metal, valsning og standsning af 048 Metal, skæring, fræsning, svejsning og lodning af 049 Metal, affedtning og overfladebehandling af 050 Metal, affedtning af 051 Metal, galvanisering af 052 Metal, fortinning af 053 Metal, forkromning af 054 Metal, kadmiering af 055 Metal, fornikling af 056 Metal, maling og lakering af 057 Metal, anden overfladebehandling af 058 Metal, anden anvendelse af 059 Aktiviteter vedr. landbrug, skovbrug, fiskeri og tilknyttet industri 060 Olie, produktion af animalsk og vegetabilsk 061 Gylletank, oplag af gylle 062 Aktiviteter vedr. jord og affald 063 Fyldplads, deponering 064 Fyldplads, deponering af jord 065 Fyldplads, deponering af jord og bygningsaffald 066 Losseplads 067 Losseplads, ukontrolleret deponering af affald 068 Losseplads, kontrolleret deponering af affald 069 Specialdepot, deponering 070 Genanvendelse og nyttiggørelse af jord og restprodukter 071 Forurenet fyldjord, tilført 072 Slagge, tilført/udlagt

14 Kulslagge, tilført/udlagt 074 Slagge fra affaldsforbrænding, tilført/udlagt 075 Flyveaske, tilført/udlagt 076 Andre restprodukter, tilført/udlagt 077 Genvinding af affald 078 Biler, skrotning og genvinding af 079 Jern og metal, skrotning og genvinding af 080 Batterier og akkumulatore, skrotning og genvinding af 081 Elektrisk og elektronisk affald, skrotning og genvinding af 082 Andre affaldsprodukter, skrotning af genvinding af 083 Forbrænding af affald 084 Diffus forurening 085 Diffus forurening, trafik 086 Diffus forurening, industri 087 Diffus forurening, skortstenfane 088 Andre aktiviteter uden tilknytning til branche 089 Jernbane og rangérområde 090 Materialgård 091 Materialgård for entreprenør materiel 092 Saltoplag 093 Skydebane, aktiviteter vedr. 094 Transformatorstation 095 Uheld 096 Uheld uden branchetilknytning, forurening fra 097 Brand 098 Slagge fra esse (for smede o.lign. brancher) 099 Træ, overfladebehandling af (maling o.lign.) 999 Andet

15 2011 Oplysningsskema vedrørende oprydning af jordforurening, hvor kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed Oplysninger vedrørende den forurenede lokalitet Kommune:. Adresse: Postnr.. By: Matr.nr.. Ejerlav: Kortmateriale skal vedlægges med forureningens geografiske udbredelse (kortmaterialet kan afleveres digitalt, hvis dette er muligt). Kommunen kan aftale med regionen, at oplysninger, som regionerne allerede er i besiddelse af, ikke udfyldes. Indberetningsnr.(udfyldes af regionen): Forureningsårsag: Hvilken type virksomhed m.v. formodes at være årsag til forureningen?: (Se kodeliste 5 for forureningsårsag, f.eks Grafisk Industri) Forureningsaktivitet: Hvilken aktivitet formodes at være årsag til forureningen?: (se kodeliste 26 for forureningsaktiviteter, f.eks. 005 benzin og olie, aktiviteter vedr.) Forureningskomponenter: Hvilken forureningstype er der konstateret på lokaliteten?:. (Se kodeliste 6 for forureningskomponenter, f.eks Tetrachlormethan) Side 1 af 3 sider

16 Forurenet areal i m 2 :... Hvor er forureningen konstateret? (Sæt X) Jord Grundvand Poreluft Overfladevandsrecipient Udeluft Indeklima Andet Nuværende Arealanvendelse: Sæt X Villa-, parcel- og rækkehuse Kontor- og erhverv Industri, produktion Landbrug Sommerhuse Havneareal Ubebygget Parkeringspl. vejanlæg, oplagsplads Fyld- og losseplads Kolonihave Børneinstitution (0-6 år) Offentlig legeplads Andre institutioner Alment tilgængeligt område Lejligheder Ubenyttet, ikke alment tilgængelig Andet Side 2 af 4 sider

17 Oplysninger om afværgeprojektet Hvor stor en del af forureningen er ryddet op? (sæt X) Fuldstændig oprydning: : Delvis oprydning:. (Denne oplysning kan også opgives som den geografiske udbredelse af oprydningen på kortmaterialet eller i regionens digitale systemer) Hvilken forureningskomponenter har oprydningen rettet sig mod (benyt kodeliste 6)? Start og sluttidspunkt for projektet samt lovgrundlag Start- og sluttidspunkt for projektet Lovgrundlag for projektet (Sæt X) (årstal) Startår Slutår Endnu ikke afsluttet (sæt X) Påbud Frivillig oprydning Oliebranchens Miljøpulje Forsikringsordning for villaolietanke Hvorledes er afværgeprojektet gennemført? Det markeres ved afkrydsning, hvordan afværgeprojektet er gennemført. Sæt flere krydser, hvis der er gennemført flere afværgetyper (f.eks. jordopgravning og oppumpning af grundvand) Etablering Drift Overvågning kodenr Afværgetype Opgravning/rensning af jord Immobilisering af forurening Grundvands oppumpning Indeklimaforanstaltninger Foranstaltninger mod lossepladsgas Rensning af jord Immobilisering af forurening Grundvands oppumpning Indeklimaforanstaltninger Foranstaltninger mod lossepladsgas Overvågning mhp naturlig nedbrydning Marker afværgetype med kryds Side 3 af 4 sider

18 Oplysinger om tilladelse til ændret arealanvendelse og/eller bygge- og anlægsarbejde, jf. 8: Udfyldes for de arealer (også dele af lokaliteter), som får tilladelse til ændret arealanvendelse og/eller bygge- og anlægsarbejde Hvornår blev tilladelsen udstedt (dato) Baggrund for tilladelsen oplyses: Kode Baggrund for tilladelsen Sæt kun 1 kryds 01 Undersøgelse 02 Afværgeforanstaltninger 03 Revurdering af kortlægningsgrundlag 07 Historisk redegørelse 08 Ubetydelig forurening 99 Andet Formål for ændret arealanvendelse oplyses: Kode Anvendelse Sæt kun 1 kryds 02 Villa-, parcel- og rækkehuse 04 Kontor- og erhverv 05 Industri, produktion 06 Landbrug 10 Sommerhuse 12 Havneareal 13 Ubebygget 15 Parkeringspl. vejanlæg, oplagsplads 17 Fyld- og losseplads 18 Kolonihave 19 Børneinstitution (0-6 år) 20 Offentlig legeplads 21 Andre institutioner 22 Alment tilgængeligt område 23 Lejligheder 24 Ubenyttet, ikke alment tilgængelig 99 Andet Side 4 af 4 sider

STANDAT ændringer ved ekstra opdateringen maj 2008

STANDAT ændringer ved ekstra opdateringen maj 2008 J.nr. DMU-73-00004 18. juni 2008 /SUB STANDAT ændringer ved ekstra opdateringen maj 2008 Ansøger: Kjølsen Consulting på vegne af Miljøstyrelsen og Miljøportalen. STD00113 Lovgrundlag forældelse af koder

Læs mere

LOK LOKNAVN LOK_STATUS AKTIVITETE PLAN_INDSA

LOK LOKNAVN LOK_STATUS AKTIVITETE PLAN_INDSA LOK LOKNAVN LOK_STATUS AKTIVITETE PLAN_INDSA 613-00105 Skydebane, Urlev Bakker V1-kortlagt 619-00003 LOSSEPLADS, ÏRNSTRUPVEJ V2-kortlagt 619-00004 Losseplads, Langbjergvej V2-kortlagt 619-00013 LOSSEPLADS,

Læs mere

Bilag 2 Tabel med kortlagte grunde

Bilag 2 Tabel med kortlagte grunde Bilag 2 Tabel med kortlagte grunde 259-00212 (V1) 51,700, øst for 11rf Køge Markjorder Autoreparation (1960-1999) Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. (1962 1979) Regionstatus: V1-kortlagt

Læs mere

Bilag 1 Grænseværdier - jordklasser

Bilag 1 Grænseværdier - jordklasser Bilag 1 Grænseværdier - jordklasser Klasse 0 Klasse ½ Klasse 1 Klasse 1½ Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 tørstof tørstof tørstof tørstof eluat Tørstof eluat tørstof eluat tørstof

Læs mere

Risikovurdering af. Bilag 1. Definition af udtræk fra databaser. Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1

Risikovurdering af. Bilag 1. Definition af udtræk fra databaser. Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1 Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand Bilag 1 Definition af udtræk fra databaser Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1 Definition af udtræk fra databaser

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk.

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk. Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vandværker og ledninger: Hvidovre Vandværk på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vandværk. Det opblandede

Læs mere

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra de syv regionale vandværker ad følgende ledningsstrækninger: Værkerne Søndersø og Slangerup leder vandet af en fælles trykledning til beholderanlægget

Læs mere

Udviklingen i antallet af sorte brancher

Udviklingen i antallet af sorte brancher 1 af 8 21-08-2013 16:03 Udviklingen i antallet af sorte brancher I år er der i udpegningen i forhold til tidligere brugt en bagatelgrænse for brancherne og nye mere detaljerede priser. Bagatelgrænse Hvert

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Branchebilag August 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Branchebilag August 2006 Dokument

Læs mere

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker Notat Dato: 10.10.2013 Sagsnr.: 1851-199908 Dok. nr.: 2013-324665 Direkte telefon: 9931 9467 Initialer: MSH Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Notat: Vandanalyser

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4601-00413 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Regulativ om jord Glostrup Kommune. Regulativ om jord. Glostrup Kommune

Regulativ om jord Glostrup Kommune. Regulativ om jord. Glostrup Kommune Regulativ om jord Glostrup Kommune Center for Miljø og Teknik Marts 2012 Indholdsfortegnelse Generel del 3 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 4 4 Anvendelsesområde 4 5 Gebyr 4 6 Klage m.v. 4 7 Overtrædelse

Læs mere

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende Side 1 af 7 Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende konkurrence Datagrundlag Datamaterialet anvendt til udpegningen af de brancher, hvor der er tegn på konkurrenceproblemer, er alle

Læs mere

EAK kode Beskrivelse af affaldstyper Supplerende beskrivelse af affaldstyper

EAK kode Beskrivelse af affaldstyper Supplerende beskrivelse af affaldstyper Farligt affald EAK kode Beskrivelse af Supplerende beskrivelse af 01 Affald fra efterforskning, minedrift, brydning og fysisk og kemisk behandling af mineraler 01 03 07 Andet affald indeholdende farlige

Læs mere

Miljøvand- og jordanalyser - Laboratorieanalyser 2016+ Aftalenr.: 24.02-xxxxx

Miljøvand- og jordanalyser - Laboratorieanalyser 2016+ Aftalenr.: 24.02-xxxxx 1 24 timersanalyser = kr. 2 48 timersanalyser = kr. 3 5 dages analyser = kr. 4 10 dages analyser = kr. 5 Screeningsanalyse = kr. Tilbudssum = kr. JORDANALYSER 1 24 timersanalyser = kr. 2 48 timersanalyser

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg BEK nr 948 af 22/08/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4601-00413 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag 17. december 2007 Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag udgør et repræsentativt udsnit af virksomheder Danmark. Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag

Læs mere

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop Horsens 1890-1978 1 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop træimprægnering Driftsperiode 1890-1978 Svelleimprægnering frem til 1970. Rüpingmetoden. Op til 400.000 sveller/år. Råd- og brandimprægnering

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

2-methylphenol Indhold af 2-methylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m.

2-methylphenol Indhold af 2-methylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m. ORDFORKLARING 1,1,1-trichlorethan 1,1,1-trichlorethan tilhører gruppen af chlorerede opløsningsmidler. 1,2-dichlorethan 1,2-dichlorethan tilhører gruppen af chlorerede opløsningsstoffer. 2-methylphenol

Læs mere

Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand

Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS ATV Jord og Grundvand Jordforurening og overfladevand den 27. november2013 Jordforurening og de kritiske

Læs mere

Udfordringer med diffusionstætte rør

Udfordringer med diffusionstætte rør Copyright 2013 Grontmij A/S CVR 48233511 Indsæt billede: : Klik på billedeikonet i midten af sliden 2. Browse efter dit billede. 3. Hvis billedet ikke passer, Shift + træk i billedets hjørner til rigtig

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland 45. 44. 43. 42. 41. 4. 39. 38. 37. 36. 35. 3 295 29 285 28 275 27 265 Handel Tendens Alle 34. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1)

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Bortfald af automatisk ophørsklausul

Læs mere

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø.

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø. Røstofte vandværk v. Hans Henrik Sorgenfrey Mail: hanshs@privat.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/1017 Dokumentnr.: 5224/14 Prøveplan 2014-2018

Læs mere

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato:

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato: 6000 Kolding Sidenr.: 1 af 5 Udvidet kontrol, type U Organiske mikroforuren. type O Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende FORSLAG Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1. Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Business Danmarks Lønstatistik

Business Danmarks Lønstatistik Business Danmarks Lønstatistik Marts 2010 Prøv lønberegneren på businessdanmark.dk og få gode råd til lønforhandlingen Indholdsfortegnelse 1. Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Business Danmarks Lønstatistik

Business Danmarks Lønstatistik Business Danmarks Lønstatistik Udarbejdet februar 2008 Hvad kan den der lønberegner på hjemmesiden, BusinessMaan? Den regner og regner på medlemmers vegne så det bli r fornøjelse at be om lønforhøjelse

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER

01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER 01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER 01 03 00Affald fra anden fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler 01

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Kortlægning af brancher, der anvender chlorerede opløsningsmidler. Teknik og Administration Nr. 4 2002

Kortlægning af brancher, der anvender chlorerede opløsningsmidler. Teknik og Administration Nr. 4 2002 Kortlægning af brancher, der anvender chlorerede opløsningsmidler Teknik og dministration Nr. 4 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Indledning 5 1.1 Baggrund for kortlægningen 5 2. Kortlægning 7 2.1 Dataindsamling

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor.

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor. Rudersdal Kommune Jordflytningsregulativ 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Rudersdal

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007 Årsopgørelse 2007 Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007 Årsopgørelse 2007 Arbejdstilsynet, juni 2008 ISBN nr. 87-7534-584-6 FORORD Arbejdstilsynets årsopgørelse 2007 over anmeldte arbejdsulykker indeholder

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Indsatsen mod arbejdsulykker har i mange år særligt været rettet mod de situationer, hvor maskiner og tekniske hjælpemidler spiller

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde -

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N. Tlf. 89422394 Fax 89422399 www.cfa.au.dk TABELSAMLING Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde skema til brug herfor.

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde skema til brug herfor. Jordregulativ Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederiksberg Kommune med henblik på at

Læs mere

som giftige, i en koncentration på tilsammen > 3 %

som giftige, i en koncentration på tilsammen > 3 % Nr. L 356/ 14 De Europæiske Fællesskabers Tidende 31. 12. 94 RÅDETS BESLUTNING af 22. december 1994 om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. direktiv 91/689/EØF om

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Chile Løbende prognoser for real BNP-vækst for

Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Chile Løbende prognoser for real BNP-vækst for Tabel 2: Økonomiske udsigter for Chile 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Historiske tal Konsensusskøn BNP (Realvæk st) -0,3 5,2 6,2 5,6 4,9 4,8 Husholdningers forbrug (Realvæk st) 0,9 10,4 8,0 6,1 5,3 5,0

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

Business Danmarks Lønstatistik

Business Danmarks Lønstatistik Business Danmarks Lønstatistik Marts 2009 Prøv lønberegneren på businessdanmark.dk og få gode råd til lønforhandlingen Indholdsfortegnelse 1. Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1270-00022 Ref. amj/ulsee Dato: 28-08-2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse H.J. Hansen Hadsund A/S Hobrovej 103, 9560

Læs mere

Bilag 1 Vandværksskemaer

Bilag 1 Vandværksskemaer Bilag 1 Vandværksskemaer På de følgende sider vises vandværkskemaer for de ti vandværker/kildepladser i Søndersø Indsatsområde. Der er anvendt følgende opbygning: 1) Kort over indvindingsoplandet På første

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen. Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen.

Læs mere

Markedsfokus på Slovakiet

Markedsfokus på Slovakiet Markedsfokus på Slovakiet December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret juni 2015 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere

Læs mere

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 116 Offentligt BILAG 2 EU s brancheliste (Anneks 5) NACE-kode Branche Repræsenteret i Danmark i 2012 () 610 Indvinding

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

Business Danmarks Lønstatistik

Business Danmarks Lønstatistik Business Danmarks Lønstatistik Marts 2011 Prøv lønberegneren på businessdanmark.dk og få gode råd til lønforhandlingen Indholdsfortegnelse 1. Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING

INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING KE og vandværkerne Vandværker Grænse for grundvandsopland Trykledning Kildepladser Højdebeholdere

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK STATISTISKE EFTERRETNINGER GENEREL ERHVERVSSTATISTIK 2009:4 6. august 2009 Generel firmastatistik 2007 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: I 2007 var der mere end 305.000 reelt aktive firmaer. Det er 7.000

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 Ny analyse fra Experian: Fortsat flere konkursramte virksomheder 569 virksomheder gik konkurs i juni måned. Det er både flere end måneden før og en stigning på 14 pct.

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011 Danmarks Statistik, Nationalregnskab Januar 2013 Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011 Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 73 Dk

Læs mere

HISTORISK REDEGØRELSE. Hornbjergvej 19, 8543 Hornslet ROSENHOLM KOMMUNE LOKALITETSNR. 733-0174

HISTORISK REDEGØRELSE. Hornbjergvej 19, 8543 Hornslet ROSENHOLM KOMMUNE LOKALITETSNR. 733-0174 HISTORISK REDEGØRELSE Hornbjergvej 19, 8543 Hornslet ROSENHOLM KOMMUNE LOKALITETSNR. 733-0174 Udført af: Carl Bro as Forfatter: SBM For Århus Amt Dato: Marts 2006 Århus Amt: Lokalitetsnr.733-0174, Hornbjergvej

Læs mere

Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 1

Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 1 Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 1 Relevante stoflister og relationer til brancher/aktiviteter Miljøprojekt nr. 1564, 2014 Titel: Jordforureningers påvirkning af overfladevand,

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af færøske arbejdsgivere, som ønsker at blive forhåndsgodkendt til at kunne

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Teknisk Forvaltning Juni 2001 Revideret december 2005. Vejledning i håndtering af jord i Randers kommune, jf. lov om forurenet jord

Teknisk Forvaltning Juni 2001 Revideret december 2005. Vejledning i håndtering af jord i Randers kommune, jf. lov om forurenet jord Teknisk Forvaltning Juni 2001 Revideret december 2005 Vejledning i håndtering af jord i Randers kommune, jf. lov om forurenet jord Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, formål og anvendelse... side 3 2. Strategien

Læs mere

Dato: 6. oktober 2003. Sammenlignende analyse erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse

Dato: 6. oktober 2003. Sammenlignende analyse erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse Dato: 6. oktober 2003 Sammenlignende analyse erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse Sammendrag Analysen af de erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse viser, at Den overvejende andel

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Juni 2004 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x 1. januar 2003 var der 170.910 arbejdspladser i Århus Kommune. x Antallet af arbejdspladser i Århus

Læs mere

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Tabelsamling Revideret 2. december 2004 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Markedsfokus på Brasilien

Markedsfokus på Brasilien Markedsfokus på Brasilien September 16 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Chile

Markedsfokus på Chile Markedsfokus på Chile December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret juni og juli 2010 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere

Læs mere

REGULATIV FOR Regulativ for forurenet jord, jord fra forureningskortlagte ejendomme, samt jord fra offentlige vejarealer

REGULATIV FOR Regulativ for forurenet jord, jord fra forureningskortlagte ejendomme, samt jord fra offentlige vejarealer REGULATIV FOR Regulativ for forurenet jord, jord fra forureningskortlagte ejendomme, samt jord fra offentlige vejarealer Morsø Kommune 1. Formål 1.1 Regulativets formål er at sikre, at forurenet jord bliver

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret maj 2014 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere

Læs mere

Konkursanalyse, juli 2012

Konkursanalyse, juli 2012 Konkursanalyse, juli Der har i juli måned været konkurser. Sammenlignet med juli 2, hvor der var 8 konkurser, svarer det til en lille stigning på,2. Det er Bornholm, Midt- og Vestjylland og Nordjylland,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatning for miljøskader

Bekendtgørelse af lov om erstatning for miljøskader LBK nr 994 af 09/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien har de sidste tre måneder haft den højeste omsætning nogensinde. Fremgangen skyldes primært en øget eksport, som trækkes af

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer

Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer )&-)*) 15. februar 2006 Journalnr. PPE/HWN Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer Dette notat er udarbejdet med det formål, at give et overblik over jordforureningen på de kommunale

Læs mere

Markedsfokus på Tyrkiet

Markedsfokus på Tyrkiet Markedsfokus på Tyrkiet December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere