Vejledning til brug ved kommunernes indberetning af data om jordforureninger, hvor kommunerne er tilsynsmyndighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til brug ved kommunernes indberetning af data om jordforureninger, hvor kommunerne er tilsynsmyndighed"

Transkript

1 Vejledning til brug ved kommunernes indberetning af data om jordforureninger, hvor kommunerne er tilsynsmyndighed I vejledningen gennemgås de oplysninger vedrørende forureninger, hvor kommunerne er tilsynsmyndighed, som skal indberettes til Miljøstyrelsen og Depotrådet via regionerne. Forureninger, der udelukkende består af lettere forurening, indberettes ikke. Indberetningen finder sted som en totalindberetning, således at alle lokaliteter, som tidligere er indberettet også indgår i dette års indberetning. Med henblik på at undgå dobbeltregistreringer og manglede opdatering af tidligere indberettede lokaliteter, fremsender regionen en oversigt til kommunerne over de oplysninger kommunen tidligere har indberettet. Kommunerne opdaterer de fremsendte oversigter, hvis der er sket nye aktiviteter på de indberettede lokaliteter og returnerer disse til regionen. Oplysninger om forureninger, som ikke tidligere er indberettet, indberettes på vedlagte skema og fremsendes ligeledes til regionen. Regionen inddaterer oplysningerne og fremsender en samlet elektronisk indberetning til DKJord, hvorfra Miljøstyrelsen henter data. Region og kommune har mulighed for at aftale en anden procedure. Kommunerne opfordres til at benytte sig af digitale løsninger, som regionen evt. stiller til rådighed. Indberetningerne foretages efter kodelister. Kodelisterne er i stor udstrækning indarbejdet i oplysningsskemaet med henblik på at forenkle udfyldelsen af skemaet. Tre kodelister vedr. virksomhedstyper, som kan være årsag til forurening, forureningskomponenter og aktivitetstyper fremgår af bilaget. Det følger af god forvaltningsskik, at borgere hvis ejendom indberettes til en anden myndighed orienteres herom af den myndighed, som indberetter oplysningerne. Orienteringen af grundejer kan ske på flere måder, f.eks. i forbindelse med sagsbehandlingen i løbet af året, et orienteringsbrev om at forureningssagen er blevet indberettet, kopi af indberetningsskemaet eller på anden måde. Skemaet er inddelt i tre grupper: oplysninger om den forurenede lokalitet oplysninger om eventuelle afværgeprojekter oplysninger om tilladelse til ændret arealanvendelse og/eller bygge- og anlægsarbejde, jf. 8 Begrebet lokalitet anvendes her, som betegnelse for det areal, som måtte være blevet forurenet af en eller flere aktiviteter. En lokalitet kan udgøres af alt fra dele af en matrikel til mange matrikler. Oplysninger vedrørende den forurenede lokalitet Lokalitetens adresse Oplysningen vedrører lokaliseringen af selve den forurenede lokalitet, og f.eks. ikke adresser for den tilhørende virksomhed eller lign. med mindre det er sammenfaldende med lokaliseringen af den forurenede lokalitet. Matr. nr. og ejerlavs betegnelse: Matrikelnr. på de matrikler, der tilhører den forurenede lokalitet indberettes af kommunen til regionen

2 2 Kortmateriale: Der skal vedlægges kort med forureningens udbredelse med henblik på regionens indtegning af lokalitetens geografiske placering Inberetningsnr.(udfyldes af regionen): Til identifikation af en forurening tildeler regionen den nye forurenede lokalitet et nr. bestående af kommune nr. - et løbenummer på 5 cifre. Nummeret skal se således ud: xxx-xxxxx. Løbenummeret opbygges efter eget ønske. Da indberetningsnummeret anvendes som entydig identifikation, må nummeret ikke ændres fra det ene års indberetning til det næste, idet den samme lokalitet så ville blive registreret flere gange. Det gælder også mellemstillede nuller og blanktegn. Forureningsårsag Det oplyses efter kodeliste 5 i bilaget, hvilken/hvilke virksomhedstype/typer, der har været årsag til forureningen. Der kan oplyses flere virksomhedstyper. Forureningsaktivitet Der oplyses efter kodeliste 26 i bilaget, hvilken aktivitet, der har været årsag til forureningen Forureningskomponenter Det oplyses efter kodeliste 6 i bilaget, hvilke forureningskomponenter, der er konstateret ved undersøgelse af grunden, når dette er muligt. Der kan indberettes flere stoffer. Forurenet areal Oplyses som myndighedens bedste skøn over forureningens areal i antal m 2. Det er forureningens arealmæssige udbredelse på indberetningstidspunktet, der skal indberettes, dvs. efter evt. oprydning. Hvor er forureningen konstateret Det oplyses ved afkrydsning hvor forureningen er konstateret. Arealanvendelse: Den nuværende arealanvendelse. Der kan oplyses flere typer anvendelser på samme lokalitet. Oplysninger vedrørende afværgeprojekter Til regionens information, skal kommunen oplyse om der er sket en fuldstændig eller en delvis oprydning. Projektoplysninger: årstal og lovgrundlag Oplysningsskemaet indeholder mulighed for at indberette oplysninger om ét afværgeprojekt for hver forurenet lokalitet. Der kan imidlertid have været flere projekter på samme forurenede lokalitet. Oplysningerne vedrørende flere projekter kan enten indberettes under et eller separat for de enkelte projekter. I tilfælde, hvor forskellige projekter er udført efter forskellige lovgrundlag bør projekterne indberettes separat. Det skal oplyses i hvilket tidsrum projektet er afviklet. Der angives med årstal et start- og et sluttidspunkt. Hvis projektet ikke er afsluttet angives starttidspunktet, og det markeres med afkrydsning, hvis projektet endnu ikke er afsluttet.

3 3 Det skal oplyses hvilket lovgrundlag projektet er udført efter. Forskellige projekter kan være udført efter forskellige lovgrundlag. Afværgetype Der skal for hvert enkelt projekt på den forurenede lokalitet oplyses hvilken type afværgeforanstaltning, der er foretaget. Mange afværgeforanstaltninger gennemføres over et relativt kort tidsrum f.eks., hvis forurenet jord er gravet op og erstattes med ren jord. I sådanne situationer sættes kryds ved den relevante afværgetype under hovedoverskriften "etablering". I andre tilfælde er det nødvendigt med en længere driftfase, f.eks. afværgeoppumpninger der strækker sig over flere år, in situ oprensning af jord m.v. Hvis dette er tilfældet, skal der som supplement sættes kryds ved den relevante afværgetype under hovedoverskriften "drift": Endelig kan der være situationer, hvor forureningen overvåges med henblik på om der sker naturlig nedbrydning af forureningen. Der kan indgå flere typer afværgeforanstaltninger i et projekt. Oplysninger vedrørende tilladelse til ændret arealanvendelse og/eller bygge- og anlægsarbejde, jf. 8: Udfyldes for de arealer (også dele af lokaliteter), som får tilladelse til ændret arealanvendelse og/eller bygge- og anlægsarbejde Tilladelsesår Baggrund oplyses Formål for ændret arealanvendelse oplyses

4 4 Kodelister, som anvendes ved indberetning af forureninger, hvor kommunen er tilsynsmyndighed: Kodeliste 5 (intern liste) Bemærk at overskrifterne ikke kan vælges (Listen er en forenkling af den samlede liste. Den samlede liste er vedlagt i Excel ark) Bilag Landbrug, Skovbrug og fiskeri Plante- og kornavl Gartnerier og planteskoler Husdyravl Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) Landbrugsservice og dyrlægevirksomhed Landbrugsmaskinstationer Skovbrug mv. (Servicevirksomhed i forbindelse med skovbrug) Fiskeri Dambrug og fiskeavl Råstoffer Udvinding af råolie og naturgas mv. (inkl. Teknisk servicevirksomhed) Råstofudvinding i øvrigt Grus-, sand- og lergravning Fødevareindustrien Slagtning, forarbejdning og konservering af kød og fisk Fremstilling af vegetabilske og animalske olier samt fedtstoffer (margarine mv.) Fremstilling af mejeriprodukter (inkl. Ost) Fremstilling af mølleriprodukter mv. (inkl. stivelse og stivelsesprodukter) Fremstilling af færdige foderblandinger Fremstilling af andre føde- og drikkevarer (samt råvareproduktion) Fremstilling af brød, kager, kiks o.lign Bryggerier Renserier Vaskerier og renserier (inkl. Erhvervs- og institutionsvaskerier) Renserier Tekstilindustri Tekstilindustri (forbehandling, spinding, fremstilling, ink. Tæpper, reb og fiskenet) Garverier og anden læderindustri

5 Sko- og træskofabrikker Træindustri Anden træindustri Savværker Træimprægneringsvirksomheder Fremstilling af dele af træ til bygninger Fremstilling af andre træprodukter Fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer Papir og grafisk industri Papirindustri (inkl. Fremstilling af papirmasse, papir og pap) Grafisk industri Bogtrykkerier og offsettrykkerier Andre trykkerier i øvrigt Olie Mineralolieindustri mv. (Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter) Forhandlere af fyringsolie og fast brændsel til husholdningsbrug Auto handel og autoservice Handel med biler mv., reparation og vedligeholdelse (engros- og detailhandel) Autoreparationsværksteder Autolakererier Autoservice i øvrigt Kemisk industri Fremstilling af farvestoffer og pigmenter Fremstilling af pesticider, kunstgødning og andre agrokemiske produkter Fremstilling af farmaceutiske råvarer; medicinalvarefabrikker Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler o.lign Fremstilling af andre kemiske produkter Fremstilling af sprængstoffer mv Gummi- og plastindustri Fremstilling af gummiprodukter Vulkanisering Fremstilling af plastprodukter Fremstilling af glas og glasprodukter Fremstilling af glasfiber og visse varer heraf Fremstilling af keramiske produkter (bl.a.byggematerialer, husholdning, tekniske produkter)

6 6 Sten og metal industri Teglværker Fremstilling af beton, cement, gips og lign. (inkl. Fremstillings af produkter) Stenhuggere Asfalt-, tagpap- og stenuldsfabrikker mv Fremstilling af metal Anden bearbejdning af jern og stål Støbning af metal, jern og letmetalprodukter Jern- og metalvareindustri (inkl. Tanke, radiatorer, kedler til centralvarmeanlæg mv) Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi Overfladebehandling af metal Almindelige maskinforarbejdningsprocesser Øvrig fremstilling af metal Maskin og elektronik industri Maskinindustri (inkl. Kraner, ventilationsanlæg, hydrauliske maksiner mv.) Fremstilling af traktorer og maskiner til land-, have- og skovbrug Fremstilling af andre elektriske maskiner og apparater Fremstilling af elmotorer og generatorer Akkumulator- og tørelementfabrikker Elektromekaniske værksteder Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt Bil, motorcykel og cykel-fabrikker og lign. (inkl. Karosserifabrikker og andre dele og tilbehør) Karosserifabrikker Bygning og reparation af skibe Bygning og reparation af både Flyfabrikker og -værksteder Forsyningsvirksomheder Elforsyning og produktion samt transmission af elektricitet Gasforsyning og fremstilling Varmeforsyning Vandforsyning Bygge og anlæg Bygge- og anlægsvirksomhed (inkl. Nedrivning, jordarbejde og andet entreprenørarbejde) Anden specialiseret forretninger (VVS, Kloakmestre, elinstallationer, malerforretninger)

7 Tømrer- og bygningssnedkerforretninger Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale Udlejning af entreprenørmateriel, maskiner og udstyr) Engros og detailhandel Engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv Servicestationer Agenturhandel Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv Engroshandel med uforarbejdede metaller og metalmalme Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer Engroshandel med kemiske produkter Engroshandel med andre varer Detailhandel undtagen med biler mv.; reparationsvirksomhed Detailhandel med fødevarer (dagligvarer mv) Apoteker Detailhandel med ikke fødevarerelaterede varer (eksl. Bilforhandlere) Trafik Jernbaner Bustrafik Cykelreparationsværksteder Anden trafik (f.eks. taxikørsel, s-tog, rutefart mv.) Vognmandsvirksomhed Lufttransport Oplagrings- og pakhusvirksomhed Stationer, godsterminaler mv Parkerings- og garageanlæg Erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne) Lufthavne mv Tjenesteydelser i forbindelse med transport (f.eks. rejsebureau og transportformidling) Udlejning af transportmidler (f.eks. biludlejning) Lystbådehavne Offentlige virksomheder Offentlig administration Forsvar Brandvæsen og redningskorps

8 Grundskoler og gymnasier (inkl. Ungdoms og efterskoler) Videregående uddannelser Andre uddannelsesinstitutioner (f.eks. Folkehøjskoler) Hospitaler og sundhedsvæsen Døgninstitutioner, plejehjem, beskyttede boliger, børnehavner, fritidsklubber mv. Renovation og affald Genbrug af metalaffaldsprodukter Genbrug af affaldsprodukter (inkl. ikke-metalholdige) Kloakvæsen, renovationsvæsen, renholdelse, spildevand mv Indsamling af affald Drift af affaldsbehandlingsanlæg Andre industrier Anden industri Møbelindustri (inkl. Polstring, lakering mv) Guld- og sølvvarefabrikker Fremstilling af andre varer i øvrigt Andre forretninger Hotel- og restaurationsvirksomhed Post og telekommunikation Pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed Virksomhed i forbindelse med fast ejendom Reklame- og markedsføringsbureauer Rengøringsvirksomhed (inkl. Vinduespolering og lign.) Fotografisk virksomhed (fotografer og fotolaboratorier) Andet Andre organisationer, institutioner og foreninger Biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel virksomhed Idrætsanlæg (inkl. Svømmehaller) Andre virksomheder (f.eks. kunstnere, bedemænd, ingeniørvirksomheder mv.) Uoplyst Kodeliste 6: Forureningskomponent (std00019) Bemærk at overskrifterne ikke kan vælges (Listen er en forenkling af den samlede liste. Den samlede liste er vedlagt i Excel ark) Olie-benzinprodukter 2555 Olie-benzin 3002 Olieprodukter

9 Benzin 3000 Dieselolie 3001 Fyringsolie 2552 Olie 9494 C5-C10 kulbr.frakt 9495 C10-C25 kulbr.frakt 9496 C25-C35 kulbr.frakt 3003 Petroleum 0652 Terpentin 2553 Olie og fedt BTEX er og lignende 3004 BTEX'er og lignende 0662 Benzen 3006 BTEX (sum) 0665 Toluen 0668 Xylen 3008 TEX (sum) 2662 O-xylen 2660 P-xylen methyl-napthalen Fenoler ,3 dimethylphenol ,4-dimethylphenol 2708 cresoler 3012 C2-Phenoler 3013 C3-Phenoler ,5-dimethylphenol Andre aromatiske forbindelser 3016 Andre aromat. forb Anilin 3029 Aromater mono/bicyk Diverse alifatiske forbindelser 0490 MTBE 3053 Ethere 9491 Alifatiske kulbrint Hydrocarbon., C8-C Acetone 9840 Phthalater 8252 Methanol 3051 Dioxan 3045 Diethanolamin

10 Diethylphthalat 3055 Ethylenglykol 3043 Alkoholer 3059 Glykoler Andre cykliske og heterocykliske forbindelser 3068 Cykl./heterocy. forb 3079 Pyridin Tjære 3082 Tjære 2577 Polyc.arom.kulbr.PAH 9824 Benz[a]pyren 0670 Dibenz(ah)anthracen 3084 Benzo(e)pyren 0702 Benz(a)anthracen 2701 Fluoranthen 2728 Indeno(1,2,3-cd)pyre 9822 Pyren 3086 Naphthacen 0672 Benz(k)fluoranthen Klorerede opløsningsmidler 2617 Tetrachlorethylen 2618 Trichlorethylen 3087 Chlorerede opl.midl Dichlorethylen 9946 Vinylchlorid ,1,1-trichlorethan ,1,2,2-Tetrach.eth Chloroform 2616 Tetrachlormethan ,1,2-Trichlorethan 2624 Dichlormethan 2623 Dichlorethan Klorfenoler 1559 Chlorphenol 2695 Pentachlorphenol clor,2-methylpheno ,4-dichlorphenol Andre klorerede aromatiske forbindelser 3106 Chlorerede aromater 3095 Chlor. aromatiske f.

11 ,2,4,5-Tetrach.ben. Andre halogenerede aromater 3109 Div. halog. aromater Andre halogenerede alifater 3113 Div. halog. alifater 3123 Tris(2-ch.eth.)ph.ph 3124 Tris(3-ch.pro.)ph.ph Pesticider 2726 Pesticider, sum 3554 DDT, p,p' Atrazin 3552 DDE, p,p' DDD, p,p' Simazin 3139 Gamma Lindan (HCH) 4512 Mechlorprop 4510 Dichlorprop 3134 Dieldrin ,4-D 4511 MCPA Tungmetaller 3147 Tungmetaller 1513 Bly 1546 Cadmium 2101 Nikkel 2061 Kobber 2071 Kviksølv 2002 Chrom 1511 Arsen 2004 Chrom,hexavalent 2236 Tin 3066 Tributhyltinacetat Andre metaller 2251 Zink 3155 Andre metaller 2041 Jern 2226 Sølv 2231 Thallium 1516 Barium 1501 Aluminium 2096 Natrium 2056 Kalium

12 Mangan Cyanid 0654 Cyanid, total 0655 Cyanid, syreflygtigt 0656 Cyanid, kompleksbundet Overfladeaktivestoffer 2676 Phenol 3157 Overfladeaktivestof Nonylphenol Lossepladsperkolat 3159 Lossepladsperkolat 1591 Chlorid 2142 Sulfat 0551 Kem.iltf. COD, total Lossepladsgas 3160 Lossepladsgas 2501 Methan 20. Andre 1176 Nitrat 1506 Antimon 0380 Carbon,org,NVOC 0382 Carbon,org,VOC 2652 Formaldehyd 0000 Andet Kodeliste 26: Aktivitetstype (std00342) 000 Ikke oplyst 001 Aktiviteter vedr. benzin-, olie-, gas-, kul og tjæreprodukter 002 Udvinding af olie og gas 003 Olieraffinering 004 Oparbejdning af olieprodukter 005 Benzin og olie, aktiviteter vedr. 006 Benzin og olie, salg af 007 Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af 008 Benzin og olie, erhvervsmæssig brug af 009 Villaolietank, privat oplag af 010 Tjæreprodukter, aktiviteter vedr. 011 Tjæreprodukter, produktion af 012 Tjæreprodukter, opbevaring af 013 Tjæreprodukter, anvendelse af 014 Tjæreplads, tjæring af fiskegarn 015 Gas, aktiviteter vedr. 016 Gas, produktion af 017 Bygas, produktion af

13 Gas, oplag 019 Kul og koks, aktiviteter vedr. 020 Koks, fremstilling af 021 Trækul, fremstiling af 022 Brunkul, udvinding af 023 Asfalt, fremstilling af 024 Tagpap, fremstilling af 025 Aktiviteter vedr. kemiske processer og produkter (undtagen olieprodukter, kode 1) 026 Kemikalier, produktion af 027 Kemikalier, salg af 028 Kemikalier, opbevaring af 029 Kemikalier, anvendelse af 030 Farvning, blegning, imprægnering, rensning og garvning af 031 Farvning 032 Blegning 033 Imprægnering 034 Rensning 035 Garvning 036 glasfiber, støbning af 037 Bejdsning 038 Frø- og rodbejdsning 039 Træbejdsning 040 Pesticider, aktiviteter vedr. 041 Pesticider, produktion af 042 Pesticider, opbevaring af 043 Pesticider, anvendelse af 044 Sprøjteplads, pesticider, påfyldning og rengøring 045 Aktiviteter vedr. metaller 046 Metal, støbning af 047 Metal, valsning og standsning af 048 Metal, skæring, fræsning, svejsning og lodning af 049 Metal, affedtning og overfladebehandling af 050 Metal, affedtning af 051 Metal, galvanisering af 052 Metal, fortinning af 053 Metal, forkromning af 054 Metal, kadmiering af 055 Metal, fornikling af 056 Metal, maling og lakering af 057 Metal, anden overfladebehandling af 058 Metal, anden anvendelse af 059 Aktiviteter vedr. landbrug, skovbrug, fiskeri og tilknyttet industri 060 Olie, produktion af animalsk og vegetabilsk 061 Gylletank, oplag af gylle 062 Aktiviteter vedr. jord og affald 063 Fyldplads, deponering 064 Fyldplads, deponering af jord 065 Fyldplads, deponering af jord og bygningsaffald 066 Losseplads 067 Losseplads, ukontrolleret deponering af affald 068 Losseplads, kontrolleret deponering af affald 069 Specialdepot, deponering 070 Genanvendelse og nyttiggørelse af jord og restprodukter 071 Forurenet fyldjord, tilført 072 Slagge, tilført/udlagt

14 Kulslagge, tilført/udlagt 074 Slagge fra affaldsforbrænding, tilført/udlagt 075 Flyveaske, tilført/udlagt 076 Andre restprodukter, tilført/udlagt 077 Genvinding af affald 078 Biler, skrotning og genvinding af 079 Jern og metal, skrotning og genvinding af 080 Batterier og akkumulatore, skrotning og genvinding af 081 Elektrisk og elektronisk affald, skrotning og genvinding af 082 Andre affaldsprodukter, skrotning af genvinding af 083 Forbrænding af affald 084 Diffus forurening 085 Diffus forurening, trafik 086 Diffus forurening, industri 087 Diffus forurening, skortstenfane 088 Andre aktiviteter uden tilknytning til branche 089 Jernbane og rangérområde 090 Materialgård 091 Materialgård for entreprenør materiel 092 Saltoplag 093 Skydebane, aktiviteter vedr. 094 Transformatorstation 095 Uheld 096 Uheld uden branchetilknytning, forurening fra 097 Brand 098 Slagge fra esse (for smede o.lign. brancher) 099 Træ, overfladebehandling af (maling o.lign.) 999 Andet

15 2011 Oplysningsskema vedrørende oprydning af jordforurening, hvor kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed Oplysninger vedrørende den forurenede lokalitet Kommune:. Adresse: Postnr.. By: Matr.nr.. Ejerlav: Kortmateriale skal vedlægges med forureningens geografiske udbredelse (kortmaterialet kan afleveres digitalt, hvis dette er muligt). Kommunen kan aftale med regionen, at oplysninger, som regionerne allerede er i besiddelse af, ikke udfyldes. Indberetningsnr.(udfyldes af regionen): Forureningsårsag: Hvilken type virksomhed m.v. formodes at være årsag til forureningen?: (Se kodeliste 5 for forureningsårsag, f.eks Grafisk Industri) Forureningsaktivitet: Hvilken aktivitet formodes at være årsag til forureningen?: (se kodeliste 26 for forureningsaktiviteter, f.eks. 005 benzin og olie, aktiviteter vedr.) Forureningskomponenter: Hvilken forureningstype er der konstateret på lokaliteten?:. (Se kodeliste 6 for forureningskomponenter, f.eks Tetrachlormethan) Side 1 af 3 sider

16 Forurenet areal i m 2 :... Hvor er forureningen konstateret? (Sæt X) Jord Grundvand Poreluft Overfladevandsrecipient Udeluft Indeklima Andet Nuværende Arealanvendelse: Sæt X Villa-, parcel- og rækkehuse Kontor- og erhverv Industri, produktion Landbrug Sommerhuse Havneareal Ubebygget Parkeringspl. vejanlæg, oplagsplads Fyld- og losseplads Kolonihave Børneinstitution (0-6 år) Offentlig legeplads Andre institutioner Alment tilgængeligt område Lejligheder Ubenyttet, ikke alment tilgængelig Andet Side 2 af 4 sider

17 Oplysninger om afværgeprojektet Hvor stor en del af forureningen er ryddet op? (sæt X) Fuldstændig oprydning: : Delvis oprydning:. (Denne oplysning kan også opgives som den geografiske udbredelse af oprydningen på kortmaterialet eller i regionens digitale systemer) Hvilken forureningskomponenter har oprydningen rettet sig mod (benyt kodeliste 6)? Start og sluttidspunkt for projektet samt lovgrundlag Start- og sluttidspunkt for projektet Lovgrundlag for projektet (Sæt X) (årstal) Startår Slutår Endnu ikke afsluttet (sæt X) Påbud Frivillig oprydning Oliebranchens Miljøpulje Forsikringsordning for villaolietanke Hvorledes er afværgeprojektet gennemført? Det markeres ved afkrydsning, hvordan afværgeprojektet er gennemført. Sæt flere krydser, hvis der er gennemført flere afværgetyper (f.eks. jordopgravning og oppumpning af grundvand) Etablering Drift Overvågning kodenr Afværgetype Opgravning/rensning af jord Immobilisering af forurening Grundvands oppumpning Indeklimaforanstaltninger Foranstaltninger mod lossepladsgas Rensning af jord Immobilisering af forurening Grundvands oppumpning Indeklimaforanstaltninger Foranstaltninger mod lossepladsgas Overvågning mhp naturlig nedbrydning Marker afværgetype med kryds Side 3 af 4 sider

18 Oplysinger om tilladelse til ændret arealanvendelse og/eller bygge- og anlægsarbejde, jf. 8: Udfyldes for de arealer (også dele af lokaliteter), som får tilladelse til ændret arealanvendelse og/eller bygge- og anlægsarbejde Hvornår blev tilladelsen udstedt (dato) Baggrund for tilladelsen oplyses: Kode Baggrund for tilladelsen Sæt kun 1 kryds 01 Undersøgelse 02 Afværgeforanstaltninger 03 Revurdering af kortlægningsgrundlag 07 Historisk redegørelse 08 Ubetydelig forurening 99 Andet Formål for ændret arealanvendelse oplyses: Kode Anvendelse Sæt kun 1 kryds 02 Villa-, parcel- og rækkehuse 04 Kontor- og erhverv 05 Industri, produktion 06 Landbrug 10 Sommerhuse 12 Havneareal 13 Ubebygget 15 Parkeringspl. vejanlæg, oplagsplads 17 Fyld- og losseplads 18 Kolonihave 19 Børneinstitution (0-6 år) 20 Offentlig legeplads 21 Andre institutioner 22 Alment tilgængeligt område 23 Lejligheder 24 Ubenyttet, ikke alment tilgængelig 99 Andet Side 4 af 4 sider

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret maj 2014 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret juni og juli 2010 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Sådan bruges JAR i Region Hovedstaden

Sådan bruges JAR i Region Hovedstaden 10.10.14 Version 1.0.5 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Sådan bruges JAR i Region Hovedstaden Øvelse 0 Øvelse 1-4 Min status Søgning (startside) Lokalitet Øvelse 5 og 7 Øvelse 8 Matrikel

Læs mere

Sælgernes. Hovedkonklusioner: Indholdsfortegnelse. Gennemsnitslønnen (uden pension) for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr.

Sælgernes. Hovedkonklusioner: Indholdsfortegnelse. Gennemsnitslønnen (uden pension) for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr. Hovedkonklusioner: Gennemsnitslønnen uden pension for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr. Sælgernes Gennemsnitslønnen (uden pension) for en salgskonsulent på fast løn er 26.400 kr. Lønnen steg i

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 3 1997 Hovedrapport

Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 3 1997 Hovedrapport Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser Teknik & Administration Nr. 3 997 Hovedrapport INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...4 SAMMENFATNING...5. INDLEDNING...9. Baggrund...9.2 Formål... 2. DATAGRUNDLAG...3

Læs mere

01 Landbrug, jagt mv.

01 Landbrug, jagt mv. B00 Konglomerater 00000 Konglomerater B01 Landbrug, jagt mv. 01 Landbrug, jagt mv. 011 Planteavl 0111 Agerbrug 01110 Kornavl Agerbrug i øvrigt 0112 Gartnerier og planteskoler 01120 Gartnerier Planteskoler

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Prioriteret liste over detaljerede undersøgelser og afværgeforanstaltninger over for jordforurening i Københavns Amt pr. 1.

Prioriteret liste over detaljerede undersøgelser og afværgeforanstaltninger over for jordforurening i Københavns Amt pr. 1. Prioriteret liste over detaljerede underr og afværgeforanstaltninger over for jordforurening i Københavns Amt pr. 1. januar 2006 Oversigt over den offentlige indsats på jordforureningsområdet, jfr. Jordforureningslovens

Læs mere

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Miljøkontrollen 2006 MILJØKONTROLLEN 1. marts 2003 indfører Københavns Kommune et regulativ, som skal gøre det hurtigere og mere smidigt for bygherrer og entreprenører

Læs mere

Markedsfokus på Finland

Markedsfokus på Finland Markedsfokus på Finland August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Konkurser tager pusten fra iværksætterne

Konkurser tager pusten fra iværksætterne PRESSEMEDDELELSE 2.marts 2009 Konkurser tager pusten fra iværksætterne Antallet af konkurser stiger fortsat, og det tager pusten fra iværksætterne, der overvejer at starte ny virksomhed. Danskernes iværksætterlyst

Læs mere

Markedsfokus på Spanien

Markedsfokus på Spanien Markedsfokus på Spanien August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Netværk for deltidsrådgivere 18. november 2014 v/ Eva Gleerup Videncentret for Landbrug Rapportens indhold Baggrund og formål Afgrænsning og karakteristika

Læs mere

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni PRESSEMEDDELELSE 2. juli 20 Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni I juni måned er 499 virksomheder gået konkurs hvilket er en stigning på godt 91 pct. og dermed næsten en fordobling i forhold

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri HGR 11000 Dyrkning af etårige afgrøder Landbrug,

Læs mere

Vejledning i. Håndtering af forurenet jord på Sjælland

Vejledning i. Håndtering af forurenet jord på Sjælland Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland Juli 2001 1 Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland Juli 2001 Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland Juli 2001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst 2 Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst For 8. måned i træk viser danske virksomheder tiltagende styr på forretningsdriften. Over færre virksomheder gik konkurs i feriemåneden sammenlignet

Læs mere

3 Vurderinger vedrørende kortlægning og arealanvendelse 4 3.1 Kortlægning 4 3.2 Ændring af arealanvendelse til eksempelvis skole 4

3 Vurderinger vedrørende kortlægning og arealanvendelse 4 3.1 Kortlægning 4 3.2 Ændring af arealanvendelse til eksempelvis skole 4 ABERDEEN ASSET MANAGEMENT DENMARK A/S Vurdering af behov for miljøteknisk undersøgelse før anvendelse af eksisterende bygninger til privatskole ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads

Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads Årsrapport 2011 Kig ud over Uggeløse Losseplads Uggeløse Losseplads Årsrapport 2011 Uggeløse Losseplads Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Kontrolprogram 2 3. Deponi III, Matr. Nr. 4 a og 4 o 4 3.1.

Læs mere

Afgørelse om ophør af frivillig afværgepumpning

Afgørelse om ophør af frivillig afværgepumpning Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Att. Rene Kristoffersen Head of Financial Accounting and Reporting, Nordic Sandoz A/S Virksomheder J.nr. MST-1272-00965 Ref. hebec /gukha Den 3. september

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche NACE Kode Betegnelse Hovedbranche 10000 Landbrug, jagt mv. Landbrug, jagt mv. 11000 Planteavl Landbrug, jagt mv. 11100 Agerbrug Landbrug, jagt mv. 11110 Kornavl Landbrug, jagt mv. 11190 Agerbrug i øvrigt

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A S P Ø R G E S K E M A MILJØANSVARSFORSIKRING NB. Udfyld venligst med blokbogstaver PRAKTISKE OPLYSNINGER 1. Virksomheden, der ønskes forsikret. (Ét skema pr. forsikringssted) Navn: Adresse : Post. nr.:

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE:

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: # A «* 8 4 S * e # MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T ENERGISTYRELSEN 5. kontor Ref.: GW 31.5.1989 rev. 23.3.1995 (Appendix-bygningsliste) APPENDIX DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: 1. ENHEDSVARMEBEHOV

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

ANALYSEORDBOG. 1,1,1-trichlorethan Se organiske chlorforbindelser. 1,2-dichlorethan Se organiske chlorforbindelser.

ANALYSEORDBOG. 1,1,1-trichlorethan Se organiske chlorforbindelser. 1,2-dichlorethan Se organiske chlorforbindelser. ANALYSEORDBOG 1,1,1-trichlorethan Se organiske chlorforbindelser. 1 1,2-dichlorethan Se organiske chlorforbindelser. A Aggressiv kuldioxid (CO2) Forekommer hvor jorden er kalkfattig. Kuldioxid er en svag

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 02 01 Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. marts 2014 5. marts 2014. Nr. 231. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879

Læs mere

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne indholdsfortegnelse Indledning 4 Havnen har værdi 6 METODE 10 AFGRÆNSNING og fremgangsmåde 13 RESULTATER 14 - Beskæftigelse 19 - Indkomstskabelse

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Analyseordbog. Uddrag fra vejledningen "Analyser" af

Analyseordbog. Uddrag fra vejledningen Analyser af Uddrag fra vejledningen "Analyser" af Uddrag Foreningen fra vejledningen af Vandværker "Analyser" i Danmark af (FVD) Foreningen 2012 af Vandværker i Danmark Bilag 7. (FVD) 2012 Analyseordbog 1 1,1,1-trichlorethan

Læs mere

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering af energiledelsessystemer. 2. FORMÅL Denne retningslinje fastlægger

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

produktinformation fra kosan gas 08.2011 Hvad er F-gas? Vi giver dig svaret

produktinformation fra kosan gas 08.2011 Hvad er F-gas? Vi giver dig svaret produktinformation fra kosan gas 08.2011 Hvad er F-gas? Vi giver dig svaret produktinformation fra kosan gas 08.2011 F-gas er en effektiv, fleksibel og miljøvenlig energikilde nu og i fremtiden Flaskegas

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Bilag 13 Notat om Høfde 42, november 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Claus Kirkegaard DGE Group Indhold INDLEDNING 1 1.1 BAGGRUND 1 1.2 FORMÅLET MED

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2

Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2 Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2 Afstandskriterier og fanebredder Miljøprojekt nr. 1565, 2014 Titel: Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 2 Redaktion: Tage

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study.

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Forureningsundersøgelser på stort aktivt jernbaneområde i Tbilisi by i Georgien. Området skal byudvikles i perioden 2012-2026. Jarl

Læs mere

Indledning... 2. Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3. Status for kortlægning... 4-5. Indsatsen for grundvand...

Indledning... 2. Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3. Status for kortlægning... 4-5. Indsatsen for grundvand... INDBERETNING OM JORDFORURENING 2012 Indhold Indledning... 2 Beskrivelse af regionens opgave med jordforurening... 3 Status for kortlægning... 4-5 Indsatsen for grundvand... 6-10 Indsatsen for menneskers

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 285 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0022 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne,

Læs mere

I forbindelse med konverteringen af olietanke fra det gamle BBR skal man også være opmærksom på, at olietanke var registreret på ejendomsnummerniveau

I forbindelse med konverteringen af olietanke fra det gamle BBR skal man også være opmærksom på, at olietanke var registreret på ejendomsnummerniveau 28. marts 2011 Sag 10/01271 /the/hp Vejledning til registrering af olietanke i BBR De felter i BBR, der benyttes til registrering af olietanke benyttes for en stor dels vedkommende også til oplysninger

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 12. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Kort

Læs mere

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Bilag D Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Landbrug, gartneri og fiskeri Brancher i DB07 Branchegruppering i rapporten Kortlægning af slutanvendelser 2014 127 Std 127 std Branchegruppering,

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Risikoen for førtidspensionering og tidlig efterløn er meget afhængig af, hvilket erhverv man er ansat i. Rengøringsvirksomhed er det erhverv,

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014.

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 74 Dk erhverv CP DZEyy 117 53 Dk erhverv

Læs mere

Organiske mikroforureninger i dansk grundvand

Organiske mikroforureninger i dansk grundvand Organiske mikroforureninger i dansk grundvand En række menneskeskabte, organiske stoffer indgår i det nationale program for grundvandsovervågning. Her gives en introduktion til overvågningen og udvalgte

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, at en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab 2013 VRDO. Verdo Produktion A/S Kraftva rmeværket Randers

Grønt regnskab 2013 VRDO. Verdo Produktion A/S Kraftva rmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +L15 8911 t1811 info@verdo.dk www.verdn.dk Grønt regnskab 2013 Verdo Produktion A/S Kraftva rmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911

Læs mere