Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur marts 2011, facts til workshop

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop"

Transkript

1 Fyn i tal Odense Sport & Event, partner-tur marts 2011, facts til workshop Data i denne rapport er udklip fra Danmarks Statistik og fra Business Fyn-rapporten Fyns Tilstand. 1

2 Management Summary Fyn er fin? Fyn er et lille ø-rige, som dækker 8% af Danmarks areal, men 15% af kystlinien. 25% af alle danske øer ligger omkring Fyn. Procentvis er der lidt mere landbrug og lidt mindre skov på Fyn i forhold til hele Danmark. Ingen af de 5 kommende danske nationalparker ligger på Fyn. Fyn har færre regnvejrsdage og højere temperaturer end landsgennemsnittet. Desværre også færre solskinstimer. En gang Fynbo altid Fynbo! Knap 9% af den danske befolkning bor på Fyn. og de føder mange børn. Fynboerne er geografisk loyale: mange af dem bor og arbejder i den samme kommune. Og de bliver på deres føde-ø. dog er der en del unge (og fattige) som flytter fra Fyn. Sandsynligvis når de er færdige med deres uddannelse. Fyn = fødevarer, turisme og transport, og i mindre grad IT/kommunikation, energi & miljø samt medico. Fynske virksomheder mener selv at de har store vækstambitioner og vækstsucces, men de er ikke tilfredse med kommunernes erhvervsklima. Ikke mange fynboer er højtuddannede (set i forhold til landet som helhed), og de som er det, arbejder især for det offentlige. Der er mange fynboer på offentlig forsørgelse! Fynske virksomheder er ikke særligt forventningsfulde hvad angår flere ansættelser i 2011 Fyn er fattig! Fynboernes indkomster ligger i den lave ende, og kommer fra arbejde indenfor offentlig service og forvaltning. Også når man ser på BNP og realvækst klarer Fyn sig dårligere end landsgennemsnittet.. 2

3 Indholdsfortegnelse Indhold: Management summary Geografi og klima Befolkning Turisme Erhverv Uddannelse Arbejdsmarked Økonomi Bilag Side

4 Geografi og klima Det fynske ø-rige har relativt mere landbrug og relativt mindre skov, og ingen nationalparker. Men mindre regn og desværre også mindre sol! Fyn er lille men ø- og kystrig! Fyn dækker 8,1% af Danmarks areal, men har 15% af kystlinien. 25% af alle Danmarks øer ligger omkring Fyn. (bilag 1) Fyn har ingen nationalparker... Ingen af de 5 områder der er udpeget som nationalparker i Danmark ligger på Fyn Nationalpark Thy og Nationalpark Mols Bjerge - blev indviet i hhv og 2009, og den tredje i rækken, Nationalpark Vadehavet, vil blive indviet den 16. oktober De sidste to, Skjern Å og Kongernes Nordsjælland forventes indviet i løbet af de næste par år.... til gengæld er Fyn fin, hvis man elsker tørvejr! Det regner mindre på Fyn, der er færre regnvejrsdage og højere temperaturer. Og knap så fin hvis man elsker solskin.. Til gengæld er der desværre også færre solskinstimer (bilag 2) Mere landbrug, mindre skov Rent arealudnyttelsesmæssigt har Fyn relativt mere dyrket jord end landet som helhed, og knap så meget skov og naturarealer som resten af landet (tallene er fra år 2005) % Arealudnyttelse Hele landet Fyn Dyrket areal i % af det samlede areal skovareal i % af det samlede areal Naturarealer i % af det samlede areal Kilder: Fyns Amts jordbrugsanalyse 4

5 Befolkning Knap 9% af Danmarks befolkning bor på Fyn. Fynboerne er geografisk loyale og fertiliteten er høj. 8,8% af Danmarks befolkning bor på Fyn. Og der kommer flere!! Befolkningstætheden er mere koncentreret på Fyn end gennemsnitligt for Danmark, og også højere end hele Region Syddanmark. (bilag 1) - Og Fyn ligger i den højere ende af befolkningsfremskrivningen Befolkningsfremskrivning i kommunerne. Udvikling fra 2009 til 2030 Befolkningstilvækst 10% + 5-9,9% 0-4,9% -4,9% - 0% Under -5% Samlet fertilitet Baby-boom...? Ærø har den højeste samlede fertilitet i Danmark (3,78 mens den laveste er 1,60 i København). og generelt ligger Fyn højt på fertilitets-skalaen 1,6-1,7 1,8-1,9 2,0-2,1 2,2-2,3 2,4-3,78 En gang Fynbo altid Fynbo Fynboerne er geografisk loyale og bliver på deres føde-ø 62 procent af Fyns indbyggere over 40 år er født på Fyn. Kilde: Business Fyn pdf og Danmarks Statistik Figuren viser andelen af befolkningen over 40 år, der bor i den landsdel, hvor de er født. 5

6 Befolkning De årige kommer og går. De årige kommer og går.. Nettotilflytningen til Fyn viser at til- og fraflytning stort set udligner hinanden for de fleste aldersgrupper. Undtaget er dog de årige hvor antallet af fraflytninger er en del større end antallet af tilflytninger Figuren viser tilflyttere og fraflyttere fordelt på alder. Samtidig er nettotilflytningen vist som en kurve. Antallet er opgjort som et årligt gennemsnit af det samlede antal til- og fraflyttere. Både flytninger mellem kommuner og ind- og udvandring er medregnet... og de studerende flytter? Tilflytterne i Fyns kommuner har generelt højere indkomst end fraflytterne. Den største fraflytning fra Fyn i 2009 skete i indkomstintervallet kr. Dette indikerer at de studerende rejser fra øen når de er færdiguddannet!! Figuren viser nettotilflytningen i 2009 i antal personer, fordelt på indkomstintervaller. Med i opgørelsen er kun flytninger mellem kommunerne for personer over 15 år. Kilde: Business Fyn pdf og Danmarks Statistik 6

7 Befolkning På Fyn, som i resten af Danmark, ses store regionale udsving i befolkningstilvækst og i indvandreres/ efterkommeres andel af befolkningen. Også Fyn s regioner har uens befolkningstilvækst. Størst omkring Odense.. Befolkningstilvæksten er størst i og omkring de større byer København, Århus, Odense og Aalborg, men også i Vejle, Kolding og Esbjerg. I yderområderne er der negativ befolkningstilgang. Og det samme gælder indvandrere og efterkommeres andel af hele befolkningen. Fordelingen af indvandrere og efterkommere er meget forskellig på Fyn. - Med den klart største koncentration i Odense. Kilde: 7

8 Befolkning Fyn skiller sig ikke ud på politisk overbevisning, men har flere kirkelige handlinger end landsgennemsnittet. Og så er Fynboerne knap så tilfredse med tilværelsen Fyn ligger over landsgennemsnittet når det kommer til kirkelige handlinger Men ikke så højt som nogle af de jyske landsdele (Viborg topper statistikken). Københavns Stift trækker landsgennemsnittet voldsomt ned Fyn ligner resten af landet hvad angår politisk overbevisning Fynboerne er ikke helt så tilfredse med livet -Som folk fra Sydjylland. Generelt ligger fynboerne lidt lavere end sydjyderne på tilfredshedsbarometeret Venstre og Socialdemokraterne er også de store partier på Fyn Fynboer og sydjyder er enige om at når man skal vælge ny bolig er det vigtigste at bo tæt ved natur, skov eller strand. Bilag 3 Figuren viser andelen af respondenterne fra henholdsvis Fyn og øerne og Sydjylland, der angiver, at de er i godt humør, har et godt helbred og generelt er tilfredse med livet. Kilde. Region Syddanmarks borgerpanel, februar svar. Kilde: Danmarks Statistik og Business Fyn pdf 8

9 Turisme Campingpladser og lystbådehavne er populære på Fyn. Det samme er Odense Zoo og Egeskov Slot. Forretningsovernatninger er ikke! Antallet af overnatninger på campingpladser og i lystbådehavne vokser på Fyn Antallet er overnatninger på Fyn og øerne er faldet med 8 procent fra , hvilket svarer til udviklingen på landsplan Fyn og øerne lægger senge til 3,3 mio. overnatninger hvert år. 44 procent af overnatningerne er på campingplads, mens 9 procent er i lystbådehavne. De tilsvarende tal for resten af landet er 28 og 2 procent. Fyn Hele landet UDVIKLING I OVERNATNINGER Ialt; 8% Ialt; 8% Feriehuse; 26% Feriehuse; 11% Lystbådehavn; 3% Lystbådehavn; 1% Vandrerhjem; 23% Vandrerhjem; 14% Camping; 4% Lystbådehavn; 1% Hoteller og feriecentre; 12% Hoteller og feriecentre; 10% Det samme kan ikke siges om forretningsovernatningerne Udviklingen i forretningsovernatninger har de seneste år været blandt de svageste i landet. Figuren viser udviklingen fra i antallet af forretningsovernatninger på hotel. 2004=Indeks 100 Fyn har 2 af Danmarks 50 mest besøgte attraktioner Fyn og øerne har to attraktioner (Odense Zoo og Egeskov Slot) blandt Danmarks 50 mest besøgte attraktioner. Sydjylland har seks Top 50 attraktioner. Kilde: Business Fyn

10 Erhverv Fyn = fødevarer, turisme og transport Fyn er specialiseret inden for erhvervsområderne fødevarer, turisme og transport. Figuren viser Fyn og øernes andel af den samlede private fuldtidsbeskæftigelse i hele landet inden for hvert ressourceområde. Den lodrette linje viser, hvor stor en andel af den samlede private fuldtidsbeskæftigelse i hele landet, der findes på Fyn og øerne. Men den beskæftigelsesmæssige udvikling indenfor disse områder ligger på niveau med eller under gennemsnittet i resten af landet. På Fyn har udviklingen i beskæftigelsen indenfor medico/sundhed og energi/miljø været helt skæv i forhold til landsgennemsnittet. Her halter Fyn virkelig langt bagefter Figuren viser udviklingen i antallet af beskæftigede på Fyn og øerne og i hele landet, dels i den private sektor fordelt på ressourceområder, dels i den samlede offentlige sektor. På Fyn er der procentvis ikke helt så mange ansatte i de helt store virksomheder (50+ ansatte) sammenlignet med landsgennemsnittet Tabellen viser fordelingen af beskæftigede efter arbejdspladsernes størrelse, for Fyn og øerne, Sydjylland og hele landet. Kilde: Danmarks Statistik og Business Fyn

11 Erhverv Fyn stikker ikke ud hvad angår arbejdspladser indenfor videnfremstilling, når man sammenligner med Syddanmark 38 procent af de syddanske arbejdspladser indenfor videnfremstilling ligger på Fyn og øerne (dette er den samme andel som for samtlige arbejdspladser generelt: 38% af Syddanmarks arbejdspladser ligger på Fyn) Nordjylland Antallet af ansatte indenfor videnfremstilling vokser hurtigst i Nordjylland. Men Midtjylland har den største andel af ansatte indenfor videnfremstilling målt ud fra alle ansatte i regionen Figuren viser udviklingen i antal ansatte inden for høj- og mellemteknologisk videnfremstilling i perioden 2003 til =Indeks 100 Figuren viser hvor meget høj- og mellemteknologisk videnfremstilling fylder ud af det samlede antal ansatte og det samlede antal virksomheder i de enkelte regioner i 2008 Kilde: Danmarks Statistik og Business Fyn

12 Erhverv Varieret produktivitetsudvikling på Fyn: bedst på fødevareområdet, dårligst på IT/kommunikation Produktiviteten i det fynske erhvervsliv ligger lidt lavere end på landsplan. Dog ikke på fødevareområdet og øvrige-erhverv, hvor produktiviteten er højere end landsgennemsnittet. Figuren viser Fyn&øers erhvervsmæssige styrker og svagheder. Den vandrette akse viser områdets erhvervsspecialisering inden for de enkelte ressourceområder. Ligger området til højre for 1-tallet på aksen, er ressourceområdets andel af områdets beskæftigelse større end den tilsvarende andel på landsplan. På den lodrette akse vises vækst i produktivitet fra (produktivitet opgøres som værditilvækst pr. fuldtidsbeskæftiget). Størrelsen af boblerne viser ressourceområdets andel af den samlede beskæftigelse i den private sektor i området. Kilde: Danmarks Statistik og Business Fyn

13 Erhverv En nyetableret fynsk virksomhed skaber ikke mange jobs og har 50/50 chance for at eksistere efter de første 5 år Fyn ligger under landsgennemsnittet i etablering af nye virksomheder.... men over region Syddanmark Etableringsraten defineres som antal nye virksomheder i % af samtlige virksomheder De nye virksomheder skaber ikke mange jobs, og har kun lidt over 50% chance for at overleve de første 5 år Helt modsat ser det ud i Hovedstaden, hvor en nystartet virksomhed har under 45% chance for at overleve de første 5 år. Men til gengæld skaber de mange flere jobs Kilde: Danmarks Statistik og Business Fyn Overlevelsesandelen angiver, hvor stor en andel af de virksomheder, der blev etableret i 2001 og 2002, som stadig eksisterer efter 5 år. Jobskabelse er gennemsnitligt antal ansatte 2006 og år efter at virksomhederne blev etableret. De stiplede linier viser landsgennemsnittet. 13

14 Erhverv Fynske virksomheder har store vækstambitioner og vækstsucces, men er ikke tilfredse med de fynske kommuners erhvervsklima.. Figuren viser fynske og sydjyske virksomheder fordelt på dem der har: Vækstsucces: Virksomheder der har svaret, at de har haft højere vækst end resten af branchen de foregående 2 år. Vækstambition: Virksomheder der har svaret, at de forventer Kilde: Danmarks Statistik og Business Fyn højere vækst end resten af branchen de kommende 2-4 år. Kilde: Virksomhedspanel, Region Syddanmark, maj Kilde: DI Figuren viser erhvervsklimaet i de fynske og sydjyske kommuner målt på 11 dimensioner. En score på 96 angiver at kommunen har landets bedste erhvervsklima. 14

15 Uddannelse Ikke mange fynboer er højtuddannede, og de som er, arbejder for det offentlige Fynboerne er ikke højtuddannede Fyn ligner landsgennemsnittet når man ser på de erhvervsfaglige-, korte- og mellemlange uddannelser. Men ligger langt under på de lange uddannelser (bachelorniveau og derover) Bilag 4+5 Og de som er højtuddannede arbejder for det offentlige Hvad angår andelen af de højtuddannede i den offentlige sektor, ligner Fyn landsgennemsnittet. Men ligger et pænt stykke under, når man ser på andelen af de højtuddannede i den private sektor Figurerne viser andellen af de ansatte i hhv den offentlige og den private sektor med enten en Mellemlang- eller lang videregående uddannelse som deres højeste fuldførte. Kilde: Danmarks Statistik og Business Fyn

16 Arbejdsmarked Der er mange fynboer på offentlig forsørgelse! Fyn har mange ledige, efterlønnere og førtidspensionister Fyn ligger over landsgennemsnittet både hvad angår fuldtidsledige, efterlønnere og førtidspensionister Bilag men ansætter ikke så mange med løntilskud Det er især mænd over 30 år, som går fuldtidsledige Det er mændene der klarer sig dårligst i ledighedsstatistikken på Fyn. Og især mænd over 30 år. Bilag 9 Og fynske virksomheder er knap så forventningsfulde hvad angår flere ansættelser i Sammenlignet med sydjyderne Fynboerne arbejder på Fyn Fynboerne pendler gennemsnitligt 18-19km Kilde: Danmarks Statistik og Business Fyn

17 Økonomi konomi Fyn er en fattig landsdel! Fynboernes indkomster ligger i den lave ende.. Både erhvervsindkomster og disponible familieindkomster. Bilag tjenes på Fyn.. En stor del af fynboernes erhvervsindkomst tjenes også på Fyn Bilag 12 Andel af erhvervsindkomst som tjenes i bopælskommunen og betales af det offentlige En stor del af Fyns indkomst kommer fra arbejde indenfor offentlig service og forvaltning Bilag 13 Også når man ser på BNP og realvækst klarer Fyn sig dårligere end landsgennemsnittet.. Bilag 14.. og derudover findes der en del dårlige betalere på Fyn På Fyn er mellem 4 og 6% af indbyggerne registreret i RKI Bilag 15 Kilde: Danmarks Statistik og Business Fyn

18 Bilag 18

19 Bilag 1: Fyn dækker ca 8% af Danmark....både areal- og befolkningsmæssigt Fyn dækker 8,1% af Danmarks areal og 8,8% af hele Danmarks befolkning bor her. Befolkningstætheden er mere koncentreret her end gennemsnitligt for Danmark, og også højere på Fyn end samlet for Region Syddanmark. Kilde: 19

20 Bilag 2: Fyn er fin hvis man elsker tørvejr! Hele landet Fyn Nedbør og solskinstimer Klimadata Det regner mindre på Fyn, der er færre regnvejrsdage og højere temperaturer. Til gengæld er der også færre solskinstimer Nedbør (mm) nedbørdage solskinstimer I Danmark er det Bornholm der har flest solskinstimer og færrest nedbørsdage grader celcius 12 10, ,4 Temperaturer Klimadata Hele landet Fyn 8 7,7 8, ,3 4,4 2 Kilde: 0 dagtemp middeltemp nattemp 20

21 Bilag 3: Når man skal vælge ny bolig er det vigtigste at bo tæt ved natur, skov eller strand. Figuren viser borgernes vigtigste grunde for valg af bolig i henholdsvis Sydjylland og på Fyn og øerne. Der er svaret på en skala fra 1-5, hvor 1 angiver Ingen betydning og 5 står for Afgørende betydning. Figuren viser den gennemsnitlige score for de to områder. Kilde. Region Syddanmarks borgerpanel, januar svar. Kilde: Business Fyn pdf 21

22 Bilag 4: Fyn ligner landsgennemsnittet når det kommer til erhvervskompetencegivende uddannelser Mere overraskende er det at Svendborg ligger højere end Odense Kilde: 22

23 Bilag 5: De højt-uddannede er på Sjælland, - ikke på Fyn Fyn ligner landsgennemsnittet når man ser på de erhvervsfaglige-, korte- og mellemlange uddannelser. Men for de lange uddannelser (Bachelor-niveau og derover) ligger Fyn et stykke under landsgennemsnittet % fordeling i regioner (samt Fyn) 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 Højeste fuldførte uddannelse fordelt efter region (30-69 årige, bopæl pr ) Hele landet Region Hovedstaden København Frederiksberg Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Fyn 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Gymnasiale Erhvervs-faglige Korte videregående Mellemlange videregående Bachelor Lange videregående/phd Uoplyst Kilde: 23

24 Bilag 6: Fyn har flere fuldtidsledige end landsgennemsnittet... Der er 3,7% ledige på Fyn, mod landsgennemsnitligt 3,4%. 4,5% af den mandlige arbejdsstyrke er ledig på Fyn, mod kun 2,9% af kvinderne (som er det samme som landsgennemsnittet). Nordsjælland er den landsdel med færrest arbejdsløse (2,9% mænd, 2,1% kvinder, 2,5% i alt) Bornholm er den landsdel med flest arbejdsløse (5,9% mænd, 4,5% kvinder, 5,3% i alt) % Fuldtidsledige i % af arbejdsstyrken Hele landet Landsdel Fyn Landsdel Nordsjælland Landsdel Bornholm mænd kvinder ialt Kilde: 24

25 Bilag 7: Fyn ligger i den høje ende hvad angår andele af de årige på efterløn Flest på efterløn i Nordjylland og i ø-kommunerne I fjerde kvartal 2010 var 34 pct. af den danske befolkning i alderen år på efterløn, svarende til personer. Det er færre end tilsvarende kvartal året før. Med 47 pct. havde Læsø Kommune den højeste andel, efterfulgt af Sønderborg og Frederikshavns Kommuner med 42 pct. De laveste andele var i kommunerne nord for København, hvor Gentofte havde den laveste andel efterlønnere med 18 pct. Alle tal er omregnet til fuld tid. Kilde: 25

26 Bilag 8: Fyn har flere på førtidspension og færre på barsel! Fyn ligner landsgennemsnittet når man kigger på fordelingen af offentligt forsørgede. Der er knap så mange på barselsdagpenge, men til gengæld en del flere på førtidspension % af alle offentligt forsørgede 40,0 35,0 30,0 Offentligt forsørgede efter ydelsestype (minus pension og dagpenge) Hele landet Fyn 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Ansættelse med løntilskud Fleks-, skåne og servicejob Voksenlærling Barsel og børnepasningsorlov Førtidspension Efterløn Kontanthjælp Introduktionsydelse Revalideringsydelse i øvrigt Ledighedsydelse Sygedagpenge Kilde: 26

27 Bilag 9: Det er især mænd, der er arbejdsløse - mere specifikt mænd over 30 år! Det er mændene der klarer sig dårligst i ledighedsstatistikken på Fyn. Og især mænd over 30 år. Nordsjællænderne er dem der klarer sig bedst i alle grupper, og Bornholmerne dem der klarer sig dårligst i alle grupper % Fuldtidsledige i % af arbejdsstyrken efter køn, område og alder (2009) Hele landet Landsdel Fyn Landsdel Nordsjælland Landsdel Bornholm under 30 år 30 år + ialt under 30 år 30 år + ialt under 30 år 30 år + ialt mænd kvinder ialt Kilde: 27

28 Bilag 10: Fyn er en fattig landsdel Fyn ligger helt i bund når man kigger på den gennemsnitlige disponible familieindkomst Nordsjællandske kommuner landets rigeste Den gennemsnitlige familieindkomst efter skat, dvs. den disponible familieindkomst, var kr. i De højeste gennemsnitlige disponible familieindkomster fandtes i kommunerne nord for Københavns Kommune. I Rudersdal var den kr. og i Gentofte kr. De laveste gennemsnitlige familieindkomster fandtes i København med kr.. Kilde: 28

29 Bilag 11:.. men Vestfyn klarer sig lidt bedre når man ser på den gennemsnitlige erhvervsindkomst Øst- og Sydfyn, samt Odense ligger helt i bund når man kigger på den gennemsnitlige erhvervsindkomst. Vestfyn klarer sig en smule bedre og især Middelfart ligger pænt. Kilde: 29

30 Bilag 12: De fleste fynboer tjener deres penge på Fyn Det største sammenfald mellem arbejdsstedskommune og bopælskommune ses i de store bykommuner som Odense, Århus og Ålborg samt udkantskommunerne. Her tjenes over 70 pct. af indkomsten indenfor kommunegrænsen. Kilde: 30

31 Bilag 13: En stor del af erhvervsindkomsten på Fyn kommer fra arbejde med offentlig service og forvaltning Offentlig service og forvaltning er en relativ stor kilde til erhvervsindkomst for beboerne i de store byer, samt på Sydsjælland, Lolland-Falster og en del af de små øer. Med over 36 pct. af den samlede erhvervsindkomst fra det offentlige er Svendborg og Bornholm de kommuner, som er mest præget af indtægter fra offentlige arbejdspladser. Store byer som Odense, Århus og Ålborg følger lige efter. I den anden ende af skalaen finder vi kommunerne Billund, Hørsholm og Vejen, hvor mindre end 22 pct. af indbyggernes erhvervsindkomst stammer fra den offentlige sektor. Ovenstående giver et indtryk af hvilke kommuner, som er mest præget af indtægter fra arbejde i det offentlige. Det er dog ikke nødvendigvis et billede på, hvor den offentlige sektor er størst, idet den gennemsnitlige erhvervsindkomst er forholdsvis lav i mange af de kommuner, hvor en stor del af erhvervsindkomsten er tjent i det offentlige. Kilde: 31

32 Bilag 14: Fyn klarer sig dårligere end landsgennemsnittet når man ser på BNP og realvækst Kilde: 32

33 Bilag 15: Der findes en del dårlige betalere på Fyn Indbyggere registreret i RKI Dog ikke så mange som det vestlige sjælland og Lolland-falster På Fyn er mellem 4 og 6% af indbyggerne registreret i RKI Kilde: Jyllandsposten 13. marts

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse af Rolf Norstrand Anne Kaag Andersen Karsten Bo Larsen AKF Forlaget Marts 2001 Forord Set i internationalt perspektiv er Danmark en rig region med små indkomstforskelle

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER ANALYSE SBI 2014:05 Boligmarkedet uden for de store byer Analyse Jacob Norvig Larsen Hans Thor Andersen

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister

DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister Indhold Side Opdrag & metode 3 o Proces & struktur o Opdrag & præmisser o Mikrosegmentering De 8 hovedgrupper 10 Summary 27 Potentiale

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Delfinansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (Landdistriktspuljen) Center for Regional- og Turismeforskning 1 Titel: Ungdomsuddannelser med

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk:

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere