Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur marts 2011, facts til workshop

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop"

Transkript

1 Fyn i tal Odense Sport & Event, partner-tur marts 2011, facts til workshop Data i denne rapport er udklip fra Danmarks Statistik og fra Business Fyn-rapporten Fyns Tilstand. 1

2 Management Summary Fyn er fin? Fyn er et lille ø-rige, som dækker 8% af Danmarks areal, men 15% af kystlinien. 25% af alle danske øer ligger omkring Fyn. Procentvis er der lidt mere landbrug og lidt mindre skov på Fyn i forhold til hele Danmark. Ingen af de 5 kommende danske nationalparker ligger på Fyn. Fyn har færre regnvejrsdage og højere temperaturer end landsgennemsnittet. Desværre også færre solskinstimer. En gang Fynbo altid Fynbo! Knap 9% af den danske befolkning bor på Fyn. og de føder mange børn. Fynboerne er geografisk loyale: mange af dem bor og arbejder i den samme kommune. Og de bliver på deres føde-ø. dog er der en del unge (og fattige) som flytter fra Fyn. Sandsynligvis når de er færdige med deres uddannelse. Fyn = fødevarer, turisme og transport, og i mindre grad IT/kommunikation, energi & miljø samt medico. Fynske virksomheder mener selv at de har store vækstambitioner og vækstsucces, men de er ikke tilfredse med kommunernes erhvervsklima. Ikke mange fynboer er højtuddannede (set i forhold til landet som helhed), og de som er det, arbejder især for det offentlige. Der er mange fynboer på offentlig forsørgelse! Fynske virksomheder er ikke særligt forventningsfulde hvad angår flere ansættelser i 2011 Fyn er fattig! Fynboernes indkomster ligger i den lave ende, og kommer fra arbejde indenfor offentlig service og forvaltning. Også når man ser på BNP og realvækst klarer Fyn sig dårligere end landsgennemsnittet.. 2

3 Indholdsfortegnelse Indhold: Management summary Geografi og klima Befolkning Turisme Erhverv Uddannelse Arbejdsmarked Økonomi Bilag Side

4 Geografi og klima Det fynske ø-rige har relativt mere landbrug og relativt mindre skov, og ingen nationalparker. Men mindre regn og desværre også mindre sol! Fyn er lille men ø- og kystrig! Fyn dækker 8,1% af Danmarks areal, men har 15% af kystlinien. 25% af alle Danmarks øer ligger omkring Fyn. (bilag 1) Fyn har ingen nationalparker... Ingen af de 5 områder der er udpeget som nationalparker i Danmark ligger på Fyn Nationalpark Thy og Nationalpark Mols Bjerge - blev indviet i hhv og 2009, og den tredje i rækken, Nationalpark Vadehavet, vil blive indviet den 16. oktober De sidste to, Skjern Å og Kongernes Nordsjælland forventes indviet i løbet af de næste par år.... til gengæld er Fyn fin, hvis man elsker tørvejr! Det regner mindre på Fyn, der er færre regnvejrsdage og højere temperaturer. Og knap så fin hvis man elsker solskin.. Til gengæld er der desværre også færre solskinstimer (bilag 2) Mere landbrug, mindre skov Rent arealudnyttelsesmæssigt har Fyn relativt mere dyrket jord end landet som helhed, og knap så meget skov og naturarealer som resten af landet (tallene er fra år 2005) % Arealudnyttelse Hele landet Fyn Dyrket areal i % af det samlede areal skovareal i % af det samlede areal Naturarealer i % af det samlede areal Kilder: Fyns Amts jordbrugsanalyse 4

5 Befolkning Knap 9% af Danmarks befolkning bor på Fyn. Fynboerne er geografisk loyale og fertiliteten er høj. 8,8% af Danmarks befolkning bor på Fyn. Og der kommer flere!! Befolkningstætheden er mere koncentreret på Fyn end gennemsnitligt for Danmark, og også højere end hele Region Syddanmark. (bilag 1) - Og Fyn ligger i den højere ende af befolkningsfremskrivningen Befolkningsfremskrivning i kommunerne. Udvikling fra 2009 til 2030 Befolkningstilvækst 10% + 5-9,9% 0-4,9% -4,9% - 0% Under -5% Samlet fertilitet Baby-boom...? Ærø har den højeste samlede fertilitet i Danmark (3,78 mens den laveste er 1,60 i København). og generelt ligger Fyn højt på fertilitets-skalaen 1,6-1,7 1,8-1,9 2,0-2,1 2,2-2,3 2,4-3,78 En gang Fynbo altid Fynbo Fynboerne er geografisk loyale og bliver på deres føde-ø 62 procent af Fyns indbyggere over 40 år er født på Fyn. Kilde: Business Fyn pdf og Danmarks Statistik Figuren viser andelen af befolkningen over 40 år, der bor i den landsdel, hvor de er født. 5

6 Befolkning De årige kommer og går. De årige kommer og går.. Nettotilflytningen til Fyn viser at til- og fraflytning stort set udligner hinanden for de fleste aldersgrupper. Undtaget er dog de årige hvor antallet af fraflytninger er en del større end antallet af tilflytninger Figuren viser tilflyttere og fraflyttere fordelt på alder. Samtidig er nettotilflytningen vist som en kurve. Antallet er opgjort som et årligt gennemsnit af det samlede antal til- og fraflyttere. Både flytninger mellem kommuner og ind- og udvandring er medregnet... og de studerende flytter? Tilflytterne i Fyns kommuner har generelt højere indkomst end fraflytterne. Den største fraflytning fra Fyn i 2009 skete i indkomstintervallet kr. Dette indikerer at de studerende rejser fra øen når de er færdiguddannet!! Figuren viser nettotilflytningen i 2009 i antal personer, fordelt på indkomstintervaller. Med i opgørelsen er kun flytninger mellem kommunerne for personer over 15 år. Kilde: Business Fyn pdf og Danmarks Statistik 6

7 Befolkning På Fyn, som i resten af Danmark, ses store regionale udsving i befolkningstilvækst og i indvandreres/ efterkommeres andel af befolkningen. Også Fyn s regioner har uens befolkningstilvækst. Størst omkring Odense.. Befolkningstilvæksten er størst i og omkring de større byer København, Århus, Odense og Aalborg, men også i Vejle, Kolding og Esbjerg. I yderområderne er der negativ befolkningstilgang. Og det samme gælder indvandrere og efterkommeres andel af hele befolkningen. Fordelingen af indvandrere og efterkommere er meget forskellig på Fyn. - Med den klart største koncentration i Odense. Kilde: 7

8 Befolkning Fyn skiller sig ikke ud på politisk overbevisning, men har flere kirkelige handlinger end landsgennemsnittet. Og så er Fynboerne knap så tilfredse med tilværelsen Fyn ligger over landsgennemsnittet når det kommer til kirkelige handlinger Men ikke så højt som nogle af de jyske landsdele (Viborg topper statistikken). Københavns Stift trækker landsgennemsnittet voldsomt ned Fyn ligner resten af landet hvad angår politisk overbevisning Fynboerne er ikke helt så tilfredse med livet -Som folk fra Sydjylland. Generelt ligger fynboerne lidt lavere end sydjyderne på tilfredshedsbarometeret Venstre og Socialdemokraterne er også de store partier på Fyn Fynboer og sydjyder er enige om at når man skal vælge ny bolig er det vigtigste at bo tæt ved natur, skov eller strand. Bilag 3 Figuren viser andelen af respondenterne fra henholdsvis Fyn og øerne og Sydjylland, der angiver, at de er i godt humør, har et godt helbred og generelt er tilfredse med livet. Kilde. Region Syddanmarks borgerpanel, februar svar. Kilde: Danmarks Statistik og Business Fyn pdf 8

9 Turisme Campingpladser og lystbådehavne er populære på Fyn. Det samme er Odense Zoo og Egeskov Slot. Forretningsovernatninger er ikke! Antallet af overnatninger på campingpladser og i lystbådehavne vokser på Fyn Antallet er overnatninger på Fyn og øerne er faldet med 8 procent fra , hvilket svarer til udviklingen på landsplan Fyn og øerne lægger senge til 3,3 mio. overnatninger hvert år. 44 procent af overnatningerne er på campingplads, mens 9 procent er i lystbådehavne. De tilsvarende tal for resten af landet er 28 og 2 procent. Fyn Hele landet UDVIKLING I OVERNATNINGER Ialt; 8% Ialt; 8% Feriehuse; 26% Feriehuse; 11% Lystbådehavn; 3% Lystbådehavn; 1% Vandrerhjem; 23% Vandrerhjem; 14% Camping; 4% Lystbådehavn; 1% Hoteller og feriecentre; 12% Hoteller og feriecentre; 10% Det samme kan ikke siges om forretningsovernatningerne Udviklingen i forretningsovernatninger har de seneste år været blandt de svageste i landet. Figuren viser udviklingen fra i antallet af forretningsovernatninger på hotel. 2004=Indeks 100 Fyn har 2 af Danmarks 50 mest besøgte attraktioner Fyn og øerne har to attraktioner (Odense Zoo og Egeskov Slot) blandt Danmarks 50 mest besøgte attraktioner. Sydjylland har seks Top 50 attraktioner. Kilde: Business Fyn

10 Erhverv Fyn = fødevarer, turisme og transport Fyn er specialiseret inden for erhvervsområderne fødevarer, turisme og transport. Figuren viser Fyn og øernes andel af den samlede private fuldtidsbeskæftigelse i hele landet inden for hvert ressourceområde. Den lodrette linje viser, hvor stor en andel af den samlede private fuldtidsbeskæftigelse i hele landet, der findes på Fyn og øerne. Men den beskæftigelsesmæssige udvikling indenfor disse områder ligger på niveau med eller under gennemsnittet i resten af landet. På Fyn har udviklingen i beskæftigelsen indenfor medico/sundhed og energi/miljø været helt skæv i forhold til landsgennemsnittet. Her halter Fyn virkelig langt bagefter Figuren viser udviklingen i antallet af beskæftigede på Fyn og øerne og i hele landet, dels i den private sektor fordelt på ressourceområder, dels i den samlede offentlige sektor. På Fyn er der procentvis ikke helt så mange ansatte i de helt store virksomheder (50+ ansatte) sammenlignet med landsgennemsnittet Tabellen viser fordelingen af beskæftigede efter arbejdspladsernes størrelse, for Fyn og øerne, Sydjylland og hele landet. Kilde: Danmarks Statistik og Business Fyn

11 Erhverv Fyn stikker ikke ud hvad angår arbejdspladser indenfor videnfremstilling, når man sammenligner med Syddanmark 38 procent af de syddanske arbejdspladser indenfor videnfremstilling ligger på Fyn og øerne (dette er den samme andel som for samtlige arbejdspladser generelt: 38% af Syddanmarks arbejdspladser ligger på Fyn) Nordjylland Antallet af ansatte indenfor videnfremstilling vokser hurtigst i Nordjylland. Men Midtjylland har den største andel af ansatte indenfor videnfremstilling målt ud fra alle ansatte i regionen Figuren viser udviklingen i antal ansatte inden for høj- og mellemteknologisk videnfremstilling i perioden 2003 til =Indeks 100 Figuren viser hvor meget høj- og mellemteknologisk videnfremstilling fylder ud af det samlede antal ansatte og det samlede antal virksomheder i de enkelte regioner i 2008 Kilde: Danmarks Statistik og Business Fyn

12 Erhverv Varieret produktivitetsudvikling på Fyn: bedst på fødevareområdet, dårligst på IT/kommunikation Produktiviteten i det fynske erhvervsliv ligger lidt lavere end på landsplan. Dog ikke på fødevareområdet og øvrige-erhverv, hvor produktiviteten er højere end landsgennemsnittet. Figuren viser Fyn&øers erhvervsmæssige styrker og svagheder. Den vandrette akse viser områdets erhvervsspecialisering inden for de enkelte ressourceområder. Ligger området til højre for 1-tallet på aksen, er ressourceområdets andel af områdets beskæftigelse større end den tilsvarende andel på landsplan. På den lodrette akse vises vækst i produktivitet fra (produktivitet opgøres som værditilvækst pr. fuldtidsbeskæftiget). Størrelsen af boblerne viser ressourceområdets andel af den samlede beskæftigelse i den private sektor i området. Kilde: Danmarks Statistik og Business Fyn

13 Erhverv En nyetableret fynsk virksomhed skaber ikke mange jobs og har 50/50 chance for at eksistere efter de første 5 år Fyn ligger under landsgennemsnittet i etablering af nye virksomheder.... men over region Syddanmark Etableringsraten defineres som antal nye virksomheder i % af samtlige virksomheder De nye virksomheder skaber ikke mange jobs, og har kun lidt over 50% chance for at overleve de første 5 år Helt modsat ser det ud i Hovedstaden, hvor en nystartet virksomhed har under 45% chance for at overleve de første 5 år. Men til gengæld skaber de mange flere jobs Kilde: Danmarks Statistik og Business Fyn Overlevelsesandelen angiver, hvor stor en andel af de virksomheder, der blev etableret i 2001 og 2002, som stadig eksisterer efter 5 år. Jobskabelse er gennemsnitligt antal ansatte 2006 og år efter at virksomhederne blev etableret. De stiplede linier viser landsgennemsnittet. 13

14 Erhverv Fynske virksomheder har store vækstambitioner og vækstsucces, men er ikke tilfredse med de fynske kommuners erhvervsklima.. Figuren viser fynske og sydjyske virksomheder fordelt på dem der har: Vækstsucces: Virksomheder der har svaret, at de har haft højere vækst end resten af branchen de foregående 2 år. Vækstambition: Virksomheder der har svaret, at de forventer Kilde: Danmarks Statistik og Business Fyn højere vækst end resten af branchen de kommende 2-4 år. Kilde: Virksomhedspanel, Region Syddanmark, maj Kilde: DI Figuren viser erhvervsklimaet i de fynske og sydjyske kommuner målt på 11 dimensioner. En score på 96 angiver at kommunen har landets bedste erhvervsklima. 14

15 Uddannelse Ikke mange fynboer er højtuddannede, og de som er, arbejder for det offentlige Fynboerne er ikke højtuddannede Fyn ligner landsgennemsnittet når man ser på de erhvervsfaglige-, korte- og mellemlange uddannelser. Men ligger langt under på de lange uddannelser (bachelorniveau og derover) Bilag 4+5 Og de som er højtuddannede arbejder for det offentlige Hvad angår andelen af de højtuddannede i den offentlige sektor, ligner Fyn landsgennemsnittet. Men ligger et pænt stykke under, når man ser på andelen af de højtuddannede i den private sektor Figurerne viser andellen af de ansatte i hhv den offentlige og den private sektor med enten en Mellemlang- eller lang videregående uddannelse som deres højeste fuldførte. Kilde: Danmarks Statistik og Business Fyn

16 Arbejdsmarked Der er mange fynboer på offentlig forsørgelse! Fyn har mange ledige, efterlønnere og førtidspensionister Fyn ligger over landsgennemsnittet både hvad angår fuldtidsledige, efterlønnere og førtidspensionister Bilag men ansætter ikke så mange med løntilskud Det er især mænd over 30 år, som går fuldtidsledige Det er mændene der klarer sig dårligst i ledighedsstatistikken på Fyn. Og især mænd over 30 år. Bilag 9 Og fynske virksomheder er knap så forventningsfulde hvad angår flere ansættelser i Sammenlignet med sydjyderne Fynboerne arbejder på Fyn Fynboerne pendler gennemsnitligt 18-19km Kilde: Danmarks Statistik og Business Fyn

17 Økonomi konomi Fyn er en fattig landsdel! Fynboernes indkomster ligger i den lave ende.. Både erhvervsindkomster og disponible familieindkomster. Bilag tjenes på Fyn.. En stor del af fynboernes erhvervsindkomst tjenes også på Fyn Bilag 12 Andel af erhvervsindkomst som tjenes i bopælskommunen og betales af det offentlige En stor del af Fyns indkomst kommer fra arbejde indenfor offentlig service og forvaltning Bilag 13 Også når man ser på BNP og realvækst klarer Fyn sig dårligere end landsgennemsnittet.. Bilag 14.. og derudover findes der en del dårlige betalere på Fyn På Fyn er mellem 4 og 6% af indbyggerne registreret i RKI Bilag 15 Kilde: Danmarks Statistik og Business Fyn

18 Bilag 18

19 Bilag 1: Fyn dækker ca 8% af Danmark....både areal- og befolkningsmæssigt Fyn dækker 8,1% af Danmarks areal og 8,8% af hele Danmarks befolkning bor her. Befolkningstætheden er mere koncentreret her end gennemsnitligt for Danmark, og også højere på Fyn end samlet for Region Syddanmark. Kilde: 19

20 Bilag 2: Fyn er fin hvis man elsker tørvejr! Hele landet Fyn Nedbør og solskinstimer Klimadata Det regner mindre på Fyn, der er færre regnvejrsdage og højere temperaturer. Til gengæld er der også færre solskinstimer Nedbør (mm) nedbørdage solskinstimer I Danmark er det Bornholm der har flest solskinstimer og færrest nedbørsdage grader celcius 12 10, ,4 Temperaturer Klimadata Hele landet Fyn 8 7,7 8, ,3 4,4 2 Kilde: 0 dagtemp middeltemp nattemp 20

21 Bilag 3: Når man skal vælge ny bolig er det vigtigste at bo tæt ved natur, skov eller strand. Figuren viser borgernes vigtigste grunde for valg af bolig i henholdsvis Sydjylland og på Fyn og øerne. Der er svaret på en skala fra 1-5, hvor 1 angiver Ingen betydning og 5 står for Afgørende betydning. Figuren viser den gennemsnitlige score for de to områder. Kilde. Region Syddanmarks borgerpanel, januar svar. Kilde: Business Fyn pdf 21

22 Bilag 4: Fyn ligner landsgennemsnittet når det kommer til erhvervskompetencegivende uddannelser Mere overraskende er det at Svendborg ligger højere end Odense Kilde: 22

23 Bilag 5: De højt-uddannede er på Sjælland, - ikke på Fyn Fyn ligner landsgennemsnittet når man ser på de erhvervsfaglige-, korte- og mellemlange uddannelser. Men for de lange uddannelser (Bachelor-niveau og derover) ligger Fyn et stykke under landsgennemsnittet % fordeling i regioner (samt Fyn) 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 Højeste fuldførte uddannelse fordelt efter region (30-69 årige, bopæl pr ) Hele landet Region Hovedstaden København Frederiksberg Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Fyn 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Gymnasiale Erhvervs-faglige Korte videregående Mellemlange videregående Bachelor Lange videregående/phd Uoplyst Kilde: 23

24 Bilag 6: Fyn har flere fuldtidsledige end landsgennemsnittet... Der er 3,7% ledige på Fyn, mod landsgennemsnitligt 3,4%. 4,5% af den mandlige arbejdsstyrke er ledig på Fyn, mod kun 2,9% af kvinderne (som er det samme som landsgennemsnittet). Nordsjælland er den landsdel med færrest arbejdsløse (2,9% mænd, 2,1% kvinder, 2,5% i alt) Bornholm er den landsdel med flest arbejdsløse (5,9% mænd, 4,5% kvinder, 5,3% i alt) % Fuldtidsledige i % af arbejdsstyrken Hele landet Landsdel Fyn Landsdel Nordsjælland Landsdel Bornholm mænd kvinder ialt Kilde: 24

25 Bilag 7: Fyn ligger i den høje ende hvad angår andele af de årige på efterløn Flest på efterløn i Nordjylland og i ø-kommunerne I fjerde kvartal 2010 var 34 pct. af den danske befolkning i alderen år på efterløn, svarende til personer. Det er færre end tilsvarende kvartal året før. Med 47 pct. havde Læsø Kommune den højeste andel, efterfulgt af Sønderborg og Frederikshavns Kommuner med 42 pct. De laveste andele var i kommunerne nord for København, hvor Gentofte havde den laveste andel efterlønnere med 18 pct. Alle tal er omregnet til fuld tid. Kilde: 25

26 Bilag 8: Fyn har flere på førtidspension og færre på barsel! Fyn ligner landsgennemsnittet når man kigger på fordelingen af offentligt forsørgede. Der er knap så mange på barselsdagpenge, men til gengæld en del flere på førtidspension % af alle offentligt forsørgede 40,0 35,0 30,0 Offentligt forsørgede efter ydelsestype (minus pension og dagpenge) Hele landet Fyn 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Ansættelse med løntilskud Fleks-, skåne og servicejob Voksenlærling Barsel og børnepasningsorlov Førtidspension Efterløn Kontanthjælp Introduktionsydelse Revalideringsydelse i øvrigt Ledighedsydelse Sygedagpenge Kilde: 26

27 Bilag 9: Det er især mænd, der er arbejdsløse - mere specifikt mænd over 30 år! Det er mændene der klarer sig dårligst i ledighedsstatistikken på Fyn. Og især mænd over 30 år. Nordsjællænderne er dem der klarer sig bedst i alle grupper, og Bornholmerne dem der klarer sig dårligst i alle grupper % Fuldtidsledige i % af arbejdsstyrken efter køn, område og alder (2009) Hele landet Landsdel Fyn Landsdel Nordsjælland Landsdel Bornholm under 30 år 30 år + ialt under 30 år 30 år + ialt under 30 år 30 år + ialt mænd kvinder ialt Kilde: 27

28 Bilag 10: Fyn er en fattig landsdel Fyn ligger helt i bund når man kigger på den gennemsnitlige disponible familieindkomst Nordsjællandske kommuner landets rigeste Den gennemsnitlige familieindkomst efter skat, dvs. den disponible familieindkomst, var kr. i De højeste gennemsnitlige disponible familieindkomster fandtes i kommunerne nord for Københavns Kommune. I Rudersdal var den kr. og i Gentofte kr. De laveste gennemsnitlige familieindkomster fandtes i København med kr.. Kilde: 28

29 Bilag 11:.. men Vestfyn klarer sig lidt bedre når man ser på den gennemsnitlige erhvervsindkomst Øst- og Sydfyn, samt Odense ligger helt i bund når man kigger på den gennemsnitlige erhvervsindkomst. Vestfyn klarer sig en smule bedre og især Middelfart ligger pænt. Kilde: 29

30 Bilag 12: De fleste fynboer tjener deres penge på Fyn Det største sammenfald mellem arbejdsstedskommune og bopælskommune ses i de store bykommuner som Odense, Århus og Ålborg samt udkantskommunerne. Her tjenes over 70 pct. af indkomsten indenfor kommunegrænsen. Kilde: 30

31 Bilag 13: En stor del af erhvervsindkomsten på Fyn kommer fra arbejde med offentlig service og forvaltning Offentlig service og forvaltning er en relativ stor kilde til erhvervsindkomst for beboerne i de store byer, samt på Sydsjælland, Lolland-Falster og en del af de små øer. Med over 36 pct. af den samlede erhvervsindkomst fra det offentlige er Svendborg og Bornholm de kommuner, som er mest præget af indtægter fra offentlige arbejdspladser. Store byer som Odense, Århus og Ålborg følger lige efter. I den anden ende af skalaen finder vi kommunerne Billund, Hørsholm og Vejen, hvor mindre end 22 pct. af indbyggernes erhvervsindkomst stammer fra den offentlige sektor. Ovenstående giver et indtryk af hvilke kommuner, som er mest præget af indtægter fra arbejde i det offentlige. Det er dog ikke nødvendigvis et billede på, hvor den offentlige sektor er størst, idet den gennemsnitlige erhvervsindkomst er forholdsvis lav i mange af de kommuner, hvor en stor del af erhvervsindkomsten er tjent i det offentlige. Kilde: 31

32 Bilag 14: Fyn klarer sig dårligere end landsgennemsnittet når man ser på BNP og realvækst Kilde: 32

33 Bilag 15: Der findes en del dårlige betalere på Fyn Indbyggere registreret i RKI Dog ikke så mange som det vestlige sjælland og Lolland-falster På Fyn er mellem 4 og 6% af indbyggerne registreret i RKI Kilde: Jyllandsposten 13. marts

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Oktober 2013 Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Tre ud af ti virksomheder i det gamle Frederiksborg Amt mener, at byrådene i kommunerne har været gode eller meget gode til at lytte til erhvervslivet.

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 2 1. Folketal... 6 1.1 Indbyggertal...6 1.2 Aldersfordeling for Silkeborg Kommune...7 1.3 Aldersfordeling i sammenligningskommunerne...8

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus INTRO business region aarhus Indhold Denne rapport er lavet for Business Region Aarhus,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Ældre Sagen December 2014

Ældre Sagen December 2014 ÆLDRE I TAL 2014 Efterløn Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Oktober 2013 Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Under halvdelen af virksomhederne i det gamle Frederiksborg amt vil anbefale kommunen til andre

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 05-11-2009 14:33:16 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE 2009

SVENDBORG KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 SVENDBORG KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2010 14:03:29 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune

Bosætningsstrategi for Vejle Kommune. 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Bosætningsstrategi for Vejle Kommune 15.05.2014 /Christina Hegner, Vejle Kommune Vedtaget i 2011 af Vejle Byråd Bygger på Bosætningsanalyse gennemført i 2011. Fem 2020-mål: Den østjyske regions mest innovative

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder bygge_bolig 2009.indd 1 05-05-2010 12:45:29 Erhvervsstruktur

Læs mere

Middellevetiden i kommunerne med kortest og længst middellevetid adskilt af middellevetiden på landsplan. år 82.5 81.5 80.5 79.5 78.

Middellevetiden i kommunerne med kortest og længst middellevetid adskilt af middellevetiden på landsplan. år 82.5 81.5 80.5 79.5 78. Borgere nord for KBH har udsigt til at leve længst Uligheden i sundhed er tydelig på tværs af Danmark. Bor man i Rudersdal Kommune, kan man forvente at leve mere end 5 år længere end, hvis man bor på Lolland,

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Beskæftigelse i Region Midtjylland I

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 11:31:20 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Globaliseringsudfordringer Faaborgmidtfyn Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Viden til vækst og til handling Efter flere år med først lavkonjunktur

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser Det syddanske udbud af feriee og deres omgivelser Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Region Syddanmark August 203 Titel: Det syddanske udbud af feriee og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Ledigheden i Odense Kommune november 2001

Ledigheden i Odense Kommune november 2001 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Nr. 1 januar 2002 Resume Ledigheden i Odense Kommune november I november var der registreret.802 ledige i Odense Kommune.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Fødevarer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Fødevarer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder Erhvervstruktur

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere