FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1"

Transkript

1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer. Tredjepart kan således i forholdet mellem FairKurers kunde og sig selv, påberåbe sig disse forretningsbetingelser. Betalingsbetingelser er løbende måned +14 dage. Overskrides betalingsfristen, fremsendes rentenota på 10% af fakturabeløbet samt erindringsgebyr på kr.100 ekskl. moms. Ved tredje rykker sendes sagen uden yderligere varsel til retslig inkasso. reklamationer til faktura rettes til vores bogholderi senest syv dage efter modtagelsen, ellers betragtes fakturaen som anerkendt. Alle transporter udføres i henhold til CMR-loven (Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler af 9. september 1986). Ansvar, som ikke er omfattet af CMR-loven, reguleres i henhold til punkt 4.1. Særlig opmærksomhed henledes på CMR-lovens bestemmelser om begrænsning af erstatningsansvar ved bortkomst, forringelse, beskadigelse og forsinkelse samt den korte forældelsesfrist. Afhentning Godset afhentes efter nærmere aftale. Kunden skal sørge for, at godset er klargjort til transport, og at læsning kan foregå effektivt og til aftalt afhentningstid. Eventuel ventetid vil blive debiteret i henhold til de til enhver tid Fragtmanden er berettiget til at nægte afhentning, hvis afhentning ikke kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der henvises herunder bl. andet til de til enhver tid gældende arbejdsmiljøregler. Kunden har pligt til at videregive relevante oplysninger om godset i god tid forud for afhentning eller indlevering. Det er kundens ansvar, at der ved afhentning foreligger udfyldt fragtbrev. Det er kundens ansvar at det tydeligt og korrekt udfyldt i nøje overensstemmelse med godset og dets mærkning. Har fragtmanden ved overtagelsen forbehold vedrørende godsets eller emballeringens synlige tilstand, påføres forbehold på fragtbrevet. Fragtmanden kan endvidere tage forbehold for mangler ved godsets emballering. FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

2 Aflevering Transportens bestemmelsessted er modtagers adresse, medmindre andet er aftalt. Forsendelser, der er lette og håndterbare for én person, afleveres ved modtagers dør. Andre forsendelser afleveres ved vognsiden, så nær modtagers dør i gadeplan som praktisk muligt eller på rampe eller plads, hvor lastbilkørsel uhindret kan ske. Det kan særligt aftales, at aflevering til modtagerens dør, op- eller nedbæring udføres mod debitering af medgået tid i henhold til de til enhver tid gældende takster. En sådan aftale indgås forud for transporten og skal være anført på fragtbrevet. Det forudsættes, at arbejdet med op- eller nedbæring kan udføres af én person og uden brug af særlige tekniske hjælpemidler, medmindre andet er nærmere aftalt. Eventuel ventetid på bestemmelsesstedet debiteres i henhold til de til enhver tid Fragtmanden er berettiget til at nægte aflevering og tage godset med retur til afsender, hvis afleveringen ikke kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der henvises herunder blandt andet til de til enhver tid gældende arbejdsmiljøregler. Fragtføreren er kun forpligtet til at aflevere godset mod modtagerens kvittering. Kan forsendelsen uanset årsagen ikke afleveres, tages godset med retur til afsender. Er modtager ikke tilstede, lægger fragtmanden besked om, at modtager kan bestille genudkørsel eller afhente forsendelsen hos afsender. Omfatter aftalen genudkørsel debiteres kunden i henhold til de til enhver tid Kunden kan skriftligt bemyndige FairKurer til på kundens ansvar og risiko at aflæsse godset på bestemmelsesstedet uden modtagers kvittering. Kunden skal skadesløsholde FairKurer for ethvert krav herunder krav i anledning af bortkomst, beskadigelse, forsinkelse med videre, der måtte blive rejst mod FairKurer i den anledning. Tilsvarende gælder for modtager. Godsformer, vægt og volumen Godset vægt og volume skal oplyses altid. Særlige forbehold, såsom, op/ ned, elektronik og skrøbelige produkter, skal også oplyses. Enkeltkolli forsendelser på maksimum 20 kg med en total volumen på maksimum 0,15 m³ og maksimum mål på 1,5 m på den længste led. Langgods er stykgods med en længde på mellem 3 og 6 m Uhåndterligt gods er gods, der ikke kan håndteres af én mand med pallevogn eller gods med en længde over 6 m. Paller må ikke belastes ud over deres godkendte vægtgrænse. Forsendelser over 3 m eller som er uhåndterbare skal aftales særskilt forud for afhentning af godset. FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 2

3 Emballering Godset skal være forsvarligt emballeret (indpakket), så det kan modstå almindelig påvirkning ved transport i presenningsopbyggede biler. Paller og stykgods skal kunne tåle håndtering med truck og lignende. Emballeringen skal dels sikre godset mod beskadigelse og dels sikre, at godset ikke forvolder skade på personer, materiel eller andet gods. Kunden er ansvarlig i henhold til CMRlovens 12 for manglende Eller mangelfuld emballering. FairKurer har ingen vejledningspligt overfor kunden med hensyn til emballering. Eventuel godkendelse fratager ikke kunden for ansvar eller medfører ansvar for FairKurer. Udelukket fra transport FairKurer transporterer ikke afdøde menneskelegemer (lig) og dyr (levende eller døde). Efterkrav udføres ikke. Ildelugtende gods samt gods eller indpakning, der er stærkt tilsmudset, modtages ikke til transport. Betaling Kunden debiteres samtlige fragtomkostninger. Ved returnering eller videreforsendelse, (for eksempel ved modtagers afvisning, manglende afhentning), debiteres kunden samtlige fragtomkostninger Farligt gods Ved transport af farligt gods er det kundens ansvar, at dokumenter, emballering og markering overholder de til enhver tid gældende danske regler, herunder bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods og Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR). Kunden skal oplyse beregnet mængde/pointsum, når forsendelsen sendes som farligt gods under frimængde. Hvis dokumenter, emballering og/eller markering ikke er korrekte, er FairKurer berettiget til at afvise forsendelsen. Endvidere henvises til CMR-lovens 13. Ved transport af farligt gods tillægges farligt gods tillæg i henhold til de til enhver tid Godsmærkning Kunden skal sørge for, at hvert enkelt kolli er mærket med modtageradresse samt kollinummer og antallet af kolli. Ved gods til én modtager, hvor godset er fastgjort til pallen, er én mærkning tilstrækkelig. FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 3

4 Beregning og dieseltillæg Transport beregnes i henhold til de til enhver tid gældende takster på tidspunktet for indgåelse af den enkelte transport. Udover transport beregnes et variabelt dieseltillæg på basis af dieselolieprisen, opgjort pr. den 15. i foregående måned. Stigninger i offentlige afgifter og stigninger i eksterne omkostninger, der ikke er under FairKurers kontrol, kan pålignes uden varsel for alle transporter omfattet af stigningerne. Ansvar FairKurer er ansvarlig i henhold til CMR-loven. Ansvaret for FairKurer begynder, når forsendelsen afhentes til befordring. Ansvaret ophører, når godset afleveres eller berettiget aflæsses. Forestår afsender eller modtager læsning eller aflæsning, begynder fragtførerens ansvarsperiode først, når godset er anbragt på bilen, og ansvarsperioden ophører, når aflæsningen påbegyndes. For ansvar, der ikke er omfattet af CMR-loven, er FairKurer ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler. Reklamation Ved synlig beskadigelse eller bortkomst skal reklamation ske straks ved godsets modtagelse. Dette gælder både skader på gods og skader på emballage, og reklamationen skal angives på fragtbrevet. Ved skjult (ikke synlig) beskadigelse eller bortkomst skal modtageren reklamere skriftligt inden syv dage (søn- og helligdage ikke medregnet) efter godsets aflevering. Ved forsinkelse skal reklamation ske inden 21 dage (søn- og helligdage medregnet), ellers kan der ikke rejses erstatningskrav. Ved fuldstændig bortkomst af godset og ved tilsidesættelse af andre pligter skal der reklameres straks. Reklamationen skal altid ske skriftligt til FairKurer og indeholde en beskrivelse af skaden. Modtageren skal på modtagers adresse stille beskadiget gods til disposition for FairKurer med henblik på besigtigelse heraf. FairKurer har endvidere ret til at kræve det beskadigede gods udleveret med henblik på besigtigelse. FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 4

5 Erstatning Erstatning for hel eller delvis bortkomst af godset beregnes efter godsets værdi på stedet og tidspunktet for overtagelsen til befordring. Erstatningen kan dog ikke overstige SDR 8,33 pr. kg for enkelt forsendelser. Ved beskadigelse af godset skal fragtføreren erstatte værdiforringelsen. Erstatningen kan dog ikke overstige det beløb, som skulle have været betalt, hvis det beskadigede gods var gået tabt. Erstatning for forsinkelse forudsætter, at modtager kan dokumentere, at forsinkelsen har medført tab. Ved forsinkelse erstattes maksimalt fragtbeløbet, medmindre der er indgået særskilt aftale ved særlig interesse jævnfør CMR-lovens 33. Erstatningskrav skal rejses skriftligt, være dokumenteret og sendes til FairKurer. Såfremt FairKurer har betalt fuld erstatning, overgår ejendomsretten til FairKurer. Nægter kunden at udlevere godset, bortfalder retten til erstatning. Forældelse Erstatningskrav omfattet af CMR-loven forældes i henhold til dennes 41, det vil sige efter ét år dog efter tre år ved forsæt eller grov uagtsomhed, medmindre dette vil være i strid med forældelseslovens 26, stk. 2 vedrørende forbrugerforhold. Ved forsinkelse, beskadigelse og delvis bortkomst løber forældelsesfristen fra den dag godset blev afleveret. Ved fuldstændig bortkomst løber forældelsesfristen fra den 60. dag efter, at FairKurer overtog godset. Er der aftalt en afleveringsfrist dog fra den 30. dag efter udløbet af denne. I andre tilfælde løber forældelsesfristen fra udløbet af en frist på tre måneder efter fragtaftalens indgåelse. Forældelsesfristen for krav mod FairKurer suspenderes, når skriftligt krav fra den berettigede er kommet frem til FairKurer. Forældelsesfristen løber igen, når FairKurer skriftligt afviser kravet. Kopier af dokumenter eller faktura modtaget med kravet skal ikke returneres i den forbindelse. Afvisningen kan fremsendes pr. . Forældelsesfristen afbrydes ved indlevering af stævning, ved indgåelse af skriftlig aftale om suspension af forældelsesfristen eller ved FairKurers anerkendelse af ansvar. Forsikring Overstiger godsets værdi SDR 8,33 pr. kg, bør kunden overveje at forsikre sig mod tab ved tegning af transportforsikring. Efter aftale tegner FairKurer vareforsikring på kundens vegne i forbindelse med udførsel af transporter. FairKurer oplyser navnet på det forsikringsselskab, der formidles forsikring for, ligesom forsikringsbetingelserne Udleveres ved anmodning. FairKurer påtager sig ikke ansvar for opfyldelse af forsikringsaftalen. FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 5

Forretningsbetingelser for distribution

Forretningsbetingelser for distribution Forretningsbetingelser for distribution K. Hansen Transport AS beskæftiger sig med distribution af bilpakker, styk- og partigods, palleforsendelser, og hellæs samt lagerhoteldrift. Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel Danske Fragtmænd Forretningsbetingelser for lagerhotel 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2013

FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2013 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2013 Indholdfortegnelse 1. Anvendelsesområde og forhold til lovgivningen... 3 1.1 Anvendelsesområde...

Læs mere

BILAG 3 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING DAO DISTRIBUTION A/S

BILAG 3 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING DAO DISTRIBUTION A/S BILAG 3 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING DAO DISTRIBUTION A/S GÆLDENDE FRA 1. JULI 2014 1. Anvendelsesområde og forhold til lovgivningen 1.1 Anvendelsesområde 1.1.1 Disse Forretningsbetingelser

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2014

FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX... 1 1. Anvendelsesområde og

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER H.C Andersens Boulevard 18 DK - 1787 København V www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående

Læs mere

NSAB 2000. b) når han gennem et udtrykkeligt transportløfte eller på anden måde har påtaget sig et transportøransvar (kontraherend transportør).

NSAB 2000. b) når han gennem et udtrykkeligt transportløfte eller på anden måde har påtaget sig et transportøransvar (kontraherend transportør). NSAB 2000 Overenskomst om disse bestemmelser til ikrafttræden den 1. juni 1998 er truffet efter forhandlinger mellem Nordisk Speditørforbund på den ene side og nedenstående organisationer: Danmark: Erhvervenes

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående udtryk anvendes i disse Almindelige Betingelser, skal de have følgende betydning:

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET NSAB 10 hvem er ordregiver? Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. NSAB 10, stk. 1, indeholder bestemmelse om, at ordregiveren

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER FOR MØBELTRANSPORT OG OPBEVARING

FÆLLES BETINGELSER FOR MØBELTRANSPORT OG OPBEVARING DANSK MØBELTRANSPORT FORENING ALMINDELIGE BETINGELSER Vedrørende møbeltransport og opbevaring - September 2008 Nedenfor er anvendt følgende betegnelser: Ved FIRMAET forstås møbeltransportfirmaet, respektive

Læs mere

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR September 2015 1. Generelt Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne

Læs mere

Vilkår for Vare-, lastbiler og trækkere Fragtføreransvar Syge- og retshjælp i vognmandsvirksomhed

Vilkår for Vare-, lastbiler og trækkere Fragtføreransvar Syge- og retshjælp i vognmandsvirksomhed Vilkår for Vare-, lastbiler og trækkere Fragtføreransvar Syge- og retshjælp i vognmandsvirksomhed 6666-2 Juni 2010 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE UK version, august 2014 DANSK VERSION - AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE 1 Definitioner 3 2 Anvendelsesområde 6 3 Billetter 7 4 Billetpriser

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Spidsbjerg El-Teknik ApS (herefter kaldet SPE) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 29. 04.14 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 13.08.15 Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere