SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8"

Transkript

1 SÅDAN ER DU MEDLEM Lægernes Pensionskasse er forbeholdt læger og lægestuderende. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig erhvervsdrivende. Læs mere om dit medlemskab, og hvordan du er stillet, hvis indbetalingen stopper. 10/

2 Kollektiv overenskomst Særligt for lægestuderende Obligatoriske indbetalinger Pensionskassen modtager automatisk pensionsbidrag for dig, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst, eller hvis det i øvrigt er aftalt, at din arbejdsgiver skal indbetale pensionsbidrag til pensionskassen. I de tilfælde er bidragsbetalingen til pensionskassen obligatorisk. Det gælder fx, hvis du er hospitalsansat yngre læge, overenskomstansat afdelings- eller overlæge eller ansat i visse typer tjenestemandsstillinger. Hvis du er tjenestemand, er der tale om en supplerende indbetaling ved siden af den pensionsret, du optjener i tjenestemandssystemet. Pensionskassen modtager også obligatorisk pensionsbidrag, hvis du er alment praktiserende læge, praktiserende øjenlæge eller øre-, næse- og halslæge. Regionernes Lønnings- og Takstnævn indbetaler pensionsbidraget i henhold til kollektiv aftale. Indbetalingen er fuldt fradragsberettiget i din personlige indkomst. Hvis din arbejdsgiver indbetaler bidraget, trækker arbejdsgiveren bidraget fra din skattepligtige indkomst, inden din løn bliver indberettet til SKAT. Derfor skal du ikke angive pensionsbidraget på selvangivelsen. Alle skal betale arbejdsmarkedsbidrag af deres bruttoindtægt. Det gælder også den del, der går til pensionsbidrag. Pensionskassen fratrækker arbejdsmarkedsbidrag, når vi modtager indbetalingen. Hvis du er lægestuderende og har et uddannelsesrelevant arbejde (se herunder), optages du i pensionskassen som opsparingsmedlem. Det er en ordning med alderspension, men uden dækning ved død og invaliditet. Når du bliver færdiguddannet læge, vil de indbetalte bidrag indgå i din pensionsordning. Arbejder du som lægevikar, sygeplejevikar eller ventilatør? FADL har indgået aftale med Danske Regioner om, at der skal indbetales pensionsbidrag for dig, når du som lægestuderende arbejder som lægevikar, sygeplejevikar eller ventilatør. Din arbejdsgiver skal indbetale 5,71 pct. af grundlønnen fra 1. januar 2014, hvis du arbejder som sygeplejevikar eller ventilatør, og 5,39 pct. hvis du arbejder som lægevikar. Der indbetales ikke pensionsbidrag af diverse tillæg, fx for aften-, nat- eller weekendarbejde. Arbejder du som underviser, studievejleder, studentermedhjælp, demonstrator eller præparatfremstiller? FADL/SUL har indgået aftale med Finansministeriet om, at der skal indbetales pensionsbidrag for lægestuderende, der arbejder som undervisere, studievejledere, studentermedhjælpere, demonstratorer eller præparatfremstillere. Arbejdsgiveren skal indbetale 1,78 pct. af lønnen fra 1. april /17

3 Hvis du har spørgsmål til størrelsen af pensionsindbetalingerne, så kontakt din arbejdsgiver, FADL s vagtbureau eller FADL's Hovedforening. via din arbejdsgiveren. Det er dog ikke sikkert, at du kan få arbejdsgiveren til at indbetale ekstra, og arbejdsgiveren er ikke forpligtet til det. Ordningen Som studerende er du opsparingsmedlem. Det betyder, at du ikke har forsikring, hvis du bliver invalid eller dør, mens du er opsparingsmedlem. Hvis du bliver invalid, og dit opsparede beløb er af en vis størrelse, vil det blive brugt til at købe invalidepension til dig. Hvor meget pension du kan købe for dit opsparede beløb, beregner pensionskassen ud fra statistik over forventet levetid osv. Hvis du dør, vil det opsparede beløb blive brugt til at købe pension til din ægtefælle/samlever eller børn under 21 år. Efterlader du dig ikke sådanne pårørende, bliver beløbet på opsparingskontoen udbetalt til dit bo. Hvis det opsparede beløb ved invaliditet eller død er under en vis størrelse, bliver beløbet på opsparingskontoen udbetalt til dig eller dine efterladte. Der skal betales skat eller afgift af udbetalingerne. Når du bliver færdiguddannet som læge, bliver det opsparede beløb anvendt til at forhøje dine pensionsrettigheder. Se tabellen her i pjecen. Ekstra indbetalinger Du kan godt frivilligt indbetale en større procentdel, op til 100 pct., af din løn til ordningen, hvis indbetalingen sker Du kan ikke selv indbetale til ordningen i pensionskassen, så længe du er opsparingsmedlem, men du kan oprette en aldersopsparing eller en ratepension i Lægernes Pensionsbank. Hvis du tidligere har indbetalt til en obligatorisk pensionsordning, kan du kontakte pensionskassen og få at vide, om din gamle pensionsordning kan overføres til din nye ordning. Du skal være opmærksom på, at hvis du har en forsikring på din gamle ordning, bortfalder den, hvis beløbet overføres. Hvis der er gået mere end tre år, siden du sidst indbetalte til din gamle ordning, kan der være omkostninger ved at overføre ordningen. Rente og omkostninger Som lægestuderende forrentes din opsparingskonto med 4,0 pct. i Denne samlede rente kontorenten består af en grundlagsrente og en rentebonus. Rentebonus og kontorente fastsættes hvert år og afhænger af overskuddet i pensionskassen. Du betaler et gebyr til pensionskassen for at administrere pensionsordningen på pt. 180 kr. årligt samt 3 pct. af indbetalingerne. Du får en del af de 3 pct. tilbage, hvis de reelle administrationsomkostninger bliver lavere end forventet. Det kaldes administrationsbonus. Fra 1. januar 2012 tilbagebetales 1,5 pct. i administrationsbonus. 3/17

4 Som udgangspunkt bruger vi administrationsbonus og rentebonus til at betale gebyret på 180 kr. pr. år. Hvis bonus er mindre end gebyret, vil forskellen blive modregnet i din bonus i kommende år eller blive fratrukket, hvis du får indeståendet på opsparingskontoen udbetalt. Hvis bonus er større end gebyret, vil bonus forhøje saldoen på opsparingskontoen. Hvis du holder op med at studere Hvis du udmelder dig af lægestudiet, kan du få din opsparing udbetalt fratrukket et evt. gebyr. Du skal betale en afgift til staten på 60 pct. af opsparingen. Husk at meddele pensionskassen, hvis du udmelder dig af lægestudiet. Hvis du flytter fra Danmark Hvis du er udenlandsk statsborger og varigt flytter herfra, kan du også få udbetalt din opsparing. Også i den situation skal du betale et evt. gebyr og en afgift til staten på 60 pct. Hvad får du ud af det? Når du bliver færdiguddannet som læge, bliver det opsparede beløb brugt til at forhøje din pension. I tabellen kan du se et eksempel på, hvad indbetalingen kan betyde. I eksemplet er der tale om en læge, der er blevet færdiguddannet som 30-årig, og som har en saldo på kr. på opsparingskontoen. Eksempler på pensionsdækning som færdiguddannet læge i Pensioner inkl. pensionisttillæg Ordning 1 Ordning 2 Årlig pension for 30-årig ny læge uden opsparingskonto Invalidepension Ægtefællepension (ved død) 1) Børnepension (ved død, invalidepensionering eller alderspensionering) 1) Årlig pension for 30-årig ny læge med opsparingskonto på kr. Invalidepension Ægtefællepension (ved død) 1) Børnepension (ved død, invalidepensionering eller alderspensionering) 1) ) Ekskl. aldersafhængigt tillæg, da dette afhænger af ægtefællens/barnets alder. 4/17

5 Medlemsbidraget indbetales kvartalsvis bagud, dvs. ved udgangen af marts, juni, september og december. Du har personlig fradragsret for indbetalingerne. Særligt for alment praktiserende læger Som alment praktiserende læge indbetales medlemsbidraget via Regionernes Lønnings- og Takstnævn (herefter RLTN) i den region, hvor du har praksis. Det er aftalt i landsoverenskomsten mellem RLTN og Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Medlemsbidraget bliver trukket i dit basishonorar og afhænger af din alder. Medlemsbidraget kan aldrig udgøre mere end 30 pct. af basishonoraret. Medlemsbidrag pr. kvartal 2014 Indtil du fylder 33 år ,04 Fra 33 til du fylder 35 år ,12 Fra 35 til du fylder 39 år ,24 Fra 39 til du fylder 47 år ,88 Fra du fylder 47 til du går på pension ,20 Hvis du bliver syg Som praktiserende læge har du mulighed for disse indtægtskilder, hvis du skulle blive syg: Sygehjælp fra PLO s Administrationsudvalg Invalidepension fra Lægernes Pensionskasse Offentlige sygedagpenge Eventuel supplerende dækning Eventuel førtidspension. Hvilke ydelser, du kan få, afhænger af, hvor længe du er syg se oversigten her i pjecen. Sygehjælp fra PLO s Administrationsudvalg Læger, som virker eller har virket i almen praksis inden for overenskomst om almen praksis, er berettiget til ydelser fra Administrationsudvalget. Det betyder, at du i forbindelse med sygdom er berettiget til sygehjælp fra Administrationsudvalget. Sygehjælpen udbetales efter en karensperiode på 5 syge-hverdage (ekskl. lørdage). I karensperioden medregnes alle anmeldte sygedage inden for de sidste 12 måneder. Det er derfor vigtigt, at du anmelder alle dine sygedage til Administrationsudvalget. Sygehjælpens størrelse pr. dag beregnes som 1/63 af 85 pct. af det samlede ydelseshonorar (inkl. profylakti- 5/17

6 ske ydelser) for de seneste tre måneder (for gruppe 1- sikrede). Reglerne kan ændres af Administrationsudvalget. Sygehjælpen kan udbetales i maksimalt 110 sygehverdage. Herefter har du mulighed for at ansøge om sygehjælp i yderligere 130 sygehverdage, under forudsætning af at du samtidig søger om invalidepension i Lægernes Pensionskasse. Hvis du får tilkendt invalidepension fra Lægernes Pensionskasse, modregnes denne i sygehjælpen fra Administrationsudvalget i de sidste 130 dage. Efter en sygdomsperiode på 245 sygehverdage (inkl. fem dages karens) bortfalder sygehjælpen fra Administrationsudvalget. Du kan få yderligere information om sygehjælp fra Administrationsudvalget ved at kontakte Praktiserende Lægers Organisation, Administrationsudvalget, telefon Invalidepension fra Lægernes Pensionskasse For at du kan få tilkendt invalidepension fra Lægernes Pensionskasse, skal din erhvervsevne som læge være nedsat til en tredjedel eller derunder, og sygdommen skal have varet eller skønnes at ville vare minimum seks måneder. Pensionskassen begynder normalt at udbetale invalidepension, efter at du har fået sygehjælp fra Administrationsudvalget i 110 dage. Du kan få invalidepension, så længe din erhvervsevne er nedsat til en tredjedel eller derunder eventuelt resten af livet. Offentlige sygedagpenge Ud over sygehjælp fra Administrationsudvalget og invalidepension fra Lægernes Pensionskasse kan du i forbindelse med sygdom være berettiget til offentlige sygedagpenge. Offentlige sygedagpenge udbetales efter 2 ugers sygdom og højst 52 uger frem. Beløbet kan maksimalt udgøre kr. pr. uge (2014). Basishonorar Basishonoraret udbetales i hele sygdomsperioden, indtil du eventuelt sælger din praksis. I skemaet her i pjecen kan du se, hvordan udbetalingsforløbet kan se ud i en sygdomsperiode. Der kan blive tale om en væsentlig nedgang i din indtægt efter en sygdomsperiode på 54 uger. Herefter får du nemlig kun invalidepension fra Lægernes Pensionskasse plus eventuel anden supplerende pensionsdækning og eventuel førtidspension fra det offentlige. 6/17

7 Eksempel på udbetalinger ved sygdom som praktis e- rende læge Periode: Udbetalinger: Når du er rask Basishonorar Ydelseshonorar 0-1 ugers Basishonorar sygdom 1-2 ugers Basishonorar sygdom Sygehjælp fra Administrationsudvalget 1) 2-23 ugers Basishonorar sygdom Sygehjælp fra Administrationsudvalget 1) Sygedagpenge fra det offentlige 2) ugers Basishonorar sygdom Invalidepension fra Lægernes Pensionskasse 3) Evt. sygehjælp fra Administrationsudvalget 4) Sygedagpenge fra det offentlige 2) ugers Basishonorar 5) sygdom Invalidepension fra Lægernes Pensionskasse 3) Sygedagpenge fra det offentlige 2) Efter 54 ugers Invalidepension fra Lægernes Pensionskasse 3) sygdom Evt. offentlig førtidspension Evt. offentligt børnetilskud 1) Udgør i pct. af ydelseshonoraret. 2) Kan maksimalt udgøre kr. pr. uge i ) Skal tilkendes af Lægernes Pensionskasse. 4) Udbetalingen fra Lægernes Pensionskasse fratrækkes sygehjælpen. 5) Frem til salg af praksis. Regler for anpartsselskaber Hvis din praksis er et anpartsselskab, kan du som ansat i anpartsselskabet have mulighed for at betragte bidragsindbetalingerne som arbejdsgiverindbetalinger. Det kan have visse fordele, som du bør tale med din revisor om. Vælger du at overgå til arbejdsgiverindbetaling af medlemsbidraget, skal du eller din revisor meddele det skriftligt til pensionskassen. Vi skal have oplyst ApS ets navn, adresse og CVR nr. samt datoen for, hvornår ændringen skal træde i kraft. Det kan dog tidligst ske fra 1. januar i indeværende år. Derudover skal du være opmærksom på følgende forhold: Pensionskassen er forpligtet til at betale arbejdsmarkedsbidrag. Fra RLTN modtager vi indbetalinger uden arbejdsmarkedsbidrag. Arbejdsmarkedsbidragene skal din praksis betale. Du vil få tilsendt girokort på beløbene. Det skyldes, at RLTN ikke har mulighed for at opkræve arbejdsmarkedsbidrag. Din personlige fradragsret for indbetalingerne bortfalder, og vi sender dig en bekræftelse på, at indbetalingerne fremover vil blive indberettet til SKAT som arbejdsgiverindbetalinger. 7/17

8 Særligt for tjenestemænd Når du bliver ansat som tjenestemand, begynder du at optjene pension i tjenestemandspensionssystemet. Samtidig skal du tage stilling til, hvad der skal ske med den pensionsopsparing, du har optjent under din tidligere overenskomstansættelse. Du har to muligheder: 1. Hele opsparingen bliver stående i Lægernes Pensionskasse, og du bevarer den pensionsret, du har opsparet i pensionskassen. Oversigt over forskelle i pensionerne 2. Den del af opsparingen, der i pensionskassen er optjent under overenskomstansættelser, overføres til tjenestemandssystemet, hvor der tilkøbes pensionsanciennitet. Den øvrige del, som opspares for supplerende indbetalinger jf. overenskomst for tjenestemandsansatte overlæger, bliver i pensionskassen. Lægernes Pensionskasse Tjenestemandssystemet Invalidepension Alderspension Erhvervsevne som læge danner grundlag for tildeling af invalidepension. Pension beregnes på baggrund af bidragsindbetalinger, den løbende forrentning heraf og tids- Generel erhvervsevne danner grundlag for tildeling af såkaldt kvalificeret svagelighedspension. Pension beregnes ud fra, hvor lang anciennitet du har optjent i tjenestemandssystemet (dog maks. 37 år), og din punktet for pensioneringen. Lønnet erhvervsarbejde pensionsgivende løn ved fratrædelsen. Lønnet erhvervs- Ægtefælle- efter pensionering påvirker ikke pensionen. Livsvarig pension til ægtefælle/samlever er valgfri. arbejde efter pensionering påvirker ikke pensionen 1). Livsvarig pension på 71 pct. af din pension på dødstids- /samleverpension punktet. Børnepension Pension til børn under 21 år. Dine børns pension er uafhængig af din pension. De årlige beløb udgør pr. 1. januar 2014: Når du bliver pensioneret: ,26 kr. Ved din død: ,03 kr. 1) Læger, der er fyldt 60 år inden den 1. juli 2004, er omfattet af de gamle regler, hvorefter der ved lønnet erhvervsarbejde efter pensionering på mere end 200 timer sker fradrag i pensionsudbetalingen. 8/17

9 Du skal være opmærksom på, at overførslen til tjenestemandssystemet først kan ske, når din prøvetid som tjenestemand er overstået. Du vil automatisk blive kontaktet af den region, du er ansat i, for at tage stilling til, om du ønsker at overføre din pensionsordning i Lægernes Pensionskasse til tjenestemandssystemet. Vi anbefaler, at du taler med os eller med fagforeningen, inden du beslutter, om du vil flytte din pension. Obligatorisk bidrag til pensionskassen Mange ansættelser som tjenestemand har siden 1990 haft en supplerende obligatorisk bidragsbetaling fra arbejdsgiveren til pensionskassen. Vær opmærksom på, at det medlemsbidrag, der er tilknyttet en supplerende obligatorisk indbetaling, er under den grænse, der berettiger til dækning ved udvalgte kritiske sygdomme i pensionskassen. Særligt for udenlandske statsborgere Er du udenlandsk læge med tidsbegrænset autorisation, som får indbetalt obligatorisk pensionsbidrag, optages du som opsparingsmedlem i pensionskassen. Ordningen er med alderspension, men uden forsikring ved død og invaliditet. Bortfalder autorisationens tidsbegrænsning, eller ønsker du at gå på alderspension, overgår du til normalt medlemskab af pensionskassen, og de indbetalte bidrag vil indgå i din pensionsordning. Hvis du ikke er dansk statsborger og varigt bosætter dig i udlandet, har du mulighed for at få ophævet og udbetalt den opsparede værdi af pensionen i Lægernes Pensionskasse. Du skal ved udbetalingen betale et evt. gebyr og en afgift på 60 pct. til staten. Individuel optagelse Selvom du ikke indbetaler bidrag som led i en kollektiv overenskomst eller aftale, kan du godt optages eller genoptages som medlem af pensionskassen. Det gælder både, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, og hvis du er privat ansat. 9/17

10 Selvstændig erhvervsdrivende En selvstændig erhvervsdrivende læge er en læge, som er fuldtidspraktiserende speciallæge overlæge, der har en praksis ved siden af sin hospitalsansættelse læge med egen konsulentvirksomhed uden egentlig lægegerning fx rådgivning, undervisning eller foredragsvirksomhed. Som selvstændig erhvervsdrivende kan du indbetale fra kr. pr. kvartal op til 100 pct. af det ordinære medlemsbidrag. Du kan forhøje bidragsindbetalingen til det maksimalt tilladte, men det kræver, at du afgiver nye, opdaterede helbredsoplysninger. Du kan se en oversigt over de ordinære bidrag i tabellen Indbetalinger og fradrag samt reglerne for helbredsoplysninger her i pjecen. Privat ansat Som privat ansat læge kan du optages som individuelt medlem af pensionskassen, hvis din arbejdsgiver er villig til at indgå en aftale om bidragsbetaling til pensionskassen, og du afgiver helbredsoplysninger. Arbejdsgiveren behøver ikke at bidrage til betalingen, men kan nøjes med at indbetale bidragene for dig. Du kan fx godt optages som privat ansat i pensionskassen, hvis du er: tjenestemandsansat afdelingslæge uden bidragsindbetaling til pensionskassen, hvis hospitalet er villigt til at indbetale bidragene. ansat i en privat virksomhed, hvis arbejdsgiveren er villig til at indbetale bidragene. Hvis du er privat ansat, kan du indbetale fra kr. ekskl. arbejdsmarkedsbidrag pr. måned op til maksimalt 20 pct. af lønnen. Medlemsbidraget, som pensionsdækningen beregnes ud fra, kan aldrig udgøre mere end 20 pct. af lønnen, dog maksimalt to gange medlemsbidraget for overenskomstansatte overlæger. Medlemsbidraget for overenskomstansatte overlæger udgør 142 pct. af det ordinære bidrag på sluttrin. På grund af forsikringsrisikoen på det enkelte medlem, kan der dog være tilfælde afhængig af alder og ordning, hvor der ikke kan indbetales op til denne grænse. Du kan se en oversigt over de ordinære bidrag i tabellen Indbetalinger og fradrag samt reglerne for helbredsoplysninger her i pjecen. 10/17

11 Indbetalinger og fradrag Ordinært medlemsbidrag pr. kvartal 2014 Indtil du fylder 33 år ,04 Fra 33 til du fylder 35 år ,12 Fra 35 til du fylder 39 år ,24 Fra du fylder 39, til du går på pension ,32 Der er fuld fradragsret for indbetalingerne. Fradragsretten er dog betinget af, at du er skattepligtig i Danmark. Hvis du vælger selv at indbetale til Lægernes Pensionskasse, og den årlige indbetaling i 2014 udgør mere end kr., skal du være opmærksom på, at det kan få nogle skattemæssige konsekvenser, hvis indbetalingerne til pensionskassen ophører eller nedsættes, inden der har været indbetalt i en samlet periode på ti år (både egne og arbejdsgivers indbetalinger). Kontakt pensionskassen, hvis du vil høre mere om de gældende fradragsregler. Hvis indbetaling af bidrag stopper Hvis dine indbetalinger til Lægernes Pensionskasse stopper enten for en kortere eller længere periode skal du tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning. Det har stor betydning for valget, hvor længe du regner med, at det vil vare, før der igen bliver indbetalt til din ordning. Ved bidragsophør kan du vælge mellem følgende muligheder: At få bidragsfri dækning At blive ændret til hvilende medlem At fortsætte bidragsindbetalingen for egen regning At fortsætte bidragsindbetalingen via ny arbejdsgiver. Med bidragsfri dækning har du stort set den samme dækning ved invaliditet eller død, som hvis du havde fortsat med at indbetale pensionsbidrag. Bidragsfri dækning op til et år Når indbetalingerne til pensionskassen stopper, vil du automatisk have bidragsfri dækning i indtil 12 måneder, hvis intet andet er aftalt. Perioden med bidragsfri dækning kan herefter forlænges for højst et år ad gangen. Du kan dog højst have bidragsfri dækning i et tidsrum, der svarer til den periode, hvor du har betalt pensionsbidrag. Hvis du fx har indbetalt pensionsbidrag til pensionskassen i 36 måneder, har du også ret til at have bidragsfri dækning i en periode på 36 måneder. Der kan dog dispenseres fra denne regel under arbejdsløshed, barsel, forældreorlov, ph.d.-studium og aftjening af værnepligt. 11/17

12 Den bidragsfri dækning ophører under alle omstændigheder, når din formue i pensionskassen er brugt op. Prisen for bidragsfri dækning Du betaler selv for perioden med bidragsfri dækning. Prisen for, at du kan have dækningen, bliver nemlig trukket fra den formue, du allerede har opsparet i pensionskassen. Denne formue bliver altså mindre, og det, du vil kunne få udbetalt fra pensionskassen i tilfælde af invaliditet, død eller alderspensionering, bliver tilsvarende mindre. Den bidragsfri dækning udhuler derfor langsomt værdien af pensionsordningen og er derfor kun velegnet til kortere perioder uden bidragsbetaling. Beregn i Min pension på hvis du ønsker at vide, hvor meget en periode med bidragsfri dækning vil betyde for størrelsen af din pensionsdækning. God løsning i en kort periode Bidragsfri dækning er en god løsning, hvis du ved, at du begynder at indbetale igen i løbet af en kortere periode (fx et par år). Det er også en god løsning, hvis du ikke har anden pensionsdækning, som kan erstatte dækningen i Lægernes Pensionskasse. Det kan fx være i forbindelse med orlov, uddannelse, aftjening af værnepligt, vikariater, arbejde i udlandet eller i en periode mellem to ansættelser. Efter perioden med bidragsfri dækning Efter en periode med bidragsfri dækning har du disse muligheder: Perioden med bidragsfri dækning kan forlænges, hvis betingelserne er opfyldt (se ovenfor under Bidragsfri dækning op til et år ). Tal med pensionskassen om mulighederne. Bidragsindbetalingen kan genoptages umiddelbart efter en periode med bidragsfri dækning obligatorisk eller for egen regning. Se evt. afsnittet om Bidragsindbetaling for egen regning. Hvis bidragsindbetalingen ikke genoptages, og perioden med bidragsfri dækning ikke forlænges, vil du automatisk blive hvilende medlem af pensionskassen. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Hvis din pensionsordning er beregnet ud fra, at du som udgangspunkt betaler mindst det almindelige medlemsbidrag, vil du også være omfattet af dækning ved udvalgte kritiske sygdomme i perioden med bidragsfri dækning. Du kan se det medlemsbidrag, din pensionsordning er beregnet ud fra, i Min pension på Det almindelige medlemsbidrag udgør i 2014: 12/17

13 4.305 kr. månedligt til du fylder 33 år kr. månedligt fra 33 år til du fylder 35 år kr. månedligt fra 35 år til du fylder 39 år kr. månedligt fra du fylder 39 år. Hvis medlemsbidraget nedsættes til under dette niveau, har du ikke længere dækning ved udvalgte kritiske sygdomme. Når din dækning ved udvalgte kritiske sygdomme ophører, kan du stadig ansøge om at få forsikringssummen udbetalt, hvis du i forsikringstiden har fået diagnosticeret en af de kritiske sygdomme, som forsikringen omfatter. Bemærk, at der gælder forældelsesregler for ansøgning om udbetaling. Hvis indbetalingen stopper pga. sygdom, skal du være opmærksom på muligheden for at søge invalidepension i pensionskassen. Hvilende medlemskab Hvilende medlemskab betyder, at størrelsen af din pensiondækning alene bliver beregnet ud fra dine allerede indbetalte bidrag og ikke ud fra, hvad vi forventer, at du vil indbetale fremover. Når du bliver hvilende medlem, bliver dine pensionsdækninger altså mindre end før. Hvis du vil begynde at indbetale igen Hvis der er gået mindre end et år, siden du stoppede med at indbetale, kan du umiddelbart genoptage bidragsbetalingen på et niveau, der svarer til medlemsbidraget for din sidste ansættelse. Du kan se bidragets størrelse i Min pension. Hvis der er gået mere end et år, siden du ophørte med at indbetale, kan du kun genoptage bidragsindbetalingen, hvis du er/bliver: ansat under en kollektiv overenskomst eller aftale, der er indgået af Lægeforeningen eller en af dens fraktioner eller en anden anerkendt organisation, og som kræver, at du er medlem af pensionskassen. ansat i stilling, hvor du er forpligtet til medlemskab af pensionskassen, og denne forpligtelse ikke kan ændres uden pensionskassens godkendelse; eller hvor arbejdsgiveren er villig til at indgå en aftale om bidragsbetaling til pensionskassen. selvstændig erhvervsdrivende, som er omfattet af en kollektiv overenskomst, der kræver, at du er medlem af pensionskassen. selvstændig erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, aftale eller 13/17

14 lignende, der kræver, at du er medlem af pensionskassen for at kunne udøve dit erhverv. I oversigten her i pjecen kan du se, hvilke krav pensionskassen stiller til dine helbredsoplysninger, når du ønsker at genoptage bidragsindbetalingen. Bidragsindbetaling for egen regning Hvis du vælger at indbetale pensionsbidrag for egen regning, har du mulighed for at opretholde din pensionsdækning helt eller delvist. Så meget må du indbetale Hvis du vil indbetale bidrag for egen regning, kan du vælge at indbetale en fast procentdel op til 100 pct. af det medlemsbidrag, som generalforsamlingen har fastsat for fx yngre læger. Du har også mulighed for at vælge at indbetale et bidrag, der svarer til det pensionsbidrag, der blev indbetalt fra arbejdsgiveren, fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, som udgør 8 pct. Det betyder, at hvis der, for dig som overenskomstansat overlæge, fx er blevet indbetalt kr. pr. måned, kan du vælge fortsat at indbetale 9.991,20 kr. pr. måned. Din pensionsmæssige dækning vil dog stadig være beregnet ud fra det forudsatte medlemsbidrag, og den ekstra indbetaling vil som hidtil blive brugt til årligt at opskrive dine pensionsydelser. Vælger du at indbetale for egen regning, skal du være opmærksom på, at på grund af en EU-dom skal egenindbetaling ske til en unisexordning, hvis aftalen om egen indbetaling er indgået fra den 21. december Det gælder uanset, om du i forvejen har en kønsopdelt ordning eller en unisexordning. Egne indbetalinger i henhold til aftaler om egenindbetaling indgået før 21. december 2012 sker dog fortsat til kønsopdelte ordninger. Du kan se på pensionsmeddelelsen, hvilken type ordning du har. Medlemsbidraget reguleres hvert år, og bidraget kan være aldersafhængigt og stige ved hhv. 33 år, 35 år, 39 år og 47 år. Du kan se på din pensionsmeddelelse, om medlemsbidraget er aldersafhængigt. Spørg pensionskassen om, hvor meget du maksimalt kan indbetale i pensionsbidrag for egen regning. Indbetalingerne kan trækkes fra i skat Hvis du vælger at indbetale pensionsbidrag for egen regning, har du fuld fradragsret for indbetalingen. Fradragsretten er dog betinget af, at du er skattepligtig i Danmark. Indbetalingen for egen regning må ikke være mindre end kr. pr. kvartal. Hvis du vælger selv at indbetale til Lægernes Pensionskasse, og den årlige indbetaling udgør mere end kr. i 2014, kan det få skattemæssige konsekvenser, hvis indbetalingerne ophører eller nedsættes, inden der har 14/17

15 været indbetalt i en samlet periode på 10 år (her tæller både dine egne og din arbejdsgivers indbetalinger). Bidragsindbetaling via en ny arbejdsgiver Hvis du får en ny arbejdsplads, hvor det ikke er obligatorisk, at der indbetales til Lægernes Pensionskasse, kan du alligevel godt aftale med arbejdsgiveren, at der bliver indbetalt til din ordning her i pensionskassen. Der kan indbetales en fast procentdel op til 100 pct. af det medlemsbidrag, som din pensionsdækning hidtil er blevet beregnet ud fra. Du kan se medlemsbidraget i Min pension på Pensionskassen er imidlertid forpligtet til at indbetale 8 pct. i arbejdsmarkedsbidrag til staten af pensionsbidrag, der er indbetalt af en arbejdsgiver. Derfor er det beløb, der skal indbetales, højere end det, der fremgår af pensionsmeddelelsen, fordi det indbetalte beløb er med arbejdsmarkedsbidraget på 8 pct. Hvis du ønsker at indbetale mere end det medlemsbidrag, som din pensionsdækning hidtil er blevet beregnet ud fra, skal der oprettes en aftale mellem dig selv, din arbejdsgiver og Lægernes Pensionskasse. Den samlede bidragsindbetaling kan herefter maksimalt udgøre 20 pct. af din løn. Du skal afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger i form af helbredserklæring, helbredsattest og evt. HIV-attest. Begrænsning af pensionen Din pensionsordning kan være omfattet af begrænsning i udbetalingerne. Begrænsningen kan gøres gældende, hvis retten til pension er udløst af din invaliditet eller død, der er forårsaget (også indirekte) af lidelser, som var erkendt ved indtrædelsen i pensionskassen. En eventuel begrænsning omfatter ikke alderspension. Ved en senere genindtræden i pensionskassen kan den fremtidige pensionsdækning være omfattet af begrænsning i udbetalingerne på samme måde som ved indtrædelsen. En eventuel begrænsning ved genindtræden omfatter ikke allerede optjent pensionsdækning. I disse situationer kan pensionen nedsættes, hvis der efter evt. genindtræden og forud for pensioneringen er indbetalt mindre end fem års fuldt bidrag (i henhold til kollektiv overenskomst eller aftale). Pensionen nedsættes til en sjettedel, hvis der ved pensioneringen er indbetalt mindre end et års fuldt pensionsbidrag og til to, tre, fire eller fem sjettedele, hvis der er indbetalt mellem et og to års, to og tre års, tre og fire års henholdsvis fire og fem års fuldt pensionsbidrag (i henhold til kollektiv overenskomst eller aftale). Hvis du har været ansat som tjenestemand i Danmark, umiddelbart før du blev medlem, modregnes den ansæt- 15/17

16 telsesperiode i de fem års begrænsede dækning. Har du været tjenestemand i fem år eller mere, vil der ikke være begrænsninger af din pensionsret. Få mere at vide Betingelserne for medlemskab er præciseret i pensionskassens vedtægter. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte Lægernes Pensionskasse på telefon , mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-15, eller sende os en på I Min pension på kan du se, hvordan din pensionsordning i pensionskassen dækker dig og din familie i dag. Har du brug rådgivning om din økonomi som pensionist, eller hvis du bliver invalid eller dør, for at kunne vurdere om du har behov for supplerende dækning, kan du bestille et individuelt møde med en af pensionskassens medlemskonsulenter. Bestil mødet på 16/17

17 Regler for helbredsoplysninger Selvstændig erhvervsdrivende Privat ansat Obligatorisk medlemskab ifølge kollektiv overenskomst eller aftale Du skal afgive en ny helbredserklæring og en ny Du skal som hovedregel afgive en helbredserklæring og en helbredsattest samt bredsoplysninger. Du skal ikke afgive hel- Ved indtræden i pensionskassen helbredsattest samt evt. evt. HIV-attest 1)2). HIV-attest 1)2). Du skal som hovedregel ikke afgive nye helbredsoplysninger, hvis bidragsindbetalingen Ved genindtræden, når der er forløbet mindre end 12 måneder siden din Du skal ikke afgive nye helbredsoplysninger, hvis bidragssatsen ikke overstiger ikke overstiger det seneste med- lemsbidrag. Du skal ikke afgive helbredsoplysninger. sidste overenskomstmæssige indbetaling) det seneste medlemsbilemsbidrag. drag. Du skal som hovedregel afgive en helbredserklæring og en helbredsattest samt evt. HIV-attest 1)2), hvis bidragsindbetalingen overstiger det seneste medlemsbidrag. Ved genindtræden, når Du skal afgive en ny helbredserklæring og en ny Du skal afgive en helbredserklæring og en der er forløbet mere end Du skal ikke afgive helbredsoplysninger. 12 måneder siden din helbredsattest samt evt. helbredsattest samt evt. HIV-attest 1)2). sidste overenskomstmæssige indbetaling) HIV-attest 1)2). 1) Er helbredsoplysningerne ikke tilfredsstillende, kan du ikke genoptage bidragsindbetalingen som selvstændig erhvervsdrivende eller privat ansat. 2) Pensionskassen betaler udgifterne til helbredsattesten samt til en evt. HIV-attest. 3) Den pensionsret, der er knyttet til din fremtidige bidragsbetaling, kan blive nedsat i op til fem år. Dvs. at din pension i forbindelse med invaliditet og død kan blive nedsat, hvis disse begivenheder også indirekte skyldes lidelser, som var erkendt, da du genoptog bidragsbetalingen. Hvis du, umiddelbart før du genoptager bidragsbetalingen, har været ansat som tjenestemand i Danmark, modregnes den ansættelsesperiode i de fem års begrænsede dækning 17/17

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8 SÅDAN ER DU MEDLEM Lægernes Pensionskasse er forbeholdt læger og lægestuderende. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT LÆGERNES PENSIONSKASSE 1. Navn og hjemsted... 5 2. Formål... 5 3. Medlemskreds... 5 4. Medlemmernes hæftelse...

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen Separation og skilsmisse Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen 27 Indholdsfortegnelse Pensionen er din egen, men der kan blive tale om kompensation 2 Kompensation i tre tilfælde 4 1 Urimelig

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Marts 2009. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension. torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00

Marts 2009. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension. torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00 Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2009 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00 på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere