Klagesag Vandløbslauget GST klager over Silkeborg Kommunes vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange sø for grødesæson 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagesag Vandløbslauget GST klager over Silkeborg Kommunes vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange sø for grødesæson 2011."

Transkript

1 Natur- og Miljøklagenævnet Kongensbro den 30. juli 2011 Rentemestervej København Klagesag Vandløbslauget GST klager over Silkeborg Kommunes vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange sø for grødesæson Sagen vedrører Silkeborg Kommunes mangelfulde vedligeholdelse af Gudenåen på strækningen mellem Silkeborg og Tange sø i grødesæsonen 2009, 2010 og nu også 2011 behandlet ved følgende skrivelser til natur- og miljøklagenævnet: Anmeldelse af klagesag mod Silkeborg Kommune som vandløbsmyndighed for mangelfuld opfyldelse af forpligtigelser med hensyn til vedligeholdelse af Gudenåen mellem Kongensbro og Borre Å dateret Truust, den 27. september 2009 og fremsendt til miljøminister Troels Lund Poulsen af Esper Eriksen, Klostergårdsvej 25, Truust, 8882 Fårvang. Denne sag er tidligere journaliseret NKN men jævnfør mail fra NMK dateret 7. februar 2011 er sagen nu journaliseret NMK Anmeldelse af erstatningskrav mod Silkeborg Kommune som vandløbsmyndighed for mangelfuld opfyldelse af forpligtigelser med hensyn til vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange Sø for grødesæson Skrivelsen er dateret Truust den 4. april 2010 og er indsendt til Naturklagenævnet af advokatfirmaet Vinther Andersen den 10. maj 2010 på vegne af vandløbslauget GST efter at sagen efter gensidig aftale blev sat i bero ved taksationskommissionen i Randers. Sagen er nu journaliseret jævnfør ovennævnte mail NMK Klage over Silkeborg Kommune som vandløbsmyndighed for i 2010 mangelfuld opfyldelse af forpligtigelser med hensyn til vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange Sø, for undladelse af revision af det bestående regulativ samt for at undlade at igangsætte reguleringssag som følge af manglende revision af regulativet. Klagen er dateret Truust, den

2 22. september 2010 og er af Vandløbslauget GST indleveret til naturklagenævnet gennem Silkeborg Kommune. Sagen er journaliseret NMK Suppleringsskrivelse nummer 01 til Klage over Silkeborg Kommune som vandløbsmyndighed for i 2010 mangelfuld opfyldelse af forpligtigelser med hensyn til vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange Sø, for undladelse af revision af det bestående regulativ samt for at undlade at igangsætte reguleringssag som følge af manglende revision af regulativet. Klagen er dateret Truust, den 27, september 2010 og er af Vandløbslauget GST indleveret til naturklagenævnet gennem Silkeborg Kommune. Sagen er journaliseret NMK Klagesag Vandløbslauget GST klager over Silkeborg Kommunes vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange sø. Klagen er dateret Århus 6. januar Skrivelsen er et svar på Holst advokaters skrivelse dateret 30. november 2010 og vedrører såvel journal NMK og NMK Suppleringsskrivelse nummer 02 til Klage over Silkeborg Kommune som vandløbsmyndighed for i 2010 mangelfuld opfyldelse af forpligtigelser med hensyn til vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange Sø, for undladelse af revision af det bestående regulativ samt for at undlade at igangsætte reguleringssag som følge af manglende revision af regulativet. Klagen er dateret Kongensbro den 7. marts 2011 og indsendes til Natur- og Miljøklagenævnet gennem Silkeborg Kommune. Klagesag Vandløbslauget GST klager over Silkeborg Kommunes vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange sø. Klagen er dateret den 25. april Skrivelsen er primært et svar på Holst advokaters skrivelse dateret 12. april 2011 og vedrører både journal NMK og NMK ; men desuden er klagen en udbygning af vandløbslaugets klagepunkter vedr. Silkeborg Kommunes manglende vedligeholdelse af Gudenåen i 2009 og 2010 Klagesag Vandløbslauget GST klager over Silkeborg Kommunes vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange sø. Klagen er dateret den 3. juli Skrivelsen er primært et svar på Holst advokaters skrivelse dateret 1. juli 2011 og vedrører både journal NMK og NMK ; men desuden er klagen en udbygning af vandløbslaugets klagepunkter vedr. Silkeborg Kommunes manglende vedligeholdelse af Gudenåen i 2009 og 2010 og nu også med henvisning til 2011.

3 Klagesag Vandløbslauget GST klager over Silkeborg Kommunes vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange sø. Klagen er dateret den 30. juli Skrivelsen vedrører både journal NMK og NMK og klagen udvides nu til også at omfatte Bilagsoversigt: Bilag GST 33 Vandstandsmåling Resenbro Bilag GST 34 Silkeborg Kommune 19. juni 2011 Bilag GST 35 Silkeborg Kommune 18. juli 2011 Bilag GST 36 Vandføring og vandstande Tvilum 2009 Bilag GST 37 Vandføring og vandstande Tvilum 2010 Bilag GST 38 Sammenligning af sommervandstande Tvilum Bilag GST 39 - SK meddeler at grødeskæring er slut Bilag GST 40 - Resenbro den 3. juli 2011 før grøden blev skåret. Bilag GST 41 - Resenbro den 17. juli 2011 efter afslutning af grødeskæring Bilag GST 42 - Resenbro og Tvilum den 26. juli dage efter ophør grødeskæring Bilag GST 43 - Terrasse Kongensbro forår og sommer 2011 Bilag GST 44 - Udtalelse kulturarvstyrelsen vedrørende trækstien Bilag Y 07 - Gudenå kravkurver - tilsynsstrategi Det bemærkes, at vandløbslauget GST behandler vedligeholdelsen af Gudenåen i 2009, i 2010 og nu også i 2011 for hele strækningen mellem Silkeborg Langsø og Tange sø under et, idet klagesagerne NMK /NMK vil blive behandlet samlet som oplyst af Natur- og Miljøklagenævnet overfor vandløbslauget GST.

4 Vandløbslauget GST har ved skrivelse af 19. juni 2011 overfor vandløbsmyndigheden stillet krav om vandløbsvedligeholdelse af Gudenåen med baggrund i regulativ 2000 s bestemmelser om vandføringsevne kombineret med tilsynsstrategi Fase I & II dateret november Skrivelsen vedlægges som bilag GST 34 Vandløbslauget GST s standpunkt skal nedenstående opgøres som følger: Miljøministeriet har ved flere lejligheder præciseret overfor vandløbsmyndighederne at grødeskæring, som vandløbsvedligeholdelse primært omfatter, skal udføres i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i regulativerne for det enkelte vandløb. Bredejerne har et retskrav herpå, og kommunerne kan ved manglende vedligeholdelse ifalde et erstatningsansvar. Jævnfør vandløbsloven skal offentlige vandløb vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs regulativfastsatte faste krav til vandføringsevne ikke ændres. Vandløbslauget GST skal herudover henvise til vandløbslovens 3 stk. 1 og stk. 2 hvor bredejerens dræningsret er beskrevet. Sammenholdes vandløbslovens 1, vandløbslovens 3 og vandløbslovens 27 fremgår det heraf, at vandløbsmyndighederne som led i vedligeholdelsen er forpligtiget til at sikre den fastlagte vandføringsevne, hvorved bredejerne kan aflede overfladevand og drænvand til vandløbet, således at bestående afvandingsmæssige interesser fortsat tilgodeses. Drænvand er i den forbindelse det vand, som bredejeren har ret til at aflede til vandløbet i forbindelse med at bredejeren ønsker at udnytte sin ret til at sænke grundvandet på egen ejendom til den for dyrkningen nødvendige dybde ved dræning. Vandløbsmyndigheden er forpligtiget til at sikre den vandføringsevne der er fastsat i regulativet, henholdsvis ved oprensning og ved grødeskæring. I regulativ 2000 afsnit 3.2 er den vandføringsevne som bredejeren kan forvente værende til stede defineret således: Vandløbsmyndigheden har bestemt, at vedligeholdelsen af Guden åen skal ske med henblik på at sikre vandføringsevnen og under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten. Vandløbet bliver vedligeholdt med henblik på at opnå en naturlig tilstand, hvor det er den aktuelle vandføringsevne, der er afgørende for en eventuel oprensning eller grødeskæring Vandføringsevnen i vandløbet skal være mindst lige så god som de i Regulativets tabel 3 viste sammenhæng mellem vandføring og vandspejl. Vandspejlets højde må ikke ved medianmaksimumvandføring overstige den i de efterfølgende tabeller angivne vandspejlskoter. I så tilfælde skal der foretages ekstra grødeskæring eller oprensning.

5 Grødeskæring sker i henhold til vandløbsloven. Dermed sikres, at der ved grødeskæring tages hensyn til afvandingsforhold såvel som miljømæssige forhold. I forhold til det tidligere regulativ sikres der fremover som minimum samme vandafledningsevne. Ved grødeskæring henvises ovenstående til vandløbsloven. Denne grødeskæring er beskrevet i vandløbslovens 27 stk. 1 til stk. 4. Med hensyn til tolkningen af vandløbslovens 27 skal vandløbslauget GST henvise til folketingets ombudsmands udtalelse i forbindelse med en sag om, hvorvidt der er hjemmel til at udlægge et offentligt vandløb som naturvandløb. Ombudsmanden udtaler sig således om vandløbslovens 27: Bestemmelserne i stk. 1 skal ses i sammenhæng med lovforslagets 1, d.v.s., at vedligeholdelsen skal sikre, at vandløbet kan benyttes til afledning af vand, og at vedligeholdelsen skal udføres således, at vandløbskvaliteten svarer til den miljømæssige målsætning for vandløbet. Benyttelsen til afledning af vand kan sikres ved gennem vedligeholdelse at sørge for, at vandløbet har en bestemt skikkelse eller en bestemt vandføringsevne, d.v.s. at en given vandføring skal kunne afledes, uden at vandstanden stiger over et bestemt niveau. Sidstnævnte metode vil med fordel kunne anvendes i vandløb, hvor der ønskes en høj vandløbskvalitet, og dermed bl.a. en varierende bredde og dybde. I sådanne vandløb vil en fastsættelse af en bestemt skikkelse være i strid med den miljømæssige målsætning. Ved fastsættelse af en bestemt vandføringsevne får grundejere og andre interesserede sikkerhed for, at vandløbet har den fornødne evne til afledning af vand, og samtidig gives der mulighed for, at vedligeholdelsen kan udføres under hensyntagen til den miljømæssige målsætning for vandløbet. For offentlige vandløb skal skikkelsen eller vandføringsevnen være angivet i regulativet, jfr. 12. For private vandløb vil skikkelsen eller vandføringsevnen være den foreliggende naturlige tilstand eller den af vandløbsmyndigheden fastlagte, jfr. 15. Dette indebærer, at indgreb der ændrer væsentligt på forholdene er at betragte som en regulering, der ikke kan gennemføres, medmindre der meddeles tilladelse efter reglerne i kap. 6 og kan være udelukket i henhold til reglerne i naturfredningslovens 43.

6 Bestemmelsen er ikke til hinder for, at der f.eks. fastsættes forskellige krav til skikkelsen eller vandføringsevnen i forskellige perioder af året, f.eks. en sommer- og en vinterperiode, hvor der kan være meget stor forskel på vandføringen. Jævnfør gældende standardregulativ for offentlige vandløb opereres i afsnit 3.3 med forskellige krav til vandføringsevne i sommerhalvåret og vinterhalvåret for vandløbsregulativer baseret på vandføringsevne. Idet vandføringsevnen som anført ovenstående i ombudsmandens udtalelse skal være angivet i regulativet må regulativvandstandene anført i regulativ 2000 gælde både for sommerhalvåret og for vinterhalvåret, hvorfor der også er angivet at, ved manglende vandføringsevne skal der udføres grødeskæring. Vandløbslauget skal henvise til gældende cirkulære om vandløbsloven hvor vandløbsmyndighedens forpligtigelser i den henseende er ganske godt beskrevet. Vandløbslauget skal for vedligeholdelse i sommerperioden endvidere henvise til den af NIRAS på foranledning af vandløbsmyndigheden udarbejdede tilsynsstrategi Fase I & II dateret november 2000 vedlagt som bilag Y o7, hvor NIRAS anbefaler, at der ved sommerkravkurver regnes med et Manningtal på 18. På trods af at der i regulativ 2000 ikke er anført vandføringsevne i forskellige perioder af året kan vandløbslauget godt acceptere den af NIRAS foreslåede tilsynsstrategi med de angivne sommerkravkurver og således at, ved manglende vandføringsevne i henhold til disse sommerkravkurver skal der ske vedligeholdelse i form af grødeskæring, så vandføringsevnen sikres jævnfør ovenstående. Vandløbslauget kan med baggrund i ovenstående regulativbestemmelser om vandføringsevne sammenholdt med den af NIRAS i november 2000 for Viborg og Århus amter udarbejdede tilsynsstrategi ikke acceptere, at vandløbsmyndigheden alene forholder sig til, om der er en vejledende strømrende på 7 meter fri af bundgrøde fra Silkeborg til Borre å. Strømrendebredden i regulativ 2000 er netop anført som en vejledende strømrendebredde, hvorfor vandløbsmyndigheden jævnfør regulativets bestemmelser om vandføringsevne nødvendigvis må tage stilling til, om strømrenden i visse områder skal skæres bredere for at tilgodese regulativets krav om vandføringsevnen som gennemgået ovenstående. Vandløbslauget har med bekymring set de store vandskader i København som følge af det voldsomme skybrud i begyndelsen af juli måned i år. Vandløbslaugets bekymring går på, hvad der vil ske, hvis et sådant skybrud rammer Gudenåsystemet, og vi får skader på vore ejendomme som

7 følge af oversvømmelse, dels på baggrund af at vandstanden i åen stiger op over regulativvandstanden og dels som følge af, at vi ikke kan udnytte vor dræningsret til åen på grund af den høje vandstand og dermed er forhindret i at få normalt afløb for overfladevand. Jævnfør forsikringsoplysningen er der som udgangspunkt aldrig forsikringsdækning for oversvømmelser fra indre vandveje altså søer og vandløb; men der er en offentlige ordning omkring sådanne oversvømmelser. Forudsætningen for at den offentlige ordning dækker er, at der skal være tale om en 20 års hændelse altså en oversvømmelse, der forventes at ske sjældnere end hvert 20. år. Ultimo juli 2011 er der endvidere sket betydelige oversvømmelsesskader i et sommerhusområde ved Gedesby på Falster. Oversvømmelsen er angiveligt sket som følge manglende skæring af grøde i en afvandingskanal. Med vandløbsmyndighedens manglende sikring af den i regulativ 2000 anførte vandføringsevne i Gudenåen vil der uvægerlig ske en større oversvømmelsesskade før eller siden for en nedbørshændelse, som vil optræde oftere end hvert 20 år, og hvor der ikke vil være forsikringsdækning for de skader, der måtte opstå i den forbindelse hos vandløbslaugets medlemmer. For således at minimere risikoen for oversvømmelsesskader på medlemmernes værdier forlanger vandløbslauget GST således, at vandløbsvedligeholdelsen sker med baggrund i ovenstående regulativbestemmelser om vandføringsevne sammenholdt med den af NIRAS i november 2000 for Viborg og Århus amter udarbejdede tilsynsstrategi. Vandløbslauget GST har ved skrivelse af 18. juli til vandløbsmyndigheden klaget over mangelfuld vandløbsvedligeholdelse af Gudenåen med baggrund i regulativ 2000 s bestemmelser om vandføringsevne kombineret med tilsynsstrategi Fase I & II dateret november Skrivelsen vedlagt som Bilag GST 35 I slutningen af maj 2011 blev strækningen fra Silkeborg til Tange screenet af Orbicon der henvises til bilag GST 20 tidligere vedlagt. Af rapporten fremgår, at der var meget veludviklet grøde blandt andet ved Resenbro. Vandløbslauget har den 3. juli besigtiget strækningen, og aflæst

8 skalapæl ved station Målingen er indtegnet på bilag GST 33 - vedlagt. Det fremgår heraf at, ved en vandføring på mindre end 10 m 3 / sek. måles en vandstand på 19,15 DNN, og dette er 53 cm højere end kravet jævnfør tilsynsstrategi Fase I & II af november Vandløbslauget vedlægger bilag 40 som dokumentation for vandstand og forholdene ved Resenbro den 3. juli før grøden blev skåret. Vandløbslauget skal endvidere fremlægge udsnit af Midtjyllands Avis fra den 1. juli jævnfør bilag GST 31 tidligere vedlagt. Her beskrives under hvilke forhold vandløbslaugets medlemmer må leve, som følge af vandløbsmyndighedernes manglende vilje til rettidigt og i nødvendigt omfang at varetage det ansvar, der er en følge af at være vandløbsmyndighed. Efter at der er foretaget grødeskæring i den af vandløbsmyndigheden fastsatte skæringsbredde har vandløbslauget den 17. juli foretaget en fornyet besigtigelse af området ved Resenbro. Ved en vandføring på mindre end 10 m 3 / sek. blev der nu målt en vandstand ved station 3048 på 19,05 DNN. Denne måling er også indtegnet på bilag GST 33, og man kan konstatere at vandstanden ligger 43 cm højere end kravet jævnfør tilsynsstrategi Fase I & II af november Vandløbslauget vedlægger bilag 41 som dokumentation for vandstand og forholdene ved Resenbro den 17. juli - efter grøden er skåret. Vandløbslauget har foretaget fornyet tilsyn den 26. juli 9 dage efter at grødeskæring, jævnfør bilag GST 39, af vandløbsmyndigheden meddeles som værende afsluttet. For dokumentation af forholdene ved Resenbro og Tvilum den 26. juli henvises til bilag GST 42. Vandløbslauget kan under ingen omstændigheder godkende den udførte vedligeholdelse ved Resenbro som værende tilstrækkeligt. Såvel ved vandløbslaugets tilsyn den 3. juli som ved tilsynet den 17. juli stod pramdragerstien delvist under vand jævnfør bilag GST 40 og 41. Med hensyn til vigtigheden af bevarelsen af trækstien skal Vandløbslauget GST henvise til udtalelse fra kulturarvstyrelsen jævnfør bilag GST 44. Vandløbslauget har noteret sig at vandløbsmyndigheden, hvis haven står under vand, nu jævnfør bilag GST 39 giver bredejerne lov til at hæve sin egen grund ved at pålægge et lag jord. Efter vandløbslaugets synspunkt en noget bagvendt form for vandløbsvedligeholdelse. Som tidligere nævnt er det jo bredejeren der har et retskrav på, at vandløbsmyndigheden vedligeholder vandløbet i henhold til regulativet og vandløbsloven, således at vandstanden ikke stiger. Silkeborg Kommune

9 synes at have den modsatte opfattelse, altså at bredejeren skal hæve sin grund, således at vandløbet ikke løber over sine bredder! Vandløbslauget skal på ny anføre at skæring af grøde i den vejledende skærebredde ikke kan accepteres med mindre kravkurver i henhold til tilsynsstrategi 2000 overholdes. Vandløbslauget forlanger at skærebredden øges eller, at der foretages oprensning på strækningen ved Resenbro. Jævnfør den nylig gennemførte opmåling i 2011; skal der ske oprensning på strækningen ved Resenbro fra station 1057 til station 3043 ud fra bestemmelser i regulativs punkt 8.2. Heraf fremgår at, ved middelvandføring tillades en vandspejlshævning på 10 cm i forhold til de nu opmålte fysiske forhold. Vandløbslauget skal således henvise til bilag GST 26 og 27 tidligere vedlagt. Heraf fremgår at fra station 1057 til station 2107 og igen fra station 2511 til station 3043 er der siden 1997 opmålingen sket en betydelig forringelse af vandføringsevnen som følge af aflejringer i å-løbet. Vandløbslauget har 4 medlemmer som bor på Skærbækvej henholdsvis i nr. 48, 50, 52 og 54 hvilke er beliggende mellem station 2511 og For denne strækning kan man ud fra kurver jævnfør bilag GST 26 finde, at bunden er hævet op til 50 cm. Dette er langt mere end de 10 cm, som er grænsen for, hvornår oprensning jævnfør regulativet skal finde sted. Vandløbslauget har modtaget data fra Naturstyrelsen for 2009 og 2010 for det hydrometriske målestation ved Tvilum. Disse data har vandløbslauget behandlet og indsat i diagrammer jævnfør vedlagte bilag GST 36 for 2009 og bilag GST 37 for Sommerkravkurve for station er i Holst advokaters bilag K angivet til H = Q 0, Ved at indsætte de oplyste vandføringer for sommermånederne i den angivne formel findes sommerkravkurven. Denne sommerkravkurve er angivet på henholdsvis bilag GST 36 og bilag GST 37. I 2009 finder man således, at sommervandstanden ved Tvilum har været op til 60 cm højere end tilladelig værdi beregnet ud fra kravkurve for sommervandstand. Vandløbslauget har endvidere sammenlignet målte sommervandstande for årene 2006, 2007, 2009, 2010 og Disse vandstande fremgår af diagrammer jævnfør bilag GST 38 og er sammenholdt med sommerkravvandstande for normalt forekommende gennemsnitlig vandføring mellem 8,5 m 3 /s og 12,0 m 3 / s. Det fremgår heraf at vandstande i 2006 og 2007 ligger betydeligt under de af NIRAS angivne sommerkravvandstande. Vandstande for 2010 ligger nogenlunde svarende til kravkurve angivet af NIRAS. For 2009 og for 2011 ligger vandstanden ved Tvilum betydeligt over kravkurve helt op til 50 cm for højt. Det er åbenlyst at nok har vandløbsmyndigheden i 2011 skåret grøde;

10 men dette er ikke sket med skyldig hensyntagen til formålet hermed - nemlig at øge vandløbets vandføringsevne til det i regulativ 2000 fastsatte krav. For strækningen fra Kongensbro til Tangeværket kan Vandløbslauget GST heller ikke godkende den udførte vedligeholdelse. Vandløbslauget GST har noteret sig, at midt i april er forskellen på vandstanden ved Tange værket til Kongensbro ca. 19 cm, midt i maj er forskellen ca. 22 cm, medens forskellen medio juni var ca. 58 cm. Efter 1. grødeskæring er forskellen fra Tange værket til Kongensbro reduceret til ca. 52 cm ved måling den 16. juli. Ved et manningtal på 18 som NIRAS anfører som retningsgivende i tilsynsstrategien burde vandspejlet ved Kongensbro kun være steget ca. 10 cm i forhold til måling i april og maj. Vandspejlet er således ca. 20 cm højere ved Kongensbro end, hvad vandløbslauget måtte forvente ud fra den foreliggende tilsynsstrategi og regulativ Vandløbslauget har påpeget overfor vandløbsmyndighederne, at det er afgørende, at grøden skæres mere end 1 km nedstrøms Borre å i den naturlige strømrende i Tange sø, idet vandstanden ved Borre å efter 1. grødeskæring er 15 cm for højt. Ved vandløbslaugets tilsyn den 16. juli var det åbenbart, at der ikke er den i regulativet anførte strømrende fri af bundgrøde på 20 meter gennem Tange sø. Specielt fra Borre å og mere end 1 km nedstrøms mangler denne strømrende. Den høje vandstand medfører, at den fredede pramdragersti er oversvømmet på mere end 50 % af strækningen fra Gjelå til Borre skov. Vandløbsmyndigheden har i uge 30 igangsat 2. grødeskæring mellem Kongensbro og Tange sø. Vandløbslauget har den 30. juli besigtiget forholdene på denne strækning. På trods af at der tilsyneladende er skåret ganske fint nedstrøms Borre å er forskellen i vandstanden mellem Tange sø og Kongensbro Bro stadig ca. 48 cm, hvilket efter vandløbslaugets opfattelse er ca. 18 cm for højt. Vandløbslauget må således konstatere, at enten er der ikke skåret bredt nok eller dybt nok på denne strækning. Som dokumentation for at vandstanden i Kongensbro stadig er ca. 18 cm for højt henvises til bilag GST 43. Ved vandløbslaugets skrivelse af 18. juli bilag GST 35 har vandløbslauget GST overfor vandløbsmyndigheden varslet, at såfremt vedligeholdelsen ikke straks bringes i overensstemmelse med vandføringskrav angivet i regulativ 2000 suppleret med bestemmelser i tilsynsstrategi af november 2000 som gennemgået ovenstående, så vil vandløbslauget holde vandløbsmyndighederne i Silkeborg og Favrskov kommuner ansvarlige for ethvert tab, som påføres vandløbslaugets medlemmer, og som kan henføres til den manglende vedligeholdelse og deraf følgende manglende vandføringsevne som angivet i regulativ 2000.

11 Vandløbslauget har henholdsvis den 26. og den 30. juli 2011 kontrolleret om vandløbsmyndighederne gennem de afsluttede vedligeholdelsesarbejder har bragt vandføringsevnen for Gudenåen fra Silkeborg til Tange sø i niveau med de krav til vandføringsevne, som fremgår af regulativ 2000 i kombination med de af NIRAS på foranledning af vandløbsmyndigheden udarbejdede tilsynsstrategi Fase I & II dateret november herunder de angivne krav til sommervandstande. Vandløbslauget må konstatere, at dette ingenlunde er tilfældet, hvorfor nærværende klage over Silkeborg Kommunes vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange sø for grødesæson 2011 fremsendes til Natur- og Miljøklagenævnet. For god ordens skyld skal afslutningsvis nævnes, at vandløbslauget ikke til dato har modtaget nogen reaktion fra Silkeborg Kommune på vandløbslaugets henvendelse af henholdsvis den 19. juni og den 18. juli Med venlig hilsen Vandløbslauget for Gudenå Silkeborg - Tange Sø v/ Esper Eriksen Kopi til: Silkeborg Kommune Holst advokater ved Jens Andersen-Møller

Klagesag Vandløbslauget GST klager over Silkeborg Kommunes vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange sø.

Klagesag Vandløbslauget GST klager over Silkeborg Kommunes vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange sø. Natur- og Miljøklagenævnet Kongensbro den 03. juli 2011 Rentemestervej 8 1360 København Klagesag Vandløbslauget GST klager over Silkeborg Kommunes vedligeholdelse af Gudenåen mellem Silkeborg og Tange

Læs mere

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning - udkast

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning - udkast Orientering: Gudenåen er rammen for mange naturoplevelser og mange rekreative aktiviteter og det er en væsentlig grund til at vi har bosat os i området og ligeledes en væsentlig grund til at mange turister

Læs mere

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Møde med Det Grønne Råd den 11. april 2012 Miljøtekniker Lene Strøm Pedersen Indhold Vandløbsloven Formål Vandløbsregulativ Vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse,

Læs mere

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015 Vandløbslauget GST 24. november 2015 Høringssvar Forslag til Fællesregulativ For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune Vandløbslaug for Gudenå-systemet Silkeborg Tange sø CVR-nr. 32498701 Klostergårdsvej

Læs mere

Høringssvar. Forslag til Vandplan. Hovedopland 1.5 Randers Fjord. Vandløbslauget GST. 6. april 2011

Høringssvar. Forslag til Vandplan. Hovedopland 1.5 Randers Fjord. Vandløbslauget GST. 6. april 2011 Vandløbslauget GST 6. april 2011 Høringssvar Forslag til Vandplan Hovedopland 1.5 Randers Fjord Vandløbslaug for Gudenå-systemet Silkeborg Tange sø CVR-nr. 32498701 Klostergårdsvej 25, Truust 8882 Fårvang

Læs mere

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning Indledning. Denne generalforsamling er vores 5. ordinære generalforsamling. Vi har således eksisteret nu i ca. 5 ½ år. Det der har samlet os, er den forhøjede sommer vandstand i Gudenå-systemet og herunder

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning - 2011-03-09.

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning - 2011-03-09. Orientering: Gudenåen er rammen for mange naturoplevelser og mange rekreative aktiviteter og det er en væsentlig grund til at vi har bosat os i området og ligeledes en væsentlig grund til at mange turister

Læs mere

Terminer for grødeskæring. Lovmæssige rammer for grødeskæring i Gudenåen

Terminer for grødeskæring. Lovmæssige rammer for grødeskæring i Gudenåen Bilag 1. Notat - Nyt regulativ for Gudenåen, forslag til den fremtidige grødeskæring i Gudenåen. Fælles oplæg for de 4 kommuner til den fremtidige grødeskæring i Gudenåen. Baggrund Det gældende regulativ

Læs mere

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej Silkeborg Åge Ebbesen Telefon

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej Silkeborg Åge Ebbesen Telefon Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg Åge Ebbesen Telefon 89701523 E-mail aae@silkeborg.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J Telefon 87 38 61 66

Læs mere

Forvaltningsmæssige principper i vandløbsregulativerne - Regulativernes operationalitet og forståelighed

Forvaltningsmæssige principper i vandløbsregulativerne - Regulativernes operationalitet og forståelighed Forvaltningsmæssige principper i vandløbsregulativerne - Regulativernes operationalitet og forståelighed Kristian Vestergaard Civilingeniør, Ph.D. (kvmf@mail.dk) 1985-1993 Aalborg Universitet 1993-2001

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-2 RESULTATER AF OPMÅLING AF GUDENÅEN I 2011 PÅ STRÆK- NINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ. ANALYSE AF UDVIK- LINGEN AF FYSISK TILSTAND OG VANDFØRINGSEVNE VED SAM-

Læs mere

Køge Kommune har derfor behandlet din henvendelse som en klage over utilstrækkelig vandløbsvedligeholdelse med deraf følgende skader for din klient.

Køge Kommune har derfor behandlet din henvendelse som en klage over utilstrækkelig vandløbsvedligeholdelse med deraf følgende skader for din klient. Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Bech-Bruun Advokat Håkun Djurhuus djur@bechbruun.com Dato Udvalget for teknik- og miljø Klik her for at angive tekst. Køge Kommunes vedligeholdelse

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandløbsområdet

Administrationsgrundlag for vandløbsområdet Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 20. december 2011 Administrationsgrundlag for vandløbsområdet 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MÅL... 2 4 MÅLGRUPPE... 2 5 POLITISK

Læs mere

Administration af vandløb i praksis

Administration af vandløb i praksis Administration af vandløb i praksis Omsætning af vandområdeplanernes målsætninger til virkelighed Randers 31.08.2016 Bjarne Moeslund BMOE@orbicon.dk Vandområdeplanerne Danmarks politisk besluttede planer

Læs mere

Pixi-udgave. af Forslag til redegørelse til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Indhold. Side 1 af 5 ( / )

Pixi-udgave. af Forslag til redegørelse til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Indhold. Side 1 af 5 ( / ) Pixi-udgave af Forslag til redegørelse til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Indhold Afsnit Indhold A. Indledning B. Redegørelse for grundlaget for fællesregulativet C. Konsekvenser

Læs mere

Kristian Vestergaard, KVMF 1

Kristian Vestergaard, KVMF 1 Disposition: Regulativet Klassifikation af vandløb Vandløbsregulativets indhold Notat om vandløbsregulativer Metoder til fastlæggelse af vandløbets dimensioner Geometrisk skikkelse Arealkote/Dynamisk skikkelse

Læs mere

Kontrolopmåling af strækninger

Kontrolopmåling af strækninger Silkeborg Kommune Notat nr. 2016-5 Kontrolopmåling af strækninger i Gudenåen med formodet forekomst af sandaflejringer. Betydning for vandføringsevnen Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen

Læs mere

Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000

Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Viborg Amtsvandløb nr.: 105 i Viborg amt 78 i Århus amt O 10 km 20 Indholdsfortegnelse side Forord 4 1. Grundlag

Læs mere

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover?

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 539 Offentligt Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Flemming Lehbert Sørensen

Læs mere

Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold

Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Vandløbsloven Bekendtgørelse

Læs mere

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Indledning Bestemmelserne fastlægger, hvordan private vandløb i Silkeborg Kommune skal vedligeholdes på en miljømæssigt forsvarlig måde samtidig med

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Velkommen til borgermøde

Velkommen til borgermøde Velkommen til borgermøde Velkomst v/mads Panny, formand for Klima- og Miljøudvalget Viborg Kommunes Klimatilpasningsplan Gudenåen udfordringer, konsekvenser og handlemuligheder Spørgsmål og debat Afslutning

Læs mere

Vandløbsloven det kommunale ansvar. Ved advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun

Vandløbsloven det kommunale ansvar. Ved advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Vandløbsloven det kommunale ansvar Ved advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Vandløbslovens formålsbestemmelse - 1 Nye regulativer med mindre grødeskæring for at opfylde vandrammedirektivet Generelt

Læs mere

Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen

Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen Randers Kommune Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen NOTAT OM EFFEKTER PÅ VANDSTANDEN AF GRØDEØER I GUDENÅEN MELLEM NØRREÅ OG MOTORVEJSBRO VED E45 KORT VERSION Rekvirent Rådgiver Randers Kommune Laksetorvet

Læs mere

Mere om vedligeholdelse

Mere om vedligeholdelse Mere om vedligeholdelse Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har været i EU udbud over en 4 årig periode 2012 2016. Vedligeholdelsen forestås af 4 private entreprenører og opgaven er inddelt i 10

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved mrk. fællesregulativ for Vandløb

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved mrk. fællesregulativ for Vandløb Næstved Kommune Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved mrk. fællesregulativ for Vandløb ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk

Læs mere

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / )

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / ) Pixi-udgave af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Side 1 af 33 Indhold Bilag nr. Indhold Bilag nr. Indhold 3 Vandløbenes dimension og/eller vandføringsevne. Oversigt

Læs mere

1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B)

1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B) 1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B) Sagsnr.: 330-2010-108384 Dok.nr.: 330-2015-187176 Åbent Kompetence: Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Beslutningstema Udvalget skal tage stilling til

Læs mere

Viborg, Silkeborg, Favrskov og Randers kommuner, Vurdering af vandstanden. i Gudenåen - sommer 2008. Rekvirent. Rådgiver

Viborg, Silkeborg, Favrskov og Randers kommuner, Vurdering af vandstanden. i Gudenåen - sommer 2008. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Viborg Kommune Miljøforvaltningen Søvej 3 8800 Viborg Rolf Christiansen Telefon 87 87 55 55 E-mail roc@viborg.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 Telefon 87 38 61 66 E-mail lbc@orbicon.dk

Læs mere

Silkeborg Langsø. Vurdering af muligheder for højvandsreduktion. Højvandsreduktion i Silkeborg Langsø. Fynsgade Silkeborg SE Nr.

Silkeborg Langsø. Vurdering af muligheder for højvandsreduktion. Højvandsreduktion i Silkeborg Langsø. Fynsgade Silkeborg SE Nr. Q - Holm Consult Fynsgade 4 8600 Silkeborg SE Nr. 10 47 53 41 Højvandsreduktion i Silkeborg Langsø Silkeborg Langsø Vurdering af muligheder for højvandsreduktion Oktober 2002 Rekvirent Århus Amt Natur

Læs mere

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 NOTAT Sagsnavn: Ejby Å-projektet Sag nr.: 14-0330. Emne: Hydraulisk beregning_mike URBAN Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 Baggrund og formål I forbindelse med gennemførelse af

Læs mere

Temadag om dræning. Hvilke regler er der på området? v/ Sten W. Laursen

Temadag om dræning. Hvilke regler er der på området? v/ Sten W. Laursen Temadag om dræning Hvilke regler er der på området? v/ Sten W. Laursen Relevante retsregler Vandløbsloven Okkerloven Miljøbeskyttelsesloven Naturbeskyttelsesloven Habitatbekendtgørelsen Planloven Miljømålsloven

Læs mere

Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor du er bredejer. Kolding kommune har udarbejdet en plan for omklassificering af vandløb i kommunen.

Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor du er bredejer. Kolding kommune har udarbejdet en plan for omklassificering af vandløb i kommunen. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor

Læs mere

Regulativtyper. Keep it simpel

Regulativtyper. Keep it simpel Regulativtyper Keep it simpel 1 Regulativ typer Hvad skal regulativer bruges til? - Opstille administrative bestemmelser og procedurer for vandløbsforvaltning. Udmøntning af love og regler. - Fastlægge

Læs mere

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Vedligeholdelse af offentlige vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb Lidt baggrund om vandløb Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Bredejer: Ejer af

Læs mere

Regulativ for Langstrup Mosevandløb

Regulativ for Langstrup Mosevandløb April 2014 Regulativ for Langstrup Mosevandløb INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Regulativ for Langstrup Mosevandløb 3 1.1 Vandløbet 3 1.2 Klassifikation 3 1.3 Lovgrundlag 3 1.4 Grundlaget for regulativet 4 1.5 Regulativet

Læs mere

ENIIG A/S Att.: Karsten Kvistgaard Fremsendt digitalt til:

ENIIG A/S Att.: Karsten Kvistgaard Fremsendt digitalt til: ENIIG A/S Att.: Karsten Kvistgaard Fremsendt digitalt til: kkk@energimidt.dk Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Godkendelse

Læs mere

Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej 140 i Birkerød

Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej 140 i Birkerød Statsforvaltningen Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Øverødvej 2 2840 Holte Redegørelsen er sendt digitalt til Tilsynet Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej

Læs mere

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften By & Miljø - Miljøafdelingen Regulativ for kommunevandløb nr. 4.43 August 2003 Råkildegrøften FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere og myndighed om - vandløbets fysiske

Læs mere

VIBORG KOMMUNE UDREDNING AF VANDSTANDSFORHOLDENE I GUDENÅEN VED BJERRINGBRO. Rekvirent

VIBORG KOMMUNE UDREDNING AF VANDSTANDSFORHOLDENE I GUDENÅEN VED BJERRINGBRO. Rekvirent VIBORG KOMMUNE UDREDNING AF VANDSTANDSFORHOLDENE I GUDENÅEN VED BJERRINGBRO Rekvirent Viborg Kommune att. Rolf Christiansen Prinsens Allé 5 8800 Viborg 87 87 55 55 21 25 47 86 roc@viborg.dk Rådgiver Orbicon

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen

AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-43-00448 Ref.: CATGK/KENKN AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Høje-Taastrup Kommune - Soderupvej 34 - afslag - rørledning - Enghave å - vådområde

AFGØRELSE i sag om Høje-Taastrup Kommune - Soderupvej 34 - afslag - rørledning - Enghave å - vådområde Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-43-00506 Ref.: MASNI-NMKN AFGØRELSE i sag om Høje-Taastrup Kommune - Soderupvej 34 - afslag

Læs mere

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport Egedal Kommune Værebro Å - opmålingsrapport Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OPMÅLING... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Arbejdsbeskrivelse... 5 2.3 Bemærkninger til opmålingen... 6 3. FELTOBSERVATIONER...

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Bilag 21. Ordliste. Beskrivelser af. (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for

Bilag 21. Ordliste. Beskrivelser af. (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for Bilag 21. Ordliste. Arbejdsbælter Beskrivelser af (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bundkote Ejendomsforhold Bælter

Læs mere

Redegørelse Grundlag. Fællesregulativ

Redegørelse Grundlag. Fællesregulativ Redegørelse Grundlag. Fællesregulativ Marts 2015 Fællesregulativ for 10 offentlige vandløb i Halsnæs Kommune Arrehedegrøften, Arrenakkegrøften, Bokildegrøften, Fladvandsgrøften, Gartnergrøften, Kalvehavegrøften,

Læs mere

Dagsorden. Velkomst Status for foreningens aktiviteter og planer

Dagsorden. Velkomst Status for foreningens aktiviteter og planer Dagsorden Velkomst Status for foreningens aktiviteter og planer v. Knud Erich Thonke Danske Vandløb; v. Lars Palle Kaffepause Ret og pligt som bredejer; v. Erik Blegmand, Gefion Dok. og indberetning af

Læs mere

NOTAT om afslag til bidrag til betaling for dræning af ejendommen Spangevej 13, 5900 Rudkøbing

NOTAT om afslag til bidrag til betaling for dræning af ejendommen Spangevej 13, 5900 Rudkøbing Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 14-09-2015 J. nr. 14/2866 Ref: liem NOTAT om afslag

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

Vandløbsregulativer det kommunale ansvar. v/advokat Mark Villingshøj Nielsen, Bech-Bruun

Vandløbsregulativer det kommunale ansvar. v/advokat Mark Villingshøj Nielsen, Bech-Bruun Vandløbsregulativer det kommunale ansvar v/advokat Mark Villingshøj Nielsen, Bech-Bruun 2 Disposition Vandløbslovens formålsbestemmelse - 1 Nye regulativer med mindre grødeskæring/vedligeholdelse Fordeling

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby Bilag 1 Redegørelse for vandløbsregulativ for Afløb fra Overby Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Planmateriale...3 2.1 Vandplan... 3 2.2 Anden regionplanlægning m.m.... 3 3. Oplandets

Læs mere

Kontrol af vore vandløbs vandafledningsevne. Værktøjer og muligheder for lodsejere til måling af vandføring, dimension og vandafledningsevne.

Kontrol af vore vandløbs vandafledningsevne. Værktøjer og muligheder for lodsejere til måling af vandføring, dimension og vandafledningsevne. Kontrol af vore vandløbs vandafledningsevne. Værktøjer og muligheder for lodsejere til måling af vandføring, dimension og vandafledningsevne. Indledning: For alle offentlige vandløb skal der foreligge

Læs mere

Medbenyttelse af dræn og rørlagte vandløb

Medbenyttelse af dræn og rørlagte vandløb Medbenyttelse af dræn og rørlagte vandløb 2/8 Medbenyttelse af dræn og rørlagte vandløb Hvad er vandløb? Vandløbsloven omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre

Læs mere

Handleplan. Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune. Teknik og Miljø, 25. november 2013

Handleplan. Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune. Teknik og Miljø, 25. november 2013 Handleplan Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune Teknik og Miljø, 25. november 2013 Indledning Formålet med denne handleplan er at igangsætte en proces med henblik på øget

Læs mere

Information om vedligeholdelse af private vandløb

Information om vedligeholdelse af private vandløb Information om vedligeholdelse af private vandløb Dokumentnr.: 727-2010-105543 side 1 Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Bornholms Regionskommunes afgørelse af 27. januar 2014 og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Bornholms Regionskommunes afgørelse af 27. januar 2014 og hjemviser sagen til fornyet behandling. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. marts 2015 J.nr.: NMK-43-00494 Ref.: ASTJS/KENKN AFGØRELSE i sag om afvandingsproblemer på en ejendom i Østermarie på

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Vandløb Om at rejse en vandløbssag mod nabo. Miljø og Natur

Vandløb Om at rejse en vandløbssag mod nabo. Miljø og Natur Vandløb Om at rejse en vandløbssag mod nabo Miljø og Natur Hvad er et vandløb? Vandløb i vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

Fredericia Kommune har udarbejdet en plan for den fremtidige klassifikation af vandløb i kommunen.

Fredericia Kommune har udarbejdet en plan for den fremtidige klassifikation af vandløb i kommunen. Dato: 24.01.2017 Sags id.: 15/8024 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Afgørelse om nedklassificering af Digegrøft ved Spang Å Fredericia Kommune har udarbejdet en plan for den fremtidige klassifikation af

Læs mere

Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø

Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø 1 Temaer 1. Passivitet 2. Retlig lovliggørelse 3. 3 4. Dispensationer 2 2 Passivitet/indrettelsessynspunktet 3 Indrettelse/passivitet NKO 334: Det er dog i

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Skanderborg Kommune. Møde tirsdag den 8. marts 2016

Miljø- og Planudvalget Skanderborg Kommune. Møde tirsdag den 8. marts 2016 Miljø- og Planudvalget Skanderborg Kommune Møde tirsdag den 8. marts 2016 Introduktion https://vimeo.com/153414171 http://kort.skanderborg.dk/spat ialmap?&profile=klima Klimaforandringer og oversvømmelser

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 R E G U L A T I V for Stokkeruprenden m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 Regulativ, Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.

Læs mere

Afgørelse om nedklassificering af Røde Rende. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax:

Afgørelse om nedklassificering af Røde Rende. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax: Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 10-05-2017

Læs mere

Vandløb Om at rejse en vandløbssag mod nabo

Vandløb Om at rejse en vandløbssag mod nabo Vandløb Om at rejse en vandløbssag mod nabo Hvad er et vandløb? Vandløb i vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Problemer

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å BILAG 4 Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å PROJEKT Udarbejdet af CMR Kontrolleret af ERI Godkendt af LHL NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse.

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Dato 9.oktober 2015 J.nr. 15/13396 Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station 5.615 5.635

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 R E G U L A T I V for Vandmose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 Regulativ, Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

Regulativrevision. Viborg Kommune

Regulativrevision. Viborg Kommune Regulativrevision Viborg Kommune Dagsorden 1. Velkomst og introduktion v/ Anders Ahrenfeldt, Landboforeningen 2. Introduktion til regulativrevision og følgegruppe i Viborg Kommune v/ Chef for Natur og

Læs mere

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune Tillægsregulativ for Damrenden, 8 Egerupvandløbet, 5c Fjællebroløbet, 2f Frøsmose Å, 4a Grønbæksløbet, 5a Høm Lilleå, 1a Skee Å, 14 Vigersdal Å - Kværkeby Bæk, 2d Vigersdal Å - Bedsted Bæk, 2a Ågårdsløbet,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Kommuner og KL. Høringsnotat til Grødeskæringsvejledning. Vejledning om grødeskæring i danske vandløb. NOTAT

Kommuner og KL. Høringsnotat til Grødeskæringsvejledning. Vejledning om grødeskæring i danske vandløb. NOTAT NOTAT Vandplanlægning Ref. KENKN J.nr. 001-18935 Den 5. december 2017 Høringsnotat til Grødeskæringsvejledning. Vejledning om grødeskæring i danske vandløb. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (nu

Læs mere

Vedr. høring af Næstved Kommunes forslag til fællesregulativ for offentlige vandløb

Vedr. høring af Næstved Kommunes forslag til fællesregulativ for offentlige vandløb Til Teknik- og Miljøudvalget, Faxe Kommune Klima- og Miljøudvalget, Ringsted Kommune Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, Slagelse Kommune Teknik- og Miljøudvalget, Sorø Kommune Sorø d. 05.09.2014 Vedr.

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Byfornyelsesudvalget for Sdr. Omme Benny Røjlund Jensen Vejlevej Sdr. Omme

Byfornyelsesudvalget for Sdr. Omme Benny Røjlund Jensen Vejlevej Sdr. Omme Byfornyelsesudvalget for Sdr. Omme Benny Røjlund Jensen Vejlevej 11 7260 Sdr. Omme Høring af tilladelse til etablering af kano ophalningsplads og fornyelse af en eksisterende terrasse på matr. nr. 7a Østerby

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE UDKAST Februar 2015 Forslag til Fællesregulativ - UDKAST Offentlige vandløb i Guldborgsund Kommune 2015 Ophavsret. Skabelonen

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.""."""".""""""""""""""".""""""""""".. ""."".. ""."".. "... "... ""...

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet"... "".".. ""... """.. "".. ".".. """... ".... """.. "".. "... ""."...

Læs mere

Afgørelse efter vandløbsloven vedrørende grøfternes karakter langs matrikel 110a Skårup By, Skårup

Afgørelse efter vandløbsloven vedrørende grøfternes karakter langs matrikel 110a Skårup By, Skårup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter vandløbsloven vedrørende grøfternes karakter langs matrikel

Læs mere

Flere modtagere. Fremsendelse af Tillæg nr. 1 til regulativ for Magle Å, kommunevandløb nr. 58

Flere modtagere. Fremsendelse af Tillæg nr. 1 til regulativ for Magle Å, kommunevandløb nr. 58 Flere modtagere By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Fremsendelse af Tillæg nr. 1 til regulativ for Magle Å, kommunevandløb nr. 58 2.december

Læs mere

KL s høringssvar: Ændring af lov om vandløb og ændring af bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb. Indledning

KL s høringssvar: Ændring af lov om vandløb og ændring af bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb. Indledning Miljøministeriet Naturstyrelsen KL s høringssvar: Ændring af lov om vandløb og ændring af bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb Indledning KL undrer sig over regeringens tilgang til

Læs mere

Vandløbsregulativer - ordbog

Vandløbsregulativer - ordbog Vandløbsregulativer - ordbog Vandløbsregulativ Et vandløbsregulativ danner administrationsgrundlaget for det enkelte vandløb og er et retsgyldigt dokument for vandløbet. Et vandløbsregulativ beskrives

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Jura J.nr. NST-400-00068 Ref. peran Den 16. oktober 2013 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om udnyttelse

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE Regulativ for kommunevandløbene Nr. 108 Rytlebæk Nr. 110 Lerbæk Regulativ 1999 FORORD Et vandløbsregulativ er populært

Læs mere

Faldet (bundhældning) aftager fra vandløbets udspring, hvor faldet er stort, til vandløbets udløb, hvor faldet er lille.

Faldet (bundhældning) aftager fra vandløbets udspring, hvor faldet er stort, til vandløbets udløb, hvor faldet er lille. Vands forløb i forhold til fald, opgravninger, vandstande i Fjorden m. v. Nedenstående skal ses som generelle betragtninger/oplysninger, men er i hovedtrækkene fuldt gyldige. Vandløbs vandføringsevne:

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Bent Madsens vandløb fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Bent Madsens vandløb fra offentligt til privat vandløb Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 27-11-2017 Sagsnr.: 06.02.02-P19-16-17

Læs mere

TMC - Natur og Miljø

TMC - Natur og Miljø NOTAT TMC - Natur og Miljø 19-11-2015 Administration af vandløbsloven I brev af 4. november 2015 fra Miljø- og Fødevareministeren rettes der en generel henvendelse til alle landets kommuner om, at være

Læs mere

REDEGØRELSE OM FÆLLESGRUNDLAGET FOR REGULATIVERNE FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE

REDEGØRELSE OM FÆLLESGRUNDLAGET FOR REGULATIVERNE FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE REDEGØRELSE OM FÆLLESGRUNDLAGET FOR REGULATIVERNE FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsingeniørens Kontor SEPTEMBER 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. LOVGRUNDLAG

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Vandløb i have, park og i byzone er ikke omfattet af randzoneloven.

Vandløb i have, park og i byzone er ikke omfattet af randzoneloven. Skema til randzone vurdering. Vandløb i have, park og i byzone er ikke omfattet af randzoneloven. For at kunne vurdere om DU/I bør anlægge randzoner langs jeres grøfter/kanaler/vandløb skal DU/I udfylde

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Strøjkær vandløbet nr. 401 fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Strøjkær vandløbet nr. 401 fra offentligt til privat vandløb Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 28-10-2016

Læs mere

Høringssvar, Nordfyns Kommunes reviderede forslag til nyt fællesregulativ for offentlige vandløb.

Høringssvar, Nordfyns Kommunes reviderede forslag til nyt fællesregulativ for offentlige vandløb. Høringssvar, Nordfyns Kommunes reviderede forslag til nyt fællesregulativ for offentlige vandløb. Nordfyns Vandløbslaug takker hermed for muligheden for endnu en gang at fremsende høringssvar vedr. kommunens

Læs mere

Frederiksborgcentret Milnersvej Hillerød

Frederiksborgcentret Milnersvej Hillerød Frederiksborgcentret Milnersvej 39 3400 Hillerød Partshøring af udkast til lovliggørelse af broer over Pøle Å Hillerød Kommune, Vandløbsmyndigheden har modtaget ansøgning om lovliggørelse af etablering

Læs mere

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen)

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Notat Grontmij A/S Dusager 8 Aarhus N Danmark T +5 8 5 F +5 8 555 www.grontmij.dk CVR-nr. 85 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å 7. september 5 Vores reference:..5

Læs mere

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT Gjern Å Regulativ Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ SEPTEMBER 1988 og JUNI 1993 Opdateret i Februar 2006 2 Forord Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen

Læs mere