Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MED 7" LCD MONITOR MODEL NR.: MTW-727 TWIN LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT OG SÆT DIG IND I BETJENINGEN, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. Gem denne vejledning, så du om nødvendigt kan slå op i den senere.

2 Sikkerhedsoplysninger FORSIGTIG: -DENNE DVD/VIDEO CD/CD AFSPILLER ER ET KLASSE 1 LASER PRODUKT. DENNE AFSPILLER INDEHOLDER EN SYNLIG LASERSTRÅLE, DER KAN FORÅRSAGE SKADELIG STRÅLING. DU BØR DERFOR UDVISE -FORSIGTIGHED OG ALTID BETJENE AFSPILLEREN I OVERENSSTEMMELSE MED BETJENINGSVEJLEDNINGEN. -NÅR DENNE DVD/VIDEO CD/CD AFSPILLER ER TILSLUTTET EN STIKKONTAKT, BØR DU ALDRIG SÆTTE ØJET HELT NED TIL AFSPILLERENS ÅBNINGER OG KIGGE IND I DEN. HVIS APPARATET IKKE ANVENDES I OVERENSSTEMMELSE MED BETJENINGSVEJLEDNINGEN, KAN DET RESULTERE I STRÅLING MED FARLIGT LASERLYS. AF SIKKERHEDSHENSYN BØR DU IKKE FORSØGE SELV AT FÅ ADGANG TIL AFSPILLERENS INDRE. OVERLAD ALT REPARATIONSARBEJDE TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE. DETTE APPARAT ER BEREGNET TIL KONTINUERLIG BRUG! NEDSÆT RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER NEGATIV INDVIRKNING PÅ BILLEDE OG LYD VED ALTID UDELUKKENDE AT ANVENDE TILBEHØR, DER ANBEFALES TIL DENNE MODEL. ADVARSEL: -NEDSÆT RISIKOEN FOR BRAND ELLER STØD VED ALDRIG AT FORBINDE DENNE AFSPILLER TIL EN STIKKONTAKT ELLER FORLÆNGERLEDNING, MED MINDRE STIKPROPPEN KAN SÆTTES HELT FAST I STIKKET. - NEDSÆT RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DENNE AFSPILLER FOR REGN ELLER FUGT. FORSIGTIG - LASER STRÅLING NÅR APPARATET ER ÅBENT, UNDLAD AT STIRRE IND I STRÅLEN. ADVARSEL VEDR. VENTILATION: ANBRING IKKE APPARATET PÅ ET INDELUKKET STED, HVOR VENTILATIONEN NEDSÆTTES ELLER IKKE KAN FINDE STED. ADVARSEL RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for skade på personer ved elektriske stød. ADVARSEL: UNDLAD AT FJERNE DÆKSLER (ELLER BAGSTYKKE) AF HENSYN TIL FAREN FOR ELEKTRISK STØD. APPARATET INDEHOLDER INGEN DELE, SOM BRUGER SELV KAN SERVICERE. OVERLAD ALT REPARATIONSARBEJDE TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE. Udråbstegnet i den ligebenede trekant er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet. 1

3 Følg altid de grundlæggende sikkerhedsanvisninger, når du anvender et elektrisk produkt, især hvis der er børn til stede. ADVARSEL: Undgå risiko for elektrisk stød ved altid at tage stikket til afspilleren ud af stikkontakten, inden du flytter, servicerer eller rengør den. Læs alle retningslinjer før brug. Undlad at anvende denne afspiller nær vand. Undlad at hænge afspilleren op på væg eller loft. Undlad at blokere afspillerens ventilationsåbninger. Placér apparatet i overensstemmelse med anvisningerne i betjeningsvejledningen. Undlad at placere afspilleren i nærheden af varmekilder så som radiatorer, varmluftsblæsere, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der afgiver varme. Placér netledningen på en sådan måde, at den ikke trædes på eller kommer i klemme mellem møbler eller andet. Vær især opmærksom på stik, stikdåser og det sted på afspilleren, hvor netledningen er fæstnet. Undgå risiko for brand, elektrisk stød og alvorlig personskade ved aldrig at anvende tilbehør, der ikke anbefales af producenten eller er solgt med produktet. Tag stikket til apparatet ud af stikkontakten under tordenvejr samt hvis du ikke skal anvende afspilleren i længere tid. Undlad at udsætte afspilleren for dryp eller stænk. Placér ikke væskefyldte beholdere (så som vaser) oven på apparatet. Undlad at placere afspilleren på et sted, hvor den udsættes for direkte sollys, ekstrem varme, fugt eller større mængder støv. Du bør aldrig anvende afspilleren, hvis netledningen eller stikproppen er blevet beskadiget, hvis afspilleren ikke fungerer normalt, hvis den er blevet tabt, beskadiget eller har været udsat for fugt, vand eller andre væsker. Forsøg aldrig selv at reparere på afspilleren, men overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Denne CD-afspiller indeholder et lasersystem med optisk laserstråle, der er designet med indbygget sikkerhedsanordning. Forsøg ikke selv at få adgang til apparatets indre, men overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Lad ikke den usynlige laserstråle ramme øjnene, da laserlys kan skade det menneskelige øje. Dette er et klasse 1 laser produkt. Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, kan det medføre skadelig laserstråling. Denne DVD afspiller bør ikke repareres eller justeres af personer, der ikke besidder kvalifikationerne til at udføre sådan reparation eller service. Laser mekanismen i apparatet svarer til pick-up'en (nålen) på en grammofon. Trods det, at apparatet anvender en laser pick-up, er det fuldkommen sikkert at anvende apparatet, når det sker i overensstemmelse med vejledningen. 2

4 BEMÆRK: Producenten påtager sig intet ansvar for interferens i radio- og TV-udstyr, der er forårsaget af uautoriserede modifikationer af afspilleren. Sådanne modifikationer kan desuden medføre, at garantien bortfalder. 1) Betjen knapper og kontroller i overensstemmelse med anvisningerne betjeningsvejledningen. 2) Kontrollér, at netledningen er korrekt tilsluttet, inden du tænder afspilleren første gang. 3) Opbevar dine CD'er på et køligt sted, så de ikke beskadiges af varme. Håndtering og anvendelse af batterier 1) Følg anvisningerne fra producenten af batterierne m.h.t. sikkerhed og anvendelse. 2) Opbevar batterier hvor børn og kæledyr ikke kan få adgang til dem. 3) Kast aldrig batterier på ilden. Udsæt ikke batterier for ild eller andre varmekilder. 4) Bortskaffelse af batterier: Opbrugte batterier skal bringes til bortskaffelse eller genanvendelse på miljømæssigt forsvarlig vis og i overensstemmelse med lovgivningen på området. Nærmere oplysninger kan fås hos dit lokale renholdningsselskab. 3

5 Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: Sikkerhedsoplysninger Funktioner Medfølgende tilbehør Om sikkerhed Oversigt over fjernbetjeningen Tilslutning af afspilleren Klargøring af fjernbetjeningen......,.14 Grundlæggende betjening: Grundlæggende afspilning Sådan afbryder du afspilningen Sådan springer du frem eller tilbage Hurtigt fremad / Hurtigt tilbage Pause eller afspilning Afspilning i slow-motion [DVD/VCD] Afspilning af MPEG JPEG CD Afspilning af Video CD med PBC afspilningskontrol Informationerne på skærmdisplayet Avanceret betjening: Sådan afspiller du et program Gentagefunktioner Gentagelse af sekvens A-B TFT MODE GOTO (gå til) Sådan ændrer du sproget til underteksterne (kun DVD) Zoom afspilning Sådan ændrer du sproget til lydsporet [DVD/VCD diske] Sådan skifter du vinkel (kun DVD) Indledende opsætning: Almindelig indledende opsætning Generel opsætning Opsætning af audio Opsætning af video Opsætning af kode Yderligere oplysninger: Ordliste Specifikationer Fejlfinding Håndtering og vedligeholdelse af diske Indstillinger for regionskode

6 Funktioner 7" TFT DISPLAY Denne afspiller har en indbygget lavtstrålende 7" TFT monitor, der giver et klart billede. UNDERSTØTTER MULTI TV SYSTEMER Afspilleren kan afspille diske i systemerne PAL og NTSC. GRAFISK BRUGERGRÆNSEFLADE Tryk på knappen DISPLAY på fjernbetjeningen, hvis du vil kalde oplysninger om afspillerens indstillinger og disken i afspilleren frem på skærmen. Du kan betjene afspilleren og foretage ændringer i indstillingerne ved hjælp af fjernbetjeningen og menuerne, der vises på skærmen. UNDERSTØTTER VALG AF LYDSPOR Afspilleren understøtter afspilning af lydsporet på op til 8 forskellige sprog. (Antallet af lydspor afhænger af den aktuelle disk). UNDERSTØTTER VALG AF UNDERTEKSTER Afspilleren understøtter visning af undertekster på op til 32 forskellige sprog. Antallet af undertekster afhænger af den aktuelle disk. UNDERSTØTTER MULTI-VINKEL Med denne funktion kan du vælge, hvilken vinkel du vil se en given scene fra, såfremt disken er udstyret med scener optaget fra flere vinkler. (Gælder kun ved afspilning af DVD'er med scener optaget fra flere forskellige vinkler samtidig). BØRNESIKRING Børnesikringen gør, at du kan forhindre dine børn i at afspille diske, de ikke bør have adgang til at se. UNDERSTØTTEDE DISKTYPER OG -FORMATER Afspilleren kan håndtere diske, der er udstyret med et af nedenfor viste mærker: Medfølgende tilbehør Fjernbetjening Betjeningsvejledning Batteri (til fjernbetjeningen) AC adapter (en til hovedenheden; den anden til monitoren). 2 Audio / Video kabel Adapter til cigarettænder Transporttaske med to stropper, kan fastgøres på nakkestøtten....1 Hovedtelefoner

7 Om sikkerhed Læs venligst nedenstående forholdsregler grundigt, inden du betjener afspilleren. Beskyt AC adapteren Undgå elektrisk stød, brand og personskade, samt at AC adapteren svigter ved altid at overholde nedenstående retningslinjer: 1) Hold i stikket, ikke i ledningen, når du tilslutter AC adapteren eller kobler den fra. 2) Undlad at håndtere eller betjene AC adapteren, når du har våde hænder. 3) Hold AC adapteren væk fra varmekilder. 4) Placér aldrig tunge genstande oven på AC adapteren. 5) Forsøg aldrig selv at reparere eller på nogen måde modificere AC adapteren. 6) Fjern regelmæssigt evt. støv, snavs o.s.v. fra adapterens stik. 7) Hvis afspilleren er blevet tabt eller på anden måde beskadiget, bør du stille afspilleren på standby og tage stikket til AC adapteren ud af den. 8) Hvis du oplever, at der kommer røg ud af afspilleren, eller at den på nogen måde lugter underligt, skal du omgående stille afspilleren på standby og tage stikket til AC adapteren ud af den. Placering Undgå at placere afspilleren på steder, hvor den udsættes for: 1) direkte sollys eller varme fra en radiator eller opbevaring i en sommervarm bil 2) høje temperaturer eller høj luftfugtighed 3) større mængder støv 4) vibrationer eller stød eller placering på en skrånende overflade, da afspillerens indre dele kan tage alvorlig skade af en sådan behandling. Perioder uden brug Når du ikke bruger afspilleren, bør du stille den på standby. Hvis du ikke skal bruge afspilleren i længere tid, bør du tage stikket ud af stikkontakten. Stik ikke fingre eller andre genstande ind i afspilleren Det kan være farligt at berøre afspillerens indre dele, ligesom det kan beskadige afspilleren alvorligt, hvis du gør det. Forsøg aldrig at skille afspilleren ad. Læg aldrig fremmedlegemer i afspillerens diskrum. Hold afspilleren væk fra magnetiske objekter Hold magnetiske objekter så som højttalere på passende afstand af afspilleren. Stabling Placér afspilleren på et vandret underlag. Placér ikke afspilleren oven på en forstærker eller andet udstyr, der genererer varme. Kondens Hvis der danner sig kondens inde i afspilleren, kan den muligvis ikke fungere korrekt. Sluk for strømmen til afspilleren og vent i ca. en time, indtil kondensen har haft tid til at fordampe. 6

8 Oversigt over knapper og kontroller Afspilleren 1 TFT Display - Viser alle oplysninger om den afspilning, der foregår i afspilleren. 2 Indbygget højttaler 3 Knappen PREV - Tryk på denne knap, hvis du vil gå tilbage til foregående kapitel eller titel (DVD) / skæring (VCD/CD). 4 Knappen NEXT - Tryk på denne knap, hvis du vil gå frem til næste kapitel eller titel (DVD) / skæring (VCD/CD). 5 Infrarød sensor til fjernbetjening 6 Pileknap VENSTRE - Tryk på denne knap, hvis du vil gå mod venstre. 7 Pileknap OP - Tryk på denne knap, hvis du vil gå op. 8 Knappen ENTER - Tryk på denne knap, hvis du vil bekræfte dit valg i en menu på skærmen. 9 Pileknap NED - Tryk på denne knap, hvis du vil gå ned. 10 Pileknap HØJRE - Tryk på denne knap. 11 Knappen MENU - Tryk på denne knap, hvis du vil vende tilbage til rodmenuen (gælder DVD) eller slå PBC afspilningskontrol til eller fra (gælder VCD). 12 Knappen STOP - Tryk på denne knap, hvis du vil afbryde afspilningen af disken. 13 JAG - Tryk på denne knap, hvis du vil åbne afspilleren 14 Knappen PLAY/PAUSE - Tryk på denne knap, hvis du vil begynde afspilningen af en disk eller holde pause i afspilningen. 15 Batteri indikator - Når batteriet er under opladning, lyser knappen rødt. Indikatoren skifter til grønt, når opladningen er gennemført. 16 DC IN 12V terminal - Sæt stikket til adapteren i denne terminal. 17 Knappen POWER ON/OFF - Tryk på denne knap, når du vil tænde eller slukke afspilleren. 18 AV ind- og udgangsterminal - Forbind denne udgang til et TV eller anden ekstern enhed, hvis du vil anvende afspilleren som monitor. 19 PHONE 2 - Tilslut hovedtelefoner til denne terminal, hvis du vil lytte uden at forstyrre andre. 20 PHONE 1 - Tilslut hovedtelefoner til denne terminal, hvis du vil lytte uden at forstyrre andre. 21 Knappen VOLUME - Drej på denne knap, når du vil skrue op eller ned for lyden. 22 Indikator for STANDBY - Denne indikator lyser rødt, når afspilleren står på standby. Når afspilleren arbejder, lyser indikatoren grønt. 23 Støtteben - Træk støttebenet ud, hvis du vil give afspilleren støtte til at stå selv på et jævnt og plant underlag. 7

9 Fjernbetjeningen 1 Knappen MUTE - Tryk på denne knap, hvis du vil slå lyden midlertidigt fra. 2 NUMERISKE KNAPPER - Tryk på disse knapper, hvis du vil indtaste numeriske værdier så som nummeret på en skæring, en titel eller et kapitel m.v. 3 Knappen FF - Tryk på denne knap, hvis du vil afspille disken ved forhøjet hastighed: x2, x4, x8, x16, x32. 4 Knappen FR - Tryk på denne knap, hvis du vil afspille diske baglæns ved forhøjet hastighed: x2, x4, x8, x16, x32. 5 Knappen ZOOM - Tryk på denne knap, hvis du vil forstørre billedet på skærmen til op til 4x normal størrelse eller formindske billedet til ned til 1/4x normal størrelse. 6 Knappen SLOW - Tryk på denne knap, hvis du vil afspille disken ved nedsat hastighed: x1/2, x1/4,x1/8, x1/16. 7 Knappen PROGRAM - Tryk på denne knap, hvis du vil oprette et program til afspilning bestående af kapitler eller titler (gælder DVD) eller skæringer (gælder VCD/CD). 8 Knappen ANGLE - Tryk på denne knap, hvis du vil kalde vinkelmærket frem på skærmen og skifte mellem de tilgængelige vinkler på disken (gælder kun DVD diske, der er optaget med cener fra flere vinkler samtidig). 9 Knappen TFT MODE - Tryk på denne knap, hvis du vil åbne TFT menuen og tryk på pileknap OP eller NED, hvis du vil j ustere Contrast (kontrast), Brightness (lysstyrke), Hue (farvetone) Saturation (farvemætning), Sharpness (billedskarphed) eller Scaling (aspektrate). Indstillingen af værdien foretager du dernæst med pileknap VENSTRE eller HØJRE. 10 Pileknap VENSTRE - Tryk på denne knap, hvis du vil gå mod venstre. 11 Knappen SUBTITLE - Tryk på denne knap, hvis du vil vælge et andet sprog til underteksterne på skærmen (gælder kun DVD). 12 Knappen TITLE - Tryk på denne knap, hvis du vil gå til titelmenuen (gælder kun DVD). 13 Knappen AV IN/OUT - Tryk på denne knap for at skifte mellem funktionerne AV og DVD. 14 Knappen AUDIO - Tryk på denne knap, hvis du vil vælge lydspor / soundtrack. 15 Knappen STANDBY - Tryk på denne knap, når du vil tænde afspilleren eller stille den på standby. 16 Knappen DISP - Tryk på knappen DISP flere gange, hvis du åbne displayet og bladre igennem de forskellige oplysninger vedrørende bl.a. forløben tid, resterende tid o.s.v. 17 Knappen N/P - Tryk på denne knap, hvis du vil vælge mellem systemerne NTSC, PAL og MULTI (gælder kun DVD). 18 Knappen GO TO - Tryk på denne knap, hvis du vil vælge et tidspunkt på disken, som afspilleren skal springe til. 8

10 19 Knappen PLAY/PAUSE - Tryk på denne knap, hvis du vil begynde afspilning af en disk eller holde pause i afspilningen. 20 Knappen STOP - Tryk på denne knap, hvis du vil afbryde afspilningen af disken. 21 Knappen NEXT - Tryk på denne knap, hvis du vil springe til næste kapitel (DVD) eller skæring (VCD/CD) på disken. 22 Knappen PREV - Tryk på denne knap, hvis du vil springe til det foregående kapitel (DVD) eller skæring (VCD/CD) på disken. 23 Knappen REPEAT - Tryk på denne knap, hvis du vil gentage et kapitel eller en titel (gælder DVD) eller gentage en skæring eller hele disken (gælder VCD/CD). 24 Knappen REPEAT A-B - Tryk på denne knap, hvis du vil gentage et udsnit mellem to selvvalgte steder på disken (A-B). 25 Knappen SETUP - Tryk på denne knap, hvis du vil have adgang til menuen opsætning. 26 Pileknap OP Tryk på denne knap, hvis du vil gå opad. 27 Pileknap HØJRE - Tryk på denne knap, hvis du vil gå mod højre. 28 Knappen ENTER - Tryk på denne knap, hvis du vil bekræfte et valg. 29 Knappen MENU - Tryk på denne knap, hvis du vil vende tilbage til rodmenuen (gælder DVD) eller slå PBC til eller fra (VCD). 30 Pileknap NED - Tryk på denne knap, hvis du vil gå nedad. 31 Knappen VOLUME+ - Tryk på denne knap, hvis du vil skrue op for lyden. 32 Knappen VOLUME- - Tryk på denne knap, hvis du vil skrue ned for lyden. Tilslutning af afspilleren Sørg for, at alle relevante kabler er forbundet til hovedenheden, inden du forbinder afspilleren til strømkilden via AC adapteren. Læs betjeningsvejledningen, inden du tilslutter andet udstyr. Tilslutning til lysnettet 9

11 Tilslutning til monitoren 1. Oversigt over monitoren FRONTPANEL 1.Knappen STANDBY - Tryk på denne knap, når du vil tænde afspilleren eller stille den på standby. 2. Knappen MENU - Tryk på denne knap, hvis du vil åbne hovedmenuen og foretage indstillinger. Tryk på knappen igen, hvis du vil gå op eller ned og vælge et andet punkt i OSD menuen. 3. INFRARØD SENSOR TIL FJERNBTEJENING 4. Pileknap VENSTRE - Tryk på denne knap, hvis du vil gå mod venstre eller justere en værdi i OSD menuen i nedadgående retning. 5. Pileknap HØJRE - Tryk på denne knap, hvis du vil gå mod højre eller justere en værdi i OSD menuen i opadgående retning. 6. Knappen EXIT - Tryk på denne knap, når du vil lukke menuen. 7. INDBYGGET HØJTTALER 8. TFT Display SIDEPANEL 9. HOVEDKONTAKT 10. DC IN 12V terminal 11. AV IN terminal - Forbind denne terminal til en DVD eller anden ekstern AV kilde, hvis du vil anvende afspilleren som monitor. 12. PHONE terminal - Tilslut hovedtelefoner ti ldenne terminal, hvis du vil lytte uden at forstyrre andre. 13. VOLUME - Drej på denne knap, når du vil skrue op eller ned for lyden. 14. POWER INDIKATOR - Lyser grønt, når afspilleren arbejder, og rødt, når afspilleren står på standby. BAGPANEL 15. Støtteben - Træk støttebenet ud, hvis du vil give afspilleren støtte til at stå selv på et jævnt og plant underlag. FJERNBETJENINGEN TIL MONITOREN 1.Knappen STANDBY - Tryk på denne knap, når du vil tænde afspilleren eller stille den på standby. 2. Knappen MENU - Tryk på denne knap, hvis du vil åbne OSD hovedmenuen. 3. Pileknap VENSTRE - Tryk på denne knap, hvis du vil gå mod venstre eller justere en værdi i OSD menuen i nedadgående retning. 4. Pileknap OP - Tryk på denne knap, hvis du vil vælge et højereliggene punkt i en OSD menu. 10

12 5. Pileknap HØJRE - Tryk på denne knap, hvis du vil gå mod højre eller justere en værdi i OSD menuen i opadgående retning. 6. Pileknap NED - Tryk på denne knap, hvis du vil vælge et lavereliggene punkt i en OSD menu. BEMÆRK: Peg med fjernbetjeningen direkte mod monitoren fra en afstand af ikke over 6 meter og inden for en vinkel på 60 o i forhold til monitoren. 2. Tilslutning til en AC strømkilde 3. Tilslutning til en DVD afspiller BEMÆRK: Indstil DVD afspilleren til AV, før du begynder at betjene den, ellers fungerer den ikke. Under afspilning kan du også betjene monitoren ved hjælp af fjernbetjeningen. Vi anbefaler, at du tilslutter afspilleren til et TV med multi-system. Sørg for at stille denne afspiller og det udstyr, du vil forbinde med den, på standby eller slukke det helt og tage stikket til AC adapteren ud, inden du foretager tilslutningen. Afspillerens ventilationsåbninger må ikke blokeres, luften skal kunne cirkulere frit omkring den. Læs betjeningsvejledningen, inden du tilslutter andet udstyr. Vær opmærksom på kablernes farvekoder, når du forbinder audio og video kabler. BEMÆRK: Under afspilning af DVD kan TV'ets lydstyrke være lavere, end den normalt er ved 11

13 afspilning af TV-signaler m.v. Skulle dette forekomme, skal du blot indstille lydstyrken til det ønskede niveau. Hvis din DVD/VCD/CD afspiller er forbundet til dit TV gennem en videobåndoptager, kan visse DVD diske ikke afspilles korrekt p.g.a. kopibeskyttelse. Sker dette, bør du tilslutte afspilleren uden om videobåndoptageren. Tilslutning til et TV Tilslutning til en ekstern signalkilde 12

14 Tilslutning til audio udstyr Tilslutning af hovedtelefoner 1. Tilslut hovedtelefonerne. Skru ned for lyden, inden du tilslutter hovedtelefoner. Forbind hovedtelefonerne til terminalen mærket phone. 2. Indstil lydstyrken til det ønskede niveau. 13

15 Klargøring af fjernbetjeningen Ilægning af batteri A Læg batteriet i fjernbetjeningen i overenstemmelse med markeringerne for polaritet (+) og (-) som vist på tegningen til højre. Batteriers levetid Batteriet kan under normale forhold holde i ca. 1 år. Dette afhænger dog af, hvor ofte og til udførelse af hvilke funktioner du anvender fjernbetjeningen. Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer, selv hvis du holder den tæt på afspilleren, er det på tide at skifte batteriet ud med et nyt. Fjernbetjeningen bruger et stk. batteri str. CR2025. Bemærk: Anvend ikke genopladelige (Ni-Cd) batterier. Forsøg aldrig at genoplade ikke-genopladelige batterier. Undlad at kortslutte, adskille eller ophede batterier og kast dem ikke på ilden. Undlad at tabe, støde eller træde på fjernbetjeningen. En sådan behandling kan beskadige fjernbetjeningens indre dele og medføre, at den holder op med at fungere. Hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i længere tid, bør du tage batteriet ud af den. Fjernbetjeningenens rækkevidde B Peg med fjernbetjeningen direkte mod den infrarøde sensor på afspillerens frontpanel fra en afstand af ikke over 6 meter og indenfor en vinkel på højst 60 o i forhold til sensoren. Fjernbetjeningens rækkevidde kan variere afhængigt af, hvor lyst eller mørkt der er i værelset. BEMÆRK: Lad ikke direkte lyskilder skinne direkte ind i den infrarøde sensor til fjernbetjeningen. Sørg for, at der ikke står genstande i vejen mellem fjernbetjeningen og den infrarøde modtager på afspilleren. Betjen ikke denne fjernbetjening samtidig med, at du anvender en anden fjernbetjening til betjening af et andet apparat. 14

16 Før du begynder at afspille DVD/Video CD/CD Sproget til skærmdisplayet er fra fabrikken indstillet til engelsk. Hvis du vil ændre sproget til skærmdisplayet til et andet, kan du se hvordan i afsnittet "Indledende opsætning / Generel opsætning / Sprog til OSD skærmdisplay". I nedenstående vejledning gås der ud fra, at det valgte menusprog er engeisk. Grundlæggende afspilning 1.Skub knappen POWER på afspillerens højre sidepanel over på positionen "ON" for at tænde afspilleren. BEMÆRK: 1) Sørg for, at alle tilslutninger, inkl. tilslutningen til AC adapteren og til evt. andet AV udstyr er foretaget, før du tænder afspilleren på knappen POWER. 2) Når du slukker afspilleren ved at skubbe knappen POWER over på positionen "OFF", bør du ikke omgående tænde afspilleren igen ved at stille knappen tilbage på "ON". Vent altid i mindst 2 sekunder, ellers kan afspilleren ikke følge med og kan risikere at opføre sig unormalt. Skulle du komme ud for dette, bør du slukke afspilleren helt, vente lidt og dernæst tænde igen. Afspilleren skulle nu være i stand til at fungere normalt igen. 2. Åben låget til diskrummet. 3. Læg en disk i afspillerens diskrum. Hold I disken uden at berøre diskens dataside. Disken placeres med labelsiden opad og korrekt anbragt i holderen i diskrummet. 4. Når du lukker diskrummet, begynder afspilningen af disken omgående. 5. Når en menu vises på skærmen, kan du vælge punkter til afspilning ved at flytte cursor med pileknapperne, eller du kan indtaste nummeret på det ønskede punkt direkte ved hjælp af de numeriske knapper og dernæst trykke på knappen ENTER for at afspille det valgte. 6. Tryk på knappen NEXT, hvis du vil springe til næste skæring på disken, eller tryk på knappen PREV, hvis du vil springe til foregående skæring. 7. Hvis du under afspilning af en DVD ønsker at afbryde afspilningen og vende tilbage til skærmmenuen, skal du trykke på knappen TITLE eller på knappen MENU. 15

17 Sådan afbryder du afspilningen Tryk på knappen STOP, når du vil afbryde afspilningen. BEMÆRK: Når afspilningen afbrydes, husker afspilleren det sted på disken, hvor du trykkede på knappen STOP (funktionen RESUME). Tryk på knappen PLAY/PAUSE, når du vil genoptage afspilningen fra det sted, du var kommet til. Hvis du i stedet åbner diskrummet, eller hvis du trykker på knappen STOP igen, afbrydes funktionen RESUME. Sådan springer du frem eller tilbage Sådan springer du fremad Tryk på knappen NEXT : under afspilning, hvis du vil springe frem til næste kapitel (DVD) eller næste skæring (Video CD/CD). Afspilleren springer én enhed frem for hver gang, du trykker på knappen. Sådan springer du tilbage Tryk på knappen PREV 9 under afspilning, hvis du vil springe tilbage til foregående kapitel (DVD) eller foregående skæring (Video CD/CD) Afspilleren springer én enhed tilbage for hver gang, du trykker på knappen. Hurtigt fremad eller Hurtigt tilbage Tryk på knappen FF 8 eller knappen FR 7 under afspilning, hvis du vil gå hurtigt frem eller tilbage på disken. Tryk på knappen PLAY/PAUSE, når du vil vende tilbage til normal afspilning. 16

18 Pause eller afspilning Tryk på knappen PLAY/PAUSE under afspilning, hvis du vil holde pause i afspilningen. Tryk på knappen PLAY/PAUSE igen, når du vil fortsætte afspilningen. Afspilning i slow-motion (DVD/VCD) Tryk på knappen SLOW på fjernbetjeingen under afspilning. 1)ed første tryk på knappen afspilles disken ved 1/2x normal hastighed. For hver gang, du trykker på knappen, nedsættes hastigheden derefter til 1/4x, 1/8x og endelig 1/16x. 2)ryk på knappen PLAY/PAUSE, når du vil vende tilbage til normal afspilning. Afspilning af MP4 1.Læg en disk indeholdende MP4 filer i afspilleren. Efter nogle få sekunder viser afspilleren en oversigt over mappestrukturen på disken: 2. Vælg den mappe, du vil have adgang til, ved hjælp af pileknapperne og tryk på knappen ENTER for at bekræfte. 3. Filerne i mappen vises, og du kan nu markere den ønskede fil ved hjælp af pileknapperne og trykke på knappen PLAY/PAUSE for at afspille filen. 17

19 4. Tryk på knappen NEXT eller PREV, hvis du vil springe til næste eller foregående fil. 5. Tryk på knappen GO TO (gå til), hvis du vil starte afspilningen af disken fra et bestemt sted efter eget valg. 6. Tryk på knappen DISP, hvis du vil kalde oplysninger om disken i afspilleren frem på skærmen. Displayet viser oplysninger om forløben tid, resterende tid o.s.v. 7. Tryk på knappen REPEAT, hvis du vil ændre afspilningsfunktion. -SHUFFLE: Alle filer på disken blandes og afspilles i vilkårlig rækkefølge. -RANDOM: Afspilleren vælger tilfældigt blandt filerne på disken. - SINGLE: Afspiller en enkelt fil. - REPEAT ONE: Gentager en enkelt fil. - REPEAT FOLDER: Gentager alle filer i mappen. - FOLDER: Alle filer i mappen afspilles. BEMÆRK: Afspilleren kan udelukkende afspille diske med MP4 filer. Diske med filer i andre formater vil ikke kunne afspilles på denne afspiller. 18

20 JPEG CD 1. Læg en disk indeholdende JPEG filer i afspilleren. Efter nogle få sekunder viser afspilleren en oversigt over mappestrukturen på disken: 7. Sådan roterer du et billede Tryk på HØJRE eller VENSTRE pileknap, hvis du vil rotere billedet henholdsvis med eller mod uret. 2. Vælg den mappe, du vil have adgang til, ved hjælp af pileknapperne og tryk på knappen ENTER for at bekræfte. 3. Filerne i mappen vises, og du kan nu markere den ønskede fil ved hjælp af pileknapperne som vist på tegningen 8. Sådan spejlvender du et billede Tryk på pileknap OP, hvis du vil spejlvende billedet fra top til bund. Tryk på pileknap NED, hvis du vil spejlvende billedet fra side til side. Tryk dernæst på knappen PLAY/PAUSE eller ENTER for at begynde afspilningen. Afspilleren skifter automatisk til det næste billede efter 5 sekunder og så fremdeles. 4. Tryk på knappen REPEAT, hvis du vil ændre afspilningsfunktion. - SHUFFLE: Alle filer på disken blandes og afspilles i vilkårlig rækkefølge. - RANDOM: Afspilleren vælger tilfældigt blandt filerne på disken. - SINGLE: Afspiller en enkelt fil. - REPEAT ONE: Gentager en enkelt fil. - REPEAT FOLDER: Gentager alle filer i mappen. - FOLDER: Alle filer i mappen afspilles. 5. Tryk på knappen STOP under afspilning, hvis du vil anvende funktionen preview. 6. Tryk på knappen MENU under afspilning, hvis du vil vende tilbage til menuen Sådan zoomer du ind / ud på et billede på skærmen Tryk på knappen ZOOM, hvis du vil have adgang til afspillerens zoom-funktion. Tryk på knappen FF en eller flere gange, hvis du vil forstørre billedet til henholdsvis 100%, 125%, 150% og 200% normal størrelse. Tryk på knappen FR en eller flere gange, hvis du vil formindske billedet til henholdsvis 50%, 75% og 100% normal størrelse. Mens billedet er forstørret på skærmen, kan du bevæge dig rundt i billedudsnittet ved hjælp af pileknapperne, hvis du vil se et andet udsnit af billedet.

21 JPEG CD 10. Slide show effekter Tryk på knappen PROGRAM, hvis du vil vælge en slide-show effekt til overgangen fra en billedfil til den næste: 1 Billedskift fra top til bund 2 Billedskift fra bund til top 3 Billedskift fra venstre til højre 4 Billedskift fra højre til venstre 5 Billedskift diagonalt fra venstre top til højre bund 6 Billedskift diagonalt fra højre top til venstre bund 7 Billedskift diagonalt fra venstre bund til højre top 8 Billedskift diagonalt fra højre bund til venstre top 9 Ekspandér fra midten i højden 10 Ekspandér fra midten i bredden 11 Komprimér mod midten i højden 12 Komprimér mod midten i bredden 13 Vindue i højden 14 Vindue i bredden 15 Billedskift fra kanten mod midten 16 Billedskift fra top 17 Ingen Afspilning af Video CD med PBC afspilningskontrol 1.Når du afspiller en VCD 2.0 med PBC afspilningskontrol, viser afspilleren VCD version og PBC status på skærmen. 2. Efter nogle få sekunder vises en menu på skærmen. 3. Tryk på de numeriske knapper for at vælge et menupunkt til afspilning. Hvis det ønskede nummer er under 10, skal du blot trykke på den relevante numeriske knap 0 ~ 9. Hvis det ønskede nummer er 10 eller højere, skal du først trykke på knappen 10+ og dernæst den relevante numeriske knap 0 ~ Tryk på knappen NEXT eller knappen PREV, hvis du vil springe til næste eller foregående punkt på disken. BEMÆRK: Når PBC er indstillet til OFF, vises ingen menu på skærmen. Du kan vælge en hvilken som helst fil ud til afspilning ved at indtaste dens nummer med de numeriske knapper. Når PBC er indstillet til ON, vises en menu på skærmen, og du kan vælge et hvilket som helst punkt på disken ud via menuen. Når afspilningen er i gang, kan du dog ikke længere ændre afspilningsrækkefølgen, undtagen hvis du trykker på knappen MENU, vender tilbage til hovedmenuen og vælger en ny fil til afspilning. 20

22 Informationerne på skærmdisplayet Tryk gentagne gange på knappen DISP på fjernbetjeningen under afspilning, hvis du vil kalde forskellige oplysninger vedrørende disken frem på skærmen og til sidst lukke displayet igen. Sådan afspiller du et program Afspilleren kan spille enhederne på disken i en rækkefølge, du selv vælger. 1.Tryk på knappen PROGRAM. Menuen program vises på skærmen. 2. Tryk på pileknapperne for at flytte cursor til den programplads, du vil fylde, indtast numrene på de ønskede titler / kapitler ved hjælp af de numeriske knapper. De valgte titler / kapitler gemmes i afspillerens hukommelse. Vælg punktet NEXT i menuen, hvis du vil gå videre til næste side og tryk dernæst på knappen ENTER. Du kan gemme op til 20 punkter i afspillerens hukommelse. BEMÆRK: Det er ikke nødvendigt at indtaste det indledende 0. Hvis nummeret på den ønskede fil er højere end 10, skal du først trykke på knappen 10+ og dernæst på den relevante numeriske knap. Eksempler: Skæring 3; tryk på knappen "3". Skæring 12; tryk på knappen "10+" og dernæst på knappen "2". Skæring 21; tryk to gange på knappen "10+" og dernæst på knappen " 1". 3. Når du vil begynde afspilningen, skal du trykke på pileknapperne og markere punktet START i menuen. Tryk dernæst på knappen ENTER. 4. Når du vil afbryde afspilningen af programmet, skal du trykke på knappen PROGRAM og trykke på pileknapperne. Vælg punktet STOP i menuen og tryk på knappen ENTER for at bekræfte. Herefter skal du ved hjælp af pileknapperne markere punktet EXIT i menuen og trykke på knappen ENTER for at afslutte menuen afspilning af program. 21

23 Gentagefunktioner Tryk på knappen REPEAT under afspilning, hvis du vil gentage det aktuelle kapitel, den aktuelle titel eller hele disken (gælder DVD diske) eller gentage en skæring eller hele disken (gælder VCD/CD). BEMÆRK: Ved afspilning af VCD og CD diske skal du slå funktionen PBC fra, før du starter gentagefunktionen. Gentagelse af sekvens A-B Sådan gentager du en selvvalgt sekvens mellem to punkter på disken (gentag A-B) 1.Tryk på knappen A-B REPEAT under afspilning ved det punkt på disken, hvor dit udsnit skal begynde (A). 2. Tryk på knappen A-B REPEAT igen ved det punkt på disken, hvor dit udsnit skal slutte (B). Afspilleren gentager udsnittet mellem punkterne A og B. 3. Tryk på knappen A-B REPEAT igen, når du vil vende tilbage til normal afspilning. TFT MODE Tryk på knappen TFT MODE, hvis du vil kalde nedenfor viste display frem på skærmen: Tryk på pileknapperne OP og NED for at vælge det punkt, du vil indstille. Du kan foretage følgende indstillinger for skærmen: Contrast (kontrast), Brightness (lysstyrke), Hue (farvetone), Saturation (farvemætning), Sharpness (billedskarphed) og Scaling (aspektrate). Tryk dernæst på pileknap HØJRE eller VENSTRE for at justere indstillingen. BEMÆRK: Niveauet for kontrast, lysstyrke, farvetone og farvemætning kan indstilles fra 0-100, billedskarphed kan indstilles fra 0-3 og aspektrate kan indstilles til 16:9 eller 4:3. Tryk på knappen TFT MODE igen, når du er færdig med at foretage dine indstillinger. GOTO (gå til) Tryk på knappen GO TO for at åbne menuen GO TO og tryk på pileknapperne OP eller NED, hvis du vil indtaste et tidspunkt, et kapitel eller en skæring, som afspilleren skal springe til. Afspilningen starter fra det valgte punkt på disken. 22

24 Sådan ændrer du sproget til underteksterne (kun DVD) Du kan ændre sproget på underteksterne til et andet end det, der er indsat i afspillerens oprindelige indstillinger (Denne funktion kan kun anvendes med diske, der rent faktisk indeholder undertekster på flere forskellige sprog). 1. Tryk på knappen SUBTITLE under afspilning. Det aktuelle sprog til undertekster vises på skærmen. 2. Tryk på knappen SUBTITLE igen for at ændre sproget eller slå underteksterne fra. BEMÆRK: Hvis der ingen undertekster findes på disken, kan denne function ikke anvendes. SPROGET TIL UNDERTEKSTER ÆNDRES ZOOM Med denne funktion kan du zoome ind på billedet på skærmen under afspilning af film eller JPEG. Tryk på knappen ZOOM under afspilning. Skærmen viser følgende: Tryk på PILEKNAPPERNE, hvis du vil navigere rundt i billedet, mens det er forstørret på skærmen. Sådan ændrer du sproget til lydsporet (DVD/VCD diske) Du kan ændre sproget på lydsporet til et andet end det, der er indsat i afspillerens oprindelige indstillinger (Denne funktion kan kun anvendes med diske, der rent faktisk indeholder lydspor på flere forskellige sprog). Tryk på knappen AUDIO under afspilning af en DVD disk. Det aktuelle sprog til lydspor vises på skærmen. Tryk på knappen igen for at ændre sproget. Hvis du trykker på knappen AUDIO under afspilning af en VCD disk, ændres lydsporet som følger: Mono i venstre kanal, Mono i højre kanal, Mix-mono og Stereo. BEMÆRK: Hvis der ingen alternative lydspor findes på disken, er denne knap inaktiv. Når du slukker for afspilleren eller tager disken ud, vender afspilleren tilbage til de grundindstillinger, der er indsat under opsætningen. 23

25 Sådan skifter du vinkel (kun DVD) Nogle DVD'er indeholder scener, der er optaget fra flere vinkler på samme tid. Når du afspiller en sådan disk, kan du vælge, hvilken af de tilgængelige vinkler, du vil se scenen fra. Tryk på knappen ANGLE for at skifte mellem vinklerne. Tryk på knappen ANGLE under afspilning. Antallet af tilgængelige vinkler vises på skærmen, og du kan nu skifte mellem dem ved at trykke på knappen igen. Almindelig indledende opsætning Når du har gennemført den indledende opsætning af afspilleren, bevares dine indstillinger i afspillerens hukommelse, således at afspilleren altid anvender dine indstillinger under afspilningen. Indstillingerne bevares i afspillerens hukommelse, indtil du ændrer dem, også når afspilleren har været stillet på standby. Sådan gennemfører du grundopsætningen 1. Tryk på knappen SETUP. 2. Markér det punkt, du vil have adgang til, ved hjælp af pileknapperne og tryk på knappen ENTER for at åbne undermenuerne og foretage de ønskede indstillinger. Flyt dernæst cursor til det punkt, du vil ændre, foretag den ønskede ændring og tryk på knappen ENTER for at bekræfte indstillingen. 3. Du kan når som helst trykke på knappen SETUP, når du vil afslutte og lukke menuen. 4. Brug venstre pileknap, hvis du vil gå tilbage til hovedmenuen og vælge en anden undermenu. 24

26 1.GENEREL OPSÆTNING Reset: Afspilleren gendanner de oprindelige indstillinger. 2. OPSÆTNING AF AUDIO 1.1 TV DISPLAY (aspektrate) - Under dette punkt skal du vælge den ønskede aspektrate til visning på dit TV. Indstillingsmuligheder: Normal /PS: Pan & scan Normal /LB: Letter box Wide : 16:9 Bredformat BEMÆRK: Denne funktion kan ikke anvendes med alle diske. 1.2 ANGLE MARK (vinkelmærke) - Under dette punkt vælger du, om ikonet for multi-vinkel skal vises på skærmen, når du afspiller en DVD disk med multi-vinkel.indstillingsmuligheder: On: Ikonet vises på skærmen. Off: Ikonet vises ikke på skærmen. 1.3 OSD LANGUAGE (Sprog til OSD skærmdisplay) - Under dette punkt vælger du det sprog, der skal anvendes til OSD skærmdisplayet. På denne afspiller kan du vælge mellem engelsk og dit eget sprog. 1.4 CAPTIONS (faste undertekster) - Under dette punkt vælger du, om faste undertekster skal være slået til eller fra, når du afspiller en DVD disk. 1.5 SCREEN SAVER - Når afspilleren har stået med samme billede på skærmen i 2 minutter, begynder et DVD logo at bevæge sig rundt på skærmen for at beskytte TV-skærmen mod, at billedet brænder fast. Indstillingsmuligheder: On: Screen saver er slået til. Off: Screen saver er slået fra. 1.6 DEFAULT (oprindelige indstillinger) - Under dette punkt kan du gendanne afspillerens oprindelige indstillinger. 25 OPSÆTNING AF EQUALIZER - Under dette punkt kan du foretage indstillinger, der kompenserer for frekvensforvrængning og forbedrer frekvensgangen i evt. tilsluttede audio systemer. Indstillingsmuligheder: EQ TYPE - Her vælger du den ønskede equalizer effekt for afspilleren. Du kan vælge mellem Mono, Rock, Pop, Live, Dance, Techno, Classic og Soft. BASS BOOST - Her kan du indstille basforstærkning til ON eller OFF. SUPER BASS - Her kan du indstille super bas til ON eller OFF. TREBLE BOOST - Her kan du indstille diskantforstærkning til ON eller OFF. 3. OPSÆTNING AF VIDEO Kvalitet - Under dette punkt kan du indstille billedkvaliteten. 3.1 SHARPNESS (billedskarphed): Du kan indstille niveauet for billedskarphed til HIGH (høj), MEDIUM (middel) eller

27 LOW (lav). 3.2 BRIGHTNESS (lysstyrke): Tryk på højre pileknap eller knappen Enter for at få adgang til punktet og tryk dernæst på venstre eller højre pileknap for at indstille niveauet for lysstyrke på en skala fra -20 til +20. Tryk på knappen Enter igen for at vende tilbage til menuen Video Setup, når du har foretaget din indstilling. 3.3 CONTRAST (kontrast): Tryk på højre pileknap eller knappen Enter for at få adgang til punktet og tryk dernæst på venstre eller højre pileknap for at indstille niveauet for kontrast på en skala fra -20 til +20. Tryk på knappen Enter igen for at vende tilbage til menuen Video Setup, når du har foretaget din indstilling. 3.4 HUE (farvetone): Tryk på højre pileknap eller knappen Enter for at få adgang til punktet og tryk dernæst på venstre eller højre pileknap for at indstille niveauet for farvetone på en skala fra -9 til +9. Tryk på knappen Enter igen for at vende tilbage til menuen Video Setup, når du har foretaget din indstilling. 3.5 SATURATION (farvemætning): Tryk på højre pileknap eller knappen Enter for at få adgang til punktet og tryk dernæst på venstre eller højre pileknap for at indstille niveauet for farvemætning på en skala fra -9 til +9. Tryk på knappen Enter igen for at vende tilbage til menuen Video Setup, når du har foretaget din indstilling. punkt har du mulighed for at ændre afspillerens oprindelige kode. Det gøres på følgende måde: 1) Indtast den oprindelig kode i boksen Old Password. 2) Indtast den nye kode i boksen New Password. 3) Indtast den nye kode en gang til i boksen Confirm PWD. Afspilleren vender tilbage til siden Password Setup Page, og koden er nu ændret til den nye. BEMÆRK: Afspillerens oprindelige kode er Du kan ændre denne kode, men i så fald bør du skrive koden ned og gemme den på et sikkert sted. Hvis du ændrer din kode og dernæst glemmer den, kan du altid anvende afspillerens oprindelige kode, PARENTAL (børnesikring) - Under dette punkt kan du vælge at indsætte en spærring for visning af diske med en rating over det niveau, du anser for egnet til dine børn. På den måde kan du forhindre, at dine børn får adgang til diske, du ikke synes, de skal se. Når du vælger punktet Parental Control, viser skærmen: 4. OPSÆTNING AF KODE Rul ned gennem listen og vælg det ønskede niveau for børnesikringen blandt indstillinger fra "Kid Safe" (mest restriktiv) til "Adult" (mindst restriktiv) ved at markere den ønskede indstilling i listen og trykke på knappen ENTER for at bekræfte dit valg. 4.1 PASSWORD (kode) - Under dette 26

28 Ordliste DVD Henviser til de optiske højopløsningsdiske på hvilke billed og lyd af høj kvalitet er optaget ved hjælp af digitale signaler. Ved optagelse af DVD'er anvendes desuden en ny teknologi til komprimering af video (MPEG II) samt en teknologi til højtæthedsoptagelse. På en DVD er det muligt at lave lange optagelser (f.eks. kan en hel film optages på kun én disk) i en æstetisk tiltalende kvalitet. En DVD har en struktur bestående af to 0,6 mm tynde diske, der er svejset til hinanden. Eftersom der kan optages med større tæthed, jo tyndere disken er, har en DVD disk en større kapacitet end en enkelt 1,2 mm tyk disk. Og eftersom de to diske er svejset til hinanden, er det muligt at fremstille diske, der kan optages på begge sider. Måske vil fremtiden endda bringe diske, der kan indeholde endnu længere optagelser. Video CD Optagelser af billed og lyd i en kvalitet svarende til videobånd. Denne afspiller understøtter også afspilning af Video CD'er med PBC afspilningskontrol (version 2.0). Angle (vinkel) På visse DVD diske findes scener, der er optaget fra flere forskellige vinkler på samme tid (den samme scene optaget forfra, fra venstre side, fra højre side o.s.v.). Når du afspiller en sådan disk, kan du med knappen ANGLE vælge, fra hvilken af disse vinkler du vil se scenen. Subtitles (undertekster) De tekststrimler med en oversættelse af dialogen, der vises nederst på skærmen. Undertekster er optaget på nogle DVD diske. Titelnummer Disse numre er optaget på DVD diske. Hvis en disk indeholder to eller flere film, er de enkelte film nummereret som titel 1, titel 2 o.s.v. Kapitelnummer Disse numre er optaget på DVD diske. En titel er inddelt i mange kapitler, der hver har sit eget nummer, og ved hjælp af disse numre kan du hurtigt finde et bestemt sted på disken. Tid - nummer Henviser til den spilletid, der er forløbet siden starten af en disk eller en titel. Oplysningerne kan anvendes til hurtigt at finde frem til en bestemt scene. (Funktionen fungerer muligvis ikke med visse diske). Afspilningskontrol (PBC) PBC afspilningskontrol anvendes på diske af typen Video CD (version 2.0). Du kan vælge scener eller skæringer interaktivt i en menu, der vises på skærmen. Skæringsnummer Disse numre er optaget på Video CD'er og CD'er. Numrene gør det muligt hurtigt at finde frem til en bestemt skæring på disken. 27

29 Specifikationer Strømkrav: AC V 50/60Hz Strømforbrug: 18W Signal system: NTSC/PAL Opløsning: 1440(H) X 234(B) Pixelafstand: 0,107(H) X 0,372(B) mm Synligt område: 154,08(H) X 87,5(B) mm Understøttede disktyper: (1) DVD-VIDEO disk 12 cm enkelt-sidet, enkelt lag 12 cm enkelt-sidet, dobbelt lag 12 cm dobbelt-sidet, enkelt lag 8 cm enkelt-sidet, enkelt lag 8 cm enkelt-sidet, dobbelt lag Fejlfinding 8 cm dobbelt-sidet, enkelt lag (2) CD (VIDEO CD) 12 cm disk 8 cm disk Video udgangsniveau: 1 V p-p Audio udgangsniveau: 1.2V Hovedtelefoner, udgangsniveau: 1KHz, 0dB, 55mV Pick-up: Bølgelængde: 655nm Laser styrke: KLASSE 1 Mål: 270(L) x 167(B) x 36 (D) mm Vægt: Ca. 921 gr. Mål, MTF: 270(L) x 167(B) x 36 (D) mm Vægt, MTF: Ca. 506 gr. Ret til ændring i specifikationer forbeholdes. Før du sender afspilleren til reparation eller service bør du kontrollere, om dit problem skulle være nævnt i listen herunder. Ofte skal der blot en mindre justering til for at eliminere et problem og bringe afspilleren tilbage til fuld funktionsstyrke. Symptom (Generelt) Ingen strøm Afspilleren går automatisk på standby. Afspilning kan ikke finde sted, selvom der trykkes på knappen PLAY. Afspilningen starter men afbrydes straks efter. Intet billede. Ingen lyd. Forvrænget lyd. Billedet er forvrænget under hurtig afspilning frem eller tilbage. Det er ikke muligt at afspille disken ved forhøjet hastighed. Mulig løsning Sæt stikket til AC adapteren sikkert fat i stikkontakten. Afspilleren er indstillet til automatisk at gå på standby, når den har stået tændt men ubenyttet i ca. 30 minutter (funktionen auto-sluk). Tænd afspilleren igen. Der har dannet sig kondens i afspilleren: Vent i ca. 1 til 2 timer, så kondensen får tid til at fordampe. Denne afspiller kan ikke afspille andre disktyper end DVD, VCD og CD. Disken kan være snavset og trænge til rengøring. Kontrollér, at disken er lagt i afspilleren med labelsiden opad. Kontrollér, at udstyret er korrekt forbundet. Kontrollér, at udstyret er korrekt forbundet. Kontrollér, at indstillingerne for TV'ets og stereoudstyrets video og audio indgang er korrekte. Justér mastervolumen til et passende niveau ved at dreje på knappen volume på siden af afspilleren. Billedet er af og til en anelse forvrænget under hurtig afspilning: Dette er normalt. Visse diske har sektioner, hvor det er umuligt at afspille indholdet ved forhøjet hastighed frem eller tilbage Fortsættes

30 Fejlfinding (fortsat) Symptom (Generelt) Det er ikke muligt at betjene afspilleren med fjernbetjeningen. Det er ikke muligt at betjene afspilleren, hverken med fjernbetjeningen eller med knapperne på selve afspilleren. Symptom [DVD] Afspilleren begynder ikke afspilningen, når en titel vælges. Lydsporet og/eller underteksterne er ikke på det sprog, der er indsat i grundindstillingerne. Ingen undertekster. Det er ikke muligt at vælge et andet sprog til lydsporet (eller underteksterne). Det er ikke muligt at skifte vinkel. Jeg har glemt koden til børnesikringen. Symptom [Video CD] Ingen afspilning fra menuen. Mulig løsning Kontrollér, om batteriet er lagt korrekt i fjernbetjeningen (+ og -). Batteriet er brugt op, erstat det med et nyt. Peg med fjernbetjeningen direkte mod den infrarøde sensor på afspilleren og prøv igen. Fjernbetjeningens rækkevidde er 6 meter. Anvend fjernbetjeningen inden for en afstand fra afspilleren, der ikke overskrider 6 meter. Fjern evt. genstande, der står i vejen mellem fjernbetjeningen og den infrarøde sensor på afspilleren. Tryk på knappen STANDBY og sæt afspilleren på standby. Tænd dernæst afspilleren igen. Alternativt kan du trykke på knappen POWER og sætte afspilleren på standby. Tag stikket til AC adapteren ud og forbind det igen. (Afspilleren fungerer måske ikke korrekt på grund af tordenvejr, statisk elektricitet eller en anden ekstern årsag). Mulig løsning Kontrollér indstillingen for regionskode. Hvis det valgte sprog til lydspor og/eller undertekster ikke findes på disken, kan det ikke lade sig gøre at afspille disken i overensstemmelse med grundindstillingerne. Undertekster vises kun, hvis undertekster findes på disken. Du har slået visning af undertekster fra. Kontrollér indstillingerne for visning af undertekster. Du forsøger at vælge et alternativt lydspor på en disk, der rent faktisk kun indeholder ét lydspor. Ved afspilning af visse diske kan det ikke lade sig gøre at vælge et alternativt sprog ved at trykke på knappen AUDIO eller SUBTITLE. Forsøg i stedet at vælge det ønskede sprog fra DVD menuen, hvis disken indeholder en menu. Denne funktion afhænger af den aktuelle disk. Selv på diske, der indeholder scener optaget fra flere vinkler, kan det være, at det kun drejer sig om enkelte scener, der er optaget fra flere vinkler samtidig. Kontakt venligst din lokale forhandler. Mulig løsning Denne funktion er kun tilgængelig, når du afspiller en VCD, der er udstyret med afspilningskontrol. 29

31 Håndtering og vedligeholdelse af DISKE Sådan håndterer du dine diske Hold disken i kanten, så du ikke snavser overfladen til med fingeraftryk. Fingeraftryk, snavs og ridser kan medføre lydudfald eller forvrænget billed og lyd. Skriv aldrig på labelsiden med en kuglepen eller andre skriveredskaber. Brug ikke rensespray, rensebenzin, fortynder eller væsker, der forhindrer statisk elektricitet til rengøring af dine diske. Pas på ikke at tabe eller bøje disken. Læg aldrig mere end 1 disk i afspilleren ad gangen. Forsøg aldrig at lukke diskrummet, hvis disken ikke ligger korrekt i diskrummet. Opbevar altid dine diske i deres kassetter, når de ikke er i brug. Hvis diskens overflade er snavset Tør forsigtigt disken med en blød, hårdt opvredet klud fugtet med lidt vand. Når du tørrer disken, skal du altid bevæge kluden fra midten og ud mod kanten, således at du ikke beskadiger disken. (Hvis du tørrer i en cirkelbevælgese, kan du ridse disken, hvilket vil give forringet lyd- og/eller billedkvalitet). Hvis du bringer en disk fra et koldt til et varmt sted, kan der danne sig kondens på disken Tør kondensen af med en blød, tør, fnugfri klud, før du afspiller disken. Uhensigtsmæssig opbevaring af diske Du kan beskadige dine diske, hvis du ikke opbevarer dem korrekt. Du bør undgå følgende: Steder udsat for direkte sollys Fugtige eller støvede omgivelser Steder udsat for varme fra et varmeapparat eller anden varmegenererende kilde Vedligeholdelse Sørg for at stille afspilleren på standby ved at trykke på knappen POWER og tag stikket til AC adapteren ud, inden du rengør afspilleren. Tør afspilleren af med en blød, tør klud. Hvis overfladen er specielt snavset, kan du tørre den af med en hårdt opvredet klud dyppet i en mild sæbeopløsning og dernæst tørre efter med en blød, tør klud. Brug aldrig alkohol, rensebenzin, fortynder, rensevæske eller andre kemikalier til rengøring af afspilleren. Brug aldrig komprimeret luft til at fjerne støv med. Indstillinger for Regionskode Regionskode: Alle DVD diske er regionskodede i overensstemmelse med det område, hvor de sælges. Vær opmærksom på, at denne afspiller fra fabrikken er indstillet til Region 2, og at denne indstilling ikke kan ændres. Regionskodning udføres i overensstemmelse med kravene fra DVD patenthaverne. 30

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du betjener afspilleren, og gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den på et senere tidspunkt. Indhold Introduktion Oversigt

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sikkerhedsanvisninger Oversigt over afspilleren Knapper og kontroller Skærmen Fjernbetjeningen Indholdet i pakken Tilslutning til strømkilden Sådan tilsluttes skærmen Sådan

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-779 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-745 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Denver MT-770 Page 0 Denver BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-770 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-746 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-778 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

PDVD MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 )

PDVD MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 ) PDVD-16907 MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 ) BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-752C Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3 Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Knapper og kontroller - Slave afspiller... 5 Knapper og kontroller

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-781

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-781 BETJENINGSVEJLEDNING MT-781 BÆRBAR DVD-AFSPILLER www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Menuen SETUP (opsætning) S14-S21. Indholdsfortegnelse

Menuen SETUP (opsætning) S14-S21. Indholdsfortegnelse BETJENINGSVEJLEDNING MTW-730TWIN Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse S1 Sikkerhedsoplysninger S2 Før du går i gang S3-S4 Knapper og kontroller S5-S7 Selve afspilleren S5 Fjernbetjeningen S6

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

DVD AFSPILLER TIL BILEN

DVD AFSPILLER TIL BILEN DVD AFSPILLER TIL BILEN BETJENINGSVEJLEDNING Før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller, bør du læse betjeningsvejledningen grundigt igennem. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå

Læs mere

DVH-1020 Betjeningsvejledning

DVH-1020 Betjeningsvejledning DVH-1020 Betjeningsvejledning VIGTIGT Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden du tager DVD AFSPILLEREN i brug. Gem betjeningsvejledningen, så du kan slå op i den senere. Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710 Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV Model Nr. DFT-710 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (3) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------(4-10)

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING TRÅDLØS 2,4 GHz HÅNDHOLDT BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING Læs venligst betjeningsvejledningen grundigt, inden du anvender din nye babyalarm. Indholdet i pakken Oversigt over KAMERAET: 1. Antenne

Læs mere

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV.

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. INDHOLD SPECIFIKATIONER 1 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 KNAPPER OG KONTROLLER

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Vigtige Forholdsregler

Vigtige Forholdsregler 1 Vigtige Forholdsregler OBS VEDR. ANVENDELSE UDEN DØRE ADVARSEL: Nedsæt risikoen for brand og elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. OBS VEDR. FUGT "Udsæt ikke apparatet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB

DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB ADVARSEL NEDSÆT RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE APPARAT FOR REGN ELLER FUGT. FORSIGTIG Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

DVD VCD CD MP3 JPG. Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MP-768

DVD VCD CD MP3 JPG. Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MP-768 DVD VCD CD MP3 JPG Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MP-768 Indhold: SIKKERHEDSOPLYSNINGER...01 FORHOLDSREGLER VED ANVENDELSE AF AFSPILLEREN...03 KONTROLLÉR TILBEHØRET...05 SPECIFIKATIONER...06

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning Bemærk: Tak fordi du valgte et af vore produkter! Læs venligst betjeningsvejledningen

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

22 TFT LCD KOMBINERET TV & DVD TFD-2201. Betjeningsvejledning

22 TFT LCD KOMBINERET TV & DVD TFD-2201. Betjeningsvejledning 22 TFT LCD KOMBINERET TV & DVD TFD-2201 Betjeningsvejledning Kære Kunde, Tak fordi du valgte at købe denne TFT-LCD TV/Monitor. Vi anbefaler, at du læser sikkerhedsanvisninger og anvisninger vedr. betjening

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DENVER DM-50 BÆRBAR CD-AFSPILLER

BETJENINGSVEJLEDNING DENVER DM-50 BÆRBAR CD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING DENVER DM-50 BÆRBAR CD-AFSPILLER INDLEDNING Tillykke med din nye CD-afspiller. Før du anvender afspilleren, bør du omhyggeligt læse den medfølgende brugsvejledning, så du kan betjene

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Dansk brugsanvisning

Dansk brugsanvisning Dansk brugsanvisning designeren Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, funktionaliteterne og den særlige lydkvalitet i SA geyser musiksystemet. Ole er derudover internationalt anerkendt for de prisbelønnede

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

DANSK FUNKTIONER OG KNAPPER DFT " (17.8 cm) TFT-LCD Farve TV/Monitor med hukommelse til 255 faste stationer samt fjernbetjening.

DANSK FUNKTIONER OG KNAPPER DFT  (17.8 cm) TFT-LCD Farve TV/Monitor med hukommelse til 255 faste stationer samt fjernbetjening. 31 32 ADVARSLER Udråbstegnet i den ligebenede trekant er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet.

Læs mere

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-21(1) DVD Writer Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Sikkerhedsretningslinjer 2 ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan øge risikoen

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DA-1 ADVARSEL : UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE ANLÆG FOR DRYP ELLER STÆNK.

DA-1 ADVARSEL : UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE ANLÆG FOR DRYP ELLER STÆNK. For at få bedste muligt udbytte og glæde af dit nye anlæg, er det en god idé at læse denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder at betjene anlægget. Derved danner du dig et overblik over anlæggets

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING.  BETJENINGSVEJLEDNING BTS-650 2.1-KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA

FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA FULL-HD MEDIESKÆRM FRA CUZMEDIA 21,5 Medieskærm Brugermanual Venligst læs denne brugermanual inden brug af Medieskærmen. CuzMedia 2012 - www.cuzmedia.dk VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs denne brugsanvisning:

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-70181 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Danish DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Forord Kære kunde: Tak fordi du valgte at købe vores digitale MP3-afspiller. Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder

Læs mere