Semesterbeskrivelse for 6. semester Kommunikation Forår 2014 ved Aalborg Universitet - København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Semesterbeskrivelse for 6. semester Kommunikation Forår 2014 ved Aalborg Universitet - København"

Transkript

1 Semesterbeskrivelse for 6. semester Kommunikation Forår 2014 ved Aalborg Universitet - København Semesterbeskrivelse** Oplysninger om semesteret Skole: AAU-Cph Studienævn: Humanistisk Informatik Studieordning: BA2010 Semesterkode og studieordningskode: Kommunikation F2014 Semesterets temaramme Temarammen for 6. semester Kommunikation er kommunikationsplanlægning og kommunikationsprocesser i organisationskommunikation. Semestret anlægger et integreret perspektiv på organisationskommunikation, hvor den studerende har mulighed for at tone sit studium via projektarbejde og valg af studiefag og valgfag. Semestret bygger i forhold til organisationskommunikation især videre på 2. semester om kommunikationsprocesser, 3. semester om kommunikation og strategi og 4. semester om kommunikation og individ, men ligger også i forlængelse af undervisning i kommunikationsprodukter og medieteknologier. Semestret udmærker sig i forhold til de foregående semestre ved at de studerende i projektarbejdet skal forvalte en bredere vifte af kompetencer og forholde sig til kommunikative problemstillinger i en større helhed, inklusive analyse og kommunikationstilrettelæggelse, intern og ekstern kommunikation samt ansigt-til-ansigt kommunikation og medieformidlet kommunikation i nyere og ældre medier. Perspektivet er således blevet udvidet i forhold til de foregående semestre og temarammer. Projektarbejdet på semestret har typisk et samarbejde med en faktisk organisation og dennes kommunikationsudfordringer som omdrejningspunkt. Projektet orienterer sig mod en analytisk baseret kommunikationstilrettelæggelse for denne organisation, det være sig i form af interventionsprocesser for den interne kommunikation eller planlægning af kommunikationsindsatser over for eksterne modtagere, brugere eller samarbejdspartnere eller en kombination af begge dele. Projektarbejde kan tilsvarende have fokus på kommunikationsprodukter eller kommunikationsprocesser eller på samspillet mellem dem. Projektarbejde skal kombinere det metodisk reflekterede og teoretisk informerede med det løsningsorienterede. Semesterets organisering og forløb Der afholdes følgende kurser specifikt for 6. semester kommunikation: Organisationskommunikation og medier kultur, marked og offentlighed (del af projektmodul) Professionel personlig kommunikation (del af projektmodul) Pressearbejde, ophavsret og etik i organisationskommunikation (del af projektmodul) Organisatorisk læring gennem kommunikation og intervention (studiefagsmodul) Kommunikationsplanlægning (studiefagsmodul) Fagets videnskabsteori (obligatorisk studiefagsmodul) Desuden udbydes der følgende fag på tværs af bacheloruddannelsens tre specialiseringer: Effekt og evaluering (valgfagsmodul) Avanceret webdesign og analyse (valgfagsmodul) Virksomhedsledelse (valgfagsmodul) Organisationskommunikation og medier - kultur marked og offentlighed Kurset er en del af projektmodulet Bachelorprojekt: Kommunikationstilrettelæggelse og processer der samlet udgør 15 ECTS. Formål: Formålet med modulet er at give overblik over og indsigt i organisationskommunikation og kultur samt markedskommunikation, medier og offentlighed med henblik på at kunne analysere og bearbejde problemstillinger inden for kommunikationstilrettelæggelse og processer på metodisk reflekteret, kritisk og løsningsorienteret vis. Modulet anskuer organisationskommunikation i et integreret perspektiv, der indbefatter: Organisationsintern og -ekstern kommunikation Medieformidlet og ansigt-til-ansigt kommunikation Kommunikationsstrategier, kommunikationsteknologier og modtagere/brugere

2 Professionel, personlig kommunikation Kurset er en del af projektmodulet Bachelorprojekt: Kommunikationstilrettelæggelse og processer der samlet udgør 15 ECTS. Formål: Aktivitetens formål er at opøve den studerendes personlige fagkompetencer ift. faglig formidling i kommunikationsprofessionelle sammenhænge. Den studerende skal opnå : viden om personlig kommunikation og formidling praktisk erfaring i deltagerafstemt faglig formidling til en målgruppe samt at opnå færdigheder i at give og modtage en professionel konstruktiv feedback Pressearbejde, ophavsret og etik Kurset er en del af projektmodulet Bachelorprojekt: kommunikationstilrettelæggelse og processer der samlet udgør - 15 ECTS. Formål: Kurset skal give den studerende en forståelse for de overordnede principper og regler for ophavsret og medieansvar. Kurset skal desuden give den studerende forståelse for, hvordan pressearbejde kan inddrage de journalistiske medier i organisationers strategiske kommunikation, samt give praktiske erfaringer med pressekontakt. Fagets videnskabsteori Obligatorisk studiefag - 5 ECTS Formål: Videnskabsteorien handler om, hvad der gør videnskab til videnskab, om hvilke filosofiske antagelser forskellige videnskabsopfattelser baseres på. Dermed bidrager videnskabsteorien til at vi bliver bevidst om, at de valg, vi træffer i vores arbejde, bygger på en række forudsætninger som har en række konsekvenser. Vi kan ikke i situationen overskue forudsætningerne eller tænke dem igennem og har derfor brug for videnskabsteorien som en disciplin for refleksion over dem. Kurset skal rekapitulere de vigtigste videnskabsteoretiske diskussioner og bringe dem i diskussion med det arbejde, der er lavet på de foregående semestre. Der lægges således op til at lave øvelser, der tager gamle opgaver op til en fornyet refleksion: Set i bakspejlet, hvilke teoretiske antagelser blev da gjort, hvilke konsekvenser havde de og hvordan beskrives de i det videnskabsteoretiske begrebsapparat? Organisatorisk læring gennem kommunikation og intervention Studiefag A - 5 ECTS Kurset i Organisatorisk læring gennem kommunikation og intervention er en del af et studiefagsmodul på 6. semester. Formålet med undervisningen er, at du som studerende opnår teoretisk viden, analytisk indsigt og praktiske kompetencer med kommunikation og intervention i organisationer. I løbet af kurset vil du opnå viden om organisatorisk læring og om forskellige interventionsmetoder i teori og praksis. Desuden vil du opnå kompetence til at analysere interpersonel kommunikation i en organisation og opnå kendskab og erfaring med at praktisere konsulentrollen. Kommunikationsplanlægning Studiefag B - 5 ECTS Formål: Kurset har fokus på forskellige facetter og tilgange til kommunikations-planlægning og kampagneudvikling. Kurset indeholder både en teoretisk, en metodisk og en praktisk dimension. Der er derfor fokus på, hvordan den konkrete kommunikationsplanlægning kan beriges med et teoretisk og videnskabeligt udgangspunkt, samtidig med at teorier om kommunikationsplanlægning bliver afprøvet og konkretiseret i det praktiske arbejde. Herunder undersøges mulighederne for og implikationerne af at antage et strategisk perspektiv på planlægning. Samtidig undersøges forskellige nyere tendenser inden for planlægningsteori og -praksis: f.eks. negotiated brands, network communication, phronetic planning research etc. (rettes til ift. Sarah og Martins perspektiver*) Kurset vil beskæftige sig med kommunikation både i den kommercielle og ikke-kommercielle sektor, og der bliver mulighed for at arbejde med eksempler fra både offentlige og private kommunikationsaktører. I løbet af de tilhørende øvelsestimer, får de studerende mulighed for at arbejde med strategier for et selvvalgt kommunikationskoncept med henblik på at opbygge deres viden om forskellige centrale elementer i den kommunikative planlægningsproces. Der bliver mulighed for at arbejde med konceptudvikling, modtager- og bru-

3 geranalyse og mediestrategi med henblik på at skabe en sammenhængende strategisk plan for det valgte kommunikationskoncept. Virksomhedsledelse Valgfagsmodul (1 af 3 på tværs af årgangen) - 5 ECTS Kurset kører over temadage og en gæsteforelæsning, hvor vi undervejs skal stifte bekendtskab med forskellige tilgange til at bedrive ledelse. Semesterkoordinator og sekretariatsdækning Ankerlærer og fagkoordinator på Bachelorprojektet: Kasper Bering Liisberg Fagkoordinatorer: Organisatorisk læring gennem kommunikation og intervention: Tine Johansen Kommunikationsplanlægning: Anne Blåbjerg? Fagets videnskabsteori Helle Karoff Sekretær Karin Jensen Modulbeskrivelse Modultitel, ECTS-angivelse og STADS-kode Bachelorprojekt: " Organisationskommunikation og medier kultur, marked og offentlighed ", "Professionel personlig kommunikation" samt "Pressearbejde, ophavsret og etik". 15 ECTS Aktivitetskode Placering 6. Semester Kommunikation Studienævn: Humanistisk Informatik Modulansvarlig Kasper Bering Liisberg Type og sprog Projektmodul på dansk Mål Formålet med Organisationskommunikation og medier kultur, marked og offentlighed er at give overblik over og indsigt i organisationskommunikation og kultur samt markedskommunikation, medier og offentlighed med henblik på at kunne analysere og bearbejde problemstillinger inden for kommunikationstilrettelæggelse og processer på metodisk reflekteret, kritisk og løsningsorienteret vis. Modulet anskuer organisationskommunikation i et integreret perspektiv, der indbefatter: Organisationsintern og -ekstern kommunikation Medieformidlet og ansigt-til-ansigt kommunikation Kommunikationsstrategier, kommunikationsteknologier og modtagere/brugere Kurset "Pressearbejde, ophavsret og etik" skal give den studerende en forståelse for de overordnede principper og regler for ophavsret og medieansvar. Kurset skal desuden give den studerende forståelse for, hvordan pressearbejde kan inddrage de journalistiske medier i organisationers strategiske kommunikation, samt give praktiske erfaringer med pressekontakt. På kurset "Professionel, personlig kommunikation" opøves den studerendes personlige fagkompetencer ift. faglig formidling i kommunikationsprofessionelle sammenhænge. Den studerende skal opnå : Viden om personlig kommunikation og formidling Praktisk erfaring i deltagerafstemt faglig formidling til en målgruppe samt at opnå færdigheder i at give og modtage en professionel konstruktiv feedback Fagindhold og begrundelse Modulet sætter relevant viden fra tidligere moduler (primært 3. semester) ind i et integreret perspektiv på organisationskommunikation med henblik på kommunikationstilrettelæggelse og -processer og giver desuden over-

4 blik over centrale teoretiske, metodiske og analytiske perspektiver på organisationskommunikation, organisationskultur, markedskommunikation, medier og offentlighed, der skal danne grundlag for metodisk refleksion i forhold til kommunikationstilrettelæggelse og processer i organisatoriske kontekster. Endelig bibringer modulet viden om nyere tendenser og anvendt forskning på ovennævnte felter. Formålet understøtter læringsmålet om viden om teori, metode og praksis, idet der lægges vægt på den studerendes færdigheder og kompetencer inden for analyse, planlægning, kritik og formidling. Omfang og forventning I løbet af kurset "Organisationskommunikation og medier kultur, marked og offentlighed" første gang genopfriskes organisationsteoriens grundbegreber omkring organisationskultur og kommunikation, men derfra bygger vi videre på de organisationsteoretiske grundsten der primært blev lagt på 3. semester. Vi vil derfor bevæge os ind på områder som strategisk kommunikation i en mere overordnet/teoretisk forstand og blande teori og øvelse i forhold til risiko-/krisekommunikation. I forlængelse heraf vil vi beskæftige os med markedskommunikative tiltag som branding og pr. Der afsluttes med en kursusrække om Public Affairs og lobbyisme, mens emner som; beslutningsprocesser i bureaukratiske organisationer, tvetydighed og kontrol i flade organisationer, netværk rygter og magt samt troværdighed og politisk kommunikation løbende vil blive gennemgået. Første del af kurset "Pressearbejde, ophavsret og etik i organisationskommunikation" gennemgår de overordnede principper og regler for ophavsret og medieansvar med inddragelse af eksempler fra praksis. Desuden introduceres til presseetiske problemstillinger af relevans for organisationskommunikation. Anden del af kurset introducerer til journalistiske arbejdsmetoder, nyhedskriterier og redaktionelle prioriteringer, som er relevante for organisationskommunikation, samt giver praktiske erfaringer med pressekontakt. I "Professionel personlig kommunikation" er der fokus på professionel personlig kommunikation som et samspil mellem formidler, modtager og kontekst med den studerendes kommunikative kompetencer som det centrale omdrejningspunkt. Undervisningsformen vil være aktiverende med, diskussion, gruppearbejde, øvelser og klyngeundervisning. der er afsat 17 x 2 timers forelæsning og 4 x 2 timers klynge. Modulet kræver derfor en betydelig og forberedelsesog læseindsats af de studerende. Der vil til første undervisningsgang blive undervist efter grundbogen fra faget "Organisatorisk læring gennem kommunikation og intervention": Dag Ingvar Jacobsen og Jan Thorsvik (2008): " Hvordan organisationer fungerer - Indføring i organisation og ledelse" 2. oplag Hans Reitzel, ISBN: De øvrige organisationskommunikative tekster vil fortløbende blive uploaded på Moodle. Deltagere Studerende på Kommunikation 6. semester AAU-cph. Deltagerforudsætninger Temarammen på 6. semester er kommunikationsplanlægning og kommunikationsprocesser i organisationskommunikation. Der er langt hen af vejen lagt op til at undervisningen baserer sig på 3. semesters temaer og vil derfor være en udbygning af de kommunikative og teoretiske klodser fra dette semester. Modulaktiviteter: "Organisationskommunikation og medier kultur, marked og offentlighed" Undervisning ved KBL: 1. Organisationskultur og kommunikation (recap.) Første gang genopfrisker vi en lang række organisatoriske og til organisationskommunikations hørende begreber som blev introduceret på 3. semester. Vi skal således igen introduceres til organisationsteoriens udviklingslinjer og de forskellige hovedstrømninger i opfattelsen af hvad organisation er og hvordan den kan forstås. Vi skal desuden arbejde med seks kernebegreber som teoretikere bygger på når de konstruerer teorier om organisationer: Omgivelser, strategi, teknologi, social struktur, kultur og fysisk struktur. Dag Ingvar Jacobsen og Jan Thorsvik (2008): " Hvordan organisationer fungerer - Indføring i organisation og ledelse" 2. oplag Hans Reitzel, ISBN: Kap. 2 og Opadgående kommunikation og beslutningsprocesser i bureaukratiske organisationer. Med fokus på bottom-up processer i den kommunikative proces i organisationer opridses nogen af fordelene og ulemperne ved opadgående kommunikation fra medarbejdere til ledelse i en organisation. Vi skal forsøge at give en karakteristik af de overordnede og de underordnedes roller og en karakteristik af strukturen i det kommunikative indhold. Afslutningsvis ser vi på konsekvenserne af manglende opadgående kommunikation eksemplificeret ved FBI rolle forud for angrebene d. 11/9. Tourish, D & Hargie O. (2004): "Motivating critical upward communication: A key challenge for management decision making", in Tourish & Hargie (eds) Key Issues in organizational communication,

5 Routlegde Glauser M.J. (1984): "Upward information Flow in Organizations: Review and Conceptual Analysis", Human Relations 37(8): pp Case: Mouton, N (2011): "Communication failures in the Federal Bureau of Investigation prior to 9/11". 3. Værdier, strategisk tvetydighed og kontrol i flade organisationer Vi ser på hvordan en organisation kan bevæge sig fra hierarki til værdibaseret selvledelse og hvordan egenkontrol kan udvikle sig til rationelle normative regler. Vi ser desuden på begrebet strategisk tvetydigheds tolkningspotentiale i forhold til mulighederne for at fremme forskelligheder, bevare positioner, fostre fornægtelse samt evnen til facilitering af organisationsændringer. Barker J.R. (1993) Tightening the Iron Cage: "Concertive Control in Self-Managing Teams", Administrative Science Quarterly 38(3). pp Eisenberg, E. M. (1984): "Ambiguity as strategy in organizational communication", Communication Monographs, Volume 51. Case: Oticon, div. artikler på Moodle. 4. Netværk rygter og magt. Hovedparten af alt arbejde i en organisation er kommunikativ og foregår primært gennem personlig kontakt. Hvordan kan ledelsen anvende disse uformelle netværk bedre? Et bud er ved at fokusere på den enkelte medarbejders evner som bindeled. Herunder ser vi således også på sladder og rygters påvirkning i forhold til magtbalancen på en arbejdsplads. Cross, R. & Prusak L. (2002): "The People who make organizations go - or stop" Harvard Business Review, 80(6). Kurland, N.B. & Pelled L.H. (2000): "Passing the Word: Toward a Model of Gossip and Power in the Workplace", The Academy of Management Review, 25(2), P Troværdighed og politisk kommunikation Vi ser på i hvilken grad politikerne og deres kommunikationsmedarbejdere benytter sig af spin og andre kommunikative greb for at fremme egne interesser og samtidig undergrave troværdighed hos politiske modstandere. Forelæsningen lægger sig op ad Mette Maries forelæsninger om krisekommunikation samt Mikkel Eskjærs ditto om public affairs. Kjær Hansen, J. O. (2004). I andres brød. Håndbog om informationsjournalistik, virksomhedskommunikation og public relations (1. udgave). Århus: Ajour pp Sarup, T. S. (2004). "Spindoktori hvad er det, og findes det i Danmark." In M. Femø Nielsen (red.), Spin, selvfremstilling og samfund (1. udgave). Frederiksberg: Samfundslitteratur, ISBN: Lund, A. K., & Petersen, H. (2001). "Troværdighed image, identitet og ethos". In Det sku' vær' så godt. Organisationskommunikation - cases og konsekvenser (2. oplag, pp ). Frederiksberg: Samfundslitteratur. Undervisning ved Peter Aallingham: 1. Markedskommunikation - medie og kontekst. I kort forstand er markedskommunikation udveksling af information mellem aktører (producenter og konsumenter), som ikke nødvendigvis er i fysisk kontakt med hinanden. Informationsudvekslingen har forskellige former. I denne kursusgang tages et overblik over markedskommunikationens grundvilkår og former. Desuden inddrages forskellige teorier, der spiller og har spillet en afgørende rolle for og i markedskommunikationens udvikling. Frandsen, Finn m.fl. (2009): International markedskommunikation, Systime, kap. 1 og 2. Klein, Naomi (2001): No Logo: mærkerne, magten, modstanden. Århus: Klim, kap. 1. M Torp, Simon (2008): Integreret markedskommunikation. In Eiberg, m.fl M Torp, Simon (2008): Monofon, polyfon og jazzet integreret markedskommunikation. In Eiberg m.fl M Supplerende litteratur. Allingham, Peter. (1997): Marketing og semiotik. In Jørgensen, K. Gall (red.): Anvendt semiotik. København: Gyldendal. Christensen, Lars T. (1994): Markedskommunikation som organiseringsmåde. København: Akademisk Forlag. Dahl, Henrik & Claus Buhl (1993): Marketing & semiotik. København: Akademisk Forlag. Eiberg, Kristian. m. fl. (red.) (2008): Integreret markedskommunikation. København: Samfundslitteratur. Helder, Jørn & Leif Pjetursson (1999): Modtageren som medproducent nye tendenser i virksomhedskommunikation. København: Samfundslitteratur. Sepstrup, Preben & Pernille Fruensgaard (2010): kommunikationsplanlægning- og kampagneplanlæg-

6 ning. København: Academica. 2. Integreret perspektiv i organisationer lokalt og globalt. I denne kursusgang tages et overblik over organisationsidentiteters forvaltning i et udvidet perspektiv, der bygger på undervisningsindslag fra især 3. semester om organisationel identitet. Således inddrages forhold omkring identitetens udfoldelse i designmæssige, rumlige og mediemæssige dimensioner, der spiller en afgørende rolle, når det gælder om at skabe de oplevelsesmæssige rammer, der anses for at være afgørende for moderne organisationers kommunikation kommercielle såvel som ikke-kommercielle organisationer. Finn Frandsen, m.fl. (red.) (2005): Den kommunikerende kommune. Gylling: Børsens Forlag. (uddrag). M Van Ham, Peter (2010): Place Branding and Globalization. The Media is the Message? In Chouliaraki and Morsing M Supplerende litteratur. Anholt, Simon (2010): Place Branding. Basingstoke : Palgrave Macmillan. Chouliaraki, Lilie and Mette Morsing (eds.) (2010): Media, Organizations and Identity. Great Britain and New York: Palgrave Macmillan. Dehs, Jørgen (2012): Det autentiske. Fortællinger om nutidens kunstgreb. Gyllingnæs: Forlaget Vandkunsten. Ericson, Staffan & Kristina Riegert (2010): Media Houses. Architecture, Media, and the Production of Centrality. New York, Washngton, D.C./Baltmore, Bern, Frankfurt, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford: Peter Lang. Raahauge, Kirsten Marie, Robert Gassner og Peter Allingham (2011): Rumperception mellem tid og uforudsigelighed. In Ahnfeldt-Mollerup, Merete og Nicolai Rostrup (red.): Percipio II: praksis. København: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Gilmore, James H. & B. Joseph Pine II (2007): Authenticity. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press. Therkelsen, Annette (2006): Destinationsbranding kan det lade sig gøre? Aalborg: TRUprogress. Undervisning ved Mette Marie Roslyng: 1. Kommunikation, krise og offentlighed Dette kursus antager en bred tilgang til samspillet mellem kommunikation, krise og offentlighed. Der tages udgangspunkt i en organisationsstrategisk opfattelse af krise, men denne tilgang nuanceres og diskuteres udfra en diskursiv tilgang til forholdet mellem strategi og krise. Dette forhold har konsekvenser for kommunikationens rolle og betydning i det offentlige rum. Kurset vil desuden sætte de studerende i stand til at vurdere, hvordan de forskellige konceptualiseringer af forholdet mellem kommunikation, krise og offentlighed har betydning i et konkret forskningsprojekt om krisekommunikation. T. Coombs (2012), Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding, (3 rd Ed), Sage Publications, Chapter 1: pp W. Johansen og F. Frandsen (2007), Krisekommunikation. Når virksomhedens image og omdømme er truet, Samfundslitteratur, pp : Risikokommunikation Et stigende fokus på risiko- og videnskommunikation i både offentligt og privat regi rejser spørgsmål om tillid, videnskabelig usikkerhed og om divergerende risikoopfattelser. Kurset bygger videre på de studerendes viden om risikokommunikation fra tidligere semestre. Der inddrages en kritisk diskussion af risikobegrebet med henblik på at forstå, hvordan forskellige opfattelser af risiko kommunikeres og diskuteres i medierne. På baggrund heraf diskuteres risiko- og videnskommunikation som en politisk og magtbetinget aktivitet. J.R. Cox (2012): Environmental Communication and the Public Sphere, : Chap. 12, pp : moodle tekst M. G. Morgan et al (2002), Risk Communication. A Mental Model Approach, Cambridge University Press: Chapter 1: Introduction, pp. 1-18: moodle tekst U. Beck (1997), Risikosamfundet paa vej mod en ny modernitet, Hans Reitzels Forlag: Kap. 2: moodle tekst Supplerende litteratur: P. Taylor-Gooby and J.O. Zinn (2006): Current Directions in Risk Research: New Developments in Psychology and Sociology, in Risk Analysis, 26(2), pp W. Leiss and D. Powell (2004), Mad Cows and Mother s Milk. The Perils of Poor Risk Communication, 2nd ed., McGill-Queen s University Press: Chapter 2: A Diagnisis for Risk Communication Failures, pp

7 3. Risiko og mediestrategier (Klynge) I denne øvelse arbejder vi med, hvordan risiko- og krisekommunikationen kommer til udtryk og debatteres i det offentlige rum (herunder i traditionelle og nye medier). Med fokus på udvalgte medier arbejder vi med analyser af forskellige typer af risici og kriser. Der kan f.eks. blive mulighed for at fokusere på, hvordan organisationers eksterne (krise) kommunikation udtrykkes og medieres i den offentlige debat, mediers og organisationers brug af ekspertkommunikation, konflikter over risiko, tillidsbegreber og disses relevans i medierne. N. Mik-Meyer (2009), Sundhedsstoffet: risiko, ansvar og skyld, i A. B. Lund et al (eds), Hvor kommer nyhederne fra: Dem journalistiske fødekæde i Danmark før og nu, Kbh: Ajour. S. Allen (2002), Media, Risk and Science, Open University Press, pp N. Pidgeon et al (2003), The Social Amplification of Risk, Cambridge University Press, Chap 1 Public affairs Undervisning ved???: NB. Der arbejdes på en underviser og dermed også fagligt indhold. Modulaktiviteter: "Professionel, personlig kommunikation" undervisning ved? NB. Der arbejdes fra nyansat undervisers side på det faglige indhold. Modulaktiviteter "Pressearbejde, ophavsret og etik" Undervisning ved Bolette Blaagaard (BB) og Kasper Bering Liisberg (KBL) 1. Ophavsret og presseskik og ansvar (BB) Første del af kurset gennemgår de overordnede principper og regler for ophavsret og medieansvar med inddragelse af eksempler fra praksis. Desuden introduceres til presseetiske problemstillinger af relevans for organisationskommunikation. Frøbert, Knud Aage: Massemediernes frihed og ansvar, Akademisk Forlag 1999, pp , pp Supplerende: Ess, Charles: Digital Media Ethics, Polity 2009, pp Lund, Anker Brink: Den redigerende Magt, Aarhus Universitetsforlag 2002, pp Etik redigerende og relationel (BB) Kieran, Matthew Objectivity, impartiality and good journalism i Kieran (red): Media Ethics, Routledge 1998, pp Bell, Martin The journalism of attachment i Kieran (red): Media Ethics, Routledge 1998, pp Supplerende: Carter, Cynthia & Allan, Stuart: If it bleeds it leads i Ethics and Media Culture, Focal Press 2005, pp Bourdieu, Pierre, Om TV og journalistikkens magt, Tiderne Skifter 1998, pp Øvelser (tbc) Inspiration i Charles Ess Digital Media Ethics og 3. Journalistiske arbejdsmetoder, nyhedskriterier og redaktionelle prioriteringer (KBL) Anden del af kurset introducerer til journalistiske arbejdsmetoder, nyhedskriterier og redaktionelle prioriteringer, som er relevante for organisationskommunikation, samt giver praktiske erfaringer med pressekontakt. Kvetny, Peter (1999): Medierne som strategisk interessentgruppe, In Helder, Jørn A. (red): "Modtageren som medproducent - nye tendenser i virksomhedskommunikation", Samfundslitteratur Frederiksen, Søren Marquardt (2009): "Få det fortalt - sådan skriver du gode pressemeddelelser" Gyldendal Business, pp Eksamen Er en ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve i Bachelorprojekt: Kommunikationstilrettelæggelse og - processer. Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Sidetal: Projektrapporten skal være på højst 20 sider pr. studerende, dog højst 30 sider ved individuelle projek-

8 ter. Resume: Der udarbejdes et resume på dansk. Resumeet skal være på mindst én og højst to sider. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet. Normeret prøvetid: 30 min. ved 1 studerende og maks. 2 timer ved gruppe. Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Eksamenspræstationen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet. Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede projektrapport. De studieelementer, der ligger til grund for prøven, har en vægt på 15 ECTS-point Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med få eller uvæsentlige mangler. Der arbejdes på at finde en dato for aflevering af projektrapporten. Denne dato vil også eksamensplanen offentliggøres via Moodle. *** modulbeskrivelser udarbejdes for hele moduler (ikke dele heraf), og repræsenterer dermed en given STADS-aktivitetskode. Modulerne udarbejdes særskilt og gengives fuldstændig i Moodle.

9 Modultitel, ECTS-angivelse og STADS-kode Dansk og engelsk titel Organisationslæring gennem kommunikation og intervention 5 ECTS Aktivitetskode Placering 6. Semester Kommunikation Studienævn: Humanistisk Informatik Modulansvarlig Tine Johansen Type og sprog Studiefagsmodul på dansk Mål Mal Den studerende skal gennem modulet opn Viden om: organisatorisk læring og hvordan denne læring understøttes via kommunikativ intervention. organisationskommunikation i lyset af intervention. kommunikationsteori og -analyse. interventionsmetoder i relation til udvikling af kontekstafhængig organisatorisk læring og kommunikative processer. sammenhængen mellem læring, kommunikation, intervention og organisation. Færdigheder i: at analysere konkrete udviklingsforl b i organisationer med henblik p læring. at analysere de kommunikative aspekter af arbejdet med at praktisere læringsprocesser i organisationer. at reflektere over valg/anvendelse af interventionsformer, lærings- og kommunikationsteori/-analyse til at planlægge og gennemføre lærings- og udviklingsprocesser i organisationer. Kompetencer til: at analysere, planlægge, gennemføre og evaluere lærings- og udviklingsforløb i organisationer at udvælge interventionsmetoder i relation til en given kontekst at interagere professionelt med rekvirenten i forbindelse med gennemførelse af organisatoriske lærings- og udviklingsforløb. Dette kan efter studienævnets afgørelse suppleres med Nedenstående skitse viser, hvordan mål, viden og kompetencer er tænkt ind i undervisningen. Grundlæggende er målene tænkt ind i alle undervisningsgangene SÅ nedenstående viser kun, hvad der særligt er i fokus.

10 Fagindhold og begrundelse Valgfrit fag B 5 ECTS Kurset i Organisatorisk læring gennem kommunikation og intervention er en del af et studiefagsmodul på 6. semester. Formålet med undervisningen er, at du som studerende opnår teoretisk viden, analytisk indsigt og praktiske kompetencer med kommunikation og intervention i organisationer. I løbet af kurset vil du opnå viden om organisatorisk læring og om forskellige interventionsmetoder i teori og praksis. Desuden vil du opnå kompetence til at analysere interpersonel kommunikation i en organisation og opnå kendskab og erfaring med at praktisere konsulentrollen. Det samlede kursusforløb er en blanding af forelæsninger, øvelser og workshops. I de to workshopsgange vil du blive præsenteret for og prøve kræfter med to læringsspil, som bruges til at skabe organisatorisk udvikling. Workshopaktiviteterne har generelt fokus på praksisrelaterede problemstillinger, som sættes i forhold til de tekster, der er læst til den enkelte kursusgang. Formålet med de enkelte workshops er at træne og reflektere over konsulentrollen og hvordan man kan omsætte og anvende de teoretiskeperspektiver til at skabe foran-

11 dring og læring i en organisationskontekst. Omfang og forventning 20 K timer Fordelt på: 1) En introforelæsning 2 F 2) 2 X workshops 3) En forelæsning kombineret med øvelse 2F / 2Ø 4) En afsluttende forelæsning med øvelse 2F / 2 Ø Der vil blive lagt vægt på en høj grad af deltager involvering. Blandt andet vil omdrejningspunktet i de to workshop være brugen af læringsspil til organisatorisk forandring og kommunikations træning i organisationer. Deltagere Studerende på Kommunikation 6. semester AAU-cph. Deltagerforudsætninger Temarammen på 6. semester er kommunikationsplanlægning og kommunikationsprocesser i organisationskommunikation. Der er langt hen af vejen lagt op til at undervisningen baserer sig på 3. semesters temaer og vil derfor være en udbygning af de kommunikative og teoretiske klodser fra dette semester. Titler, manchetter og litteratur 1) Introduktion Organisatorisk læring, kommunikation og intervention V. Tine Johansen Denne undervisningsgang introducerer til organisatorisk læring og forskellige perspektiver på intervention i organisationer. Formålet med forelæsningen er at præsentere forskellige skoler indenfor organisatorisk læring og at forstå og diskutere begrebet intervention. Denne gang vil lægge den teoretiske ramme, som der trækkes på og arbejdes videre med i resten af kurset. Det er derfor vigtigt, at du får læst teksterne grundigt brug evt. Den vedhæftede læseguide. Når du læser til dagens forelæsning, kan du med fordel læse efter; Hvordan forstår teksten læring? Eller hvilke forskellige perspektiver på læring kommer frem i teksten? Litteratur (ikke helt endelig) Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2008). 'læring og innovation' i Hvordan organisationer fungerer. Indføring i organisation og ledelse. København: Hans Reitzels Forlag. s Sauquet, A. (2004). Learning in Organizations: Schools of Thought and Current Challenges. In J. J. Boonstra(Ed.), Dynamics of Organizational Change and Learning (pp ). West Sussex, UK: John Wiley & Sons. Senge, P. (2010). Den femte disciplin Den lærende organisations teori og praksis. P KLiM Lave og Wenger (vender tilbage med tekst) 2) Intervention gennem kommunikation V. Mette Semey Denne undervisningsgang handler om hvordan man kan understøtte læring på arbejdspladser ud fra en soci-

12 alkonstruktionistisk vinkel, hvor det er kvaliteten af den relation der skabes, der er i fokus. Ud fra en gennemgang og refleksion af det kommunikative som en paradigmatisk indfaldsvinkel til at arbejde med forandringer i organisationer (Kenneth Gergen og Barnett Pearce), vil jeg fortælle om, hvordan jeg arbejder med samtaler som interventorisk metode i mit daglige arbejde og hvordan man som kommunikationsfaglig kan bruge sin viden om forskellige paradigmer (fx paradigmer der rummer/ikke rummer ideen om magt) til at sætte retning for de forandringer man ønsker skal ske. Litteratur Der vil blive læst en tekst af Gergen og en af Pearce de endelige tekster kommer på senere. 3) Et ledelsesperspektiv på organisationsudvikling - 6styles (Workshop 1) Denne workshop sætter fokus udviklingen af lederen gennem lederens kommunikative repertoire. Her ses på ledelseskommunikation knyttet til at udvikle medarbejdere og organisationer med henblik på at se ledelse af udvikling som en vedvarende proces. I den forbindelse vil vi arbejde med et spil som er bygget til at træne ledere i deres kommunikative repertoire. Spillet vil blive brugt som case og sat ind i en kritisk ramme, hvor vi både ser på spillets muligheder, men også reflekterer over de begrænsninger, der ligger i at tænke organisationsudvikling som ledelsesudvikling. Denne workshop er sammen med faget Virksomhedsledelse Litteratur Mintzberg, H. (1995). The manager's job: Folklore and fact. In D. A. Kolb, J. S. Osland & I. M. Rubin (Eds.), The Organizational Behavior Reader (6 ed., pp ). NJ: Prentice Hall. Goleman, D. (2000). Leadership that gets results. Harvard Business Review, 78(2), Strøier, V. (2012). Konsulenten grønspættebog. Dansk erhvervspsykologisk forlag s ) Læring og organisationsudvikling gennem et kommunikationskoncept (Workshop 2) V. Tine Johansen og Thomas Duus Henriksen Denne undervisningsgang sætter fokus på praktiske problematikker omkring udviklingen af konsulentredskaber til offentlig kommunikation og den organisatoriske læreproces omkring implementering. Undervisningen tager udgangspunkt i læringskonceptet Public Professional. Litteratur Harpelund (2012). Organisationspsykologien på spil Gadget eller powertools? i tidsskrift for erhvervspsykolog vol 10 nr. 4. Johansen, T., og Kongsgaard, L. (2012). Faglighed I borgersamarbejdet kommunikationsstile som eksempel. I Tidsskrift for erhvervspsykologi vol 10 nr. 3. Dansk psykologisk forlag. Nonaka, I. (1994). A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. Organization Science, 5(1), Supplerende Weick, K. E., & Ashford, S. J. (2005). Learning in Organizations. In F. M. Jablin & L. L. Putnam (Eds.), The New

13 Handbook of Organizational Communication. California: SAGE. 5) Et krtisk perspektiv: SILO - At arbejde med organisatorisk læring og opsamling Tine Johansen Denne undervisningsgang sætter fokus på de etiske dilemmaer, som er forbundet med organisatorisk læring. Her introduceres til forskellige kritiske perspektiver på intervention, læring og udvikling. Undervisningen vil tage udgangspunkt i en konkret case hvor der er arbejdet med at skabe mere samarbejde på tværs af faggrupper. Derudover bliver der samlet op på undervisningen og introduceret til eksamensopgaven. Litteratur Human Resource Management, in Ackroyd S., & al. (eds.) the Oxford Handbook of Work and Organization, Oxford University Press Der kommer to tekster mere, den ene er et kritisk case studie, den anden handler om silodannelse i organisationer. Eksamen En intern skriftlig prøve. Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvare det, eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgaven besvares individuelt og må max. Være 10 sider. Eksamenspræstationen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen *** modulbeskrivelser udarbejdes for hele moduler (ikke dele heraf), og repræsenterer dermed en given STADS-aktivitetskode. Modulerne udarbejdes særskilt og gengives fuldstændig i Moodle.

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Procesledelse og interaktion

Procesledelse og interaktion 1 Gergen, Kenneth: "Selv-beretninger i det sociale liv" 1 Kilde: Virkelighed og relationer Dansk Psykologisk Forlag, 1997 ISBN: 877706160X 2 Stelter, Reinhard: "Hvad er coaching?" 15 Kilde: Coaching -

Læs mere

Semesterbeskrivelse, Humanistisk Informatik, 6. semester Kommunikation

Semesterbeskrivelse, Humanistisk Informatik, 6. semester Kommunikation Semesterbeskrivelse, Humanistisk Informatik, 6. semester Kommunikation Oplysninger om semesteret Skole: Studienævn: Studieordning: Semesterkode & studieordningskode: CAT Studienævnet for Humanistisk Informatik.

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 4 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 4 1

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

STRATEGISK PUBLIC RELATIONS Arbejde med organisationers omverdensrelationer. Anders Dybdal, Ekstern lektor, Roskilde Universitet

STRATEGISK PUBLIC RELATIONS Arbejde med organisationers omverdensrelationer. Anders Dybdal, Ekstern lektor, Roskilde Universitet STRATEGISK PUBLIC RELATIONS Arbejde med organisationers omverdensrelationer Undervisere Anders Dybdal Kommunikationsrådgiver i PR-bureauet Operate A/S Ekstern lektor i kommunikation på RUC Tidl. arbejdet

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Procesledelse og interaktion

Procesledelse og interaktion 1 Gergen, Kenneth: "Selv-beretninger i det sociale liv" 1 Kilde: Virkelighed og relationer Arbejdspsykologisk Forlag, 1997 ISBN: 877706160 2 Stelter, Reinhard: "Hvad er coaching?" 15 Kilde: Coaching -

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING

STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET FEBRUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Informatik. 2011 Version 2 juli 2012

Studieordning for kandidatuddannelsen i Informatik. 2011 Version 2 juli 2012 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Datalogi Studieordning for kandidatuddannelsen i Informatik 2011 Version 2 juli 2012 Aalborg Universitet Uddannelsen udbydes i Aalborg Forord:

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

PARADOKSLEDELSE VOL. 2

PARADOKSLEDELSE VOL. 2 NY UDDANNELSE PARADOKSLEDELSE VOL. 2 HVORDAN DU KAN BRUGE PARADOKSLEDELSE I DET STRATEGISKE OG PERSONLIGE LEDERSKAB Clavis ApS Klostergade 60 8000 Århus C Tlf.: 2426 1611 Kontakt@clavis.dk 2 www.clavis.dk

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester)

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester) Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester) Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder:

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder: Kursus i Marketing, økonomistyring og rapportering (5 ECTS) Marketing, Management Accounting and Reporting Alle kursets elementer er samlæst mellem GBE3 og BAIT3 Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign. Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester?

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? 7. semester, Kommunikation, Humanistisk Informatik, København Udsendt til: 41 Besvaret af: 10 + 5 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2014 Hvor mange timer

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs - nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber samarbejde på tværs og nedbryder organisationens

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Termin August 2011 juni 2012 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/It A Astrid Schack Olldag Hold 209

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Når virksomheden åbner sit vindue

Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue kommunikation og formidling et corporate perspektiv Jørn Helder og Bodil Kragh (red.) Samfundslitteratur Jørn Helder og Bodil Kragh (red.)

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Læringsmål Formålet med kurset i PR er at gøre de studerende i stand til:

Kursusbeskrivelse. Læringsmål Formålet med kurset i PR er at gøre de studerende i stand til: STRATEGISK PR ORGANISATIONERS ARBEJDE MED PUBLIC RELATIONS Kandidatkursus, Roskilde Universitet, Efterår 2014 Underviser: Anders Dybdal, chefrådgiver Operate A/S og ekstern lektor RUC Kursusbeskrivelse

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Fagområde 1: Socialt Arbejde Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester, efterår

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

BA Humanistisk Informatik, 2. semester Foråret 2013 Introduktion til temarammen og overordnet semesterbeskrivelse

BA Humanistisk Informatik, 2. semester Foråret 2013 Introduktion til temarammen og overordnet semesterbeskrivelse BA Humanistisk Informatik, 2. semester Foråret 2013 Introduktion til temarammen og overordnet semesterbeskrivelse Introduktion til semestrets temaramme Projektmodulets temaramme er kommunikationsprocesser.

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014 Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen Formålet med 2. års organisationsteorikursus er at: Give kandidaterne kendskab til det

Læs mere

PUBLIC RELATIONS STRATEGISK ARBEJDE MED ORGANISATIONERS OMVERDENSRELATIONER

PUBLIC RELATIONS STRATEGISK ARBEJDE MED ORGANISATIONERS OMVERDENSRELATIONER PUBLIC RELATIONS STRATEGISK ARBEJDE MED ORGANISATIONERS OMVERDENSRELATIONER Kandidatkursus, Roskilde Universitet, Forår 2012 Underviser: Anders Dybdal, Ekstern lektor Kursusbeskrivelse Studiet af public

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere