Semesterbeskrivelse for 6. semester Kommunikation Forår 2014 ved Aalborg Universitet - København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Semesterbeskrivelse for 6. semester Kommunikation Forår 2014 ved Aalborg Universitet - København"

Transkript

1 Semesterbeskrivelse for 6. semester Kommunikation Forår 2014 ved Aalborg Universitet - København Semesterbeskrivelse** Oplysninger om semesteret Skole: AAU-Cph Studienævn: Humanistisk Informatik Studieordning: BA2010 Semesterkode og studieordningskode: Kommunikation F2014 Semesterets temaramme Temarammen for 6. semester Kommunikation er kommunikationsplanlægning og kommunikationsprocesser i organisationskommunikation. Semestret anlægger et integreret perspektiv på organisationskommunikation, hvor den studerende har mulighed for at tone sit studium via projektarbejde og valg af studiefag og valgfag. Semestret bygger i forhold til organisationskommunikation især videre på 2. semester om kommunikationsprocesser, 3. semester om kommunikation og strategi og 4. semester om kommunikation og individ, men ligger også i forlængelse af undervisning i kommunikationsprodukter og medieteknologier. Semestret udmærker sig i forhold til de foregående semestre ved at de studerende i projektarbejdet skal forvalte en bredere vifte af kompetencer og forholde sig til kommunikative problemstillinger i en større helhed, inklusive analyse og kommunikationstilrettelæggelse, intern og ekstern kommunikation samt ansigt-til-ansigt kommunikation og medieformidlet kommunikation i nyere og ældre medier. Perspektivet er således blevet udvidet i forhold til de foregående semestre og temarammer. Projektarbejdet på semestret har typisk et samarbejde med en faktisk organisation og dennes kommunikationsudfordringer som omdrejningspunkt. Projektet orienterer sig mod en analytisk baseret kommunikationstilrettelæggelse for denne organisation, det være sig i form af interventionsprocesser for den interne kommunikation eller planlægning af kommunikationsindsatser over for eksterne modtagere, brugere eller samarbejdspartnere eller en kombination af begge dele. Projektarbejde kan tilsvarende have fokus på kommunikationsprodukter eller kommunikationsprocesser eller på samspillet mellem dem. Projektarbejde skal kombinere det metodisk reflekterede og teoretisk informerede med det løsningsorienterede. Semesterets organisering og forløb Der afholdes følgende kurser specifikt for 6. semester kommunikation: Organisationskommunikation og medier kultur, marked og offentlighed (del af projektmodul) Professionel personlig kommunikation (del af projektmodul) Pressearbejde, ophavsret og etik i organisationskommunikation (del af projektmodul) Organisatorisk læring gennem kommunikation og intervention (studiefagsmodul) Kommunikationsplanlægning (studiefagsmodul) Fagets videnskabsteori (obligatorisk studiefagsmodul) Desuden udbydes der følgende fag på tværs af bacheloruddannelsens tre specialiseringer: Effekt og evaluering (valgfagsmodul) Avanceret webdesign og analyse (valgfagsmodul) Virksomhedsledelse (valgfagsmodul) Organisationskommunikation og medier - kultur marked og offentlighed Kurset er en del af projektmodulet Bachelorprojekt: Kommunikationstilrettelæggelse og processer der samlet udgør 15 ECTS. Formål: Formålet med modulet er at give overblik over og indsigt i organisationskommunikation og kultur samt markedskommunikation, medier og offentlighed med henblik på at kunne analysere og bearbejde problemstillinger inden for kommunikationstilrettelæggelse og processer på metodisk reflekteret, kritisk og løsningsorienteret vis. Modulet anskuer organisationskommunikation i et integreret perspektiv, der indbefatter: Organisationsintern og -ekstern kommunikation Medieformidlet og ansigt-til-ansigt kommunikation Kommunikationsstrategier, kommunikationsteknologier og modtagere/brugere

2 Professionel, personlig kommunikation Kurset er en del af projektmodulet Bachelorprojekt: Kommunikationstilrettelæggelse og processer der samlet udgør 15 ECTS. Formål: Aktivitetens formål er at opøve den studerendes personlige fagkompetencer ift. faglig formidling i kommunikationsprofessionelle sammenhænge. Den studerende skal opnå : viden om personlig kommunikation og formidling praktisk erfaring i deltagerafstemt faglig formidling til en målgruppe samt at opnå færdigheder i at give og modtage en professionel konstruktiv feedback Pressearbejde, ophavsret og etik Kurset er en del af projektmodulet Bachelorprojekt: kommunikationstilrettelæggelse og processer der samlet udgør - 15 ECTS. Formål: Kurset skal give den studerende en forståelse for de overordnede principper og regler for ophavsret og medieansvar. Kurset skal desuden give den studerende forståelse for, hvordan pressearbejde kan inddrage de journalistiske medier i organisationers strategiske kommunikation, samt give praktiske erfaringer med pressekontakt. Fagets videnskabsteori Obligatorisk studiefag - 5 ECTS Formål: Videnskabsteorien handler om, hvad der gør videnskab til videnskab, om hvilke filosofiske antagelser forskellige videnskabsopfattelser baseres på. Dermed bidrager videnskabsteorien til at vi bliver bevidst om, at de valg, vi træffer i vores arbejde, bygger på en række forudsætninger som har en række konsekvenser. Vi kan ikke i situationen overskue forudsætningerne eller tænke dem igennem og har derfor brug for videnskabsteorien som en disciplin for refleksion over dem. Kurset skal rekapitulere de vigtigste videnskabsteoretiske diskussioner og bringe dem i diskussion med det arbejde, der er lavet på de foregående semestre. Der lægges således op til at lave øvelser, der tager gamle opgaver op til en fornyet refleksion: Set i bakspejlet, hvilke teoretiske antagelser blev da gjort, hvilke konsekvenser havde de og hvordan beskrives de i det videnskabsteoretiske begrebsapparat? Organisatorisk læring gennem kommunikation og intervention Studiefag A - 5 ECTS Kurset i Organisatorisk læring gennem kommunikation og intervention er en del af et studiefagsmodul på 6. semester. Formålet med undervisningen er, at du som studerende opnår teoretisk viden, analytisk indsigt og praktiske kompetencer med kommunikation og intervention i organisationer. I løbet af kurset vil du opnå viden om organisatorisk læring og om forskellige interventionsmetoder i teori og praksis. Desuden vil du opnå kompetence til at analysere interpersonel kommunikation i en organisation og opnå kendskab og erfaring med at praktisere konsulentrollen. Kommunikationsplanlægning Studiefag B - 5 ECTS Formål: Kurset har fokus på forskellige facetter og tilgange til kommunikations-planlægning og kampagneudvikling. Kurset indeholder både en teoretisk, en metodisk og en praktisk dimension. Der er derfor fokus på, hvordan den konkrete kommunikationsplanlægning kan beriges med et teoretisk og videnskabeligt udgangspunkt, samtidig med at teorier om kommunikationsplanlægning bliver afprøvet og konkretiseret i det praktiske arbejde. Herunder undersøges mulighederne for og implikationerne af at antage et strategisk perspektiv på planlægning. Samtidig undersøges forskellige nyere tendenser inden for planlægningsteori og -praksis: f.eks. negotiated brands, network communication, phronetic planning research etc. (rettes til ift. Sarah og Martins perspektiver*) Kurset vil beskæftige sig med kommunikation både i den kommercielle og ikke-kommercielle sektor, og der bliver mulighed for at arbejde med eksempler fra både offentlige og private kommunikationsaktører. I løbet af de tilhørende øvelsestimer, får de studerende mulighed for at arbejde med strategier for et selvvalgt kommunikationskoncept med henblik på at opbygge deres viden om forskellige centrale elementer i den kommunikative planlægningsproces. Der bliver mulighed for at arbejde med konceptudvikling, modtager- og bru-

3 geranalyse og mediestrategi med henblik på at skabe en sammenhængende strategisk plan for det valgte kommunikationskoncept. Virksomhedsledelse Valgfagsmodul (1 af 3 på tværs af årgangen) - 5 ECTS Kurset kører over temadage og en gæsteforelæsning, hvor vi undervejs skal stifte bekendtskab med forskellige tilgange til at bedrive ledelse. Semesterkoordinator og sekretariatsdækning Ankerlærer og fagkoordinator på Bachelorprojektet: Kasper Bering Liisberg Fagkoordinatorer: Organisatorisk læring gennem kommunikation og intervention: Tine Johansen Kommunikationsplanlægning: Anne Blåbjerg? Fagets videnskabsteori Helle Karoff Sekretær Karin Jensen Modulbeskrivelse Modultitel, ECTS-angivelse og STADS-kode Bachelorprojekt: " Organisationskommunikation og medier kultur, marked og offentlighed ", "Professionel personlig kommunikation" samt "Pressearbejde, ophavsret og etik". 15 ECTS Aktivitetskode Placering 6. Semester Kommunikation Studienævn: Humanistisk Informatik Modulansvarlig Kasper Bering Liisberg Type og sprog Projektmodul på dansk Mål Formålet med Organisationskommunikation og medier kultur, marked og offentlighed er at give overblik over og indsigt i organisationskommunikation og kultur samt markedskommunikation, medier og offentlighed med henblik på at kunne analysere og bearbejde problemstillinger inden for kommunikationstilrettelæggelse og processer på metodisk reflekteret, kritisk og løsningsorienteret vis. Modulet anskuer organisationskommunikation i et integreret perspektiv, der indbefatter: Organisationsintern og -ekstern kommunikation Medieformidlet og ansigt-til-ansigt kommunikation Kommunikationsstrategier, kommunikationsteknologier og modtagere/brugere Kurset "Pressearbejde, ophavsret og etik" skal give den studerende en forståelse for de overordnede principper og regler for ophavsret og medieansvar. Kurset skal desuden give den studerende forståelse for, hvordan pressearbejde kan inddrage de journalistiske medier i organisationers strategiske kommunikation, samt give praktiske erfaringer med pressekontakt. På kurset "Professionel, personlig kommunikation" opøves den studerendes personlige fagkompetencer ift. faglig formidling i kommunikationsprofessionelle sammenhænge. Den studerende skal opnå : Viden om personlig kommunikation og formidling Praktisk erfaring i deltagerafstemt faglig formidling til en målgruppe samt at opnå færdigheder i at give og modtage en professionel konstruktiv feedback Fagindhold og begrundelse Modulet sætter relevant viden fra tidligere moduler (primært 3. semester) ind i et integreret perspektiv på organisationskommunikation med henblik på kommunikationstilrettelæggelse og -processer og giver desuden over-

4 blik over centrale teoretiske, metodiske og analytiske perspektiver på organisationskommunikation, organisationskultur, markedskommunikation, medier og offentlighed, der skal danne grundlag for metodisk refleksion i forhold til kommunikationstilrettelæggelse og processer i organisatoriske kontekster. Endelig bibringer modulet viden om nyere tendenser og anvendt forskning på ovennævnte felter. Formålet understøtter læringsmålet om viden om teori, metode og praksis, idet der lægges vægt på den studerendes færdigheder og kompetencer inden for analyse, planlægning, kritik og formidling. Omfang og forventning I løbet af kurset "Organisationskommunikation og medier kultur, marked og offentlighed" første gang genopfriskes organisationsteoriens grundbegreber omkring organisationskultur og kommunikation, men derfra bygger vi videre på de organisationsteoretiske grundsten der primært blev lagt på 3. semester. Vi vil derfor bevæge os ind på områder som strategisk kommunikation i en mere overordnet/teoretisk forstand og blande teori og øvelse i forhold til risiko-/krisekommunikation. I forlængelse heraf vil vi beskæftige os med markedskommunikative tiltag som branding og pr. Der afsluttes med en kursusrække om Public Affairs og lobbyisme, mens emner som; beslutningsprocesser i bureaukratiske organisationer, tvetydighed og kontrol i flade organisationer, netværk rygter og magt samt troværdighed og politisk kommunikation løbende vil blive gennemgået. Første del af kurset "Pressearbejde, ophavsret og etik i organisationskommunikation" gennemgår de overordnede principper og regler for ophavsret og medieansvar med inddragelse af eksempler fra praksis. Desuden introduceres til presseetiske problemstillinger af relevans for organisationskommunikation. Anden del af kurset introducerer til journalistiske arbejdsmetoder, nyhedskriterier og redaktionelle prioriteringer, som er relevante for organisationskommunikation, samt giver praktiske erfaringer med pressekontakt. I "Professionel personlig kommunikation" er der fokus på professionel personlig kommunikation som et samspil mellem formidler, modtager og kontekst med den studerendes kommunikative kompetencer som det centrale omdrejningspunkt. Undervisningsformen vil være aktiverende med, diskussion, gruppearbejde, øvelser og klyngeundervisning. der er afsat 17 x 2 timers forelæsning og 4 x 2 timers klynge. Modulet kræver derfor en betydelig og forberedelsesog læseindsats af de studerende. Der vil til første undervisningsgang blive undervist efter grundbogen fra faget "Organisatorisk læring gennem kommunikation og intervention": Dag Ingvar Jacobsen og Jan Thorsvik (2008): " Hvordan organisationer fungerer - Indføring i organisation og ledelse" 2. oplag Hans Reitzel, ISBN: De øvrige organisationskommunikative tekster vil fortløbende blive uploaded på Moodle. Deltagere Studerende på Kommunikation 6. semester AAU-cph. Deltagerforudsætninger Temarammen på 6. semester er kommunikationsplanlægning og kommunikationsprocesser i organisationskommunikation. Der er langt hen af vejen lagt op til at undervisningen baserer sig på 3. semesters temaer og vil derfor være en udbygning af de kommunikative og teoretiske klodser fra dette semester. Modulaktiviteter: "Organisationskommunikation og medier kultur, marked og offentlighed" Undervisning ved KBL: 1. Organisationskultur og kommunikation (recap.) Første gang genopfrisker vi en lang række organisatoriske og til organisationskommunikations hørende begreber som blev introduceret på 3. semester. Vi skal således igen introduceres til organisationsteoriens udviklingslinjer og de forskellige hovedstrømninger i opfattelsen af hvad organisation er og hvordan den kan forstås. Vi skal desuden arbejde med seks kernebegreber som teoretikere bygger på når de konstruerer teorier om organisationer: Omgivelser, strategi, teknologi, social struktur, kultur og fysisk struktur. Dag Ingvar Jacobsen og Jan Thorsvik (2008): " Hvordan organisationer fungerer - Indføring i organisation og ledelse" 2. oplag Hans Reitzel, ISBN: Kap. 2 og Opadgående kommunikation og beslutningsprocesser i bureaukratiske organisationer. Med fokus på bottom-up processer i den kommunikative proces i organisationer opridses nogen af fordelene og ulemperne ved opadgående kommunikation fra medarbejdere til ledelse i en organisation. Vi skal forsøge at give en karakteristik af de overordnede og de underordnedes roller og en karakteristik af strukturen i det kommunikative indhold. Afslutningsvis ser vi på konsekvenserne af manglende opadgående kommunikation eksemplificeret ved FBI rolle forud for angrebene d. 11/9. Tourish, D & Hargie O. (2004): "Motivating critical upward communication: A key challenge for management decision making", in Tourish & Hargie (eds) Key Issues in organizational communication,

5 Routlegde Glauser M.J. (1984): "Upward information Flow in Organizations: Review and Conceptual Analysis", Human Relations 37(8): pp Case: Mouton, N (2011): "Communication failures in the Federal Bureau of Investigation prior to 9/11". 3. Værdier, strategisk tvetydighed og kontrol i flade organisationer Vi ser på hvordan en organisation kan bevæge sig fra hierarki til værdibaseret selvledelse og hvordan egenkontrol kan udvikle sig til rationelle normative regler. Vi ser desuden på begrebet strategisk tvetydigheds tolkningspotentiale i forhold til mulighederne for at fremme forskelligheder, bevare positioner, fostre fornægtelse samt evnen til facilitering af organisationsændringer. Barker J.R. (1993) Tightening the Iron Cage: "Concertive Control in Self-Managing Teams", Administrative Science Quarterly 38(3). pp Eisenberg, E. M. (1984): "Ambiguity as strategy in organizational communication", Communication Monographs, Volume 51. Case: Oticon, div. artikler på Moodle. 4. Netværk rygter og magt. Hovedparten af alt arbejde i en organisation er kommunikativ og foregår primært gennem personlig kontakt. Hvordan kan ledelsen anvende disse uformelle netværk bedre? Et bud er ved at fokusere på den enkelte medarbejders evner som bindeled. Herunder ser vi således også på sladder og rygters påvirkning i forhold til magtbalancen på en arbejdsplads. Cross, R. & Prusak L. (2002): "The People who make organizations go - or stop" Harvard Business Review, 80(6). Kurland, N.B. & Pelled L.H. (2000): "Passing the Word: Toward a Model of Gossip and Power in the Workplace", The Academy of Management Review, 25(2), P Troværdighed og politisk kommunikation Vi ser på i hvilken grad politikerne og deres kommunikationsmedarbejdere benytter sig af spin og andre kommunikative greb for at fremme egne interesser og samtidig undergrave troværdighed hos politiske modstandere. Forelæsningen lægger sig op ad Mette Maries forelæsninger om krisekommunikation samt Mikkel Eskjærs ditto om public affairs. Kjær Hansen, J. O. (2004). I andres brød. Håndbog om informationsjournalistik, virksomhedskommunikation og public relations (1. udgave). Århus: Ajour pp Sarup, T. S. (2004). "Spindoktori hvad er det, og findes det i Danmark." In M. Femø Nielsen (red.), Spin, selvfremstilling og samfund (1. udgave). Frederiksberg: Samfundslitteratur, ISBN: Lund, A. K., & Petersen, H. (2001). "Troværdighed image, identitet og ethos". In Det sku' vær' så godt. Organisationskommunikation - cases og konsekvenser (2. oplag, pp ). Frederiksberg: Samfundslitteratur. Undervisning ved Peter Aallingham: 1. Markedskommunikation - medie og kontekst. I kort forstand er markedskommunikation udveksling af information mellem aktører (producenter og konsumenter), som ikke nødvendigvis er i fysisk kontakt med hinanden. Informationsudvekslingen har forskellige former. I denne kursusgang tages et overblik over markedskommunikationens grundvilkår og former. Desuden inddrages forskellige teorier, der spiller og har spillet en afgørende rolle for og i markedskommunikationens udvikling. Frandsen, Finn m.fl. (2009): International markedskommunikation, Systime, kap. 1 og 2. Klein, Naomi (2001): No Logo: mærkerne, magten, modstanden. Århus: Klim, kap. 1. M Torp, Simon (2008): Integreret markedskommunikation. In Eiberg, m.fl M Torp, Simon (2008): Monofon, polyfon og jazzet integreret markedskommunikation. In Eiberg m.fl M Supplerende litteratur. Allingham, Peter. (1997): Marketing og semiotik. In Jørgensen, K. Gall (red.): Anvendt semiotik. København: Gyldendal. Christensen, Lars T. (1994): Markedskommunikation som organiseringsmåde. København: Akademisk Forlag. Dahl, Henrik & Claus Buhl (1993): Marketing & semiotik. København: Akademisk Forlag. Eiberg, Kristian. m. fl. (red.) (2008): Integreret markedskommunikation. København: Samfundslitteratur. Helder, Jørn & Leif Pjetursson (1999): Modtageren som medproducent nye tendenser i virksomhedskommunikation. København: Samfundslitteratur. Sepstrup, Preben & Pernille Fruensgaard (2010): kommunikationsplanlægning- og kampagneplanlæg-

6 ning. København: Academica. 2. Integreret perspektiv i organisationer lokalt og globalt. I denne kursusgang tages et overblik over organisationsidentiteters forvaltning i et udvidet perspektiv, der bygger på undervisningsindslag fra især 3. semester om organisationel identitet. Således inddrages forhold omkring identitetens udfoldelse i designmæssige, rumlige og mediemæssige dimensioner, der spiller en afgørende rolle, når det gælder om at skabe de oplevelsesmæssige rammer, der anses for at være afgørende for moderne organisationers kommunikation kommercielle såvel som ikke-kommercielle organisationer. Finn Frandsen, m.fl. (red.) (2005): Den kommunikerende kommune. Gylling: Børsens Forlag. (uddrag). M Van Ham, Peter (2010): Place Branding and Globalization. The Media is the Message? In Chouliaraki and Morsing M Supplerende litteratur. Anholt, Simon (2010): Place Branding. Basingstoke : Palgrave Macmillan. Chouliaraki, Lilie and Mette Morsing (eds.) (2010): Media, Organizations and Identity. Great Britain and New York: Palgrave Macmillan. Dehs, Jørgen (2012): Det autentiske. Fortællinger om nutidens kunstgreb. Gyllingnæs: Forlaget Vandkunsten. Ericson, Staffan & Kristina Riegert (2010): Media Houses. Architecture, Media, and the Production of Centrality. New York, Washngton, D.C./Baltmore, Bern, Frankfurt, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford: Peter Lang. Raahauge, Kirsten Marie, Robert Gassner og Peter Allingham (2011): Rumperception mellem tid og uforudsigelighed. In Ahnfeldt-Mollerup, Merete og Nicolai Rostrup (red.): Percipio II: praksis. København: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Gilmore, James H. & B. Joseph Pine II (2007): Authenticity. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press. Therkelsen, Annette (2006): Destinationsbranding kan det lade sig gøre? Aalborg: TRUprogress. Undervisning ved Mette Marie Roslyng: 1. Kommunikation, krise og offentlighed Dette kursus antager en bred tilgang til samspillet mellem kommunikation, krise og offentlighed. Der tages udgangspunkt i en organisationsstrategisk opfattelse af krise, men denne tilgang nuanceres og diskuteres udfra en diskursiv tilgang til forholdet mellem strategi og krise. Dette forhold har konsekvenser for kommunikationens rolle og betydning i det offentlige rum. Kurset vil desuden sætte de studerende i stand til at vurdere, hvordan de forskellige konceptualiseringer af forholdet mellem kommunikation, krise og offentlighed har betydning i et konkret forskningsprojekt om krisekommunikation. T. Coombs (2012), Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding, (3 rd Ed), Sage Publications, Chapter 1: pp W. Johansen og F. Frandsen (2007), Krisekommunikation. Når virksomhedens image og omdømme er truet, Samfundslitteratur, pp : Risikokommunikation Et stigende fokus på risiko- og videnskommunikation i både offentligt og privat regi rejser spørgsmål om tillid, videnskabelig usikkerhed og om divergerende risikoopfattelser. Kurset bygger videre på de studerendes viden om risikokommunikation fra tidligere semestre. Der inddrages en kritisk diskussion af risikobegrebet med henblik på at forstå, hvordan forskellige opfattelser af risiko kommunikeres og diskuteres i medierne. På baggrund heraf diskuteres risiko- og videnskommunikation som en politisk og magtbetinget aktivitet. J.R. Cox (2012): Environmental Communication and the Public Sphere, : Chap. 12, pp : moodle tekst M. G. Morgan et al (2002), Risk Communication. A Mental Model Approach, Cambridge University Press: Chapter 1: Introduction, pp. 1-18: moodle tekst U. Beck (1997), Risikosamfundet paa vej mod en ny modernitet, Hans Reitzels Forlag: Kap. 2: moodle tekst Supplerende litteratur: P. Taylor-Gooby and J.O. Zinn (2006): Current Directions in Risk Research: New Developments in Psychology and Sociology, in Risk Analysis, 26(2), pp W. Leiss and D. Powell (2004), Mad Cows and Mother s Milk. The Perils of Poor Risk Communication, 2nd ed., McGill-Queen s University Press: Chapter 2: A Diagnisis for Risk Communication Failures, pp

7 3. Risiko og mediestrategier (Klynge) I denne øvelse arbejder vi med, hvordan risiko- og krisekommunikationen kommer til udtryk og debatteres i det offentlige rum (herunder i traditionelle og nye medier). Med fokus på udvalgte medier arbejder vi med analyser af forskellige typer af risici og kriser. Der kan f.eks. blive mulighed for at fokusere på, hvordan organisationers eksterne (krise) kommunikation udtrykkes og medieres i den offentlige debat, mediers og organisationers brug af ekspertkommunikation, konflikter over risiko, tillidsbegreber og disses relevans i medierne. N. Mik-Meyer (2009), Sundhedsstoffet: risiko, ansvar og skyld, i A. B. Lund et al (eds), Hvor kommer nyhederne fra: Dem journalistiske fødekæde i Danmark før og nu, Kbh: Ajour. S. Allen (2002), Media, Risk and Science, Open University Press, pp N. Pidgeon et al (2003), The Social Amplification of Risk, Cambridge University Press, Chap 1 Public affairs Undervisning ved???: NB. Der arbejdes på en underviser og dermed også fagligt indhold. Modulaktiviteter: "Professionel, personlig kommunikation" undervisning ved? NB. Der arbejdes fra nyansat undervisers side på det faglige indhold. Modulaktiviteter "Pressearbejde, ophavsret og etik" Undervisning ved Bolette Blaagaard (BB) og Kasper Bering Liisberg (KBL) 1. Ophavsret og presseskik og ansvar (BB) Første del af kurset gennemgår de overordnede principper og regler for ophavsret og medieansvar med inddragelse af eksempler fra praksis. Desuden introduceres til presseetiske problemstillinger af relevans for organisationskommunikation. Frøbert, Knud Aage: Massemediernes frihed og ansvar, Akademisk Forlag 1999, pp , pp Supplerende: Ess, Charles: Digital Media Ethics, Polity 2009, pp Lund, Anker Brink: Den redigerende Magt, Aarhus Universitetsforlag 2002, pp Etik redigerende og relationel (BB) Kieran, Matthew Objectivity, impartiality and good journalism i Kieran (red): Media Ethics, Routledge 1998, pp Bell, Martin The journalism of attachment i Kieran (red): Media Ethics, Routledge 1998, pp Supplerende: Carter, Cynthia & Allan, Stuart: If it bleeds it leads i Ethics and Media Culture, Focal Press 2005, pp Bourdieu, Pierre, Om TV og journalistikkens magt, Tiderne Skifter 1998, pp Øvelser (tbc) Inspiration i Charles Ess Digital Media Ethics og 3. Journalistiske arbejdsmetoder, nyhedskriterier og redaktionelle prioriteringer (KBL) Anden del af kurset introducerer til journalistiske arbejdsmetoder, nyhedskriterier og redaktionelle prioriteringer, som er relevante for organisationskommunikation, samt giver praktiske erfaringer med pressekontakt. Kvetny, Peter (1999): Medierne som strategisk interessentgruppe, In Helder, Jørn A. (red): "Modtageren som medproducent - nye tendenser i virksomhedskommunikation", Samfundslitteratur Frederiksen, Søren Marquardt (2009): "Få det fortalt - sådan skriver du gode pressemeddelelser" Gyldendal Business, pp Eksamen Er en ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve i Bachelorprojekt: Kommunikationstilrettelæggelse og - processer. Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Sidetal: Projektrapporten skal være på højst 20 sider pr. studerende, dog højst 30 sider ved individuelle projek-

8 ter. Resume: Der udarbejdes et resume på dansk. Resumeet skal være på mindst én og højst to sider. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet. Normeret prøvetid: 30 min. ved 1 studerende og maks. 2 timer ved gruppe. Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Eksamenspræstationen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet. Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede projektrapport. De studieelementer, der ligger til grund for prøven, har en vægt på 15 ECTS-point Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med få eller uvæsentlige mangler. Der arbejdes på at finde en dato for aflevering af projektrapporten. Denne dato vil også eksamensplanen offentliggøres via Moodle. *** modulbeskrivelser udarbejdes for hele moduler (ikke dele heraf), og repræsenterer dermed en given STADS-aktivitetskode. Modulerne udarbejdes særskilt og gengives fuldstændig i Moodle.

9 Modultitel, ECTS-angivelse og STADS-kode Dansk og engelsk titel Organisationslæring gennem kommunikation og intervention 5 ECTS Aktivitetskode Placering 6. Semester Kommunikation Studienævn: Humanistisk Informatik Modulansvarlig Tine Johansen Type og sprog Studiefagsmodul på dansk Mål Mal Den studerende skal gennem modulet opn Viden om: organisatorisk læring og hvordan denne læring understøttes via kommunikativ intervention. organisationskommunikation i lyset af intervention. kommunikationsteori og -analyse. interventionsmetoder i relation til udvikling af kontekstafhængig organisatorisk læring og kommunikative processer. sammenhængen mellem læring, kommunikation, intervention og organisation. Færdigheder i: at analysere konkrete udviklingsforl b i organisationer med henblik p læring. at analysere de kommunikative aspekter af arbejdet med at praktisere læringsprocesser i organisationer. at reflektere over valg/anvendelse af interventionsformer, lærings- og kommunikationsteori/-analyse til at planlægge og gennemføre lærings- og udviklingsprocesser i organisationer. Kompetencer til: at analysere, planlægge, gennemføre og evaluere lærings- og udviklingsforløb i organisationer at udvælge interventionsmetoder i relation til en given kontekst at interagere professionelt med rekvirenten i forbindelse med gennemførelse af organisatoriske lærings- og udviklingsforløb. Dette kan efter studienævnets afgørelse suppleres med Nedenstående skitse viser, hvordan mål, viden og kompetencer er tænkt ind i undervisningen. Grundlæggende er målene tænkt ind i alle undervisningsgangene SÅ nedenstående viser kun, hvad der særligt er i fokus.

10 Fagindhold og begrundelse Valgfrit fag B 5 ECTS Kurset i Organisatorisk læring gennem kommunikation og intervention er en del af et studiefagsmodul på 6. semester. Formålet med undervisningen er, at du som studerende opnår teoretisk viden, analytisk indsigt og praktiske kompetencer med kommunikation og intervention i organisationer. I løbet af kurset vil du opnå viden om organisatorisk læring og om forskellige interventionsmetoder i teori og praksis. Desuden vil du opnå kompetence til at analysere interpersonel kommunikation i en organisation og opnå kendskab og erfaring med at praktisere konsulentrollen. Det samlede kursusforløb er en blanding af forelæsninger, øvelser og workshops. I de to workshopsgange vil du blive præsenteret for og prøve kræfter med to læringsspil, som bruges til at skabe organisatorisk udvikling. Workshopaktiviteterne har generelt fokus på praksisrelaterede problemstillinger, som sættes i forhold til de tekster, der er læst til den enkelte kursusgang. Formålet med de enkelte workshops er at træne og reflektere over konsulentrollen og hvordan man kan omsætte og anvende de teoretiskeperspektiver til at skabe foran-

11 dring og læring i en organisationskontekst. Omfang og forventning 20 K timer Fordelt på: 1) En introforelæsning 2 F 2) 2 X workshops 3) En forelæsning kombineret med øvelse 2F / 2Ø 4) En afsluttende forelæsning med øvelse 2F / 2 Ø Der vil blive lagt vægt på en høj grad af deltager involvering. Blandt andet vil omdrejningspunktet i de to workshop være brugen af læringsspil til organisatorisk forandring og kommunikations træning i organisationer. Deltagere Studerende på Kommunikation 6. semester AAU-cph. Deltagerforudsætninger Temarammen på 6. semester er kommunikationsplanlægning og kommunikationsprocesser i organisationskommunikation. Der er langt hen af vejen lagt op til at undervisningen baserer sig på 3. semesters temaer og vil derfor være en udbygning af de kommunikative og teoretiske klodser fra dette semester. Titler, manchetter og litteratur 1) Introduktion Organisatorisk læring, kommunikation og intervention V. Tine Johansen Denne undervisningsgang introducerer til organisatorisk læring og forskellige perspektiver på intervention i organisationer. Formålet med forelæsningen er at præsentere forskellige skoler indenfor organisatorisk læring og at forstå og diskutere begrebet intervention. Denne gang vil lægge den teoretiske ramme, som der trækkes på og arbejdes videre med i resten af kurset. Det er derfor vigtigt, at du får læst teksterne grundigt brug evt. Den vedhæftede læseguide. Når du læser til dagens forelæsning, kan du med fordel læse efter; Hvordan forstår teksten læring? Eller hvilke forskellige perspektiver på læring kommer frem i teksten? Litteratur (ikke helt endelig) Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2008). 'læring og innovation' i Hvordan organisationer fungerer. Indføring i organisation og ledelse. København: Hans Reitzels Forlag. s Sauquet, A. (2004). Learning in Organizations: Schools of Thought and Current Challenges. In J. J. Boonstra(Ed.), Dynamics of Organizational Change and Learning (pp ). West Sussex, UK: John Wiley & Sons. Senge, P. (2010). Den femte disciplin Den lærende organisations teori og praksis. P KLiM Lave og Wenger (vender tilbage med tekst) 2) Intervention gennem kommunikation V. Mette Semey Denne undervisningsgang handler om hvordan man kan understøtte læring på arbejdspladser ud fra en soci-

12 alkonstruktionistisk vinkel, hvor det er kvaliteten af den relation der skabes, der er i fokus. Ud fra en gennemgang og refleksion af det kommunikative som en paradigmatisk indfaldsvinkel til at arbejde med forandringer i organisationer (Kenneth Gergen og Barnett Pearce), vil jeg fortælle om, hvordan jeg arbejder med samtaler som interventorisk metode i mit daglige arbejde og hvordan man som kommunikationsfaglig kan bruge sin viden om forskellige paradigmer (fx paradigmer der rummer/ikke rummer ideen om magt) til at sætte retning for de forandringer man ønsker skal ske. Litteratur Der vil blive læst en tekst af Gergen og en af Pearce de endelige tekster kommer på senere. 3) Et ledelsesperspektiv på organisationsudvikling - 6styles (Workshop 1) Denne workshop sætter fokus udviklingen af lederen gennem lederens kommunikative repertoire. Her ses på ledelseskommunikation knyttet til at udvikle medarbejdere og organisationer med henblik på at se ledelse af udvikling som en vedvarende proces. I den forbindelse vil vi arbejde med et spil som er bygget til at træne ledere i deres kommunikative repertoire. Spillet vil blive brugt som case og sat ind i en kritisk ramme, hvor vi både ser på spillets muligheder, men også reflekterer over de begrænsninger, der ligger i at tænke organisationsudvikling som ledelsesudvikling. Denne workshop er sammen med faget Virksomhedsledelse Litteratur Mintzberg, H. (1995). The manager's job: Folklore and fact. In D. A. Kolb, J. S. Osland & I. M. Rubin (Eds.), The Organizational Behavior Reader (6 ed., pp ). NJ: Prentice Hall. Goleman, D. (2000). Leadership that gets results. Harvard Business Review, 78(2), Strøier, V. (2012). Konsulenten grønspættebog. Dansk erhvervspsykologisk forlag s ) Læring og organisationsudvikling gennem et kommunikationskoncept (Workshop 2) V. Tine Johansen og Thomas Duus Henriksen Denne undervisningsgang sætter fokus på praktiske problematikker omkring udviklingen af konsulentredskaber til offentlig kommunikation og den organisatoriske læreproces omkring implementering. Undervisningen tager udgangspunkt i læringskonceptet Public Professional. Litteratur Harpelund (2012). Organisationspsykologien på spil Gadget eller powertools? i tidsskrift for erhvervspsykolog vol 10 nr. 4. Johansen, T., og Kongsgaard, L. (2012). Faglighed I borgersamarbejdet kommunikationsstile som eksempel. I Tidsskrift for erhvervspsykologi vol 10 nr. 3. Dansk psykologisk forlag. Nonaka, I. (1994). A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. Organization Science, 5(1), Supplerende Weick, K. E., & Ashford, S. J. (2005). Learning in Organizations. In F. M. Jablin & L. L. Putnam (Eds.), The New

13 Handbook of Organizational Communication. California: SAGE. 5) Et krtisk perspektiv: SILO - At arbejde med organisatorisk læring og opsamling Tine Johansen Denne undervisningsgang sætter fokus på de etiske dilemmaer, som er forbundet med organisatorisk læring. Her introduceres til forskellige kritiske perspektiver på intervention, læring og udvikling. Undervisningen vil tage udgangspunkt i en konkret case hvor der er arbejdet med at skabe mere samarbejde på tværs af faggrupper. Derudover bliver der samlet op på undervisningen og introduceret til eksamensopgaven. Litteratur Human Resource Management, in Ackroyd S., & al. (eds.) the Oxford Handbook of Work and Organization, Oxford University Press Der kommer to tekster mere, den ene er et kritisk case studie, den anden handler om silodannelse i organisationer. Eksamen En intern skriftlig prøve. Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvare det, eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgaven besvares individuelt og må max. Være 10 sider. Eksamenspræstationen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen *** modulbeskrivelser udarbejdes for hele moduler (ikke dele heraf), og repræsenterer dermed en given STADS-aktivitetskode. Modulerne udarbejdes særskilt og gengives fuldstændig i Moodle.

Semesterbeskrivelse, Humanistisk Informatik, 6. semester Kommunikation

Semesterbeskrivelse, Humanistisk Informatik, 6. semester Kommunikation Semesterbeskrivelse, Humanistisk Informatik, 6. semester Kommunikation Oplysninger om semesteret Skole: Studienævn: Studieordning: Semesterkode & studieordningskode: CAT Studienævnet for Humanistisk Informatik.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 4 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 4 1

Læs mere

Semesterbeskrivelse. Humanistisk Informatik, 4. semester

Semesterbeskrivelse. Humanistisk Informatik, 4. semester Semesterbeskrivelse Humanistisk Informatik, 4. semester Oplysninger om semesteret Skole: Studienævn: Studieordning: Semesterkode & studieordningskode: CAT Studienævnet for Humanistisk Informatik. Studieordningen

Læs mere

Cand.merc. i Human Resource Management (HRM) 2014-2015

Cand.merc. i Human Resource Management (HRM) 2014-2015 Cand.merc. i Human Resource Management (HRM) 2014-2015 Faglige forudsætninger Der forudsættes viden inden for de forskellige erhvervsøkonomiske discipliner svarende til en bestået HAuddannelse. Undervisere:

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING. for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi. HA(psyk.) Handelshøjskolen i København

STUDIEORDNING. for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi. HA(psyk.) Handelshøjskolen i København STUDIEORDNING for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi HA(psyk.) Handelshøjskolen i København 2009 I henhold til 67, stk. 2 og 5, i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævn for Datalogi Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelig Fakultet Aalborg Universitet September 2015 Campus: Aalborg

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Master i offentlig administration (MPA) Aalborg Universitet

Studieordning for Master i offentlig administration (MPA) Aalborg Universitet Studieordning for Master i offentlig administration (MPA) Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2013 Redigeret juni 2014 og april 2015 J.nr. 2015-422-00656 Denne studieordning gælder for MPA linjerne:

Læs mere

BACHELOR HUMANISTISK INFORMATIK, KOMMUNIKATION 2013 AALBORG UNIVERSITET VEJLEDER: RASMUS GRØN GRUPPE 22 CHRISTINA A.S. NIELSEN HENRIETTE K.

BACHELOR HUMANISTISK INFORMATIK, KOMMUNIKATION 2013 AALBORG UNIVERSITET VEJLEDER: RASMUS GRØN GRUPPE 22 CHRISTINA A.S. NIELSEN HENRIETTE K. KOMMUNIKATIONSDESIGN FOR AT FAÅ UNGE UNIVERSITETSSTUDERENDE TIL AT GAÅ REGELMÆSSIGT TIL TANDLÆGE BACHELOR HUMANISTISK INFORMATIK, KOMMUNIKATION 2013 AALBORG UNIVERSITET VEJLEDER: RASMUS GRØN GRUPPE 22

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bachelor i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for uddannelsen til bachelor i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for uddannelsen til bachelor i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole, august 2008 1 Indholdsfortegnelse Forord...4 Formål og kompetenceprofil...5 Den faglige kompetence...5

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Anmodning om lektorbedømmelse

Anmodning om lektorbedømmelse Anmodning om lektorbedømmelse Anmodningen er skrevet af Ines Geishauser Adresse: Silkeborggade 5,5.th. 2100 København Ø Telefon: 72690561 E-mail: ing@ucn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Historisk

Læs mere

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET HD Mod til mere Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS HD Mod til mere Velkommen 2 HD-uddannelse ved Aarhus BSS HD er en videregående erhvervsøkonomisk

Læs mere

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

!"##"$#"%"&"'()*%+,&%&-'."&)/"%))0,&%"1(),/"&21."#(")1+)3-,'-1)41'5)

!##$#%&'()*%+,&%&-'.&)/%))0,&%1(),/&21.#()1+)3-,'-1)41'5) !"##"$#"%"&"'(*%+,&%&-'."&/"%0,&%"1(,/"&21."#("1+3-,'-141'5 31.67"%"#("(8,.$"%1&9":%"&5,$$*'-512-,' ;,#%6!7!?!

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Læringsmål Formålet med kurset i PR er at gøre de studerende i stand til:

Kursusbeskrivelse. Læringsmål Formålet med kurset i PR er at gøre de studerende i stand til: STRATEGISK PR ORGANISATIONERS ARBEJDE MED PUBLIC RELATIONS Kandidatkursus, Roskilde Universitet, Efterår 2014 Underviser: Anders Dybdal, chefrådgiver Operate A/S og ekstern lektor RUC Kursusbeskrivelse

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG ORGANISATIONSKOMMUNIKATION. Copenhagen Business School, Handelshøjskolen

BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG ORGANISATIONSKOMMUNIKATION. Copenhagen Business School, Handelshøjskolen STUDIEORDNING BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG ORGANISATIONSKOMMUNIKATION Copenhagen Business School, Handelshøjskolen I henhold til 67, stk. 2 og 5, i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor-

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING 2011 BACHELORUDDANNELSEN SLAGELSE

STUDIEORDNING 2011 BACHELORUDDANNELSEN SLAGELSE STUDIEORDNING 2011 Professionsbachelor i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation BACHELORUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, SOM HØRER UNDER

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

VÆRDIKOMMUNIKATION -branding på tekstplan

VÆRDIKOMMUNIKATION -branding på tekstplan VÆRDIKOMMUNIKATION -branding på tekstplan Hvordan man sikrer, at virksomhedens skriftlige kommunikation understøtter virksomhedens brand og centrale værdier Cand.ling.merc.-speciale Handelshøjskolen i

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

PRØVEN I TEORETISK PÆDAGOGIKUM. mandag den 13. maj til tirsdag 21. maj 2013

PRØVEN I TEORETISK PÆDAGOGIKUM. mandag den 13. maj til tirsdag 21. maj 2013 PRØVEN I TEORETISK PÆDAGOGIKUM mandag den 13. maj til tirsdag 21. maj 2013 Ved opgaveperiodens udløb afleveres opgavebesvarelsen i tre eksemplarer på ansættelsesskolen. På baggrund af ministeriets udmelding

Læs mere