Semesterbeskrivelse for 6. semester Kommunikation Forår 2014 ved Aalborg Universitet - København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Semesterbeskrivelse for 6. semester Kommunikation Forår 2014 ved Aalborg Universitet - København"

Transkript

1 Semesterbeskrivelse for 6. semester Kommunikation Forår 2014 ved Aalborg Universitet - København Semesterbeskrivelse** Oplysninger om semesteret Skole: AAU-Cph Studienævn: Humanistisk Informatik Studieordning: BA2010 Semesterkode og studieordningskode: Kommunikation F2014 Semesterets temaramme Temarammen for 6. semester Kommunikation er kommunikationsplanlægning og kommunikationsprocesser i organisationskommunikation. Semestret anlægger et integreret perspektiv på organisationskommunikation, hvor den studerende har mulighed for at tone sit studium via projektarbejde og valg af studiefag og valgfag. Semestret bygger i forhold til organisationskommunikation især videre på 2. semester om kommunikationsprocesser, 3. semester om kommunikation og strategi og 4. semester om kommunikation og individ, men ligger også i forlængelse af undervisning i kommunikationsprodukter og medieteknologier. Semestret udmærker sig i forhold til de foregående semestre ved at de studerende i projektarbejdet skal forvalte en bredere vifte af kompetencer og forholde sig til kommunikative problemstillinger i en større helhed, inklusive analyse og kommunikationstilrettelæggelse, intern og ekstern kommunikation samt ansigt-til-ansigt kommunikation og medieformidlet kommunikation i nyere og ældre medier. Perspektivet er således blevet udvidet i forhold til de foregående semestre og temarammer. Projektarbejdet på semestret har typisk et samarbejde med en faktisk organisation og dennes kommunikationsudfordringer som omdrejningspunkt. Projektet orienterer sig mod en analytisk baseret kommunikationstilrettelæggelse for denne organisation, det være sig i form af interventionsprocesser for den interne kommunikation eller planlægning af kommunikationsindsatser over for eksterne modtagere, brugere eller samarbejdspartnere eller en kombination af begge dele. Projektarbejde kan tilsvarende have fokus på kommunikationsprodukter eller kommunikationsprocesser eller på samspillet mellem dem. Projektarbejde skal kombinere det metodisk reflekterede og teoretisk informerede med det løsningsorienterede. Semesterets organisering og forløb Der afholdes følgende kurser specifikt for 6. semester kommunikation: Organisationskommunikation og medier kultur, marked og offentlighed (del af projektmodul) Professionel personlig kommunikation (del af projektmodul) Pressearbejde, ophavsret og etik i organisationskommunikation (del af projektmodul) Organisatorisk læring gennem kommunikation og intervention (studiefagsmodul) Kommunikationsplanlægning (studiefagsmodul) Fagets videnskabsteori (obligatorisk studiefagsmodul) Desuden udbydes der følgende fag på tværs af bacheloruddannelsens tre specialiseringer: Effekt og evaluering (valgfagsmodul) Avanceret webdesign og analyse (valgfagsmodul) Virksomhedsledelse (valgfagsmodul) Organisationskommunikation og medier - kultur marked og offentlighed Kurset er en del af projektmodulet Bachelorprojekt: Kommunikationstilrettelæggelse og processer der samlet udgør 15 ECTS. Formål: Formålet med modulet er at give overblik over og indsigt i organisationskommunikation og kultur samt markedskommunikation, medier og offentlighed med henblik på at kunne analysere og bearbejde problemstillinger inden for kommunikationstilrettelæggelse og processer på metodisk reflekteret, kritisk og løsningsorienteret vis. Modulet anskuer organisationskommunikation i et integreret perspektiv, der indbefatter: Organisationsintern og -ekstern kommunikation Medieformidlet og ansigt-til-ansigt kommunikation Kommunikationsstrategier, kommunikationsteknologier og modtagere/brugere

2 Professionel, personlig kommunikation Kurset er en del af projektmodulet Bachelorprojekt: Kommunikationstilrettelæggelse og processer der samlet udgør 15 ECTS. Formål: Aktivitetens formål er at opøve den studerendes personlige fagkompetencer ift. faglig formidling i kommunikationsprofessionelle sammenhænge. Den studerende skal opnå : viden om personlig kommunikation og formidling praktisk erfaring i deltagerafstemt faglig formidling til en målgruppe samt at opnå færdigheder i at give og modtage en professionel konstruktiv feedback Pressearbejde, ophavsret og etik Kurset er en del af projektmodulet Bachelorprojekt: kommunikationstilrettelæggelse og processer der samlet udgør - 15 ECTS. Formål: Kurset skal give den studerende en forståelse for de overordnede principper og regler for ophavsret og medieansvar. Kurset skal desuden give den studerende forståelse for, hvordan pressearbejde kan inddrage de journalistiske medier i organisationers strategiske kommunikation, samt give praktiske erfaringer med pressekontakt. Fagets videnskabsteori Obligatorisk studiefag - 5 ECTS Formål: Videnskabsteorien handler om, hvad der gør videnskab til videnskab, om hvilke filosofiske antagelser forskellige videnskabsopfattelser baseres på. Dermed bidrager videnskabsteorien til at vi bliver bevidst om, at de valg, vi træffer i vores arbejde, bygger på en række forudsætninger som har en række konsekvenser. Vi kan ikke i situationen overskue forudsætningerne eller tænke dem igennem og har derfor brug for videnskabsteorien som en disciplin for refleksion over dem. Kurset skal rekapitulere de vigtigste videnskabsteoretiske diskussioner og bringe dem i diskussion med det arbejde, der er lavet på de foregående semestre. Der lægges således op til at lave øvelser, der tager gamle opgaver op til en fornyet refleksion: Set i bakspejlet, hvilke teoretiske antagelser blev da gjort, hvilke konsekvenser havde de og hvordan beskrives de i det videnskabsteoretiske begrebsapparat? Organisatorisk læring gennem kommunikation og intervention Studiefag A - 5 ECTS Kurset i Organisatorisk læring gennem kommunikation og intervention er en del af et studiefagsmodul på 6. semester. Formålet med undervisningen er, at du som studerende opnår teoretisk viden, analytisk indsigt og praktiske kompetencer med kommunikation og intervention i organisationer. I løbet af kurset vil du opnå viden om organisatorisk læring og om forskellige interventionsmetoder i teori og praksis. Desuden vil du opnå kompetence til at analysere interpersonel kommunikation i en organisation og opnå kendskab og erfaring med at praktisere konsulentrollen. Kommunikationsplanlægning Studiefag B - 5 ECTS Formål: Kurset har fokus på forskellige facetter og tilgange til kommunikations-planlægning og kampagneudvikling. Kurset indeholder både en teoretisk, en metodisk og en praktisk dimension. Der er derfor fokus på, hvordan den konkrete kommunikationsplanlægning kan beriges med et teoretisk og videnskabeligt udgangspunkt, samtidig med at teorier om kommunikationsplanlægning bliver afprøvet og konkretiseret i det praktiske arbejde. Herunder undersøges mulighederne for og implikationerne af at antage et strategisk perspektiv på planlægning. Samtidig undersøges forskellige nyere tendenser inden for planlægningsteori og -praksis: f.eks. negotiated brands, network communication, phronetic planning research etc. (rettes til ift. Sarah og Martins perspektiver*) Kurset vil beskæftige sig med kommunikation både i den kommercielle og ikke-kommercielle sektor, og der bliver mulighed for at arbejde med eksempler fra både offentlige og private kommunikationsaktører. I løbet af de tilhørende øvelsestimer, får de studerende mulighed for at arbejde med strategier for et selvvalgt kommunikationskoncept med henblik på at opbygge deres viden om forskellige centrale elementer i den kommunikative planlægningsproces. Der bliver mulighed for at arbejde med konceptudvikling, modtager- og bru-

3 geranalyse og mediestrategi med henblik på at skabe en sammenhængende strategisk plan for det valgte kommunikationskoncept. Virksomhedsledelse Valgfagsmodul (1 af 3 på tværs af årgangen) - 5 ECTS Kurset kører over temadage og en gæsteforelæsning, hvor vi undervejs skal stifte bekendtskab med forskellige tilgange til at bedrive ledelse. Semesterkoordinator og sekretariatsdækning Ankerlærer og fagkoordinator på Bachelorprojektet: Kasper Bering Liisberg Fagkoordinatorer: Organisatorisk læring gennem kommunikation og intervention: Tine Johansen Kommunikationsplanlægning: Anne Blåbjerg? Fagets videnskabsteori Helle Karoff Sekretær Karin Jensen Modulbeskrivelse Modultitel, ECTS-angivelse og STADS-kode Bachelorprojekt: " Organisationskommunikation og medier kultur, marked og offentlighed ", "Professionel personlig kommunikation" samt "Pressearbejde, ophavsret og etik". 15 ECTS Aktivitetskode Placering 6. Semester Kommunikation Studienævn: Humanistisk Informatik Modulansvarlig Kasper Bering Liisberg Type og sprog Projektmodul på dansk Mål Formålet med Organisationskommunikation og medier kultur, marked og offentlighed er at give overblik over og indsigt i organisationskommunikation og kultur samt markedskommunikation, medier og offentlighed med henblik på at kunne analysere og bearbejde problemstillinger inden for kommunikationstilrettelæggelse og processer på metodisk reflekteret, kritisk og løsningsorienteret vis. Modulet anskuer organisationskommunikation i et integreret perspektiv, der indbefatter: Organisationsintern og -ekstern kommunikation Medieformidlet og ansigt-til-ansigt kommunikation Kommunikationsstrategier, kommunikationsteknologier og modtagere/brugere Kurset "Pressearbejde, ophavsret og etik" skal give den studerende en forståelse for de overordnede principper og regler for ophavsret og medieansvar. Kurset skal desuden give den studerende forståelse for, hvordan pressearbejde kan inddrage de journalistiske medier i organisationers strategiske kommunikation, samt give praktiske erfaringer med pressekontakt. På kurset "Professionel, personlig kommunikation" opøves den studerendes personlige fagkompetencer ift. faglig formidling i kommunikationsprofessionelle sammenhænge. Den studerende skal opnå : Viden om personlig kommunikation og formidling Praktisk erfaring i deltagerafstemt faglig formidling til en målgruppe samt at opnå færdigheder i at give og modtage en professionel konstruktiv feedback Fagindhold og begrundelse Modulet sætter relevant viden fra tidligere moduler (primært 3. semester) ind i et integreret perspektiv på organisationskommunikation med henblik på kommunikationstilrettelæggelse og -processer og giver desuden over-

4 blik over centrale teoretiske, metodiske og analytiske perspektiver på organisationskommunikation, organisationskultur, markedskommunikation, medier og offentlighed, der skal danne grundlag for metodisk refleksion i forhold til kommunikationstilrettelæggelse og processer i organisatoriske kontekster. Endelig bibringer modulet viden om nyere tendenser og anvendt forskning på ovennævnte felter. Formålet understøtter læringsmålet om viden om teori, metode og praksis, idet der lægges vægt på den studerendes færdigheder og kompetencer inden for analyse, planlægning, kritik og formidling. Omfang og forventning I løbet af kurset "Organisationskommunikation og medier kultur, marked og offentlighed" første gang genopfriskes organisationsteoriens grundbegreber omkring organisationskultur og kommunikation, men derfra bygger vi videre på de organisationsteoretiske grundsten der primært blev lagt på 3. semester. Vi vil derfor bevæge os ind på områder som strategisk kommunikation i en mere overordnet/teoretisk forstand og blande teori og øvelse i forhold til risiko-/krisekommunikation. I forlængelse heraf vil vi beskæftige os med markedskommunikative tiltag som branding og pr. Der afsluttes med en kursusrække om Public Affairs og lobbyisme, mens emner som; beslutningsprocesser i bureaukratiske organisationer, tvetydighed og kontrol i flade organisationer, netværk rygter og magt samt troværdighed og politisk kommunikation løbende vil blive gennemgået. Første del af kurset "Pressearbejde, ophavsret og etik i organisationskommunikation" gennemgår de overordnede principper og regler for ophavsret og medieansvar med inddragelse af eksempler fra praksis. Desuden introduceres til presseetiske problemstillinger af relevans for organisationskommunikation. Anden del af kurset introducerer til journalistiske arbejdsmetoder, nyhedskriterier og redaktionelle prioriteringer, som er relevante for organisationskommunikation, samt giver praktiske erfaringer med pressekontakt. I "Professionel personlig kommunikation" er der fokus på professionel personlig kommunikation som et samspil mellem formidler, modtager og kontekst med den studerendes kommunikative kompetencer som det centrale omdrejningspunkt. Undervisningsformen vil være aktiverende med, diskussion, gruppearbejde, øvelser og klyngeundervisning. der er afsat 17 x 2 timers forelæsning og 4 x 2 timers klynge. Modulet kræver derfor en betydelig og forberedelsesog læseindsats af de studerende. Der vil til første undervisningsgang blive undervist efter grundbogen fra faget "Organisatorisk læring gennem kommunikation og intervention": Dag Ingvar Jacobsen og Jan Thorsvik (2008): " Hvordan organisationer fungerer - Indføring i organisation og ledelse" 2. oplag Hans Reitzel, ISBN: De øvrige organisationskommunikative tekster vil fortløbende blive uploaded på Moodle. Deltagere Studerende på Kommunikation 6. semester AAU-cph. Deltagerforudsætninger Temarammen på 6. semester er kommunikationsplanlægning og kommunikationsprocesser i organisationskommunikation. Der er langt hen af vejen lagt op til at undervisningen baserer sig på 3. semesters temaer og vil derfor være en udbygning af de kommunikative og teoretiske klodser fra dette semester. Modulaktiviteter: "Organisationskommunikation og medier kultur, marked og offentlighed" Undervisning ved KBL: 1. Organisationskultur og kommunikation (recap.) Første gang genopfrisker vi en lang række organisatoriske og til organisationskommunikations hørende begreber som blev introduceret på 3. semester. Vi skal således igen introduceres til organisationsteoriens udviklingslinjer og de forskellige hovedstrømninger i opfattelsen af hvad organisation er og hvordan den kan forstås. Vi skal desuden arbejde med seks kernebegreber som teoretikere bygger på når de konstruerer teorier om organisationer: Omgivelser, strategi, teknologi, social struktur, kultur og fysisk struktur. Dag Ingvar Jacobsen og Jan Thorsvik (2008): " Hvordan organisationer fungerer - Indføring i organisation og ledelse" 2. oplag Hans Reitzel, ISBN: Kap. 2 og Opadgående kommunikation og beslutningsprocesser i bureaukratiske organisationer. Med fokus på bottom-up processer i den kommunikative proces i organisationer opridses nogen af fordelene og ulemperne ved opadgående kommunikation fra medarbejdere til ledelse i en organisation. Vi skal forsøge at give en karakteristik af de overordnede og de underordnedes roller og en karakteristik af strukturen i det kommunikative indhold. Afslutningsvis ser vi på konsekvenserne af manglende opadgående kommunikation eksemplificeret ved FBI rolle forud for angrebene d. 11/9. Tourish, D & Hargie O. (2004): "Motivating critical upward communication: A key challenge for management decision making", in Tourish & Hargie (eds) Key Issues in organizational communication,

5 Routlegde Glauser M.J. (1984): "Upward information Flow in Organizations: Review and Conceptual Analysis", Human Relations 37(8): pp Case: Mouton, N (2011): "Communication failures in the Federal Bureau of Investigation prior to 9/11". 3. Værdier, strategisk tvetydighed og kontrol i flade organisationer Vi ser på hvordan en organisation kan bevæge sig fra hierarki til værdibaseret selvledelse og hvordan egenkontrol kan udvikle sig til rationelle normative regler. Vi ser desuden på begrebet strategisk tvetydigheds tolkningspotentiale i forhold til mulighederne for at fremme forskelligheder, bevare positioner, fostre fornægtelse samt evnen til facilitering af organisationsændringer. Barker J.R. (1993) Tightening the Iron Cage: "Concertive Control in Self-Managing Teams", Administrative Science Quarterly 38(3). pp Eisenberg, E. M. (1984): "Ambiguity as strategy in organizational communication", Communication Monographs, Volume 51. Case: Oticon, div. artikler på Moodle. 4. Netværk rygter og magt. Hovedparten af alt arbejde i en organisation er kommunikativ og foregår primært gennem personlig kontakt. Hvordan kan ledelsen anvende disse uformelle netværk bedre? Et bud er ved at fokusere på den enkelte medarbejders evner som bindeled. Herunder ser vi således også på sladder og rygters påvirkning i forhold til magtbalancen på en arbejdsplads. Cross, R. & Prusak L. (2002): "The People who make organizations go - or stop" Harvard Business Review, 80(6). Kurland, N.B. & Pelled L.H. (2000): "Passing the Word: Toward a Model of Gossip and Power in the Workplace", The Academy of Management Review, 25(2), P Troværdighed og politisk kommunikation Vi ser på i hvilken grad politikerne og deres kommunikationsmedarbejdere benytter sig af spin og andre kommunikative greb for at fremme egne interesser og samtidig undergrave troværdighed hos politiske modstandere. Forelæsningen lægger sig op ad Mette Maries forelæsninger om krisekommunikation samt Mikkel Eskjærs ditto om public affairs. Kjær Hansen, J. O. (2004). I andres brød. Håndbog om informationsjournalistik, virksomhedskommunikation og public relations (1. udgave). Århus: Ajour pp Sarup, T. S. (2004). "Spindoktori hvad er det, og findes det i Danmark." In M. Femø Nielsen (red.), Spin, selvfremstilling og samfund (1. udgave). Frederiksberg: Samfundslitteratur, ISBN: Lund, A. K., & Petersen, H. (2001). "Troværdighed image, identitet og ethos". In Det sku' vær' så godt. Organisationskommunikation - cases og konsekvenser (2. oplag, pp ). Frederiksberg: Samfundslitteratur. Undervisning ved Peter Aallingham: 1. Markedskommunikation - medie og kontekst. I kort forstand er markedskommunikation udveksling af information mellem aktører (producenter og konsumenter), som ikke nødvendigvis er i fysisk kontakt med hinanden. Informationsudvekslingen har forskellige former. I denne kursusgang tages et overblik over markedskommunikationens grundvilkår og former. Desuden inddrages forskellige teorier, der spiller og har spillet en afgørende rolle for og i markedskommunikationens udvikling. Frandsen, Finn m.fl. (2009): International markedskommunikation, Systime, kap. 1 og 2. Klein, Naomi (2001): No Logo: mærkerne, magten, modstanden. Århus: Klim, kap. 1. M Torp, Simon (2008): Integreret markedskommunikation. In Eiberg, m.fl M Torp, Simon (2008): Monofon, polyfon og jazzet integreret markedskommunikation. In Eiberg m.fl M Supplerende litteratur. Allingham, Peter. (1997): Marketing og semiotik. In Jørgensen, K. Gall (red.): Anvendt semiotik. København: Gyldendal. Christensen, Lars T. (1994): Markedskommunikation som organiseringsmåde. København: Akademisk Forlag. Dahl, Henrik & Claus Buhl (1993): Marketing & semiotik. København: Akademisk Forlag. Eiberg, Kristian. m. fl. (red.) (2008): Integreret markedskommunikation. København: Samfundslitteratur. Helder, Jørn & Leif Pjetursson (1999): Modtageren som medproducent nye tendenser i virksomhedskommunikation. København: Samfundslitteratur. Sepstrup, Preben & Pernille Fruensgaard (2010): kommunikationsplanlægning- og kampagneplanlæg-

6 ning. København: Academica. 2. Integreret perspektiv i organisationer lokalt og globalt. I denne kursusgang tages et overblik over organisationsidentiteters forvaltning i et udvidet perspektiv, der bygger på undervisningsindslag fra især 3. semester om organisationel identitet. Således inddrages forhold omkring identitetens udfoldelse i designmæssige, rumlige og mediemæssige dimensioner, der spiller en afgørende rolle, når det gælder om at skabe de oplevelsesmæssige rammer, der anses for at være afgørende for moderne organisationers kommunikation kommercielle såvel som ikke-kommercielle organisationer. Finn Frandsen, m.fl. (red.) (2005): Den kommunikerende kommune. Gylling: Børsens Forlag. (uddrag). M Van Ham, Peter (2010): Place Branding and Globalization. The Media is the Message? In Chouliaraki and Morsing M Supplerende litteratur. Anholt, Simon (2010): Place Branding. Basingstoke : Palgrave Macmillan. Chouliaraki, Lilie and Mette Morsing (eds.) (2010): Media, Organizations and Identity. Great Britain and New York: Palgrave Macmillan. Dehs, Jørgen (2012): Det autentiske. Fortællinger om nutidens kunstgreb. Gyllingnæs: Forlaget Vandkunsten. Ericson, Staffan & Kristina Riegert (2010): Media Houses. Architecture, Media, and the Production of Centrality. New York, Washngton, D.C./Baltmore, Bern, Frankfurt, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford: Peter Lang. Raahauge, Kirsten Marie, Robert Gassner og Peter Allingham (2011): Rumperception mellem tid og uforudsigelighed. In Ahnfeldt-Mollerup, Merete og Nicolai Rostrup (red.): Percipio II: praksis. København: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Gilmore, James H. & B. Joseph Pine II (2007): Authenticity. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press. Therkelsen, Annette (2006): Destinationsbranding kan det lade sig gøre? Aalborg: TRUprogress. Undervisning ved Mette Marie Roslyng: 1. Kommunikation, krise og offentlighed Dette kursus antager en bred tilgang til samspillet mellem kommunikation, krise og offentlighed. Der tages udgangspunkt i en organisationsstrategisk opfattelse af krise, men denne tilgang nuanceres og diskuteres udfra en diskursiv tilgang til forholdet mellem strategi og krise. Dette forhold har konsekvenser for kommunikationens rolle og betydning i det offentlige rum. Kurset vil desuden sætte de studerende i stand til at vurdere, hvordan de forskellige konceptualiseringer af forholdet mellem kommunikation, krise og offentlighed har betydning i et konkret forskningsprojekt om krisekommunikation. T. Coombs (2012), Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding, (3 rd Ed), Sage Publications, Chapter 1: pp W. Johansen og F. Frandsen (2007), Krisekommunikation. Når virksomhedens image og omdømme er truet, Samfundslitteratur, pp : Risikokommunikation Et stigende fokus på risiko- og videnskommunikation i både offentligt og privat regi rejser spørgsmål om tillid, videnskabelig usikkerhed og om divergerende risikoopfattelser. Kurset bygger videre på de studerendes viden om risikokommunikation fra tidligere semestre. Der inddrages en kritisk diskussion af risikobegrebet med henblik på at forstå, hvordan forskellige opfattelser af risiko kommunikeres og diskuteres i medierne. På baggrund heraf diskuteres risiko- og videnskommunikation som en politisk og magtbetinget aktivitet. J.R. Cox (2012): Environmental Communication and the Public Sphere, : Chap. 12, pp : moodle tekst M. G. Morgan et al (2002), Risk Communication. A Mental Model Approach, Cambridge University Press: Chapter 1: Introduction, pp. 1-18: moodle tekst U. Beck (1997), Risikosamfundet paa vej mod en ny modernitet, Hans Reitzels Forlag: Kap. 2: moodle tekst Supplerende litteratur: P. Taylor-Gooby and J.O. Zinn (2006): Current Directions in Risk Research: New Developments in Psychology and Sociology, in Risk Analysis, 26(2), pp W. Leiss and D. Powell (2004), Mad Cows and Mother s Milk. The Perils of Poor Risk Communication, 2nd ed., McGill-Queen s University Press: Chapter 2: A Diagnisis for Risk Communication Failures, pp

7 3. Risiko og mediestrategier (Klynge) I denne øvelse arbejder vi med, hvordan risiko- og krisekommunikationen kommer til udtryk og debatteres i det offentlige rum (herunder i traditionelle og nye medier). Med fokus på udvalgte medier arbejder vi med analyser af forskellige typer af risici og kriser. Der kan f.eks. blive mulighed for at fokusere på, hvordan organisationers eksterne (krise) kommunikation udtrykkes og medieres i den offentlige debat, mediers og organisationers brug af ekspertkommunikation, konflikter over risiko, tillidsbegreber og disses relevans i medierne. N. Mik-Meyer (2009), Sundhedsstoffet: risiko, ansvar og skyld, i A. B. Lund et al (eds), Hvor kommer nyhederne fra: Dem journalistiske fødekæde i Danmark før og nu, Kbh: Ajour. S. Allen (2002), Media, Risk and Science, Open University Press, pp N. Pidgeon et al (2003), The Social Amplification of Risk, Cambridge University Press, Chap 1 Public affairs Undervisning ved???: NB. Der arbejdes på en underviser og dermed også fagligt indhold. Modulaktiviteter: "Professionel, personlig kommunikation" undervisning ved? NB. Der arbejdes fra nyansat undervisers side på det faglige indhold. Modulaktiviteter "Pressearbejde, ophavsret og etik" Undervisning ved Bolette Blaagaard (BB) og Kasper Bering Liisberg (KBL) 1. Ophavsret og presseskik og ansvar (BB) Første del af kurset gennemgår de overordnede principper og regler for ophavsret og medieansvar med inddragelse af eksempler fra praksis. Desuden introduceres til presseetiske problemstillinger af relevans for organisationskommunikation. Frøbert, Knud Aage: Massemediernes frihed og ansvar, Akademisk Forlag 1999, pp , pp Supplerende: Ess, Charles: Digital Media Ethics, Polity 2009, pp Lund, Anker Brink: Den redigerende Magt, Aarhus Universitetsforlag 2002, pp Etik redigerende og relationel (BB) Kieran, Matthew Objectivity, impartiality and good journalism i Kieran (red): Media Ethics, Routledge 1998, pp Bell, Martin The journalism of attachment i Kieran (red): Media Ethics, Routledge 1998, pp Supplerende: Carter, Cynthia & Allan, Stuart: If it bleeds it leads i Ethics and Media Culture, Focal Press 2005, pp Bourdieu, Pierre, Om TV og journalistikkens magt, Tiderne Skifter 1998, pp Øvelser (tbc) Inspiration i Charles Ess Digital Media Ethics og 3. Journalistiske arbejdsmetoder, nyhedskriterier og redaktionelle prioriteringer (KBL) Anden del af kurset introducerer til journalistiske arbejdsmetoder, nyhedskriterier og redaktionelle prioriteringer, som er relevante for organisationskommunikation, samt giver praktiske erfaringer med pressekontakt. Kvetny, Peter (1999): Medierne som strategisk interessentgruppe, In Helder, Jørn A. (red): "Modtageren som medproducent - nye tendenser i virksomhedskommunikation", Samfundslitteratur Frederiksen, Søren Marquardt (2009): "Få det fortalt - sådan skriver du gode pressemeddelelser" Gyldendal Business, pp Eksamen Er en ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve i Bachelorprojekt: Kommunikationstilrettelæggelse og - processer. Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Sidetal: Projektrapporten skal være på højst 20 sider pr. studerende, dog højst 30 sider ved individuelle projek-

8 ter. Resume: Der udarbejdes et resume på dansk. Resumeet skal være på mindst én og højst to sider. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet. Normeret prøvetid: 30 min. ved 1 studerende og maks. 2 timer ved gruppe. Bedømmelsesform: En karakter efter 7-trinsskalaen. Eksamenspræstationen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet. Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede projektrapport. De studieelementer, der ligger til grund for prøven, har en vægt på 15 ECTS-point Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med få eller uvæsentlige mangler. Der arbejdes på at finde en dato for aflevering af projektrapporten. Denne dato vil også eksamensplanen offentliggøres via Moodle. *** modulbeskrivelser udarbejdes for hele moduler (ikke dele heraf), og repræsenterer dermed en given STADS-aktivitetskode. Modulerne udarbejdes særskilt og gengives fuldstændig i Moodle.

9 Modultitel, ECTS-angivelse og STADS-kode Dansk og engelsk titel Organisationslæring gennem kommunikation og intervention 5 ECTS Aktivitetskode Placering 6. Semester Kommunikation Studienævn: Humanistisk Informatik Modulansvarlig Tine Johansen Type og sprog Studiefagsmodul på dansk Mål Mal Den studerende skal gennem modulet opn Viden om: organisatorisk læring og hvordan denne læring understøttes via kommunikativ intervention. organisationskommunikation i lyset af intervention. kommunikationsteori og -analyse. interventionsmetoder i relation til udvikling af kontekstafhængig organisatorisk læring og kommunikative processer. sammenhængen mellem læring, kommunikation, intervention og organisation. Færdigheder i: at analysere konkrete udviklingsforl b i organisationer med henblik p læring. at analysere de kommunikative aspekter af arbejdet med at praktisere læringsprocesser i organisationer. at reflektere over valg/anvendelse af interventionsformer, lærings- og kommunikationsteori/-analyse til at planlægge og gennemføre lærings- og udviklingsprocesser i organisationer. Kompetencer til: at analysere, planlægge, gennemføre og evaluere lærings- og udviklingsforløb i organisationer at udvælge interventionsmetoder i relation til en given kontekst at interagere professionelt med rekvirenten i forbindelse med gennemførelse af organisatoriske lærings- og udviklingsforløb. Dette kan efter studienævnets afgørelse suppleres med Nedenstående skitse viser, hvordan mål, viden og kompetencer er tænkt ind i undervisningen. Grundlæggende er målene tænkt ind i alle undervisningsgangene SÅ nedenstående viser kun, hvad der særligt er i fokus.

10 Fagindhold og begrundelse Valgfrit fag B 5 ECTS Kurset i Organisatorisk læring gennem kommunikation og intervention er en del af et studiefagsmodul på 6. semester. Formålet med undervisningen er, at du som studerende opnår teoretisk viden, analytisk indsigt og praktiske kompetencer med kommunikation og intervention i organisationer. I løbet af kurset vil du opnå viden om organisatorisk læring og om forskellige interventionsmetoder i teori og praksis. Desuden vil du opnå kompetence til at analysere interpersonel kommunikation i en organisation og opnå kendskab og erfaring med at praktisere konsulentrollen. Det samlede kursusforløb er en blanding af forelæsninger, øvelser og workshops. I de to workshopsgange vil du blive præsenteret for og prøve kræfter med to læringsspil, som bruges til at skabe organisatorisk udvikling. Workshopaktiviteterne har generelt fokus på praksisrelaterede problemstillinger, som sættes i forhold til de tekster, der er læst til den enkelte kursusgang. Formålet med de enkelte workshops er at træne og reflektere over konsulentrollen og hvordan man kan omsætte og anvende de teoretiskeperspektiver til at skabe foran-

11 dring og læring i en organisationskontekst. Omfang og forventning 20 K timer Fordelt på: 1) En introforelæsning 2 F 2) 2 X workshops 3) En forelæsning kombineret med øvelse 2F / 2Ø 4) En afsluttende forelæsning med øvelse 2F / 2 Ø Der vil blive lagt vægt på en høj grad af deltager involvering. Blandt andet vil omdrejningspunktet i de to workshop være brugen af læringsspil til organisatorisk forandring og kommunikations træning i organisationer. Deltagere Studerende på Kommunikation 6. semester AAU-cph. Deltagerforudsætninger Temarammen på 6. semester er kommunikationsplanlægning og kommunikationsprocesser i organisationskommunikation. Der er langt hen af vejen lagt op til at undervisningen baserer sig på 3. semesters temaer og vil derfor være en udbygning af de kommunikative og teoretiske klodser fra dette semester. Titler, manchetter og litteratur 1) Introduktion Organisatorisk læring, kommunikation og intervention V. Tine Johansen Denne undervisningsgang introducerer til organisatorisk læring og forskellige perspektiver på intervention i organisationer. Formålet med forelæsningen er at præsentere forskellige skoler indenfor organisatorisk læring og at forstå og diskutere begrebet intervention. Denne gang vil lægge den teoretiske ramme, som der trækkes på og arbejdes videre med i resten af kurset. Det er derfor vigtigt, at du får læst teksterne grundigt brug evt. Den vedhæftede læseguide. Når du læser til dagens forelæsning, kan du med fordel læse efter; Hvordan forstår teksten læring? Eller hvilke forskellige perspektiver på læring kommer frem i teksten? Litteratur (ikke helt endelig) Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2008). 'læring og innovation' i Hvordan organisationer fungerer. Indføring i organisation og ledelse. København: Hans Reitzels Forlag. s Sauquet, A. (2004). Learning in Organizations: Schools of Thought and Current Challenges. In J. J. Boonstra(Ed.), Dynamics of Organizational Change and Learning (pp ). West Sussex, UK: John Wiley & Sons. Senge, P. (2010). Den femte disciplin Den lærende organisations teori og praksis. P KLiM Lave og Wenger (vender tilbage med tekst) 2) Intervention gennem kommunikation V. Mette Semey Denne undervisningsgang handler om hvordan man kan understøtte læring på arbejdspladser ud fra en soci-

12 alkonstruktionistisk vinkel, hvor det er kvaliteten af den relation der skabes, der er i fokus. Ud fra en gennemgang og refleksion af det kommunikative som en paradigmatisk indfaldsvinkel til at arbejde med forandringer i organisationer (Kenneth Gergen og Barnett Pearce), vil jeg fortælle om, hvordan jeg arbejder med samtaler som interventorisk metode i mit daglige arbejde og hvordan man som kommunikationsfaglig kan bruge sin viden om forskellige paradigmer (fx paradigmer der rummer/ikke rummer ideen om magt) til at sætte retning for de forandringer man ønsker skal ske. Litteratur Der vil blive læst en tekst af Gergen og en af Pearce de endelige tekster kommer på senere. 3) Et ledelsesperspektiv på organisationsudvikling - 6styles (Workshop 1) Denne workshop sætter fokus udviklingen af lederen gennem lederens kommunikative repertoire. Her ses på ledelseskommunikation knyttet til at udvikle medarbejdere og organisationer med henblik på at se ledelse af udvikling som en vedvarende proces. I den forbindelse vil vi arbejde med et spil som er bygget til at træne ledere i deres kommunikative repertoire. Spillet vil blive brugt som case og sat ind i en kritisk ramme, hvor vi både ser på spillets muligheder, men også reflekterer over de begrænsninger, der ligger i at tænke organisationsudvikling som ledelsesudvikling. Denne workshop er sammen med faget Virksomhedsledelse Litteratur Mintzberg, H. (1995). The manager's job: Folklore and fact. In D. A. Kolb, J. S. Osland & I. M. Rubin (Eds.), The Organizational Behavior Reader (6 ed., pp ). NJ: Prentice Hall. Goleman, D. (2000). Leadership that gets results. Harvard Business Review, 78(2), Strøier, V. (2012). Konsulenten grønspættebog. Dansk erhvervspsykologisk forlag s ) Læring og organisationsudvikling gennem et kommunikationskoncept (Workshop 2) V. Tine Johansen og Thomas Duus Henriksen Denne undervisningsgang sætter fokus på praktiske problematikker omkring udviklingen af konsulentredskaber til offentlig kommunikation og den organisatoriske læreproces omkring implementering. Undervisningen tager udgangspunkt i læringskonceptet Public Professional. Litteratur Harpelund (2012). Organisationspsykologien på spil Gadget eller powertools? i tidsskrift for erhvervspsykolog vol 10 nr. 4. Johansen, T., og Kongsgaard, L. (2012). Faglighed I borgersamarbejdet kommunikationsstile som eksempel. I Tidsskrift for erhvervspsykologi vol 10 nr. 3. Dansk psykologisk forlag. Nonaka, I. (1994). A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. Organization Science, 5(1), Supplerende Weick, K. E., & Ashford, S. J. (2005). Learning in Organizations. In F. M. Jablin & L. L. Putnam (Eds.), The New

13 Handbook of Organizational Communication. California: SAGE. 5) Et krtisk perspektiv: SILO - At arbejde med organisatorisk læring og opsamling Tine Johansen Denne undervisningsgang sætter fokus på de etiske dilemmaer, som er forbundet med organisatorisk læring. Her introduceres til forskellige kritiske perspektiver på intervention, læring og udvikling. Undervisningen vil tage udgangspunkt i en konkret case hvor der er arbejdet med at skabe mere samarbejde på tværs af faggrupper. Derudover bliver der samlet op på undervisningen og introduceret til eksamensopgaven. Litteratur Human Resource Management, in Ackroyd S., & al. (eds.) the Oxford Handbook of Work and Organization, Oxford University Press Der kommer to tekster mere, den ene er et kritisk case studie, den anden handler om silodannelse i organisationer. Eksamen En intern skriftlig prøve. Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvare det, eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgaven besvares individuelt og må max. Være 10 sider. Eksamenspræstationen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen *** modulbeskrivelser udarbejdes for hele moduler (ikke dele heraf), og repræsenterer dermed en given STADS-aktivitetskode. Modulerne udarbejdes særskilt og gengives fuldstændig i Moodle.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

Formålet med kurset i strategisk kommunikation er at gøre de studerende i stand til:

Formålet med kurset i strategisk kommunikation er at gøre de studerende i stand til: KI&K2: Strategisk kommunikation, (2. kursusperiode: 8.10.-9.11.) Om kurset Fag Undervisningssprog Kommunikation (kombination) Se kursusgange Dansk Kursus starter 09-10-2012 Kursus slutter 10-11-2012 Evaluering

Læs mere

Semesterbeskrivelse 3. semester Humanistisk Informatik København

Semesterbeskrivelse 3. semester Humanistisk Informatik København STUDIENÆVNET FOR HUMANISTISK INFORMATIK EFTERÅR 2014 Semesterbeskrivelse 3. semester Humanistisk Informatik København Overordnet semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Communication,

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 2. semester på HA uddånnelser ved Aålborg Universitet

Semesterbeskrivelse for 2. semester på HA uddånnelser ved Aålborg Universitet Semesterbeskrivelse for 2. semester på HA uddånnelser ved Aålborg Universitet 2. semester HA Oplysninger om semesteret Skole: Økonomi og Ledelse Studienævn: erhvervsøkonomisk studienævn Studieordning:

Læs mere

DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSERNE I HUMANISTISK INFORMATIK: INFORMATIONSVIDENSKAB, INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER OG KOMMUNIKATION SAMT BA-TILVALGENE I INFORMATIONSVIDENSKAB, INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER

Læs mere

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen:

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Ændringer er markeret med understregning. 10. Modul 1: Organisationskultur ( Organizational culture)

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION P E T E R K O F O E D O G A N D E R S H O R S B Ø L

KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION P E T E R K O F O E D O G A N D E R S H O R S B Ø L KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION INFORMATIONSMØDE FORÅR 2013 P E T E R K O F O E D O G A N D E R S H O R S B Ø L Human Resource medarbejder, recrutor Intern/ekstern konsulent Projektledelse, Organisationsscenograf

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-68 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ENGELSK, FRANSK, TYSK SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Formålet med kurset i strategisk kommunikation er at gøre de studerende i stand til:

Formålet med kurset i strategisk kommunikation er at gøre de studerende i stand til: KI&K2: Strategisk kommunikation, (2. kursusperiode: 14.3.-12.4.) Om kurset Fag Sted Undervisningssprog Evaluering Kommunikation (kombination) Se kursusgange Dansk For at bestå kurset skal den studerende

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 4 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 4 1

Læs mere

STRATEGISK PUBLIC RELATIONS Arbejde med organisationers omverdensrelationer. Anders Dybdal, Ekstern lektor, Roskilde Universitet

STRATEGISK PUBLIC RELATIONS Arbejde med organisationers omverdensrelationer. Anders Dybdal, Ekstern lektor, Roskilde Universitet STRATEGISK PUBLIC RELATIONS Arbejde med organisationers omverdensrelationer Undervisere Anders Dybdal Kommunikationsrådgiver i PR-bureauet Operate A/S Ekstern lektor i kommunikation på RUC Tidl. arbejdet

Læs mere

Procesledelse og interaktion

Procesledelse og interaktion 1 Gergen, Kenneth: "Selv-beretninger i det sociale liv" 1 Kilde: Virkelighed og relationer Dansk Psykologisk Forlag, 1997 ISBN: 877706160X 2 Stelter, Reinhard: "Hvad er coaching?" 15 Kilde: Coaching -

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Læseplan Organisationsteori

Læseplan Organisationsteori SDU - Samfundsvidenskab MPM/årgang 2015 1. semester 3. august 2015 Læseplan Organisationsteori Undervisere: Ekstern lektor Poul Skov Dahl Lektor Niels Ejersbo Dette fag beskæftiger sig med centrale træk

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informatik

Studieordning for kandidatuddannelsen i informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Datalogi Studieordning for kandidatuddannelsen i informatik Aalborg Universitet September 2015 Campus Aalborg Forord: I medfør af bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

kursus 3: Ledelse i offentlige organisationer Om kurset Fag Hjemmeside Sted Kursustype Tilmelding Fagmodul i Politik og Administration, B2, ét fags fagmodul Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

2. 6. semester projekter på SIV. Retningslinjer og rammer

2. 6. semester projekter på SIV. Retningslinjer og rammer 2. 6. semester projekter på SIV Retningslinjer og rammer 2016 1 Indledning: I relation til dokumentet om 1. semester projektet, som I også kan finde her i Moodle, kan I på de følgende sider læse dels om

Læs mere

Modultitel: Evaluering i organisationer

Modultitel: Evaluering i organisationer Modultitel: Evaluering i organisationer Uddannelse PD (Pædagogisk Diplomuddannelse) Retning 17.3 Modul (Valgfrit) 3 Tidspunkter Alle undervisningsdage: 9:00-14:00 Undervisningssted Innovest, Ånumvej 28,

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation KVALIFIKATIONSPROFIL

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation KVALIFIKATIONSPROFIL Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og kommunikation som bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2.

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Semesterbeskrivelse, Humanistisk Informatik, 6. semester Kommunikation

Semesterbeskrivelse, Humanistisk Informatik, 6. semester Kommunikation Semesterbeskrivelse, Humanistisk Informatik, 6. semester Kommunikation Oplysninger om semesteret Skole: Studienævn: Studieordning: Semesterkode & studieordningskode: CAT Studienævnet for Humanistisk Informatik.

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Politisk kommunikation. Ellers er der generelt alt for få lektioner på alle moduler.

Læs mere

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs.

-nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. -nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs. Den Professionelle Fællesskaber er en 1-årig uddannelse, der giver dig en helt ny faglighed. Du har måske allerede kendskab til, hvad det vil sige at facilitere.

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Dansk Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. sep. 2013 2012-908 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

3. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

3. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet 3. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse 3. semester Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 2. år

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 2. år Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 2. år Termin August 2009 juni 2010 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/It A Astrid Schack Olldag Hold 208

Læs mere

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold:

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold: Beskrivelse af de 6 grundmoduler på Diplom i Ledelse Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I LÆREPROCESSER MED SPECIALISERINGER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I LÆREPROCESSER MED SPECIALISERINGER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I LÆREPROCESSER MED SPECIALISERINGER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET FEBRUAR 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder:

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø og sundhed

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG INTERNATIONALE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG INTERNATIONALE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG INTERNATIONALE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i digitale medier og design itu.dk/bachelor Bliv bachelor i Digitale medier og design Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Hvilken læring kan ske/sker, når vi vejleder gymnasieelever/hf- kursister? Gymnasielærergerningen forudsætter, at vi kan indtage forskellige lærerroller. Lærerrollen

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen (Bornholm ES15)... 5 BA2: At gennemføre

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 35 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Kursusperiode: 21. januar 2015 11. juni 2015, med seminardage: 22/1, 12/3 og 7/5 2015

Kursusperiode: 21. januar 2015 11. juni 2015, med seminardage: 22/1, 12/3 og 7/5 2015 Valgmodul Forår 2015: It i matematikundervisning Underviser: Lektor Morten Misfeldt, Aalborg Universitet Kursusperiode: 21. januar 2015 11. juni 2015, med seminardage: 22/1, 12/3 og 7/5 2015 ECTS-points:

Læs mere