Bestyrelsesmøde 12. juni 2012 kl Bispevej 5, mødelokale London på 2. sal, 2400 København NV Pkt. Dagsorden Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde 12. juni 2012 kl. 16.00-18.00 Bispevej 5, mødelokale London på 2. sal, 2400 København NV Pkt. Dagsorden Referat"

Transkript

1 Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée Jørgen Juul Rasmussen Simon Tøgern Anja Trier Wang Lena Haraldsson Allan Holst Claus Hensing Laust Joen Jakobsen Hans Schjær-Jakobsen Jesper H. Pedersen Jarl P. Vistisen. Søren Slotsaa Henning Christensen Afbud fra: Henrik Fugmann Bue Højlund Frøslev Bo Møller Sørensen Thomas Blom Hansen Tilforordnede: 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 25. april 2012 Bilag 1.a Referat af bestyrelsesmøde d. 25. april 2012 Ingo Østerskov, Jesper Rasmussen Charlotte Lundsgaard (referent). Der er indkommet en bemærkning fra Claus Hensing til det udsendte referat, hvilket foranledigede en tilføjelse til referatet. Referatet blev godkendt med den anførte tilføjelse og underskrevet af de tilstedeværende. Side 1

2 2. Ekstraordinære forhold vedrørende Erhvervsakademiet Copenhagen Business (CBA) Bilag 2.a Notat vedr. KEA og CBA Bilag 2.b Brev til Morten Østergaard fra DI, LO og DE Bilag 2.c Brev til Morten Østergaard fra KEA Bilag 2.d Brev til Morten Østergaard fra Niels Brock samt Hotel og Restaurantskolen Bilag 2.e Brev fra Morten Østergaard til CBA og KEA Henrik Salée indledte med at notere, at formandskabet har fulgt beslutningen på sidste bestyrelsesmøde, hvor formandskabet fik mandat til at gå videre i forhandlingerne med erhvervsskolerne bag CBA. På denne baggrund har KEA fastholdt sine tilbud til moderskolerne bag CBA. Tilbuddene baserede sig på et gammelt ønske om ét erhvervsakademi i hovedstadsområdet, og KEA greb således chancen, da KEA blev kontaktet af Erhvervsskolen Nordsjælland på Undervisningsministeriets foranledning. Ingo Østerskov redegjorde detaljeret for forløbet siden sidste bestyrelsesmøde, som Uddannelsesministeriet har været holdt orienteret om løbende. Status er, at der er principiel enighed mellem KEA og henholdsvis Niels Brock og Hotel og Restaurantskolen om videreførelse af deres videregående uddannelser. For så vidt angår Erhvervsskolen Nordsjælland, har KEA modtaget et tilbud, men KEA har ikke responderet på dette tilbud, da det ville indebære negativ kapitaludspaltning, hvilket Uddannelsesministeriet ikke ønsker. Hvad angår laborantuddannelsen, er der tale om en veldrevet uddannelse med bygninger af høj kvalitet, og eftersom det store underskud er genereret i regi af erhvervsskolen, kan det godt forsvares at videreføre driften af laborantuddannelsen. Et flertal i KEA s bestyrelse var enige om, at den korteste vej til en fusion er at foretrække af hensyn til bl.a. medarbejderne. Grundlæggende handler det om at lave et stærkt akademi med stærke uddannelser, og processen skal være fornuftig og redelig. For så vidt angår bestyrelsessammensætningen, er det forventningen, at der kan findes en løsning på dette også selvom det fører til en stor bestyrelse i en periode. Det er vigtigt at holde processen i gang, og såfremt der bliver tale om en fusion mellem KEA og CBA som et classic akademi, skal der dannes et økonomisk overblik hurtigst muligt. Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde i CBA den 15. juni, og Hans Schjær-Jakobsen opfordrede til at skabe ro omkring CBA s udspaltningsforhandlinger. Bestyrelsen gav formandskabet mandat til at arbejde videre med alle tre skitserede løsningsmodeller: 1) fusion classic/classic, 2) fusion classic /light og endelig 3) en overdragelse af de videregående uddannelser direkte fra de moderskoler, som ønsker dette (forudsat at der er bæredygtighed i det tilbageværende CBA). Side 2

3 3. Risikoanalyse af KEAs drift og Økonomi Bilag 3.a Risikoanalyse Bilag 3.b Revisors kommentarer til risikoanalysens talgrundlag Bilag 3.c Plesners vurdering af lejekontrakten Jesper Rasmussen gennemgik risikoanalysen af KEA s drift og økonomi samt de indhentede bemærkninger fra revisor og advokat. I forhold til KEA s aktiviteter og tilskud er der udsigt til en vedvarende, demografisk betinget vækst for heltidsuddannelserne på 22,5 pct. i perioden. Desuden er der en forventning om en stigende markedsandel jf. den politiske målsætning om, at 60% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. På deltidsuddannelserne er der en latent usikkerhed, men der er til gengæld gode tilpasningsmuligheder på dette område. Endelig vurderer KEA, at der er udsigt til stabile takster men naturligvis en latent risiko for andre økonomiske indgreb. I forhold til KEA s omkostninger er der mulighed for betydelige stordriftsfordele i holddannelsen. Desuden giver studieordninger og arbejdstidsaftale gode styringsmuligheder, og bygningsområdet er økonomisk i god balance med gode manøvremuligheder og ingen særlig renterisiko. Dertil kommer, at bemanding i de centrale funktioner, interne systemer og procedurer nu er på plads på KEA. I forhold til Campus-projektet er der en principiel leverancerisiko, og med Guldbergsgade får KEA en større lejeandel men ikke entydigt en større risiko. Der er tale om en markedsmæssig leje med en lang bindingsperiode, og Campus giver mulighed for at høste synergigevinster og fungere som aktivitetsbuffer. Samlet set er der stor sikkerhed for støt stigende indtægter og betydelige stordriftsfordele. Der er en god balance på bygningsområdet og gode styringsmanøvremuligheder. På denne baggrund må KEA s samlede risiko vurderes som lav. 4. Økonomisk resultat 2012 estimat II Bilag 4.a Resultat 1. kvartal og estimat II 2012 Bestyrelsen tog rapporteringen til efterretning og bad om løbende opfølgning på fremdriften i Campus-byggeriet, herunder forberedelsen til den praktiske indflytning. Resultatet efter 1. kvartal viste et overskud på 4,06 mio. kr., hvilket har givet anledning til en opjustering af estimatet for 2012 fra et budgetteret resultat på 5,18 mio. kr. til 9, 52 mio. kr. Det meget positive resultat efter 1. kvartal skyldes bl.a. indhentelse af gamle betalingstilsagn vedrørende kurser for ledige. Bestyrelsen tog resultatet efter 1. kvartal samt estimatet for 2012 til efterretning. Side 3

4 5. Kvaliteten i KEAs uddannelser Bilag 5.a Resultater fra bl.a. afrapportering af udviklingskontrakten, study review og trivselsundersøgelse blandt de studerende på KEA Bilag 5.b Afrapportering af udviklingskontrakten Ingo Østerskov orienterede om KEAs nyligt gennemførte studieordningsreview, som viste en stor spredning i udformningen af KEA s studieordninger og dermed et behov for harmonisering og opstramning på tværs af uddannelserne. I den ene ende af skalaen ligger de uddannelser, som er blevet akkrediteret for nylig, og i den anden ende ligger uddannelserne med gamle beskrivelsesmetoder. Studieordningerne afspejler de faglige traditioner, kulturen og organiseringen på uddannelserne, og opfølgningen i de enkelte fagmiljøer udgør derfor en meget forskelligartet ledelsesudfordring. KEAs afrapportering af udviklingskontrakten ser fornuftig ud, men på visse uddannelser er der en udfordring ift. den internationale dimension og mobilitet, hvilket KEA vil arbejde på bl.a. via en fokusering af KEAs partnerskaber med udenlandske institutioner. Hvad angår studentertrivselsmålingerne ligger KEA under landsgennemsnittet på alle parametre, hvilket bestyrelsen beklagede. KEA har to hovedudfordringer. Den ene er at øge svarprocenten, og den anden er at strukturere uddannelserne bedre. I den seneste måling var it-problemer en del af årsagen til de lave svarprocenter, og Ingo forsikrede, at der vil blive gjort en væsentlig indsats for at få svarprocenterne op. Desuden ligger det KEA meget på sinde at få struktureret uddannelserne bedre. De studerende skal kunne se deres fag og uddannelse i et perspektiv, der knytter sig meget tæt til de brancher, som den enkelte uddannelse retter sig imod. Omdrejningspunktet for KEA s arbejde med kvaliteten i uddannelserne bliver bl.a. konstruktionen af en række uddannelsesprogrammer (grupper af beslægtede uddannelser) på KEA. Hvert program vil være særegent, så uddannelsernes indhold og formål følger de enkelte branchers udvikling og kompetencebehov. Det gælder både i forhold til undervisningsformer og forskningstilknytning mv. Ved etableringen af uddannelsesprogrammerne vil der desuden blive sat fokus på KEA s samlede uddannelsesportefølje og de enkelte fagrækker mhp. at vurdere, om disse er tidssvarende. Uddannelseskvaliteten er meget vigtig for bestyrelsen, og man ønskede derfor en prioritering af KEA s indsats for en styrket kvalitet. Bestyrelsen forventer en aktiv indsatsplan for hurtigt at få rettet op på de dårlige trivselsmålinger. Trivselsmålingerne skal bringes op over landsgennemsnittet på akademierne, så det svarer til KEAs frontløberstatus på andre områder i sektoren. Side 4

5 Bestyrelsen tog kvalitetsrapporteringen til efterretning med forventning om en fornyet drøftelse i efteråret pba. en handlingsplan og fx etablering af en udviklingspulje til projekter, som kan medvirke til at løfte nogle af de nævnte udfordringer. 6. Eventuelt Hans Schjær-Jakobsen orienterede om den forestående fusion mellem IHK og DTU, hvor IHK bliver hovedkvarter for dimplomingeniørerne. Laust Joen Jakobsen kunne desuden oplyse, at Erhvervsskolen Nordsjælland har afleveret et retvisende regnskab, der viste et betydeligt underskud på 54 mio. kr. Forretningsbestyrelsen vil i august/ september vurdere, om skolen kan fortsætte selvstændigt. Endelig takkede Henrik Salée for Jarl P. Vistisens og Bue Højlund Frøslevs indsats i KEA s bestyrelse. Begge studerende udtræder af bestyrelsen som følge af, at de afslutter deres studier på KEA. Side 5

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Per H. Madsen, Anja Trier Wang, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Ole Bundgaard, Claus Hensing, Søren Slotsaa,

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Pkt. Dagsorden Bestyrelsesmøde - referat 21. marts 2013 kl. 16.00 Ryesgade 3F, 4. sal 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. december 2012 Tilstede fra Bestyrelsen:

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. december 2013 kl. 17.00-19.00 Guldbergsgade 29N KEA Forskning & Innovation 2200 København N. Tilstede fra Bestyrelsen:

Bestyrelsesmøde 10. december 2013 kl. 17.00-19.00 Guldbergsgade 29N KEA Forskning & Innovation 2200 København N. Tilstede fra Bestyrelsen: Pkt. Dagsorden Bilag Bestyrelsesmøde 10. december 2013 kl. 17.00-19.00 Guldbergsgade 29N KEA Forskning & Innovation 2200 København N 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2013 kl. 16.00 Guldbergsgade 29N 2200 København N

Bestyrelsesmøde 18. september 2013 kl. 16.00 Guldbergsgade 29N 2200 København N Bestyrelsesmøde 18. september 2013 kl. 16.00 Guldbergsgade 29N 2200 København N Pkt. Dagsorden Bilag Mødet blev indledt med en rundvisning i KEAs nye bygninger i Guldbergsgade. 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet

Læs mere

Ingen bemærkninger til punktet.

Ingen bemærkninger til punktet. Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Salée, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Anette Havkær,

Læs mere

KEAÅRSRAPPORT2010 1 ÅRSRAPPORT2010 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

KEAÅRSRAPPORT2010 1 ÅRSRAPPORT2010 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI KEAÅRSRAPPORT21 1 ÅRSRAPPORT21 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI 2 KEAÅRSRAPPORT21 Ryesgade 3F, 4 22 København N 46 46 CVR-nr: 3165626 Institutionskode: 1164 kea@kea.dk www.kea.dk REKTOR Ingo Østerskov REVISOR

Læs mere

årsrapport københavns erhvervsakademi

årsrapport københavns erhvervsakademi årsrapport 212 københavns erhvervsakademi www.kea.dk Årsrapport 212 Institutionsoplysninger Institution Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

Referatet blev godkendt.

Referatet blev godkendt. Fremmødte: Henrik Salée, Ingo Østerskov, Leif Bille, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Søren Slotsaa, Karsten Skyum Pedersen, Claus Spiegelhauer, Mogens Nielsen, Kurt Pedersen, Flemming Krogh, Abbas Razvi,

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Mødedato: 30. oktober 2014, kl 13.30-15.30 Deltagere Peter Sørensen,

Læs mere

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI ÅRSRAPPORT2011 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI ÅRSRAPPORT2011 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI ÅRSRAPPORT211 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTION Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk CVR-NR: 31 65 62 6 HJEMSTEDSKOMMUNE:

Læs mere

Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1

Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1 Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 nes historie... 6 nes selvstændighed i 2013... 8 Danske s organisering... 10 Udviklingsrådet for erhvervsakademisektoren...

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012

Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012 Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering marts 2013 2 Indhold > 1. Indledning 4 2. Dagsorden 5 3. Status 6 3.1 Profil og strategiske

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013

Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TEF, EF, NSK, PB og ES Fraværende: TV og PBB 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2.

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød REFERAT Bestyrelsesmøde Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde

Læs mere

Dagsorden for møde den 17. december 2014

Dagsorden for møde den 17. december 2014 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7807 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Forslag til dagsorden 110311

Forslag til dagsorden 110311 B1-2011 Pkt. 1 Bilag 1.1 Forslag til dagsorden 110311 1. Godkendelse af dagsorden og referater - beslutning 2. a. b. c. 3. a. 4. a. b. c. d. e. f. Uddannelser - drøftelse Redegørelse for uddannelsesområdet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Overgangsfasen - fra erhvervsskolen til erhvervsakademi

Overgangsfasen - fra erhvervsskolen til erhvervsakademi Overgangsfasen - fra erhvervsskolen til erhvervsakademi Problemstillinger ved overgangen til erhvervsakademi for videregående uddannelser August 2008 Forord Regeringen har indgået aftale med Dansk Folkeparti,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING

Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering Akkreditering af Københavns Erhvervsakademi Danmarks Akkrediteringsinstitution

Læs mere