Folketingets Energipolitiske Udvalgs Studierejse til Paris, London og Dublin den september 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketingets Energipolitiske Udvalgs Studierejse til Paris, London og Dublin den 13.-17. september 2004"

Transkript

1 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 7 Offentlig Folketingets Energipolitiske Udvalg Tlf.: Resumé af Folketingets Energipolitiske Udvalgs Studierejse til Paris, London og Dublin den september 2004 Det Energipolitiske Udvalg aflagde i dagene september 2004 besøg i Paris, London og Dublin. Formålet med rejsen var at studere europæisk energipolitik. Gennem møder med fremtrædende politikere, erhvervsrepræsentanter og interesseorganisationer fik udvalget detaljeret kendskab til liberaliseringen af el- og gasmarkederne i de tre lande samt til udviklingen af teknologier for vedvarende energi. Udvalget blev på rejsen ledsaget af medarbejdere fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, Energistyrelsen og de danske ambassader i de tre lande. Programmet for rejsen og en liste over deltagerne er optrykt som bilag til dette resumé. Nedenfor findes en gennemgang af de enkelte besøgspunkter.

2 - 2 - PARIS Industriminister Patrick Devedjian 13. september kl Industriminister Patrick Devedjian måtte aflyse sin deltagelse i mødet. Udvalget blev i stedet modtaget af ministeriets direktør. Direktøren orienterede om energiforholdene i Frankrig generelt og om den begyndende liberalisering af sektoren. Han nævnte bl.a., at et fokuspunkt er at nedbringe forbruget af energi. Opgaven er at forske i systemer til at mindske forbruget og at bevidstgøre forbrugerne om at spare. I forhold til Kyotoprotokollen præciserede direktøren, at a-kraft og vandkraft skal opfattes som vedvarende energikilder, da de ikke udleder CO 2 eller andre drivhusgasser. Med hensyn til transportsektoren var det franske synspunkt, at det er væsentligt at sikre mobiliteten, og at nedbringelse af drivhuseffekten må komme i anden række. Der er ikke planer om afgifter på biler efter deres forureningsgrad eller drivmiddelforbrug. Man vil hellere satse på at udvikle nye og effektive transportformer. I Frankrig produceres 80 pct. af elektriciteten ved hjælp af a-kraft. På spørgsmål fra udvalget bekræftede direktøren, at behandling af affald og dekommissionering er vigtige emner at forholde sig til. Frankrig har siden 1991 haft en lovgivning om behandling af affald. Loven opererer med tre former for håndtering: Dyb lagring, lagring og omdannelse til anden anvendelse. Loven skal revideres i Der er løbende lagt midler til side til affaldsbehandling og dekommissionering. Men disse midler vil antagelig ikke være tilstrækkelige til at dække udgifterne. Den første dekommissionering af et a-kraftværk forventes at ske i Danmarkshuset - Maison du Danemark 13. september kl Kulturråd ved den danske ambassade i Paris Michael Bjørn Nellemann gav en orientering om Danmarkshusets historie og aktuelle forhold. Danmarkshuset er inden for de seneste år blevet gennemgribende istandsat, og man har etableret en bæredygtig og fremadrettet drift og anvendelse af huset. International Energy Agency - IEA 13. september kl Direktør Noé van Hulst redegjorde for Det Internationale Energi Agenturs organisation og arbejde. Agenturets hovedopgave er at forebygge oliekriser og at sikre opretholdelsen af forsyningerne med olie til de 26 medlemslande. Som led heri har IEA opbygget en stor viden om olie- og energiforhold og udarbejder løbende analyser til brug for det fortsatte arbejde. Agenturet udarbejder bl.a. den årlige publikation World Energy Outlook, der indeholder grundige analyser af energipolitik og markedsforhold. Direktøren nævnte som eksempler på aktuelle analyser fra agenturet: En analyse af virknin-

3 - 3 - gen, hvis Kina og Indien gik over til energieffektive forhold, og en analyse af et scenarium over en fortsat høj oliepris. Electricité de France - EdF 14. september kl Direktør for europæiske markedsanliggender Laurent Catenos orienterede om EdF. Selskabet har hidtil været 100 pct. økonomisk garanteret af den franske stat. Der var for nylig vedtaget en lov, der indebærer, at EdF (og Gaz de France) er omdannet til aktieselskaber, og at 30 pct. af aktierne sælges til private. Privatiseringen har vakt modstand blandt medarbejderne, der traditionelt har haft attraktive løn- og ansættelsesforhold. A-kraft spiller en helt afgørende rolle i den franske elproduktion. For at sprede forsyningssikkerheden ønsker man også at udvikle og benytte andre energiformer som eksempelvis vedvarende energi. Med hensyn til dekommissionering har man længe lagt midler til side, således at man er økonomisk klar, når behovet opstår. Man har til dato henlagt ca. 15 mia. euro i en særlig fond, men det er holdningen, at man er moralsk forpligtet til at rydde op koste hvad det vil. Det er på baggrund af værkernes estimerede levetid vurderingen, at beslutning om dekommissionering af de første værker skal tages omkring LONDON OFGEM The Office of Gas and Electricity Markets 14. september kl Managing Director of Customers and Supply John Neilson orienterede om Ofgem. Ofgem er regulatormyndighed for gas- og elektricitetesindustrien i Storbritannien og arbejder primært for at sikre et effektivt gas- og elektricitetsmarked. Opgaven er at beskytte forbrugernes interesser. I forbindelse med privatiseringen i 1980 erne af de tidligere statslige el- og gasmonopoler etablerede man to nye reguleringsmyndigheder for henholdsvis elsektoren og gassektoren. Disse to myndigheder er senere blevet slået sammen til det nuværende Ofgem, som varetager en bred regulerings- og myndighedsfunktion på el- og gasområdet. Ofgems opgaver omfatter således forhold vedrørende både konkurrence, netmonopoler og forsyningssikkerhed. Herudover varetager Ofgem opgaver vedrørende miljømæssigt og socialt ansvar. Selskaberne følger som regel Ofgems afgørelser. Der er således ikke lagt sager an siden midten af 1980 erne John Neilson oplyste, at der lå en opgave i at få iværksat isolering af huse. Det var vurderingen, at dette var en billigere måde at opnå reduktioner i brugen af fossile brændsler end ved udbygning med vedvarende energi. Briterne har ikke så megen følelsesmæssig modstand mod, at udenlandsk kapital ejer selskaber i elsektoren eller andre sektorer f.eks. tog. Samme selskab kan godt arbejde med både el og gas. Man er ikke nervøs for krydssubsidiering, for området overvåges nøje.

4 - 4 - John Neilson forudså, at det første britiske a-kraftværk bliver dekommissioneret i Miljøminister Elliot Morley 14. september kl Miljøminister Elliot Morley er som Minister of State ansvarlig for miljøområdet i Departement for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA). Hans ansvarsområde omfatter bl.a. klimaforandring, affaldshåndtering, miljøpolitik på landbrugsområdet, radioaktive stoffer og grænseoverskridende miljøspørgsmål. Elliot Morley kunne oplyse, at der var igangsat en udvikling til fremme af vedvarende energi. Der var ofte lokal modstand med etablering af store vindmølleparker, men det var hans vurdering, at den igangsatte udvikling ville fortsætte. Også bølgeenergi var i god udvikling. Anvendelse af a-kraft er ikke afskrevet for evigt, men det er ikke aktuelt at udvikle brugen heraf. Mange a-kraftværker er udtjente og står foran lukning inden for en overskuelig årrække. Der kan muligvis blive et slip i forsyningerne, som eventuelt må dækkes gennem import af flydende gas fra Rusland. The House of Commons, the Trade and Industry Select Committee 15. september kl Formanden for udvalget Martin O Neill orienterede om udvalgets sammensætning og arbejde. Hovedopgaven er at følge regeringens og administrationens arbejde inden for udvalgets arbejdsområde. Herudover udarbejder udvalget en række selvstændige rapporter om aktuelle temaer. Rapporterne udarbejdes af udvalgets sekretariat med bistand fra eksterne eksperter på de områder, man ønsker belyst. Der udarbejdes rapporter årligt. Som eksempel på en aktuel rapport nævnte formanden en rapport om kabellægning af højspændingsledninger. The Department for Trade and Industri - DTI 15. september kl Direktør Neil Hirst og kontorchef Sue Harrison orienterede om departementets arbejde og opbygning. Regeringen har i 2003 udsendt en hvidbog om sin energipolitik The Energy White Paper: Our energy future creating a low carbon economy. Der er tale om en langsigtet strategi for en miljøvenlig energipolitik, der bl.a. fokuserer på behovet for at kunne imødegå knappe energiresurser og modernisere infrastrukturen. Et centralt budskab er, at økonomisk vækst og reduktion i CO 2 - udledning ikke er i modstrid med hinanden. Privatiseringen af energimarkederne påbegyndtes i 1980 erne, hvor den daværende regering under Margaret Thatcher startede med at privatisere telesektoren i Gassektoren fulgte efter i 1986, og man søgte hele tiden at sikre, at der ikke opstod monopoler. Der blev i 1995 vedtaget en ny lov på gasområdet, der yderligere styrkede konkurrencen mellem aktørerne.

5 pct. af den britiske elektricitet fremstilles i dag ved hjælp af gas, der har afløst kul som brændsel. Man har etableret et gaslager ud for Yorkshire, hvor gas pumpes ned om sommeren, hvor prisen er lav, og op om vinteren, hvor prisen er høj. Storbritannien må dog forudse at skulle begynde import af gas fra 2006, og det antages, at landet i 2020 kun kan dække 10 pct. af sit eget behov. På elområdet privatiserede man i første omgang alene de ikkenukleare anlæg, som blev opdelt i 2 selskaber, mens de nukleare anlæg forblev i offentligt eje frem til Transmissionsnettene for el og gas har af egen drift slået sig sammen til ét selskab, og det fungerer godt. REEEP Renewable Energy & Energy Efficiency Partnership 15. september kl Afdelingschef i det britiske udenrigsministerium Valerie Caton og kontorchef i det britiske miljøministerium Jeremy Eppel orienterede om etableringen af et REEEP-sekretariat i London. Sekretariatet blev etableret efter FN-topmødet i Johannesburg i REEEP er et globalt partnerskab for udvikling og fremme af vedvarende energi og for forskning inden for energieffektivisering. Organisationen bistår lovgivere og virksomheder med politiske og økonomiske initiativer, der øger udviklingen af vedvarende energisystemer og nedbryder barrierer herfor. Formålet er at forbedre energiforsyningssikkerheden og at skabe økonomisk udvikling og social lighed samtidig med, at de miljømæssige konsekvenser reduceres. REEEP har etableret 5 regionalkontorer i henholdsvis Beijing, Budapest og Washington samt i Syd Afrika og Syd Amerika. REEEP s aktiviteter finansieres ved hjælp af tilskud fra forskellig side. Sekretariatet i London finansieres af det britiske af udenrigsministerium og miljøministerium. DUBLIN Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Mr. De rmot Ahern 16. september kl Minister Dermot Ahern gav en generel orientering om forholdene på energiområdet i Irland. Han nævnte bl.a., at elnettet i Irland er meget smalt og ikke har kapacitet til store udvidelser. Regulatormyndigheden må således af og til indføre midlertidige stop for tilslutning af nye vindmøller. Det er på den baggrund besluttet at styrke og udvide nettet. Udvidelsen forventes driftsklar i løbet af Prisen vil være ca. 4 mia. euro, som skal finansieres over prisen på den elektricitet, der transporteres. Endvidere vil forbindelsen til Skotland og UK blive udbygget. Irland vil yderligere intensivere udviklingen og brugen af vedvarende energi for at nå landets indikative forpligtelse i forhold til EU s VE-direktiv, hvorefter 13,2 pct. af elforbruget i 2010 skal komme fra vedvarende energikilder. Man er bl.a. i færd med at etablere en vindmøllepark 10 km ud for den irske østkyst.

6 - 6 - Ministeren oplyste videre, at man havde privatiseret det irske teleselskab. Regeringen havde dog efterfølgende fortrudt, at man havde solgt nettet, fordi det viste sig, at konkurrencen var blevet mindsket. Man har ikke planer om at privatisere den statsejede del af elsektoren; men hvis det måtte ske, vil man ikke sælge nettet. Med hensyn til energieffektivitet har man udarbejdet et særligt uddannelsesprogram, der er rettet mod de store industriforbrugere, som står for ca. 40 pct. af forbruget. Prisen på elektricitet er steget med 40 pct. over de seneste 3 år. House of the Oireachtas, Joint Committee on Communications, Marine and Natural Resources 16. september kl Viceformand Michael Finucane og fire medlemmer af udvalget modtog den danske delegation. Viceformanden orienterede om udvalgets struktur og arbejde. Man var fra irsk side interesseret i at høre om de danske erfaringer med udbygning med vindmøller. Den danske delegation redegjorde for hovedlinjerne i dansk energipolitik, herunder de seneste politiske aftaler om fremtidssikring af infrastrukturen gennem etablering af Energinet Danmark og om udbygning af vindmøllekapaciteten til havs og til lands. Det irske udvalg udtrykte ønske om at besøge Danmark for at lære nærmere om de danske erfaringer, især på VE-området. Inge Buckley og Vestas 16. september kl Inge Buckley er administrerende direktør for SCAN Energy and Environmental Services Ltd., som repræsenterer Vestas i Irland og Nordirland. Inge Buckley er tidligere formand for Irish Wind Energy Association, som er en organisation, der blandt andet arbejder for større udbredelse af vindenergi i Irland. Inge Buckley orienterede om udbygningen med vindmøller i Irland, herunder om markedsforholdene og om sine personlige erfaringer og synspunkter. Vestas fik sin første ordre i Irland i 1997 og har siden opnået ordre på 380 møller med en samlet kapacitet på 280 MW. Vestas har i 2002 opført en fabrik i Skotland, hvorfra man leverer vindmøller til Irland. The Commission for Energy Regulation CER 16. september kl Udvalget blev modtaget af vicekommissærerne Eugene Coughlan, Cathy Mannion og Paul McGowan. The Commission for Energy Regulation (CER) er en uafhængig kommission, der er nedsat i

7 - 7 - medfør af lovgivningen, og som har ansvar for at overvåge liberaliseringen af Irlands energisektor. CER skal bl.a. sikre, at den øgede konkurrence i energisektoren kommer forbrugerne til gode. CER er ansvarlig for uddeling af tilladelser til bygning af kraftværker og til at give licens til produktion og forsyning med elektricitet. CER kan endvidere regulere de priser, som elselskaberne fastsætter i forhold til kunderne. Også på gasområdet er CER ansvarlig for at regulere priserne og for, at der er den fornødne konkurrence på markedet. CER skal endvidere sikre et driftssikkert system med et kontinuerligt, sikkert og kvalitativt tilfredsstillende udbud af naturgas. Vicekommissærerne oplyste, at udbygningen med vindmøller havde givet problemer med at styre elforsyningen og det øvrige elmarked, fordi forsyningen med vindenergi svinger som vinden blæser. Det havde derfor i perioder været nødvendigt at stoppe for tilslutning af nye vindmøller til nettet. Man regnede med at få løst problemerne og på sigt at få installeret vindmøller med en samlet effekt på MW. Med hensyn til liberalisering af elsektoren er den i vidt omfang sket ved, at man gennem unbundling har opsplittet det hidtidige, statsejede elselskab Electricity Supply Board (ESB) i flere selskaber, men med samme bestyrelse. Irland har fortsat som mål at opnå fuld liberalisering af elmarkedet i Sustainable Energy Ireland SEI 17. september kl Chief Executive Officer David Taylor orienterede om Sustainable Energy Irelands (SEI) opbygning og arbejde. SEI blev etableret i 2002 som en national energimyndighed for at fremme og bistå med udvikling af miljømæssig og økonomisk bæredygtig energifremstilling og -brug. Hovedopgaverne er at øge energieffektiviteten og at fremme udvikling og brug af vedvarende energikilder. En stor del af SEI s arbejde består i rådgivning og vejledning både over for industrien og husholdningerne. SEI har udarbejdet mange forslag til energieffektiviseringer i industrien med en relativ hurtig tilbagebetalingstid, hvilket fremmer interessen. Der gives ikke tilskud til energieffektiviseringer i industrien, så motivationen er alene lavere udgifter til el. Over for husholdningerne yder SEI en stor indsats med oplysning om bl.a. isolering og brug af sparepærer, termostater og energimærkede husholdningsapparater. Man har ikke grønne afgifter i Irland bortset fra en afgift på plastikposer og generelle afgifter på biler.

8 - 8 - Bilag til resumé Deltagere i Det Energipolitiske Udvalgs Studierejse til Paris, London og Dublin den september 2004 Folketingets Energipolitiske Udvalg Anne Grete Holmsgaard (SF), næstformand, delegationsleder Erik Mortensen (S) Uno Larsson (DF) Martin Lidegaard (RV) Arne Toft (S) Jan Rasmussen, udvalgssekretær Økonomi- og Erhvervsministeriet Knud Pedersen, vicedirektør, Energistyrelsen Jane Glindvad Kristensen, direktionsfuldmægtig, Energistyrelsen Henrik Andersen, kontorchef, Økonomi- og Erhvervsministeriet

9 - 9 - Program for studietur til Paris, London og Dublin den september 2004 Mandag den 13. september 2004 kl Check-in Københavns lufthavn terminal 3 kl Afg. København SK 1579 kl Ank. Paris Charles de Gaulle Bustransport til Økonomi-, finans- og industriministeriet, 139, rue de Bercy, F Paris kl Møde med industriminister (inkl. energi), Patrick Devedjian, efterfulgt af en let buffet. kl Afgang med bus fra Økonomi-, finans- og industriministeriet. kl Rundvisning med orientering i Danmarkshuset Maison du Danemark 142, avenue des Champs Elysées, F Paris, kl Afgang med bus fra Danmarkshuset. kl Møde med IEA (International Energy Agency), Direktør Noé Van Hulst, 9, rue de la Fédération, F Paris kl Afgang med bus fra IEA. kl Ankomst Hotel Victor Hugo 19, rue Copernic, F Paris Tel.: Fax: kl Afgang fra hotellet til fods. kl Middag hos den danske ambassadør i Frankrig, Niels Egelund 26, avenue Foch, 2. sal, F Paris Tirsdag den 14. september 2004 kl Afgang med bus fra Hotel Victor Hugo (Bagage medbringes). kl Møde med Electricité de France (EdF), direktør for europæiske anliggender Laurent Catenos, 22-30, Avenue Wagram, F Paris kl Afgang med bus fra EdF kl Ankomst Gare du Nord. kl Afgang med tog Eurostar kl (lokal tid) Ankomst London Waterloo International. kl Møde med OFGEM (the Office of Gas and Electricity Markets), Mr. Steve Smith, Managing Director of Markets, 9, Millbank, London, SW1P 3GE kl Møde med miljøminister Elliot Morley kl Afgang med bus til The Basil Street Hotel 8 Basil Street, Knightsbridge London, SW3 1AH

10 kl Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Middag hos ministerråd Klavs A. Holm, ambassadørens souschef. Onsdag den 15. september 2004 kl kl kl Briefing på hotellet ved ambassadør Tom Risdahl Jensen Afgang med bus fra hotel (Bagage medbringes) Møde i House of Parliament med Trade and Industry Selected Committee, formand Martin O Neil, Portcullis House, London, SW1A 2LW kl Afgang til fods fra House of Parliament til Departement for Trade and Industry. kl Møde med Departement for Trade and Industry (DTI), John Thorpe, Sue Harrison and Nick Trowell, John Harvard, 1, Victoria Street, London, SW1 Efterfulgt af let buffet. kl Møde med repræsentanter fra REEEP (Renewable Energy & Energy Efficiency Partnership). kl Afgang med bus til lufthavn kl Seneste check-in London Heathrow kl Afg. London Heathrow - BD 131. kl Ank. Dublin Airport. Afgang med bus til Fitz William Hotel kl Økonomi- og Erhvervsministeriet er vært ved en middag for udvalget. Brownes Brasserie Torsdag den 16. september 2004 kl kl kl kl kl kl kl kl Briefing ved Danmarks ambassadør i Irland K. Erik Tygesen på hotellet. Afgang fra hotellet Møde med Mr. Dermot Ahern, Minister for Communications, Marine and Natural Resources. Møde i the Houses of the Oireachtas (parlamentet) med repræsentanter (ca. 10) for Joint Committee on Communications, Marine and Natural Resources. Afgang med bus mod fiskerbyen Howth 1 times kørsel nord for Dublin. Møde med Vestas v/inge Buckley tidligere formand for Irish Wind Energy Association (IWEA). Møde med The Commission for Energy Regulation (CER), Deputy Commissioner Eugene Coughlan. Middag hos ambassadør K. Erik Tygesen.

11 Fredag den 17. september 2004 kl kl Afgang fra hotel med bus (Bagage medbringes) Møde med Sustainable Energy Ireland (SEI), Chief Executive Officer David Taylor. Seneste check-in kl kl Afg. Dublin Airport - SK 538. kl Ank. København.

Program for. Skatteudvalgets besøg i London den 18.-20. juni 2008

Program for. Skatteudvalgets besøg i London den 18.-20. juni 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Program for Skatteudvalgets besøg i London den 18.-20. juni 2008 NB: Punkter der er markeret med fed er for hele udvalget, punkter markeret

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Program. for. Folketingets Finansudvalgs. studierejse til Paris og Bruxelles

Program. for. Folketingets Finansudvalgs. studierejse til Paris og Bruxelles Finansudvalget FIU alm. del - Bilag 9 Offentligt Program for Folketingets Finansudvalgs studierejse til Paris og Bruxelles 11. 15. september 2005 Program for Finansudvalgets besøg i Paris og Bruxelles

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008

Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008 Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - Bilag 102 Offentligt Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008 NB: Programpunkter med fed er for hele udvalget med kursiv er for enkeltmedlemmer.

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Miljøudvalget. Studierejse til England den 26. 28. marts 2014. Nationalparker og landdistriktsprogram

Miljøudvalget. Studierejse til England den 26. 28. marts 2014. Nationalparker og landdistriktsprogram Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 264 Offentligt Miljøudvalget Studierejse til England den 26. 28. marts 2014 om Nationalparker og landdistriktsprogram Program for besøg af Miljøudvalget med deltagelse

Læs mere

Folketinget Kulturudvalget Christiansborg, den 22. september 2005

Folketinget Kulturudvalget Christiansborg, den 22. september 2005 Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 152 Offentligt Folketinget Kulturudvalget Christiansborg, den 22. september 2005 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Hermed omdeles program samt

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 126 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål I, H og J om langsigtet strategi for naturgas, lagerkapacitet og miljøpåvirkning

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

UDKAST Miljø- og Planlægningudvalgets program for COP 11 i Montreal den 6. 9. december 2005

UDKAST Miljø- og Planlægningudvalgets program for COP 11 i Montreal den 6. 9. december 2005 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 149 Offentligt. M I L J Ø M I N I S T E R I E T DEPARTEMENTET J.nr. D Ref. xmbm Den 1. december 2005 UDKAST Miljø- og Planlægningudvalgets program for

Læs mere

PROGRAM FOR MILJØ- OG PLANLÆGNINGSUDVALGETS BESØG I KINA DEN 3.-11. SEPTEMBER 2010

PROGRAM FOR MILJØ- OG PLANLÆGNINGSUDVALGETS BESØG I KINA DEN 3.-11. SEPTEMBER 2010 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 705 Offentligt August 27, 2010 PROGRAM FOR MILJØ- OG PLANLÆGNINGSUDVALGETS BESØG I KINA DEN 3.-11. SEPTEMBER 2010 Fredag, den 3. september København

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet?

Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet? Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet? Vindenergi Danmarks 10 års jubilæum Horsens den 11. november 2009 Hans Henrik Lindboe a/s www.eaea.dk Elforbrug i Danmark ca. 35 TWh Elsystemet i Danmark Et internationalt

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Folketingets Trafikudvalg, besøg i Singapore 2. til 8. marts 2008

Folketingets Trafikudvalg, besøg i Singapore 2. til 8. marts 2008 Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 183 Offentligt Folketingets Trafikudvalg, besøg i Singapore 2. til 8. marts 2008 Program Status pr. 22. februar 2008 Lørdag d. 1. marts 13.30 16.00 21.15

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalgs studierejse til Kina den 1.-8. januar 2006

Det Energipolitiske Udvalgs studierejse til Kina den 1.-8. januar 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 102 Offentligt Folketingets Energipolitiske Udvalg Tlf.: 33 37 55 20 Til Samtlige gruppesekretariater Direktøren Folketingssekretæren Ledelsessekretariatet

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Kl. 9.30 11.30 Central Denmark EU Office (CDEU). Avenue de Tervueren 35, B-1040 Bruxelles

Kl. 9.30 11.30 Central Denmark EU Office (CDEU). Avenue de Tervueren 35, B-1040 Bruxelles Notat Dato: Juni 2015 Reference: Inger Nehm Tlf: 8959 1008 E-mail: inbn@norddjurs.dk Journalnr.: 54051/15 Økonomiudvalgets studietur til Bruxelles 5. 7. maj 2015 Referat ONSDAG 6. MAJ 2015 Kl. 9.30 11.30

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 12 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 12 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 12 Offentligt Europaudvalget, Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 EU s klima- og energipolitiske

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. maj 2008. Studierejse til USA den 17. - 25.

Det Energipolitiske Udvalg. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. maj 2008. Studierejse til USA den 17. - 25. Det Energipolitiske Udvalg Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. maj 2008 Studierejse til USA den 17. - 25. september 2008 Energiudvalget besluttede på sit møde den 27. marts 2008 at foretage

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

1. Dansk energipolitik for træpiller

1. Dansk energipolitik for træpiller 1. Dansk energipolitik for træpiller En aktiv dansk energipolitik har gennem mere end 25 år medvirket til, at Danmark er blevet førende indenfor vedvarende energi. Deriblandt at skabe rammerne for en kraftig

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? FJERNVARMEINDUSTRIENS ÅRSMØDE 2015 FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 10. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam

Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam Kirkeudvalget (2. samling) KIU alm. del - Bilag 65 Offentligt Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam 15. - 17. september 2008. Folketingets Kirkeudvalgets

Læs mere

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk ANALYER OG PLANER PEGER I SAMME RETNING

Læs mere

Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet.

Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet. 6. marts 2014 NOTAT Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet. Notatet er et baggrundsnotat til hovedrapporten

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

Program for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Studietur til Sydafrika Den 21.-27. september 2014

Program for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Studietur til Sydafrika Den 21.-27. september 2014 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 374 Offentligt Program for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Studietur til Sydafrika Den 21.-27. september 2014 Deltagerliste:

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Energisystemet og energiressourcerne

Energisystemet og energiressourcerne Energisystemet og energiressourcerne Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense den 10. februar 2011 Flemming Nissen Vi dyrker rovdrift på jordens energiressourcer Jordens alder: 24 timer Menneskehedens

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

Hvad betyder VE-visionerne for energiindustrien

Hvad betyder VE-visionerne for energiindustrien Hvad betyder VE-visionerne for energiindustrien Anders Stouge Energi Industrien I DI Dansk Gas Forenings årsmøde 15.-16. november 2007 Hotel Nyborg Strand Disposition Kort om Energi Industrien Eksport-status

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam Kirkeudvalget 2008-09 KIU alm. del Bilag 75 Offentligt Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam 7. 9. september 2009. Folketingets Kirkeudvalgs

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI Frem mod 2020 er der markante samfundsøkonomiske gevinster ved at udnytte disponibel kapacitet i de danske affaldsenergianlæg. Øget import af affald

Læs mere

Integration af vindkraft. Flemming Nissen

Integration af vindkraft. Flemming Nissen Integration af vindkraft CEPOS og CEESA analyser Flemming Nissen Baggrund Grunden til at det er vigtigt at beskæftige sig med problemstillingerne i forbindelse med integration af vindkraft i elsystemet

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Fortid og fremtid mod den bæredygtige energi

Fortid og fremtid mod den bæredygtige energi Fortid og fremtid mod den bæredygtige energi Alumnedag 2009 Syddansk Universitet Chefkonsulent Flemming Nissen (SDU) Indhold Det fossiltbaserede energisystem Det kernekraftbaserede energisystem Det VE-baserede

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi DEO møde 14. November, København Klaus Thostrup Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 2 Elnet 3 Gasnet Dato - Dok.nr. 4 Det europæiske gassystem- stor

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassens rolle på kort og lang sigt Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassystemets rolle fra 2012 til 2050 Energiaftale 2012 Klimalov 2013 Lov om transport 2013 Gasinfrastrukturens rolle

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030?

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Debat: Er EU spydspids eller hæmsko i klimakampen? mandag den 25. november 2013 VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe

Læs mere

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Biogas mulighederne for afsætning 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Om Dansk Energi Dansk Energi er en erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark Dansk Energi styres og

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013.

Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Danish Farmers Abroad s studietur til Rusland 6-12. Oktober 2013. Program edition: 13 10 05 Subtitel: Large scale farming in Russia Søndag den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Energistyrelsens indlæg. 26. februar 2014

Energistyrelsens indlæg. 26. februar 2014 Energistyrelsens indlæg 26. februar 2014 Energistyrelsen Insourcing af sekretariatet i 2013 Susanne Roed Civilingeniør i bygningsdesign Ansat i Energistyrelsen Energikonsulent for både enfamilie og flerfamilie/erhverv

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem + PARTNERSKABET FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER Brint og brændselsceller bidrager til at løse Danmarks store udfordringer Brint og brændselsceller i fremtidens

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere