Folketingets Energipolitiske Udvalgs Studierejse til Paris, London og Dublin den september 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketingets Energipolitiske Udvalgs Studierejse til Paris, London og Dublin den 13.-17. september 2004"

Transkript

1 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 7 Offentlig Folketingets Energipolitiske Udvalg Tlf.: Resumé af Folketingets Energipolitiske Udvalgs Studierejse til Paris, London og Dublin den september 2004 Det Energipolitiske Udvalg aflagde i dagene september 2004 besøg i Paris, London og Dublin. Formålet med rejsen var at studere europæisk energipolitik. Gennem møder med fremtrædende politikere, erhvervsrepræsentanter og interesseorganisationer fik udvalget detaljeret kendskab til liberaliseringen af el- og gasmarkederne i de tre lande samt til udviklingen af teknologier for vedvarende energi. Udvalget blev på rejsen ledsaget af medarbejdere fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, Energistyrelsen og de danske ambassader i de tre lande. Programmet for rejsen og en liste over deltagerne er optrykt som bilag til dette resumé. Nedenfor findes en gennemgang af de enkelte besøgspunkter.

2 - 2 - PARIS Industriminister Patrick Devedjian 13. september kl Industriminister Patrick Devedjian måtte aflyse sin deltagelse i mødet. Udvalget blev i stedet modtaget af ministeriets direktør. Direktøren orienterede om energiforholdene i Frankrig generelt og om den begyndende liberalisering af sektoren. Han nævnte bl.a., at et fokuspunkt er at nedbringe forbruget af energi. Opgaven er at forske i systemer til at mindske forbruget og at bevidstgøre forbrugerne om at spare. I forhold til Kyotoprotokollen præciserede direktøren, at a-kraft og vandkraft skal opfattes som vedvarende energikilder, da de ikke udleder CO 2 eller andre drivhusgasser. Med hensyn til transportsektoren var det franske synspunkt, at det er væsentligt at sikre mobiliteten, og at nedbringelse af drivhuseffekten må komme i anden række. Der er ikke planer om afgifter på biler efter deres forureningsgrad eller drivmiddelforbrug. Man vil hellere satse på at udvikle nye og effektive transportformer. I Frankrig produceres 80 pct. af elektriciteten ved hjælp af a-kraft. På spørgsmål fra udvalget bekræftede direktøren, at behandling af affald og dekommissionering er vigtige emner at forholde sig til. Frankrig har siden 1991 haft en lovgivning om behandling af affald. Loven opererer med tre former for håndtering: Dyb lagring, lagring og omdannelse til anden anvendelse. Loven skal revideres i Der er løbende lagt midler til side til affaldsbehandling og dekommissionering. Men disse midler vil antagelig ikke være tilstrækkelige til at dække udgifterne. Den første dekommissionering af et a-kraftværk forventes at ske i Danmarkshuset - Maison du Danemark 13. september kl Kulturråd ved den danske ambassade i Paris Michael Bjørn Nellemann gav en orientering om Danmarkshusets historie og aktuelle forhold. Danmarkshuset er inden for de seneste år blevet gennemgribende istandsat, og man har etableret en bæredygtig og fremadrettet drift og anvendelse af huset. International Energy Agency - IEA 13. september kl Direktør Noé van Hulst redegjorde for Det Internationale Energi Agenturs organisation og arbejde. Agenturets hovedopgave er at forebygge oliekriser og at sikre opretholdelsen af forsyningerne med olie til de 26 medlemslande. Som led heri har IEA opbygget en stor viden om olie- og energiforhold og udarbejder løbende analyser til brug for det fortsatte arbejde. Agenturet udarbejder bl.a. den årlige publikation World Energy Outlook, der indeholder grundige analyser af energipolitik og markedsforhold. Direktøren nævnte som eksempler på aktuelle analyser fra agenturet: En analyse af virknin-

3 - 3 - gen, hvis Kina og Indien gik over til energieffektive forhold, og en analyse af et scenarium over en fortsat høj oliepris. Electricité de France - EdF 14. september kl Direktør for europæiske markedsanliggender Laurent Catenos orienterede om EdF. Selskabet har hidtil været 100 pct. økonomisk garanteret af den franske stat. Der var for nylig vedtaget en lov, der indebærer, at EdF (og Gaz de France) er omdannet til aktieselskaber, og at 30 pct. af aktierne sælges til private. Privatiseringen har vakt modstand blandt medarbejderne, der traditionelt har haft attraktive løn- og ansættelsesforhold. A-kraft spiller en helt afgørende rolle i den franske elproduktion. For at sprede forsyningssikkerheden ønsker man også at udvikle og benytte andre energiformer som eksempelvis vedvarende energi. Med hensyn til dekommissionering har man længe lagt midler til side, således at man er økonomisk klar, når behovet opstår. Man har til dato henlagt ca. 15 mia. euro i en særlig fond, men det er holdningen, at man er moralsk forpligtet til at rydde op koste hvad det vil. Det er på baggrund af værkernes estimerede levetid vurderingen, at beslutning om dekommissionering af de første værker skal tages omkring LONDON OFGEM The Office of Gas and Electricity Markets 14. september kl Managing Director of Customers and Supply John Neilson orienterede om Ofgem. Ofgem er regulatormyndighed for gas- og elektricitetesindustrien i Storbritannien og arbejder primært for at sikre et effektivt gas- og elektricitetsmarked. Opgaven er at beskytte forbrugernes interesser. I forbindelse med privatiseringen i 1980 erne af de tidligere statslige el- og gasmonopoler etablerede man to nye reguleringsmyndigheder for henholdsvis elsektoren og gassektoren. Disse to myndigheder er senere blevet slået sammen til det nuværende Ofgem, som varetager en bred regulerings- og myndighedsfunktion på el- og gasområdet. Ofgems opgaver omfatter således forhold vedrørende både konkurrence, netmonopoler og forsyningssikkerhed. Herudover varetager Ofgem opgaver vedrørende miljømæssigt og socialt ansvar. Selskaberne følger som regel Ofgems afgørelser. Der er således ikke lagt sager an siden midten af 1980 erne John Neilson oplyste, at der lå en opgave i at få iværksat isolering af huse. Det var vurderingen, at dette var en billigere måde at opnå reduktioner i brugen af fossile brændsler end ved udbygning med vedvarende energi. Briterne har ikke så megen følelsesmæssig modstand mod, at udenlandsk kapital ejer selskaber i elsektoren eller andre sektorer f.eks. tog. Samme selskab kan godt arbejde med både el og gas. Man er ikke nervøs for krydssubsidiering, for området overvåges nøje.

4 - 4 - John Neilson forudså, at det første britiske a-kraftværk bliver dekommissioneret i Miljøminister Elliot Morley 14. september kl Miljøminister Elliot Morley er som Minister of State ansvarlig for miljøområdet i Departement for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA). Hans ansvarsområde omfatter bl.a. klimaforandring, affaldshåndtering, miljøpolitik på landbrugsområdet, radioaktive stoffer og grænseoverskridende miljøspørgsmål. Elliot Morley kunne oplyse, at der var igangsat en udvikling til fremme af vedvarende energi. Der var ofte lokal modstand med etablering af store vindmølleparker, men det var hans vurdering, at den igangsatte udvikling ville fortsætte. Også bølgeenergi var i god udvikling. Anvendelse af a-kraft er ikke afskrevet for evigt, men det er ikke aktuelt at udvikle brugen heraf. Mange a-kraftværker er udtjente og står foran lukning inden for en overskuelig årrække. Der kan muligvis blive et slip i forsyningerne, som eventuelt må dækkes gennem import af flydende gas fra Rusland. The House of Commons, the Trade and Industry Select Committee 15. september kl Formanden for udvalget Martin O Neill orienterede om udvalgets sammensætning og arbejde. Hovedopgaven er at følge regeringens og administrationens arbejde inden for udvalgets arbejdsområde. Herudover udarbejder udvalget en række selvstændige rapporter om aktuelle temaer. Rapporterne udarbejdes af udvalgets sekretariat med bistand fra eksterne eksperter på de områder, man ønsker belyst. Der udarbejdes rapporter årligt. Som eksempel på en aktuel rapport nævnte formanden en rapport om kabellægning af højspændingsledninger. The Department for Trade and Industri - DTI 15. september kl Direktør Neil Hirst og kontorchef Sue Harrison orienterede om departementets arbejde og opbygning. Regeringen har i 2003 udsendt en hvidbog om sin energipolitik The Energy White Paper: Our energy future creating a low carbon economy. Der er tale om en langsigtet strategi for en miljøvenlig energipolitik, der bl.a. fokuserer på behovet for at kunne imødegå knappe energiresurser og modernisere infrastrukturen. Et centralt budskab er, at økonomisk vækst og reduktion i CO 2 - udledning ikke er i modstrid med hinanden. Privatiseringen af energimarkederne påbegyndtes i 1980 erne, hvor den daværende regering under Margaret Thatcher startede med at privatisere telesektoren i Gassektoren fulgte efter i 1986, og man søgte hele tiden at sikre, at der ikke opstod monopoler. Der blev i 1995 vedtaget en ny lov på gasområdet, der yderligere styrkede konkurrencen mellem aktørerne.

5 pct. af den britiske elektricitet fremstilles i dag ved hjælp af gas, der har afløst kul som brændsel. Man har etableret et gaslager ud for Yorkshire, hvor gas pumpes ned om sommeren, hvor prisen er lav, og op om vinteren, hvor prisen er høj. Storbritannien må dog forudse at skulle begynde import af gas fra 2006, og det antages, at landet i 2020 kun kan dække 10 pct. af sit eget behov. På elområdet privatiserede man i første omgang alene de ikkenukleare anlæg, som blev opdelt i 2 selskaber, mens de nukleare anlæg forblev i offentligt eje frem til Transmissionsnettene for el og gas har af egen drift slået sig sammen til ét selskab, og det fungerer godt. REEEP Renewable Energy & Energy Efficiency Partnership 15. september kl Afdelingschef i det britiske udenrigsministerium Valerie Caton og kontorchef i det britiske miljøministerium Jeremy Eppel orienterede om etableringen af et REEEP-sekretariat i London. Sekretariatet blev etableret efter FN-topmødet i Johannesburg i REEEP er et globalt partnerskab for udvikling og fremme af vedvarende energi og for forskning inden for energieffektivisering. Organisationen bistår lovgivere og virksomheder med politiske og økonomiske initiativer, der øger udviklingen af vedvarende energisystemer og nedbryder barrierer herfor. Formålet er at forbedre energiforsyningssikkerheden og at skabe økonomisk udvikling og social lighed samtidig med, at de miljømæssige konsekvenser reduceres. REEEP har etableret 5 regionalkontorer i henholdsvis Beijing, Budapest og Washington samt i Syd Afrika og Syd Amerika. REEEP s aktiviteter finansieres ved hjælp af tilskud fra forskellig side. Sekretariatet i London finansieres af det britiske af udenrigsministerium og miljøministerium. DUBLIN Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Mr. De rmot Ahern 16. september kl Minister Dermot Ahern gav en generel orientering om forholdene på energiområdet i Irland. Han nævnte bl.a., at elnettet i Irland er meget smalt og ikke har kapacitet til store udvidelser. Regulatormyndigheden må således af og til indføre midlertidige stop for tilslutning af nye vindmøller. Det er på den baggrund besluttet at styrke og udvide nettet. Udvidelsen forventes driftsklar i løbet af Prisen vil være ca. 4 mia. euro, som skal finansieres over prisen på den elektricitet, der transporteres. Endvidere vil forbindelsen til Skotland og UK blive udbygget. Irland vil yderligere intensivere udviklingen og brugen af vedvarende energi for at nå landets indikative forpligtelse i forhold til EU s VE-direktiv, hvorefter 13,2 pct. af elforbruget i 2010 skal komme fra vedvarende energikilder. Man er bl.a. i færd med at etablere en vindmøllepark 10 km ud for den irske østkyst.

6 - 6 - Ministeren oplyste videre, at man havde privatiseret det irske teleselskab. Regeringen havde dog efterfølgende fortrudt, at man havde solgt nettet, fordi det viste sig, at konkurrencen var blevet mindsket. Man har ikke planer om at privatisere den statsejede del af elsektoren; men hvis det måtte ske, vil man ikke sælge nettet. Med hensyn til energieffektivitet har man udarbejdet et særligt uddannelsesprogram, der er rettet mod de store industriforbrugere, som står for ca. 40 pct. af forbruget. Prisen på elektricitet er steget med 40 pct. over de seneste 3 år. House of the Oireachtas, Joint Committee on Communications, Marine and Natural Resources 16. september kl Viceformand Michael Finucane og fire medlemmer af udvalget modtog den danske delegation. Viceformanden orienterede om udvalgets struktur og arbejde. Man var fra irsk side interesseret i at høre om de danske erfaringer med udbygning med vindmøller. Den danske delegation redegjorde for hovedlinjerne i dansk energipolitik, herunder de seneste politiske aftaler om fremtidssikring af infrastrukturen gennem etablering af Energinet Danmark og om udbygning af vindmøllekapaciteten til havs og til lands. Det irske udvalg udtrykte ønske om at besøge Danmark for at lære nærmere om de danske erfaringer, især på VE-området. Inge Buckley og Vestas 16. september kl Inge Buckley er administrerende direktør for SCAN Energy and Environmental Services Ltd., som repræsenterer Vestas i Irland og Nordirland. Inge Buckley er tidligere formand for Irish Wind Energy Association, som er en organisation, der blandt andet arbejder for større udbredelse af vindenergi i Irland. Inge Buckley orienterede om udbygningen med vindmøller i Irland, herunder om markedsforholdene og om sine personlige erfaringer og synspunkter. Vestas fik sin første ordre i Irland i 1997 og har siden opnået ordre på 380 møller med en samlet kapacitet på 280 MW. Vestas har i 2002 opført en fabrik i Skotland, hvorfra man leverer vindmøller til Irland. The Commission for Energy Regulation CER 16. september kl Udvalget blev modtaget af vicekommissærerne Eugene Coughlan, Cathy Mannion og Paul McGowan. The Commission for Energy Regulation (CER) er en uafhængig kommission, der er nedsat i

7 - 7 - medfør af lovgivningen, og som har ansvar for at overvåge liberaliseringen af Irlands energisektor. CER skal bl.a. sikre, at den øgede konkurrence i energisektoren kommer forbrugerne til gode. CER er ansvarlig for uddeling af tilladelser til bygning af kraftværker og til at give licens til produktion og forsyning med elektricitet. CER kan endvidere regulere de priser, som elselskaberne fastsætter i forhold til kunderne. Også på gasområdet er CER ansvarlig for at regulere priserne og for, at der er den fornødne konkurrence på markedet. CER skal endvidere sikre et driftssikkert system med et kontinuerligt, sikkert og kvalitativt tilfredsstillende udbud af naturgas. Vicekommissærerne oplyste, at udbygningen med vindmøller havde givet problemer med at styre elforsyningen og det øvrige elmarked, fordi forsyningen med vindenergi svinger som vinden blæser. Det havde derfor i perioder været nødvendigt at stoppe for tilslutning af nye vindmøller til nettet. Man regnede med at få løst problemerne og på sigt at få installeret vindmøller med en samlet effekt på MW. Med hensyn til liberalisering af elsektoren er den i vidt omfang sket ved, at man gennem unbundling har opsplittet det hidtidige, statsejede elselskab Electricity Supply Board (ESB) i flere selskaber, men med samme bestyrelse. Irland har fortsat som mål at opnå fuld liberalisering af elmarkedet i Sustainable Energy Ireland SEI 17. september kl Chief Executive Officer David Taylor orienterede om Sustainable Energy Irelands (SEI) opbygning og arbejde. SEI blev etableret i 2002 som en national energimyndighed for at fremme og bistå med udvikling af miljømæssig og økonomisk bæredygtig energifremstilling og -brug. Hovedopgaverne er at øge energieffektiviteten og at fremme udvikling og brug af vedvarende energikilder. En stor del af SEI s arbejde består i rådgivning og vejledning både over for industrien og husholdningerne. SEI har udarbejdet mange forslag til energieffektiviseringer i industrien med en relativ hurtig tilbagebetalingstid, hvilket fremmer interessen. Der gives ikke tilskud til energieffektiviseringer i industrien, så motivationen er alene lavere udgifter til el. Over for husholdningerne yder SEI en stor indsats med oplysning om bl.a. isolering og brug af sparepærer, termostater og energimærkede husholdningsapparater. Man har ikke grønne afgifter i Irland bortset fra en afgift på plastikposer og generelle afgifter på biler.

8 - 8 - Bilag til resumé Deltagere i Det Energipolitiske Udvalgs Studierejse til Paris, London og Dublin den september 2004 Folketingets Energipolitiske Udvalg Anne Grete Holmsgaard (SF), næstformand, delegationsleder Erik Mortensen (S) Uno Larsson (DF) Martin Lidegaard (RV) Arne Toft (S) Jan Rasmussen, udvalgssekretær Økonomi- og Erhvervsministeriet Knud Pedersen, vicedirektør, Energistyrelsen Jane Glindvad Kristensen, direktionsfuldmægtig, Energistyrelsen Henrik Andersen, kontorchef, Økonomi- og Erhvervsministeriet

9 - 9 - Program for studietur til Paris, London og Dublin den september 2004 Mandag den 13. september 2004 kl Check-in Københavns lufthavn terminal 3 kl Afg. København SK 1579 kl Ank. Paris Charles de Gaulle Bustransport til Økonomi-, finans- og industriministeriet, 139, rue de Bercy, F Paris kl Møde med industriminister (inkl. energi), Patrick Devedjian, efterfulgt af en let buffet. kl Afgang med bus fra Økonomi-, finans- og industriministeriet. kl Rundvisning med orientering i Danmarkshuset Maison du Danemark 142, avenue des Champs Elysées, F Paris, kl Afgang med bus fra Danmarkshuset. kl Møde med IEA (International Energy Agency), Direktør Noé Van Hulst, 9, rue de la Fédération, F Paris kl Afgang med bus fra IEA. kl Ankomst Hotel Victor Hugo 19, rue Copernic, F Paris Tel.: Fax: kl Afgang fra hotellet til fods. kl Middag hos den danske ambassadør i Frankrig, Niels Egelund 26, avenue Foch, 2. sal, F Paris Tirsdag den 14. september 2004 kl Afgang med bus fra Hotel Victor Hugo (Bagage medbringes). kl Møde med Electricité de France (EdF), direktør for europæiske anliggender Laurent Catenos, 22-30, Avenue Wagram, F Paris kl Afgang med bus fra EdF kl Ankomst Gare du Nord. kl Afgang med tog Eurostar kl (lokal tid) Ankomst London Waterloo International. kl Møde med OFGEM (the Office of Gas and Electricity Markets), Mr. Steve Smith, Managing Director of Markets, 9, Millbank, London, SW1P 3GE kl Møde med miljøminister Elliot Morley kl Afgang med bus til The Basil Street Hotel 8 Basil Street, Knightsbridge London, SW3 1AH

10 kl Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Middag hos ministerråd Klavs A. Holm, ambassadørens souschef. Onsdag den 15. september 2004 kl kl kl Briefing på hotellet ved ambassadør Tom Risdahl Jensen Afgang med bus fra hotel (Bagage medbringes) Møde i House of Parliament med Trade and Industry Selected Committee, formand Martin O Neil, Portcullis House, London, SW1A 2LW kl Afgang til fods fra House of Parliament til Departement for Trade and Industry. kl Møde med Departement for Trade and Industry (DTI), John Thorpe, Sue Harrison and Nick Trowell, John Harvard, 1, Victoria Street, London, SW1 Efterfulgt af let buffet. kl Møde med repræsentanter fra REEEP (Renewable Energy & Energy Efficiency Partnership). kl Afgang med bus til lufthavn kl Seneste check-in London Heathrow kl Afg. London Heathrow - BD 131. kl Ank. Dublin Airport. Afgang med bus til Fitz William Hotel kl Økonomi- og Erhvervsministeriet er vært ved en middag for udvalget. Brownes Brasserie Torsdag den 16. september 2004 kl kl kl kl kl kl kl kl Briefing ved Danmarks ambassadør i Irland K. Erik Tygesen på hotellet. Afgang fra hotellet Møde med Mr. Dermot Ahern, Minister for Communications, Marine and Natural Resources. Møde i the Houses of the Oireachtas (parlamentet) med repræsentanter (ca. 10) for Joint Committee on Communications, Marine and Natural Resources. Afgang med bus mod fiskerbyen Howth 1 times kørsel nord for Dublin. Møde med Vestas v/inge Buckley tidligere formand for Irish Wind Energy Association (IWEA). Møde med The Commission for Energy Regulation (CER), Deputy Commissioner Eugene Coughlan. Middag hos ambassadør K. Erik Tygesen.

11 Fredag den 17. september 2004 kl kl Afgang fra hotel med bus (Bagage medbringes) Møde med Sustainable Energy Ireland (SEI), Chief Executive Officer David Taylor. Seneste check-in kl kl Afg. Dublin Airport - SK 538. kl Ank. København.

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi:

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi: Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 182 Offentligt ENS j.nr 030199/30007-0065 ln 20. marts 2007 Indien Generel energipolitisk baggrund Indiens kraftige økonomiske vækst på over 7 pct. årligt

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalgs studierejse til Østrig, Schweiz og Tyskland den 29. oktober 1. november 2006

Det Energipolitiske Udvalgs studierejse til Østrig, Schweiz og Tyskland den 29. oktober 1. november 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 32 Offentligt Folketingets Energipolitiske Udvalg Tlf.: 33 37 55 20 Til Samtlige gruppesekretariater Direktøren Folketingssekretæren Ledelsessekretariatet

Læs mere

Program for. Skatteudvalgets besøg i London den 18.-20. juni 2008

Program for. Skatteudvalgets besøg i London den 18.-20. juni 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Program for Skatteudvalgets besøg i London den 18.-20. juni 2008 NB: Punkter der er markeret med fed er for hele udvalget, punkter markeret

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Folketingets Energipolitiske Udvalg Christiansborg, den 7. november 2005

Folketingets Energipolitiske Udvalg Christiansborg, den 7. november 2005 Folketingets Energipolitiske Udvalg Christiansborg, den 7. november 2005 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Studierejse til Kina den 1.-8. januar 2006 Udvalget tiltrådte på sit møde den 12. oktober

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 293 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 293 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 293 Offentligt Samtlige gruppesekretariater Direktøren Folketingssekretæren Ledelsessekretariatet Løn- og Økonomikontoret Brugercentret Udvalgssekretariaterne

Læs mere

Program. for. Folketingets Finansudvalgs. studierejse til Paris og Bruxelles

Program. for. Folketingets Finansudvalgs. studierejse til Paris og Bruxelles Finansudvalget FIU alm. del - Bilag 9 Offentligt Program for Folketingets Finansudvalgs studierejse til Paris og Bruxelles 11. 15. september 2005 Program for Finansudvalgets besøg i Paris og Bruxelles

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S April 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008

Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008 Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - Bilag 102 Offentligt Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008 NB: Programpunkter med fed er for hele udvalget med kursiv er for enkeltmedlemmer.

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

Vindmøller i Danmark. Møde i Darum 25 februar 2015. Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy

Vindmøller i Danmark. Møde i Darum 25 februar 2015. Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy Vindmøller i Danmark Møde i Darum 25 februar 2015 Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy Introduktion af Niels-Erik Født Sydfalster Uddannelse civilingeniør (DTU) PhD (DTU) soldrevne køleanlæg Arbejdet 15

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalgs studierejse til Sverige den 10.-12. juni 2009

Det Energipolitiske Udvalgs studierejse til Sverige den 10.-12. juni 2009 Det Energipolitiske Udvalg 2008-09 EPU alm. del Bilag 326 Offentligt Samtlige gruppesekretariater Direktøren Folketingssekretæren Ledelsessekretariatet Økonomikontoret Servicecenteret Udvalgssekretariatet

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Oversigt over Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Oversigt over Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 48 Offentligt Oversigt over Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Internt Område 25.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Klima-, EU-konsulenten Energi- og Bygningsudvalgets EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Miljøudvalget. Studierejse til England den 26. 28. marts 2014. Nationalparker og landdistriktsprogram

Miljøudvalget. Studierejse til England den 26. 28. marts 2014. Nationalparker og landdistriktsprogram Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 264 Offentligt Miljøudvalget Studierejse til England den 26. 28. marts 2014 om Nationalparker og landdistriktsprogram Program for besøg af Miljøudvalget med deltagelse

Læs mere

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 126 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål I, H og J om langsigtet strategi for naturgas, lagerkapacitet og miljøpåvirkning

Læs mere

Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt. Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen

Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt. Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen Oversigt Baggrund: Energiforbrug og CO 2 -udledning Global klimapolitik:

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Pressemeddelelse Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Materialet er klausuleret til torsdag den 28. februar 2013 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske

Læs mere

Folketinget Kulturudvalget Christiansborg, den 22. september 2005

Folketinget Kulturudvalget Christiansborg, den 22. september 2005 Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 152 Offentligt Folketinget Kulturudvalget Christiansborg, den 22. september 2005 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Hermed omdeles program samt

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer? Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 157 Offentligt Høring 29. januar 2009 i Folketinget om fjernvarmen i det fremtidige energisystem Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

Folketingets Trafikudvalg, besøg i Singapore 2. til 8. marts 2008

Folketingets Trafikudvalg, besøg i Singapore 2. til 8. marts 2008 Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 183 Offentligt Folketingets Trafikudvalg, besøg i Singapore 2. til 8. marts 2008 Program Status pr. 22. februar 2008 Lørdag d. 1. marts 13.30 16.00 21.15

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalgs studietur til Jylland den 18. og 19. august 2008

Det Energipolitiske Udvalgs studietur til Jylland den 18. og 19. august 2008 Samtlige gruppesekretariater Direktøren Folketingssekretæren Ledelsessekretariatet Løn- og Økonomikontoret Brugercentret 1., 2. og 3. udvalgssekretariat Telefoncentralen Rejsekontoret Porten Det Energipolitiske

Læs mere

Den intelligente bygning i det smarte energisystem.

Den intelligente bygning i det smarte energisystem. Udbud af analyse: Den intelligente bygning i det smarte energisystem. Orienteringsmøde d. 11. september 2017 Energistyrelsen Program for mødet 1. Introduktion og baggrund, v. Energistyrelsen. 2. Orientering

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

Regeringens planer for elbiler

Regeringens planer for elbiler Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 181 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål M om regeringens planer for udrulning af en infrastruktur til opladning af

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 141 Offentligt DSF 2006

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 141 Offentligt DSF 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 141 Offentligt DSF 2006 Indlægsholder: Formål: Ole Pilgaard, VELUX Bestyrelsesmedlem i Dansk Solvarmeforening (DSF) Præsident i European Solar Thermal Indusstry

Læs mere

Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi

Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi Mange åbne ender Bedre integration mellem el-, gas-

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

Fjernvarmens nye muligheder Hvordan kommer vi videre?

Fjernvarmens nye muligheder Hvordan kommer vi videre? Fjernvarmens nye muligheder Hvordan kommer vi videre? v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse Ea Energianalyse a/s 1 1000 PJ Danmarks bruttoenergiforbrug 800 600 400 Kul Naturgas VE 200 0 Olie 1960 1970

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3321 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3321 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3321 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt SAMLENOTAT Rådsmøde (Energi) 13. juni 2014 - Politisk drøftelse KOM(2014) XX final - Nyt notat. 2.b. EU Kommissionens meddelelse

Læs mere

Kl. 9.30 11.30 Central Denmark EU Office (CDEU). Avenue de Tervueren 35, B-1040 Bruxelles

Kl. 9.30 11.30 Central Denmark EU Office (CDEU). Avenue de Tervueren 35, B-1040 Bruxelles Notat Dato: Juni 2015 Reference: Inger Nehm Tlf: 8959 1008 E-mail: inbn@norddjurs.dk Journalnr.: 54051/15 Økonomiudvalgets studietur til Bruxelles 5. 7. maj 2015 Referat ONSDAG 6. MAJ 2015 Kl. 9.30 11.30

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Markedet for vindenergi

Markedet for vindenergi Markedet for vindenergi IDA Det Nordeuropæiske marked for energi og ressourcer 5. februar 2015 Martin Risum Bøndergaard Energiøkonomisk konsulent Vindmølleindustrien Hvem er Vindmølleindustrien? Vi: -

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Bjarne Brendstrup Sektionschef, Systemplanlægning Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne

RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne Introduktion Kommunernes energipolitiske kontekst, beføjelser og aktuelle situation beskrives indledningsvis for at give baggrund for

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Overskrift Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Solcellekonference af TEKNIQ og Dansk Solcelleforening Mandag den 18. april 2016 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del EU Note 9 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del EU Note 9 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 9 Offentligt Europaudvalget og Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Klima-, Energi- og Bygningsudvalgets EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes

Læs mere

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 115 Offentligt Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige energispareindsats Mål for energibesparelser i perioden 2006 2013 Årligt energisparemål på

Læs mere

Vindenergi Danmark din grønne investering

Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi og vindmøller svaret blæser i vinden Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. I Vindenergi Danmark arbejder vi

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Integration af vindkraft. Flemming Nissen

Integration af vindkraft. Flemming Nissen Integration af vindkraft CEPOS og CEESA analyser Flemming Nissen Baggrund Grunden til at det er vigtigt at beskæftige sig med problemstillingerne i forbindelse med integration af vindkraft i elsystemet

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Fakta om klima og energi

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

DEMAND RESPONSE I SMART GRID

DEMAND RESPONSE I SMART GRID RUNE HYLSBERG JACOBSEN INSTITUT FOR INGENIØRVIDENSKAB UNI VERSITET DANMARK PÅ FOSSILFRI KURS Grøn økonomi i vækst Omstilning til et energi- og transportsystem uafhængigt af fossile brændstoffer I 2020

Læs mere

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen En ny energiaftale og transportsektoren Kontorchef Henrik Andersen Energipolitiske milepæle frem mod 2050 2020: Halvdelen af det traditionelle elforbrug er dækket af vind VE-andel i transport øges til

Læs mere

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Chefkonsulent Peter Bach Gastekniske Dage 2017 23. juni 2017 Side 1 Energiselskabernes indsats Side 2 Forbrug og effektiviseringer Store effektiviseringer

Læs mere

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 1 VE-andel Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 Målet er et lavemissionssamfund baseret på VE i 2050 2030 er trædesten på vejen Der er behov for et paradigmeskifte og yderligere

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 25 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 25 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 25 Offentligt International Koordination J.nr. Ref. GH/ 5.december 2007 Program og praktiske oplysninger i forbindelse med Folketingets

Læs mere

Fleksibelt elforbrug eller

Fleksibelt elforbrug eller Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 189 Offentligt Anders Stouge krise på Anders Stouge Ast@di.dk Hvorfor det?? Hvis der ikke gøres noget, skaber den ustyrlige og stigende andel af vedvarende

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Program, deltagerliste m.v. til Uddannelsesudvalgets studietur til Bruxelles den 6. og 7. juni 2006 ***

Program, deltagerliste m.v. til Uddannelsesudvalgets studietur til Bruxelles den 6. og 7. juni 2006 *** Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 402 Offentligt Program, deltagerliste m.v. til Uddannelsesudvalgets studietur til Bruxelles den 6. og 7. juni 2006 *** Deltagerliste: Carina Christensen Margrethe

Læs mere

ENERGIUNION? Søren Dyck-Madsen

ENERGIUNION? Søren Dyck-Madsen ENERGIUNION? Søren Dyck-Madsen Energiunion eller Gas-indkøbsaftale? Polen har længe foreslået en europæisk Energiunion og støttes nu af den nye Kommission. Men hvad ligger der i tankerne? Fælles indkøb,

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Status Klimamål og emissioner Energiproduktion- og forbrug Transportsektoren Landbrug og arealanvendelse Drivhusgasudledning og klimamål

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Det Energipolitiske Udvalg 2007-08 (2. samling) EPU alm. del Bilag 104 Offentligt Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere

Læs mere

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Klima Globale drivhusgasemissioner COP21 The Emissions GAP Report 2015 Kilde:

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Future Gas projektet. Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem

Future Gas projektet. Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem Future Gas projektet Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem Biogas2020 Skandinaviens biogas konference - biogassen i en grøn omstilling af Lise Skovsgaard, lskn@dtu.dk Phd. student, FutureGas

Læs mere

Et balanceret energisystem

Et balanceret energisystem Et balanceret energisystem Partnerskabets årsdag Københavns Rådhus, 18. April 2012 Forskningskoordinator Inger Pihl Byriel ipb@energinet.dk Fra Vores Energi til Energiaftale 22. marts 2012 Energiaftalen:

Læs mere

Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet.

Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet. 6. marts 2014 NOTAT Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet. Notatet er et baggrundsnotat til hovedrapporten

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Kulprisen 3 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 Prisen på energi har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

Kulturudvalgets studietur til London den 28. september 1. oktober 2005

Kulturudvalgets studietur til London den 28. september 1. oktober 2005 Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 151 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Tlf.: 33 37 55 33 Til Samtlige gruppesekretariater Direktøren Folketingssekretæren Ledelsessekretariatet Løn- og

Læs mere