Folketingets Energipolitiske Udvalgs Studierejse til Paris, London og Dublin den september 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketingets Energipolitiske Udvalgs Studierejse til Paris, London og Dublin den 13.-17. september 2004"

Transkript

1 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 7 Offentlig Folketingets Energipolitiske Udvalg Tlf.: Resumé af Folketingets Energipolitiske Udvalgs Studierejse til Paris, London og Dublin den september 2004 Det Energipolitiske Udvalg aflagde i dagene september 2004 besøg i Paris, London og Dublin. Formålet med rejsen var at studere europæisk energipolitik. Gennem møder med fremtrædende politikere, erhvervsrepræsentanter og interesseorganisationer fik udvalget detaljeret kendskab til liberaliseringen af el- og gasmarkederne i de tre lande samt til udviklingen af teknologier for vedvarende energi. Udvalget blev på rejsen ledsaget af medarbejdere fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, Energistyrelsen og de danske ambassader i de tre lande. Programmet for rejsen og en liste over deltagerne er optrykt som bilag til dette resumé. Nedenfor findes en gennemgang af de enkelte besøgspunkter.

2 - 2 - PARIS Industriminister Patrick Devedjian 13. september kl Industriminister Patrick Devedjian måtte aflyse sin deltagelse i mødet. Udvalget blev i stedet modtaget af ministeriets direktør. Direktøren orienterede om energiforholdene i Frankrig generelt og om den begyndende liberalisering af sektoren. Han nævnte bl.a., at et fokuspunkt er at nedbringe forbruget af energi. Opgaven er at forske i systemer til at mindske forbruget og at bevidstgøre forbrugerne om at spare. I forhold til Kyotoprotokollen præciserede direktøren, at a-kraft og vandkraft skal opfattes som vedvarende energikilder, da de ikke udleder CO 2 eller andre drivhusgasser. Med hensyn til transportsektoren var det franske synspunkt, at det er væsentligt at sikre mobiliteten, og at nedbringelse af drivhuseffekten må komme i anden række. Der er ikke planer om afgifter på biler efter deres forureningsgrad eller drivmiddelforbrug. Man vil hellere satse på at udvikle nye og effektive transportformer. I Frankrig produceres 80 pct. af elektriciteten ved hjælp af a-kraft. På spørgsmål fra udvalget bekræftede direktøren, at behandling af affald og dekommissionering er vigtige emner at forholde sig til. Frankrig har siden 1991 haft en lovgivning om behandling af affald. Loven opererer med tre former for håndtering: Dyb lagring, lagring og omdannelse til anden anvendelse. Loven skal revideres i Der er løbende lagt midler til side til affaldsbehandling og dekommissionering. Men disse midler vil antagelig ikke være tilstrækkelige til at dække udgifterne. Den første dekommissionering af et a-kraftværk forventes at ske i Danmarkshuset - Maison du Danemark 13. september kl Kulturråd ved den danske ambassade i Paris Michael Bjørn Nellemann gav en orientering om Danmarkshusets historie og aktuelle forhold. Danmarkshuset er inden for de seneste år blevet gennemgribende istandsat, og man har etableret en bæredygtig og fremadrettet drift og anvendelse af huset. International Energy Agency - IEA 13. september kl Direktør Noé van Hulst redegjorde for Det Internationale Energi Agenturs organisation og arbejde. Agenturets hovedopgave er at forebygge oliekriser og at sikre opretholdelsen af forsyningerne med olie til de 26 medlemslande. Som led heri har IEA opbygget en stor viden om olie- og energiforhold og udarbejder løbende analyser til brug for det fortsatte arbejde. Agenturet udarbejder bl.a. den årlige publikation World Energy Outlook, der indeholder grundige analyser af energipolitik og markedsforhold. Direktøren nævnte som eksempler på aktuelle analyser fra agenturet: En analyse af virknin-

3 - 3 - gen, hvis Kina og Indien gik over til energieffektive forhold, og en analyse af et scenarium over en fortsat høj oliepris. Electricité de France - EdF 14. september kl Direktør for europæiske markedsanliggender Laurent Catenos orienterede om EdF. Selskabet har hidtil været 100 pct. økonomisk garanteret af den franske stat. Der var for nylig vedtaget en lov, der indebærer, at EdF (og Gaz de France) er omdannet til aktieselskaber, og at 30 pct. af aktierne sælges til private. Privatiseringen har vakt modstand blandt medarbejderne, der traditionelt har haft attraktive løn- og ansættelsesforhold. A-kraft spiller en helt afgørende rolle i den franske elproduktion. For at sprede forsyningssikkerheden ønsker man også at udvikle og benytte andre energiformer som eksempelvis vedvarende energi. Med hensyn til dekommissionering har man længe lagt midler til side, således at man er økonomisk klar, når behovet opstår. Man har til dato henlagt ca. 15 mia. euro i en særlig fond, men det er holdningen, at man er moralsk forpligtet til at rydde op koste hvad det vil. Det er på baggrund af værkernes estimerede levetid vurderingen, at beslutning om dekommissionering af de første værker skal tages omkring LONDON OFGEM The Office of Gas and Electricity Markets 14. september kl Managing Director of Customers and Supply John Neilson orienterede om Ofgem. Ofgem er regulatormyndighed for gas- og elektricitetesindustrien i Storbritannien og arbejder primært for at sikre et effektivt gas- og elektricitetsmarked. Opgaven er at beskytte forbrugernes interesser. I forbindelse med privatiseringen i 1980 erne af de tidligere statslige el- og gasmonopoler etablerede man to nye reguleringsmyndigheder for henholdsvis elsektoren og gassektoren. Disse to myndigheder er senere blevet slået sammen til det nuværende Ofgem, som varetager en bred regulerings- og myndighedsfunktion på el- og gasområdet. Ofgems opgaver omfatter således forhold vedrørende både konkurrence, netmonopoler og forsyningssikkerhed. Herudover varetager Ofgem opgaver vedrørende miljømæssigt og socialt ansvar. Selskaberne følger som regel Ofgems afgørelser. Der er således ikke lagt sager an siden midten af 1980 erne John Neilson oplyste, at der lå en opgave i at få iværksat isolering af huse. Det var vurderingen, at dette var en billigere måde at opnå reduktioner i brugen af fossile brændsler end ved udbygning med vedvarende energi. Briterne har ikke så megen følelsesmæssig modstand mod, at udenlandsk kapital ejer selskaber i elsektoren eller andre sektorer f.eks. tog. Samme selskab kan godt arbejde med både el og gas. Man er ikke nervøs for krydssubsidiering, for området overvåges nøje.

4 - 4 - John Neilson forudså, at det første britiske a-kraftværk bliver dekommissioneret i Miljøminister Elliot Morley 14. september kl Miljøminister Elliot Morley er som Minister of State ansvarlig for miljøområdet i Departement for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA). Hans ansvarsområde omfatter bl.a. klimaforandring, affaldshåndtering, miljøpolitik på landbrugsområdet, radioaktive stoffer og grænseoverskridende miljøspørgsmål. Elliot Morley kunne oplyse, at der var igangsat en udvikling til fremme af vedvarende energi. Der var ofte lokal modstand med etablering af store vindmølleparker, men det var hans vurdering, at den igangsatte udvikling ville fortsætte. Også bølgeenergi var i god udvikling. Anvendelse af a-kraft er ikke afskrevet for evigt, men det er ikke aktuelt at udvikle brugen heraf. Mange a-kraftværker er udtjente og står foran lukning inden for en overskuelig årrække. Der kan muligvis blive et slip i forsyningerne, som eventuelt må dækkes gennem import af flydende gas fra Rusland. The House of Commons, the Trade and Industry Select Committee 15. september kl Formanden for udvalget Martin O Neill orienterede om udvalgets sammensætning og arbejde. Hovedopgaven er at følge regeringens og administrationens arbejde inden for udvalgets arbejdsområde. Herudover udarbejder udvalget en række selvstændige rapporter om aktuelle temaer. Rapporterne udarbejdes af udvalgets sekretariat med bistand fra eksterne eksperter på de områder, man ønsker belyst. Der udarbejdes rapporter årligt. Som eksempel på en aktuel rapport nævnte formanden en rapport om kabellægning af højspændingsledninger. The Department for Trade and Industri - DTI 15. september kl Direktør Neil Hirst og kontorchef Sue Harrison orienterede om departementets arbejde og opbygning. Regeringen har i 2003 udsendt en hvidbog om sin energipolitik The Energy White Paper: Our energy future creating a low carbon economy. Der er tale om en langsigtet strategi for en miljøvenlig energipolitik, der bl.a. fokuserer på behovet for at kunne imødegå knappe energiresurser og modernisere infrastrukturen. Et centralt budskab er, at økonomisk vækst og reduktion i CO 2 - udledning ikke er i modstrid med hinanden. Privatiseringen af energimarkederne påbegyndtes i 1980 erne, hvor den daværende regering under Margaret Thatcher startede med at privatisere telesektoren i Gassektoren fulgte efter i 1986, og man søgte hele tiden at sikre, at der ikke opstod monopoler. Der blev i 1995 vedtaget en ny lov på gasområdet, der yderligere styrkede konkurrencen mellem aktørerne.

5 pct. af den britiske elektricitet fremstilles i dag ved hjælp af gas, der har afløst kul som brændsel. Man har etableret et gaslager ud for Yorkshire, hvor gas pumpes ned om sommeren, hvor prisen er lav, og op om vinteren, hvor prisen er høj. Storbritannien må dog forudse at skulle begynde import af gas fra 2006, og det antages, at landet i 2020 kun kan dække 10 pct. af sit eget behov. På elområdet privatiserede man i første omgang alene de ikkenukleare anlæg, som blev opdelt i 2 selskaber, mens de nukleare anlæg forblev i offentligt eje frem til Transmissionsnettene for el og gas har af egen drift slået sig sammen til ét selskab, og det fungerer godt. REEEP Renewable Energy & Energy Efficiency Partnership 15. september kl Afdelingschef i det britiske udenrigsministerium Valerie Caton og kontorchef i det britiske miljøministerium Jeremy Eppel orienterede om etableringen af et REEEP-sekretariat i London. Sekretariatet blev etableret efter FN-topmødet i Johannesburg i REEEP er et globalt partnerskab for udvikling og fremme af vedvarende energi og for forskning inden for energieffektivisering. Organisationen bistår lovgivere og virksomheder med politiske og økonomiske initiativer, der øger udviklingen af vedvarende energisystemer og nedbryder barrierer herfor. Formålet er at forbedre energiforsyningssikkerheden og at skabe økonomisk udvikling og social lighed samtidig med, at de miljømæssige konsekvenser reduceres. REEEP har etableret 5 regionalkontorer i henholdsvis Beijing, Budapest og Washington samt i Syd Afrika og Syd Amerika. REEEP s aktiviteter finansieres ved hjælp af tilskud fra forskellig side. Sekretariatet i London finansieres af det britiske af udenrigsministerium og miljøministerium. DUBLIN Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Mr. De rmot Ahern 16. september kl Minister Dermot Ahern gav en generel orientering om forholdene på energiområdet i Irland. Han nævnte bl.a., at elnettet i Irland er meget smalt og ikke har kapacitet til store udvidelser. Regulatormyndigheden må således af og til indføre midlertidige stop for tilslutning af nye vindmøller. Det er på den baggrund besluttet at styrke og udvide nettet. Udvidelsen forventes driftsklar i løbet af Prisen vil være ca. 4 mia. euro, som skal finansieres over prisen på den elektricitet, der transporteres. Endvidere vil forbindelsen til Skotland og UK blive udbygget. Irland vil yderligere intensivere udviklingen og brugen af vedvarende energi for at nå landets indikative forpligtelse i forhold til EU s VE-direktiv, hvorefter 13,2 pct. af elforbruget i 2010 skal komme fra vedvarende energikilder. Man er bl.a. i færd med at etablere en vindmøllepark 10 km ud for den irske østkyst.

6 - 6 - Ministeren oplyste videre, at man havde privatiseret det irske teleselskab. Regeringen havde dog efterfølgende fortrudt, at man havde solgt nettet, fordi det viste sig, at konkurrencen var blevet mindsket. Man har ikke planer om at privatisere den statsejede del af elsektoren; men hvis det måtte ske, vil man ikke sælge nettet. Med hensyn til energieffektivitet har man udarbejdet et særligt uddannelsesprogram, der er rettet mod de store industriforbrugere, som står for ca. 40 pct. af forbruget. Prisen på elektricitet er steget med 40 pct. over de seneste 3 år. House of the Oireachtas, Joint Committee on Communications, Marine and Natural Resources 16. september kl Viceformand Michael Finucane og fire medlemmer af udvalget modtog den danske delegation. Viceformanden orienterede om udvalgets struktur og arbejde. Man var fra irsk side interesseret i at høre om de danske erfaringer med udbygning med vindmøller. Den danske delegation redegjorde for hovedlinjerne i dansk energipolitik, herunder de seneste politiske aftaler om fremtidssikring af infrastrukturen gennem etablering af Energinet Danmark og om udbygning af vindmøllekapaciteten til havs og til lands. Det irske udvalg udtrykte ønske om at besøge Danmark for at lære nærmere om de danske erfaringer, især på VE-området. Inge Buckley og Vestas 16. september kl Inge Buckley er administrerende direktør for SCAN Energy and Environmental Services Ltd., som repræsenterer Vestas i Irland og Nordirland. Inge Buckley er tidligere formand for Irish Wind Energy Association, som er en organisation, der blandt andet arbejder for større udbredelse af vindenergi i Irland. Inge Buckley orienterede om udbygningen med vindmøller i Irland, herunder om markedsforholdene og om sine personlige erfaringer og synspunkter. Vestas fik sin første ordre i Irland i 1997 og har siden opnået ordre på 380 møller med en samlet kapacitet på 280 MW. Vestas har i 2002 opført en fabrik i Skotland, hvorfra man leverer vindmøller til Irland. The Commission for Energy Regulation CER 16. september kl Udvalget blev modtaget af vicekommissærerne Eugene Coughlan, Cathy Mannion og Paul McGowan. The Commission for Energy Regulation (CER) er en uafhængig kommission, der er nedsat i

7 - 7 - medfør af lovgivningen, og som har ansvar for at overvåge liberaliseringen af Irlands energisektor. CER skal bl.a. sikre, at den øgede konkurrence i energisektoren kommer forbrugerne til gode. CER er ansvarlig for uddeling af tilladelser til bygning af kraftværker og til at give licens til produktion og forsyning med elektricitet. CER kan endvidere regulere de priser, som elselskaberne fastsætter i forhold til kunderne. Også på gasområdet er CER ansvarlig for at regulere priserne og for, at der er den fornødne konkurrence på markedet. CER skal endvidere sikre et driftssikkert system med et kontinuerligt, sikkert og kvalitativt tilfredsstillende udbud af naturgas. Vicekommissærerne oplyste, at udbygningen med vindmøller havde givet problemer med at styre elforsyningen og det øvrige elmarked, fordi forsyningen med vindenergi svinger som vinden blæser. Det havde derfor i perioder været nødvendigt at stoppe for tilslutning af nye vindmøller til nettet. Man regnede med at få løst problemerne og på sigt at få installeret vindmøller med en samlet effekt på MW. Med hensyn til liberalisering af elsektoren er den i vidt omfang sket ved, at man gennem unbundling har opsplittet det hidtidige, statsejede elselskab Electricity Supply Board (ESB) i flere selskaber, men med samme bestyrelse. Irland har fortsat som mål at opnå fuld liberalisering af elmarkedet i Sustainable Energy Ireland SEI 17. september kl Chief Executive Officer David Taylor orienterede om Sustainable Energy Irelands (SEI) opbygning og arbejde. SEI blev etableret i 2002 som en national energimyndighed for at fremme og bistå med udvikling af miljømæssig og økonomisk bæredygtig energifremstilling og -brug. Hovedopgaverne er at øge energieffektiviteten og at fremme udvikling og brug af vedvarende energikilder. En stor del af SEI s arbejde består i rådgivning og vejledning både over for industrien og husholdningerne. SEI har udarbejdet mange forslag til energieffektiviseringer i industrien med en relativ hurtig tilbagebetalingstid, hvilket fremmer interessen. Der gives ikke tilskud til energieffektiviseringer i industrien, så motivationen er alene lavere udgifter til el. Over for husholdningerne yder SEI en stor indsats med oplysning om bl.a. isolering og brug af sparepærer, termostater og energimærkede husholdningsapparater. Man har ikke grønne afgifter i Irland bortset fra en afgift på plastikposer og generelle afgifter på biler.

8 - 8 - Bilag til resumé Deltagere i Det Energipolitiske Udvalgs Studierejse til Paris, London og Dublin den september 2004 Folketingets Energipolitiske Udvalg Anne Grete Holmsgaard (SF), næstformand, delegationsleder Erik Mortensen (S) Uno Larsson (DF) Martin Lidegaard (RV) Arne Toft (S) Jan Rasmussen, udvalgssekretær Økonomi- og Erhvervsministeriet Knud Pedersen, vicedirektør, Energistyrelsen Jane Glindvad Kristensen, direktionsfuldmægtig, Energistyrelsen Henrik Andersen, kontorchef, Økonomi- og Erhvervsministeriet

9 - 9 - Program for studietur til Paris, London og Dublin den september 2004 Mandag den 13. september 2004 kl Check-in Københavns lufthavn terminal 3 kl Afg. København SK 1579 kl Ank. Paris Charles de Gaulle Bustransport til Økonomi-, finans- og industriministeriet, 139, rue de Bercy, F Paris kl Møde med industriminister (inkl. energi), Patrick Devedjian, efterfulgt af en let buffet. kl Afgang med bus fra Økonomi-, finans- og industriministeriet. kl Rundvisning med orientering i Danmarkshuset Maison du Danemark 142, avenue des Champs Elysées, F Paris, kl Afgang med bus fra Danmarkshuset. kl Møde med IEA (International Energy Agency), Direktør Noé Van Hulst, 9, rue de la Fédération, F Paris kl Afgang med bus fra IEA. kl Ankomst Hotel Victor Hugo 19, rue Copernic, F Paris Tel.: Fax: kl Afgang fra hotellet til fods. kl Middag hos den danske ambassadør i Frankrig, Niels Egelund 26, avenue Foch, 2. sal, F Paris Tirsdag den 14. september 2004 kl Afgang med bus fra Hotel Victor Hugo (Bagage medbringes). kl Møde med Electricité de France (EdF), direktør for europæiske anliggender Laurent Catenos, 22-30, Avenue Wagram, F Paris kl Afgang med bus fra EdF kl Ankomst Gare du Nord. kl Afgang med tog Eurostar kl (lokal tid) Ankomst London Waterloo International. kl Møde med OFGEM (the Office of Gas and Electricity Markets), Mr. Steve Smith, Managing Director of Markets, 9, Millbank, London, SW1P 3GE kl Møde med miljøminister Elliot Morley kl Afgang med bus til The Basil Street Hotel 8 Basil Street, Knightsbridge London, SW3 1AH

10 kl Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Middag hos ministerråd Klavs A. Holm, ambassadørens souschef. Onsdag den 15. september 2004 kl kl kl Briefing på hotellet ved ambassadør Tom Risdahl Jensen Afgang med bus fra hotel (Bagage medbringes) Møde i House of Parliament med Trade and Industry Selected Committee, formand Martin O Neil, Portcullis House, London, SW1A 2LW kl Afgang til fods fra House of Parliament til Departement for Trade and Industry. kl Møde med Departement for Trade and Industry (DTI), John Thorpe, Sue Harrison and Nick Trowell, John Harvard, 1, Victoria Street, London, SW1 Efterfulgt af let buffet. kl Møde med repræsentanter fra REEEP (Renewable Energy & Energy Efficiency Partnership). kl Afgang med bus til lufthavn kl Seneste check-in London Heathrow kl Afg. London Heathrow - BD 131. kl Ank. Dublin Airport. Afgang med bus til Fitz William Hotel kl Økonomi- og Erhvervsministeriet er vært ved en middag for udvalget. Brownes Brasserie Torsdag den 16. september 2004 kl kl kl kl kl kl kl kl Briefing ved Danmarks ambassadør i Irland K. Erik Tygesen på hotellet. Afgang fra hotellet Møde med Mr. Dermot Ahern, Minister for Communications, Marine and Natural Resources. Møde i the Houses of the Oireachtas (parlamentet) med repræsentanter (ca. 10) for Joint Committee on Communications, Marine and Natural Resources. Afgang med bus mod fiskerbyen Howth 1 times kørsel nord for Dublin. Møde med Vestas v/inge Buckley tidligere formand for Irish Wind Energy Association (IWEA). Møde med The Commission for Energy Regulation (CER), Deputy Commissioner Eugene Coughlan. Middag hos ambassadør K. Erik Tygesen.

11 Fredag den 17. september 2004 kl kl Afgang fra hotel med bus (Bagage medbringes) Møde med Sustainable Energy Ireland (SEI), Chief Executive Officer David Taylor. Seneste check-in kl kl Afg. Dublin Airport - SK 538. kl Ank. København.

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 AnsvArlighedsrApport 2006 Indhold Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 Klimaet under pres 19 Hjælp til at spare på energien 25 DONG Energy og miljøet 29 Investering

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Redegørelse nr. R 16 (20/5 2014) Folketinget 2013-14 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Energipolitisk

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 20. maj 2014. 1. De europæiske rammer og udfordringer En ramme for EU s klima- og

Læs mere

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til

Læs mere

ELSEKTOREN UNDER FORVANDLING

ELSEKTOREN UNDER FORVANDLING KAPITEL IV ELSEKTOREN UNDER FORVANDLING IV.1 Indledning Elsektoren central for økonomi og miljø Konkurrence i den danske elsektor Den danske energipolitik skal tilgodese hensyn til både samfundsøkonomi,

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3299 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 18. februar 2014 Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Dagsorden 1.

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2015 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 29/4-2015 1. De europæiske rammer og udfordringer EU 2030 I oktober 2014 besluttede

Læs mere

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2 En analyse af de forskellige muligheder KØBENHAVN 28. OKTOBER 2002 ISBN.: 87-7992-003-9 Udarbejdet af : Anders Kristoffersen Rapporten udgives kun elektronisk.

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2014. Øget fokus på gas til transport

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2014. Øget fokus på gas til transport Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2014 Øget fokus på gas til transport G a s t i l t r a n s p o r t Nordjyllands Trafik har indsat seks nye biogasbusser på rute 73 mellem Aalborg og Frederikshavn.

Læs mere

FÅ MERE UD AF MINDRE

FÅ MERE UD AF MINDRE FÅ MERE UD AF MINDRE Grønbog om energieffektivitet Generaldirektoratet for Energi og Transport EUROPA- KOMMISSIONEN Fotografierne er gengivet med tilladelse fra: De Europæiske Fællesskaber, Wärtsilä FÅ

Læs mere

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003 Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Projektmedarbejder: Jacob Skjødt Nielsen Projektsekretær:

Læs mere

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 ENERGISEKTORENS ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE HISTORISKEOMSTILLING OG OMSTILLING BETYDNING OG FOR BETYDNING DANMARK FOR DANMARK UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 FORORD Danmark har gennem de sidste 40

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Maj 2006 I henhold til 3 i lov om elforsyning og 4 i lov

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2012. Vi kan nå det endnu: - Spar på energien og brug gas i stedet for kul!

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2012. Vi kan nå det endnu: - Spar på energien og brug gas i stedet for kul! Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2012 Vi kan nå det endnu: - Spar på energien og brug gas i stedet for kul! G a s t i l t r a n s p o r t De senere år har der været meget fokus på elbilers

Læs mere

Dansk energiproduktion i fremtiden

Dansk energiproduktion i fremtiden Dansk energiproduktion i fremtiden Resumé og redigeret udskrift af Høring i Folketinget den 17. november 2005 Teknologirådets rapporter 2006/1 Dansk energiproduktion i fremtiden Resumé og redigeret udskrift

Læs mere

Danmark som førende energination

Danmark som førende energination Danmark som førende energination Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Vision: Danmark som førende energination Dok: 44103 Januar 2008 Forord Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, ønsker gennem en

Læs mere

OmEnergi TEMA: Internationale elforbindelser Nye elforbindelser skal have værdi for samfundet EU vil styrke el-infrastrukturen

OmEnergi TEMA: Internationale elforbindelser Nye elforbindelser skal have værdi for samfundet EU vil styrke el-infrastrukturen OmEnergi Maj 2012 TEMA: Internationale elforbindelser Nye elforbindelser skal have værdi for samfundet EU vil styrke el-infrastrukturen Indhold Elforbindelser giver billigere VE... 4 Fart på ny el-infrastruktur

Læs mere

Problematisk liberalisering af elektricitetsmarkedet i EU

Problematisk liberalisering af elektricitetsmarkedet i EU Problematisk liberalisering af elektricitetsmarkedet i EU En rapport om konsekvenserne af det liberaliserede el-marked i EU Af Frede Hvelplund og Niels I. Meyer Januar 2007 Hvem er NyAgenda NyAgenda-Fonden

Læs mere

GRØN ENERGI. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport. 28.

GRØN ENERGI. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport. 28. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport GRØN ENERGI vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler 28. september 2010 ISBN: www 978-87-7844-882-8 2 Dokumentationsdelen til Klimakommissionens

Læs mere

Energiproblemer og energipolitik

Energiproblemer og energipolitik Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Forud

Læs mere

Årsrapport 2011. Dok. nr. 2275/12 v9, Sag 12/119 1/107

Årsrapport 2011. Dok. nr. 2275/12 v9, Sag 12/119 1/107 Årsrapport 2011 Dok. nr. 2275/12 v9, Sag 12/119 1/107 FINANSIELLE NØGLETAL 2011 2010 2009 2008 2007 Resultatopgørelse Omsætning DKK mio. 7.369 8.480 9.145 8.360 9.792 Over- og underdækning DKK mio. 530

Læs mere

Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996

Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Miljø- og Energiministeriet 1996 Titel Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Forside Klaus Holsting Illustrationer Af fotograf Klaus Holsting over

Læs mere

Kommercialisering eller samfundsnytte? - Fjernvarmen under lup

Kommercialisering eller samfundsnytte? - Fjernvarmen under lup Kommercialisering eller samfundsnytte? - Fjernvarmen under lup Executive Summary Denne rapport leverer et kritisk modsvar til debatten om et opgør med non-profit-tankegangen inden for den danske fjernvarmesektor.

Læs mere