Retningslinier for seminar- og hovedopgavearbejdet på HD 2. del.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier for seminar- og hovedopgavearbejdet på HD 2. del."

Transkript

1 Retningslinier for seminar- og hovedopgavearbejdet på HD 2. del. Seminar Seminararbejdet består i udarbejdelse og diskussion af en skriftlig rapport. Den studerende udarbejder en større skriftlig rapport (se fagbeskrivelse for omfang) over et teoretisk eller praktisk emne f.eks. indenfor et af specialets fag. Rapporten udarbejdes under vejledning af en af studiets tilknyttede lærere, som samtidig fungerer som eksaminator. Såvel fag som emne for rapporten vælges af den studerende selv i samråd med vejlederen, som også godkender en problemformulering (2-3 linier) og en opgavetekst (5-10 linier). Seminaret bedømmes med en karakter efter 7-trinsskalaen eller med bestået/ikke bestået (se fagbeskrivelsen), og karakteren gives af vejlederen uden medvirken af en censor. Emnevalg og vejledning Der er mange muligheder for at vælge et hensigtsmæssigt emne indenfor et fagområde som man enten gennem sit daglige arbejde eller studiet har fattet interesse for. Når man skriver om et teoretisk emne, bør valget af problemstilling foretages således, at man gennem opgaven enten sammenbinder flere forskellige teorier og/eller modeller, som er gennemgået i et eller flere fag, eller således at opgaven giver en teoretisk behandling af et emne, som går videre end de teorier og modeller, som er præsenteret i undervisningen. Det kan være en fordel at tage udgangspunkt i en problemstilling med en vis relevans i ens daglige arbejdssituation. Skrives der om et praktisk emne bør man være opmærksom på, at man ikke på betryggende vis kan løse alverdens problemer på relativt få sider. Det er derfor særdeles vigtigt at man forholdsvis tidligt i hele processen får foretaget en række afgrænsninger af den praktiske problemstilling, således at den er håndterbar indenfor de begrænsninger, der ligger for opgaveskrivningen. Disse afgrænsninger bør altid aftales med både vejledere og den virksomhed/opdragsgiver, man skriver opgave om. Husk i denne forbindelse, at opgaven først og fremmest er et led i din HD-uddannelse og først i anden række er en konsulentopgave for opdragsgiveren. Behandles et praktisk problem som inddrager en konkret virksomhed, organisation eller lignende, er det vigtigt, at man er opmærksom på nogle rimelige, men ufravigelige etiske retningslinier. Disse retningslinier er optrykt i afsnittet om hovedopgave - side 9. Det skal i forbindelse med spørgsmålet om fortrolige oplysninger anføres, at det er næsten umuligt at sikre fuld fortrolighed omkring indleverede seminaropgaver. Det må derfor anbefales, at der sikres fortrolighed af eventuelle data. Som nævnt ovenfor har dette ingen indflydelse på vurderingen af seminaret. 1

2 Generelt kan det siges, at din vejleders opgave består i at yde dig nødvendig fagkyndig bistand i forbindelse med opgaveskrivningen Hvad der ligger i nødvendig faglig bistand kan kun vanskeligt defineres, da dette i meget høj grad vil afhænge både af det valgte fagområde, det valgte emne (herunder også om det drejer sig om et teoretisk eller et praktisk emne), og af din vejleders fornemmelse af din faglige forståelse for opgavens problemstillinger. Dog anbefales det meget kraftigt, at man straks efter tildeling af en vejleder aftaler at mødes med denne for at diskutere/få godkendt en problemformulering og en (foreløbig) disposition for opgaven. Kun herved sikres det, at dine og din vejleders forventningen svarer nogenlunde ti1 hinanden. Det anbefales, at du allerede inden det første møde med din vejleder har sat dig ind i det valgte emnes overordnede problemstillinger, og at du i en vis udstrækning har gjort dig bekendt med, hvad der kan findes af litteratur om emnet. Det er ikke din vejleders opgave at formulere hverken emnevalg, problemformulering, afgrænsninger eller disposition. Din vejleder vil ofte ud fra dine udkast kunne give dig relevante forslag til ændringer og/eller tilføjelser, samt henvisninger til litteratur, men det er først og fremmest dig selv, der skal være den aktive part. Efter det første møde skulle du være i stand ti1 på egen hånd at gå i gang med litteraturstudier og undersøgelser i overensstemmelse med den aftalte plan. I den udstrækning du støder ind i problemer, som du ikke umiddelbart er i stand ti1 at løse på egen hånd, har du mulighed for at rekvirere yderligere vejledningsmøder med din vejleder. Af hensyn ti1 din vejleders andre arbejdsopgaver er der sat en formel begrænsning herpå, således at du i forbindelse med seminaropgaven i alt har krav på et rimeligt antal vejledningsmøder. (Det er en ret og ikke en pligt). Det er vigtigt, at du nøje overvejer, hvorledes du vil udnytte dine vejledningsmøder. Det er ofte hensigtsmæssigt, at samle flere spørgsmål/emner sammen, inden du henvender dig til din vejleder. For at få så meget ud af vejledningsmøderne som muligt, anbefales det, at du forbereder dig grundigt til disse. Nedskriv de konkrete spørgsmål du ønsker at få svar på eller at diskutere med din vejleder. Aftal eventuelt med din vejleder at du sender en side eller to på forhånd. Vær også opmærksom på, at det ligger uden for vejledningens rammer at godkende større eller mindre dele af din opgave under vejledningen. Erfaringsmæssigt får den studerende mest ud af vejledningen, hvis man betragter og bruger sin vejleder som diskussionspartner. Forvent ikke at din vejleder fortæller dig, nøjagtigt hvad du skal gøre. Indhold, struktur og omfang I den skriftlige rapport (seminaropgaven) skal den studerende give en fremstilling af den valgte problemstilling. Rapporten skal indeholde en redegørelse for, hvilket problem eller problemområde opgaven beskæftiger sig med, herunder også en afgrænsning af de emneområder som betragtes som liggende udenfor opgavens rammer; en beskrivelse af de metoder og/eller modeller, som er blevet benyttet ved opgavens besvarelse; en diskussion af og stillingtagen til de løsningsmuligheder, som de pågældende modeller og metoder angiver, samt en sammenfatning og konklusion vedrørende den formulerede problemstilling. Det er vigtigt, at de benyttede modeller, metoder, synspunkter m.v. dokumenteres ved henvisning ti1 de kilder (bøger, artikler, virksomhedsmateriale, interviews, o.1.) man har gjort brug af. 2

3 Strukturelt bør opgaven opbygges i en række selvstændige men sammenhængende delafsnit. Delafsnittene placeres således i forhold til hinanden, at opgaven indledes med en problemformulering samt en beskrivelse af de kriterier som mulige løsninger vil blive vurderet på. Derefter beskrives alternative løsningsmuligheder, og de enkelte alternativer diskuteres i relation til de tidligere beskrevne kriterier. På grundlag af denne diskussion uddrages herefter de nåede konklusioner. Hvis der er tale om en teoretisk problemstilling, kan det eventuelt være relevant efterfølgende at relatere de fremkomne teoretiske konklusioner ti1 de praktiske løsninger på problemet, der eventuelt kan observeres i virkelighedens verden. Opgaven kan i så fald afsluttes med en sammenfatning og samlet konklusion. Noter som henviser til kilder til konkrete modeller o.1. kan anføres i teksten eller som fod- eller slutnoter. Uanset at man løbende i opgaven har henvist til sådanne kilder, skal opgaven altid indeholde en samlet fortegnelse over den litteratur og andre kilder, der er benyttet ved udarbejdelsen. Litteraturfortegnelsen placeres sidst i opgaven (men før eventuelle bilag). Med hensyn til brugen af bilag, som bl.a. har betydning ved udmålingen af opgavens omfang (se herom nedenfor), bør man følge den generelle regel, at figurer, tabeller, opstillinger o.l., som indgår centralt i opgavens besvarelse bør indsættes i selve teksten på det sted, hvor figurens, tabellens, eller opstillingens konkrete oplysninger indgår. Større tabeller eller opstillinger f.eks. indeholdende generelle data, som benyttes løbende i opgaven (f.eks. hele regnskaber), bør som hovedregel placeres i bilag. Opgaven skal være forsynet med en forside, som angiver 1. opgavens titel, 2. dit studium - HD-XXXXXXX 3. opgaveløsers navn/navne. og fødselsdato - gerne CPR-nummer, og 4. vejleders navn. Vedrørende formkrav i øvrigt gælder følgende (hvor intet andet er udtrykkeligt anført) En side defineres som en A4 side med halvanden linieafstand (ca. 350 ord pr. side), 12 pitch, margen hele vejen rundt: 2,5. Omfanget defineres som tekstsider incl. referencer, eksklusiv eventuelle bilag. Vær i øvrigt opmærksom på, at i.h.t. 4 i Bekendtgørelse nr af 20. november 2000 om Eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet skal der ved bedømmelsen af større skriftlige opgaver, der er affattet på i dansk, udover det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Hvis man er to om en opgave, er det et ufravigeligt krav, at opgaven er affattet således, at den enkelte studerendes selvstændige bidrag kan bedømmes særskilt. Dette betyder i praksis, at opgavens indholdsfortegnelse (eller et forord til opgaven) skal indeholde oplysninger om, hvem der er hovedansvarlig for de enkelte afsnit. Enkelte mindre afsnit (normalt opgavens problemformulering og den afsluttende konklusion) kan dog anføres som værende fælles. 3

4 Seminarafvikling Den mundtlige behandling foregår på stort set samme måde som en almindelig mundtlig eksamen. Seminaret omfatter aflevering og individuel mundtlig bedømmelse af seminarrapporten. Eksamen er uden forberedelse, og der gives én samlet karakter for seminaret og det mundtlig forsvar. Eksaminationen er uden ekstern censor med bedømmelsen bestået/ikke bestået eller 7-trinsskalaen. Oversigt over tilmeldings- og afleveringsfrister for seminarer I forbindelse med seminarskrivning og afvikling er der en del frister og tidspunkter, som den studerende skal være opmærksom på. Da fristerne kan variere en smule fra år til år, udsender HD-sekretariatet hvert år en meddelelse med de gældende frister. Se fagbeskrivelsen for angivelse af de omtrentlige frister: Der henvises i øvrigt ti1 studieordningens 6 samt 10, stk. 5 og 6 for nærmere bestemmelser omkring seminarer. Hovedopgave Formålet med hovedopgaven er at give den studerende mulighed for at afprøve de i studiet indlærte teorier og modeller på en større samlet problemstilling, samt at beskrive og sammenfatte de fundne resultater i en større skriftlig rapport. Fagbeskrivelsen angiver antal sider. Rapporten udarbejdes under vejledning af en af studiets tilknyttede lærere, som samtidig fungerer som eksaminator ved den afsluttende mundtlige behandling. Hovedopgaven og den mundtlige behandling bedømmes med karakter efter 7-trinsskalaen. Der medvirker en ekstern censor ved eksaminationen/karaktergivningen. Emnevalg og vejledning Mange af de forhold som er nævnt vedrørende seminararbejdet gælder også arbejdet med hovedopgaven: problemformulering, afgrænsning, metodevalg, disponering af opgaven og arbejdstid samt brug af vejleder. Men med hovedopgaven bliver det muligt at komme mere i dybden med problemstillingen såvel teoretisk som empirisk (ikke mindst hvad angår sidstnævnte). For både teoretiske og praktiske emner gælder, at vejlederens opgave (ligesom ved seminaret) består i at yde nødvendig fagkyndig bistand i forbindelse med opgaveskrivningen. Det vil dog være rimeligt at forvente, at vejlederen omkring hovedopgaven primært vil fungere som faglig diskussionspartner. Kun i begrænset omfang vil vejleder være den, der går aktivt ind og fremsætter forslag ti1 modeller og løsninger. Straks efter tildeling af en vejleder bør den studerende aftale et møde med denne for at diskutere og få godkendt en problemformulering, en opgavetekst og en (foreløbig) disposition for opgaven. For at kunne udarbejde et udkast til en problemformulering og en grov disponering af opgaven, bør den studerende allerede inden det første møde med vejlederen have sat sig ind i det ønskede emnes overordnede teoretiske problemstillinger og i en vis udstrækning have gjort sig bekendt med, hvad der findes af litteratur om emnet. Det er ikke vejleders opgave at formulere hverken emnevalg, problemformulering, afgrænsninger 4

5 eller disposition. Vejleder vil, i forbindelse med diskussionen af den studerendes udkast ti1 problemformulering og disposition, ofte kunne give relevante forslag ti1 ændringer og/eller tilføjelser, samt henvisninger til litteratur. Hvis den studerende støder ind i problemer, som ikke umiddelbart kan løses på egen hånd, er der mulighed for at rekvirere yderligere møder med vejlederen. Af hensyn til vejleders andre arbejdsopgaver er denne mulighed begrænset til et rimeligt antal vejledningsmøder. For at få så meget som muligt ud af de sidste vejledningsmøder, anbefales det, at man samler flere spørgsmål/emner sammen, inden man henvender sig ti1 sin vejleder, og at man kommer velforberedt til alle vejledningsmøder. Nedskriv de konkrete spørgsmål og problemer der ønskes diskuteret. Aftal eventuelt med vejlederen, at man sender en side eller to på forhånd. Vær især opmærksom på, at det ligger uden for vejledningens rammer at gennemlæse og godkende større eller mindre dele af hovedopgaven under vejledningen. Indhold, struktur og omfang Hovedopgaven skal struktureres og skrives, således at den kan løses som et selvstændigt afrundet værk. Dette indebærer bl.a., at hvis man skriver om et praktisk emne for en konkret virksomhed, vil det være nødvendigt i en vis (mindre) udstrækning også at give en generel beskrivelse af den pågældende virksomheds virkefelt og generelle struktur (samt naturligvis en mere detaljeret beskrivelse af strukturen i den eller de funktioner, som opgavens problemområder omhandler). Hovedopgaven skal generelt indeholde følgende dele: a) Problemformulering. Der skal redegøres for indholdet af det valgte emne. Det er vigtigt, at den konkrete problemformulerings relevans begrundes, f.eks. gennem en relatering af problemstillingen ti1 den/de virksomhedsfunktioner, som berøres af det behandlede problem, eller gennem relatering ti1 større og mere overordnede problemstillinger i eller omkring en virksomhed, hvori det behandlede problem indgår. Der er endvidere vigtigt at præcisere, hvilke afgrænsninger der er foretaget, samt så vidt muligt at begrunde disse. b) Model- og metodevalg. De anvendte modeller og metoder skal præsenteres, og der skal argumenteres for det hensigtsmæssige i deres anvendelse. c) Selve undersøgelsen - eller hvis der er tale om en ren teoriopgave: den teoretiske diskussion (det anbefales generelt ikke at lave rene teoriopgaver). Indholdet her afhænger naturligvis stærkt af det valgte emne, men generelt bør denne del af opgaven indeholde en beskrivelse, diskussion og vurdering af situation og problem samt af de relevante løsninger på det formulerede problem. Det er her særdeles vigtigt at have dokumentationen i orden. I udarbejdelsen af hovedopgaven skal den studerende angive den litteratur og andre kilder, der er benyttet. Det må fremgå klart af 5

6 opgavebesvarelsen, hvad der er direkte gengivelse af fremmed stof (dvs. citater). Anvendes der oplysninger, citater eller argumentationer fra fremmed litteratur, lovtekster og lignende, skal der i noteform (fodnoter eller slutnoter) henvises ti1 kilden med angivelse af forfatter, titel, årstal og sidetal. Søger den studerende oplysninger fra firmaer eller andre personer, skal det oplyses, hvem oplysningerne er søgt hos, og under hvilken form (f.eks. telefonsamtale, interview, spørgeskema, brev eller lignende), de er givet. Det skal endvidere angives, om der er benyttet fremmed hjælp ti1 indsamling og/eller bearbejdning af materiale, og i hvilket omfang dette er sket. Hvis de i det foregående forlangte oplysninger ikke er givet på tilfredsstillende måde, eller hvis de indhentede oplysninger og den benyttede hjælp har været af et sådant omfang, at de i væsentlig grad har præget besvarelsen, kan eksaminator og censor forkaste opgaven. d) Konklusion. Hovedopgaven må lede frem ti1 tydelige konklusioner, der kan ses i direkte sammenhæng med den opstillede problemformulering. Det er her et godt råd at sikre sig, at der er en direkte sammenhæng mellem det hovedafsnit, som indeholder opgavens problemformulering, og det hovedafsnit, som indeholder konklusionen. Hvis disse to afsnit læses alene skal der stadig kunne findes en meningsfuld korrespondance. e) Noter og bilag. Fodnoter eller slutnoter kan med fordel benyttes ti1 at henvise ti1 anvendt litteratur og andet kildemateriale. Det skal dog understreges, at notehenvisninger på ingen måde kan erstatte en samlet litteraturfortegnelse i opgavens slutning. Bilag kan med fordel bruges ti1 præsentation af statistisk grundmateriale, der er udarbejdet eller benyttet af den studerende i forbindelse med opgaveløsningen, og som danner et generelt grundlag for de i teksten fremsatte vurderinger og ræsonnementer. f) Resume. Der skal ti1 hovedopgaven udarbejdes et kort resume, der afleveres sammen med hovedopgaven. I resumeet skal der gives en kort sammenfatning af, hvad hovedopgaven drejer sig om. Resumeet skal være på 1-2 normalsider. Det udarbejdede resume kan enten afleveres særskilt ved siden af hovedopgaven eller være indsat forrest i hovedopgaven (i så fald udenfor den ordinære sidenummerering). Opgaven skal være forsynet med en forside, som angiver 1. opgavens titel, 2. dit studium - HD-XXXXXX 3. opgaveløserens navn/navne og fødselsdato - gerne CPR-nummer, og 4. vejleders navn. Opgaven kan besvares af en eller to studerende (afhængigt af speciale - se fagbeskrivelsen). Hvis mere end 1 studerende udarbejder en fælles hovedopgave, er det et ufravigeligt krav, at opgaven er affattet således, at den enkelte studerendes selvstændige bidrag kan bedømmes særskilt. Dette betyder, at det af opgavens indholdsfortegnelse eller et særligt forord ti1 opgaven skal fremgå, hvem der er hovedansvarlig for de enkelte afsnit. Enkelte mindre afsnit (normalt opgavens problemformulering og den afsluttende konklusion) kan dog anføres som værende fælles. 6

7 Mundtlig behandling Hovedopgaven evalueres på grundlag af den skriftlige rapport og en afsluttende mundtlig behandling af rapporten. Der medvirker en ekstern censor ved den afsluttende behandling, og der gives en individuel karakter efter 7-trinsskalaen. Den mundtlige behandling foregår på stort set samme måde som en almindelig mundtlig eksamen, dog med em længere varighed. Studerende som har udarbejdet en fælles hovedopgave eksamineres individuelt. Den mundtlige behandling indledes med, at den studerende giver en mundtlig fremlæggelse af den udarbejdede hovedopgave. Hertil gives normalt ca minutter. Herefter vil lærer og censor foretage en overhøring og stille uddybende spørgsmål indenfor hovedopgavens område. Overhøring og uddybning vil i nogen udstrækning forme sig som en diskussion mellem opgaveløser og lærer/censor, og kan bevæge sig ind på faglige områder, som ikke er direkte berørt i opgaven, men som må skønnes at have en klar relevans. Den mundtlige behandling vil vare ca. 60 minutter (incl. evaluering). Til orientering er det et krav: at der skal gives en individuel karakter umiddelbart efter at den studerende har været til eksamen, at efterfølgende studerende ikke må overhører eksamen af den forudgående at den efterfølgende studerende ikke må kende resultatet af den forudgående at problemformuleringen og konklusionen skal være fælles Oversigt over tidsfrister og -terminer for hovedopgaver I forbindelse med hovedopgaveskrivning og -afvikling er der en del frister og tidspunkter, som den studerende skal være opmærksom på. Da fristerne kan variere en smule fra år ti1 år udsender HDsekretariatet hvert år en meddelelse med de gældende frister. Se fagbeskrivelsen for angivelse af de omtrentlige frister. Der henvises i øvrigt ti1 studieordningens 10, stk. 8 for nærmere bestemmelser omkring afviklingen af hovedopgaven. 7

8 Generelt om vejledningsarbejdet Den studerende har i forbindelse med seminar og hovedopgavearbejdet ret ti1 at benytte den vejleder, som er blevet udpeget. Vejleder har pligt til at udføre vejledningen i det omfang, det er normeret til. Der vil dog ofte være stor forskel på hvor meget vejledning den enkelte studerende har brug for. Vær opmærksom på, at normeringen er inklusive forberedelse af eksamination. Den studerende har ret, men ikke pligt, ti1 at bruge vejleder og vejleder har pligt ti1 at give vejledning på den studerendes foranledning (dvs. at vejleder ikke behøver at tage initiativet). Det er hensigtsmæssigt, at vejledningen finder sted i overensstemmelse med de efterfølgende retningslinier. Vejleder bør tidligt i forløbet godkende en problemformulering og en opgavetekst (som dog kan justeres hen ad vejen). Senere bør vejleder godkende den metodiske og teoretiske indfaldsvinkel, en disposition og disponering af opgaven. I den udstrækning, den normerede tid tillader det, kan den studerende endvidere henvende sig ti1 vejlederen angående andre forhold. Den studerende kan henvende sig ti1 sin vejleder med henblik på at diskutere spørgsmål, den studerende er i tvivl om i forbindelse med udfærdigelsen af seminaret eller hovedopgaven (metode, teori, forståelsesproblemer i almindelighed). Vejleder kan også blive bedt om oversigtligt at se hele seminaret/hovedopgaven igennem med henblik på at give den studerende en tilbagemelding om, hvorvidt det er fornuftigt at aflevere eller der skal arbejdes yderligere med opgaven. Det skal ligeledes fremhæves, at de vejledende tilbagemeldinger ti1 de studerende ikke er nogen garant for den studerende med hensyn ti1 karakterniveauet. Vejledningen er med andre ord overordnet, det er den studerende, som gennem opgaven demonstrerer sine evner, og den studerende har naturligvis selv det fulde ansvar for den endelige besvarelse. 8

9 Retningslinier for kontakt ti1 virksomheder o.lign.: Vælger den studerende en opgave, der indebærer kontakt ti1 konkrete virksomheder, må følgende retningslinier indskærpes: a) Inddragelse af konkrete virksomheder i hovedopgaven aftales med vejleder. b) Besøg hos virksomheder bør ikke finde sted, før alle de oplysninger, som kan uddrages af officielle og andre (statistiske) publikationer er gennemgået og udnyttet fuldt ud. c) Det må betragtes som en stor elskværdighed fra virksomhederne, at der stilles tid til rådighed for de studerende. Derfor bør besøg forberedes grundigt fra den studerendes side. Heri ligger, at der må være tale om at stille klart formulerede spørgsmål. d) Det bør være en selvfølge, at man telefonisk eller pr. brev aftaler tid til besøget på forhånd. e) Den studerende bør erindre at mange af de oplysninger, der har den studerendes interesse, hører blandt "forretningshemmeligheder". Det kan derfor være vanskeligt at få præcise tal. Det skal i den forbindelse understreges, at vurderingen af hovedopgaven ikke er afhængig af, hvorvidt oplysningerne er fuldt korrekte. Det er den metodiske behandling af de indhentede oplysninger, der er afgørende. f) Udtrykkelige såvel som stiltiende aftaler mellem opgaveløser på den ene side og personer/virksomheder på den anden om datadiskretion, ophavsret osv. SKAL overholdes. g) Alt i alt bedes den studerende erindre, at det er en uomgængelig forudsætning for gennemførelse af praktiske opgaver, at der finder et gnidningsløst samarbejde sted mellem erhvervslivet og de studerende. En enkelt studerende kan ved f.eks. uetisk optræden ødelægge meget for sine kammerater både af samme og af senere årgange. Studienævn for Åben Uddannelse, 18. december

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt)

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) I denne køreplan og vejledning finder du information om BA-projektet ved Idræt og Sundhed. Det drejer sig om følgende: Tilmelding til

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt IT-teknologuddannelsen AP Degree in IT Network and Electronics Technology Version 1.0 Revideret 3. september 2014 Side 0 af 8 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Vejledning i Afgangsprojektet ved de merkantile akademiuddannelser (AU)

Vejledning i Afgangsprojektet ved de merkantile akademiuddannelser (AU) Vejledning i Afgangsprojektet ved de merkantile akademiuddannelser (AU) Adgangsforudsætninger Forudsætningen for at kunne indstille sig til eksamen i afgangsprojektet er, at den studerende er fritaget

Læs mere

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura Introduktion til bachelorprojekt - skrivning BA Jura Vigtige datoer 2. fredag i december inden kl. 12.00 Valg af emne og evt. forslag til vejleder afleveres på Studiekontakten Benyt skemaet Emne og forslag

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle version 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Materiale til. Bachelorprojekt. på miljøplanlægnings-studiet foråret 2009 Esbjerg. Indhold: 1) Køreplan med datoer for tilmelding og aflevering

Materiale til. Bachelorprojekt. på miljøplanlægnings-studiet foråret 2009 Esbjerg. Indhold: 1) Køreplan med datoer for tilmelding og aflevering Materiale til Bachelorprojekt på miljøplanlægnings-studiet foråret 2009 Esbjerg Indhold: 1) Køreplan med datoer for tilmelding og aflevering 2) Tilmeldingsblanket 3) Fagbeskrivelse 4) Nogle retningslinier

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejleder,

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Kortere Videregående Uddannelser KVU Erhvervsakademi Sjælland Campus Roskilde August 2011 Manual til praktikophold. Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Formål Formulere, analysere og bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og metode. eller Identificere behov for udvikling af et sundhedsteknologisk produkt/en

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset,

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner Årgang 2014 (efterår 2014 til efterår 2015) ( med forbehold for ændringer)

Læs mere

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg Meritgivende eksamen i salg baseret på Nøglen til det gode salg Uddannelsesmatrix Webdag 1 + læse Webdag 2 + læse Webdag 3 + læse Webdag 4 + læse Kursusdag 1 Kursusdag 2 Kursusdag 3 Kursusdag 4 Eksamen

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r......... Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Revideret og godkendt af Landsudvalget

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik 1. Formål På civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik specialiserer man sig inden for fagområdet optik og elektronik gennem

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister, og den SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HFeksamen.

Læs mere

Pædagogik og relationsarbejde

Pædagogik og relationsarbejde PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Pædagogik og relationsarbejde Vejen Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde April 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik *

Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik * Februar 2007 / PNB Projektbaserede eksamener Cand.merc. i økonomistyring og informatik * Dette notat har til formål at give nogle generelle retningslinjer for, hvorledes eksamener med udgangspunkt i skriftlige

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Eksamensprojekt, hf-enkeltfag

Eksamensprojekt, hf-enkeltfag Eksamensprojekt, hf-enkeltfag Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1 Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle...

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser -kriterier for den afsluttende prøve i form af en projektrapport Efter- og videreuddannelsesenheden Juli 2006 Kriterier

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere