Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner"

Transkript

1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: G00 Sagsid: Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni 2009 har kommunalbestyrelserne i ovenstående kommunerne givet tilsagn om, at indgå i et samarbejde om etablering af en fælleskommunal tandreguleringsklinik beliggende på 2 matrikler i h.h.v. Hvidovre Kommune og i Albertslund Kommune. Det samlede endelige forslag forelægges nu til endelig godkendelse i kommunerne. Uddybende bemærkninger Dokument nr Formålet med at etablere en fælles tandreguleringsklinik er, at sikre forsyningsforpligtelsen for området. Der er mangel på reguleringstandlæger og prognosen tilsiger i de kommende år, at manglen vil blive større. Efter godkendelse i kommunalbestyrelserne i maj/juni 2009, har styregruppen, bestående af forvaltningscheferne/vicedirektører fra de 7 kommuner, arbejdet videre med et sammenhængende oplæg. Der har endvidere været nedsat arbejdsgrupper med henblik på at afklare de mere fagspecifikke områder, ligesom forslaget har været behandlet i de respektive samarbejdsudvalg. Klinikkernes fysiske placering: Det er nu fastlagt at placeringen bliver en klinik i Hvidovre, Bødkerporten 6B, 2650 Hvidovre og en klinik i Albertslund, Stationstorvet 12, 1., 2620 Albertslund. En fællesreguleringsklinik fordelt på 2 matrikler. Plantegning udarbejdet af New///Clinic over indretningen af de 2 klinikker er vedlagt som bilag. Begge klinikker ligger stationsnært på h.h.v. B/H linjen mod Høje- Tåstrup og A/E linjen mod Køge, jfr. de opstillede krav/forudsætninger. Af bilag 1 fremgår placeringen i forhold til nærmeste station. Arbejdsgrupperne har arbejdet med: - Organisering og samarbejdsaftale herunder budgetteringsprincipper og incitamentsstrukturer m.m. - Kvalitetsstandarder og serviceniveau, hvor der generelt er taget udgangspunkt i Sundhedsstyrelsen vejledning om tandregulering. - Anlæg og drift. - Personalejuridiske problemstillinger i forbindelse med den fremtidige organisation.

2 - IT-anvendelse Organisering og samarbejdsaftale - samt budgetteringsprincipper og incitaments-strukturer m.m.. KL konkluderer i notat fra d. 28. maj 2009 (bilag 2), at der er 2 organisationsformer, etablering af et kommunalt fællesskab efter 60 i lov om kommunernes styrelse eller ved at en kommunes tandreguleringen udfører tandregulering på de andre kommuners vegne. Styregruppen har udarbejdet et supplerende notat der spejler de 2 organisationsformer op imod hinanden se bilag 3. Styregruppen anbefaler, at tandreguleringsklinikken etableres i overensstemmelse med 60 i lov om kommunernes styrelse og anbefaler at Aftale om kommunalt fællesskab på tandreguleringsområdet mellem Albertslund kommune, Brøndby kommune, Glostrup kommune, Hvidovre kommune, Ishøj kommune, Tårnby kommune og Vallensbæk kommuner godkendes se bilag 4. Der er endvidere udarbejdet budgetteringsprincipper og incitamentsstruktur. For styregruppen har det været centralt at der i driftsaftalen er indarbejdet incitament til driftsoptimering se bilag 5. Kvalitetsstandarder og serviceniveau. Overordnet er serviceniveauet for tandregulering beskrevet i, et bilag til bekendtgørelse om Tandpleje, samt i Sundhedsstyrelsens vejledning om Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje. Serviceniveauet følger således Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Efter anbefaling fra en arbejdsgruppe bestående af overtandlæger og medarbejdere fra reguleringsområdet, anbefaler styregruppen, at snittet mellem De kommunale Tandplejer og Reguleringsklinikken m.m. rammeformuleres og at et mere konkret forslag til kvalitetsstandarder, udarbejdes med størst mulig involvering af de af sammenlægningen berørte medarbejdere, på et senere tidspunkt i processen. Der henvises til bilag 6. Anlæg og drift. Der blev oprindeligt givet et tilsagn om, at afsætte anlægsudgifter indenfor en samlet anlægsramme på i alt kr i 2010/2011 tilsagnet var beregnet på 9 kommuner og ikke de nuværende 7 kommuner. Anlægsbudgettet er nu beregnet til 27, 6 millioner kr. inkl. udgifter til dentaludstyr og IT. Fordelingen af anlægsinvesteringen er opgjort forholdsvis efter børnetallet 0 18 årige og fremgår af bilag 7. Såfremt den enkelte kommune beregner h.h.v. en stigning/fald i andelen af investeringen, kan det skyldes en ændret fordeling i børnetallet. For Tårnby kommunens vedkommende skal der således afsættes kr. 5,25 mill.

3 Et foreløbigt driftsbudget fremgår af bilag 8. Driftsbudgettet fordeles mellem kommunerne, på baggrund af den anvendte fordelingsnøgle udarbejdet med udgangspunkt i de 0 18 årige i kommunerne. Det foreløbige driftsbudget skal dog korrigeres for, overheadomkostninger som Hvidovre Kommune skal have for bl.a. lønadministration, budget og regnskab, IT og revision m.m. Det er aftalt at overheadomkostninger opgøres på samme vilkår som i tidl. mellemkommunale fællesskaber, eksempelvis sprogskolesamarbejdet på Vestegnen. Endvidere indgår der i driftsbudgettet huslejebetaling, idet selskabet lejer lokaler h.h.v. af et boligselskab (Albertslund kommune) og af Hvidovre Kommune. Styregruppen anbefaler at fastsættelsen af husleje sker på markedsvilkår og at huslejen fastsættes efter en vurdering af minimum en ejendomsmægler. De foreløbige driftsudgifter for den enkelte kommune fremgår af bilag 8. Når driftsbudgettet sammenlignes med de eksisterende udgifter til reguleringsområdet, bør den enkelte kommune specielt være opmærksom på, at medregne eksempelvis huslejeudgifter og administrative omkostninger der ikke konteres på konto 4. Fællesskabets hovedaftale om Tandreguleringsklinikken træder først i kraft den 1. januar 2012, hvor klinikken forventes at være klart til drift, og hovedaftalen regulerer alene perioden herefter. Der er derfor udarbejdet et tillæg til aftalen, der vedrører den ombygning af lokaler i Hvidovre og Albertslund, som etableringen af den fælles tandreguleringsklinik kræver. Aftalen ændrer ikke ved den projektorganisation, der i øvrigt arbejder med forhold af betydning for etableringen. Det foreslås fastsat i aftalen, at Hvidovre Kommune på alle kommunernes vegne fungerer som bygherre for ombygningen, således at Hvidovre Kommune bl.a. forestår indhentning af tilbud, eventuelle udbud og indgåelse af kontrakter med rådgivere, leverandører o.l. Endvidere udøver Hvidovre Kommune byggestyring, når ombygningen står på. For så vidt angår ombygningen i Albertslund, sker byggestyringen i et tæt samarbejde med Albertslund kommune. Der henvises til bilag 9. Personalejuridiske problemstillinger. Personaleafdelingen i Ishøj Kommune har på styregruppens vegne udarbejdet et forslag til handleplan. Styregruppen anbefaler på denne baggrund at: - medarbejderne af samarbejdet er omfattet af Lov om lønmodtagernes retsstilling ved Virksomhedsoverdragelse, - lederen/ledelsen af den nye fælleskommunale tandregulering er fundet/udpeget senest 6 måneder før etablering af selskabet, - de 7 kommuner hver især og med et rimeligt varsel ophæver de regler som er ensidigt fastsat af ledelsen i de enkelte kommuner, samt frigør sig fra de evt. kutymer som ikke knytter sig til eller udfylder gældende aftaler og overenskomster.

4 medarbejderne tilbydes ansættelse i den fælleskommunale tandregulering på uændrede løn- og ansættelsesforhold. - der ikke kan ske afskedigelse begrundet i oprettelse af den fælleskommunale tandregulering. - den fælleskommunale tandregulering indtræder i de rettigheder og pligter, der består på etableringstidspunktet, i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt individuelle aftaler om løn- og ansættelsesvilkår. Der henvises til bilag 10. IT-anvendelse. Der har været nedsat en arbejdsgruppe omkring IT, se bilag 11. I dag har de deltagende kommuner forskellige IT-leverandører og det er ikke umiddelbart muligt at pege på en model med fuld integration mellem kommunernes IT-systemer og Reguleringsklinikken. Styregruppen anbefaler, at der indarbejdes et beløb, med henblik på en fuldintegreret løsning. Styregruppens anbefaling medfører at kommuner kan bevarer deres nuværende IT-leverandør etc. i forbindelse med etableringen af Reguleringsklinikken. Den videre tidsplan er beskrevet i projektbeskrivelsen - bilag 12. Således at Tandreguleringsklinikken forventes at overgå til drift 1. januar Indstillingen har været til høring i de enkelte kommuners samarbejdsudvalg. Samarbejdsudvalgenes bemærkninger er vedlagt som bilag 13. Såfremt der bare er én kommune der udtræder af aftalen skal antallet af klinikrum revurderes og derved hele anlægsbudgettet. Forudsætningen for indstillingen er således at samtlige 7 deltagende kommuner tiltræder aftalen. Bilags oversigt: 1 Oversigt over klinikkernes fysiske placering i h.h.v. Hvidovre og Albertslund. 2 Notat fra KL om organisering af kommunal tandregulering. 3 Notat om samarbejdsformer på tandreguleringsområdet - 60 selskab. 4 Aftale om kommunalt fællesskab på tandreguleringsområdet mellem Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner. 5 Notat om budgetteringsprincipper og incitamentsstrukturer. 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder. 7 Samlet oversigt over anlægsbudget. 8 Foreløbig ramme for driftsbudget. 9 Tillægsaftale bemyndigelse til Hvidovre Kommune til at indgå aftaler på selskabets vegne indtil selskabet er etableret. 10 Redegørelse om personalejuridiske spørgsmål. 11 Rapport vedrørende IT. 12 Projektbeskrivelse - version 9.

5 Referater fra samarbejdsudvalgene i kommunerne. Indstilling indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: - At Tårnby Kommune indgår i et samarbejde om etablering af en fælleskommunal tandreguleringsklinik med Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, og Vallensbæk kommuner pr. 1. januar At udkast til aftale om et kommunalt fællesskab jfr. styrelseslovens 60 godkendes. - At anlægsbudgettet i alt 27,6 mio. kr. hvoraf Tårnby Kommunes andel udgør kr godkendes og indarbejdes i investeringsoversigten for At de enkelte kommuner afsætter den forholdsmæssige andel af fællesskabets driftsudgift for budgetåret At medarbejderne af samarbejdet er omfattet af Lov om lønmodtagernes retsstilling ved Virksomhedsoverdragelse, hvilket medfører at medarbejderne tilbydes ansættelse i den fælleskommunale tandregulering på uændrede løn- og ansættelsesforhold. - At den fælleskommunale tandregulering indtræder i de rettigheder og pligter, der består på etableringstidspunktet, i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt individuelle aftaler om lønog ansættelsesvilkår. - At Hvidovre Kommune kan indgå aftaler overfor 3. part på selskabets vegne indtil selskabet er etableret, på nærmere aftalte vilkår jfr. bilag.. - At huslejen fastsættes på markedsvilkår og at overheadomkostninger beregnes ud fra de faktiske omkostninger og aftaler i nuværende fælleskommunale aftaler som f.eks. sprogskolen i Vestegnssamarbejdet. - At driftskommune, når reguleringsklinikken overgår til drift, bliver Hvidovre Kommune.

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17. Mødedato: 22. marts 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.25 Fraværende: Peter Christensen og Jens Andresen Gruppemøder: 22. marts 2006 1

Læs mere

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 13. september 2013 Transportministeriet j.nr. 2013-2452 Udkast til Forslag til Lov om letbane på Ring 3 Kapitel 1 Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 1. Transportministeren,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Principaftale. om anlæg og drift af. en letbane på Ring 3

Principaftale. om anlæg og drift af. en letbane på Ring 3 » 1 Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 København den 20. juni 2013 2 København den 20. juni 2013 Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 Indledning Staten ved Transportministeriet,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. september 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg

Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner Politisk beslutningsoplæg 9.november 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund... 3 1.1 Perspektivering og potentiale...

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-september-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 07-november-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Forslag. Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling)

Forslag. Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling) Fremsat den [xx]. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling)

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Hver især benævnt Part og sammen Parterne

SAMARBEJDSAFTALE. Hver især benævnt Part og sammen Parterne DOK.NR. 2014/152171 018 SAMARBEJDSAFTALE Mellem Hver især benævnt Part og sammen Parterne er der dags dato indgået følgende samarbejdsaftale om etableringen af Fælles Fynsk Beredskab (herefter benævnt

Læs mere