Bemærkninger til forslag til Inatsisartutlov. Almindelige bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til forslag til Inatsisartutlov. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 26. oktober 2010 FM 2011/ xx 1. Baggrund for forslaget Bemærkninger til forslag til Inatsisartutlov Almindelige bemærkninger Baggrunden for lovforslaget er et ønske om en modernisering af de nuværende regler der regulerer POST Greenlands virksomhed. Siden den seneste landstingsforordning om Post blev vedtaget i 2004, har markedet for distribuering af post været under hastig forandring. Antallet af breve er gennem de seneste år faldet markant, og den negative tendens fortsætter. Eksempelvis er mængden af postbreve fra Danmark faldet fra 337 tons i 2001 til 185 tons i 2009, et fald på 46 %. En af årsagerne er den udbredte brug af elektronisk post og andre alternativer til et traditionelt brev. Nedgangen i postmængderne er generelt fænomen, herunder også for det danske og færøske postvæsen. På det privatiserede pakkemarked er antallet af pakker ligeledes gennem de seneste år faldet fra ca stk. fra Danmark i 2001 til ca stk. i 2007 svarende til et fald på ca. 26 %. Hovedformålet med dette forslag er at tilpasse POST Greenland til denne ændrede og skærpede markedssituation. Der er således et stort behov for at optimere drift og økonomi i POST Greenland for at skabe en sund økonomi, og sikre virksomhedens forsatte eksistensgrundlag. Forslaget skaber mulighed for at ydelser, der ikke længere er tidssvarende eller økonomisk rentable kan udgå af POST Greenlands sortiment. Derudover giver forslaget mulighed for at lave justeringer i servicen Intentionen bag forslaget er at gøre den gældende lovgivning mere fleksibel og omstillingsparat. Der bliver ikke med forslaget ændret ved de grundlæggende ydelser som POST Greenland skal levere, dog er det overladt Naalakkersuisut ved bekendtgørelse at fastsætte det nærmere indhold af disse ydelser samt at detailregulere de postale ydelser. Det er ønsket at lave en hjemmelslov, hvor der anføres bemyndigelser iht. eneretten samt befordringspligt og kombinere dette med en bekendtgørelse, der viser detailregulering af eneretten samt nærmere krav til befordringspligten. 2. Gældende regler Med ikrafttræden af lov nr. 469 af 6. november 1985 for Grønland om forsyning, trafik, postbesørgelse m.v., blev kompetencen til at fastsætte regler for postbefordring fra og i Grønland og postbesørgelsen i Grønland overført til Grønlands Selvstyre. Under hensyn til det nødvendige samarbejde med det danske postvæsen, blev landstingsforordning nr. 5 af 8. november 1985 om Grønlands Postvæsen udarbejdet i overensstemmelse med den danske postlov, der i vid udstrækning var fastsat efter internationale aftaler om postbefordring. FM 2011/xx IAAN Sags nr

2 Med ikrafttræden af landstingsforordning nr. 15 af 30. oktober 1992 om Grønlands Postvæsen blev Grønlands Postvæsen en del af KNI A/S. I bemærkningerne til landstingsforordningen fremgår det, at Grønlands Postvæsen i væsentlig grad skal drives som en forretning efter forretningsmæssige principper, samt at takster og gebyrer principielt bør fastsættes af selskabets ledelse. Dertil blev tilføjet, at det må antages, at der som hidtil rent politisk skal tages visse sociale hensyn i forbindelse med takstfastsættelsen, hvorfor taksten for de mest betydningsfulde forsendelsesarter, det vil sige breve og pakker internt i Grønland og til Danmark og Færøerne, stadig skal godkendes af Naalakkersuisut. Med ikrafttræden af landstingsforordning nr. 8 af 6. juni 1997 om ændring af landstingsforordning om omdannelse af TELE Attaveqaatit, blev Grønlands Postvæsen (nu POST Greenland) overdraget til Teleselskabet (nu TELE Greenland A/S) fra KNI Pilersuisoq A/S. Det nuværende lovgrundlag for POST Greenland er landstingsforordning nr. 8 af 14. november 2004 om post. Forordningen erstattede landstingsforordning nr. 8 af 6. juni 1997 om ændring af landstingsforordning om omdannelse af TELE Attaveqaatit, hvor Grønlands Postvæsen (nu POST Greenland) blev overdraget til Teleselskabet (nu TELE Greenland A/S) fra KNI Pilersuisoq A/S. Udover forordningen forefindes også Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 14. marts 2005 om POST Greenlands virksomhed, r , poståbning og opstilling af brevkasser m.v. 3. Forslagets indhold: I den gældende landstingsforordning om Post pålægger Selvstyret POST Greenland en række forpligtelser på forskellige områder. Disse pålæg er specifikt fastlagt på detailniveau i den gældende forordning. Det er derfor yderst omkostningstungt at lave selv mindre justeringer i POST Greenlands udbud af postale ydelser, da det vil kræve gennemførelse af ændringslovgivning. Hovedformålet med nærværende forslag er at skabe mulighed for løbende at lave justeringer på bekendtgørelsesniveau, der skal hjælpe til at skærpe POST Greenlands økonomi samt konkurrenceevne overfor virksomheder med samme udbud af ydelser f.eks. spedition - og pakkevirksomheder. 3.1 Kompetenceforholdet mellem Inatsisartut og Naalakkersuisut. For at skabe en tilstrækkelig grad af smidighed i lovgivningen uden at sætte borgernes rettigheder over styr, er der valgt en model, hvor man sikrer de grundlæggende rettigheder for borgere og erhvervsliv i en ny Inatsisartutlov og henlægger reguleringen af de postale ydelser til Naalakkersuisut ved bekendtgørelse. I Inatsisartutloven findes en klar afgræsning af Naalakkersuisuts bemyndigelse til at fastsætte regler om eneretten og befordringsforpligtelsen mv. Rammerne for Naalakkersuisuts regeludstedelse bør bero på økonomiske hensyn og kundegrundlang samt almindelige forvaltningsretlige principper. 3.2 De enkelte postale ydelser Forpligtelsen til at befordre blindeforsendelser, breve rekommanderet og med angiven værdi samt til at befordre pakker med angiven værdi ophæves. Fremadrettet vil Naalakkersuisut kunne fastlægge befordringspligt på disse områder i bekendtgørelse. 9

3 Produkter, der er utidssvarende, vil ikke længere være underlagt befordringspligt. Der er tale om pligten til at befordre dag uge og månedsblade samt postanvisninger. Dag-, uge- og månedsblade vil fremover skulle sendes som almindeligt brev, der er omfattet af befordringspligten. Der har tidligere været en særkilt takst for disse produkter, men i forbindelse med, at avisportostøtten i 2009 blev afskaffet, skelnes der ikke længere mellem et brev og et dag,-uge- eller månedsblad. Antallet af posthenvisninger er halveret fra i 2005 til i Det forventes, at produktet vil blive brugt ca gange i POST Greenland skønner, at en besparelse ved ophør af postanvisninger vil andrage ca kr. pr. år, da den primære håndtering af produktet skal ske manuelt. Det skønnes, at der findes fornuftige alternativer i enten bankløsninger, herunder netbank, eller andre postale ydelser såsom værdibrev eller værdipakke. 3.3 Oomdelingspligten I den nuværende lovgivning har POST Greenland pligt til at omdele post. Naalakkersuisut vil fortsat have bemyndigelse til at fastsætte nærmere retningslinjer for postomdelingen og herunder eventuelle begrænsninger. Herudover kan Naalakkersuisut specifikt bestemme, at der ikke skal ske postomdeling i bygder. Der er tale om kodificering af allerede brugt praksis, men der er nu tilvejebragt et tilstrækkeligt hjemmelsgrundlag. Naalakkersuisut bør i regeludstedelsen lægge kriterier til grund, der er baseret på økonomi samt kundegrundlag Transportørers pligtige befordring af post Muligheden for at pålægge andre transportører, der udfører regelmæssig transport, at medtage forsendelser, videreføres. 3.5 Forretningsbetingelser Det videreføres, at POST Greenland skal udarbejde generelle forretningsbetingelser for de postale tjenesteydelser, der er pålagt befordringspligt. Forretningsbetingelserne skal endvidere indeholde de regler og beslutninger, der i medfør af denne Inatsisartutlov fastsættes eller besluttes af POST Greenland, dog ikke beslutninger truffet i henhold til 5. Forretningsbetingelserne skal være offentligt tilgængelige. Til forskel fra den nuværende forordning fastlægger Inatsisartutloven ikke længere hvilke mere specifikke beskrivelser, forretningsbetingelserne skal indeholde. Endvidere er den nuværendes bestemmelse om, at POST Greenland skal udarbejde en manual til internt brug ikke videreført. Ændringen er begrundet i, at der ikke for POST Greenland bør være formkrav for interne procedurer. 3.6 Befordringspligtens afgrænsning Det videreføres, at POST Greenland kun har pligt til, at befordre forsendelser til nærmeste by eller bygd. Det skal forstås i sammenhæng med omdelingspligten, således, at POST Greenland har pligt til at aflevere posten i by eller bygd, men befordringspligten ikke indeholder en forpligtigelse til at omdele. Omdelingspligten er særskilt beskrevet i 4. En bygd defineres i dette forslag som det sted, hvor Pilersuisoq, efter aftale med Naalakkersuisut, er forpligtet til at have en butik eller depot for forsyning af forbrugsvarer og 10

4 erhvervsredskaber, hvor der er etableret et elværk eller lignende permanent strømforsyning til brug for indbyggerne, samt hvortil der tillige er etableret regelmæssig transport. 3.7 Internationale relationer Det videreføres, at Post Danmark A/S repræsenterer Grønland i internationale postale relationer. 3.8 Godkendelse af takster I den gældende forordning fremgår det, at Naalakkersuisut skal godkende takstniveauet for postforsendelser internt i Grønland og til Færøerne og Danmark. Det foreslås, at godkendelsesproceduren for takstniveauet bibeholdes i sin nuværende form for så vidt angår breve og pakker. Godkendelsen af takstniveauet for dag-, uge- og månedsblade ophæves, da disse forsendelsestyper ikke længere er undergivet en særlig portotakst, men skal sendes som almindelige breve eller pakker. POST Greenland er fortsat fri til at ændre deres takststruktur efter behov, både efter den gældende forordning og efter dette forslag. Den nuværende takststruktur er en ensprismodel for post i hele Grønland, hvor fremtiden kan indeholde en struktur, hvor landet omdeles i zoner, regioner eller andre former for strukturer. Dette skal dog stadig godkendes af Naalakkersuisut Erstatningsregler De specifikke erstatningsreglerne i den nuværende forordning ophæves. Der indsættes i stedet en bemyndigelse til Naalakkersuisut til at fastsætte regler om erstatning for forsinkelse, bortkomst og beskadigelse af forsendelser omfattet af befordringspligten. Der kan fremover kun fastsættes særlige erstatningsregler for forsendelser omfattet af befordringspligten. Erstatning for andre typer forsendelser eller andre typer sager end forsinkelse, bortkomst eller beskadigelse, skal ske efter de almindelige regler i erstatningsansvarsloven Klageadgang Den nuværende klageadgang til Naalakkersuisut og klagefrist bibeholdes. Som noget nyt kan Naalakkersuisut fastsætte nærmere regler om behandlingen af klagerne og der er fastsat, hvem der er klageberettiget. I fastsættelsen af reglerne bør Naalakkersuisut lægge kriterier til grund baseret på forvaltningsretlige principper samt almindelige erstatningsansvarsregler. Derudover henvises der til 3, stk. 1, nr. 4, hvor internationale aftaler er nævnt. Grønland har bl.a. pligt til at følge minimumserstatningsreglerne vedtaget i the Universal Postal Union Sanktionsbestemmelser Det materielle indhold i de nuværende sanktionsbestemmelser bibeholdes. Som noget nyt bestemmes dog, at bøder skal tilfalde landskassen. Udformningen af sanktionsbestemmelsen for juridiske personer er ændret som følge af ændringerne i kriminallov for Grønland. Som følge af retsreformen er bestemt, at sager behandles af retten i Grønland som 1. instans. 11

5 3.12. POST Greenlands eneret POST Greenlands nuværende eneret til postbefordring af indenlandske breve samt befordring af breve afsendt fra udlandet ophæves. I stedet fastsættes, at Naalakkersuisut fastsætter regler om, hvilke forsendelser, POST Greenland har eneret på at befordre. Endvidere ophæves afgrænsningen af enerettens udstrækning. Der vil således fremover kunne ske en enten en udvidelse eller en indskrænkning af enerettens udstrækning, hvorved POST Greenlands eneret af Naalakkersuisut kan fastsættes til at være mere omfattende eller mere begrænset end hidtil. I den forbindelse bør Naalakkersuisut tage hensyn til dette forslags 1, således at POST Greenland sikres mulighed for at forblive at være en tjenesteydende virksomhed, der dækker det grønlandske samfunds behov for postbefordring. POST Greenlands eneret til at opsætte postkasser på steder, hvor offentligheden har adgang, til at udstede frimærker og til benyttelse af sit bomærke, bibeholdes. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige: Det skønnes ikke at have negative økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. Pligten til at befordre postanvisninger ophæves, hvilket medfører, at POST Greenland kan ophøre med at tilbyde produktet. Det offentlige er dog er fuldt ud dækket af andre alternativer såsom bankoverførsel. Skulle det offentlige i mindre omfang bruge postanvisninger, vil der være en besparelse at hente ved overgang til brug af bankoverførsel. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet: Pligten til at befordre postanvisninger ophæves. Dette medfører, at POST Greenland kan ophøre med at tilbyde produktet. Det skønnes dog, at det grønlandske erhvervsliv i tilstrækkelig grad har mulighed for at benytte alternative måder at sende penge på. Her tænkes der primært på bankoverførsel. POST Greenland oplyser, at erhvervslivet ikke er den primære forbruger af produktet. 6. Miljø- og naturmæssige konsekvenser: Ændringsforslaget skønnes ikke at have konsekvens for miljøet eller naturen i Grønland. 7. Administrative konsekvenser for borgere: Forslaget kan medføre forandringer for den enkelte borger. Pligten til at befordre postanvisninger ophæves. Dette medfører, at POST Greenland kan ophøre med at tilbyde produktet. Det skønnes dog, at borgere i tilstrækkelig grad har mulighed for at benytte alternative måder at sende penge på. Her tænkes der primært på bankoverførsel, hvilket stilles til rådighed for alle borgere i Grønland, men også muligheden for at sende rede penge med et værdibrev eller en værdipakke. I den forbindelse skal det nævnes, at en bankoverførsel er langt billigere end en postanvisning. 8. Forholdet til Rigsfællesskabet: Der er sket justeringer i forholdet mellem Grønlands Selvstyre samt Rigsmyndighederne i forbindelse med indførelse af grønlandsk selvstyre. Grønlands Selvstyre er i medfør af 16, stk.1, i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre (Selvstyreloven), undergivet de 12

6 forpligtelser, der følger af traktater og andre internationale regler, som til enhver tid er bindende for riget. Det forudsættes, at sådanne aftaler forelægges Naalakkersuisut til udtalelse, jf. selvstyrelovens 13, stk. 4. Dette indebærer, at POST Greenland er bundet af ændringer i Verdenspostkonventionen, som Danmark ratificerer uden geografisk forbehold for Grønland. Derudover skønnes der ikke at være ændringer i lovgivning eller praksis af relevans for Rigsfællesskabet. 9. Høring Det nærværende forslag har været i høring hos følgende parter: Air Greenland A/S Arctic Umiaq Line A/S Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked Departementet for Finanser Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Departementet for Sociale Anliggender, herunder som interessent for blindesamfundet Departementet for Sundhed Diskoline A/S Grønlands Arbejdsgiverforening Grønlands domstole Inatsisartut Ombudsmand KANUKOKA KANUNUPE KNI A/S Konkurrencetilsynet Landsstyreformandens Departement Nunatsinni Advokatit NUSUKA Politimesterembedet i Grønland POST Greenland Rigsombudsmanden Royal Arctic Line A/S Råstofdirektoratet SIK Styrelsen for Råd og Nævn TELE Greenland A/S 13

7 Det væsentligste indhold af høringssvarene De ændringer, høringen har givet anledning til. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen er en videreførelse af den nuværende forordnings 1. Den bibeholder det grundlæggende formål med POST Greenland som er at være en tjenesteydende virksomhed, der dækker det grønlandske samfunds behov for postbefordring samt påtage sig andre opgaver, der er forenelige med de postale opgaver. Bestemmelsen fastslår, at POST Greenland er en del af TELE Greenland A/S. Bestemmelsen beskriver POST Greenlands opgaver. Bestemmelsen fastslår, at POST Greenlands hovedopgave er at dække det grønlandske samfunds behov for postbefordring i Grønland. Bestemmelsen fastslår, at POST Greenland i videst muligt omfang skal drives efter forretningsmæssige principper. Heri ligger, at POST Greenlands ydelser som hovedregel skal være økonomisk rentable således, at indtægterne svarer til udgifterne. Bestemmelsen åbner op for, at andre hensyn end forretningsmæssige hensyn kan være bestemmende for prisfastsætningen. Dette gør sig særligt gældende for kerneydelserne. At virksomheden i videst muligt omfang skal drives efter forretningsmæssige principper indebærer også, at POST Greenland skal tilstræbe den bedst mulige udnyttelse af de eksisterende ressourcer, og optimere, tilpasse og forenkle driften i det omfang, det er nødvendigt for optimal ressourceudnyttelse samt løbende at tilpasse ydelser, tjenester og service under hensyntagen til kundernes behov samt økonomisk rentabilitet., nr. 2 Ved tjenesteydende virksomhed forstås følgende; omkostningerne skal i videst muligt omfang svare til indtægterne. I tilfælde, hvor POST Greenland pålægges særlige opgaver, som ikke gennem opkrævning hos kunderne kan give dækning for omkostningerne, skal der søges betaling hos opgavegiveren., nr. 3 Ønsker POST Greenland at påtage af nye opgaver i overensstemmelse med det grønlandske samfunds udvikling, skal dette ske i det omfang disse opgavers løsning ikke strider mod postvæsenets opgaver samt økonomi i øvrigt. Opgaverne udføres sikkert, effektivt og rationelt med en løbende tilpasning af tjenester og service. 14

8 Til 2 Ved befordringspligt forstås postale ydelser som POST Greenland efter pålæg i bekendtgørelse fra Naalakkersuisut er forpligtet til at befordre til nærmeste by eller bygd. Der er således ikke valgfrihed mht. befordringen. Bestemmelserne er med sproglige ændringer en videreførelse af den nuværende forordnings 2, stk. 2. Bestemmelserne fastsætter, at POST Greenland skal udarbejde generelle forretningsbetingelser. Der er dog en undtagelse iht. 5 for ydelser, der ikke er pålagt POST Greenland af have eller udføre. Til stk. 3 Bestemmelserne omhandler tilgængeligheden af forretningsbetingelserne. Der er ikke fastsat formkrav til forretningsbetingelserne, men forretningsbetingelserne skal være offentligt tilgængelige for kunderne, f.eks. i form af en trykt brochure, som kan stå fremme og være tilgængelig på alle posthuse. Det skal i den forbindelse anføres, at dette ikke er en gyldighedsbestemmelse. Gyldigheden vil fremgå af beslutningen foretaget af Naalakkersuisut. Til stk. 4 Bestemmelsen er med sproglige ændringer en videreførelse af den nuværende forordnings 2, stk. 4. Der er foretaget ændringer i brugen af betegnelser afstedkommet af Selvstyrets indførelse. Naalakkersuisut skal forudgående orienteres om påtænkte væsentlige ændringer af forretningsbetingelserne. Naalakkersuisut vil i den relation kunne gøre sin indflydelse gældende gennem ejerskabet af TELE Greenland A/S. Til 3 Bestemmelsen er ny og bestemmer rammerne for de regler Naalakkersuisut kan fastsætte om POST Greenlands befordringspligt. Selve indholdet af befordringspligten, herunder i hvilket omfang POST Greenland er forpligtet til at sikre landsdækkende postbefordring af postale ydelser er overført til fastsættelse ved bekendtgørelse. Dog er den mest grundlæggende ydelse modtagelse og transport af forsendelserne til nærmeste by eller bygd stadig hjemlet ved lov jf. 3, stk. 2., nr. 1 Bestemmelsen bemyndiger Naalakkersuisut til at bestemme, hvilke enkelte ydelser, der er omfattet af befordringspligten. Naalakkersuisut skal i den forbindelse sikre sig, at man sikrer rammer, der gør POST Greenland i stand til at leve op til lovens 1. Relevante kriterier vil i den forbindelse være økonomi samt kundegrundlag. Naalakkersuisut kan dog også lægge vægt på samfundsmæssige samt sociale hensyn. I den forbindelse kan hensynet til at sikre det 15

9 grønlandske samfunds behov for postbefordring vægte tungere end økonomi jf. 1, stk. 2, nr. 2., nr. 2 Bestemmelsen hjemler POST Greenlands mulighed for at afvise at befordre visse forsendelser. Denne hjemmel er nødvendig, hvis POST Greenland skal gøre brug af de administrative beføjelser som Verdenspostkonventionen (Universal Postal Union) fastlægger medlemslandene har med hensyn til r . Ved r forstås, at en brevforsendelse indleveres i et andet land med henblik på befordring og omdeling i Grønland med henblik på udnyttelse af forskelle i portotakster og afregninger mellem landene for den internationale udveksling. Forslaget indebærer, at POST Greenland ikke er forpligtet til at befordre eller omdele adresserede forsendelser her i landet, som afsendere bosiddende i Grønland afgiver eller lader afgive til postforsørgelse i et andet land, for at drage fordel af de dér mere fordelagtige takster. Den såkaldte r -trafik. Naalakkersuisut fastsætter i bekendtgørelse de nærmere regler for, i hvilket omfang POST Greenland i overensstemmelse med reglerne herom i Verdenspostkonventionen kan afvise viderebefordring af adresserede breve fra udlandet, som giver indtryk af at være r -trafik., nr. 3 I samtlige af Grønlands byer eller bygder er der for nærværende et postbetjeningssted, hvor postale ydelser, postafhentning samt levering kan benyttes. Der er med dette lovforslag indført en klar hjemmel til at fastsætte nærmere regler om omfanget af postbetjeningsnettet. Hermed tænkes på posthuse, elektroniske løsninger og løsninger, der er tilvejebragt gennem samarbejde med andre aktører. Bestemmelsen er en sikring af, at der for borgeren altid vil være et sted, hvor man kan aflevere sin post og få adgang til postale ydelser. Dog vil dette ikke nødvendigvis være i form af et posthus., nr. 4 Her er POST Greenlands pligter i forhold til Universal Postal Union (UPU) samt internationale aftaler, fastsat. Forslaget tilpasser grønlandsk lovgivning i forhold til konventionen udstedt af Universal Postal Union (UPU), som udgør grundlaget for forholdet mellem postvæsener i hele verden. Universal Postal Union (UPU) er et FN organ. Verdenspostkonventionen er tiltrådt af Danmark, herunder også Grønland., nr. 5 I praksis ydes erstatning efter reglerne i Verdenspostkonventionen. Konventionen opererer med standardiserede ansvarsbegrænsninger for forsendelser, som passerer landegrænser. Verdenspostkonventionen regulerer erstatningsansvaret mellem medlemslandene. De overordnede principper i Verdenspostkonventionen er som følger: Medlemslandene er som hovedregel erstatningspligtige for bortkomne forsendelser, tyveri eller beskadigelse af rekommanderede forsendelser, almindelige pakker og forsikret post, indtil disse er udleveret i henhold til regulativerne for forsendelser af samme art. Medlemslandene er dog fritaget for erstatningspligt, såfremt der er tale om force majeure, fejl eller forsømmelse fra afsenderens side, indholdets karakter eller såfremt afsenderen svigagtig 16

10 har forsikret forsendelsen for mere end den aktuelle værdi. Al post over landegrænser udveksles på såkaldte "Office of Exchange" (OE), som oprettes på baggrund af specifikke aftaler landene imellem. Generelt har et postvæsen ansvaret for posten, herunder transporten, indtil posten modtages på det aftalte OE. Alle forsendelser fra Grønland skal gennem transit i Danmark. Forsendelser til Danmark, herunder Færøerne og udlandet, har, for så vidt angår luftpost, OE i Kastrup, mens Aalborg er OE for skibsforsendelser. Er en forsendelse synligt beskadiget, eller kan det synligt konstateres, at indholdet helt eller delvist er gået tabt, vil dette blive konstateret på EO og POST Greenland har ansvaret herfor. Bevisbyrdespørgsmålet hviler på en praksis i branchen, hvor der indledes en dialog mellem de implicerede postvæsener. Denne praksis er begrundet i, at mange forsendelser passerer flere landegrænser, hvilket besværliggør ansvarsspørgsmålet. Det er kutyme, at det i første omgang er afsenderlandet, der udreder erstatningen. Er det modtagerlandet, der har handlet ansvarspådragende, vil afsenderlandet kunne søge regres for det beløb, dette har måttet udrede, hos modtagerlandet. Bevisbyrden vil her ligge hos POST Greenland som afsenderland. POST Greenland ophører normalt med at være ansvarlig for forsendelser, hvis udlevering har fundet sted i overensstemmelse med pågældende lands indenrigske bestemmelser, og som rette vedkommende har modtaget uden forbehold. Ansvar ophører ikke, såfremt der enten før eller ved udleveringen er konstateret beskadigelse eller indholdsberøvelse. Ansvar for breve med angiven værdi samt for pakker ophører ikke, når modtageren gør indsigelse umiddelbart efter modtagelsen, forudsat det kan bevises, at skaden er sket forinden udlevering. Naalakkersuisut har mulighed for at fastsætte de nærmere regler om befordringspligt, dog har det været ønsket at lovgive om POST Greenlands primære ydelser. Derfor er pligten til at modtage og befordre forsendelser til nærmeste by eller bygd indskrevet i Inatsisartutloven. Begrænsningen nærmeste by eller bygd betyder, at POST Greenland har pligt til at befordre til by eller bygd, men at omdelingspligten er særskilt behandlet i en anden bestemmelse jf. 4. En bygd defineres i dette forslag som det sted, hvor Pilersuisoq, efter aftale med Naalakkersuisut, er forpligtet til at have en butik for forsyning af forbrugsvarer og erhvervsredskaber, hvor der er etableret et elværk eller lignende permanent strømforsyning til brug for indbyggerne, samt hvortil der tillige er etableret regelmæssig transport. Til stk. 3 Der lovfæstes en høringspligt for ændringer iht. 3, stk. 2. Dette har hidtil været kutyme. Bestemmelsen indføres for at understrege vigtigheden af, at den demokratiske proces bliver fuldt, hvorved myndigheder, erhvervslivet samt borgere får mulighed for indflydelse. Til 4 Bestemmelsen er en videreførelse af den nuværende forordnings 4 med visse ændringer. Det materielle indhold er dog stadig rammer for omdelingspligten. 17

11 Bestemmelsen viderefører Naalakkersuisuts bemyndigelse til at fastsætte regler for omdeling af almindelige breve. Bestemmelsen giver Naalakkersuisut mulighed for at fastsætte de overordnede retningslinjer for, i hvilket omfang omdeling af almindelige breve skal finde sted, som fx pligt til postomdeling og frekvenser for postomdeling. POST Greenland beslutter herefter nærmere, hvorledes disse retningslinjer skal komme til udførelse. Naalakkersuisut vil eksempelvis kunne fastsætte antal gange (frekvensen) for postomdeling, og POST Greenland vil herefter kunne fastsætte de specifikke ugedage for postomdeling. I den forbindelse er relevante kriterier for Naalakkersuisut kundegrundlag samt driftsøkonomiske hensyn. Der med denne bestemmelse skabt klar hjemmel til at undtage bygder generelt fra omdelingspligten, hvilket har været praksis indtil nu. Til 5 Bestemmelsen er en videreførelse af den nuværende forordnings 5. Bestemmelsen indebærer, at POST Greenland kan beslutte at ekspedere andre forsendelser i overensstemmelse med formålet, jf. forslagets 1, stk. 2, og uden at være pålagt befordringspligt. I den forbindelse skal andre forsendelser forstås som ydelser, der ikke er pålagt befordringspligt. POST Greenland kan endvidere udføre andre opgaver, der kan indgå som naturligt led i dets virksomhed, herunder indgå samarbejdsaftaler med andre logistikvirksomheder, sælge billetter på posthusene til kulturelle arrangementer, rutefart og lignende. Begrebet "naturlig led i dets virksomhed" skal således fortolkes bredt. POST Greenlands beslutninger om at ekspedere andre forsendelser eller at udføre andre opgaver, kan, jf. 2, stk. 2, fremgå af de generelle forretningsbetingelser, men der er ikke noget krav herom. Til 6 Bestemmelsen er delvis ny i forhold til den nuværende forordnings 8. Der er foretaget ændringer i brugen af betegnelser afstedkommet af Selvstyrets indførelse. For overtrædelsen af bestemmelsen kan idømmes bøde efter kriminalloven i Grønland jf. 23. Bestemmelsen giver Naalakkersuisut mulighed for at give POST Greenland eneret på visse forsendelser og til at fastsætte indholdet af eneretten. Dette er en konsekvens af, at POST Greenland har pligt til at sikre en landsdækkende befordring af forsendelser. Eneretten bør ikke række udover, hvad der er nødvendigt for at sikre opfyldelsen af POST Greenlands samfundsmæssige forpligtelser på postområdet. Der er ikke ved denne Inatsisartutlov lagt op til en udvidelse af POST Greenlands eneret eller ændring af hidtidig administrativ praksis. 18

12 Bestemmelsen viderefører den nuværende forordnings 13 om postkasser. Sammenlægningen af bestemmelserne er gjort for at gøre loven mere læsevenlig. Forslaget giver endvidere Naalakkersuisut mulighed for at give POST Greenland eneret til opstilling af postkasser på offentligt tilgængelige steder. En postkasse defineres i denne bestemmelse via sin funktion, d.v.s. at POST Greenland har eneret til at etablere indsamlingssteder ved gade, vej og andre steder, hvor offentligheden har adgang. Bestemmelsen fastslår at adresserede kataloger, brochurer, blade og andre forsendelser med et ensartet, trykt indhold også kan omdeles af andre end POST Greenland i emballeret stand. Det er en forudsætning, at der anvendes gennemsigtig emballage, f.eks. plastfolie. Det vil være tilladt at forsyne adresserede kataloger, brochurer, blade m.v. med omslag i form af mavebælte, korsbånd eller lignende, uden at forsendelserne dermed får karakter af konvolutemballerede forsendelser. Til stk. 3 Bestemmelsen fastslår, at regler om POST Greenlands eneret skal sendes i høring. Denne lovbestemte høring er indsat som beskyttelse for berørte interessenter. Til 7 Bestemmelsen er en videreførelse af den nuværende forordnings 14. Bestemmelsen indebærer, at POST Greenland har eneret til udgivelse af frimærker. Det omfatter frimærkepåtryk eller andet frankopåtryk på kort, konvolutter og lignende, der er fremstillet af POST Greenland eller af private aktører for POST Greenland. For overtrædelsen af bestemmelsen kan idømmes bøde efter kriminalloven i Grønland jf. 23. Til 8 Bestemmelsen er med sproglige ændringer en videreførelse af den nuværende forordnings 12. Der er foretaget ændringer i brugen af betegnelser afstedkommet af Selvstyrets indførelse. Bestemmelsen indebærer, at det for POST Greenland godkendte bomærke ikke må benyttes af andre uden Naalakkersuisuts godkendelse. POST Greenlands bomærke er dets logo. For overtrædelsen af bestemmelsen kan idømmes bøde efter kriminalloven i Grønland jf. 23. Til 9 Bestemmelsen er en videreførelse af den nuværende forordnings 15. Bestemmelsen indeholder regler om posthemmelighed og tavshedspligt. Bestemmelsen fastslår, at POST Greenlands ansatte og de, der udfører befordring i medfør af 14, er underlagt tavshedspligt. POST Greenlands medarbejdere eller de, der i medfør af 14 har indgået aftale om befordring, må således ikke give uvedkommende underretning eller lejlighed til selv at skaffe sig sådanne oplysninger, om andres benyttelse af postale ydelser. Denne tavshedspligt vedvarer efter ansættelsesforholdets eller aftalens ophør. For overtrædelsen af bestemmelsen kan idømmes bøde efter kriminalloven i Grønland jf

13 Til 10 Bestemmelsen er med sproglige ændringer en videreførelse af den nuværende forordnings 16. Der er foretaget ændringer i brugen af betegnelser afstedkommet af Selvstyrets indførelse. Bestemmelsen regulerer, hvornår der gives mulighed for at åbne og undersøge adresserede forsendelser, der befordres af POST Greenland, og som ikke på anden måde kan bringes afsenderen eller modtageren i hænde. POST Greenland kan åbne og undersøge forsendelsen, såfremt der ikke forinden modtages en efterlysning, der kan identificere forsendelsen eller POST Greenland på anden måde kan fastslå afsenderen eller modtageren.. Af administrative hensyn fastsættes ikke en minimumsfrist for, hvor længe en ellers uanbringelig forsendelse skal henligge inden åbning. Såfremt POST Greenland ikke finder tilstrækkelige oplysninger til at bringe forsendelsen i hænde til afsenderen eller modtageren, skal forsendelsen behandles som uanbringelig i medfør af forslagets 17, stk. 1. Kompetencen til at fastsætte nærmere regler ud fra de givne rammer, om forsendelsers åbning ligger hos POST Greenland. Der er tale om en indgriben i borgerens ejendomsret, der er beskyttet i grundloven 72. Grundlovens 72 kan fraviges når hensynet til borgerens behov for at modtage en forsendelse vægtes højere. Det findes hensigtsmæssigt, at denne mulighed udnyttes i dette tilfælde, da alternativet i modsat fald vil være, at forsendelsen ikke når frem til hverken adressat eller afsender. Der er således i disse sager er et særligt behov, der berettiger fravigelse af grundlovens krav om forudgående retskendelse. Bestemmelsen omfatter alle forsendelser, der er adresserede. De samme hensyn som anført under stk. 1 gør sig gældende for muligheden for at åbne en forsendelse for at fastslå omfanget af beskadigelse. Til stk. 3 Naalakkersuisut vil kunne fastsætte de nærmere regler om, hvem der kan åbne og undersøge forsendelserne, herunder forholdet til posthemmeligheden i denne forbindelse, jf. forslagets 9. Til 11 Bestemmelsen er en videreførelse af den nuværende forordnings

14 Bestemmelsen indebærer, at POST Greenland i de generelle forretningsbetingelser fastsætter de nærmere regler for forsendelsers beskaffenhed, afgrænsning af de enkelte grupper af forsendelser samt betingelser for, at forsendelser kan modtages til postbefordring. Ved fastsættelse af de nærmere regler, må POST Greenland ikke fastsætte regler, der gør befordringspligten i 3 illusorisk, f.eks. ved at fastsætte urimelige krav til format eller vægt. POST Greenland fastsætter ligeledes i de generelle forretningsbetingelser regler for, hvornår en forsendelse er udelukket fra postbefordring. Forsendelser, der kan udelukkes fra befordring, kunne f.eks. være forsendelser, der indeholder genstande, hvis udbredelse er forbudt, letfordærvelige fødevarer, levende fugle, pattedyr og slanger, forsendelser hvis ydre frembyder noget ulovligt, usømmeligt eller fornærmende, forsendelser, der under befordringen kan forvolde skade eller er forbundet med fare eller væsentlig ulempe for personer eller materiel o. lign. Oplistningen er ikke udtømmende. Til 12 Bestemmelsen er en videreførelse af den nuværende forordnings 18. Bestemmelsen indebærer, at POST Greenland efter anmodning skal kvittere for indlevering af pakker, rekommanderede forsendelser, forsendelser, der sendes med angiven værdi og beløb, der indbetales til forsendelse på postanvisning. Dette tjener som bevis for, at forsendelsen er modtaget af POST Greenland til befordring. Til 13 Bestemmelsen er en videreførelse af den nuværende forordnings 19. Bestemmelsen indebærer, at POST Greenland i de generelle forretningsbestemmelser skal fastsætte regler for, i hvilket omfang afsenderen har rådighed over allerede indleveret eller anmeldt post. Dette medfører, at der skal fastsættes regler for, i hvilket omfang afsenderen kan forlange afsendelsen tilbageleveret eller udleveret til en anden end adressaten i tilfælde, hvor der henholdsvis er tale om allerede afsendte forsendelser og ikke afsendte forsendelser. Til 14 Bestemmelsen er med sproglige ændringer en videreførelse af den nuværende forordnings 20. Der er foretaget ændringer i brugen af betegnelser afstedkommet af Selvstyrets indførelse. Bestemmelsen fastslår, at POST Greenland kan indgå frivillige aftaler med transportører om befordring af post på transportørernes ruter. POST Greenland betaler for denne befordring i henhold til indgået aftale. Naalakkersuisut kan, når særlige omstændigheder gør det nødvendigt, pålægge transportører at medtage forsendelser omfattet af befordringspligten, såfremt disse udfører regelmæssig 21

15 befordring på grønlandsk territorium eller fra Grønland til Danmark, Færøerne eller udlandet, og efter begæring fra POST Greenland. Som særlige omstændigheder anses f.eks. de tilfælde, hvor de eksisterende aftaler opsiges, eller hvor der er behov for nye aftaler, og enighed ikke kan opnås. I den forbindelse bør Naalakkersuisut lægge vægt på kriterier, der sørger for at sikre postbefordringen i Grønland jf. formålsbestemmelsen i 1. Til stk. 3 Naalakkersuisut bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for befordringen, herunder postens prioritering i forhold til anden fragt, betalingen samt hvem der har ansvaret for posten under befordringen. Ved fastsættelse af betaling for befordring jf. stk. 2, bør Naalakkersuisut tage hensyn til at frivillige aftaler er hovedreglen. POST Greenland betaler for befordringen. Til 15 Bestemmelsen er en videreførelse af den nuværende forordnings 21. Bestemmelsen indebærer, at POST Greenland i de generelle forretningsbetingelser fastsætter de nærmere bestemmelser for forsendelsers udlevering, herunder minimumskravene til husstandsomdeling, herunder bestemmelser om hvilke forsendelser, der skal omdeles henholdsvis opsorteres i postboks til adressaten, hvilke forsendelser, der skal afhentes på posthuset samt minimumskravene til husstandsomdeling. Til 16 Bestemmelsen er med sproglige ændringer en videreførelse af den nuværende forordnings 22. Der er foretaget ændringer i brugen af betegnelser afstedkommet af Selvstyrets indførelse. Naalakkersuisut fastsætter regler om opstilling af brevkasser til enfamiliehuse og rækkehuse samt brevkasseanlæg i etageejendomme, herunder regler for opstilling af brevkasseanlæg og brevkasser, anvendelse, placering, opstillingsorden samt krav til målene for brevkasser og brevindkast. Såfremt husstanden ikke opfylder bestemmelserne om opstilling af brevkasser, kan POST Greenland undtage disse husstande for postomdeling. Posten skal i sådanne tilfælde ligge til afhentning på posthuset i en vis periode. Til 17 Bestemmelsen er en videreførelse af den nuværende forordnings

16 Bestemmelsen indebærer, at POST Greenland i de generelle forretningsbetingelser fastsætter regler for uanbringelige forsendelser og uanbringelige genstande fra forsendelser. Reglerne bør blandt andet gøre rede for, hvad der i givet fald skal ske med forsendelser, der må anses for uanbringelige. En forsendelse karakteriseres som uanbringelig, såfremt forsendelsen ikke kan bringes adressaten i hænde, hvorimod kravet til poståbning, jf. reglerne i forslagets 16, er, at POST Greenland hverken kan finde adressat eller afsender. Forsendelser kan være uanbringelige på grund af, at modtagelse nægtes, modtageren er afrejst, utilstrækkelig adresse, modtageren er ubekendt på adressen og lignende. POST Greenland skal sørge for, at forsendelser, der indeholder eller skønnes at indeholde indførselsforbudte varer, herunder afgiftsvarer, der ikke er afgiftsberigtiget, overgives til rette myndighed i medfør af landstingsloven om ind - og udførsel af varer. I praksis indebærer dette, at eneretsvarer, som f.eks. cigaretter, tobak, vin og spiritus, opbevares hos det enkelte posthus og myndighederne underrettes. Er der tale om euforiserende stoffer, skal varerne overgives til politiet. Til 18 Bestemmelsen er en videreførelse af den nuværende forordnings 24. Bestemmelsen fastslår, at blanketter, der er benyttet ved postens ekspedition og som er påklistret frimærker, er POST Greenlands ejendom. Sådanne blanketter vil typisk være følgepapirer til pakker i form af adressekort, som må betragtes som POST Greenlands interne arbejdspapirer, der skal anvendes ved for eksempelvis reklamationer og efterlysninger. På disse blanketter klæbes frimærker med satsen for den pågældende forsendelse, som typisk vil være en pakke. Disse frimærker må ikke fjernes fra blanketterne. Til 19 Bestemmelsen er en videreførelse af den nuværende forordnings 25. Der er dog foretaget en præcisering i stk. 3. Der er foretaget ændringer i brugen af betegnelser afstedkommet af Selvstyrets indførelse. POST Greenland fastsætter taksterne for postale ydelser. Taksterne skal som udgangspunkt fastsættes ud fra princippet om at være omkostningsdækkende således, at POST Greenland kan foretage nødvendige investeringer og afskrivninger. Naalakkersuisut skal godkende takstniveauet for pakker og breve såfremt der er tale om forsendelser internt i Grønland, til Færøerne eller Danmark. POST Greenland rubricerer Danmark og Færøerne under udland (Europa), hvilket medfører, at Naalakkersuisut i praksis også godkender takstniveauet til Europa. Spredningen såvel geografisk som størrelsesmæssigt for de enkelte beboede steder i Grønland indebærer, at omkostningerne ved at bringe post ud til alle dele af Grønland er meget varierende. Derfor vil det være uhensigtsmæssigt helt at overlade reguleringen af prisdannelsen til markedsmekanismerne. Naalakkersuisut skal have 23

17 mulighed for gennem godkendelse af taksterne at sikre, at prisen for udbringning af post til alle egne af Grønland ikke overstiger, hvad der med rimelighed kan forlanges. Tjenester skal tilbydes alle på ensartede vilkår i alle egne af landet. Skønnes der at være økonomiske, samfundsmæssige eller kundebaserede hensyn herfor, så at opveje en pålagt forsyningspligt på ellers liberaliserede områder kan, der indføres andre vilkår, som f.eks. priszoneinddeling af Grønlands territorium. I efteråret 2009 valgte Naalakkersuisut at afskaffe den særlige avisportostøtte. Dette betyder, at dag- uge og månedsblade ikke længere befordres til en særlig takst. De skal befordres som et brev eller en pakke afhængig af vægt og størrelse. Der er derfor ikke bibeholdt en særskilt reference til disse produkter, men de er omfattet af den almindelige befordringspligt. Til stk. 3 Indenlandske blindeforsendelser befordres portofrit når det sker i henhold til gældende regler, hvilet er reglerne i Verdenspostkonventionen. POST Greenland fastsætter rammer for blindeforsendelserne iht. reglerne i Verdenspostkonventionen. Blindeforsendelserne skal opfylde krav til mål, vægt og format for blindeforsendelser. Kravene skal være offentligt tilgængelig i de generelle forretningsbetingelser, jf. 2, stk. 1. Endvidere præciseres det, at postvæsenet har befordringspligt på blindeforsendelser, hvorved forstås adresserede forsendelser, som udelukkende indeholder kommunikationsmateriale til brug for blinde. Som blindeforsendelser kan sendes: 1. Relief- eller punktskrift til brug for blinde (også breve og klicheer). Kan afsendes af både blinde og seende. 2. Papir til fremstilling af blindskrift, når det sendes fra eller til Danmarks Blindebibliotek eller Hjælpemiddelcentralen for Blinde og Svagsynede 3. Materiale med lydoptagelser, der udelukkende er bestemt til brug for blinde, og som sendes fra eller til Danmarks Blindebibliotek eller institutioner og organisationer for blinde. 4. Kassettebånd eller digitaliseret materiale, der udveksles mellem blinde eller sendes som privat korrespondance fra blinde til seende. 5. Blade, tidsskrifter og bøger indlæst på kassettebånd, cd rom o.l., som sendes tilbage til udgiveren. Udgiver skal enten være Danmarks Blindebibliotek, Institut for Blinde og Svagsynede i København, Institut for Blinde og Svagsynede børn, Synscenter Refnæs i Kalundborg, Dansk Blindesamfund og dets underafdelinger, Kristeligt arbejde blandt Blinde samt Kristeligt Lydbibliotek. Til 20 Bestemmelsen er en videreførelse af den nuværende forordnings 26. POST Greenland fastsætter regler for takstberegningsmåden, det vil sige, hvordan lande kategoriseres takstmæssigt. Takststrukturen er således på nuværende tidspunkt: Grønland, Europa og øvrige udland, hvorfor der gælder forskellige takster. POST Greenland fastsætter regler for frankeringsformer, det vil sige, at POST Greenland fastsætter regler for, hvad der skal anvendes som frankering (frimærker eller franko påtryk), hvorledes en frankeringsmaskine skal anvendes ved påtrykning af frankering og krav for anvendelse af franko påtryk (Port Pay). POST Greenland fastsætter regler for betaling af porto og gebyrer. Dette indebærer, at POST Greenland fastsætter regler for, hvornår der skal anvendes porto 24

18 (frimærker), og hvornår der skal anvendes kontant betaling. For betaling af indbetalingskort opkræves der for eksempel et kontant gebyr. Til 21 Bestemmelsen er en videreførelse af den nuværende forordnings 27. POST Greenland fastsætter regler for salg af frimærker fra detailforretninger, herunder regler for rabatter, hvilke værdier detailforretningerne som minimum skal have til salg, regler for stykvis salg af frimærker, regler om misbrug, regler om skiltning m.v. Reglerne for salg af frimærker til detailforretninger fastsættes i en intern manual og ikke i de offentligt tilgængelige forretningsbetingelser. Til 22 Bestemmelsen er med sproglige ændringer delvis en videreførelse af den nuværende forordnings 40. Der er foretaget ændringer i brugen af betegnelser afstedkommet af Selvstyrets indførelse samt ændringer i stk. 2. POST Greenlands afgørelser kan påklages til Naalakkersuisut. Dog er der skabt hjemmel til for Naalakkersuisut at lave visse begrænsninger herfor, hvilket behandles under stk. 2. Kompetencen til at fastsætte de nærmere bestemmelser om klager samt muligheden for at visse afgørelser ikke kan påklages er overført til Naalakkersuisut at bestemme ved bekendtgørelse. Det er ikke hensigten, at den nuværende praksis ændres. Den nuværende praksis har været baseret på, at bliver der i særlige tilfælde udbetalt erstatning af ganske særlige grunde fra POST Greenland, så skal disse afgørelser ikke kunne påklages. Der har ikke været andre begrænsninger i klageadgangen. Derudover har man valgt at overføre kompetencen til at fastsætte en klagefrist samt, hvem der er klageberettiget til Naalakkersuisut. Til 23 Bestemmelsen er delvis en videreførelse af den nuværende forordnings 41. Derudover er der foretaget konsekvensrettelser af paragrafhenvisninger. Der er ikke sket ændringer i, hvilke bestemmelser, der sanktioneres. Den der overtræder 6, 7, 8, 9 og 10, kan idømmes bøde efter reglerne i kriminallov for Grønland. 25

19 Der kan i forskrifter udstedt i medfør af 3, 6, 10, 14 og 22, fastsættes regler om bøde for overtrædelse af forskrifterne. Til stk. 3 Bestemmelsen fastsætter, at hvor Inatsisartutloven og forskrifter udstedt i medfør af Inatsisartutloven hjemler idømmelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i kriminallov for Grønland. Ved en juridisk person forstås blandt andet et selskab, en forening, en selvejende institution eller en anden juridisk person, Grønlands Selvstyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab. Der vil kunne pålægges bøde til den juridiske person, Grønlands Selvstyre, kommunen eller det kommunale fællesskab som sådant. Til stk. 4 Bestemmelsen er ny. Til stk. 5 Bestemmelsen er ny. Det fastslås, at bøder der idømmes i medfør af nærværende lov skal tilfalde Grønlands Selvstyres landskasse. Til 24 Bestemmelsen er med sproglige ændringer en videreførelse af den nuværende forordnings 7. Der er foretaget ændringer i brugen af betegnelser afstedkommet af Selvstyrets indførelse samt konsekvensrettelse afstedkommet af Selvstyreloven. Bestemmelsen fastslår, at Post Danmark A/S kan repræsentere POST Greenland i internationale postale relationer. I praksis er der alene tale om Verdenspostforeningen, som fastsætter regler for forholdet mellem postvæsener i hele verden. Stk. 1. Til 25 Ikrafttrædelsestidspunktet er fastsat med henblik på at ikraftsætte loven så hurtigt som muligt efter vedtagelsen i Inatsisartut. 26

20 27

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 28. februar 2011 FM 2011/27 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af xx. xxxx 2011 om post Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 1. POST Greenland er en del af TELE Greenland A/S, der kan oprette et datterselskab

Læs mere

Bemærkninger til forslag til Inatsisartutlov. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslag til Inatsisartutlov. Almindelige bemærkninger 28. februar 2011 FM 2011/27 1. Baggrund for forslaget Bemærkninger til forslag til Inatsisartutlov Almindelige bemærkninger Baggrunden for lovforslaget er et ønske om en modernisering af de nuværende regler

Læs mere

Anvendelsesområde. I medfør af X, X, og X i inatsisartutlov nr. xx. af xx. xx 20xx om post, fastsættes:

Anvendelsesområde. I medfør af X, X, og X i inatsisartutlov nr. xx. af xx. xx 20xx om post, fastsættes: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 201x om POST Greenlands befordringsforpligtelse og eneret m.v. (Bekendtgørelse om eneret, befordringsforpligtelse og erstatning m.v.) Anvendelsesområde I medfør

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 24. juni 2011 om POST Greenlands befordringsforpligtelse og eneret m.v.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 24. juni 2011 om POST Greenlands befordringsforpligtelse og eneret m.v. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 24. juni 2011 om POST Greenlands befordringsforpligtelse og eneret m.v. I medfør af 3, 4, 6, 10, og 16 i Inatsisartutlov nr. 3. af 15. april 2011 om post, fastsættes

Læs mere

XX.XX 2004 EM 2004/33. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

XX.XX 2004 EM 2004/33. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger XX.XX 2004 EM 2004/33 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Med ikrafttræden af lov nr. 469 af 6. november 1985 for Grønland om forsyning, trafik, postbesørgelse m.v., blev kompetencen

Læs mere

Forslag til landstingsforordning nr. nr. 8 af 14. november 2004 om post

Forslag til landstingsforordning nr. nr. 8 af 14. november 2004 om post Forslag til landstingsforordning nr. nr. 8 af 14. november 2004 om post I medfør af 8 og 13 i lov nr. 469 af 6. november 1985 om forsyning, trafik, postbesørgelse m.v. fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Lagtingslov nr. 17 af 31. marts 1976 om Færøernes postvæsen, som senest ændret ved lagtigslov nr. 86 af 13. juni 1995

Lagtingslov nr. 17 af 31. marts 1976 om Færøernes postvæsen, som senest ændret ved lagtigslov nr. 86 af 13. juni 1995 Lagtingslov nr. 17 af 31. marts 1976 om Færøernes postvæsen, som senest ændret ved lagtigslov nr. 86 af 13. juni 1995 Kapitel 1. Formål og organisation. Kapitel 2. Finansielle forhold. Kapitel 3. Eneretten.

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. december 2005 VM 2006/13 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det nuværende regelgrundlag for udøvelse af havnemyndighed er 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 26. april 2006 FM 2006/29 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Reglen, i 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler,

Læs mere

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni af 2015 om arkivvæsen Kapitel 1 Inatsisartutlovens anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 28. marts 2011 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyre udtalelse til Anordning for Grønland om ikraftsættelse af ændringer af købeloven

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere

Almindelige bemærkninger.

Almindelige bemærkninger. 11. marts 2004 FM 2004/23 Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på konto 20.11.50. FL 2004 er afsat 3 millioner kroner til det i forslaget skitserede

Læs mere

8. marts 2008 EM2008/XX

8. marts 2008 EM2008/XX 8. marts 2008 EM2008/XX Forslag til: Landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling. Mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013 Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked 26. juni 2013 Side 1/5 Regeringen (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti),

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet. Formål og anvendelsesområde.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet. Formål og anvendelsesområde. Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. 2011 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet 1. 2. Stk.3. 3. Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 4. 5. Formål og anvendelsesområde Generelt Kommentar [NN1]: Bekendtgørelsen

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2004 EM2004/29 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge er vedtaget på Forårssamlingen 2003. Anvendelsen

Læs mere

Hovedudfordringer ved en

Hovedudfordringer ved en Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 238 Offentligt Hovedudfordringer ved en fuld åbning af postmarkedet Miniseminar for Trafikudvalget den 12. marts 2008 De overordnede rammer på postområdet

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger xx.xx.2016 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger 1. Indledning Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender har under tilsyn med kommunernes forvaltning

Læs mere

15. september 2006 EM 2006/46. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006

15. september 2006 EM 2006/46. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006 15. september 2006 EM 2006/46 Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006 Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om ændring af landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 09. maj 2016 EM2016/xxx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

INDHOLD. 11 Retningslinjer for direkte adressering 11 Sektioner og bladtillæg 12 Indstik 12 Arbejdsmiljømæssige forhold 13 Erstatning

INDHOLD. 11 Retningslinjer for direkte adressering 11 Sektioner og bladtillæg 12 Indstik 12 Arbejdsmiljømæssige forhold 13 Erstatning DAGBLADE INDHOLD 1 Indhold 2 Forord 2 Hvad er Dagblade 3 Generelle betingelser 4 Særlige betingelser 8 Retningslinjer for adressering via elektronisk anmeldelse 11 Retningslinjer for direkte adressering

Læs mere

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 1. juni 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I forbindelse med at mulighederne for at udøve erhvervsmæssige aktiviteter på søterritoriet er stigende, er det

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland.

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland. Naalakkersuisut Government of Greenland Digitaliseringsstyrelsen Høringspartnere Supplerende høringsmateriale om Kongelig Anordning af Persondataloven Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål,

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Lov om ændring af færdselslov for Grønland

Lov om ændring af færdselslov for Grønland 1 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselslov for Grønland (Periodisk syn af registrerede køretøjer) 1 I færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

19. august 2015 EM 2015/22. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

19. august 2015 EM 2015/22. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 19. august 2015 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslagets baggrund Ved landstinglov nr. 11 af 29. oktober 1999 om Grønlands Statistik blev datasikkerheden i forbindelse

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 21. december 2010. Nr. 1536. Postlov 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Tjekliste til databehandleraftaler

Tjekliste til databehandleraftaler Tjekliste til databehandleraftaler Bruun & Hjejle har i november 2017 udarbejdet denne tjekliste til brug for gennemgang af databehandleraftaler modtaget fra samarbejdspartnere. Tjeklistens pkt. 1 indeholder

Læs mere

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. september 2011 EM 2011/110 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund Almindelige bemærkninger Det foreslås, at der indføres et nyt indeks til beregning af rejeafgiften, i situationer hvor

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

Rettelsesblad. (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger.

Rettelsesblad. (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger. 23. april 2004 FM 2004/23 Rettelsesblad (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på Finansloven for

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed xx. xxx 2016 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner med videre

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

10. august 2006 EM 2006/53. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2006 EM 2006/53. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2006 EM 2006/53 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Der har været tvivl om, hvilke hjemmelsbeføjelser 24 og 25 i landstingsforordning

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde 26. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på brug af og udsættelse

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 12. april 2012 FM 2012/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra Udvalget

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af x. [måned] 2013 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi (Helhedsbaseret forvaltning af vandkrafttilladelser og præcisering af hjemmel til modelaftaler

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt xx. februar 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal der svares en

Læs mere

Forslag. Postlov 1) Fremsat den 27. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) til

Forslag. Postlov 1) Fremsat den 27. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) til 2010/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-2843 Fremsat den 27. oktober 2010 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Interne auktioner i postvæsenet

Interne auktioner i postvæsenet Interne auktioner i postvæsenet Fundet det beklageligt, at generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet ikke gav offentligheden meddelelse om afholdelse af auktioner over uanbringelige forsendelser.

Læs mere

4. august 2008 EM 2008/73

4. august 2008 EM 2008/73 4. august 2008 EM 2008/73 Forslag til landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling og mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: Inatsisartutlov nr. 26 af 18. december 2012 om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner. Kapitel 2 De kommunale biblioteker

Kapitel 1 Formål og definitioner. Kapitel 2 De kommunale biblioteker Inatsisartutlov nr. 8 af 8. juni 2014 om biblioteksvæsenet Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Biblioteksvæsenet skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved vederlagsfrit at stille bøger,

Læs mere

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet AFGØRELSE Sags nr. 2015-388 26-06-2015 Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S T Y R E

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 6. oktober 2010 EM 2010/15 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Den gældende forretningsorden er udarbejdet i 1999 med udgangspunkt i landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 4.. september 2007 J. nr. 140-1 Erhvervs- og Færdselskontoret Karoline Lolk Telefon 33 92 33 21 klo@trm.dk Den svenske model

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

V E D T Æ G T E R for KNI A/S Reg.nr. A/S

V E D T Æ G T E R for KNI A/S Reg.nr. A/S V E D T Æ G T E R for KNI A/S Reg.nr. A/S 209.713 1 1.1. Selskabets navn er KNI A/S. Selskabet driver desuden virksomhed under navnene Pilersuisoq A/S (KNI A/S) og PolarOil A/S (KNI A/S). 1.2. Selskabets

Læs mere

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter 10. november 2012 EM 2012/110 Ændringsforslag til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere