Centerstruktur og detailhandel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Centerstruktur og detailhandel"

Transkript

1 Centerstruktur og detailhandel

2 Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov. Detailhandelsstrukturen fastholder hierarkiet af først og fremmest bymidten ved Vallensbæk Station, dernæst de to bydelcentre ved Tværbækvej og Bækkeskovvej og endelig lokalcentre og enkeltstående butikker, der tjener til lokalområdets forsyning. Kommunens målsætning for detailhandel er,: at styrke Vallensbæk Stationstorv som kommunens overordnede center med et varieret og attraktivt butiksudbud, at bydelscenter ved Bækkeskovvej bevares og udbygges med mindre butikker og serviceerhverv der er forenelig med naboskab til boliger, at bydelscenter ved Tværbækvej bevares med mulighed for daglige indkøb centralt i boligområderne i Nordmarken, at lokalcentre og enkeltstående butikker skal sikrer den nære butiksforsyning, og placeres hensigtsmæssigt som supplement til de 3 større centre, at adgangsvejene til centrene indrettes med god tilgængelighed for at lokalisering af butikker, der forhandler pladskrævende varer pla- Centerstruktur og detailhandel Konkurrencesituationen på vestegnen Vallensbæk ligger i et markedsområde, hvor afstandene imellem udbudspunkterne er relativt kort og hvor afstanden til såvel Københavns City og det øvrige Storkøbenhavn er ganske lille, hvilket alt i alt skærper konkurrencen i markedsområdet. store udbudspunkter Ishøj Bycenter, Hundige Storcenter, Albertslund Centrum og Glostrup Storcenter. Udover Bilka og Føtex er der et stort udbud af udvalgsvarer i alle 4 udbudspunkter, som alle trækker et vist opland, også i Vallensbæk. Brøndby Strand Centrum, som ligger 3 km fra Vallensbæk Centret, er i dag et lokalt dagligvareindkøbssted for forbrugerne i Brøndby Strand. Her er man i gang med et kvarterløftprojekt med blandt andet kultur- at styrke centret som lokalt bydelscenter. Københavns City og det øvrige Storkøbenhavn er stærke på udvalgsvareområdet, og er i de seneste år blevet styrket af nyetablerede centre som Fields og Fisketorvet. Disse har et dybt og bredt vareudbud og gode parkeringsmuligheder. Samtidig er forbrugerne i højere grad blevet villige til at rejse længere efter udvalgsvarer, hvilket styrker Københavns opland. For at belyse Vallensbæks Kommunen centerstrukturs set i denne større regionale sammenhæng, udarbejdet ICP (Institut for Center-Planlægning) en rapport i Den viste at Vallensbæk har et nettounderskud på både dagligvare- og udvalgsvarehandelen. Konkret betyder det at 42 % af borgernes dagligvarehandel og 83 % af udvalgsvarehandlen lægges udenfor kommunen. Forbrugerne i Vallensbæk kan ikke få deres dagligvare- og udvalgsvareforbrug dækket i kommunens butikker, og der er derfor behov for et nyt og større center der kan sikre et varieret og attraktivt butiksudbud for kommunens borgere. 41

3 Vallensbæk Kommune Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Til trods for det store udbud af dagligvarer relativt tæt på, viste ICP rapporten også, at forbrugerne generelt ønsker at handle dagligvarer varehus på Vallensbæk Stationstorv vil være i stand til at tage kampen op mod de andre udbudspunkter meget tæt på Vallensbæk. Etableringen af et varehus vil øge Vallensbæk centerets betydning som indkøbssted, og mindske borgernes benyttelse af indkøbsmuligheder uden for kommunen. På denne baggrund vedtog kommunen Lokalplan nr. 81 i 2008 for nyt butikscenter og boliger på Vallensbæk Stationstorv. Lokalplanen har til hovedformål at sikre mulighed for at erstatte det nuværende butikscenter nord for S-banen med et nyt og mere tidssvarende center. Med ca. 50 butikker vil det nye center give et balanceret og tilstrækkeligt varieret udbud, hvor det ikke er nødvendigt at tage ud af kommunen for at handle i større omfang. Centerstrukturen i Vallensbæk Vallensbæk Kommune indeholder en bymidte, lokaliseret omkring Vallensbæk Station, samt 2 bydelscentre. Det ene bydelscenter er placeret i Nordmarken ved Tværbækvej, og det andet i Strandområdet mellem Bækkeskovvej og Gammel Køge Landevej. I Kommuneplan 2009 udlægges endvidere et nyt lokalcenter ved Blomsterengen. Samlet er der udlagt m² til detailhandel i kommunen, hvor af de 3000 m² er til pladskrævende varegrupper ved Bækkeskovvej 25. Restrummeligheden er på ca m² - her af m² ved Vallensbæk Stationstorv. Bymidten ved Vallensbæk Stationstorv betjener hele kommunen. Bydels- og lokalcenteret ved henholdsvis Tværbækvej og Blomsterengen betjener Nordmarken medens bydelscentret ved Bækkeskovvej betjener Strandområdet. En del af Nordmarken er desuden opland for centerområdet i Albertslund. Bymidten ved Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk bymidte ligger koncentreret omkring Vallensbæk S-togsstation og i umiddelbar nærhed af Køge Bugt Motorvejen, Vallensbæk Torvevej og Søndre Ringvej. Størstedelen af kommunens detailhandel med dagligvarer og udvalgsvarer er koncentreret i bymidten ved Vallensbæk Stationstorv. Rammen for Vallensbæk Stationstorv er på op til m² detailhandel fordelt på m² nord for stationen og m² syd for. Lokal- til m² nord for Vallensbæk Station og yderligere 750 m² syd for. Da detailhandelsrammen for bymidten var fuldt udnyttet før Lokalplan nr. 81, er restrummeligheden nu på ca m², men det er fortsat usikkert hvornår lokalplanens muligheder bliver realiseret. Bymidten er beliggende indenfor det stationsnære kerneområde. Afgrænsningen af bymidten ændres ikke i Kommuneplan Bydelscenter ved Bækkeskovvej Bydelscenter ved Bækkeskovvej har en rumlighed på m² til detailhandel og m² til særlig pladskrævende varegrupper. Der er lokaliseret en række butikker med udvalgsvarer og en trælast mod vest ved Sønder Ringvej. Herudover er der en række ejendomsmæglere, service- og kontorerhverv. På baggrund af målsætninger i kommuneplan 2005 om at bevare og udbygge bydelscentrene, udarbejdede kommunen i 2007 Lokalplan nr. 75 for et centerområde ved Bækkeskovvej. Lokalplanens formål er at sikre tidssvarende boligforhold for områdets beboere samt at sikre 42

4 Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel mulighed for mindre butikker og erhverv, der kan indpasses i området. Herved gives mulighed for at udvikle og styrke centerstrukturen i området, så det fremstår som et bymiljø, med et varieret udbud af mindre butikker, for området langs Gammel Køge Landevej. I henhold til lokalplan kan der ikke etableres dagligvaresalg i området, ken. Bydelscenteret ved Bækkeskovvej har tilkørsel fra Gammel Køge Landevej og Søndre Ringvej. Det er endvidere beliggende indenfor det stationsnære område ved Vallensbæk Station. Afgrænsningen ændres ikke i Kommuneplan Bydelscenter ved Tværbækvej Centralt bydelscenter i Nordmarken har en rumlighed på op til m² detail, dagligvarer og serviceerhverv. Der ligger i dag en dagligva- sel fra lokale veje og er beliggende indenfor det stationsnære område ved Albertslund Station. Pilestien og Tværstien afgrænser bydelscenteret mod vest og syd, hvilket giver god tilgængelighed for cyklister og gående. Afgrænsningen for rammeområdet er ikke ændret i Kommune- nu i samme rammeområde. Nyt lokalcenter ved Blomsterengen Der planlægges et nyt lokalcenter ved hjørnet af Blomsterengen og Vallensbæk Torvevej med en rumlighed på op til m² detail, dagligvare og serviceerhverv, dog max m² pr. butik. Lokalcenteret har god tilkørsel fra Vallensbæk Torvevej og er beliggende indenfor det stationsnære område ved Albertslund Station. Det ligger ved de nye boligområder Firkløverparken og Solsikkehusene. Ved at ligge ca. 900 m i luftlinje og ca meter i gangafstand fra bydelscenter ved Tværbækvej, er lokalcenteret et hensigtsmæssigt supplement til eksisterende butikker i Nordmarken. Enkeltstående butikker til lokalområdets forsyning Udover de 4 centre er der yderligere rammer til detailhandel: Enkeltstående butik til lokalområdets forsyning ved Gammel Køge Landevej i den østlige ende modsat bydelscenteret ved Bækkeskovvej. Rammen er på m² hvilket er uændret fra Kommuneplan byomdannelse ved Vejlesvinget. Rammen til detail er på max m². Blomsterbutik i landsbyen på 100 m². Yderligere ligger der benzintanke ved Jydekrogen og Gammen Køge Landevej med kiosksalg af dagligvarer. Den fremtidige udvikling De eksisterende centre, bymidten ved Vallensbæk Stationstorv, bydelscentrene og lokalcentre skal understøttes og udvikles i overensstemmelse med det nye lovgrundlag og det eksisterende plangrundlag. Der planlægges ikke nye centerområder med undtagelse af det nye lokalcenter ved Blomsterengen. Der planlægges ikke ny lokalisering af butikker, der forhandler pladskrævende varegrupper. 43

5 600 m m Blomsterengen Centerstruktur og mindre butikker Nord Tværbækvej 1: meter Tankstation Blomster Havecenter m Bager Vallensbæk Stationstorv 600 m Trælast Bækkeskovvej Tankstation Bymidte Bydelscenter Lokalcenter Enkeltbutik

6 Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Planloven og Landsplandirektiv for detailhandel Der er fastlagt rammer for detailhandel i kommunens bydele på baggrund af planlovens bestemmelser om detailhandel og retningslinjerne i Landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet. Planloven fastlægger, at planlægningen skal fremme et varieret butiksudbud hvor arealer til butiksformål udlægges, hvor der er god tilgæn- redygtig detailhandelsstruktur, hvor transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede. Bymidten Efter Planlovens 5m skal arealer til butiksformål udlægges centralt i byen som en afgrænset bymidte. Bymidten skal afgrænses efter Miljøministerens statistiske metode, der tager udgangspunkt i tilstedeværelsen og koncentrationen af en række funktioner, herunder butikker, kulturtilbud og privat og offentlig service. Den statistiske metode er nærmere beskrevet i miljøministeriets bekendtgørelse nr Den eksisterende afgrænsning af bymidter og bydelscentre i kommuneplanerne kan dog opretholdes. Afgrænsningen af bymidten og bydelscentre ændres ikke i Vallensbæk. I Landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet udpeges Vallensbæk Stationstorv som bymidte. Den maksimale ramme for detailhandel fastlægges i kommuneplanens rammer for lokalplanlægning. Bydelscentre I Hovedstaden gælder efter direktiv for Landsplandirektiv for Detailhandel i Hovedstadsområdet 1, stk. 1, pkt. 4, at bydelscentre fastlægges i kommuneplanen i det ydre storbyområde hvor Vallensbæk efter Fingerplan 2007 er lokaliseret. Dog må rammen til detailhandel højest være på m² i hvert bydelscenter, uanset rammer givet i regionplanen. I Vallensbæk er der udlagt to bydelscentre hver på max m² detailhandel. Lokalcentre Efter Planlovens 5 p, stk. 2 må det samlede bruttoetagearealet i lokalcenter til butiksformål ikke overstige m². Det nye lokalcenter ved Blomsterengen har en ramme på m² Butiksstørrelser I bymidter og bydelscentre må butiksstørrelser ikke overstige m² bruttoetageareal for dagligvarebutikker og m² bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker. Butiksstørrelsen for den enkelte butik i et lokalcenter og for enkeltstående butikker til lokalområdets forsyning må ikke fastsættes til mere end m² bruttoetageareal. Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages arealer til persona- pauserum, dog højest 200 m² pr. butik. 45

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143 Indholdsfortegnelse Forslag til kommuneplan 2009...1/143 By og Erhverv...4/143 Ishøj By...6/143 Mål og midler...8/143 Bystruktur...10/143 Det stationsnære område...11/143 Strategisk byudvikling...14/143

Læs mere

NORDMARKEN LANDS DEN G. Hovedstruktur STRANDOM

NORDMARKEN LANDS DEN G. Hovedstruktur STRANDOM a NORDMARKEN LANDS DEN G Hovedstruktur STRANDOM Hovedstruktur Kommuneplanens hovedstruktur er det helhedsbillede som kommunalbestyrelsen sigter mod gennem styringen af offentlig og privat anlægsvirksomhed.

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Redegørelse - Forhold til anden planlægning Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse 2009 er stadig under udarbejdelse. Det er derfor Landsplanredegørelse 2006 der er gældende

Læs mere

3 / 75. Se alle temakort

3 / 75. Se alle temakort By 2 2 / 75 By Byer, lokalbyer, landsbyer og landdistriktet indgår i Hjørring Kommune som forskellige elementer, der supplerer hinanden i den samlede palet af tilbud, som skal fremme bosætning og erhvervsudvikling

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Frederikssund Kommune. Detailhandelsanalyse

Frederikssund Kommune. Detailhandelsanalyse Frederikssund Kommune Detailhandelsanalyse November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Frederikssund Kommune 15 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig Revideret forslag til Tillæg nr. 34 til, for to områder til centerformål i Søndervig Ringkøbing-Skjern Kommune 12. maj 2014 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forudgående offentlig høring... 3 Redegørelse...

Læs mere

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 469 Offentligt Bymidte detailhandel bydelscenter klare regler større butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive kriterier

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

Rammer for lokalplanlægning 1-B260 1-B420 1-G2 1-E2 1-E3 1-G4 1-T2. Holbæk Motorvejen 2-G7 2-F4 2-B410 2-T1 2-F3 2-G3 2-G2 2-B410 2-D5 2D2 1-B290 1-G1

Rammer for lokalplanlægning 1-B260 1-B420 1-G2 1-E2 1-E3 1-G4 1-T2. Holbæk Motorvejen 2-G7 2-F4 2-B410 2-T1 2-F3 2-G3 2-G2 2-B410 2-D5 2D2 1-B290 1-G1 1-G4 1-B420 1-E2 1-E3 1-G2 1-B260 2-F3 2-F4 2-D5 2-G3 2-B410 2D2 2-T1 2-G2 2-B410 2-G7 Holbæk Motorvejen 1-T2 1-B1 -G5 20 1-B290 1-G1 1-B280 1-B201 1-B320 1-B 1-B420 1-B230 1-B 1-B250 4 1-D6 1-B251 1-BG251

Læs mere

Kommuneplan 2003-2015

Kommuneplan 2003-2015 Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommune Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommunes Kommuneplan 2003-2015 er vedtaget af Glostrup Kommunalbestyrelse den 14. april 2004 og offentliggjort den 5. maj 2004. Udarbejdet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune. Analyse og vurdering af Bilka-placeringer

Lyngby-Taarbæk kommune. Analyse og vurdering af Bilka-placeringer Lyngby-Taarbæk kommune Analyse og vurdering af Bilka-placeringer April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Den nuværende konkurrencesituation 21 3. Befolknings- og forbrug i markedsområdet

Læs mere

Strategi for udvikling af erhvervsområderne på Vestegnen

Strategi for udvikling af erhvervsområderne på Vestegnen Strategi for udvikling af erhvervsområderne på Vestegnen TVÆRBANEN Højt prioriteret trafikprojekt RING 5 Højt prioriteret trafikprojekt Sep. 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en fælles strategi? 3

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling Retningslinje 2.1.1 Bymønster Retningslinje 2.1.

Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling Retningslinje 2.1.1 Bymønster Retningslinje 2.1. Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling 2.1.1 Bymønster 2.1.2 Byudvikling og -omdannelse 2.1.3 Rummelighed 2.1.4 Konfliktfyldte perspektivområder 2.1.5 Nærrekreative

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Kl. 17:20 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU/TM - Placeringer til

Læs mere

LOKALPLAN 214. for Dyssegård bydelscenter

LOKALPLAN 214. for Dyssegård bydelscenter LOKALPLAN 214 for Dyssegård bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 214 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

LOKALPLAN 212. for Gentofte bydelscenter

LOKALPLAN 212. for Gentofte bydelscenter LOKALPLAN 212 for Gentofte bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 212 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Foto: Marianne Diers. Odsherred Kommune. Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune

Foto: Marianne Diers. Odsherred Kommune. Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune Foto: Marianne Diers Odsherred Kommune Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune 14. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Odsherred Kommune 27

Læs mere

Regionplan 2001 for Københavns Kommune

Regionplan 2001 for Københavns Kommune Regionplan 2001 for Københavns Kommune november 2001 Regionplan 2001 for Københavns Kommune Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Vedtaget Udgivet af Telefon e-mail Trykning Oplag Kort ISBN Københavns

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 19-01-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Onsdag den 19. januar 2011 kl. 08:15 afholdt Byplanudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne var til stede, undtagen:

Læs mere

LOKALPLAN 211. for Charlottenlund bydelscenter

LOKALPLAN 211. for Charlottenlund bydelscenter LOKALPLAN 211 for Charlottenlund bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg Rettelsesblad til lokalplan 211 Supplerende bestemmelser til lokalplan 211 for Charlottenlund bydelscenter: Med

Læs mere

DETAILHANDELSPLAN 2009 BRØNDERSLEV KOMMUNE

DETAILHANDELSPLAN 2009 BRØNDERSLEV KOMMUNE DETAILHANDELSPLAN 2009 BRØNDERSLEV KOMMUNE Stenum Serritslev Sterup Thise Manna Skoleby Ø. Hjermitslev Brønderslev Jerslev Hellum Ø.Brønderslev Hallund Flauenskjold Klokkerholm Agersted Ørum Ørsø Hjallerup

Læs mere

LOKALPLAN 199. for del af Tuborg Syd og del af Hellerup bydelscenter

LOKALPLAN 199. for del af Tuborg Syd og del af Hellerup bydelscenter LOKALPLAN 199 for del af Tuborg Syd og del af Hellerup bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE Strandvejen INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 199 LOKALPLANENS BAGGRUND LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD EKSISTERENDE

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

August 2014. Fredericia kommune

August 2014. Fredericia kommune August 2014 Fredericia kommune Rapport 2 3 Indhold 5 Sammenfatning 18 Rammebetingelser og regionale forhold 24 Butiksanalyse 42 forbrugsudvikling og arealbehov 48 ordforklaring 50 Branchefortegnelse 4

Læs mere