OKTOBER 2015 BEDRE BALANCE STATSLIGE ARBEJDSPLADSER TÆTTERE PÅ BORGERE OG VIRKSOMHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OKTOBER 2015 BEDRE BALANCE STATSLIGE ARBEJDSPLADSER TÆTTERE PÅ BORGERE OG VIRKSOMHEDER"

Transkript

1 OKTOBER 2015 BEDRE BALANCE STATSLIGE ARBEJDSPLADSER TÆTTERE PÅ BORGERE OG VIRKSOMHEDER

2

3 1. Sammenfatning Balance, nærhed, faglighed og effektivitet Balance og udvikling i hele landet Tæt på borgerne og opgaveløsningen Faglige miljøer og en effektiv offentlig sektor Flytninger Til Region Sjælland Til Region Syddanmark Til Region Midtjylland Til Region Nordjylland Til Region Hovedstaden Yderligere initiativer til fremme af bedre balance i Danmark Bilag A. Definition og afgrænsning af statslige arbejdspladser Bilag B. Opgørelse og fordeling på landsplan af statslige arbejdspladser Bilag C. Erfaringer med at flytte statslige arbejdspladser Bilag D. De berørte medarbejdere Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

4

5 1. Sammenfatning Nyt kapitel De statslige arbejdspladser skal være fordelt i hele landet og tættere på borgerne. Regeringen flytter derfor et historisk stort antal statslige arbejdspladser fra hovedstaden til de fire andre regioner i landet. De statslige institutioner er sat i verden for at løse opgaver til gavn for borgere og virksomheder i hele Danmark. Statens arbejdspladser skal derfor også være fordelt i hele landet. Staten skal løse opgaverne effektivt med høj faglig kvalitet og være tæt på virksomheder og borgere. Samtidig skal de statslige arbejdspladser medvirke til at skabe aktivitet i hele landet. For at tilgodese disse hensyn bedst muligt vil regeringen over de kommende år flytte ca statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til landets fire andre regioner. Over 10 pct. af de ca relevante statslige arbejdspladser i hovedstaden flyttes. 1 Det er den største samlede flytning af statslige arbejdspladser nogensinde herhjemme. Væsentligt flere statslige arbejdspladser vil fremover ligge uden for hovedstadsområdet sammenlignet med i dag, jf. figur Afgrænsning, opgørelse og fordeling af statslige arbejdspladser er uddybet i bilag A og B. Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

6 Figur 1.1 Der flyttes i alt statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til landets øvrige regioner Årsværk Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland ATP-/Udbetaling Danmark-centre mv. Årsværk Antal statslige arbejdspladser før Antal statslige arbejdspladser efter Anm.: Se bilag A og B for afgrænsning, opgørelse og fordeling af statslige arbejdspladser. Søjlen ATP-/Udbetaling Danmark-centre mv. viser bl.a. arbejdspladser flyttet til ATP-/Udbetaling Danmark-centre og til byer i Region Hovedstaden (Helsingør og Rønne). Kilde: Finansministeriets Forhandlingsdatabase, egne beregninger. Tallene er fra 2. kvartal Arbejdspladserne flyttes til nye placeringer fordelt over hele Danmark. Der flyttes arbejdspladser til 38 byer. 2 Dermed får staten en bredere geografisk tilstedeværelse, jf. figur Inklusiv byer med ATP-/Udbetaling Danmark-centre og eksisterende lokationer for SKAT, hvortil der flyttes arbejdspladser. 4 Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober 2015

7 Figur 1.2 Placeringen af de flyttede statslige arbejdspladser Flytning > 300 Flytning > 100 Hjørring (257) Frederikshavn Flytning < 100 Nye årsværk til inddrivelse og udbyttekontrol hos SKAT Brønderslev (37) Aalborg (219) ATP /Udbetaling Danmark-centre Thisted Lemvig (15) Holstebro Viborg (248) Djursland (13) Grenå Rønne (5) Karup (10) Aarhus (201) Ringkøbing (40) Silkeborg (25) Herning (40) Ikast (35) Skanderborg (32) Helsingør (8) Billund (16) Randbøl (81) Holbæk (119) Hillerød Esbjerg (105) Middelfart Fredericia (47) Slagelse (121) Ringsted (281) Ribe (85) Haderslev Odense (286) Korsør (190) Sorø (13) Næstved (395) Tønder (20) Sønderborg (392) Vordingborg Nykøbing Falster (86) Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

8 Flytningen vil ske som en kombination af flytning af hele institutioner og flytning af dele af institutioner. I alt flyttes arbejdspladser, jf. tabel 1.1. Tabel 1.1 Samlet flytning Flytning Flyttede arbejdspladser 20 hele institutioner Øvrige flytninger I alt Andel af statslige arbejdspladser i hovedstaden, der flyttes 11½ pct. Anm: Se bilag A og B for afgrænsning og opgørelse af andelen af statslige arbejdspladser. Der flyttes 20 hele institutioner, heraf en række mindre råd, centre mv., jf. tabel Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober 2015

9 Tabel 1.2 Hele institutioner, der flyttes Institution Flyttede arbejdspladser Udlændingestyrelsen 375 Arbejdsskadestyrelsen 1) 325 Statens Administration 2) 294 Søfartsstyrelsen 190 Geodatastyrelsen 96 Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) 1) 88 Civilstyrelsen 84 Naturstyrelsen 81 Færdselsstyrelsen 65 Danmarks Evalueringsinstitut 62 Spillemyndigheden 50 Danmarks Akkrediteringsinstitution 42 Børnerådet 16 Danida Fellowship Centre 15 Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed 13 Jagt- og Skovbrugsmuseet 13 Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 11 Statens Værksteder for Kunst 8 Rådet for Socialt Udsatte 5 Taksationssekretariatet 2 I alt Anm.: Se bilag A og B for afgrænsning og opgørelse af andelen af statslige arbejdspladser. Det bemærkes, at hele klagenævn ikke er medtaget i listen over hele institutioner. 1) Flytning kræver lovændring. 2) Flytning af Statens Administrations Finansservicecenter til Udbetaling Danmark kræver lovændring. I flere tilfælde skabes i forbindelse med flytningen et renere opgavesnit ved at opdele forholdsvis store styrelser i to nye styrelser, hvoraf den ene del flyttes ud af hovedstadsområdet: Naturstyrelsen (deles op i Naturstyrelsen med hovedsæde i Randbøl og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning med hovedsæde i København) Geodatastyrelsen (deles op i Geodatastyrelsen i Aalborg og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering i København) Trafik- og Byggestyrelsen (deles op i Færdselsstyrelsen i Ribe og Trafik- og Byggestyrelsen i København) Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

10 Derudover foretages en række flytninger, som indebærer, at dele af institutioner flyttes til enten nye lokationer eller til eksisterende statslige arbejdspladser uden for hovedstaden, jf. tabel 1.3. Tabel 1.3 Øvrige flytninger Institution Flyttede arbejdspladser Dele af NaturErhvervstyrelsen flyttes 390 Dele af Banedanmark flyttes til to byer 310 Dele af SKAT fordeles i byer rundt om i landet 1) 200 Socialstyrelsen samles på én lokation 177 Diverse klagenævn mv. samles i Klagenævnenes Hus, herunder Natur- og Miljøklagenævnet og Forbrugerklagenævnet 162 Dele af Styrelsen for Patientsikkerhed (ny styrelse) flyttes 100 Dele af Miljøstyrelsen flyttes 61 Dele af Arbejdstilsynet flyttes 60 Dele af Energinet.dk flyttes til to byer 56 Dele af Energistyrelsen flyttes 51 Dele af Ankestyrelsen flyttes 50 Dele af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering flyttes 37 Dele af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (ny styrelse) flyttes til to byer 37 Dele af Patent- og Varemærkestyrelsen flyttes 35 Dele af Bygningsstyrelsen flyttes 32 Dele af Erhvervsstyrelsen flyttes til to byer 31 Dele af Skatteankestyrelsen flyttes 25 Øvrige flytninger fra hovedstaden 250 I alt Anm.: Se bilag A og B for afgrænsning og opgørelse af andelen af statslige arbejdspladser. 1) De 200 arbejdspladser fra SKAT er ekskl. stillinger som følge af regeringens handlingsplan for SKAT. Flytning af de enkelte styrelser og institutioner er beskrevet i kapitel 3. Hvor det har været muligt, er institutioner placeret i faglige klynger med henblik på at understøtte stærke faglige miljøer. Mange af arbejdspladserne særlig i de tilfælde, hvor der er tale om flytning af mindre dele af en institution placeres af økonomiske og praktiske hensyn på lokationer, hvor der i forvejen er placeret statslige arbejdspladser. 8 Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober 2015

11 Flytningerne berører mange dele af den statslige sektor og mange medarbejdere. Der vil fra start til slut blive taget en række hensyn, så medarbejderne i de berørte institutioner kommer så godt som muligt gennem processen. Fem overordnede personalepolitiske pejlemærker er styrende for processen med at flytte statslige arbejdspladser, jf. boks 1.1. Boks 1.1 Personalepolitiske pejlemærker for flytningen 1. Sikre tidlig og åben kommunikation 2. Fastholde medarbejdere og kompetencer 3. Hjælpe medarbejdere videre, som ikke ønsker at flytte med 4. Give medarbejdere, der flytter med, en god start 5. Sikre og fastholde stærke faglige miljøer på den nye beliggenhed Regeringen er bevidst om, at det for de omfattede institutioner og medarbejdere er en svær proces med betydelige udfordringer. Det vil tage tid, før institutionerne er helt på plads i de nye rammer med en normal drift. Der kan opstå tilfælde, hvor opgaveløsningen midlertidigt taber fart og bliver mindre effektiv som følge af flytningerne. Det kan medføre, at borgere og virksomheder i en overgangsperiode fx kan risikere længere sagsbehandlingstider, og at institutionerne i lavere grad opfylder deres mål. Det kan ikke undgås helt, når der foretages så omfattende flytninger. Det er derfor vigtigt at huske på formålet med flytningerne: bedre geografisk balance og mere nærhed til borgere og virksomheder. Arbejdspladserne flyttes så hurtigt, som det er praktisk muligt. De fysiske flytninger forventes at strække sig over flere år. De konkrete flytninger gennemføres på grundlag af planer, som de ansvarlige ministerier udarbejder. Flytningen indebærer personalerelaterede udgifter (fx fratrædelsesgodtgørelse for overenskomstansatte, udgifter til rekruttering mv.), flytte- og etableringsomkostninger samt eventuelle udgifter til yderligere personalemæssige tiltag. Regeringen har afsat en reserve på 400 mio. kr. i 2016, der kan indgå i finansieringen af udgifter i forbindelse med flytningen. Udgifter fra 2017 og frem indarbejdes på finanslovsforslaget for Med denne plan tager regeringen et væsentligt skridt i retning af et mere geografisk balanceret Danmark. Regeringen har ikke planer om yderligere flytninger af statslige arbejdspladser. Regeringen vil dog fortsat tage hensyn til en balanceret geografisk placering af statslige arbejdspladser og en effektiv organisering af staten. Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

12

13 2. Balance, nærhed, faglighed og effektivitet Nyt kapitel Flytningen af statslige arbejdspladser gennemføres for at opnå en bedre balance og udvikling i hele landet og for at sikre statslige institutioner, der er tæt på borgere og virksomheder. Flytningen sker samtidig under hensyntagen til opretholdelsen af faglige miljøer og effektiv drift af statslige institutioner og myndigheder. 2.1 Balance og udvikling i hele landet Regeringen står for en offensiv regional- og landdistriktspolitik. Det indebærer først og fremmest et stærkt fokus på vækst i den private sektor i alle dele af landet. Men det indebærer også, at flere statslige arbejdspladser skal ligge uden for hovedstadsområdet og i højere grad være til stede i alle landsdele. Statslige arbejdspladser er ikke sig selv tilstrækkelige til at skabe vækst og udvikling i et område. Men statslige arbejdspladser kan bidrage til at skabe aktivitet og stimulere udviklingen i et område. Der er mange gode grunde til, at en stor del af de statslige arbejdspladser ligger i hovedstadsområdet. Mange myndigheders opgavevaretagelse kræver hyppig kontakt til andre myndigheder, Folketinget og øvrige samarbejdspartnere, som er lokaliseret i hovedstadsområdet. Visse institutioner kræver også specialiseret arbejdskraft og særlige kompetencer, som er lettere tilgængelig i en storby. Derfor vil der altid være en vis ubalance i fordelingen af statslige arbejdspladser. Det er grundlæggende hensigtsmæssigt med en stor andel af statslige arbejdspladser i hovedstadsområdet. Men det er vigtigt, at balancen ikke bliver for skæv. Og mange statslige institutioner kan drives ligeså effektivt uden for hovedstadsområdet. Med denne omfattende flytning ønsker regeringen at sikre en mere decentral placering af statslige arbejdspladser til gavn for hele Danmark. Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

14 2.2 Tæt på borgerne og opgaveløsningen Statslige institutioner og myndigheder er til for borgerne. Staten løser opgaver og skaber rammer for borgeres liv og virksomheders udfoldelse, som i sidste ende skal komme alle borgere til gavn. Derfor er det afgørende, at statslige institutioner og myndigheder er tæt på borgerne. Det er allerede i et vist omfang tilfældet. En række institutioner, som i dag er placeret i hovedstadsområdet, har imidlertid ikke særlige behov eller opgaver, der nødvendiggør denne placering. Disse institutioner kan opnå en hensigtsmæssig placering andre steder i landet. 2.3 Faglige miljøer og en effektiv offentlig sektor Statslige institutioner skal være eksperter på deres respektive områder og være garanter for et fagligt højt niveau. Derfor er det vigtigt, at placeringen af statslige arbejdspladser sker under hensyntagen til fastholdelsen og udviklingen af faglige miljøer. Regeringens plan for flytning indebærer, at statslige institutioner tilstræbes placeret i områder, hvor der kan opnås sammenhængende faglige miljøer og synergier. Ved at samle statslige arbejdspladser, der har overlappende eller ensartede opgaveområder og medarbejderprofiler, skabes der grobund for nyttige samarbejder institutioner imellem, ligesom det bliver muligt at opnå synergieffekter mellem statslige institutioner, uddannelsesinstitutioner og private aktører i erhvervslivet. Regeringen lægger stor vægt på, at den offentlige sektor leverer mest mulig værdi til borgerne for skattekronerne. Det er hensigten med flytningerne, at de på sigt skal understøtte dette. Flytningen giver mulighed for at reorganisere institutioner og optimere processer og arbejdsgange. Det kan danne grundlag for mere velfungerende organisationer i fremtiden. Samtidig er det komplekst at flytte så mange statslige arbejdspladser. Det er uundgåeligt, at flytningerne vil medføre væsentlige omkostninger. Det er et bærende hensyn i flytningerne at begrænse disse omkostninger. Det er desuden et bærende hensyn at imødegå de midlertidige følgevirkninger for produktivitet mv., som følger af en omfattende flytning. For at sikre effektive og smidige flytninger, og for så vidt muligt at sikre de berørte institutioners funktionsdygtighed, vil de ansvarlige ministerier udarbejde detaljerede implementeringsplaner for de enkelte institutioners flytning og følge op på, at planerne føres ud i livet. 12 Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober 2015

15

16

17 3. Flytninger Nyt kapitel Flytningen af statslige arbejdspladser styrker den statslige tilstedeværelse i alle regioner uden for hovedstadsområdet. I alt flyttes arbejdspladser, svarende til over 10 pct. af de relevante statslige arbejdspladser i hovedstadsområdet. Regeringen har i valget af institutioner og nye lokationer tilstræbt at sikre en fornuftig geografisk balance, nærhed til borgere og virksomheder samt mulighed for effektiv drift. Vægten af de forskellige hensyn varierer mellem de enkelte institutioner. Af hensyn til de flyttede institutioners opgavevaretagelse og effektivitet vil der i visse tilfælde ske omorganiseringer i institutionerne i forbindelse med flytningen, således at udvalgte funktioner med behov for tæt kontakt til hovedstaden udskilles og forbliver i hovedstadsområdet. Det kan fx være ministerbetjeningsfunktioner. Der vil kunne ske mindre justeringer i antal flyttede arbejdspladser eller placeringen af arbejdspladserne i forbindelse med de ansvarlige ministeriers udarbejdelse af konkrete implementeringsplaner. Regeringen ønsker at overflytte alle konkrete sagsbehandlingsopgaver vedrørende personskader fra Arbejdsskadestyrelsen til ATP eller Udbetaling Danmark. De konkrete sagsbehandlingsopgaver vedrører arbejdsskadesager, private erstatningssager samt øvrige mindre sagsområder. Området for Klagesager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) samt koordinerings- og udviklingsopgaver på arbejdsskadeområdet påtænkes ikke overflyttet. Desuden flyttes en række udbetalingsordninger, der i forvejen administreres af ATP på vegne af Beskæftigelsesministeriet, til Haderslev, Holstebro og Frederikshavn. Regeringen ønsker endvidere at overflytte opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter til Udbetaling Danmark. Opgaverne omfatter tilbagebetaling af SU-lån, tjenestemandspensioner, forsikringsordninger for selvstændige erhvervsdrivende, statslige tilskudsordninger, udlån og garantier mv. samt øvrige mindre opgaveområder i Finansservicecenteret. Afgrænsede tværgående statslige regnskabsopgaver påtænkes ikke overflyttet. Regeringen vil i 2016 fremsætte lovforslag om overflytningen af Arbejdsskadestyrelsen og Statens Administrations Finansservicecenter til Udbetaling Danmark. Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

18 I tillæg til de arbejdspladser, der allerede er fundet nye placeringer til rundt om i landet, vil der som led i regeringens handlingsplan for SKAT blive tilført 350 nye årsværk på inddrivelsesområdet og 50 årsværk til at styrke udbetaling og kontrol på udbytteområdet. 300 af disse arbejdspladser vil blive etableret på SKATs eksisterende lokationer i Thisted, Ringkøbing, Herning, Grenaa, Tønder og Middelfart. 3.1 Til Region Sjælland Der flyttes i alt arbejdspladser til byer i Region Sjælland, jf. figur Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober 2015

19 Figur 3.1 Placeringen af de statslige arbejdspladser, der flyttes til Region Sjælland Flytning > 300 Flytning > 100 Holbæk (119) - Danmarks Evalueringsinstitut (62) - Danmarks Akkrediteringsinstitution (42) - Danida Fellowship Centre (15) Flytning < 100 ATP /Udbetaling Danmark-centre Slagelse (121) Dele af Miljøstyrelsen (61) - Dele af Arbejdstilsynet (60) Holbæk (119) Korsør (190) - Søfartsstyrelsen (190) Ringsted (281) Dele af Banedanmark (270) Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (11) Slagelse (121) Ringsted (281) Korsør (190) Sorø (13) Næstved (395) Sorø (13) - Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed (13) Næstved (395) - Udlændingestyrelsen (375) - Dele af SKAT (20) Vordingborg Nykøbing Falster (86) Nykøbing Falster (86) - Dele af Slots- og Kulturstyrelsen (60) - Dele af Erhvervsstyrelsen (26) Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

20 Udlændingestyrelsen placeres i Næstved, idet dog den del af Udlændingestyrelsen, som håndterer asylsagsbehandlingen, indtil videre fortsat vil være placeret i Center Sandholm i Allerød. Udlændingestyrelsen har i dag ca. 550 medarbejdere, og det vurderes, at flytningen berører ca. 375 medarbejdere. Udlændingestyrelsen behandler sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark. Det omfatter bl.a. sager om asyl, familiesammenføring og permanent ophold. Udlændingestyrelsen sørger også for underhold og indkvartering af asylansøgere mv. I Ringsted placeres 270 arbejdspladser under Banedanmark. Ringsted er med sin centrale placering i jernbanenettet midt på Sjælland velegnet som udgangspunkt for varetagelse af infrastruktur og vedligeholdelse af banenettet. Også i Ringsted placeres Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane med 11 arbejdspladser. I Korsør placeres Søfartsstyrelsen med 190 arbejdspladser. Søfartsstyrelsen er allerede delvist lokaliseret her i forvejen. I Holbæk placeres en klynge af institutioner med relation til undervisning: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), Danmarks Akkrediteringsinstitution samt Danida Fellowship Centre. I alt vil 119 årsværk fra de tre institutioner fremover være lokaliseret i området. Det er intentionen, at placeringen af institutioner med en fælles faglig referenceramme i samme område skal bidrage til et stærkt fagligt miljø i Nordvestsjælland. I Slagelse placeres dele af Miljøstyrelsen med 61 arbejdspladser. Derudover placeres dele af Arbejdstilsynet også i Slagelse (60 arbejdspladser). I Nykøbing Falster placeres et nyoprettet kontor, Statens Kulturarvskontor, under Slots- og Kulturstyrelsen med 60 arbejdspladser, som skal varetage opgaver vedrørende Danmarks kulturarv (fortidsminder, bygningsfredning og statslige ejendomme). Derudover flyttes dele af Erhvervsstyrelsen til Nykøbing Falster (26 arbejdspladser). I Region Sjælland placeres desuden følgende statslige arbejdspladser: Næstved: Dele af SKAT (20 arbejdspladser) Sorø: Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed (ca. 13 arbejdspladser) Vordingborg: Et antal arbejdspladser i ATP/Udbetaling Danmarks regionale center 3.2 Til Region Syddanmark Der flyttes i alt 976 arbejdspladser til byer i Region Syddanmark, jf. figur 3.2. Hertil kommer 56 arbejdspladser fra den selvstændige offentlige virksomhed Energinet.dk. 18 Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober 2015

21 Figur 3.2 Placeringen af de statslige arbejdspladser, der flyttes til Region Syddanmark Flytning > 300 Flytning > 100 Flytning < 100 Billund (16) - Børnerådet (16) Randbøl (81) - Naturstyrelsen (81) Nye årsværk til inddrivelse og udbyttekontrol hos SKAT ATP /Udbetaling Danmark-centre Esbjerg (105) - Dele af Energistyrelsen (51) Dele af Energinet.dk (49) Dele af Erhvervsstyrelsen (5) Billund (16) Randbøl (81) Fredericia (47) Dele af Banedanmark (40) - Dele af Energinet.dk (7) Esbjerg (105) Fredericia (47) Middelfart Ribe (85) Odense (286) Ribe (85) Færdselsstyrelsen (65) - Dele af SKAT (20) Haderslev Tønder (20) Sønderborg (392) Odense (286) - Socialstyrelsen (177) Spillemyndigheden (50) Dele af Styrelsen for Forskning og Innovaton (39) Dele af SKAT (20) Tønder (20) - Dele af NaturErhvervstyrelsen (20) Sønderborg (392) - Dele af NaturErhvervstyrelsen (370) - Dele af Styrelsen for Vandog Naturforvaltning (22) Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

22 I Sønderborg etableres der en større faglig klynge af institutioner på natur- og landbrugsområdet. Klyngen kommer til at bestå af NaturErhvervsstyrelsen med 370 arbejdspladser og dele af en ny Styrelse for Vand- og Naturforvaltning med 22 arbejdspladser. I alt vil 392 arbejdspladser med tilknytning til natur- og landbrugsområdet blive placeret i Sønderborg. NaturErhvervsstyrelsen er desuden i forvejen til stede i Tønder. Der flyttes yderligere 20 arbejdspladser fra styrelsen til Tønder. Naturstyrelsen flyttes til Randbøl, hvor styrelsen i forvejen har en række funktioner placeret. Der tilføres 81 arbejdspladser til det nye hovedsæde for Naturstyrelsen, således at Naturstyrelsen samlet set får ca. 600 medarbejdere, der alle arbejder uden for hovedstadsområdet (med undtagelse af medarbejdere beskæftiget med arealdriften ved Dyrehaven og på Amager). Socialstyrelsen samles nu i Odense. Styrelsen har hovedkontor i Odense, men har også en afdeling i København, som med tiden er vokset til at være lige så stor som hovedkontoret. Afdelingen i København med 177 arbejdspladser flyttes til Odense til den øvrige del af styrelsen. Til Odense flyttes ligeledes Spillemyndigheden med 50 arbejdspladser, Det Frie Forskningsråd under Styrelsen for Forskning og Innovation med 39 arbejdspladser og dele af SKAT med 20 arbejdspladser. I Esbjerg styrkes byens faglige kompetencer på energiområdet, idet der flyttes ca. 100 arbejdspladser til byen. Arbejdspladserne fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem Energistyrelsen og opgaver relateret til den selvstændige offentlige virksomhed Energinet.dk. Opgaverne fra Energistyrelsen relaterer sig bl.a. til administration af puljer og ordninger på energiområdet. Fra Energinet.dk er der tale om forskellige myndighedsopgaver. I Ribe placeres Færdselsstyrelsen, som er en ny styrelse, der skal varetage opgaver, som i dag er placeret i Trafik- og Byggestyrelsen. Den nye styrelse i Ribe kommer til at rumme 65 arbejdspladser. I Fredericia placeres 40 arbejdspladser under Banedanmark, som skal varetage opgaver vedrørende styring og tilsyn med fornyelses- og anlægsprojekter på jernbanen i Jylland. I Region Syddanmark placeres desuden følgende statslige arbejdspladser: Ribe: Dele af SKAT (20 arbejdspladser) Billund: Børnerådet (16 arbejdspladser) Fredericia: Dele af Energinet.dk (7 arbejdspladser) Esbjerg: Dele af Erhvervsstyrelsen (5 arbejdspladser) Haderslev: Et antal arbejdspladser i ATP/Udbetaling Danmarks regionale center Tønder og Middelfart: Som led i regeringens handlingsplan for SKAT placeres et antal stillinger i SKATs eksisterende centre 3.3 Til Region Midtjylland Der flyttes i alt 659 arbejdspladser til byer i Region Midtjylland, jf. figur Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober 2015

23 Figur 3.3 Placeringen af de statslige arbejdspladser, der flyttes til Region Midtjylland Flytning > 300 Flytning > 100 Flytning < 100 Lemvig (15) - Dele af Styrelsen for Vandog Naturforvaltning (15) Lemvig (15) Karup (10) Dele af DMI (10) Viborg (248) - Diverse klagenævn (162) - Civilstyrelsen (84) Taksationssekretariat (2) Nye årsværk til inddrivelse og udbyttekontrol hos SKAT ATP /Udbetaling Danmark-centre Djursland (13) Jagt og Skovbrugsmuseet (13) Grenå Holstebro Viborg (248) Djursland (13) Herning (40) Ringkøbing (40) Ringkøbing (40) Dele af SKAT (40) Herning (40) Dele af SKAT (40) Karup (10) Ikast (35) Silkeborg (25) Silkeborg (25) Dele af Skatteankestyrelsen (25) Aarhus (201) Skanderborg (32) Aarhus (201) - Dele af Styrelsen for Patientsikkerhed (100) - Dansk Institut for Internationale Studier (88) - Dele af GEUS (13) Skanderborg (32) Dele af Bygningsstyrelsen (32) Ikast (35) Dele af Patent og Varemærkestyrelsen (35) Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

24 I Viborg samles en lang række af statens klagenævn i et Klagenævnenes Hus, jf. boks 3.1. Boks 3.1 I alt 162 arbejdspladser fra en række statslige klagenævn og -centre samles i Viborg Natur- og Miljøklagenævnet (80) Forbrugerklagenævnet (40) Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (10) Energiklagenævnet (7) Disciplinær- og Klagenævnet for beskikkede Bygningssagkyndige og huseftersynsordningen (6) Revisornævnet (5,5) Klagenævnet for udbud (4) Teleklagenævnet (4) Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere (2) Erhvervsankenævnet (1,5) Tvistighedsnævnet og Ankenævnet for Praktikpladsvirksomhed (1) Ankenævnet for Søfartsforhold (0,5) Med Klagenævnenes Hus etableres et stærkt fagligt miljø omkring klagesagsbehandling i Viborg. Det er hensigten, at samlokaliseringen af mange mindre institutioner med lignende opgavetyper og kompetencer kan bidrage til på sigt at skabe bedre og mere effektiv klagesagsbehandling end i dag. I Viborg placeres desuden Civilstyrelsen med 84 arbejdspladser og Taksaktionssekretariatet med 2 arbejdspladser. Begge samlokaliseres med Klagenævnenes Hus. I Aarhus placeres dele af den nye Styrelse for Patientsikkerhed med 100 arbejdspladser. Derudover foreslår regeringen, at Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) flytter fra København til Aarhus, hvilket indebærer flytning af 88 arbejdspladser. En flytning af DIIS vil kræve en ændring af instituttets lovgrundlag, således at instituttets hjemsted fastsættes ved lov. I Ringkøbing og Herning placeres der i hver by yderligere 40 arbejdspladser fra SKAT. I Silkeborg placeres dele af Skatteankestyrelsen med 25 arbejdspladser, mens dele af Bygningsstyrelsen flyttes til Skanderborg med 32 arbejdspladser. I Ikast placeres dele af Patent- og Varemærkestyrelsen med 35 arbejdspladser, mens dele af den nye Styrelse for Vand- og Naturforvaltning med 15 arbejdspladser placeres i Lemvig i sammenhæng med Kystdirektoratet. 22 Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober 2015

25 I Region Midtjylland placeres desuden følgende statslige arbejdspladser: Karup: Dele af DMI (10 arbejdspladser) Aarhus: Dele af GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) (13 arbejdspladser) Djursland: Jagt- og Skovbrugsmuseet (13 arbejdspladser) Holstebro: Et antal arbejdspladser i ATP/Udbetaling Danmarks regionale center Ringkøbing, Herning og Grenå: Som led i regeringens handlingsplan for SKAT placeres et antal stillinger i SKATs eksisterende centre Derudover bevares skattecentret i Struer med nuværende opgaver og bemanding. Det var ellers planlagt, at centret skulle lukke i Til Region Nordjylland Der flyttes i alt 500 arbejdspladser til byer i Region Nordjylland, jf. figur 3.4. Hertil kommer 13 søopmålere fra Forsvaret. Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

26 Figur 3.4 Placeringen af de statslige arbejdspladser, der flyttes til Region Nordjylland Flytning > 300 Flytning > 100 Flytning < 100 Hjørring (257) Statens Administration (226) Dele af Forsvarsministeriets Personalestyrelse (31) Nye årsværk til inddrivelse og udbyttekontrol hos SKAT ATP /Udbetaling Danmark-centre Hjørring (257) Frederikshavn Brønderslev (37) Dele af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (37) Brønderslev (37) Aalborg (219) Thisted Aalborg (219) Dele af SKAT (60) - Geodatastyrelsen (96) og søopmåling fra forsvarets skibe (13) Dele af Ankestyrelsen (50) 24 Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober 2015

27 I Hjørring placeres Statens Administration med 226 arbejdspladser. Desuden overtager Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse i Hjørring opgaver fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup. Det medfører, at der flyttes 31 arbejdspladser til byen. Det er hensigten, at samlingen af regnskabsfaglige arbejdspladser og kompetencer i Hjørring skal bidrage til et fagligt miljø, som på sigt kan skabe bedre kvalitet og højere effektivitet. I Aalborg placeres Geodatastyrelsen, hvilket medfører, at der flyttes 96 arbejdspladser til byen. Forsvarets 13 søopmålere, som indgår i Geodatastyrelsens organisation og er samplaceret hermed, flytter med Geodatastyrelsen til Aalborg. Ankestyrelsen har i forvejen et kontor i Aalborg, som nu udbygges ved at flytte yderligere 50 arbejdspladser fra København til Aalborg. Dele af SKAT flyttes ligeledes til Aalborg med 60 arbejdspladser. I Brønderslev placeres dele af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med 37 arbejdspladser. I Region Nordjylland placeres desuden følgende statslige arbejdspladser: Thisted: Som led i regeringens handlingsplan for SKAT placeres et antal stillinger i SKATs eksisterende center Frederikshavn: Et antal arbejdspladser i ATP/Udbetaling Danmarks regionale center 3.5 Til Region Hovedstaden Størstedelen af flytningerne af statslige arbejdspladser sker fra København til byer i andre regioner end Region Hovedstaden. Der sker imidlertid også få flytninger fra København til byer inden for Region Hovedstaden, jf. figur 3.5. Disse indgår også i den samlede flytning. Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

28 Figur 3.5 Placeringen af de statslige arbejdspladser, der flyttes til Region Hovedstaden Flytning > 300 Flytning > 100 Flytning < 100 Helsingør (8) ATP /Udbetaling Danmark-centre Helsingør (8) Statens Værksteder for Kunst (8) Hillerød Rønne (5) Rådet for Socialt Udsatte (5) Rønne (5) 26 Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober 2015

29 I Helsingør placeres Statens Værksteder for Kunst med 8 arbejdspladser. I Rønne placeres Rådet for Socialt Udsatte med 5 arbejdspladser. I Hillerød placeres et antal arbejdspladser i ATP/Udbetaling Danmarks regionale center. 3.6 Yderligere initiativer til fremme af bedre balance i Danmark I tillæg til flytningerne af arbejdspladser vil regeringen bringe en række initiativer i spil, som kan bidrage til øget aktivitet i hele Danmark og en bedre balance mellem landsdelene: Politiuddannelse. Regeringen ønsker at etablere en politiuddannelse i det vestlige Danmark. Bedre kulturpolitisk balance. Regeringen ønsker at fremme en geografisk balanceret kulturpolitik bl.a. i forhold til DR s produktionsvirksomhed, sagkyndige udvalg samt tildelingen af tilskudsmidler. Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

30

31 Bilag A. Definition og afgrænsning af statslige arbejdspladser Nyt kapitel Det statslige forhandlingsområde refererer samlet set til ca medarbejdere, som har staten som øverste arbejdsgiver. Det er imidlertid langt fra alle disse arbejdspladser, det er relevant at overveje at flytte. Når man fraregner de arbejdspladser, det ikke er relevant at overveje at flytte (fx fordi arbejdspladserne allerede er spredt ud over hele landet på fx gymnasier, erhvervsskoler og lignende), er der ca statslige arbejdspladser tilbage inden for det statslige forhandlingsområde. Heraf er ca i dag placeret i Region Hovedstaden. Det er disse ca arbejdspladser, der har dannet afsæt for arbejdet med at identificere institutioner egnet til flytning. De ca arbejdspladser er bl.a. karakteriseret ved, at de er placeret i institutioner, der løser myndighedsopgaver i form af kontrol, tilsyn, sagsbehandling, faglige udredninger, analyser mv. Blandt de flytningsrelevante arbejdspladser er statslige institutioner som fx styrelser, centre og råd, som indgår i den statslige styringskæde og i sidste ende refererer til den ressortansvarlige minister. Der er som udgangspunkt set bort fra institutioner, der ikke indgår i den statslige styringskæde, og fra institutioner, der hovedsageligt eller i væsentligt omfang løser opgaver knyttet til offentlig service og typisk er præget af direkte borger- eller brugerkontakt (fx på undervisningsområdet). Disse er i høj grad allerede decentralt placeret. En række arbejdspladser indgår på den baggrund som udgangspunkt ikke i basen for flytning af arbejdspladser: Selvejende institutioner på uddannelsesområdet mv., selvstændige offentlige virksomheder og Folkekirken. Universiteter, professionshøjskoler, gymnasier, erhvervsskoler, frie grundskoler, Folkekirken, DSB mv. er allerede i vidt omfang spredt ud over landet og har typisk en stedbunden karakter og/eller institutionel uafhængighed, som gør, at disse institutioner ikke regnes som flytningsrelevante i denne sammenhæng. Politiet og de militære dele af forsvaret. Disse institutioner er allerede i vidt omfang spredt ud over landet og har en stedbunden karakter, som bl.a. gør, at disse institutioner ikke regnes som flytningsrelevante i denne sammenhæng. Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

32 Helt eller delvist statsligt ejede selskaber som fx DONG indgår ikke i basen for flytning af arbejdspladser. Dog indgår i flytningen arbejdspladser fra den selvstændige offentlige virksomhed Energinet.dk og fra Udbetaling Danmark, jf. også bilag B. 30 Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober 2015

33

34

35 Bilag B. Opgørelse og fordeling på landsplan af statslige arbejdspladser Nyt kapitel Som følge af flytningen stiger antallet af statslige arbejdspladser i alle regioner uden for hovedstadsområdet, jf. tabel B.1. Tabel B.1 Effekten af flytning på antallet af statslige arbejdspladser i regioner uden for hovedstadsområdet Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Fordelt til UDK 1) I alt Statslige arbejdspladser, jf. bilag A Før Efter Ændring ) Arbejdspladser uden for staten, jf. bilag A Ændring Samlet flytning Ændring ) Anm.: Afgrænsning af statslige arbejdspladser følger af bilag A. Der tages forbehold for, at arbejdsstedskommune for statsansatte i visse tilfælde i Finanministeriets forhandlingsdatabase er oplyst som den kommune, hvorfra lønudbetalingen sker. Dette kan påvirke regionsfordelingen. 1) Kolonnen Fordelt til UDK viser arbejdspladser, der flyttes fra statslige styrelser i hovedstadsområdet til eksisterende decentrale centre under ATP/Udbetaling Danmark. Den endelige fordeling på ATP/Udbetaling Danmarks centre i Frederikshavn, Holstebro, Haderslev, Vordingborg og Hillerød vil blive afklaret senere. 2) Totalen summerer ikke, idet der i totalen er medregnet 8 arbejdspladser fra Statens Værksteder for Kunst, der flyttes fra København til Helsingør, samt 5 arbejdspladser fra Rådet for Socialt Udsatte, der flyttes til Rønne. Disse er talt med som en del af den samlede flytning, idet Helsingør og Rønne i denne sammenhæng ikke regnes for en del af hovedstadsområdet, selvom byerne ligger i Region Hovedstaden. Kilde: Finansministeriets Forhandlingsdatabase, egne beregninger. Tallene er fra 2. kvartal I alt vil regeringen flytte arbejdspladser fra hovedstadsområdet. Der indgår i optællingen 153 arbejdspladser fra den selvstændige offentlige virksomhed Energinet.dk og fra Udbetaling Danmark, som er en offentligt reguleret, selvejende institution med myndighedsansvar administreret af og forankret i ATP Koncernen, jf. tabel 5.1. Disse indgår imidlertid ikke i Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

36 definitionen af de flytningsrelevante arbejdspladser i hovedstadsområdet på ca Følgelig indgår de heller ikke i den opgjorte andel (11½ pct.) af flytningsrelevante arbejdspladser, som flyttes ud af hovedstadsområdet. Flytningen af statslige arbejdspladser medfører som udgangspunkt ingen ændringer i det samlede antal arbejdspladser. Dog vil oprettelsen af nye stillinger som følge af regeringens handlingsplan for SKAT medføre en stigning i antallet af statslige arbejdspladser. Samtidig vil 393 arbejdspladser fra Arbejdsskadestyrelsen og Statens Administration i fremtiden blive placeret i ATP/Udbetaling Danmarks centre rundt om i landet i stedet for i styrelsernes nuværende kontorer i København, jf. tabel 5.1. Idet ATP/Udbetaling Danmark ikke er en statslig arbejdsgiver, vil disse flyttede arbejdspladser således formelt set ikke længere være statslige arbejdspladser. 34 Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober 2015

37

38

39 Bilag C. Erfaringer med at flytte statslige arbejdspladser Nyt kapitel Der er begrænsede danske erfaringer med flytninger af statslige arbejdspladser og ingen danske erfaringer med flytning i så stor skala, jf. eksemplerne i boks C.1. Boks C.1 Eksempler på tidligere flytninger af statslige arbejdspladser Tidligere flytninger i Danmark har alle været i væsentlig mindre skala end det nuværende intitiativ, fx: Sikkerhedsstyrelsen til Esbjerg (2004) ca. 80 ÅV SKATs betalingscenter til Ringkøbing (2005) ca. 285 ÅV Statsforvaltningen til Nykøbing Falster (2007) ca. 90 ÅV Herudover er der blandt andet samlet og flyttet administrative opgaver fra staten og kommunerne til Udbetaling Danmarks fem regionale centre i Vordingborg, Frederikshavn, Holstebro, Hillerød og Haderslev. Der er dog opnået en række erfaringer fra de tidligere flytninger såvel som fra flytninger i bl.a. vores nabolande 3 : Der er ikke uvæsentlige transaktionsomkostninger forbundet med flytninger. Med transaktionsomkostninger menes de umiddelbare engangsomkostninger, som følger direkte af flytningen. Erfaringer fra Danmark og udlandet peger på, at omfanget af transaktionsomkostningerne i høj grad afhænger af de konkrete institutioner, der flyttes, antallet af medarbejdere, der vælger at flytte med til den nye lokation, samt mulighed for etablering i eksisterende bygninger. Disse omkostninger har varieret meget på tværs af lande og tidspunkter, og der er ingen generaliserbare erfaringer, som umiddelbart kan overføres til den aktuelle flytning. Tilstedeværelse af relevante kompetencer har stor betydning for kvaliteten og effektiviteten af de offentlige ydelser, som de flyttede institutioner leverer. Erfaringsmæssigt er der store udsving i andelen af medarbejdere, der flytter med til en ny lokation. Hvorvidt en medarbejder vælger at flytte med til en ny lokation afhænger bl.a. af personlige forhold og den nye lokations afstand til medarbejderens bopæl. Der må derfor 3 Kilder: Kristensen, H. H., Drejer, I., & Halkier, H. (2013). Staten i provinsen: Nye potentialer for Nordjylland. Aalborg: Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet; Det norske fornyings- og administrationsdepartement (2009): Evaluering av uttflytting af statslig virksomhet - komparativ analyse; Riksrevisionen (2009): Omlokalisering av myndigheter. Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

40 forventes store forskelle fra institution til institution. De danske erfaringer med flytning af statslige arbejdspladser, jf. boks 6.1, peger på, at det er muligt at tiltrække velkvalificeret arbejdskraft og dermed etablere styrelser uden for hovedstadsområdet, som efter en overgangsperiode med flytning og etablering kommer til at fungere godt og effektivt. Digitalisering og nutidens teknologi bidrager endvidere til at reducere betydningen af den fysiske afstand mellem institutioner. Flytning kan have midlertidige effekter på de berørte institutiones opgavevaretagelse. Der foreligger ikke systematiske undersøgelser af effekten på opgavevaretagelsen i forbindelse med flytninger i Danmark, hverken på kort eller lang sigt. Der vil dog med sikkerhed være en overgangsperiode med nedsat produktivitet mv. Overgangsperiodens varighed påvirkes i særlig grad af institutionens evne til at fastholde og rekruttere relevante kompetencer. Effekten for en by eller en region af at modtage statslige arbejdspladser kan variere betydeligt. Effekterne er ydermere vanskelige at måle. Erfaringer fra Norge og Storbritannien viser meget små effekter på det lokalområde, der får flere statslige arbejdspladser, mens der findes svenske erfaringer, som viser, at flytning af statslige arbejdspladser til yderområder kan bidrage til at kompensere for abejdspladser, der tidligere er blevet flyttet eller nedlagt. 38 Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober 2015

41

42

43 Bilag D. De berørte medarbejdere Nyt kapitel Regeringen er bevidst om, at en ambitiøs flytning af statslige arbejdspladser er en kompleks proces, der har store konsekvenser for medarbejderne på de institutioner, der skal flytte, og for deres familier. Det er derfor en vigtig prioritet for regeringen, at der bliver taget hånd om medarbejderne i forandringsprocessen. Fem overordnede personalepolitiske pejlemærker er styrende for implementeringen, jf. boks D.1. Boks D.1 Personalepolitiske pejlemærker for flytningen 1. Sikre tidlig og åben kommunikation 2. Fastholde medarbejdere og kompetencer 3. Hjælpe medarbejdere videre, som ikke ønsker at flytte med 4. Give medarbejdere, der flytter med, en god start 5. Sikre og fastholde stærke faglige miljøer på den nye beliggenhed En tidlig og åben kommunikation med medarbejderne samt løbende dialog kan bidrage til at mindske usikkerhed og skabe klarhed om situationen for den enkelte medarbejder. Samtidig er det vigtigt at søge at fastholde medarbejdere og kompetencer med henblik på at sikre en god opgaveløsning før, under og efter flytningen. Medarbejdere, der vælger ikke at flytte med institutionen, skal hjælpes videre. Medarbejdere, der vælger at flytte med, skal have en god opstart på den nye beliggenhed, hvor der samtidig sættes fokus på at sikre og fastholde stærke faglige miljøer. Det er en stor opgave at sikre en vellykket implementering, og de berørte institutioners arbejde med flytningen vil derfor blive understøttet gennem bl.a. personalejuridisk rådgivning, generel vejledning af institutionerne samt informationsmøder, erfaringsudveksling mv. I den kommende tid vil der særligt være fokus på at give de berørte medarbejdere besked om deres situation og muligheder i forbindelse med flytningen. Det vil være ledelsen i de berørte institutioner, der informerer medarbejderne om de nærmere omstændigheder for flytningen. Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

44

45 BEDRE BALANCE STATSLIGE ARBEJDSPLADSER TÆTTERE PÅ BORGERE OG VIRKSOMHEDER 2015/16: 2 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos: Rosendahls a/s Herstedvang 10, 2620 Albertslund T E rosendahls.dk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T Omslag: Kontrapunkt Tryk: Rosendahls a/s Oplag: ISBN: Elektronisk Publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på Finansministeriets hjemmeside: fm.dk 5041 Printed m atter 0457 Rosendahls

46

Fakta-ark. Status på udflytning af statslige arbejdspladser, oktober 2016

Fakta-ark. Status på udflytning af statslige arbejdspladser, oktober 2016 Finansministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Fakta-ark. Status på udflytning af statslige arbejdspladser, oktober 2016 10. oktober 2016 Regeringen præsenterede 1. oktober 2015 en plan for udflytning

Læs mere

Risiko for stort tab af job i næsten alle kommuner trods udflytning

Risiko for stort tab af job i næsten alle kommuner trods udflytning Risiko for stort tab af job i næsten alle kommuner trods udflytning Regeringen vil udflytte 3.900 statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet. Samtidig har regeringen med kommuneaftalen og finanslovsforslaget

Læs mere

Fakta-ark: Status på udflytning af statslige arbejdspladser 23. februar 2016

Fakta-ark: Status på udflytning af statslige arbejdspladser 23. februar 2016 Erhvervs- og Vækstministeriet Finansministeriet Fakta-ark: Status på udflytning af statslige arbejdspladser 23. februar 2016 Regeringen præsenterede 1. oktober 2015 en plan for udflytning af knap 3.900

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

Analyse 13. august 2015

Analyse 13. august 2015 Analyse 13. august 2015 Fordeling af statslige arbejdspladser Af Nicolai Kaarsen og Edith Madsen Regeringen planlægger at udflytte statslige arbejdspladser. En tidligere analyse fra Kraka gennemgik erfaringerne

Læs mere

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Cirkulæreskrivelse af 6. januar 2014 Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Til alle ministerier, Rigspolitiet, Domstolsstyrelsen og Direktoratet for Kriminalforsorgen, Denne cirkulæreskrivelse

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet Cirkulæreskrivelse af 22. december 2016 Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet Til alle ministerier, Denne cirkulæreskrivelse fastsætter i henhold til bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser. Det talte ord gælder.

Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser. Det talte ord gælder. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del Bilag 92 Offentligt Talepapir 24. februar 2016 Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Høringsliste Ministerier Styrelser og direktorater

Høringsliste Ministerier Styrelser og direktorater Høringsliste - 2009 Ministerier Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Undervisningsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Miljøministeriet

Læs mere

Fraværsstatistik for året 2015

Fraværsstatistik for året 2015 Fraværsstatistik for året 2015 Finanslovshovedkonto pr. ansat pr. mand pr. kvinde pr. ansat ekskl. langtidssygdom Antal ansatte Andel af ansatte u. fravær i pct. 051101 Departementet 3,1 1,7 4,4 3,1 65,2

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge

Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge 8. maj 2013/OJ Medlemmer af HK s a-kasse, der har mistet eller risikerer at miste deres dagpenge I foråret 2010 indgik VKO et forlig om ændringer i dagpengesystemet, som blandt andet indebar en reduktion

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 456 1. december 2008 Dato: 27. november 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Analyse 19. august 2013

Analyse 19. august 2013 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim.

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim. Tove Have Fra: Bjarne Simonsen Sendt: 6. oktober 2015 10:48 Til: borgerservice@kk.dk; albertslund@albertslund.dk; kommunen@alleroed.dk; assens@assens.dk; balkom@balk.dk; kommunen@billund.dk;

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasier - Undersøgelse af betydningen for kommuner af karakterkrav til almene gymnasier og hf-kurser En tidligere analyse foretaget

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Geografiske flytninger af arbejdspladser og opdatering af målbilleder

Geografiske flytninger af arbejdspladser og opdatering af målbilleder Geografiske flytninger af arbejdspladser og opdatering af målbilleder Baggrund Årlig opdatering af målbillederne Regeringens udflytningsplan Udflytning af opgaver svarende til 200 arbejdspladser fra Hovedstadsområdet

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Klokketimer pr. uge Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal. Derudover beskriver

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 651 1. november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt 08-0584 - BORA - 09.03.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt Puljen for 2009 til finansiering af fleksibel master i offentlig

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7) Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 18 Offentligt Finansudvalget Christiansborg Finansministeren Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

9 ud af 10 kommuner får færre faglærte fremover

9 ud af 10 kommuner får færre faglærte fremover 9 ud af 10 kommuner får færre faglærte fremover AE har undersøgt udviklingen i andelen af unge, der forventes at få en faglært uddannelse. Stik imod regeringens mål om at flere unge skal vælge en faglært

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

SocialAnalyse Anbragte børn og unge. Udvikling i antal og udgifter over tid

SocialAnalyse Anbragte børn og unge. Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere