OKTOBER 2015 BEDRE BALANCE STATSLIGE ARBEJDSPLADSER TÆTTERE PÅ BORGERE OG VIRKSOMHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OKTOBER 2015 BEDRE BALANCE STATSLIGE ARBEJDSPLADSER TÆTTERE PÅ BORGERE OG VIRKSOMHEDER"

Transkript

1 OKTOBER 2015 BEDRE BALANCE STATSLIGE ARBEJDSPLADSER TÆTTERE PÅ BORGERE OG VIRKSOMHEDER

2

3 1. Sammenfatning Balance, nærhed, faglighed og effektivitet Balance og udvikling i hele landet Tæt på borgerne og opgaveløsningen Faglige miljøer og en effektiv offentlig sektor Flytninger Til Region Sjælland Til Region Syddanmark Til Region Midtjylland Til Region Nordjylland Til Region Hovedstaden Yderligere initiativer til fremme af bedre balance i Danmark Bilag A. Definition og afgrænsning af statslige arbejdspladser Bilag B. Opgørelse og fordeling på landsplan af statslige arbejdspladser Bilag C. Erfaringer med at flytte statslige arbejdspladser Bilag D. De berørte medarbejdere Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

4

5 1. Sammenfatning Nyt kapitel De statslige arbejdspladser skal være fordelt i hele landet og tættere på borgerne. Regeringen flytter derfor et historisk stort antal statslige arbejdspladser fra hovedstaden til de fire andre regioner i landet. De statslige institutioner er sat i verden for at løse opgaver til gavn for borgere og virksomheder i hele Danmark. Statens arbejdspladser skal derfor også være fordelt i hele landet. Staten skal løse opgaverne effektivt med høj faglig kvalitet og være tæt på virksomheder og borgere. Samtidig skal de statslige arbejdspladser medvirke til at skabe aktivitet i hele landet. For at tilgodese disse hensyn bedst muligt vil regeringen over de kommende år flytte ca statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til landets fire andre regioner. Over 10 pct. af de ca relevante statslige arbejdspladser i hovedstaden flyttes. 1 Det er den største samlede flytning af statslige arbejdspladser nogensinde herhjemme. Væsentligt flere statslige arbejdspladser vil fremover ligge uden for hovedstadsområdet sammenlignet med i dag, jf. figur Afgrænsning, opgørelse og fordeling af statslige arbejdspladser er uddybet i bilag A og B. Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

6 Figur 1.1 Der flyttes i alt statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til landets øvrige regioner Årsværk Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland ATP-/Udbetaling Danmark-centre mv. Årsværk Antal statslige arbejdspladser før Antal statslige arbejdspladser efter Anm.: Se bilag A og B for afgrænsning, opgørelse og fordeling af statslige arbejdspladser. Søjlen ATP-/Udbetaling Danmark-centre mv. viser bl.a. arbejdspladser flyttet til ATP-/Udbetaling Danmark-centre og til byer i Region Hovedstaden (Helsingør og Rønne). Kilde: Finansministeriets Forhandlingsdatabase, egne beregninger. Tallene er fra 2. kvartal Arbejdspladserne flyttes til nye placeringer fordelt over hele Danmark. Der flyttes arbejdspladser til 38 byer. 2 Dermed får staten en bredere geografisk tilstedeværelse, jf. figur Inklusiv byer med ATP-/Udbetaling Danmark-centre og eksisterende lokationer for SKAT, hvortil der flyttes arbejdspladser. 4 Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober 2015

7 Figur 1.2 Placeringen af de flyttede statslige arbejdspladser Flytning > 300 Flytning > 100 Hjørring (257) Frederikshavn Flytning < 100 Nye årsværk til inddrivelse og udbyttekontrol hos SKAT Brønderslev (37) Aalborg (219) ATP /Udbetaling Danmark-centre Thisted Lemvig (15) Holstebro Viborg (248) Djursland (13) Grenå Rønne (5) Karup (10) Aarhus (201) Ringkøbing (40) Silkeborg (25) Herning (40) Ikast (35) Skanderborg (32) Helsingør (8) Billund (16) Randbøl (81) Holbæk (119) Hillerød Esbjerg (105) Middelfart Fredericia (47) Slagelse (121) Ringsted (281) Ribe (85) Haderslev Odense (286) Korsør (190) Sorø (13) Næstved (395) Tønder (20) Sønderborg (392) Vordingborg Nykøbing Falster (86) Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

8 Flytningen vil ske som en kombination af flytning af hele institutioner og flytning af dele af institutioner. I alt flyttes arbejdspladser, jf. tabel 1.1. Tabel 1.1 Samlet flytning Flytning Flyttede arbejdspladser 20 hele institutioner Øvrige flytninger I alt Andel af statslige arbejdspladser i hovedstaden, der flyttes 11½ pct. Anm: Se bilag A og B for afgrænsning og opgørelse af andelen af statslige arbejdspladser. Der flyttes 20 hele institutioner, heraf en række mindre råd, centre mv., jf. tabel Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober 2015

9 Tabel 1.2 Hele institutioner, der flyttes Institution Flyttede arbejdspladser Udlændingestyrelsen 375 Arbejdsskadestyrelsen 1) 325 Statens Administration 2) 294 Søfartsstyrelsen 190 Geodatastyrelsen 96 Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) 1) 88 Civilstyrelsen 84 Naturstyrelsen 81 Færdselsstyrelsen 65 Danmarks Evalueringsinstitut 62 Spillemyndigheden 50 Danmarks Akkrediteringsinstitution 42 Børnerådet 16 Danida Fellowship Centre 15 Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed 13 Jagt- og Skovbrugsmuseet 13 Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 11 Statens Værksteder for Kunst 8 Rådet for Socialt Udsatte 5 Taksationssekretariatet 2 I alt Anm.: Se bilag A og B for afgrænsning og opgørelse af andelen af statslige arbejdspladser. Det bemærkes, at hele klagenævn ikke er medtaget i listen over hele institutioner. 1) Flytning kræver lovændring. 2) Flytning af Statens Administrations Finansservicecenter til Udbetaling Danmark kræver lovændring. I flere tilfælde skabes i forbindelse med flytningen et renere opgavesnit ved at opdele forholdsvis store styrelser i to nye styrelser, hvoraf den ene del flyttes ud af hovedstadsområdet: Naturstyrelsen (deles op i Naturstyrelsen med hovedsæde i Randbøl og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning med hovedsæde i København) Geodatastyrelsen (deles op i Geodatastyrelsen i Aalborg og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering i København) Trafik- og Byggestyrelsen (deles op i Færdselsstyrelsen i Ribe og Trafik- og Byggestyrelsen i København) Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

10 Derudover foretages en række flytninger, som indebærer, at dele af institutioner flyttes til enten nye lokationer eller til eksisterende statslige arbejdspladser uden for hovedstaden, jf. tabel 1.3. Tabel 1.3 Øvrige flytninger Institution Flyttede arbejdspladser Dele af NaturErhvervstyrelsen flyttes 390 Dele af Banedanmark flyttes til to byer 310 Dele af SKAT fordeles i byer rundt om i landet 1) 200 Socialstyrelsen samles på én lokation 177 Diverse klagenævn mv. samles i Klagenævnenes Hus, herunder Natur- og Miljøklagenævnet og Forbrugerklagenævnet 162 Dele af Styrelsen for Patientsikkerhed (ny styrelse) flyttes 100 Dele af Miljøstyrelsen flyttes 61 Dele af Arbejdstilsynet flyttes 60 Dele af Energinet.dk flyttes til to byer 56 Dele af Energistyrelsen flyttes 51 Dele af Ankestyrelsen flyttes 50 Dele af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering flyttes 37 Dele af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (ny styrelse) flyttes til to byer 37 Dele af Patent- og Varemærkestyrelsen flyttes 35 Dele af Bygningsstyrelsen flyttes 32 Dele af Erhvervsstyrelsen flyttes til to byer 31 Dele af Skatteankestyrelsen flyttes 25 Øvrige flytninger fra hovedstaden 250 I alt Anm.: Se bilag A og B for afgrænsning og opgørelse af andelen af statslige arbejdspladser. 1) De 200 arbejdspladser fra SKAT er ekskl. stillinger som følge af regeringens handlingsplan for SKAT. Flytning af de enkelte styrelser og institutioner er beskrevet i kapitel 3. Hvor det har været muligt, er institutioner placeret i faglige klynger med henblik på at understøtte stærke faglige miljøer. Mange af arbejdspladserne særlig i de tilfælde, hvor der er tale om flytning af mindre dele af en institution placeres af økonomiske og praktiske hensyn på lokationer, hvor der i forvejen er placeret statslige arbejdspladser. 8 Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober 2015

11 Flytningerne berører mange dele af den statslige sektor og mange medarbejdere. Der vil fra start til slut blive taget en række hensyn, så medarbejderne i de berørte institutioner kommer så godt som muligt gennem processen. Fem overordnede personalepolitiske pejlemærker er styrende for processen med at flytte statslige arbejdspladser, jf. boks 1.1. Boks 1.1 Personalepolitiske pejlemærker for flytningen 1. Sikre tidlig og åben kommunikation 2. Fastholde medarbejdere og kompetencer 3. Hjælpe medarbejdere videre, som ikke ønsker at flytte med 4. Give medarbejdere, der flytter med, en god start 5. Sikre og fastholde stærke faglige miljøer på den nye beliggenhed Regeringen er bevidst om, at det for de omfattede institutioner og medarbejdere er en svær proces med betydelige udfordringer. Det vil tage tid, før institutionerne er helt på plads i de nye rammer med en normal drift. Der kan opstå tilfælde, hvor opgaveløsningen midlertidigt taber fart og bliver mindre effektiv som følge af flytningerne. Det kan medføre, at borgere og virksomheder i en overgangsperiode fx kan risikere længere sagsbehandlingstider, og at institutionerne i lavere grad opfylder deres mål. Det kan ikke undgås helt, når der foretages så omfattende flytninger. Det er derfor vigtigt at huske på formålet med flytningerne: bedre geografisk balance og mere nærhed til borgere og virksomheder. Arbejdspladserne flyttes så hurtigt, som det er praktisk muligt. De fysiske flytninger forventes at strække sig over flere år. De konkrete flytninger gennemføres på grundlag af planer, som de ansvarlige ministerier udarbejder. Flytningen indebærer personalerelaterede udgifter (fx fratrædelsesgodtgørelse for overenskomstansatte, udgifter til rekruttering mv.), flytte- og etableringsomkostninger samt eventuelle udgifter til yderligere personalemæssige tiltag. Regeringen har afsat en reserve på 400 mio. kr. i 2016, der kan indgå i finansieringen af udgifter i forbindelse med flytningen. Udgifter fra 2017 og frem indarbejdes på finanslovsforslaget for Med denne plan tager regeringen et væsentligt skridt i retning af et mere geografisk balanceret Danmark. Regeringen har ikke planer om yderligere flytninger af statslige arbejdspladser. Regeringen vil dog fortsat tage hensyn til en balanceret geografisk placering af statslige arbejdspladser og en effektiv organisering af staten. Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

12

13 2. Balance, nærhed, faglighed og effektivitet Nyt kapitel Flytningen af statslige arbejdspladser gennemføres for at opnå en bedre balance og udvikling i hele landet og for at sikre statslige institutioner, der er tæt på borgere og virksomheder. Flytningen sker samtidig under hensyntagen til opretholdelsen af faglige miljøer og effektiv drift af statslige institutioner og myndigheder. 2.1 Balance og udvikling i hele landet Regeringen står for en offensiv regional- og landdistriktspolitik. Det indebærer først og fremmest et stærkt fokus på vækst i den private sektor i alle dele af landet. Men det indebærer også, at flere statslige arbejdspladser skal ligge uden for hovedstadsområdet og i højere grad være til stede i alle landsdele. Statslige arbejdspladser er ikke sig selv tilstrækkelige til at skabe vækst og udvikling i et område. Men statslige arbejdspladser kan bidrage til at skabe aktivitet og stimulere udviklingen i et område. Der er mange gode grunde til, at en stor del af de statslige arbejdspladser ligger i hovedstadsområdet. Mange myndigheders opgavevaretagelse kræver hyppig kontakt til andre myndigheder, Folketinget og øvrige samarbejdspartnere, som er lokaliseret i hovedstadsområdet. Visse institutioner kræver også specialiseret arbejdskraft og særlige kompetencer, som er lettere tilgængelig i en storby. Derfor vil der altid være en vis ubalance i fordelingen af statslige arbejdspladser. Det er grundlæggende hensigtsmæssigt med en stor andel af statslige arbejdspladser i hovedstadsområdet. Men det er vigtigt, at balancen ikke bliver for skæv. Og mange statslige institutioner kan drives ligeså effektivt uden for hovedstadsområdet. Med denne omfattende flytning ønsker regeringen at sikre en mere decentral placering af statslige arbejdspladser til gavn for hele Danmark. Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

14 2.2 Tæt på borgerne og opgaveløsningen Statslige institutioner og myndigheder er til for borgerne. Staten løser opgaver og skaber rammer for borgeres liv og virksomheders udfoldelse, som i sidste ende skal komme alle borgere til gavn. Derfor er det afgørende, at statslige institutioner og myndigheder er tæt på borgerne. Det er allerede i et vist omfang tilfældet. En række institutioner, som i dag er placeret i hovedstadsområdet, har imidlertid ikke særlige behov eller opgaver, der nødvendiggør denne placering. Disse institutioner kan opnå en hensigtsmæssig placering andre steder i landet. 2.3 Faglige miljøer og en effektiv offentlig sektor Statslige institutioner skal være eksperter på deres respektive områder og være garanter for et fagligt højt niveau. Derfor er det vigtigt, at placeringen af statslige arbejdspladser sker under hensyntagen til fastholdelsen og udviklingen af faglige miljøer. Regeringens plan for flytning indebærer, at statslige institutioner tilstræbes placeret i områder, hvor der kan opnås sammenhængende faglige miljøer og synergier. Ved at samle statslige arbejdspladser, der har overlappende eller ensartede opgaveområder og medarbejderprofiler, skabes der grobund for nyttige samarbejder institutioner imellem, ligesom det bliver muligt at opnå synergieffekter mellem statslige institutioner, uddannelsesinstitutioner og private aktører i erhvervslivet. Regeringen lægger stor vægt på, at den offentlige sektor leverer mest mulig værdi til borgerne for skattekronerne. Det er hensigten med flytningerne, at de på sigt skal understøtte dette. Flytningen giver mulighed for at reorganisere institutioner og optimere processer og arbejdsgange. Det kan danne grundlag for mere velfungerende organisationer i fremtiden. Samtidig er det komplekst at flytte så mange statslige arbejdspladser. Det er uundgåeligt, at flytningerne vil medføre væsentlige omkostninger. Det er et bærende hensyn i flytningerne at begrænse disse omkostninger. Det er desuden et bærende hensyn at imødegå de midlertidige følgevirkninger for produktivitet mv., som følger af en omfattende flytning. For at sikre effektive og smidige flytninger, og for så vidt muligt at sikre de berørte institutioners funktionsdygtighed, vil de ansvarlige ministerier udarbejde detaljerede implementeringsplaner for de enkelte institutioners flytning og følge op på, at planerne føres ud i livet. 12 Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober 2015

15

16

17 3. Flytninger Nyt kapitel Flytningen af statslige arbejdspladser styrker den statslige tilstedeværelse i alle regioner uden for hovedstadsområdet. I alt flyttes arbejdspladser, svarende til over 10 pct. af de relevante statslige arbejdspladser i hovedstadsområdet. Regeringen har i valget af institutioner og nye lokationer tilstræbt at sikre en fornuftig geografisk balance, nærhed til borgere og virksomheder samt mulighed for effektiv drift. Vægten af de forskellige hensyn varierer mellem de enkelte institutioner. Af hensyn til de flyttede institutioners opgavevaretagelse og effektivitet vil der i visse tilfælde ske omorganiseringer i institutionerne i forbindelse med flytningen, således at udvalgte funktioner med behov for tæt kontakt til hovedstaden udskilles og forbliver i hovedstadsområdet. Det kan fx være ministerbetjeningsfunktioner. Der vil kunne ske mindre justeringer i antal flyttede arbejdspladser eller placeringen af arbejdspladserne i forbindelse med de ansvarlige ministeriers udarbejdelse af konkrete implementeringsplaner. Regeringen ønsker at overflytte alle konkrete sagsbehandlingsopgaver vedrørende personskader fra Arbejdsskadestyrelsen til ATP eller Udbetaling Danmark. De konkrete sagsbehandlingsopgaver vedrører arbejdsskadesager, private erstatningssager samt øvrige mindre sagsområder. Området for Klagesager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) samt koordinerings- og udviklingsopgaver på arbejdsskadeområdet påtænkes ikke overflyttet. Desuden flyttes en række udbetalingsordninger, der i forvejen administreres af ATP på vegne af Beskæftigelsesministeriet, til Haderslev, Holstebro og Frederikshavn. Regeringen ønsker endvidere at overflytte opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter til Udbetaling Danmark. Opgaverne omfatter tilbagebetaling af SU-lån, tjenestemandspensioner, forsikringsordninger for selvstændige erhvervsdrivende, statslige tilskudsordninger, udlån og garantier mv. samt øvrige mindre opgaveområder i Finansservicecenteret. Afgrænsede tværgående statslige regnskabsopgaver påtænkes ikke overflyttet. Regeringen vil i 2016 fremsætte lovforslag om overflytningen af Arbejdsskadestyrelsen og Statens Administrations Finansservicecenter til Udbetaling Danmark. Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

18 I tillæg til de arbejdspladser, der allerede er fundet nye placeringer til rundt om i landet, vil der som led i regeringens handlingsplan for SKAT blive tilført 350 nye årsværk på inddrivelsesområdet og 50 årsværk til at styrke udbetaling og kontrol på udbytteområdet. 300 af disse arbejdspladser vil blive etableret på SKATs eksisterende lokationer i Thisted, Ringkøbing, Herning, Grenaa, Tønder og Middelfart. 3.1 Til Region Sjælland Der flyttes i alt arbejdspladser til byer i Region Sjælland, jf. figur Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober 2015

19 Figur 3.1 Placeringen af de statslige arbejdspladser, der flyttes til Region Sjælland Flytning > 300 Flytning > 100 Holbæk (119) - Danmarks Evalueringsinstitut (62) - Danmarks Akkrediteringsinstitution (42) - Danida Fellowship Centre (15) Flytning < 100 ATP /Udbetaling Danmark-centre Slagelse (121) Dele af Miljøstyrelsen (61) - Dele af Arbejdstilsynet (60) Holbæk (119) Korsør (190) - Søfartsstyrelsen (190) Ringsted (281) Dele af Banedanmark (270) Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (11) Slagelse (121) Ringsted (281) Korsør (190) Sorø (13) Næstved (395) Sorø (13) - Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed (13) Næstved (395) - Udlændingestyrelsen (375) - Dele af SKAT (20) Vordingborg Nykøbing Falster (86) Nykøbing Falster (86) - Dele af Slots- og Kulturstyrelsen (60) - Dele af Erhvervsstyrelsen (26) Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

20 Udlændingestyrelsen placeres i Næstved, idet dog den del af Udlændingestyrelsen, som håndterer asylsagsbehandlingen, indtil videre fortsat vil være placeret i Center Sandholm i Allerød. Udlændingestyrelsen har i dag ca. 550 medarbejdere, og det vurderes, at flytningen berører ca. 375 medarbejdere. Udlændingestyrelsen behandler sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark. Det omfatter bl.a. sager om asyl, familiesammenføring og permanent ophold. Udlændingestyrelsen sørger også for underhold og indkvartering af asylansøgere mv. I Ringsted placeres 270 arbejdspladser under Banedanmark. Ringsted er med sin centrale placering i jernbanenettet midt på Sjælland velegnet som udgangspunkt for varetagelse af infrastruktur og vedligeholdelse af banenettet. Også i Ringsted placeres Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane med 11 arbejdspladser. I Korsør placeres Søfartsstyrelsen med 190 arbejdspladser. Søfartsstyrelsen er allerede delvist lokaliseret her i forvejen. I Holbæk placeres en klynge af institutioner med relation til undervisning: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), Danmarks Akkrediteringsinstitution samt Danida Fellowship Centre. I alt vil 119 årsværk fra de tre institutioner fremover være lokaliseret i området. Det er intentionen, at placeringen af institutioner med en fælles faglig referenceramme i samme område skal bidrage til et stærkt fagligt miljø i Nordvestsjælland. I Slagelse placeres dele af Miljøstyrelsen med 61 arbejdspladser. Derudover placeres dele af Arbejdstilsynet også i Slagelse (60 arbejdspladser). I Nykøbing Falster placeres et nyoprettet kontor, Statens Kulturarvskontor, under Slots- og Kulturstyrelsen med 60 arbejdspladser, som skal varetage opgaver vedrørende Danmarks kulturarv (fortidsminder, bygningsfredning og statslige ejendomme). Derudover flyttes dele af Erhvervsstyrelsen til Nykøbing Falster (26 arbejdspladser). I Region Sjælland placeres desuden følgende statslige arbejdspladser: Næstved: Dele af SKAT (20 arbejdspladser) Sorø: Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed (ca. 13 arbejdspladser) Vordingborg: Et antal arbejdspladser i ATP/Udbetaling Danmarks regionale center 3.2 Til Region Syddanmark Der flyttes i alt 976 arbejdspladser til byer i Region Syddanmark, jf. figur 3.2. Hertil kommer 56 arbejdspladser fra den selvstændige offentlige virksomhed Energinet.dk. 18 Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober 2015

21 Figur 3.2 Placeringen af de statslige arbejdspladser, der flyttes til Region Syddanmark Flytning > 300 Flytning > 100 Flytning < 100 Billund (16) - Børnerådet (16) Randbøl (81) - Naturstyrelsen (81) Nye årsværk til inddrivelse og udbyttekontrol hos SKAT ATP /Udbetaling Danmark-centre Esbjerg (105) - Dele af Energistyrelsen (51) Dele af Energinet.dk (49) Dele af Erhvervsstyrelsen (5) Billund (16) Randbøl (81) Fredericia (47) Dele af Banedanmark (40) - Dele af Energinet.dk (7) Esbjerg (105) Fredericia (47) Middelfart Ribe (85) Odense (286) Ribe (85) Færdselsstyrelsen (65) - Dele af SKAT (20) Haderslev Tønder (20) Sønderborg (392) Odense (286) - Socialstyrelsen (177) Spillemyndigheden (50) Dele af Styrelsen for Forskning og Innovaton (39) Dele af SKAT (20) Tønder (20) - Dele af NaturErhvervstyrelsen (20) Sønderborg (392) - Dele af NaturErhvervstyrelsen (370) - Dele af Styrelsen for Vandog Naturforvaltning (22) Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

22 I Sønderborg etableres der en større faglig klynge af institutioner på natur- og landbrugsområdet. Klyngen kommer til at bestå af NaturErhvervsstyrelsen med 370 arbejdspladser og dele af en ny Styrelse for Vand- og Naturforvaltning med 22 arbejdspladser. I alt vil 392 arbejdspladser med tilknytning til natur- og landbrugsområdet blive placeret i Sønderborg. NaturErhvervsstyrelsen er desuden i forvejen til stede i Tønder. Der flyttes yderligere 20 arbejdspladser fra styrelsen til Tønder. Naturstyrelsen flyttes til Randbøl, hvor styrelsen i forvejen har en række funktioner placeret. Der tilføres 81 arbejdspladser til det nye hovedsæde for Naturstyrelsen, således at Naturstyrelsen samlet set får ca. 600 medarbejdere, der alle arbejder uden for hovedstadsområdet (med undtagelse af medarbejdere beskæftiget med arealdriften ved Dyrehaven og på Amager). Socialstyrelsen samles nu i Odense. Styrelsen har hovedkontor i Odense, men har også en afdeling i København, som med tiden er vokset til at være lige så stor som hovedkontoret. Afdelingen i København med 177 arbejdspladser flyttes til Odense til den øvrige del af styrelsen. Til Odense flyttes ligeledes Spillemyndigheden med 50 arbejdspladser, Det Frie Forskningsråd under Styrelsen for Forskning og Innovation med 39 arbejdspladser og dele af SKAT med 20 arbejdspladser. I Esbjerg styrkes byens faglige kompetencer på energiområdet, idet der flyttes ca. 100 arbejdspladser til byen. Arbejdspladserne fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem Energistyrelsen og opgaver relateret til den selvstændige offentlige virksomhed Energinet.dk. Opgaverne fra Energistyrelsen relaterer sig bl.a. til administration af puljer og ordninger på energiområdet. Fra Energinet.dk er der tale om forskellige myndighedsopgaver. I Ribe placeres Færdselsstyrelsen, som er en ny styrelse, der skal varetage opgaver, som i dag er placeret i Trafik- og Byggestyrelsen. Den nye styrelse i Ribe kommer til at rumme 65 arbejdspladser. I Fredericia placeres 40 arbejdspladser under Banedanmark, som skal varetage opgaver vedrørende styring og tilsyn med fornyelses- og anlægsprojekter på jernbanen i Jylland. I Region Syddanmark placeres desuden følgende statslige arbejdspladser: Ribe: Dele af SKAT (20 arbejdspladser) Billund: Børnerådet (16 arbejdspladser) Fredericia: Dele af Energinet.dk (7 arbejdspladser) Esbjerg: Dele af Erhvervsstyrelsen (5 arbejdspladser) Haderslev: Et antal arbejdspladser i ATP/Udbetaling Danmarks regionale center Tønder og Middelfart: Som led i regeringens handlingsplan for SKAT placeres et antal stillinger i SKATs eksisterende centre 3.3 Til Region Midtjylland Der flyttes i alt 659 arbejdspladser til byer i Region Midtjylland, jf. figur Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober 2015

23 Figur 3.3 Placeringen af de statslige arbejdspladser, der flyttes til Region Midtjylland Flytning > 300 Flytning > 100 Flytning < 100 Lemvig (15) - Dele af Styrelsen for Vandog Naturforvaltning (15) Lemvig (15) Karup (10) Dele af DMI (10) Viborg (248) - Diverse klagenævn (162) - Civilstyrelsen (84) Taksationssekretariat (2) Nye årsværk til inddrivelse og udbyttekontrol hos SKAT ATP /Udbetaling Danmark-centre Djursland (13) Jagt og Skovbrugsmuseet (13) Grenå Holstebro Viborg (248) Djursland (13) Herning (40) Ringkøbing (40) Ringkøbing (40) Dele af SKAT (40) Herning (40) Dele af SKAT (40) Karup (10) Ikast (35) Silkeborg (25) Silkeborg (25) Dele af Skatteankestyrelsen (25) Aarhus (201) Skanderborg (32) Aarhus (201) - Dele af Styrelsen for Patientsikkerhed (100) - Dansk Institut for Internationale Studier (88) - Dele af GEUS (13) Skanderborg (32) Dele af Bygningsstyrelsen (32) Ikast (35) Dele af Patent og Varemærkestyrelsen (35) Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

24 I Viborg samles en lang række af statens klagenævn i et Klagenævnenes Hus, jf. boks 3.1. Boks 3.1 I alt 162 arbejdspladser fra en række statslige klagenævn og -centre samles i Viborg Natur- og Miljøklagenævnet (80) Forbrugerklagenævnet (40) Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (10) Energiklagenævnet (7) Disciplinær- og Klagenævnet for beskikkede Bygningssagkyndige og huseftersynsordningen (6) Revisornævnet (5,5) Klagenævnet for udbud (4) Teleklagenævnet (4) Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere (2) Erhvervsankenævnet (1,5) Tvistighedsnævnet og Ankenævnet for Praktikpladsvirksomhed (1) Ankenævnet for Søfartsforhold (0,5) Med Klagenævnenes Hus etableres et stærkt fagligt miljø omkring klagesagsbehandling i Viborg. Det er hensigten, at samlokaliseringen af mange mindre institutioner med lignende opgavetyper og kompetencer kan bidrage til på sigt at skabe bedre og mere effektiv klagesagsbehandling end i dag. I Viborg placeres desuden Civilstyrelsen med 84 arbejdspladser og Taksaktionssekretariatet med 2 arbejdspladser. Begge samlokaliseres med Klagenævnenes Hus. I Aarhus placeres dele af den nye Styrelse for Patientsikkerhed med 100 arbejdspladser. Derudover foreslår regeringen, at Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) flytter fra København til Aarhus, hvilket indebærer flytning af 88 arbejdspladser. En flytning af DIIS vil kræve en ændring af instituttets lovgrundlag, således at instituttets hjemsted fastsættes ved lov. I Ringkøbing og Herning placeres der i hver by yderligere 40 arbejdspladser fra SKAT. I Silkeborg placeres dele af Skatteankestyrelsen med 25 arbejdspladser, mens dele af Bygningsstyrelsen flyttes til Skanderborg med 32 arbejdspladser. I Ikast placeres dele af Patent- og Varemærkestyrelsen med 35 arbejdspladser, mens dele af den nye Styrelse for Vand- og Naturforvaltning med 15 arbejdspladser placeres i Lemvig i sammenhæng med Kystdirektoratet. 22 Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober 2015

25 I Region Midtjylland placeres desuden følgende statslige arbejdspladser: Karup: Dele af DMI (10 arbejdspladser) Aarhus: Dele af GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) (13 arbejdspladser) Djursland: Jagt- og Skovbrugsmuseet (13 arbejdspladser) Holstebro: Et antal arbejdspladser i ATP/Udbetaling Danmarks regionale center Ringkøbing, Herning og Grenå: Som led i regeringens handlingsplan for SKAT placeres et antal stillinger i SKATs eksisterende centre Derudover bevares skattecentret i Struer med nuværende opgaver og bemanding. Det var ellers planlagt, at centret skulle lukke i Til Region Nordjylland Der flyttes i alt 500 arbejdspladser til byer i Region Nordjylland, jf. figur 3.4. Hertil kommer 13 søopmålere fra Forsvaret. Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

26 Figur 3.4 Placeringen af de statslige arbejdspladser, der flyttes til Region Nordjylland Flytning > 300 Flytning > 100 Flytning < 100 Hjørring (257) Statens Administration (226) Dele af Forsvarsministeriets Personalestyrelse (31) Nye årsværk til inddrivelse og udbyttekontrol hos SKAT ATP /Udbetaling Danmark-centre Hjørring (257) Frederikshavn Brønderslev (37) Dele af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (37) Brønderslev (37) Aalborg (219) Thisted Aalborg (219) Dele af SKAT (60) - Geodatastyrelsen (96) og søopmåling fra forsvarets skibe (13) Dele af Ankestyrelsen (50) 24 Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober 2015

27 I Hjørring placeres Statens Administration med 226 arbejdspladser. Desuden overtager Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse i Hjørring opgaver fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup. Det medfører, at der flyttes 31 arbejdspladser til byen. Det er hensigten, at samlingen af regnskabsfaglige arbejdspladser og kompetencer i Hjørring skal bidrage til et fagligt miljø, som på sigt kan skabe bedre kvalitet og højere effektivitet. I Aalborg placeres Geodatastyrelsen, hvilket medfører, at der flyttes 96 arbejdspladser til byen. Forsvarets 13 søopmålere, som indgår i Geodatastyrelsens organisation og er samplaceret hermed, flytter med Geodatastyrelsen til Aalborg. Ankestyrelsen har i forvejen et kontor i Aalborg, som nu udbygges ved at flytte yderligere 50 arbejdspladser fra København til Aalborg. Dele af SKAT flyttes ligeledes til Aalborg med 60 arbejdspladser. I Brønderslev placeres dele af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med 37 arbejdspladser. I Region Nordjylland placeres desuden følgende statslige arbejdspladser: Thisted: Som led i regeringens handlingsplan for SKAT placeres et antal stillinger i SKATs eksisterende center Frederikshavn: Et antal arbejdspladser i ATP/Udbetaling Danmarks regionale center 3.5 Til Region Hovedstaden Størstedelen af flytningerne af statslige arbejdspladser sker fra København til byer i andre regioner end Region Hovedstaden. Der sker imidlertid også få flytninger fra København til byer inden for Region Hovedstaden, jf. figur 3.5. Disse indgår også i den samlede flytning. Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

28 Figur 3.5 Placeringen af de statslige arbejdspladser, der flyttes til Region Hovedstaden Flytning > 300 Flytning > 100 Flytning < 100 Helsingør (8) ATP /Udbetaling Danmark-centre Helsingør (8) Statens Værksteder for Kunst (8) Hillerød Rønne (5) Rådet for Socialt Udsatte (5) Rønne (5) 26 Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober 2015

29 I Helsingør placeres Statens Værksteder for Kunst med 8 arbejdspladser. I Rønne placeres Rådet for Socialt Udsatte med 5 arbejdspladser. I Hillerød placeres et antal arbejdspladser i ATP/Udbetaling Danmarks regionale center. 3.6 Yderligere initiativer til fremme af bedre balance i Danmark I tillæg til flytningerne af arbejdspladser vil regeringen bringe en række initiativer i spil, som kan bidrage til øget aktivitet i hele Danmark og en bedre balance mellem landsdelene: Politiuddannelse. Regeringen ønsker at etablere en politiuddannelse i det vestlige Danmark. Bedre kulturpolitisk balance. Regeringen ønsker at fremme en geografisk balanceret kulturpolitik bl.a. i forhold til DR s produktionsvirksomhed, sagkyndige udvalg samt tildelingen af tilskudsmidler. Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

30

31 Bilag A. Definition og afgrænsning af statslige arbejdspladser Nyt kapitel Det statslige forhandlingsområde refererer samlet set til ca medarbejdere, som har staten som øverste arbejdsgiver. Det er imidlertid langt fra alle disse arbejdspladser, det er relevant at overveje at flytte. Når man fraregner de arbejdspladser, det ikke er relevant at overveje at flytte (fx fordi arbejdspladserne allerede er spredt ud over hele landet på fx gymnasier, erhvervsskoler og lignende), er der ca statslige arbejdspladser tilbage inden for det statslige forhandlingsområde. Heraf er ca i dag placeret i Region Hovedstaden. Det er disse ca arbejdspladser, der har dannet afsæt for arbejdet med at identificere institutioner egnet til flytning. De ca arbejdspladser er bl.a. karakteriseret ved, at de er placeret i institutioner, der løser myndighedsopgaver i form af kontrol, tilsyn, sagsbehandling, faglige udredninger, analyser mv. Blandt de flytningsrelevante arbejdspladser er statslige institutioner som fx styrelser, centre og råd, som indgår i den statslige styringskæde og i sidste ende refererer til den ressortansvarlige minister. Der er som udgangspunkt set bort fra institutioner, der ikke indgår i den statslige styringskæde, og fra institutioner, der hovedsageligt eller i væsentligt omfang løser opgaver knyttet til offentlig service og typisk er præget af direkte borger- eller brugerkontakt (fx på undervisningsområdet). Disse er i høj grad allerede decentralt placeret. En række arbejdspladser indgår på den baggrund som udgangspunkt ikke i basen for flytning af arbejdspladser: Selvejende institutioner på uddannelsesområdet mv., selvstændige offentlige virksomheder og Folkekirken. Universiteter, professionshøjskoler, gymnasier, erhvervsskoler, frie grundskoler, Folkekirken, DSB mv. er allerede i vidt omfang spredt ud over landet og har typisk en stedbunden karakter og/eller institutionel uafhængighed, som gør, at disse institutioner ikke regnes som flytningsrelevante i denne sammenhæng. Politiet og de militære dele af forsvaret. Disse institutioner er allerede i vidt omfang spredt ud over landet og har en stedbunden karakter, som bl.a. gør, at disse institutioner ikke regnes som flytningsrelevante i denne sammenhæng. Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

32 Helt eller delvist statsligt ejede selskaber som fx DONG indgår ikke i basen for flytning af arbejdspladser. Dog indgår i flytningen arbejdspladser fra den selvstændige offentlige virksomhed Energinet.dk og fra Udbetaling Danmark, jf. også bilag B. 30 Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober 2015

33

34

35 Bilag B. Opgørelse og fordeling på landsplan af statslige arbejdspladser Nyt kapitel Som følge af flytningen stiger antallet af statslige arbejdspladser i alle regioner uden for hovedstadsområdet, jf. tabel B.1. Tabel B.1 Effekten af flytning på antallet af statslige arbejdspladser i regioner uden for hovedstadsområdet Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Fordelt til UDK 1) I alt Statslige arbejdspladser, jf. bilag A Før Efter Ændring ) Arbejdspladser uden for staten, jf. bilag A Ændring Samlet flytning Ændring ) Anm.: Afgrænsning af statslige arbejdspladser følger af bilag A. Der tages forbehold for, at arbejdsstedskommune for statsansatte i visse tilfælde i Finanministeriets forhandlingsdatabase er oplyst som den kommune, hvorfra lønudbetalingen sker. Dette kan påvirke regionsfordelingen. 1) Kolonnen Fordelt til UDK viser arbejdspladser, der flyttes fra statslige styrelser i hovedstadsområdet til eksisterende decentrale centre under ATP/Udbetaling Danmark. Den endelige fordeling på ATP/Udbetaling Danmarks centre i Frederikshavn, Holstebro, Haderslev, Vordingborg og Hillerød vil blive afklaret senere. 2) Totalen summerer ikke, idet der i totalen er medregnet 8 arbejdspladser fra Statens Værksteder for Kunst, der flyttes fra København til Helsingør, samt 5 arbejdspladser fra Rådet for Socialt Udsatte, der flyttes til Rønne. Disse er talt med som en del af den samlede flytning, idet Helsingør og Rønne i denne sammenhæng ikke regnes for en del af hovedstadsområdet, selvom byerne ligger i Region Hovedstaden. Kilde: Finansministeriets Forhandlingsdatabase, egne beregninger. Tallene er fra 2. kvartal I alt vil regeringen flytte arbejdspladser fra hovedstadsområdet. Der indgår i optællingen 153 arbejdspladser fra den selvstændige offentlige virksomhed Energinet.dk og fra Udbetaling Danmark, som er en offentligt reguleret, selvejende institution med myndighedsansvar administreret af og forankret i ATP Koncernen, jf. tabel 5.1. Disse indgår imidlertid ikke i Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

36 definitionen af de flytningsrelevante arbejdspladser i hovedstadsområdet på ca Følgelig indgår de heller ikke i den opgjorte andel (11½ pct.) af flytningsrelevante arbejdspladser, som flyttes ud af hovedstadsområdet. Flytningen af statslige arbejdspladser medfører som udgangspunkt ingen ændringer i det samlede antal arbejdspladser. Dog vil oprettelsen af nye stillinger som følge af regeringens handlingsplan for SKAT medføre en stigning i antallet af statslige arbejdspladser. Samtidig vil 393 arbejdspladser fra Arbejdsskadestyrelsen og Statens Administration i fremtiden blive placeret i ATP/Udbetaling Danmarks centre rundt om i landet i stedet for i styrelsernes nuværende kontorer i København, jf. tabel 5.1. Idet ATP/Udbetaling Danmark ikke er en statslig arbejdsgiver, vil disse flyttede arbejdspladser således formelt set ikke længere være statslige arbejdspladser. 34 Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober 2015

37

38

39 Bilag C. Erfaringer med at flytte statslige arbejdspladser Nyt kapitel Der er begrænsede danske erfaringer med flytninger af statslige arbejdspladser og ingen danske erfaringer med flytning i så stor skala, jf. eksemplerne i boks C.1. Boks C.1 Eksempler på tidligere flytninger af statslige arbejdspladser Tidligere flytninger i Danmark har alle været i væsentlig mindre skala end det nuværende intitiativ, fx: Sikkerhedsstyrelsen til Esbjerg (2004) ca. 80 ÅV SKATs betalingscenter til Ringkøbing (2005) ca. 285 ÅV Statsforvaltningen til Nykøbing Falster (2007) ca. 90 ÅV Herudover er der blandt andet samlet og flyttet administrative opgaver fra staten og kommunerne til Udbetaling Danmarks fem regionale centre i Vordingborg, Frederikshavn, Holstebro, Hillerød og Haderslev. Der er dog opnået en række erfaringer fra de tidligere flytninger såvel som fra flytninger i bl.a. vores nabolande 3 : Der er ikke uvæsentlige transaktionsomkostninger forbundet med flytninger. Med transaktionsomkostninger menes de umiddelbare engangsomkostninger, som følger direkte af flytningen. Erfaringer fra Danmark og udlandet peger på, at omfanget af transaktionsomkostningerne i høj grad afhænger af de konkrete institutioner, der flyttes, antallet af medarbejdere, der vælger at flytte med til den nye lokation, samt mulighed for etablering i eksisterende bygninger. Disse omkostninger har varieret meget på tværs af lande og tidspunkter, og der er ingen generaliserbare erfaringer, som umiddelbart kan overføres til den aktuelle flytning. Tilstedeværelse af relevante kompetencer har stor betydning for kvaliteten og effektiviteten af de offentlige ydelser, som de flyttede institutioner leverer. Erfaringsmæssigt er der store udsving i andelen af medarbejdere, der flytter med til en ny lokation. Hvorvidt en medarbejder vælger at flytte med til en ny lokation afhænger bl.a. af personlige forhold og den nye lokations afstand til medarbejderens bopæl. Der må derfor 3 Kilder: Kristensen, H. H., Drejer, I., & Halkier, H. (2013). Staten i provinsen: Nye potentialer for Nordjylland. Aalborg: Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet; Det norske fornyings- og administrationsdepartement (2009): Evaluering av uttflytting af statslig virksomhet - komparativ analyse; Riksrevisionen (2009): Omlokalisering av myndigheter. Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

40 forventes store forskelle fra institution til institution. De danske erfaringer med flytning af statslige arbejdspladser, jf. boks 6.1, peger på, at det er muligt at tiltrække velkvalificeret arbejdskraft og dermed etablere styrelser uden for hovedstadsområdet, som efter en overgangsperiode med flytning og etablering kommer til at fungere godt og effektivt. Digitalisering og nutidens teknologi bidrager endvidere til at reducere betydningen af den fysiske afstand mellem institutioner. Flytning kan have midlertidige effekter på de berørte institutiones opgavevaretagelse. Der foreligger ikke systematiske undersøgelser af effekten på opgavevaretagelsen i forbindelse med flytninger i Danmark, hverken på kort eller lang sigt. Der vil dog med sikkerhed være en overgangsperiode med nedsat produktivitet mv. Overgangsperiodens varighed påvirkes i særlig grad af institutionens evne til at fastholde og rekruttere relevante kompetencer. Effekten for en by eller en region af at modtage statslige arbejdspladser kan variere betydeligt. Effekterne er ydermere vanskelige at måle. Erfaringer fra Norge og Storbritannien viser meget små effekter på det lokalområde, der får flere statslige arbejdspladser, mens der findes svenske erfaringer, som viser, at flytning af statslige arbejdspladser til yderområder kan bidrage til at kompensere for abejdspladser, der tidligere er blevet flyttet eller nedlagt. 38 Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober 2015

41

42

43 Bilag D. De berørte medarbejdere Nyt kapitel Regeringen er bevidst om, at en ambitiøs flytning af statslige arbejdspladser er en kompleks proces, der har store konsekvenser for medarbejderne på de institutioner, der skal flytte, og for deres familier. Det er derfor en vigtig prioritet for regeringen, at der bliver taget hånd om medarbejderne i forandringsprocessen. Fem overordnede personalepolitiske pejlemærker er styrende for implementeringen, jf. boks D.1. Boks D.1 Personalepolitiske pejlemærker for flytningen 1. Sikre tidlig og åben kommunikation 2. Fastholde medarbejdere og kompetencer 3. Hjælpe medarbejdere videre, som ikke ønsker at flytte med 4. Give medarbejdere, der flytter med, en god start 5. Sikre og fastholde stærke faglige miljøer på den nye beliggenhed En tidlig og åben kommunikation med medarbejderne samt løbende dialog kan bidrage til at mindske usikkerhed og skabe klarhed om situationen for den enkelte medarbejder. Samtidig er det vigtigt at søge at fastholde medarbejdere og kompetencer med henblik på at sikre en god opgaveløsning før, under og efter flytningen. Medarbejdere, der vælger ikke at flytte med institutionen, skal hjælpes videre. Medarbejdere, der vælger at flytte med, skal have en god opstart på den nye beliggenhed, hvor der samtidig sættes fokus på at sikre og fastholde stærke faglige miljøer. Det er en stor opgave at sikre en vellykket implementering, og de berørte institutioners arbejde med flytningen vil derfor blive understøttet gennem bl.a. personalejuridisk rådgivning, generel vejledning af institutionerne samt informationsmøder, erfaringsudveksling mv. I den kommende tid vil der særligt være fokus på at give de berørte medarbejdere besked om deres situation og muligheder i forbindelse med flytningen. Det vil være ledelsen i de berørte institutioner, der informerer medarbejderne om de nærmere omstændigheder for flytningen. Bedre balance statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder Oktober

44

45 BEDRE BALANCE STATSLIGE ARBEJDSPLADSER TÆTTERE PÅ BORGERE OG VIRKSOMHEDER 2015/16: 2 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos: Rosendahls a/s Herstedvang 10, 2620 Albertslund T E rosendahls.dk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T Omslag: Kontrapunkt Tryk: Rosendahls a/s Oplag: ISBN: Elektronisk Publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på Finansministeriets hjemmeside: fm.dk 5041 Printed m atter 0457 Rosendahls

46

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Fremtidig struktur for statsforvaltningerne

Fremtidig struktur for statsforvaltningerne Dato 25/10-2012 Fremtidig struktur for statsforvaltningerne Statsforvaltningerne frem til i dag Statsforvaltningerne blev som en del af kommunalreformen i 2007 1 etableret som afløser for de tidligere

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Inspiration til fastholdelse af medarbejdere ved flytning af statslige arbejdspladser

Inspiration til fastholdelse af medarbejdere ved flytning af statslige arbejdspladser Inspiration til fastholdelse af medarbejdere ved flytning af statslige arbejdspladser September 2015 Vejledningen er udelukkende udsendt elektronisk. ISBN 87-7956-459-3 Foto: Rune Steen Johnsson Side 3

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Flytninger i Naturstyrelsen 2.0-3.0

Flytninger i Naturstyrelsen 2.0-3.0 Miljøudvalget 2013-14 (Omtryk - 21-05-2014 - Ændret titel og fremsendelsesskrivelse) MIU Alm.del Bilag 351 Offentligt en ere brug et Flytninger i Naturstyrelsen 2.0-3.0 27. juni 2012 INDSÆT FOOTER: >VIS

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Hovedrapport Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oktober 2014 Indhold Hovedrapport... 1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Skab en succesfuld kommune

Skab en succesfuld kommune 009712 pwc.dk Skab en succesfuld kommune Med mere overskud og støtte til medarbejdere og borgere PwC kan hjælpe din kommune med at udnytte de menneskelige og økonomiske ressourcer optimalt til glæde for

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Udflytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland. Oplæg fra de 17 kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland

Udflytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland. Oplæg fra de 17 kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland Dato: 27.08.2015 Udflytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland Oplæg fra de 17 kommuner i KKR Sjælland og Region Sjælland Regionen med færrest statslige arbejdspladser Region Sjælland har

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere