Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park"

Transkript

1 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM SYD Kun adgang via skolens hovedindgang, Trippendalsvej 2 DAGSORDEN: TIRSDAG DEN 26. MAJ 2015 KL. 19:30 1. VALG AF DIRIGENT, SEKRETÆR OG STEMMETÆLLERE 2. BESTYRELSENS BERETNING 3. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR FORENINGSÅRET INDKOMNE FORSLAG 5. BUDGET HERUNDER FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 6. VALG AF BESTYRELSE OG SUPPLEANTER 7. VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT 8. EVENTUELT Indholdsfortegnelse: Bestyrelsens beretning side 2 Forslag fra bestyrelse og medlemmer side 13 Om fuldmagter, med formular side 15 Foreningens regnskab med budgetforslag for side 16 Side 1 af 15

2 BESTYRELSENS BERETNING FORENINGSÅRET Indledning For bestyrelsen har foreningsåret været præget af bud på, køb og endelig overtagelse af kommunens institution Klub Albert som fælleshus for vores forening. Bestyrelsen har på foreningens vegne indgivet høringssvar til kommunens nye renovationsplaner. Høringssvaret var gengivet i Røde Vejrmølle fra februar 2015, og kan læses på vores hjemmeside. Overordnet ønskede bestyrelsen at fortsætte med den nuværende ugentlige afhentning af husholdningsaffald specielt for den nye organiske affaldsfraktion, da vi ikke umiddelbart kunne forestille os, at denne fraktion kun skulle afhentes hver anden uge. I det ny foreningsår og inden november skal vi beslutte, hvorledes vi vil have vores affaldsordning organiseret inden for de rammer, kommunalbestyrelsen har udstukket. Det betyder, at bestyrelsen indkalder til et debatmøde i god tid og om nødvendigt en ekstraordinær generalforsamling inden november. Vores vinterberedskab har igen fungeret tilfredsstillende. Vinteren var mild, og der faldt ikke meget sne, der skulle fejes/skrabes væk, men skiftende temperaturer omkring frysepunktet har alligevel krævet en del præventiv saltning. Bestyrelsen har måttet konstatere, at vi ikke har fået den store besparelse på strømforbruget i vores krydsfelt som lovet. Årsagen skulle skyldes en misforståelse i ComX/Dansk kabel TV af vores netkonfiguration. Vi har dog fået de nye Giga-Fiber-Switche, og de har et lidt mindre strømforbrug, men ikke noget, der rigtigt kan måles i vores omkostninger. Vi har bedt om en forklaring, som vi ikke har fået i en forståelig form. Den forventede overgang til YouSee er desværre ikke sket endnu. Vi modtager stadig de samme pakker med det samme indhold, som vi havde under ComX. YouSee har ikke rigtig villet ud med, hvad problemet skyldes, men så vidt bestyrelsen har forstået, er det ikke et lokalt RVP-problem, men noget mere omfattende. Vi har igen gjort en stor indsats for vores fællesarealer i det forgangne år, hvor bl.a. arbejdet med beplantningen på Lunden fortsatte. Vi har også lavet en teststrækning med ny flisebelægning ved Degnehusene 26 34, for at undersøge om en metode med en opsamlingsgrøft kan betyde, at vi ikke behøver at hæve fliseniveauet i forhold til græsarealerne og alligevel kan undgå store vandansamlinger på flisearealet. Bestyrelsens opfordring til at danne nabohjælpsgrupper kom der desværre ikke meget ud af. Bestyrelsen har intet hørt fra medlemmer, der har dannet nabohjælpsgrupper eller har opgivet projektet. Måske skyldtes det, at den di- Side 2 af 15

3 gitaliserede proces ikke var brugervenlig. I formandens række forsøgte vi, men kom aldrig igennem med at forbinde til hinanden, så vi udgjorde en gruppe. Bestyrelsen vil gøre endnu et lokalt forsøg for at se, om det ikke skulle være muligt at få etableret nabohjælpsgrupper. Der skulle åbenbart igen i foreningsåret have været indbrud eller forsøg herpå. 2 Bredbåndsnettet Det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at vi generelt har en meget høj stabilitet i driften af både TV, internet og telefoni. Vi mener ligeledes, at vi fortsat har en økonomisk attraktiv ordning, så alt i alt er bestyrelsen fortsat tilfreds med Dansk Kabel TVs ydelser. Forholdet til YouSee er desværre lidt anstrengt, da det kniber gevaldigt for YouSee at holde foreningen orienteret om status på overgangen til YouSee. Sidste nyt er at det skulle ske i oktober 2015 Vores beslutning om selvforsikring vedr. hardware er fortsat en god beslutning om end udskiftning af Callistobokse er blevet væsentlig dyrere efter overgang til en ny og mere kraftfuld udgave, fordi den oprindelige boks ikke længere blev produceret/renoveret. Der har været udgifter til 10 Callistobokse (callistoboksen er den boks, hvor I tilslutter internet, TV og IP-telefoni). Foreningen har indkøbt et antal strømforsyninger til Callistoboksene, der kan rekvireres hos Ole Henningsen, P67, hvis jeres egen strømforsyning skulle bryde neden Det har vi fundet nødvendigt, da en nedbrudt strømforsyning gør, at man er uden TV, IP-telefoni og internet dvs. fuldstændigt afskåret fra omverden. 2.1 Krydsfelthuset Vi har fået installeret nye fiber-giga-switche. Desværre gav de ikke den forventede store strømbesparelse, da nogen i ComX åbenbart havde en forkert opfattelse af vores fibernetkonfigurering. De nye fiber-giga-switche har vi fået uden omkostninger for foreningen. Der har ikke været problemer med driften af krydsfeltet. Airconditioneringsanlægget tilses årligt via en servicekontrakt. Dette anlæg er selvfølgelig ansvarlig for en pæn del af strømforbruget i krydsfelthuset. Det opsatte espalier omkring krydsfelthuset har stadig svært ved at nå et sådant omfang, at det skjuler og beskytter huset og dæmper AC-lyden lidt, men det kommer forhåbentlig til at ske. 3 Fællesarealer Anlægsgartner A. Walther Jensen (AWJ) varetager den almindelige pasning af vores fællesarealer på en 2-årskontrakt. Kontrakten løber frem til april Side 3 af 15

4 2016. Bestyrelsen er meget tilfreds med AWJs arbejde, og for det samarbejde vi har vedrørende de årlige fældninger, nyplantninger og fliserenovering. Glostrup Maskinservice varetager snerydning og saltning af P-pladser på en sæsonkontrakt. Vi har desuden et ungt menneske til at rydde særlige gennemgangsstykker af stisystemet, som medlemmerne ikke selv er forpligtigede til at skulle rydde. 3.1 De grønne områder og stier AWJs kontrakt omfatter det rutinemæssige vedligehold af vores grønne arealer dvs. græsslåning, pasning af foreningens beplantninger og fejning af P- pladser. AWJ giver også to gange om året fortove ved stamvejene en overhaling. Herudover indhenter bestyrelsen sidst på året tilbud hos AWJ på større arbejder som beskæringer, fældninger og nyplantninger af træer/buske samt udskiftning af dårlige fliser på vores stiarealer. Det arbejde, der gives tilbud på, kommer primært fra de ønsker og behov om fældning og vedligehold, der er modtaget fra jer medlemmer, men bestyrelsen vurderer også ved sin egen gennemgang, om der er risiko for at fx rødder fra træer beskadiger kloakker, asfalt eller flisearealer. Det endeligt aftalte arbejde med fliser, fældninger og nyplantning bringes normalt i Røde Vejrmølle i novemberudgaven. Rammerne for dette arbejde afpasses efter det vedtagne budget, de retningslinjer bestyrelsen har fået udarbejdet af kommunens Agendacenter og bestyrelsens vurdering af evt. risiko for skade. Årets fældninger i foreningsåret havde fokus på udtynding, beskæring og renovering af midterrabatterne på P-pladserne efter opfordring fra Degnehusene Ligeledes blev der foretaget udtynding langs Herstedøstervej. Vi fortsatte med fældning fra sidste år, men nu på den nordlige vold ved Lunden. Der er foretaget en grundig rydning af både vildtvoksende træer og buske og store skyggende poppeltræer. Endvidere sikrede vi, at Cross-banen på volden igen var farbar. Der er på fem steder plantet nye træer, som erstatning for de fældede oprindelige japanske kirsebærtræer. Det er bestyrelsens opfattelse, at vore fællesarealer skal inkludere træbevoksning, men med træer i en højde, der ikke generer de omkringboende. Herudover er det primært medlemmernes egne ønsker, der har ligget til grund for årets fældninger og fliseopretning. Vores gamle kirsebærtræer er ved at nå aldersgrænsen. Når de går ud i toppen, er det tid til at fælde dem. Vi genplanter med nye kirsebærtræer, som får en mindre krone og lavere højde og i øvrigt kan blomstre helt fra januar- Side 4 af 15

5 februar og foråret meden Desværre har der været hærværk på flere af de nyplantede træer, hvilket er trist, da de vil give vores nærområder et grønt og i en periode blomstrende udtryk. 3.2 Lunden Vores skilt, om hvem der kan bruge Lunden, blev opsat som hjælp til jer, der måtte påpege over for uvedkomne, at Lunden kun er for medlemmer af grundejerforeningen og deres gæster. Her skal vi så huske at institutionerne er medlemmer af grundejerforeningen. Desværre gik der ikke lang tid før nogle typer syntes, at skiltet skulle spraymales med rød farve. Heldigvis var der en beskyttelsesfilm over teksten, så det meste forblev uskadt. Der var over sommeren mange problemer med støjende adfærd og svineri med affald og glasskår omkring hytterne. Beboere omkring prøvede forgæves at få de unge, der ikke var fra bebyggelsen til at forlade området eller i det mindste dæmpe både musik og stemmer væsentlig. Det hjalp nogle gange i kort tid, men da det gentog sig i flere weekends og fortsatte til langt ud på natten, måtte foreningen gøre noget for at skabe ro. Bestyrelsen indkaldte de omkringboende til et møde, hvor det som første trin blev besluttet at låse borde/bænkesættene sammen. Det var en ærgerlig men nødvendig beslutning, og det havde den ønskede effekt. Støjen og svineriet ebbede hurtigt uden Bestyrelsen havde også kontakt til kommunens SSPordning, der også tog nogle runder omkring Lunden. Medlemmer kunne selvfølgelig altid få nøgle til bord/bænke, men det var ikke de samme impulsive sammenkomster heller ikke for unge i bebyggelsen, der mistede en samlingsplads. Bestyrelsen har som forsøg besluttet at låse op for borde/bænke igen og lavet en aftale med en ung om at rydde op søndag formiddag om nødvendigt. Vi får så se, hvordan det går når læseferien starter. Vedligeholdelse af vores legeredskaber varetages af Fantasileg baseret på en kontrakt, der dækker Lundens nye legeredskaber plus det nye på nærlegepladserne, således at vi sikrer, at de ikke forgår grundet manglende vedligeholden 3.3 Nærlegepladser Foreningens sandkassedag, hvor sandet i sandkasser på nærlegepladser udskiftes, og I som medlemmer opfordres til at hjælpe til med vedligeholdelse af nærområdet og nærlegepladser, var meldt ud til lørdag den 25. april, sammenfaldende med kommunens grønne dag, hvor vi kan forvente at kommunen afhenter det grønne affald, vi samler sammen. Det er en god tradition, hvor vi kommer ud af husene efter vinteren og møder naboerne, mens vi får ryddet op efter vinteren og får malet borde/bænke og andet nødvendigt. Det er de frivillige kontaktpersoner for nærlegepladserne, Side 5 af 15

6 der indkalder til og arrangerer denne sandkassedag. Bestyrelsen håber I fik pyntet på jeres p-plads og talt med naboerne. Vejret var jo absolut brugbart. Bestyrelsen måtte dog konstatere, at der var blevet kørt mange bunker sand ud i Roholmparken ved Snebærstien. Jorden i parken kan sikkert klare lidt sand, men ikke i trillebørbunker lige ved stien. Bunkerne er efterfølgende delvis jævnet uden Legepladserne bliver løbende efterset og vedligeholdt og hvis nogle beboere har særlige ønsker til legepladserne, kan de kontakte bestyrelsen. Vi har fået etableret en meget fin børnelegeplads ved Præstehusene 116. Bestyrelsen mener, at vi skal fokusere på de nære legepladser, da der jævnligt flytter nye børnefamilier ind i vores forening. For de mindre børn er der langt til Lunden, så vi mener, at det er fornuftigt at etablere legepladser, der er interessante og udfordrende for de mindre børn. 3.4 Snerydning Bestyrelsen har været meget tilfreds med arbejdet. Det har været en relativ mild vinter med ganske lidt sne og ikke så megen frost. Temperaturer omkring frysepunktet har der dog været i perioder, men samlet har vi sparet en god del penge på sneregnskabet. Bestyrelsen mener fortsat, at udgiften til saltningen er givet godt ud og fortsætter samme praksis i næste foreningsår. 3.5 Foreningens skiltning Nye henvisningsskilte nåede vi ikke at få ordnet, men det kommer til at ske i det ny foreningsår. Vi må som sagt sidste år ud at måle plads til skiltene igen, så vi er sikre på at skiltene kan sættes op uden at skæmme jeres facader. 3.6 Stamvejene Præstehusenes stamvej fik ny asfalt, men det var desværre ikke noget, der automatisk kom til at ske for Degnehusene eller Humlehusene. De to stamveje står heller ikke på kommunens nye asfaltplan, så vi må leve med vejene som de er. Den eneste glæde er, at huller/bump måske medvirker til at holde hastigheden nede under de maksimalt tilladte 30 km/t på stamveje og P- pladser. Bestyrelsen har sendt et beplantningsforslag med buske til kommunens gartnerafdeling, der havde stillet sig positive til at fælde de kastanjetræer, der uforståeligt blev plantet i kummerne ved vejindsnævringerne på Præstehusene og Humlehusene. Kastanjetræer vokser sig meget høje, og vi har kun brug for en markering af 30 km/t interne veje. Kommunen har accepteret fældningen af kastanjetræerne, men grundet andet højere prioriteret arbejde er dette udskudt til senere. Side 6 af 15

7 3.7 Kloakkerne Bestyrelsen har i foreningsåret igen fået renoveret regnvandsledninger og nedløbsbrønde i Degnehusene for et stort beløb. Det har været et større projekt og kostet mange penge. Trærødder i regnvandskloakken havde flere steder næsten totalt stoppet gennemstrømningen. HOFOR måtte på kommunens vegne rodskære og strømpefore en hovedledningsstrækning, før vores entreprenør kunne arbejde videre. Desuden har det været nødvendigt at reparere afløb til regnvandskloakken fra carporttage, hvilket er betalt af carportlaugets opsparede midler. Det er svært at forstå, hvorfor det kun er i Degnehusene, at regnvandskloakkerne har de store problemer med rødder i regnvandsledningerne. Måske har arbejdet været mere sjusket i den sidste del af Røde vejrmølle Parken eller også er jordbundsforholdene bare mere kritiske for begravede ledninger i det område. Der har også været flere problemer med revner i asfalten i Degnehusene end de to andre områder. 3.8 Revner i asfalten Vi har fået repareret asfaltskader ved indkørsler til og indre bump ved nogle enkelte P-pladser, som var udestående fordi vi ikke kunne få kontakt til Colas. Arbejdet blev i stedet udført af vores lokale entreprenør. 3.9 Vedligehold af vores fællesarealer Vi har som vanligt fået beskåret og fældet i beplantningen på vores fællesarealer. Nordsiden af Lunden var et større indsatsområde for at skabe lys til dem, der bor nord for Lunden, da mange træer var blevet meget høje og fyldige. Bestyrelsen har haft kontakt til kommunen om fældning/beskæring af de høje poppeltræer i Roholmparken, der tager meget lys og sol fra de rækker der har haver mod især Snebærstien. Vi blev lovet, at der ville blive gjort en indsats som skulle hjælpe på problemet, men måske ikke ville omfatte fældning/beskæring af alle poppeltræer i ringene. Det var for kommunen væsentligt, at der fortsat skulle være træer, der markerede ringene, men at de godt kunne beskæres til fx små ti meters højde hvorfra de så igen kunne skyde. I princippet som mange popler beskæres langs landevejene. Desværre så arbejdet ud til at være gået i stå efter fældning af to popler, men det skyldtes at jordbunden var for blød til de nødvendige køretøjer og lifte, der skulle bruges til fortsættelsen af dette arbejde. Det gjorde, at der blev omprioriteret hos kommunen da andre opgaver pressede på. Planen ser nu ud til at være, at arbejdet fortsætter fra midten af juni. Bestyrelsen besluttede i efteråret at etablere en forsøgsstrækning med en ny fortovsbelægning ved Degnehusene Der blev lagt SF-sten og der blev lavet en grøft i umiddelbar tilknytning til fortovet, der skulle kunne optage og nedsive regnvandet Side 7 af 15

8 Når vi ser på vores fortove, kan vi se at græsarealet gennem årene mange steder er hævet et pænt stykke over fliseniveau på fortovene, hvilket allerede nu skaber store vandpytter på fortove ved større regnskyl. Bestyrelsen ønskede derfor at undersøge, om vi med forsøgsstrækningen kan bibeholde fliseniveauet, der passer med niveauet ved jeres indgange, og samtidig bortlede overskydende regnvand til grøften, så der ikke dannes store vandpytter på fortovet. Prognoser siger jo, at vi vil få mere og voldsommere regnskyl i fremtiden. Grøften kan om nødvendigt suppleres med nedsivningsanlæg længere ud i græsarealet. Dette er én metode, der understøtter kommunens overordnede tanker om bortledning af regnvandet 3.10 Affaldsordningen Bestyrelsen syntes det er beskæmmende for vores forening, at vi ikke kan finde ud af at overholde reglerne for især storskralds- og haveaffaldsordningen. Det er efter reglerne ikke tilladt at stille hverken storskrald eller haveaffald ud før aftenen før den dag, hvor henholdsvis storskrald eller haveaffald bliver afhentet. Det er ligeledes uforståeligt at medlemmer, der måtte have stillet noget ud storskrald eller haveaffald der ikke blev hentet på afhentningsdagen, ikke straks tager det forkert udsatte affald tilbage til deres egen matrikel for selv enten at bringe det til genbrugspladsen eller sørge for, at det overholder reglerne for de forskellige affaldsgrupper. Dette er skrevet nu, fordi vi meget snart skal sortere i op til syv forskellige fraktioner, så det gælder om at få lært sorteringsreglerne nu, så vi ikke ender med små lossepladser på P-pladserne til næste år Parkering Der har været en del parkeringsproblemer gennem foreningsåret både på P- pladser og stamveje. Det er ikke tilladt at parkere anhængere eller campingvogne i mere end 24 timer på vores P-pladser. Det er overhovedet ikke tilladt at parkere på vores stamveje, hvilket alligevel sker flere steder. Bestyrelsen mener at der kan gives små dispensationer for disse regler, men det kræver at I som ejer af bil, anhænger eller campingvogn sætter en seddel på samme bil, anhænger eller campingvogn, der angiver, hvornår den blev parkeret, og hvornår den inden for et par dage bliver fjernet igen. Parkeringsreglerne er bestemt af politiet og fremgår tydeligt af vores lokalplan. Det er ikke foreningens ansvar, at anvise hvor I så kan parkere en anhænger, campingvogn eller fx et køretøj med en totalvægt over 3500 kg. Det er jeres eget ansvar. Det er ikke rimeligt over for øvrige beboere i foreningen ikke at overholde disse enkle parkeringsregler. Side 8 af 15

9 3.12 Skelregulering ved Stensmosevej Status på berigtigelsen af skel mod Stensmosevej er, at 17 medlemmer ikke har ønsket at overtage arealet mellem eksisterende hæk og den nye skellinje primært medlemmer fra Præstehusenes ulige numre og mod vest frem til Godthåbsparkens arealer. Det betyder i de tilfælde, at de små arealer mellem jeres nuværende hække og den ny skellinje overgår til foreningens fællesareal. Disse små arealer, vi nu skal vedligeholde på lige fod med de øvrige fællesarealer, giver selvfølgelig en merudgift, men det betyder så også, at I som medlemmer, der har hæk mod foreningens arealer, vil blive holdt op på en normal vedligeholdelse af disse hække, så foreningen kan håndtere de små græsarealer. 4 Lokalplan Ændring til vores lokalplan vedrørende hvide brystningsplader er ikke kommet videre, idet arbejdet med en ny lokalplan har afventet købet af Klub Albert og tilhørende lokalplan. Det ser dog nu ud til, at klub Albert får sin egen lokalplan og ikke blot bliver et tillæg til den eksisterende lokalplan. Bestyrelsen vil i det kommende foreningsår drage brystningspladerne ind som et af de emner bestyrelsen vil foreslå forvaltningen/kommunalbestyrelsen der ændres i en ny lokalplan. 5 Klub Albert Vi har pr. 1. marts 2015 overtaget Klub Albert som fælleshus for foreningen. Bestyrelsen har betalt købesummen kontant ved brug af en del af foreningens hensatte midler, som det blev besluttet på den ordinære generalforsamling i maj Vi vil ligeledes fremover, som accepteret ved købet af Klub Albert, bruge midler til den nødvendige istandsættelse og indretning af fælleshuset. Det gik ikke helt efter den proces, vi havde aftalt med forvaltningen. Beslutning om salg og til hvilken pris kom først for kommunalbestyrelsen november og blev offentliggjort i sidste halvdel af november 2015 med sidste frist for afgivelse af bud den 18. december Udbudsprisen var vejledende sat til kr. Bestyrelsen besluttede at give kommunen et bud på kr. bl.a. begrundet med, at der var nødvendige udgifter til reparationer, der efter bestyrelsens mening ikke var slid, men skyldtes manglende vedligehold. Kommunalbestyrelsen skulle have behandlet udbudssagen på mødet i januar 2015, men det blev udskudt til mødet i februar Her besluttede kommunalbestyrelsen at acceptere Røde Vejrmølle Parkens bud med overtagelse 1. marts Bestyrelsen havde betinget, at Klub Alberts grund skulle arealoverføres til grundejerforeningens fællesarealer, hvilket betyder, at der ikke Side 9 af 15

10 skal betales ejendomsværdiskat af det grundareal, som fulgte med Klub Albert. Bestyrelsen havde en mindre overdragelsesforretning med kommunen og kommunens ejendomsmægler, hvor vi fik overdraget ejendommen og modtog et sæt nøgler. Her fik vi at vide, at der var sket en fejl med arealstørrelsen, idet udbuddet skrev 700 m 2, men den vedhæftede tegning viste ca m 2, hvilket var i overensstemmelse med det areal, vi under processen havde aftalt skulle medgå i salget. Dette accepterede kommunen, og vi fik en landmåler til at opmåle de arealer, der skulle indgå i tinglysningen. Kommunen er ved at forberede en lokalplan for Klub Albert med tilhørende areal. Hovedpunktet i lokalplanen fastlægger, at huset kun kan anvendes til fælleshus eller lignende, hvilket bestyrelsen er tilfreds med. Den endelig lokalplan skal sendes i høring, før den kan vedtages. Arbejdet med tinglysning af arealoverførslen af Klub Alberts areal til vores fællesareal og to små lignende arealoverførsel til kommunens areal ved Klub Vest er i gang hos landmåleren og tinglysningskontoret. Ligeledes er arbejdet med at udarbejde skødet i gang hos vores advokat, men disse ting hænger sammen og venter reelt til alt papirarbejdet er færdigt. Som led i købet har bestyrelsen bedt landmålerfirmaet LE34 foretage den matrikulære opmåling og sørge for tinglysning af arealet og nødvendige relaksationer med kommunen vedrørende nogle små arealoverførsler, der sikrer kommunen adgang til klub Vest og foreningen ret til at benytte samme indgangsareal til Klub Albert. Vi venter på, at kommunen får udarbejdet en lokalplan for Klub Albert og tilhørende areal. Lokalplan, skøde og tinglysning af arealer hænger sammen og er først færdige, når alle tre dele er afklaret. Det er lokalplanen, der udskyder færdiggørelsen af papirarbejdet, da den, efter kommunen har lavet den færdig, skal sendes i offentlig høring. Bestyrelsen er i fuld gang med det arbejde der skal gøre Klub Albert klar til jeres brug. Der var indkaldt til åbent hus den 12. april med et fint fremmøde og en meget positiv stemning. Medlemmer kunne skrive sig på til løsning af en række opgaver, som bestyrelsen mente, kunne løses ved frivilligt arbejde. Der var 43 husstande der på dagen meldte sig til de forskellige opgaver, hvilket glædede bestyrelsen og bestyrkede os i, at det var en god beslutning at overtage Klub Albert som fælleshus. Enkelte huse har tilmeldt sig senere, og der er stadig mulighed for at medvirke til klargøring af Klub Albert. Bestyrelsen har udpeget en brugergruppe på ni medlemmer ud fra de femten, der havde meldt sig, se Røde Vejrmølle fra maj Bestyrelsen havde på forhånd besluttet, at der skulle være en repræsentant fra Motionisterne og Kulturforeningen, og at bestyrelsen skulle have mindst to repræsentanter som bindeled til bestyrelsen. Side 10 af 15

11 Bestyrelsen har haft første møde med Brugergruppen, og vi har sat gang i det arbejde, der skal udføres af eksterne håndværkere. Arbejdet er planlagt sammen med bestyrelsens og nu også brugergruppens koordinator og denne plan er afhandlet med tømrermester Bjarne Hansen, som vi har valgt til det fagligt krævende tømrer-/snedkerarbejde. Der skal desuden aftales arbejde med VVS-, gulv- og EL firmaer. Arbejdsplanen kan ses på vores hjemmeside og blev præsenteret i Røde Vejrmølle maj 2015, men husk at den som andre planer bliver ændret efter planmæssigt behov. Udgangspunktet for det professionelt udførte arbejde er de tilbud, der lå til grund for den fremlæggelse af forslaget vedrørende overtagelse af Klub Albert og senere beslutning af samme på generalforsamlingen maj Bestyrelsen har dog efter modne overvejelser valgt at lade arbejdet udføre på timebasis kontrolleret af vores koordinator og bestyrelsen. De første frivillige arbejdsgrupper blev indkaldt til møde den 10. maj 2015 og de enkelte grupper er nu i gang enten med arbejdet eller planlægning af samme. Andre grupper vil blive, eller er allerede indkaldt til møde, for at vi kan få Klub Albert klar til jeres brug måske med udgang af uge 27 i år. Bestyrelsen og Brugergruppen har i Røde Vejrmølle maj 2015 opfordret jer som medlemmer til at komme med forslag til, hvad vi skal bruge Klub Albert til. Fra start vil det være basis for motionisterne, kulturforeningen og andre fællesaktiviteter I som medlemmer vil starte op. Desuden kan I holde større fester eller andre arrangementer i Klub Albert. Brugergruppen er i fuldt sving med at udarbejde retningslinjer og fastsætte udlejningspriser for leje af festlokalet hverdage/weekends/helligdage, brugervejledning for Klub Albert, tænke i indretning af stedet mv. Retningslinjer og udlejningspriser forventer vi at præsentere på generalforsamlingen. 6 Carporte Der har ikke været afholdt møder i carportlauget i foreningsåret. Der indkaldes i efteråret Bestyrelsen har i foreningsåret forsøgt at få tilbud på omlægning af carporttagene, men det havde ikke den store interesse hos leverandørerne før nu, hvor håndværkerfradraget er faldet bort. De gamle tage er møre efter 25 år. Der er selvfølgelig nyere tage, da der er blevet bygget ca. 40 carporte siden de første blev bygget i 1989, men alle tage skal skiftes på samme tid. Bestyrelsen har nu bedt tre lokale firmaer give tilbud på udskiftningen af tagene med stålplader med en undersidebelægning, der skal hindre kondensdannelse på tagpladerne. Når tilbuddene er modtaget, vil bestyrelsen indkalde carportlauget til et laugsmøde, hvor udskiftningen forhåbentlig kan besluttes. Side 11 af 15

12 Der er to nye carporte undervejs på P-pladsen Degnehusene , men de afventer tilbud på udskiftning af alle carporttage. Prisen for en carport ved udvidelse af en eksisterende række er knap og for start på en ny række ca , begge beløb er inkl. moms. Der er modtaget byggetilladelse til en ny type carporte på P-pladsen Degnehusene Der har ikke tidligere været opført carporte på denne P-plads og beboerne har afholdt møde om de ønskede carporte, da nogle medlemmer tilknyttet P-pladsen nu gerne ville have en carport. Selv om der ikke tidligere har været carporte har medlemmer selvfølgelig ret til at få en carport. På mødet blev man enige om at anbefale en mere luftig type carporte, se Røde Vejrmølle fra januar Bestyrelsen anbefalede ansøgningen om den ny type carporte, men kun på denne P- plads, og omvendt kan der kun bygges den ny type på denne P-plads. Carportbrugerne skal selvfølgelig være medlem af det eksisterende carportlaug, som det gælder for de øvrige carportbrugere. Bestyrelsen har i foreningsåret måttet afholde udgifter fra carportlaugets midler til vedligeholdelse af tagnedløb fra carporttagene. Hovedsageligt begrundet i rødder i regnvandsledningerne frem mod de store regnvandsbrønde. Ved næstkommende møde i carportlauget vil bestyrelsen fremlægge regnskab over de hensatte midler der opkræves årligt fra carportbrugere. 7 Fester Sommerfest i Lunden er arrangeret af Motionisterne. Bestyrelsen medvirker ved at dække evt. underskud, betale en del af underholdningen og søge om spiritusbevilling hos politiet. Skt. Hans bålet blev brændt af på bålpladsen i Lunden. Fastelavnssøndag slog vi katten af tønden i Lunden. Der var trætønder til store børn, kvinder og mænd og paptønder til de små børn. Vejret var godt og fremmødet stort, så vi kom af med den varme kakao og de dejlige fastelavnsboller. Bestyrelsen vil gerne rette en tak til de frivillige, der har lagt tid og arbejde i at få disse arrangementer sat i søen til glæde for medlemmerne. 8 Information og kontakt Bestyrelsens kontaktpunkter som adresse, telefon, mail og ansvarsområde fremgår af medlemsbladet og på hjemmesiden. Side 12 af 15

13 Medlemsbladet Røde Vejrmølle udkommer normalt hver måned undtagen juli. Bladet er således udsendt i alt 11 gange. Der er åbent redaktionsmøde normalt den første mandag i hver måned, hvor bladet udkommer. Bladet udsendes og husstandsomdeles den efterfølgende weekend. Bestyrelsen siger tak til redaktøren for det værdifulde arbejde med at redigere bladet, og sørge for at det bliver trykt. Vores hjemmeside bliver brugt af bestyrelsen til orientering af medlemmerne. Hjemmesiden indeholder alle relevante informationer om foreningen i form af vedtægter, deklaration, seneste udgave af bestyrelsens beretning med regnskab og et udvalg af tegninger. Endvidere er der en selvstændig fane for bl.a. ComX (ændres nu til DKTV = Dansk Kabel TV), Kulturforeningen, Klub Albert samt Legepladser. Medlemsbladet er også tilgængeligt på hjemmesiden. Hjemmesiden havde i 2014 i gennemsnit 65 besøgende (visits) per dag mod 60 i gennemsnit i Hjemmesiden har et diskussionsforum med fri adgang for beboerne i Røde Vejrmølle Parkens grundejerforening. Det er ikke bestyrelsens forum, men brugernes, og det kan ikke forventes, at bestyrelsen læser og besvarer indlæg i dette forum. Prøv at kigge på dette forum, der efterhånden indeholder en meget stor samling gode råd, tips og erfaringer. Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at I bruger både Røde Vejrmølle og hjemmesiden til alle former for kommunikation mellem medlemmer og det, der vedrører foreningen. 9 FORSLAG FRA BESTYRELSEN Bestyrelsen stiller følgende forslag til beslutning. 9.1 Henlæggelse til store investeringer Der opkræves som tidligere år en henlæggelse på kr. 700,- pr. husstand for foreningsåret Henlæggelsen kan anvendes til fremtidig større investeringer og/eller uforudsete udgifter. Motivering: Bestyrelsen stiller dette beslutningsforslag i forlængelse af diskussionen fra sidste års generalforsamling. Side 13 af 15

14 Henlæggelsen vil øge vores soliditet og dermed sikkerheden for, at vi ikke pludselig står i en situation, hvor vi skal ud og låne penge for at dække større tiltrængte investeringer. Der er udarbejdet en hensættelsesplan for anvendelse af henlæggelserne. 9.2 Tilbagebetaling af Klub Albert investeringer Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen at starte med en årlig opkrævning på 574 kr. til tilbagebetaling af de midler foreningen har brugt, og i de kommende år forventer at bruge af de hensatte midler. Motivering: Med overtagelse af Klub Albert har grundejerforeningens medlemmer fået en enestående mulighed for foreningsaktiviteter, og ikke mindst et sted at afholde møder, fester og andre aktiviteter, som med fordel kan henlægges til et fælleshus. Bestyrelsen vil for generalforsamlingen i 2016, fremlægge et driftsregnskab for det første år. Ud fra dette vil bestyrelsen foreslå et nyt årligt beløb eller en fortsættelse af ovennævnte beløb. Dette beløb vil blive anvendt som en løbende ekstraopkrævning til dækning af forbruget af foreningens hensatte midler. Beløbet svarer til at det vi forventer at bruge af de hensatte midler, vil være tilbagebetalt over 20 år. 10 FORSLAG FRA MEDLEMMERNE Der var ikke modtaget forslag til generalforsamlingen fra medlemmer efter udløb for indsendelsesfristen. Side 14 af 15

15 Om Fuldmagter Ifølge vedtægternes 8 har kun medlemmer og deres husstand adgang til generalforsamlingen. Der kan afgives to stemmer pr. parcel, og der kan gives møde ved skriftlig fuldmagt. Dog kan hvert tilstedeværende medlem (= parcel) kun medbringe en fuldmagt (to stemmer). En fuldmagt skal være generel og gælde alle afstemninger og valg på generalforsamlingen. Det vil sige, man kan ikke få fuldmagt til at stemme for eller imod et enkelt punkt på dagsordenen. For at undgå enhver misforståelse om fuldmagters rette udformning er nedenfor vist et eksempel på en korrekt fuldmagt, som vi beder de fuldmagtsudstedende benytte, så enhver senere diskussion om gyldighed undgås. FULDMAGT Undertegnede ejer af ejendommen Degnehusene Humlehusene Præstehusene giver hermed fuldmagt til: Degnehusene Humlehusene Præstehusene Navn ved grundejerforeningens ordinære generalforsamling tirsdag den 26. maj 2015 Navn Underskrift Side 15 af 15

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM NORD Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2011 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 24.

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 24. Maj 2007 ORDINÆR GENERALFORSAMLING TEGLMOSESKOLENS FESTSAL GL. LANDEVEJ 25 eller indgang gennem Roholmskolen DAGSORDEN: ONSDAG D. 30. MAJ 2007

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016.

Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Grundejerforeningen Hasselbakken af 1988 Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. 2015 har været året, hvor vi igangsatte en større fysisk genopretning af området.

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Medlemsnyt september 2007

Medlemsnyt september 2007 Medlemsnyt september 2007 Bestyrelsen lovede på den ordinære generalforsamling, at der fremover jævnligt ville udkomme nyhedsbreve til medlemmerne. I dette nyhedsbrev vil vi orientere om det der er sket

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 21. Maj 2009 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLES FESTSAL Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TIRSDAG D. 26. MAJ

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 8. februar 2012 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 23, 25, 29, 33, 39, 55, 59,

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og gik derefter over til første punkt på dagsordenen: 1.

Læs mere

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 1. april 2012. Torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 1. april 2012. Torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B RØRPOSTEN Til medlemmerne af Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 1. april 2012 Indkaldelse til Ordinær generalforsamling Torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B Dagsorden:

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Nærumhave Generalforsamling. d. 9. marts 2016 Kl Nærumhave Generalforsamling 2016.

Grundejerforeningen Nærumhave Generalforsamling. d. 9. marts 2016 Kl Nærumhave Generalforsamling 2016. Grundejerforeningen -------Generalforsamling d. 9. marts 2016 Kl. 19.30 Grundejerforeningen Amba. 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN 25. februar 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Torsdag den 25. februar 2016 Kl. 19.30 Dagsorden: Valg af dirigent Walter Larsen (Stokkemarkevej 21) blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå 26. Maj 2011 Bettina fra Bestyrelsen indledte. Der er 124 medlemmer af grundejerforeningen men kun 48, der ikke er i restance

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd. 1 Beretning Generalforsamling 28. januar 2015 BERETNING GENERALFORSAMLING

Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd. 1 Beretning Generalforsamling 28. januar 2015 BERETNING GENERALFORSAMLING 28. januar 2015 BERETNING GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1 Veje og stier Vi har fået lagt nyt slidlag på 2 stikveje på Randager, og efter at have indhentet flere tilbud valgte

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012 Nivå juni 2012 Nivåvænge Nyt Nr. 3 - juni 2012 Så lykkedes det - ny kontrakt med YouSee er på plads. Et årelangt forhandlingsforløb med YouSee er afsluttet med underskrivelse af en ny kontrakt om vilkår

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Grundejerforeningen Hasselbakken af 1988 Ekstraordinær generalforsamling den 9. december 2014 Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Dette bilag indeholder materiale til punkt

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg:

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg: Indkaldelse til generalforsamling Kære grundejer i Grundejerforeningen Regstrup Å Så er det tid til årets generalforsamling i Grundejerforeningen Regstrup Å. Vi håber meget, at rigtig mange af Jer vil

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup Andelsboligforeningen Birkebakken II Birkehegnet 7, 2630 Taastrup HUSORDEN for Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup 20140901_Husordenen.doc www.birkebakken-2.dk

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Med hensyn til kommunens overtagelse af de offentlige kloakker, så havde bestyrelsen endnu ikke hørt nærmere herom.

Med hensyn til kommunens overtagelse af de offentlige kloakker, så havde bestyrelsen endnu ikke hørt nærmere herom. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 24. april 2013 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Finn Nørregaard,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra ordinær Generalforsamling

Referat fra ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Ridderhatten-Sneglehatten-Vokshatten Referat fra ordinær Generalforsamling TORSDAG D. 12. FEBRUAR KL 19.30 I TORNBJERG KIRKES Mødelokale, SKÆRMHATTEN 1 Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30 Grundejerforeningen Ølstykke den 1. maj 2010 Kildeholm IV. www.kildeholm.dk Dagsorden jf. lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Forslag til budget. Ordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Vedtægter FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN

Vedtægter FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN Grundejerforeningen Åsen 4700 Næstved Vedtægter FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN ************************************************************* 1 Navn og formål 1. Foreningens

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

Tirsdag den 20. marts, 2007 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders

Tirsdag den 20. marts, 2007 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Tirsdag den 20. marts, 2007 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere