Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004."

Transkript

1 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar Palle, nr. 93: Jeg vil gerne gøre indsigelse. Jeg mener ikke, generalforsamlingen er lovlig, idet der med indkaldelsen manglede både et af de indkomne forslag samt budgettet. Peter, nr. 16: Desværre var det sådan, at da vi skulle runddele indkaldelsen, lå detaljerne omkring nævnte forslag hos et af bestyrelsesmedlemmerne, som på daværende tidspunkt var på ferie. Bestyrelsen har dog kendt til dette forslag siden i sommer, så derfor valgte vi at runddele indkaldelsen med forslaget behørigt noteret under Rettidigt indkomne forslag og vedlægge en notits fra bestyrelsen om, at forslaget ville blive omdelt efterfølgende. Søren, nr. 28: Der står intet i vedtægterne om, at et forslag skal være uddybet, når det rundsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, udelukkende at det skal være bestyrelsen rettidigt i hænde jf. 14 stk. 4.. Peter, nr. 16: Med hensyn til budgettet er det desværre rigtigt, at det ikke blev uddelt sammen med indkaldelsen. Det blev efterfølgende runddelt i lørdags, altså i rimelig tid før generalforsamlingen. Dirigenten stillede det herefter til høring blandt generalforsamlingens deltagere, hvorvidt generalforsamlingen skulle opløses eller fortsætte. Det blev med overvejende flertal besluttet at fortsætte generalforsamlingen. 1. Bestyrelsens beretning om det forløbne år: Peter, nr. 16: Bestyrelsens beretning er ligeledes omdelt sammen med indkaldelsen, så jeg vil ikke gå den igennem punkt for punkt, men blot indledningsvis beklage de fejl, der opstod i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen. Derudover kan jeg nævne, at det var været et hektisk år med masser af arbejde for bestyrelsen, bl.a. retssag med Hyrdeengen, som har taget meget tid og mange kræfter. Samtidig har det også været et år med mange temaer, der har krævet principielle beslutninger. Spørgsmål til bestyrelsens beretning: Finn, nr. 54: Jeg vil gerne høre, hvornår retssagen mod Hyrdeengen er berammet til. Peter nr. 16: Den er berammet til tirsdag den 24. februar, kl Finn, nr. 54: Vores Retshjælpsforsikring må jo tro på, at vi har en stærk sag, siden vi er blevet tildelt retshjælp. Peter, nr. 16: Det vurderes fra sag til sag, om man bliver tildelt retshjælp. Birgitte, nr. 95: I afsnittet Udstykning af grunde bagved nr står der, at vi som naboer har været inddraget. Dette vil vi gerne afvise vi er blevet præsenteret for en skitse, men har ikke været inddraget i forslaget. Peter, nr. 16: Det er jo en strid om ord. Beboerne op til det areal, der eventuelt skal udstykkes, var inviteret til et bestyrelsesmøde i november 2003, hvor ideer og køreplan for undersøgelsen blev forelagt. Desuden har vi fra bestyrelsens side informeret nr. 95 og 97 om det såkaldte bestyrelsens forslag medtaget i dag, men det er rigtigt, at I ikke har været med til at udfærdige oplægget hertil.

2 2 Per, nr. 9: Jeg har jo som repræsentant for bestyrelsen taget initiativet til at afholde møde med jer, så også der har I haft kendskab til projektet. Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt med overvejende flertal. 2. Aflæggelse af regnskab: Regnskabet blev gennemgået af kassereren. Vi kom ud af regnskabsåret med et resultat, der er lidt bedre end budgettet. Dette skyldes bl.a. at vi i årets løb har haft nogle ekstraordinære indtægter: De mislykkede projekter med henholdsvis vækstdug i nord og blomsterfrø i syd har vi efterfølgende fået godtgjort af gartneren. Derudover har vi fra amtets entreprenør modtaget ca. kr i erstatning i forbindelse med, at der ved etablering af stensætningen ved Blomsterengen skete den fejl, at vores vold blev forhøjet på indersiden, hvorved beplantningen blev beskadiget. Vedr. vedligeholdelse af fællesarealer holder vi os indenfor budgettet. Der har ikke været foretaget snerydning, og pengene herfra er blevet brugt på indersiden af volden. Vi har hensat kr til vedligeholdelse af volden, idet vi i øjeblikket har en sag kørende med vores gartner, som har debiteret os mere end aftalt. Advokatomkostninger ligger lidt højere på grund af verserende retssag. Med hensyn til legepladsen er der stadig ca. kr tilbage af de hensatte midler, som vi regner med bliver brugt i årets løb. Steen, nr. 41: Hvad er forventningen med hensyn til retssagen. Forventer vi at få hele beløbet til advokatomkostninger refunderet? Peter, nr. 16: Det er min opfattelse, at Hyrdeengen har tænkt sig at gå hele vejen med denne her sag. Der skete jo det, at Hyrdeengen ikke overholdt den indgåede aftale om at fælde træerne, og derfor er det en ny sag, der verserer nu. Jeg har svært ved at forestille mig at vi overskrider det afsatte beløb, men kan selvfølgelig ikke garantere dette. Steen, nr. 41: Vil det sige, at I sætter foden ned, når vi er ved at have opbrugt det afsatte beløb? Peter, nr. 16: Vi bakker ikke ud af sagen, men hører selvfølgelig grundejerne om deres holdning, før vi så foretager os yderligere. Worst-case-scenario er, at det ender med en fogedforretning. Vi håber tillige på, at Hyrdeengen pålægges at betale sagsomkostninger. Steen, 41: Vil de berørte grundejere stadig selv være med at betale en del af beløbet. Peter, nr. 16: Det drejer sig om kr , så dem skal vi nok finde, hvis det er. Finn, nr. 54: Uden at ville hænges op på, om det stadig er gældende, da det jo er en ny sag, der verserer, havde jeg sidste år underskrifter fra de berørte beboere om at ville stille med kr Jeg kan dog sige, at vi meget gerne vil af med træerne. Palle, nr. 93: Havde det ikke været en ide, om bestyrelsen havde udsat generalforsamlingen til efter næste tirsdag, så vi havde haft en chance for at blive informeret om udfaldet af retssagen. Peter, nr. 16: Retssagen skulle rent faktisk have fundet sted i dag, men er blevet udsat en uge. Derfor var det ikke muligt. Ivan, nr. 81: Selvfølgelig skal denne her sag fortsættes. Jeg mener ikke, Hyrdeengen skal vinde ved bare at trække tingene i langdrag. Peter, nr. 16: Når vi har valgt dette drastiske skridt at stævne Hyrdeengen, så går vi også hele vejen. Charlotte, nr. 97: Jeg vil gerne vide, hvad udgifterne til hjemmesiden dækker, det ser temmelig dyrt ud.

3 3 Anne, nr. 14: Vi har skiftet leverandør to gange i årets løb. Det er en løbende proces, hvor vi ikke var helt opmærksomme på en opsigelsesperiode. Der kommer ny, og billigere, leverandør pr. 1. marts Birgitte, nr. 95: Bestyrelsesmiddagen, hvordan kan den være overskredet med kr i forhold til budgettet, således at I har brugt kr ? Anne, nr. 14: Det skyldes, at bestyrelsen blev udvidet forrige år, så vi har været 2 flere end budgetteret. Det er et arrangement per år, hvor bestyrelsen med respektive ægtefæller deltager. Regnskabet blev herefter godkendt. 3. Rettidigt indkomne forslag: Forslag om ændring af vedtægter: Jørgen, nr. 73: Jeg kan ikke se noget bilag for dette forslag. Steen, nr. 41: Det sidder som det allersidste, men det sidder sammen med indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling. Søren, nr. 28: Det er en udvidelse af paragraffen vedrørende vores sikkerhedsbeholdning. Den nye formulering gør, at vi kan bruge af denne sikkerhedsbeholdning, såfremt det kan retfærdiggøres, at dette er sket på grund af uforudsete udgifter. Samtidig skal bestyrelsen så på førstkommende generalforsamling redegøre for, hvordan vi bringer denne buffer tilbage på kr Afstemning: Forslaget blev vedtaget. Forslag fra nr. 97 vedrørende skiltning: Charlotte, nr. 97: Det er et punkt, vi tidligere har talt om, og jeg har nu indhentet tilbud. Søren, nr. 28: Jeg vil lige nævne, at budgettet for næste år, som vi skal kigge på senere, ikke inkluderer de forslag, der er fremsat under punkt 3 i dagsordenen. Finn, nr. 54: Hvis jeg husker rigtigt, har enten kommunen eller politiet på et tidligere tidspunkt sagt nej til, at vi må sætte skilte op. Charlotte, nr. 97: Kommunen har ingen indvendinger. Tina, nr. 31: Der må ikke etableres bump på vejen og sættes skilte op med kilometerangivelse. Kim, nr. 5: Jeg synes, det er en rigtig god ide. Lad os få sat de skilte op. Søren, nr. 28: Snakker vi om 2-3 eller 8 skilte, og hvor skal de i så fald stå. Ivan, nr. 81: Vores budget er vel ikke så stramt, at vi ikke kan bevilge skiltene. Jeg mener helt klart også, de skal sættes op. Charlotte, nr. 97: Jeg vil gerne stå for det videre arbejde. Er der et rammebeløb? Søren, nr. 28: Hvem er det, der skal påvirkes, er det os selv eller vores gæster. Såfremt det er os selv bør vi kende området så godt, at vi ikke kører for stærkt. Derudover vil skiltene relativt hurtigt blive en del af normalbilledet. Og er det for vores gæster så tror jeg ikke på den præventive effekt. Charlotte, nr. 97: Det har været til diskussion alle årene. Nu mener jeg, vi bør prøve noget andet. Prisen pr. skilt med rørstander er ca inklusiv moms. Thomas, nr. 59: Jeg vil foreslå at der afsættes et rammebeløb på kr

4 4 Der blev herefter vedtaget at bestyrelsen skulle afsætte et rammebeløb på kr til indkøb af skilte. Charlotte, 97 meldte sig til et udvalg under bestyrelsen der iværksætter opsætningen. Første opgave bliver at fremkomme med forslag til placering af skiltene til førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsens forslag til vedligeholdelse af volden: Peter, nr. 16: Som Anne tidligere nævnte, slog projektet med vækstdug desværre fejl. Vi har indhentet tilbud fra andre gartnere, men desværre er volden jo ikke det mest fremkommelige og nemme sted at arbejde, så de har alle lydt på over kr Søren, nr. 28: Bestyrelsen har, som det fremgår af forslaget, inddelt dette i 3 forslag. Bestyrelsen er af den opfattelse, at den bedste løsning er forslaget om 4 arbejdsweekender med et rammebeløb på kr til fordeling mellem de beboere, der deltager. Bo, nr. 47: Andre steder ved lignende støjvolde er der plantet græs, hvorfor gør vi ikke bare det samme? Søren, nr. 28: Det blev stemt ned på sidste års generalforsamling. Med hensyn til vækstdug er vi efterfølgende blevet klogere: Ved udvidelse af motorvejen i Vallensbæk i syd er støjvolden ligeledes blevet forhøjet, og ved den efterfølgende tilplantning er anvendt en vækstdug. Nu flere måneder efter ser denne fortsat intakt ud. Der er dog anvendt en anden slags dug - mere tekstilagtig - end den vi forsøgte os med. Finn, nr. 54: I stedet for en gulerod til dem, som deltager, hvad så med pisk til dem, som ikke møder op? Søren, nr. 28: Det er jo en svær vurdering hvornår har man en plausibel grund til ikke at møde op - fødselsdag eller lægeerklæring? Peter, nr. 16: Det er bedre, at de folk, som rent faktisk gør en indsats, får en erkendtlighed. Thomas, nr. 95: Ifølge vedtægterne skal vi alle sammen betale det samme i kontingent, så det vil kræve en vedtægtsændring. Søren, nr. 28: Vi betaler alle det samme i første omgang, men nogen får så efterfølgende en refusion. Bo, nr. 47: Jeg mener ikke, du kan få refusion uden at blive skattepligtig heraf. Desuden mener jeg at vi skal så græs. Så sparer vi penge på vedligeholdelsen og er meget lettere. Michael, nr. 27: Meningen er, at volden skal lukkes helt af, så folk ikke kan løbe den vej over. Jens, nr. 3: Græs er jo ingen hindring med hensyn til ukrudt. Bunddække skygger for lyset, så ukrudt ikke kan komme op. Det er en mere langsigtet løsning. Thomas, nr. 59: Det varer jo mange år, før vi når til sydsiden af volden. Line, nr. 61. Behøver vi at få refusion for at deltage i arbejdet på volden. Personligt føler jeg ikke behov for dette, da vi jo i princippet alle er fælles om volden. Peter, nr. 16: Det er jeg enig i, men deltagerantallet på de allerede afviklede fælles arbejdsweekender har været meget svingende. Vi må erkende, at det er en stor opgave, og dette her er tænkt som en gulerod for at få flere til at møde op. Line, nr. 61: Mange kan jo have lovlige grunde til ikke at kunne deltage. Per, nr. 9: Jeg var med i voldudvalget, og på et tidspunkt var vi rundt at stemme dørklokker for at få folk til at møde op. Mange sagde, at de gerne ville betale sig fra det. Jens, nr. 4. Hvis man er interesseret i at deltage, er det for lystens skyld og ikke for pengenes. Folk skal bare inviteres igen og igen, så skal de nok dukke op.

5 5 Afstemning: Forslag A: For: 76 Forslag B og C blev herefter trukket tilbage. Michael, nr. 8: Jeg vil bare gerne vide, om alle, der har stemt for i dag har tænkt sig at møde op. Dette var der klar tilkendegivelse af fra generalforsamlingens side. Forslag fra nr. 81 om udstykning af arealet bag nr : Birgitte, nr. 95: Forslaget blev først runddelt i lørdags, så jeg mener ikke, det er rettidigt indkommet. Peter, nr. 16: Som jeg har nævnt en gang tidligere, har vi modtaget forslaget for meget længe siden, men desværre lå det hos et af bestyrelsesmedlemmerne, som var på ferie, da vi skulle mangfoldiggøre/omdele indkaldelsen til i aften. Jeg mener derfor at det er unfair, såfremt vi ikke behandler forslaget her i aften. Thomas, nr. 59: Jeg foreslår, at vi tager en afstemning om dette. Jørgen, nr. 73: Jeg mener bestemt, at forslaget kan betragtes som rettidigt indkommet. Søren, nr. 28: Som tidligere nævnt, kan forslaget stilles, som det er blevet gjort, og så efterfølgende motiveres/uddybes af forslagsstiller. Charlotte, nr. 97: Det blev vi ikke oplyst om med hensyn til vores forslag. Palle, nr. 93: Jeg mener ikke, vi kan stemme om forslaget. Søren, nr. 28: Her i vedtægterne, 14, stk. 5, står helt klart, at forslag blot skal være sat på dagsordenen ikke i hvilken detaljeringsgrad.. Generalforsamlingen besluttede herefter, at forslaget var rettidigt indkommet og kunne behandles på lige fod med andre forslag. Ivan, nr. 81: Det er mig, der har fået ideen om at udstykke arealet. Det vil spare omkostninger til både reetablering og vedligeholdelse. Jeg talte så efterfølgende med kommunen og fandt ud af, at Lind & Risør stadig havde skødet på området. Dette er efterfølgende bragt i orden. Min ide er at bygge en grund på under kvadratmeter og så leje resten af jorden af grundejerforeningen. Naboerne skulle selvfølgelig høres. Jeg har selv talt med især Palle over sommeren, så jeg forstår ikke, at I siger, I ikke er blevet hørt, det mener jeg ikke, passer helt. Mit primære mål er at bibeholde så meget som muligt af området, som det er dvs. ikke fælde alt for mange træer. Huset vil komme til at ligge langt tilbage, så det vil ikke genere de fire parceller foran. På det resterende område skulle så etableres en asfalteret boldbane med træbander og trådhegn over. Om vinteren kunne denne så bruges til skøjtebane. Thomas, nr. 95: Hvad tilfører dette af midler? Ivan, nr. 81: Jeg vil da gerne afsløre, at jeg har givet et råt bud på kr eksklusiv byggemodning. Søren, nr. 28: Grunden til at bestyrelsen har fremsat et lignende forslag er, at kommunen har givet os et vink med en vognstang om, at det ville være klogt at komme med et forslag om flere udstykninger på så stort et areal. Dennis, 30: Ville Ivan leje det resterende af grundejerforeningen? Ivan, nr. 81: Jeg har sagt, at jeg er villig til at skrive et officielt papir på, at jeg har brugsret over området mod at vedligeholde det. I øvrigt mener jeg, det er fjollet at have så stort et område liggende, hvis det kan tilføre midler til grundejerforeningen. Charlotte, nr. 97: Hvorfor er der så ikke allerede bygget huse der fra starten?

6 6 Sanne, nr. 77: Fordi dette stykke jord på daværende tidspunkt var amtets, og Lind & Risør kunne således ikke råde over det. Ellers er jeg ikke tvivl om, at området allerede havde været bebygget. Charlotte, nr. 97: Er I sikker på, det er den samme, I har talt med hos kommunen. Nogen siger åbenbart ja til 1 parcel, mens andre mener, der skal være 2-3? Søren, nr. 28: Situationen er, at kommunen i løbet af efteråret har ændret forretningsgang, hvilket har medført ikkeplanlagt forlængelse af forløbet. Line, nr. 61: Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvorfor nr. 93, 95 og 97 er så meget imod at området udstykkes? Charlotte, nr. 97: Skal vi ikke alle fremsætte vores forslag, før der er afstemning? Thomas, nr. 59: Jo, det mener jeg helt sikkert. Forslag fra bestyrelsen om udstykning af arealet bag nr : Peter, nr. 16: Det er Ib fra bestyrelsen, der har udarbejdet forslaget. Desværre kunne Ib ikke være til stede i aften, så jeg har lovet at fremlægge forslaget. Vi modtog Ivans forslag i maj/juni og mente, det var interessant ud fra flere forskellige betragtninger. Ved henvendelse til kommunen fik vi en anden besked end Ivan, nemlig at det ville være klogt at lave en udstykning med flere huse, så derfor vores forslag. Vores forslag er udformet som det er, idet der ved Ivans forslag var lidt problemer med hensyn til adgangsvejen til grundene. Det gør, at den bagerste grund bliver lidt større og har form som en trekant. Søren, nr. 28: Et af kravene til et forslag, der ønskes behandlet, er at en plan for tilslutning til vand, kloak m.v. Spørgsmål: Jørgen, nr. 73: Hvorfor holder man den bid ud mod cykelstien fri? Jeg mener også, at arealet tættere på rundkørslen bør inddrages. Søren, nr. 28. Vi har taget direkte udgangspunkt i Ivans forslag. Birgitte, nr. 95: Hvad er det egentlig, der får jer til at tro, I får lov at udstykke området? Søren, nr. 28: Vi tog Ivans ord for gode varer og gik i gang med at undersøge, hvad der kræves af os hos diverse myndighederne for at afprøve forslagets muligheder. Lars, nr. 43: Har I undersøgt med en ejendomsmægler, hvad vi kan få for området. Søren, nr. 28: Nej, vi ville ikke blæse tingene op for derved at gøre beboere unødigt bekymrede. Vi kontakter ikke en ejendomsmægler, før vi har tilladelser til at udstykke området. Jens, nr. 3: Hvad er der af økonomi i det for grundejerforeningen? Søren, nr. 28: Vi har som sagt ikke fået lavet beregninger på det endnu. Charlotte, nr. 97: Da vi skulle stille vores forslag fik vi at vide, at vi skulle komme med økonomiberegning osv. hvorfor skulle vi så det? Søren, nr. 28: Jeg kan høre, hvordan det er blevet tolket, men vi rådede jer blot til at forberede jer grundigt, hvis I ville stille et forslag på generalforsamlingen. Simpelthen for at give alle deltagere det bedst mulige grundlag at træffe beslutningen på. Charlotte, nr. 97: Hvad hvis kommunen i sidste ende siger nej?

7 7 Peter, nr. 16: Det er kun et forslag. Ivan, nr. 81: Jeg synes, bestyrelsens forslag med flere grunde er godt, men jeg mener, det vil være det bedste kun at udstykke to grunde deroppe i stedet for de 3. Charlotte, nr. 97: Syvhøjvænge og Hyrdeengen har i sin tid søgt om at få lov at udstykke og fået nej. Hvad får jer til at tro, vi kan få lov? Søren, nr. 28: Vi har ikke fået at vide, det ikke kan lade sig gøre, men at kommunen vil afgøre på baggrund af et forslag fremsendt fra os. Forslag fra nr. 91, 93, 95 og 97 om udnyttelse af fællesareal (arealet beliggende ud for 91-97): Charlotte, nr. 97: Forslaget er stillet af os, der bor op til arealet. Vi har tidligere hørt om fodboldbane osv. Vi har valgt at sige, at området skal være pænt. Vores plan er at flytte fodboldmålene derom. Vi er utrolig kede af, at det rekreative område nedlægges. Birgitte, nr. 95: Som det er nu, er området ikke vedligeholdt. Palle, nr. 93: Fordelen ved vores forslag er, at vi undgår at nedlægge fodboldbanen, således at børnene stadig har et sted at spille bold vi kan jo trods alt ikke byde dem, at de skal spille fodbold ude på vejen, hvor vi i forvejen har hørt, at folk kører for stærkt. Desuden mener jeg, det er en falliterklæring, at vi sælger vores grønne områder. Steen, nr. 41: I forvejen kan vi ikke betale så meget til vedligeholdelse af volden, som vi gerne vil! Forslaget fra både Ivan og bestyrelsen giver penge til grundejerforeningen, hvilket giver os mange muligheder. Bo, nr. 47: Er problemet for jer i nr ikke bare, at I har et område bag ved jer, som I gerne vil bevare som ubeboet? Charlotte, nr. 97: Det skal være pænt og vedligeholdt. Finn, nr. 54: Hvorfor har Lind og Risør ejet det ind til i sommer? Søren, nr. 28: Kort fortalt. I forbindelse med ekspropriationssagen måtte G/F acceptere at overtage fællesarealerne, herunder volden, som de var for overhovedet at få adgang til at varetage egne interesser i sagen. Altså tilhørte området Lind & Risør i godt et år efter planlagt overtagelse. Inden den formelle overdragelse af fællesarealerne fandt sted ved Brøndby Ret, foretog G/F mageskifte med Københavns Amt. Derfor kom Lind & Risør til at stå som ejere af den nu aktuelle matrikel. Dennis, nr. 30: Udgiften på kr er en engangsudgift. Herefter vil det ikke koste meget at få slået græsset. Palle, nr. 93: Den gartner, vi har fået til at hjælpe med at udarbejde vores forslag er i øvrigt interesseret i at overtage vedligeholdelsen af vores arealer. Vi har fortalt ham, hvad vi pt. betaler, og det mener han, er alt for dyrt. Med hensyn til bestyrelsens forslag er den store, trekantede grund nok ikke den, der ryger først. Kommunen ejer nemlig området ned mod Albertslund som også skal udstykkes, hvilket i første omgang gør dette stykke mindre attraktivt. Peter, nr. 16: Vi skal stadig huske, at det kun er et forslag. I øvrigt er omtalte udstykning så vidt vides også tiltænkt opførelse af andels- og lejeboliger primært. Charlotte, nr. 97: Jeg vil gerne have en tidsplan, hvad gør vi med hensyn til vedligeholdelse, indtil området er blevet udstykket, hvis det er det vi stemmer for? I øvrigt er der noget, I har overset med hensyn til skødet. Der er nemlig en påtegning fra 1. april 2001 om, at området skal anvendes til grønt område og udelukkende til dette. Søren, nr. 28: Denne påtegning indgår forventeligt i det videre arbejde, såfremt forslaget bliver vedtaget. Herefter holdt generalforsamlingen en kort pause, således at deltagerne indbyrdes havde mulighed for at diskutere de tre forslag. Dennis, nr. 30: Inden vi stemmer, vil jeg gerne høre, hvad der sker, hvis ingen af forslagene vedtages.

8 8 Peter, nr. 16: Det fortsætter som en del af vedligeholdelsen af fællesarealer. Afstemning om forslag 3.4 og 3.5 op imod forslag 3.6: For udstykning: 87 Imod udstykning: 13 Generalforsamlingen har således vedtaget, at bestyrelsen skal gå videre med planerne om udstykning. Charlotte, nr. 97: Jeg mener, der må stemmes om de to forslag. Lars, nr. 43: Det mener jeg, grundlaget er alt for løst til. Steen, nr. 41: Jeg mener, det er en dårlig ide at flette boldbanen sammen med udstykningen. Thomas, nr. 59: Jeg mener, vi må tage stilling til, hvilket af de to forslag, der skal arbejdes videre med. Søren, nr. 28: Kommunen har mere eller mindre kendskab til både Ivans og bestyrelsens forslag, så derfor skal næste henvendelse være den endelige udgave, som er meget grundigt gennemarbejdet. Palle, nr. 93: Kommunen skal ha en projektbeskrivelse. Jens, nr. 4: Vi stemmer vel om, at bestyrelsen har mandat til at gøre det optimale. Morten, nr. 77: Hvad sker der, hvis man når frem til en konklusion om, at den store trekantede grund ikke kan sælges? Peter, nr. 16: I første omgang er det vigtigt, at vi bliver enige om typen af udstykning. Skal der modificeres i forslagene tager vi den derfra. Birgitte, nr. 95: Vi skal vel også tage stilling til, om det skal være et Lind & Risør hus eller folk må bygge træhuse osv. deroppe? Sanne, nr. 77: Der skal selvfølgelig bygges, så det ligner alle de andre i stil osv. Afstemning: Forslag fra nr. 81: For: 27 Forslag fra bestyrelsen: For: 64 Bestyrelsens forslag om udstykning vedtaget Fra bestyrelsens side blev det tilkendegivet, at det værste ukrudt vil blive holdt væk fra området på lige fod med de øvrige fællesarealer indtil andet er besluttet. 4. Budget: Budgettet blev fremlagt af kassereren. Budgettet skal justeres en lille smule, idet omkostningerne for 2005 ikke passer helt, hvilket vil sige, at budgettet bliver lidt lavere. Charlotte, nr. 97: Hvad med legepladsen?

9 9 Søren, nr. 28: Der udestår isætning af net i målene plus indhegning, som er planlagt udført medio Palle, nr. 93: Er det ikke formålsløst at bruge penge på noget, der alligevel skal rives ned, når området udstykkes? Peter, nr. 16: Hvis vi får lov at udstykke, bruger vi selvfølgelig ikke penge på det. Line, nr. 61: Jeg kan se, at hjemmesiden ikke er blevet billigere? Anne, nr. 14: Den koster kr om året fra nu af det er en trykfejl, der har indsneget sig i budgettet. I øvrigt kan jeg sige, at grunden til budgettet for 2005 er med, er, at vi skal oplyse kommende års kontingent til kommunen i oktober måned året inden. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet reduceres fra kr til kr Bo, nr. 47: Skulle der ikke sættes kr af hvert år til vedligeholdelse af arealer? Anne, nr. 14: Foreløbig var der sat 3 x af, nemlig i 2002, 2003 og Disse beløb er til etablering af volden ikke vedligeholdelse. Resterende beløb er beregnet til etablering af sydvolden, hvor vi håber, at få en vækstdug til at fungere. Palle, nr. 10: Hvad er argumentet for at nedsætte kontingentet? Søren, nr. 28: På forrige års generalforsamling gav mange udtryk for at kontingentet var for højt. Vi blev bedt om at lave en plan for nedbringelse af egenkapital, og det er den, vi er ved at følge nu. Jan, nr. 23: Jeg mener, vi skal holde budgettet på det samme og så bruge pengene på at vedligeholde udstykningsarealet indtil videre. Gitte, nr. 93: Har I indhentet tilbud fra andre på vedligeholdelse af fællesarealerne? Søren, nr. 28: Ja, men man kunne få indtryk af at gartnerne efterhånden kender os, så det er efterhånden svært at få dem til at afgive tilbud, uden at det udmønter sig i noget konkret i form af arbejde. Palle, nr. 93: Hvor længe er der tilbage af kontrakten med den nuværende gartner? Søren, nr. 28: Jeg mener, det er ca. 1½ år. Thomas, nr. 59: Vi stemmer om, om budgettet skal vedtages med kontingent som det er nu eller med bestyrelsens forslag om reduktion. Afstemning: Bestyrelsens forslag på kr : For: 12 Kontingent på kr : For: ca. 70 Kontingent på kr for 2005 blev vedtaget. Afstemning om budget: For: 65 Imod: 20 Budgettet vedtaget Palle, nr. 93: Jeg vil gerne ha noteret til referat, at jeg er af den overbevisning, at vi har vedtaget et ulovligt budget.

10 10 (Referent: Revideret budget er vedhæftet dette referat) 5. Valg af bestyrelse: På valg er Formanden: Peter, nr. 16: Suppleanter: Per, nr. 9: Annette, nr. 3: Villig til genvalg Villig til genvalg Villig til genvalg Anne, nr. 14, har ønsket at træde ud af bestyrelsen snarest muligt. Hun fortsætter som kasserer indtil afløser er fundet. Annette, nr. 3, træder ind som bestyrelsesmedlem i stedet for. Valg af formand: Birgitte, nr. 95: Jeg vil gerne stille op som formand. Min motivation er, at jeg synes udstykningen er en spændende opgave, og den vil jeg gerne følge meget nøje. Afstemning: Birgitte, nr. 95: 14 Peter, nr. 16: Resten af generalforsamlingens stemmer Peter, nr. 16, blev herefter genvalgt til formand. Valg af suppleanter: Per, nr. 9, og Palle, nr. 93, blev valgt uden modkandidater. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant: Poul, nr. 12, blev genvalgt som revisor. 8. Eventuelt: Henrik, nr. 6: Kan bestyrelsen ikke fremover holde en generalforsamling på det, I sender ud, så der ikke sker de små fejl, der er sket i forbindelse med generalforsamlingen i år. Peter, nr. 16: Den tager vi til os. Bestyrelsen har gjort meget for at højne informationsniveauet, men der må ikke være graverende fejl. Søren, nr. 28: Ved fastsættelse af dette års dato så tidligt efter 1. februar har vi følt os meget pressede. Der har således været meget lidt tid at løbe på fra forslagene indkommer rettidigt 1. februar til vi skal indkalde til generalforsamling 14 dage før og til denne rent faktisk skal afholdes. Hertil kommer, at der i år er usædvanlig mange forslag med tilhørende bilag som skulle behandles og mangfoldiggøres. Bestyrelsen valgte fastholde denne dato for at tilgodese, at kasserer og formand kunne være til stede under generalforsamling. Det har selvfølgelig givet anledning til efterrationalisering, således at muligheden for, at en lignende situation kan forekomme fremover minimeres. Birgitte, nr. 95: Kan referatet ikke lægges på hjemmesiden? Søren, nr. 28: Det gør de nu. Grunden til, at de ikke har ligget der tidligere, mener jeg, er. at dette indeholdt følsomme oplysninger i forhold til en verserende sag med amtet. Efter sagens afslutning er det så ikke blevet lagt ud.

11 11 Palle, nr. 93: Der er vist noget lovgivning omkring, at du ikke må lægge folks navn og adresse ud på nettet uden samtykke. Thomas, nr. 59: Det kan klares med et brugernavn og password. Merethe, nr. 34: Hvornår kommer de planter, der mangler på volden? Peter, nr. 16: Hvis dette ikke allerede er sket, tager vi fat i det. Charlotte, nr. 97: Går bestyrelsen eller jeg videre med arbejdet omkring skiltning? Søren, nr. 28: Det må du gerne. Thomas, nr. 59: Skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes? Søren, nr. 28: Nej, det er der ingen grund til. Det er kun formalia, da vedtægtsændringen blev vedtaget på denne generalforsamling. Søren, nr. 28: I øvrigt vil jeg minde om, at datoerne for de vedtagne arbejdsweekender er: april, juni, august og september Jan, nr. 23: Bliver der sommerfest i år? Sanne, nr. 77: Ja, tredje lørdag i august. Sanne, nr. 77: Jeg vil gerne henstille til, at folk ikke bruger vores indkørsel og have som gennemgang til Syvhøjvænge dette har vi observeret flere gange. Peter, nr. 16: Jeg vil gerne slutte med at takke Anne for din store indsats i bestyrelsen. Generalforsamlingen hævet. Vallensbæk, den Dirigent: Vallensbæk, den Formand: Thomas Kruse Peter Storm Laursen

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere