Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004."

Transkript

1 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar Palle, nr. 93: Jeg vil gerne gøre indsigelse. Jeg mener ikke, generalforsamlingen er lovlig, idet der med indkaldelsen manglede både et af de indkomne forslag samt budgettet. Peter, nr. 16: Desværre var det sådan, at da vi skulle runddele indkaldelsen, lå detaljerne omkring nævnte forslag hos et af bestyrelsesmedlemmerne, som på daværende tidspunkt var på ferie. Bestyrelsen har dog kendt til dette forslag siden i sommer, så derfor valgte vi at runddele indkaldelsen med forslaget behørigt noteret under Rettidigt indkomne forslag og vedlægge en notits fra bestyrelsen om, at forslaget ville blive omdelt efterfølgende. Søren, nr. 28: Der står intet i vedtægterne om, at et forslag skal være uddybet, når det rundsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, udelukkende at det skal være bestyrelsen rettidigt i hænde jf. 14 stk. 4.. Peter, nr. 16: Med hensyn til budgettet er det desværre rigtigt, at det ikke blev uddelt sammen med indkaldelsen. Det blev efterfølgende runddelt i lørdags, altså i rimelig tid før generalforsamlingen. Dirigenten stillede det herefter til høring blandt generalforsamlingens deltagere, hvorvidt generalforsamlingen skulle opløses eller fortsætte. Det blev med overvejende flertal besluttet at fortsætte generalforsamlingen. 1. Bestyrelsens beretning om det forløbne år: Peter, nr. 16: Bestyrelsens beretning er ligeledes omdelt sammen med indkaldelsen, så jeg vil ikke gå den igennem punkt for punkt, men blot indledningsvis beklage de fejl, der opstod i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen. Derudover kan jeg nævne, at det var været et hektisk år med masser af arbejde for bestyrelsen, bl.a. retssag med Hyrdeengen, som har taget meget tid og mange kræfter. Samtidig har det også været et år med mange temaer, der har krævet principielle beslutninger. Spørgsmål til bestyrelsens beretning: Finn, nr. 54: Jeg vil gerne høre, hvornår retssagen mod Hyrdeengen er berammet til. Peter nr. 16: Den er berammet til tirsdag den 24. februar, kl Finn, nr. 54: Vores Retshjælpsforsikring må jo tro på, at vi har en stærk sag, siden vi er blevet tildelt retshjælp. Peter, nr. 16: Det vurderes fra sag til sag, om man bliver tildelt retshjælp. Birgitte, nr. 95: I afsnittet Udstykning af grunde bagved nr står der, at vi som naboer har været inddraget. Dette vil vi gerne afvise vi er blevet præsenteret for en skitse, men har ikke været inddraget i forslaget. Peter, nr. 16: Det er jo en strid om ord. Beboerne op til det areal, der eventuelt skal udstykkes, var inviteret til et bestyrelsesmøde i november 2003, hvor ideer og køreplan for undersøgelsen blev forelagt. Desuden har vi fra bestyrelsens side informeret nr. 95 og 97 om det såkaldte bestyrelsens forslag medtaget i dag, men det er rigtigt, at I ikke har været med til at udfærdige oplægget hertil.

2 2 Per, nr. 9: Jeg har jo som repræsentant for bestyrelsen taget initiativet til at afholde møde med jer, så også der har I haft kendskab til projektet. Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt med overvejende flertal. 2. Aflæggelse af regnskab: Regnskabet blev gennemgået af kassereren. Vi kom ud af regnskabsåret med et resultat, der er lidt bedre end budgettet. Dette skyldes bl.a. at vi i årets løb har haft nogle ekstraordinære indtægter: De mislykkede projekter med henholdsvis vækstdug i nord og blomsterfrø i syd har vi efterfølgende fået godtgjort af gartneren. Derudover har vi fra amtets entreprenør modtaget ca. kr i erstatning i forbindelse med, at der ved etablering af stensætningen ved Blomsterengen skete den fejl, at vores vold blev forhøjet på indersiden, hvorved beplantningen blev beskadiget. Vedr. vedligeholdelse af fællesarealer holder vi os indenfor budgettet. Der har ikke været foretaget snerydning, og pengene herfra er blevet brugt på indersiden af volden. Vi har hensat kr til vedligeholdelse af volden, idet vi i øjeblikket har en sag kørende med vores gartner, som har debiteret os mere end aftalt. Advokatomkostninger ligger lidt højere på grund af verserende retssag. Med hensyn til legepladsen er der stadig ca. kr tilbage af de hensatte midler, som vi regner med bliver brugt i årets løb. Steen, nr. 41: Hvad er forventningen med hensyn til retssagen. Forventer vi at få hele beløbet til advokatomkostninger refunderet? Peter, nr. 16: Det er min opfattelse, at Hyrdeengen har tænkt sig at gå hele vejen med denne her sag. Der skete jo det, at Hyrdeengen ikke overholdt den indgåede aftale om at fælde træerne, og derfor er det en ny sag, der verserer nu. Jeg har svært ved at forestille mig at vi overskrider det afsatte beløb, men kan selvfølgelig ikke garantere dette. Steen, nr. 41: Vil det sige, at I sætter foden ned, når vi er ved at have opbrugt det afsatte beløb? Peter, nr. 16: Vi bakker ikke ud af sagen, men hører selvfølgelig grundejerne om deres holdning, før vi så foretager os yderligere. Worst-case-scenario er, at det ender med en fogedforretning. Vi håber tillige på, at Hyrdeengen pålægges at betale sagsomkostninger. Steen, 41: Vil de berørte grundejere stadig selv være med at betale en del af beløbet. Peter, nr. 16: Det drejer sig om kr , så dem skal vi nok finde, hvis det er. Finn, nr. 54: Uden at ville hænges op på, om det stadig er gældende, da det jo er en ny sag, der verserer, havde jeg sidste år underskrifter fra de berørte beboere om at ville stille med kr Jeg kan dog sige, at vi meget gerne vil af med træerne. Palle, nr. 93: Havde det ikke været en ide, om bestyrelsen havde udsat generalforsamlingen til efter næste tirsdag, så vi havde haft en chance for at blive informeret om udfaldet af retssagen. Peter, nr. 16: Retssagen skulle rent faktisk have fundet sted i dag, men er blevet udsat en uge. Derfor var det ikke muligt. Ivan, nr. 81: Selvfølgelig skal denne her sag fortsættes. Jeg mener ikke, Hyrdeengen skal vinde ved bare at trække tingene i langdrag. Peter, nr. 16: Når vi har valgt dette drastiske skridt at stævne Hyrdeengen, så går vi også hele vejen. Charlotte, nr. 97: Jeg vil gerne vide, hvad udgifterne til hjemmesiden dækker, det ser temmelig dyrt ud.

3 3 Anne, nr. 14: Vi har skiftet leverandør to gange i årets løb. Det er en løbende proces, hvor vi ikke var helt opmærksomme på en opsigelsesperiode. Der kommer ny, og billigere, leverandør pr. 1. marts Birgitte, nr. 95: Bestyrelsesmiddagen, hvordan kan den være overskredet med kr i forhold til budgettet, således at I har brugt kr ? Anne, nr. 14: Det skyldes, at bestyrelsen blev udvidet forrige år, så vi har været 2 flere end budgetteret. Det er et arrangement per år, hvor bestyrelsen med respektive ægtefæller deltager. Regnskabet blev herefter godkendt. 3. Rettidigt indkomne forslag: Forslag om ændring af vedtægter: Jørgen, nr. 73: Jeg kan ikke se noget bilag for dette forslag. Steen, nr. 41: Det sidder som det allersidste, men det sidder sammen med indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling. Søren, nr. 28: Det er en udvidelse af paragraffen vedrørende vores sikkerhedsbeholdning. Den nye formulering gør, at vi kan bruge af denne sikkerhedsbeholdning, såfremt det kan retfærdiggøres, at dette er sket på grund af uforudsete udgifter. Samtidig skal bestyrelsen så på førstkommende generalforsamling redegøre for, hvordan vi bringer denne buffer tilbage på kr Afstemning: Forslaget blev vedtaget. Forslag fra nr. 97 vedrørende skiltning: Charlotte, nr. 97: Det er et punkt, vi tidligere har talt om, og jeg har nu indhentet tilbud. Søren, nr. 28: Jeg vil lige nævne, at budgettet for næste år, som vi skal kigge på senere, ikke inkluderer de forslag, der er fremsat under punkt 3 i dagsordenen. Finn, nr. 54: Hvis jeg husker rigtigt, har enten kommunen eller politiet på et tidligere tidspunkt sagt nej til, at vi må sætte skilte op. Charlotte, nr. 97: Kommunen har ingen indvendinger. Tina, nr. 31: Der må ikke etableres bump på vejen og sættes skilte op med kilometerangivelse. Kim, nr. 5: Jeg synes, det er en rigtig god ide. Lad os få sat de skilte op. Søren, nr. 28: Snakker vi om 2-3 eller 8 skilte, og hvor skal de i så fald stå. Ivan, nr. 81: Vores budget er vel ikke så stramt, at vi ikke kan bevilge skiltene. Jeg mener helt klart også, de skal sættes op. Charlotte, nr. 97: Jeg vil gerne stå for det videre arbejde. Er der et rammebeløb? Søren, nr. 28: Hvem er det, der skal påvirkes, er det os selv eller vores gæster. Såfremt det er os selv bør vi kende området så godt, at vi ikke kører for stærkt. Derudover vil skiltene relativt hurtigt blive en del af normalbilledet. Og er det for vores gæster så tror jeg ikke på den præventive effekt. Charlotte, nr. 97: Det har været til diskussion alle årene. Nu mener jeg, vi bør prøve noget andet. Prisen pr. skilt med rørstander er ca inklusiv moms. Thomas, nr. 59: Jeg vil foreslå at der afsættes et rammebeløb på kr

4 4 Der blev herefter vedtaget at bestyrelsen skulle afsætte et rammebeløb på kr til indkøb af skilte. Charlotte, 97 meldte sig til et udvalg under bestyrelsen der iværksætter opsætningen. Første opgave bliver at fremkomme med forslag til placering af skiltene til førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsens forslag til vedligeholdelse af volden: Peter, nr. 16: Som Anne tidligere nævnte, slog projektet med vækstdug desværre fejl. Vi har indhentet tilbud fra andre gartnere, men desværre er volden jo ikke det mest fremkommelige og nemme sted at arbejde, så de har alle lydt på over kr Søren, nr. 28: Bestyrelsen har, som det fremgår af forslaget, inddelt dette i 3 forslag. Bestyrelsen er af den opfattelse, at den bedste løsning er forslaget om 4 arbejdsweekender med et rammebeløb på kr til fordeling mellem de beboere, der deltager. Bo, nr. 47: Andre steder ved lignende støjvolde er der plantet græs, hvorfor gør vi ikke bare det samme? Søren, nr. 28: Det blev stemt ned på sidste års generalforsamling. Med hensyn til vækstdug er vi efterfølgende blevet klogere: Ved udvidelse af motorvejen i Vallensbæk i syd er støjvolden ligeledes blevet forhøjet, og ved den efterfølgende tilplantning er anvendt en vækstdug. Nu flere måneder efter ser denne fortsat intakt ud. Der er dog anvendt en anden slags dug - mere tekstilagtig - end den vi forsøgte os med. Finn, nr. 54: I stedet for en gulerod til dem, som deltager, hvad så med pisk til dem, som ikke møder op? Søren, nr. 28: Det er jo en svær vurdering hvornår har man en plausibel grund til ikke at møde op - fødselsdag eller lægeerklæring? Peter, nr. 16: Det er bedre, at de folk, som rent faktisk gør en indsats, får en erkendtlighed. Thomas, nr. 95: Ifølge vedtægterne skal vi alle sammen betale det samme i kontingent, så det vil kræve en vedtægtsændring. Søren, nr. 28: Vi betaler alle det samme i første omgang, men nogen får så efterfølgende en refusion. Bo, nr. 47: Jeg mener ikke, du kan få refusion uden at blive skattepligtig heraf. Desuden mener jeg at vi skal så græs. Så sparer vi penge på vedligeholdelsen og er meget lettere. Michael, nr. 27: Meningen er, at volden skal lukkes helt af, så folk ikke kan løbe den vej over. Jens, nr. 3: Græs er jo ingen hindring med hensyn til ukrudt. Bunddække skygger for lyset, så ukrudt ikke kan komme op. Det er en mere langsigtet løsning. Thomas, nr. 59: Det varer jo mange år, før vi når til sydsiden af volden. Line, nr. 61. Behøver vi at få refusion for at deltage i arbejdet på volden. Personligt føler jeg ikke behov for dette, da vi jo i princippet alle er fælles om volden. Peter, nr. 16: Det er jeg enig i, men deltagerantallet på de allerede afviklede fælles arbejdsweekender har været meget svingende. Vi må erkende, at det er en stor opgave, og dette her er tænkt som en gulerod for at få flere til at møde op. Line, nr. 61: Mange kan jo have lovlige grunde til ikke at kunne deltage. Per, nr. 9: Jeg var med i voldudvalget, og på et tidspunkt var vi rundt at stemme dørklokker for at få folk til at møde op. Mange sagde, at de gerne ville betale sig fra det. Jens, nr. 4. Hvis man er interesseret i at deltage, er det for lystens skyld og ikke for pengenes. Folk skal bare inviteres igen og igen, så skal de nok dukke op.

5 5 Afstemning: Forslag A: For: 76 Forslag B og C blev herefter trukket tilbage. Michael, nr. 8: Jeg vil bare gerne vide, om alle, der har stemt for i dag har tænkt sig at møde op. Dette var der klar tilkendegivelse af fra generalforsamlingens side. Forslag fra nr. 81 om udstykning af arealet bag nr : Birgitte, nr. 95: Forslaget blev først runddelt i lørdags, så jeg mener ikke, det er rettidigt indkommet. Peter, nr. 16: Som jeg har nævnt en gang tidligere, har vi modtaget forslaget for meget længe siden, men desværre lå det hos et af bestyrelsesmedlemmerne, som var på ferie, da vi skulle mangfoldiggøre/omdele indkaldelsen til i aften. Jeg mener derfor at det er unfair, såfremt vi ikke behandler forslaget her i aften. Thomas, nr. 59: Jeg foreslår, at vi tager en afstemning om dette. Jørgen, nr. 73: Jeg mener bestemt, at forslaget kan betragtes som rettidigt indkommet. Søren, nr. 28: Som tidligere nævnt, kan forslaget stilles, som det er blevet gjort, og så efterfølgende motiveres/uddybes af forslagsstiller. Charlotte, nr. 97: Det blev vi ikke oplyst om med hensyn til vores forslag. Palle, nr. 93: Jeg mener ikke, vi kan stemme om forslaget. Søren, nr. 28: Her i vedtægterne, 14, stk. 5, står helt klart, at forslag blot skal være sat på dagsordenen ikke i hvilken detaljeringsgrad.. Generalforsamlingen besluttede herefter, at forslaget var rettidigt indkommet og kunne behandles på lige fod med andre forslag. Ivan, nr. 81: Det er mig, der har fået ideen om at udstykke arealet. Det vil spare omkostninger til både reetablering og vedligeholdelse. Jeg talte så efterfølgende med kommunen og fandt ud af, at Lind & Risør stadig havde skødet på området. Dette er efterfølgende bragt i orden. Min ide er at bygge en grund på under kvadratmeter og så leje resten af jorden af grundejerforeningen. Naboerne skulle selvfølgelig høres. Jeg har selv talt med især Palle over sommeren, så jeg forstår ikke, at I siger, I ikke er blevet hørt, det mener jeg ikke, passer helt. Mit primære mål er at bibeholde så meget som muligt af området, som det er dvs. ikke fælde alt for mange træer. Huset vil komme til at ligge langt tilbage, så det vil ikke genere de fire parceller foran. På det resterende område skulle så etableres en asfalteret boldbane med træbander og trådhegn over. Om vinteren kunne denne så bruges til skøjtebane. Thomas, nr. 95: Hvad tilfører dette af midler? Ivan, nr. 81: Jeg vil da gerne afsløre, at jeg har givet et råt bud på kr eksklusiv byggemodning. Søren, nr. 28: Grunden til at bestyrelsen har fremsat et lignende forslag er, at kommunen har givet os et vink med en vognstang om, at det ville være klogt at komme med et forslag om flere udstykninger på så stort et areal. Dennis, 30: Ville Ivan leje det resterende af grundejerforeningen? Ivan, nr. 81: Jeg har sagt, at jeg er villig til at skrive et officielt papir på, at jeg har brugsret over området mod at vedligeholde det. I øvrigt mener jeg, det er fjollet at have så stort et område liggende, hvis det kan tilføre midler til grundejerforeningen. Charlotte, nr. 97: Hvorfor er der så ikke allerede bygget huse der fra starten?

6 6 Sanne, nr. 77: Fordi dette stykke jord på daværende tidspunkt var amtets, og Lind & Risør kunne således ikke råde over det. Ellers er jeg ikke tvivl om, at området allerede havde været bebygget. Charlotte, nr. 97: Er I sikker på, det er den samme, I har talt med hos kommunen. Nogen siger åbenbart ja til 1 parcel, mens andre mener, der skal være 2-3? Søren, nr. 28: Situationen er, at kommunen i løbet af efteråret har ændret forretningsgang, hvilket har medført ikkeplanlagt forlængelse af forløbet. Line, nr. 61: Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvorfor nr. 93, 95 og 97 er så meget imod at området udstykkes? Charlotte, nr. 97: Skal vi ikke alle fremsætte vores forslag, før der er afstemning? Thomas, nr. 59: Jo, det mener jeg helt sikkert. Forslag fra bestyrelsen om udstykning af arealet bag nr : Peter, nr. 16: Det er Ib fra bestyrelsen, der har udarbejdet forslaget. Desværre kunne Ib ikke være til stede i aften, så jeg har lovet at fremlægge forslaget. Vi modtog Ivans forslag i maj/juni og mente, det var interessant ud fra flere forskellige betragtninger. Ved henvendelse til kommunen fik vi en anden besked end Ivan, nemlig at det ville være klogt at lave en udstykning med flere huse, så derfor vores forslag. Vores forslag er udformet som det er, idet der ved Ivans forslag var lidt problemer med hensyn til adgangsvejen til grundene. Det gør, at den bagerste grund bliver lidt større og har form som en trekant. Søren, nr. 28: Et af kravene til et forslag, der ønskes behandlet, er at en plan for tilslutning til vand, kloak m.v. Spørgsmål: Jørgen, nr. 73: Hvorfor holder man den bid ud mod cykelstien fri? Jeg mener også, at arealet tættere på rundkørslen bør inddrages. Søren, nr. 28. Vi har taget direkte udgangspunkt i Ivans forslag. Birgitte, nr. 95: Hvad er det egentlig, der får jer til at tro, I får lov at udstykke området? Søren, nr. 28: Vi tog Ivans ord for gode varer og gik i gang med at undersøge, hvad der kræves af os hos diverse myndighederne for at afprøve forslagets muligheder. Lars, nr. 43: Har I undersøgt med en ejendomsmægler, hvad vi kan få for området. Søren, nr. 28: Nej, vi ville ikke blæse tingene op for derved at gøre beboere unødigt bekymrede. Vi kontakter ikke en ejendomsmægler, før vi har tilladelser til at udstykke området. Jens, nr. 3: Hvad er der af økonomi i det for grundejerforeningen? Søren, nr. 28: Vi har som sagt ikke fået lavet beregninger på det endnu. Charlotte, nr. 97: Da vi skulle stille vores forslag fik vi at vide, at vi skulle komme med økonomiberegning osv. hvorfor skulle vi så det? Søren, nr. 28: Jeg kan høre, hvordan det er blevet tolket, men vi rådede jer blot til at forberede jer grundigt, hvis I ville stille et forslag på generalforsamlingen. Simpelthen for at give alle deltagere det bedst mulige grundlag at træffe beslutningen på. Charlotte, nr. 97: Hvad hvis kommunen i sidste ende siger nej?

7 7 Peter, nr. 16: Det er kun et forslag. Ivan, nr. 81: Jeg synes, bestyrelsens forslag med flere grunde er godt, men jeg mener, det vil være det bedste kun at udstykke to grunde deroppe i stedet for de 3. Charlotte, nr. 97: Syvhøjvænge og Hyrdeengen har i sin tid søgt om at få lov at udstykke og fået nej. Hvad får jer til at tro, vi kan få lov? Søren, nr. 28: Vi har ikke fået at vide, det ikke kan lade sig gøre, men at kommunen vil afgøre på baggrund af et forslag fremsendt fra os. Forslag fra nr. 91, 93, 95 og 97 om udnyttelse af fællesareal (arealet beliggende ud for 91-97): Charlotte, nr. 97: Forslaget er stillet af os, der bor op til arealet. Vi har tidligere hørt om fodboldbane osv. Vi har valgt at sige, at området skal være pænt. Vores plan er at flytte fodboldmålene derom. Vi er utrolig kede af, at det rekreative område nedlægges. Birgitte, nr. 95: Som det er nu, er området ikke vedligeholdt. Palle, nr. 93: Fordelen ved vores forslag er, at vi undgår at nedlægge fodboldbanen, således at børnene stadig har et sted at spille bold vi kan jo trods alt ikke byde dem, at de skal spille fodbold ude på vejen, hvor vi i forvejen har hørt, at folk kører for stærkt. Desuden mener jeg, det er en falliterklæring, at vi sælger vores grønne områder. Steen, nr. 41: I forvejen kan vi ikke betale så meget til vedligeholdelse af volden, som vi gerne vil! Forslaget fra både Ivan og bestyrelsen giver penge til grundejerforeningen, hvilket giver os mange muligheder. Bo, nr. 47: Er problemet for jer i nr ikke bare, at I har et område bag ved jer, som I gerne vil bevare som ubeboet? Charlotte, nr. 97: Det skal være pænt og vedligeholdt. Finn, nr. 54: Hvorfor har Lind og Risør ejet det ind til i sommer? Søren, nr. 28: Kort fortalt. I forbindelse med ekspropriationssagen måtte G/F acceptere at overtage fællesarealerne, herunder volden, som de var for overhovedet at få adgang til at varetage egne interesser i sagen. Altså tilhørte området Lind & Risør i godt et år efter planlagt overtagelse. Inden den formelle overdragelse af fællesarealerne fandt sted ved Brøndby Ret, foretog G/F mageskifte med Københavns Amt. Derfor kom Lind & Risør til at stå som ejere af den nu aktuelle matrikel. Dennis, nr. 30: Udgiften på kr er en engangsudgift. Herefter vil det ikke koste meget at få slået græsset. Palle, nr. 93: Den gartner, vi har fået til at hjælpe med at udarbejde vores forslag er i øvrigt interesseret i at overtage vedligeholdelsen af vores arealer. Vi har fortalt ham, hvad vi pt. betaler, og det mener han, er alt for dyrt. Med hensyn til bestyrelsens forslag er den store, trekantede grund nok ikke den, der ryger først. Kommunen ejer nemlig området ned mod Albertslund som også skal udstykkes, hvilket i første omgang gør dette stykke mindre attraktivt. Peter, nr. 16: Vi skal stadig huske, at det kun er et forslag. I øvrigt er omtalte udstykning så vidt vides også tiltænkt opførelse af andels- og lejeboliger primært. Charlotte, nr. 97: Jeg vil gerne have en tidsplan, hvad gør vi med hensyn til vedligeholdelse, indtil området er blevet udstykket, hvis det er det vi stemmer for? I øvrigt er der noget, I har overset med hensyn til skødet. Der er nemlig en påtegning fra 1. april 2001 om, at området skal anvendes til grønt område og udelukkende til dette. Søren, nr. 28: Denne påtegning indgår forventeligt i det videre arbejde, såfremt forslaget bliver vedtaget. Herefter holdt generalforsamlingen en kort pause, således at deltagerne indbyrdes havde mulighed for at diskutere de tre forslag. Dennis, nr. 30: Inden vi stemmer, vil jeg gerne høre, hvad der sker, hvis ingen af forslagene vedtages.

8 8 Peter, nr. 16: Det fortsætter som en del af vedligeholdelsen af fællesarealer. Afstemning om forslag 3.4 og 3.5 op imod forslag 3.6: For udstykning: 87 Imod udstykning: 13 Generalforsamlingen har således vedtaget, at bestyrelsen skal gå videre med planerne om udstykning. Charlotte, nr. 97: Jeg mener, der må stemmes om de to forslag. Lars, nr. 43: Det mener jeg, grundlaget er alt for løst til. Steen, nr. 41: Jeg mener, det er en dårlig ide at flette boldbanen sammen med udstykningen. Thomas, nr. 59: Jeg mener, vi må tage stilling til, hvilket af de to forslag, der skal arbejdes videre med. Søren, nr. 28: Kommunen har mere eller mindre kendskab til både Ivans og bestyrelsens forslag, så derfor skal næste henvendelse være den endelige udgave, som er meget grundigt gennemarbejdet. Palle, nr. 93: Kommunen skal ha en projektbeskrivelse. Jens, nr. 4: Vi stemmer vel om, at bestyrelsen har mandat til at gøre det optimale. Morten, nr. 77: Hvad sker der, hvis man når frem til en konklusion om, at den store trekantede grund ikke kan sælges? Peter, nr. 16: I første omgang er det vigtigt, at vi bliver enige om typen af udstykning. Skal der modificeres i forslagene tager vi den derfra. Birgitte, nr. 95: Vi skal vel også tage stilling til, om det skal være et Lind & Risør hus eller folk må bygge træhuse osv. deroppe? Sanne, nr. 77: Der skal selvfølgelig bygges, så det ligner alle de andre i stil osv. Afstemning: Forslag fra nr. 81: For: 27 Forslag fra bestyrelsen: For: 64 Bestyrelsens forslag om udstykning vedtaget Fra bestyrelsens side blev det tilkendegivet, at det værste ukrudt vil blive holdt væk fra området på lige fod med de øvrige fællesarealer indtil andet er besluttet. 4. Budget: Budgettet blev fremlagt af kassereren. Budgettet skal justeres en lille smule, idet omkostningerne for 2005 ikke passer helt, hvilket vil sige, at budgettet bliver lidt lavere. Charlotte, nr. 97: Hvad med legepladsen?

9 9 Søren, nr. 28: Der udestår isætning af net i målene plus indhegning, som er planlagt udført medio Palle, nr. 93: Er det ikke formålsløst at bruge penge på noget, der alligevel skal rives ned, når området udstykkes? Peter, nr. 16: Hvis vi får lov at udstykke, bruger vi selvfølgelig ikke penge på det. Line, nr. 61: Jeg kan se, at hjemmesiden ikke er blevet billigere? Anne, nr. 14: Den koster kr om året fra nu af det er en trykfejl, der har indsneget sig i budgettet. I øvrigt kan jeg sige, at grunden til budgettet for 2005 er med, er, at vi skal oplyse kommende års kontingent til kommunen i oktober måned året inden. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet reduceres fra kr til kr Bo, nr. 47: Skulle der ikke sættes kr af hvert år til vedligeholdelse af arealer? Anne, nr. 14: Foreløbig var der sat 3 x af, nemlig i 2002, 2003 og Disse beløb er til etablering af volden ikke vedligeholdelse. Resterende beløb er beregnet til etablering af sydvolden, hvor vi håber, at få en vækstdug til at fungere. Palle, nr. 10: Hvad er argumentet for at nedsætte kontingentet? Søren, nr. 28: På forrige års generalforsamling gav mange udtryk for at kontingentet var for højt. Vi blev bedt om at lave en plan for nedbringelse af egenkapital, og det er den, vi er ved at følge nu. Jan, nr. 23: Jeg mener, vi skal holde budgettet på det samme og så bruge pengene på at vedligeholde udstykningsarealet indtil videre. Gitte, nr. 93: Har I indhentet tilbud fra andre på vedligeholdelse af fællesarealerne? Søren, nr. 28: Ja, men man kunne få indtryk af at gartnerne efterhånden kender os, så det er efterhånden svært at få dem til at afgive tilbud, uden at det udmønter sig i noget konkret i form af arbejde. Palle, nr. 93: Hvor længe er der tilbage af kontrakten med den nuværende gartner? Søren, nr. 28: Jeg mener, det er ca. 1½ år. Thomas, nr. 59: Vi stemmer om, om budgettet skal vedtages med kontingent som det er nu eller med bestyrelsens forslag om reduktion. Afstemning: Bestyrelsens forslag på kr : For: 12 Kontingent på kr : For: ca. 70 Kontingent på kr for 2005 blev vedtaget. Afstemning om budget: For: 65 Imod: 20 Budgettet vedtaget Palle, nr. 93: Jeg vil gerne ha noteret til referat, at jeg er af den overbevisning, at vi har vedtaget et ulovligt budget.

10 10 (Referent: Revideret budget er vedhæftet dette referat) 5. Valg af bestyrelse: På valg er Formanden: Peter, nr. 16: Suppleanter: Per, nr. 9: Annette, nr. 3: Villig til genvalg Villig til genvalg Villig til genvalg Anne, nr. 14, har ønsket at træde ud af bestyrelsen snarest muligt. Hun fortsætter som kasserer indtil afløser er fundet. Annette, nr. 3, træder ind som bestyrelsesmedlem i stedet for. Valg af formand: Birgitte, nr. 95: Jeg vil gerne stille op som formand. Min motivation er, at jeg synes udstykningen er en spændende opgave, og den vil jeg gerne følge meget nøje. Afstemning: Birgitte, nr. 95: 14 Peter, nr. 16: Resten af generalforsamlingens stemmer Peter, nr. 16, blev herefter genvalgt til formand. Valg af suppleanter: Per, nr. 9, og Palle, nr. 93, blev valgt uden modkandidater. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant: Poul, nr. 12, blev genvalgt som revisor. 8. Eventuelt: Henrik, nr. 6: Kan bestyrelsen ikke fremover holde en generalforsamling på det, I sender ud, så der ikke sker de små fejl, der er sket i forbindelse med generalforsamlingen i år. Peter, nr. 16: Den tager vi til os. Bestyrelsen har gjort meget for at højne informationsniveauet, men der må ikke være graverende fejl. Søren, nr. 28: Ved fastsættelse af dette års dato så tidligt efter 1. februar har vi følt os meget pressede. Der har således været meget lidt tid at løbe på fra forslagene indkommer rettidigt 1. februar til vi skal indkalde til generalforsamling 14 dage før og til denne rent faktisk skal afholdes. Hertil kommer, at der i år er usædvanlig mange forslag med tilhørende bilag som skulle behandles og mangfoldiggøres. Bestyrelsen valgte fastholde denne dato for at tilgodese, at kasserer og formand kunne være til stede under generalforsamling. Det har selvfølgelig givet anledning til efterrationalisering, således at muligheden for, at en lignende situation kan forekomme fremover minimeres. Birgitte, nr. 95: Kan referatet ikke lægges på hjemmesiden? Søren, nr. 28: Det gør de nu. Grunden til, at de ikke har ligget der tidligere, mener jeg, er. at dette indeholdt følsomme oplysninger i forhold til en verserende sag med amtet. Efter sagens afslutning er det så ikke blevet lagt ud.

11 11 Palle, nr. 93: Der er vist noget lovgivning omkring, at du ikke må lægge folks navn og adresse ud på nettet uden samtykke. Thomas, nr. 59: Det kan klares med et brugernavn og password. Merethe, nr. 34: Hvornår kommer de planter, der mangler på volden? Peter, nr. 16: Hvis dette ikke allerede er sket, tager vi fat i det. Charlotte, nr. 97: Går bestyrelsen eller jeg videre med arbejdet omkring skiltning? Søren, nr. 28: Det må du gerne. Thomas, nr. 59: Skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes? Søren, nr. 28: Nej, det er der ingen grund til. Det er kun formalia, da vedtægtsændringen blev vedtaget på denne generalforsamling. Søren, nr. 28: I øvrigt vil jeg minde om, at datoerne for de vedtagne arbejdsweekender er: april, juni, august og september Jan, nr. 23: Bliver der sommerfest i år? Sanne, nr. 77: Ja, tredje lørdag i august. Sanne, nr. 77: Jeg vil gerne henstille til, at folk ikke bruger vores indkørsel og have som gennemgang til Syvhøjvænge dette har vi observeret flere gange. Peter, nr. 16: Jeg vil gerne slutte med at takke Anne for din store indsats i bestyrelsen. Generalforsamlingen hævet. Vallensbæk, den Dirigent: Vallensbæk, den Formand: Thomas Kruse Peter Storm Laursen

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen

Generalforsamling. Grundejerforeningen Generalforsamling Grundejerforeningen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse a. Snerydning 5. Fremlæggelse

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Den 9. marts 2011 på Snejbjerg Skole i Snejbjerg kl. 19.00. Formanden Jacob Melau bød velkommen og generalforsamlingen blev gennemført

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere