Boligområde Brønderslev sydvest Lokalplan Kommuneplantillæg nr. 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligområde Brønderslev sydvest Lokalplan 1706-02. Kommuneplantillæg nr. 5"

Transkript

1 Boligområde Brønderslev sydvest Lokalplan Kommuneplantillæg nr. 5 ergade Sdr Sdr Sdr Sdr Sdr Sdr Sdr Sdr SdrOmfartsvejOmfartsvejOmfartsvej Omfartsvej Omfartsvej Omfartsvej Omfartsvej Omfartsvej Omfartsvej BRØNERSLEV KOMMUNE Vedtaget - juni 2006

2 Vejledning En lokalplan fastlægger hvordan arealer, bebyggelse, beplantning, veje, stier m.m. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af en redegørelse og af planbestemmelserne. Redegørelsen beskriver i korte træk de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdet, og hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning for området. Lokalplanbestemmelserne er bindende. Illustrationer og kort forklarer og anskueliggør lokalplanbestemmelserne. Byrådet har ifølge planloven pligt til at udarbejde en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse og før der kan gennemføres et større byggeri, et større anlægsarbejde eller en større udstykning Byrådet har endvidere mulighed for (ret til) at udarbejde en lokalplan, når det ønsker at regulere en bestemt udvikling. Formålet med lokalplanpligten og lokalplanretten er at opnå sammenhæng i planlægningen og at sørge for at borgerne får mulighed for at tage stillingen til planen. erfor skal forslaget til lokalplanen offentliggøres og der skal være mindst 8 uger til at komme med indsigelse eller ændringsforslag til det. Først derefter kan Byrådet vedtage lokalplanen endeligt. Yderligere oplysninger: Brønderslev Kommune Teknisk Forvaltning Ny Rådhusplads Brønderslev Kontaktperson: Charlotte Hornemann Telefon: Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektør Nord ApS, Brønderslev, i samarbejde med Brønderslev Kommune. side 2 Brønderslev Kommune juni 2006

3 Indholdsfortegnelse REEGØRELSE Lokalplanens område... 4 Lokalplanens formål og indhold... 4 Lokalplanområdets omgivelser... 5 Vej- og stiforhold... 5 Udstykning... 6 Kollektiv trafik... 6 Teknisk forsyning... 6 Miljøsforhold... 6 Miljøscreening... 6 Miljøklasser... 8 Servitutter... 8 Lokalplanens forhold til anden lovgivning... 8 Naturbeskyttelse, Jordforurening... 8 Lov om offentlige vej, Museumsloven... 8 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 9 Regionplanen... 9 Kommuneplanen... 9 Lokalplan Kommuneplantillæg nr LOKALPLAN 1 Lokalplanens formål Lokalplanens område Områdets anvendelse Udstykninger Vej-, sti-, og parkeringsforhold Tekniske anlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagning Grundejerforening Miljø Aflysning af lokalplan Lokalplanens retsvirkninger VETAGELSESPÅTEGNING BILAG Matrikelkort... Kortbilag 1 Administrationsplan... Kortbilag 2 Retningsgivende udstykningsplan... Kortbilag 3 Miljøklasser... Bilag 4 juni 2006 Brønderslev Kommune side 3

4 Redegørelse Lokalplanens område Lokalplanens område omfatter matr.nr. 1kd Kornum Gde., Brønderslev Jorder med et areal på ca. 3.6 ha, beliggende i kommuneplanens rammeområde 1706, Brønderslev sydvest, med adgang til Sdr. Omfartsvej. Området er i lokalplan , der er vedtaget i november 2004, i forvejen udlagt til boligformål i form tæt-lavt boligbyggeri. et har imidlertid vist sig, at det ikke var muligt at realisere projekt med tæt-lave boliger i det omfang lokalplan lægger op til. Formålet med denne lokalplan er at ændre størstedelen af områdets anvendelse til åben lav boligbyggeri i form af parcelhusgrunde i varierende størrelse i henhold til lokalplanens retningsgivende udstykningsplan. I områdets nordlige del fastholdes 4 byggefelter fra lokalplan til opførelse af 8 tæt-lav boliger. Figur 1 Retningsgivende udstykningsplan for lokalplanområdet Lokalplanens formål og indhold Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til boligformål i form af åbent-lavt og tæt-lavt boligbyggeri på selvstændige grunde i henhold til retningsgivende udstykningsplan. Baggrunden for at ændre lokalplanbestemmelserne allerede 1½ år efter vedtagelsen af lokalplan , skal findes i, at områdets placering i Brønderslevs sydvestlige udkant tilsyneladende ikke er velegnet til placering af tæt-lavt boligbyggeri i større omfang. Nærværende lokalplan åbner i stedet mulighed for bebyggelse med parcelhuse, hvilket falder i side 4 Brønderslev Kommune juni 2006

5 naturlig forlængelse af de eksisterende boligområder mod syd, Sibeliusvej og Peter Heises Kvt. Udstykningsplanen er udformet på grundlag af skitseforslag fra landskabskonsulent Keld Hansen, Langebæk, som tillige har foretaget en gennemgang og vurdering af træ- og skovbevoksningen i området. et vurderes bl.a. at læbæltet mod Sdr. Omfartsvej trænger til udtyndning, mens skovbræmmen mod øst er nogenlunde intakt i den nordlige og lavere beliggende del. en sydlige del af skovbræmmen er hærget af elmesyge og vindslid. isse vurderinger har indgået i udstykningsplanens udformning. Af landskabskonsulentens vurdering fremgår bl.a. at der på boligparcellerne nr. 17, 19, 21, 23 og 25, jfr. kortbilag 3, ikke findes bevaringsværdige træer i traditionel forstand. Sådanne træer findes i skellet mod matr.nr. 1kf. isse skal bevares og evt. suppleres med vindstærke buske og mellemstore træarter i en bræmme på 5-10 m fra østskellet. I områdets nordlige del findes et mindre moseområde, der bevares, og hvortil der sikres adgang via stiforbindelse. er skal ligeledes etableres stiforbindelse mod syd til eksisterende boligområder i Peter Heises Kvt. og Sibeliusvej. Lokalplanens omgivelser Området afgrænses mod vest af Sdr. Omfartsvej, mod nord af Kornumgårdsgrøften og mod syd af parcelhuskvarteret Peter Heises Kvt og Sibeliusvej. en østlige afgrænsning udgøres af store træer, der afskærmer mod det tidligere kiropraktorcenter, der i dag anvendes til kontor- og undervisningsformål og børnehave. Vej- og stiforhold Lokalplanområdet har vejadgang fra Sdr. Omfartsvej ad overkørsel, der er fastlagt med samme placering i den tidligere lokalplan for området. Sdr. Omfartsvej er klassificeret som en del af landevej 719, Brønderslev Vest-M90. Landevejen er adgangsbegrænset efter lov om offentlige veje 72, tinglyst den 17. juni I adgangsfortegnelsen er lokalplanområdet matr.nr. 1-kd Kornum Gde., Brønderslev Jorder registreret med en overkørsel for ubebygget areal (ikke anlagt) i landevejens km 0,344. Efter lov om offentlige veje 34 er der ligeledes pr. 17. juni 2004 tinglyst bestemmelser om byggelinier 20 m fra landevejens midte og med vejbestyrelsen som påtaleberettiget. Landevejsstrækningen er udbygget med dobbeltrettet cykelsti i venstre side, nærmest lokalplanområdet, og skiltet med tilladt hastighed 60 km. Ud for den ansøgte vejtilslutning i landevejens ca. km 0,350 er afstanden fra stien til landevejens skel omkring 1 m. erfor bør det sikres, at der bliver fri oversigt mindst 2½ m x 45 m, dvs. også på en del af ejendommen matr.nr. 1-kd. et skønnes ikke fornødent at etablere kanaliseringsanlæg på selve landevejen ud for den påtænkte vejtilslutning. Vejtilslutningen til landevejen, er principgodkendt efter lov om offentlige veje 70 bl.a. på betingelse af, at der udarbejdes et detailprojekt, som også skal omfatte skiltning og afstribning, at detailprojektet kan godkendes af Vejmyndigheden og politiet, at der ikke etableres andre direkte adgange fra lokalplanområdet til landevejen, at der etableres og sikre fornøden fri oversigt ved vejtilslutningen og at samtlige arbejder i øvrigt udføres uden udgift for og efter nærmere aftale med amtet. juni 2006 Brønderslev Kommune side 5

6 Redegørelse er udlægges ny 9 m bred øst-vest-gående adgangs- og boligvej som adgang til boligerne. Boligerne i den sydlige del af lokalplanområdet betjenes af nye interne boligveje, der udlægges i 6 m s bredde. Stamvejene skal anlægges med en kørebanebredde på min meter. er skal etableres 2 parkeringspladser pr. åbenlav bolig i lokalplanområdet. isse skal etableres på den enkelte ejendom. I området til tæt-lave boliger skal der etableres 1,5 p-plads pr. bolig. isse etableres med 1 p-plads på hver ejendom samt mindst 4 parkeringslommer til gæsteparkering langs den nordlige adgangsvej. er udlægges 4 m bred sti fra lokalplanområdet med forbindelse til eksisterende sti til nabokvartererne Sibeliusvej og Peter Heises Kvt. Stierne skal anlægges i forbindelse med byggemodning af området. Udstykning Lokalplanområdet kan udstykkes i 17 parcelhusgrunde, samt 8 parceller til tæt-lav bebyggelse. Parcelhusgrundenes størrelse varierer fra ca. 750 m² til ca m², mens parcellerne til tæt-lavt byggeri mindst skal udgøre 400 m², incl. andel i fællesarealer. Kollektiv trafik Området busbetjenes med bybus fra Sdr. Omfartsvej. Teknisk forsyning Elforsyning til området skal ske via Brønderslev og Oplands Elforsyningsselskab (BOE). Vandforsyning skal ske fra Brønderslev Kommunale Vandforsyning. Kloakforsyning skal ske i.h.t. Brønderslev Kommunes Spildevandsplan/betalingsvedtægt for kloakforsyningen. Lokalplanområdet skal separatkloakeres. er skal i området, jf. Brønderslev Kommunes spildevandsplan, etableres et ca. 60 m 2 åbent forsinkelsesbassin for områdets regnvand. Bassinet forventes placeret nord for boligområdet ved den nord/syd-gående eksisterende grøft uden for det naturbeskyttede moseområde. Varmeforsyning skal ske fra Brønderslev Kommunale Varmeforsyning. er er elvarmeforbud. Miljøforhold Støjbelastning fra virksomheder må ikke overstige de vejledende grænseværdier for støj fra erhverv som er fastsat i Miljøstyrelsens vejledning om Ekstern støj fra virksomheder«, Vejledning nr. 5/1984 eller senere udgave. Se skema 1 på næste side under boligområder for åben-lav boligbebyggelse - kategori nr. 5. Miljøscreening Lokalplanområdet afgrænses af eksisterende boliger og det åbne land. Området drives landbrugsmæssigt, men der er ikke landbrugspligt på området. Områdets nordlige del er registreret som beskyttet naturtype gennem naturbeskyttelsesloven, og der vil med planens virkeliggørelse ikke forekomme væsentlige ændringer i landskab eller betingelser for fauna eller flora. Bebyggelsen m.m. etableres i respekt for den omgivende natur. Støjbelastningen fra amtsvejen Sdr. Omfartsvej er vurderet ud fra årsdøgntrafiktal fra 2003 på ca biler. ette tal forventes at stige til ca biler. Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1984 vedr. trafikstøj i boligområder angiver en konsekvenszone på 20 meter (målt fra vejmidte), som skal friholdes for boliger. et vurderes, at yderligere støjafskærmning side 6 Brønderslev Kommune juni 2006

7 Tidsrum Områdetype (faktisk anvendelse) Mandag-fredag kl Lørdag kl Mandag-fredag kl Lørdag kl Søn- & helligdag kl Erhvervs- og industriområder Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) Etageboligområder Boligområder for åben og lav boligbebyggelse Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. Særlige naturområder Alle dage kl Skema 1. Miljøstyrelsens retningsgivende, maksimale støjbelastninger udover det eksisterende beplantningsbælte ikke er nødvendig. Skulle trafikmængden mod forventning stige så meget, at boligerne belastes med støj over 55 db(a), kan der etableres støjvold i det udlagte beplantningsbælte. Trafikministeriet har i brev af 10. juni 1993 om afholdelse af udgifter til støjdæmpende foranstaltninger forudsat, at vejbestyrelsen har ret til, men ikke pligt til at gennemføre foranstaltninger, der sikrer vejens omgivelser mod vejstøj fra såvel eksisterende som nye veje. Etablering af en støjvold kan altså efter gældende lovgivning ikke pålægges vejmyndigheden, hvis der på grund af stigende trafik senere opstår støjproblemer. Lokalplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, og der er derfor foretaget høring af relevante myndigheder for at vurdere denne plans indvirkning på miljøet (miljøscreening). et vurderes samlet set, at denne lokalplan ikke genererer gener i forhold til kulturværdier, forureningsforhold, ressourceanvendelse, landskab samt støj eller trafik m.m.. Brønderslev Kommune vurderer således, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen. enne afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet indenfor samme klagefrist som gælder for lokalplanen (8 uger fra lokalplanens offentliggørelse). Miljøklasser Miljøklassificering indgår i kommuneplanen. I bilag 4 ses inddelingen af erhverv i miljøklasser. juni 2006 Brønderslev Kommune side 7

8 Redegørelse Et lavt tal betyder ringe miljøpåvirkning og et højt tal betyder stor miljøpåvirkning. Bestemmelserne om miljøklasser i de nye kommuneplanrammer og i lokalplanen begrænser fremover etableringen af erhverv i de enkelte områder til erhvervstyper, der erfaringsmæssigt kan indpasses uden genevirkninger. er må i lokalplanområdet alene etableres erhverv i tilknytning til boligerne. e erhverv, der etableres, skal være i miljøklasse 1-2. Servitutter er er udarbejdet servitutredegørelse vedrørende de på matr.nr. 1kd Kornum Gde., Brønderslev Jorder tinglyste servitutter. Lokalplan , tinglyst aflyses efter vedtagelse af nærværende lokalplan. Øvrige servitutter er ikke uforenelige med lokalplanen. Lokalplanens forhold til anden lovgivning Naturbeskyttelse en nordligste del af lokalplanområdet mod Kornumgårdsgrøften er af amtet registreret som beskyttet moseareal i henhold til naturbekyttelseslovens 3, ligesom Kornumgårdsgrøften er beskyttet vandløb. Områdets nordlige del er desuden registreret som okkerområde. en foreløbige udpegning omfatter et areal på ca m². Et noget større område er okkerbelastet. Registreringerne er ikke i strid med den planlagte bebyggelse, idet den nordlige del af lokalplanområdet friholdes for bebyggelse og udlægges til grønt område. En eventuel legeplads og junglesti skal placeres efter aftale med Nordjyllands Amt, der skal foretage en konkret afgrænsning af det areal, der er beskyttet efter naturbeskytttelseslovens 3. Jordforurening er er ikke oplyst forureningsforhold efter jordforureningsloven i lokalplanområdet. Hvis der under anlægsarbejder træffes forurening skal arbejdet standses og kommunen underrettes. er skal herefter foretages en vurdering af forureningen i forhold til grundvand og arealanvendelse m.v. Eventuelt kan en umiddelbar indsats overfor forureningen være påkrævet. Amtet h.h.v. kommunen vurderer, om der skal fastsættes vilkår for det videre arbejde. er henvises til miljøbeskyttelseslovens 21 og til jordforureningslovens 71. Lov om offentlige veje er skal ansøges om vejtilslutning som omtalt under»vej- og stiforhold«. Museumsloven er kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal bygherren iagttage Museumslovens om arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. er er mulighed for at få en udtalelse fra museet om risikoen for fund af arkæologisk betydning, samt besked om konsekvenser for finansieringen. Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, fx knogler, flintredskaber, lerkarskår mm., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Vendsyssel historiske Museum, Tlf , side 8 Brønderslev Kommune juni 2006

9 Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan Lokalplanområdet er beliggende inden for byzoneafgrænsningen omkring Brønderslev, og indeholdt i regionplanens arealudlæg til boligformål, og i øvrigt i overensstemmelse med regionplanens retningslinier om byudvikling. Kommuneplanen Lokalplanen er placeret i lokalområde 17, benævnt Brønderslev sydvest og omfatter størstedelen af enkeltområde Lavt boligområde Komponistkvarteret. Området ligger i byzone og er udlagt til tæt-lav boligformål. Lokalplanens anvendelse er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, og der er derfor samtidig med lokalplanen udarbejdet kommuneplantillæg nr. 5, som udlægger området til lav boligbebyggelse. Lokalplan Lokalplan afløser den hidtidige lokalplan indenfor lokalplanområdet. juni 2006 Brønderslev Kommune side 9

10 Saltumvej FIGUR B Kommuneplantillæg nr. 5 Udsnit af kommuneplanens rammekort 1741 Vestergade Vestergade Saltumvej 1761 Sdr Sdr Sdr Sdr Sdr Sdr Sdr Sdr Sdr Omfartsvej Omfartsvej Omfartsvej Omfartsvej Omfartsvej Omfartsvej Omfartsvej Omfartsvej Omfartsvej Mozartvej 1723 Målestok 1:5000 Lokalplan Boligområde Brønderslev sydvest Brønderslev Kommune, KMS og "Kortcenter.dk" Brønderslev Kommune Teknisk Forvaltning Signaturfortegnelse 1706 Kommuneplanramme Lokalplanområde

11 Tidligere rammer for lokalplanlægningen Gælder ikke for lokalplanområdet efter godkendelse af kommuneplantillæg 5. Område 1706 Navn Områdets anvendelse Tæt-lavt boligområde i komponistkvarteret, Brønderslev sydvest Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, samt små erhvervsenheder, tilknyttet den enkelte boligenhed og som kan indpasses uden genevirkninger. Bebyggelsens art, omfang og placering er må maksimalt opføres 40 boliger Maksimal bebyggelsesgrad 35% Maksimalt etageantal 1,5 Maksimal bygningshøjde i meter 8,5 Trafik og teknisk forsyning Området vejbetjenes fra Sdr. Omfartsvej Serviceforsyning Rammeområdet ligger nært bydelscenter Sdr. Omfartsvej. Miljøklassifikation 1-2 juni 2006 Brønderslev Kommune side 11

12 Kommuneplantillæg nr. 5 Kommuneplanens rammeområde nr I henhold til lov om planlægning (Lov nr. 388 af 6. juni 1991, jf. lovbkg. nr. 883 af 18. august 2004 fastsættes herved følgende rammer for indholdet af lokalplaner, som tilvejebringes inden for hele kommuneplanens rammeområde nr Området er vist på figur B. Rammebestemmelser fremgår på side 13. side 12 Brønderslev Kommune juni 2006

13 Kommuneplantillæg nr. 5. Rammer for lokalplanlægningen i område 1706 Område 1706 Navn Områdets anvendelse Bebyggelsens art, omfang og placering Boligområde i komponistkvarteret, Brønderslev sydvest Områdets anvendelse fastlægges til lav boligbebyggelse, samt små erhvervsenheder, tilknyttet den enkelte boligenhed og som kan indpasses uden genevirkninger. er må maksimalt opføres 40 boliger Maksimal bebyggelsesgrad 35% Maksimalt etageantal 1,5 Maksimal bygningshøjde i meter 8,5 Trafik og teknisk forsyning Området vejbetjenes fra Sdr. Omfartsvej Serviceforsyning Rammeområdet ligger nært bydelscenter Sdr. Omfartsvej. Miljøklassifikation 1-2 juni 2006 Brønderslev Kommune side 13

14 Vedtagelsespåtegning Kommuneplantillæg 5 Tillæg nr. 5 til kommuneplanen er vedtaget som forslag af Brønderslev Byråd, den 8. marts Jens Arne Hedegaard Borgmester Sign. / Søren Steensen Kommunaldirektør Sign. Forslaget til kommuneplantillæg er offentliggjort i pressen den 14. marts Tillæg nr. 5 til kommuneplanen er i.h.t. 27 i lov om planlægning vedtaget endeligt af Brønderslev Byråd, den 14. juni 2006 Jens Arne Hedegaard Borgmester Sign. / Søren Steensen Kommunaldirektør Sign. Kommuneplantillæggets endelige vedtagelse er offentliggjort i pressen den 27. juni side 14 Brønderslev Kommune juni 2006

15 Lokalplanbestemmelser for boligområde, Brønderslev sydvest. Lokalplan

16 Lokalplan Planbestemmelser Boligområde Brønderslev sydvest. I henhold til lov om planlægning (Lov nr. 388 af 6. juni 1991, jf. lovbek. nr. 763 af 11. september 2002) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. (t) Tekst i kursiv er vejledningstekst og har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende medmindre de har hjemmel i anden gældende lovgivning. 1 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at området anvendes til boligformål i henhold til administrationplanen, kortbilag 2. at sikre, at der foruden boliger alene etableres mindre, ikke generende erhverv, der kan integreres i tilknytning til den enkelte boligenhed. at bebyggelsen placeres så den sikres mod støjgener fra Sdr. Omfartsvej, herunder at der er mulighed for at etablere støjvold ved en uforudset stigning i trafiktallet. at der opnås en tilfredsstillende trafiksikkerhed og gode stiforbindelser for gående og cyklende. 2 Lokalplanens område 2.1 Lokalplanen omfatter matr.nr. 1kd Kornum Gde., Brønderslev Jorder, samt alle parceller, der efter 1. februar 2006 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Området er vist på kortbilag Arealet er beliggende i byzone. 2.3 Lokalplanen opdeles i områderne I, II og III, som vist på kortbilag 2. 3 Områdets anvendelse 3.1 Område I må kun bebygges med fritliggende boliger i max. 1½ etage foruden eventuelle kældre, carporte, garager og udhuse til boligerne. 3.2 Område II må kun bebygges med tæt-lav boligbebyggelse i max. 1 etage foruden eventuelle kældre, carporte, garager og udhuse til boligerne. 3.3 Område III må kun anvendes til fælles friareal for områdets beboere. er kan i området etableres naturlegeplads og junglesti og lign. 3.4 Byrådet kan tillade, at der på ejendommen drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af, at virksomheden ikke udgør en selvstændig erhvervsenhed, men indgår i boligen, at virksomheden efter Byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke ændres, at skiltning eller lignende ikke bryder områdets karakter af boligområde, at virksomheden ikke medfører ulempe for omboende eller behov for parkering, der overstiger det normale for en tilsvarende ejendom med udelukkende privat anvendelse. 3.5 er kan i området opføres bygninger til områdets tekniske forsyning med et maksi- side 16 Brønderslev Kommune juni 2006

17 Planbestemmelser mum areal på 12 m² og en maksimum højde på 3 m. 4 Udstykninger 4.1 Lokalplanområdet må kun udstykkes i overensstemmelse med principperne i den retningsgivende udstykningsplan kortbilag I område I må ingen parceller udstykkes med en grundstørrelse mindre end 700 m². 4.3 I område II må ingen parceller udstykkes med en grundstørrelse mindre end 400 m², incl. andel i fælles friareal. 4.4 Område III må ikke udstykkes, men skal henligge som fælles friareal for ejendommene i lokalplanområdet. 5 Vej- sti- og parkeringsforhold 5.1 er udlægges arealer til veje og sti som vist på kortbilag 2. Vejen A-C udlægges i en bredde af 9 m, og skal fungere som adgangs- og boligvej. Vejene -E og F-G udlægges i en bredde af 6 m, og skal fungere som boligvej. (5.1) er skal indsendes et vejprojekt til vejmyndighedens godkendelse jf. vejlovgivningens regler. 5.2 Vejen A-B skal anlægges med en kørebanebredde på min. 6 m og fast belægning i form af asfalt. Vejen B-C skal anlægges med en kørebanebredde på min m og fast belægning i form af asfalt. Vejene -E og F-G skal anlægges med en kørebanebredde på min. 4 m og fast belægning i form af belægningssten. 5.3 Ved C skal etableres vendeplads, der overholder kravene til renovationsbiler. 5.4 Stien a-b udlægges i en bredde af 4 m og anlægges i en bredde af min. 2 m med fast belægning i form af grus med stenmelsoverflade. 5.5 Stien d skal fremtræde som natursti uden belægning. 5.6 Til åben-lav boligerne i område I skal der etableres min. 2 parkeringspladser pr. bolig. 5.7 Til tæt-lav boligerne i område II skal der etableres min. 1,5 parkeringspladser pr. bolig. 5.8 er skal etableres min. 4 parkeringslommer langs vejen B-C s nordside ud for område II. Se kortbilag 2. 6 Tekniske anlæg 6.1 Alle nye boliger skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme. Varmeforsyning skal ske fra Brønderslev Kommunale Varmeforsyning. er er elvarmeforbud. 6.2 Alle nye boliger skal tilsluttes kollektiv vandforsyning. Vandforsyning skal ske fra Brønderslev Kommunale Vandforsyning. 6.3 El-ledninger, herunder til vej- og parkeringspladsbelysninger, må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabler. 6.4 Belysning af adgangsveje og parkerings- juni 2006 Brønderslev Kommune side 17

18 Planbestemmelser 8.5 Parabolantenner må opsættes indtil 2 m fra naboskel jf. kortbilag 3. Minimumsafstanden til vejskel er 3 meter. Placeringen af parabolantenner skal overholde Bygningspladser skal ske som parkstandere med en lyspunkthøjde på 3-4 meter., f.eks. model Albertslund. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Område I er må kun opføres 1 bolig på hver af de 17 parceller, der er angivet på den retningsgivende udstykningsplan, kortbilag Ingen bebyggelse må opføres nærmere vejskel end 3 m, jfr. byggeline vist på kortbilag Boliger må opføres med max. 1½ etage med udnyttet tagetage og kælder og en samlet højde på maksimum 8.5 m Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige er må ikke uden særskilt tilladelse fra bygningsmyndigheden foretages større terrænreguleringer end angivet i Område II er må opføres 8 boliger som 4 dobbelthuse beliggende indenfor byggefelterne vist på kortbilag 2. (7.2.1 )Byggefelternes størrelse er m x m Carporte og garager skal opføres inden for byggefelterne som vist på kortbilag Udhuse til boligerne kan opføres uden for byggefelterne. er kan maks. opføres 10 m² udhus pr. bolig Boliger må opføres med max. 1 etage med en samlet højde på maksimum 6 m er må ikke uden særskilt tilladelse fra bygningsmyndigheden foretages større terrænreguleringer end angivet i Område III er må ikke opføres bebyggelse i område III, dog kan der uden for det naturbeskyttede 3-område placeres mindre bygninger til områdets tekniske forsyning, jfr Bebyggelsens ydre fremtræden. 8.1 Ydervægge på boliger samt integrerede garager, carporte skal opføres af teglsten som blank mur/vandskuret (evt. farvesat). Garager, carporte, udhuse og mindre bygningsdele kan opføres af andre materialer. 8.2 Tage på boliger, skal udføres af tegltagsten, indfarvede cementtagsten eller tagpap. Tage på garager, carporte, udhuse og mindre bygningsdele kan udføres med andre tagmaterialer. er må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer. Blanke, glaserede teglsten betragtes som reflekterende. 8.3 Boliger skal opføres med saddeltag med en taghældning på max. 45 grader. 8.4 en samlede længde af kviste må ikke overstige halvdelen af tagryggens længde på hver side af huset. side 18 Brønderslev Kommune juni 2006

19 Planbestemmelser reglementets bestemmelser om højde i forhold til naboskel. er må ikke opsættes tagantenner eller fritstående antenner udover parabolantenner. (8.5) Parabolantenner med en diameter over 1 meter skal anmeldes til kommunen inden opsætning. 9 Ubebyggede arealer. 9.1 Område III nord for bebyggelsen skal henligge som fælles friareal, der ikke må bebygges, dog jfr En del af området er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens 3. (9.1) Reglerne for arealet anvendelse fremgår af naturbeskyttelseslovens 3. Nordjyllands Amt skal foretage en konkret afgrænsning af det beskyttede areal, inden etablering af legeplads. 9.2 I område III må der etableres en naturlegeplads, junglesti og lign., med placering i princippet som vist på kortbilag et eksisterende 20 m brede beplantningsbælte mod Sdr. Omfartsvej skal bevares. er kan alternativt etableres en støjvold, der skal beplantes eller på anden måde sikres et efter beliggenheden rimeligt udseende. 9.4 Oversigtsareal på 2½ x 45 m ved udkørsel til Sdr. Omfartsvej skal friholdes for beplantning/støjvold. Oversigtsarealets placering fremgår af kortbilag er er udfærdiget en konkret vurdering af bevaringsværdige træer i skovbevoksningen langs lokalplanområdets østskel. Bevaringsværdige træer i skellet mod matr.nr. 1kf må ikke fældes uden tilladelse fra Brønderslev Kommune. 9.6 Terrænet må maximalt reguleres ± 0,50 m. en yderste meter langs naboskel skal dog tilpasses terrænhøjde på nabogrunden. (9.6) Bygningsmyndigheden kan tillade en større regulering efter en konkret ansøgning. 9.7 Et eventuelt hegn mod vej eller i naboskel skal udføres som levende hegn. Hegnet kan under opvæksten støttes af et let trådhegn. 9.8 Ubebyggede arealer skal altid gives et ryddeligt og ordentligt udseende. 10 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 10.1 Boligerne må ikke tages i brug, før tilslutning til fjernvarme har fundet sted er skal være anlagt veje og interne stier i de enkelte delområder før ibrugtagning af boliger i området. 11 Grundejerforening er skal etableres en samlet grundejerforening for hele lokalplanområdet. Grundejerforeningen er ansvarlige for vedligeholdelsen af fælles- og friarealerne inden for lokalplanområdet Grundejerforeningen skal oprettes senest, når halvdelen af parcellerne er bebygget, eller når Byrådet kræver det Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmer og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. juni 2006 Brønderslev Kommune side 19

20 Planbestemmelser 11.4 Grundejerforeningernes vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet Grundejerforeningerne kan i vedtægterne optage regler om friarealernes udseende og anvendelse, herunder bestemmelser om det beskyttede moseareal i område III og de bevaringsværdige træer langs lokalplanområdets østskel. Reglernes efterlevelse håndhæves i givet fald af grundejerforeningen. 12 Miljø 12.1 er må i lokalplanområdet kun etableres virksomheder indenfor miljøklasse 1-2. er henvises til bilag 4 vedrørende miljøklasser. Efter planlovens 19 stk 4 skal kommunen dispensere for lokalplanens krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, hvis der opføres et lavenergihus. Ved lavenergihuse forstås enfamiliehuse, der overholder klassifikationskravene i afsnit 5.3 i tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse. I de områder, som i en lokalplan udlægges til offentlige formål, kan ejeren efter planlovens 48 under visse forudsætninger kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. 13 Aflysning af lokalplan 13.1 Bestemmelserne i lokalplan , tinglyst d er uforenelige med lokalplan , og bestemmelserne fortrænges af lokalplan Lokalplanens retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. en eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. side 20 Brønderslev Kommune juni 2006

21 Vedtagelsespåtegning Lokalplanforslaget er vedtaget af Brønderslev Byråd den 8. marts 2006 Jens Arne Hedegaard Borgmester Sign. / Søren Steensen Kommunaldirektør Sign. Offentliggjort i pressen den 14. marts I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Brønderslev Byråd, den 14. juni 2006 Jens Arne Hedegaard Borgmester Sign. / Søren Steensen Kommunaldirektør Sign. Lokalplanens endelige vedtagelse er offentliggjort i pressen den 27. juni 2006 juni 2006 Brønderslev Kommune side 21

22

23

24

25 Bilag 4 Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Vejledning om miljøklasser Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7 den mest miljøbelastende. Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder. Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås. Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed. Herudover findes der en række virksomheder og anlægstyper med specielle beliggenhedskrav, hvor afstanden til boligområder skal være større end 500 meter. Som eksempel kan nævnes særligt risikobetonet produktion, større skibsværfter, flyvepladser, skydebaner, motorsportsbaner og lignende. er kan forekomme situationer, der berettiger virksomheder til en anden miljøklassificering, end angivet i skemaet "Erhvervskategorier" på de følgende sider. Fx hvis en virksomhed foretager forureningsbegrænsende foranstaltninger udover det, der er normalt i forhold til gængse forureningsbegrænsende produktionsmetoder. I så fald kan en lavere klassificering accepteres, og dermed en kortere nødvendig afstand i forhold til forureningsfølsomme formål som f.eks. boliger. Omvendt kan det være nødvendigt at klassificere en virksomhed højere end forudsat, hvis virksomheden forurener udover, hvad der er normalt for den pågældende virksomhedstype. er findes således ikke afstandskrav, der skal overholdes. Følgende eksempel kan illustrere bilagets funktion: Hvis en maskinfabrik ønsker at etablere sig så fremgår det af dette bilag, at virksomheden kan være en miljøklasse 2-6. Så vil Teknisk Forvaltning på baggrund af ansøgningsmateriale fra virksomheden vurdere miljøklassen for den konkrete virksomhed. Her kan virksomheder med støj som en primær forureningskilde, og hvor der ikke sker overfladebehandling være i klasse 6, hvorimod små virksomhed med få forureningskilder kan være en klasse 2. ette vil altid bero på en konkret vurdering af virksomhedens forureningskilder og omfanget heraf hvorledes virksomheden placeres indenfor miljøklasserne 2-6. juni 2006 Brønderslev Kommune side 25

26 Bilag 4 Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Anvendelse Eksempler på virksomhedstyper Miljøklasse Bemærkninger Butikker agligvarebutik 1-4 Klasse 4 ved aktivitet i Lavprisvarehus 1-4 natperioden. Supermarked 1-4 Udvalgsvarebutik 1-4 Butikker med værksted Guld/sølvsmedie o.l. 1-3 Møbelpolstrer o.l. 1-3 Pottemager o.l. 1-3 Reparation af A.V.-udstyr o.l. 1-3 Skomager, skrædder o.l. 1-3 Urmager o.l. 1-3 Store specialbutikker Bil/campingvognsalg o.l. 1-4 Byggemarked 1-4 Havecenter 1-4 Landbrugsmaskiner 1-4 Hotel/restaurant Bar 1-4 iskotek 1-4 Hotel 1-4 Restauration o.l. 1-4 Klinikker yreklinik 3 Hundepension 3-6 Kiropraktor 1-2 Læge, tandlæge o.l. 1-2 Terapi 1-2 Kontorer Administration 1 Advokat, revisor o.l. 1 Arkitekt, ingeniør o.l. 1 atarådgivning 1 Service Bedemand o.l. 1 Ejendomsmægler o.l. 1 Bagerier 2-5 Frisør o.l. 1-3 Pengeinstitut 1 Post- og telegrafvæsen 1 Rejse-, turist-, billetbureau o.l. 1 Små vaskerier/renserier 1-4 Solcenter 1-2 Benzinsalg Benzinsalg (evt. med tilhørende kiosk, 3 vaskeanlæg, værksted) Trykkerier Bogbinderi 2-4 Fotografisk virksomhed 2-4 Trykkerivirksomhed o.l. 2-4 side 26 Brønderslev Kommune juni 2006

27 Bilag 4 Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Kulturelle formål Fritidsformål Undervisning Institutioner Rekreative formål Tekniske anlæg Engroshandel o.l. Transport o.l. Bibliotek 1-3 Biograf 1-3 Kirke/menighedshus 1-3 Kulturformidling o.l. 1-3 Medborgerhus 1-3 Museum/udstilling/galleri 1-3 Musiklokale 1-3 Teater 1-3 Camping o.l. 1-5 Forlystelse/underholdning 3-7 Klub/forening 1-5 Kolonihaver 1-3 Sport 1-5 Forskning 2-3 Gymnasium 2-3 Højere uddannelse 2-3 Kursus/konference 2-3 Skole 2-3 Børneinstitution 1-3 øgncenter/forsorg 1-2 Kollegier 1-2 Hospital 3-4 Ungdoms/ældrebolig 2-3 Ældreinstitution 1-2 Grønne områder 1-3 Parker 1-3 Torve, pladser o. l. 1-3 Kraftvarmeværker 3-7 Parkeringshus 1-4 P-pladser 1-3 Pumpestation o.l. 1-4 Transformere (små) 1-3 Aftapning/pakning/oplag 3-6 Engroshandel 2-6 Lagervirksomhed 2-6 Biludlejning 2-4 Busterminal/remise o.l. 2-7 Flytteforretning 2-4 Fragt/bud central 2-7 Hyrevogne 2-4 Redningsstation 2-4 Vognmand 2-7 Ved natarbejde klasse 6-7 juni 2006 Brønderslev Kommune side 27

28 Bilag 4 Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Oplagsvirksomhed o.l. Værksteder o.l. Industri Affaldssortering 5-7 Genbrugsplads 4 Containerplads 5-6 Entreprenør o.l. 4-5 Fyldplads 6-7 Garageanlæg 3-5 Kompostering 4-6 Kontrolleret losseplads 6-7 Omlastestation 5-6 Oplag 5-6 Plads til kørende materiel 4-5 Trælast 3-5 Autoværksted 4-5 Mindre autoværksteder 3-5 El-installatør 2-3 Elektroteknik 2-3 Fødevarefremstilling 3-4 Glarmester 2-3 Lakering/overfladebehandling 4-5 Maskinværksted 2-6 Smedie, VVS 2-6 Snedker 3-5 Stenhugger 3-5 Tekstil-/tøjproduktion 2-4 Undervognsbehandling 4-5 Vaskeri/renseri/farveri 3-4 Vulkanisering 3-4 Affaldsforbrændingsanlæg 4-7 Akkumulator-/kabelproduktion 6 Asfaltfremstilling 6 Autoophug 7 Bekæmpelsesmidler/kunstgødning 7 Betonblanding/-støbning 4-6 Biogasanlæg 7 Bygningselementer 4-6 Cementfabrik 6-7 rikkevarefremstilling 4-5 Elektroteknik 1-3 Farve/lak/lim/cellulose 5-6 Fiskemel, benmel, blodplasma 6-7 Foderstoffer/kornforarbejdning 6-7 Fødevarefremstilling 3-6 Galvanisering/forzinkning o.l 4-6 Garveri 5-6 Gas-/benzindepot 6-7 side 28 Brønderslev Kommune juni 2006

29 Bilag 4 Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Industri fortsat Glas, porcelæn, lervareproduktion 2-6 Grus, kalk- og mørtelværker 6-7 Gummiproduktion 3-4 Kabelskrot 5-7 Kartoffelmelsfabrik o.l. 4 Kemikalie- og oliebehandlingsanlæg 6-7 Kemisk/genetisk produktion 5-7 Lakering/overfladebehandling 3-5 Lægemiddelfremstilling 2-7 Maskinfabrik 2-6 Metalfremstilling/forarbejd./støbning 6-7 Olie- og benzindepoter 6-7 Olie-/fedtraffinering 7 Ophugning/nedknusning 4-7 Papir-/papfremstilling 6-7 Plast-/skumplastfremstilling 4-6 Protein-/enzymfremstilling 3-6 Rengøring-/hygiejnemidler 5-6 Savværk 6 Skibsværft 4-7 Slagteri 4-6 Stålvalseværk 7 Tagpapfremstilling 5 Talg-/fedtsmelteri 6-7 Teglværk 6-7 Tekniske installationer 2-7 Tekstil-/tøjproduktion 3-4 Træimprægnering 5 Vaskeri/renseri/farveri 3-5 Vindmøller 5-7 Vulkanisering 3-6 juni 2006 Brønderslev Kommune side 29

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Salgsvilkår Lamavej og Gl. Romaltvej omfatter 17 grunde, som ligger øst for Randers Centrum i dyrekvarteret i Gl. Romalt. Ind imellem de nye bebyggelser er der også

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere