Boligområde Brønderslev sydvest Lokalplan Kommuneplantillæg nr. 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligområde Brønderslev sydvest Lokalplan 1706-02. Kommuneplantillæg nr. 5"

Transkript

1 Boligområde Brønderslev sydvest Lokalplan Kommuneplantillæg nr. 5 ergade Sdr Sdr Sdr Sdr Sdr Sdr Sdr Sdr SdrOmfartsvejOmfartsvejOmfartsvej Omfartsvej Omfartsvej Omfartsvej Omfartsvej Omfartsvej Omfartsvej BRØNERSLEV KOMMUNE Vedtaget - juni 2006

2 Vejledning En lokalplan fastlægger hvordan arealer, bebyggelse, beplantning, veje, stier m.m. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af en redegørelse og af planbestemmelserne. Redegørelsen beskriver i korte træk de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdet, og hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning for området. Lokalplanbestemmelserne er bindende. Illustrationer og kort forklarer og anskueliggør lokalplanbestemmelserne. Byrådet har ifølge planloven pligt til at udarbejde en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse og før der kan gennemføres et større byggeri, et større anlægsarbejde eller en større udstykning Byrådet har endvidere mulighed for (ret til) at udarbejde en lokalplan, når det ønsker at regulere en bestemt udvikling. Formålet med lokalplanpligten og lokalplanretten er at opnå sammenhæng i planlægningen og at sørge for at borgerne får mulighed for at tage stillingen til planen. erfor skal forslaget til lokalplanen offentliggøres og der skal være mindst 8 uger til at komme med indsigelse eller ændringsforslag til det. Først derefter kan Byrådet vedtage lokalplanen endeligt. Yderligere oplysninger: Brønderslev Kommune Teknisk Forvaltning Ny Rådhusplads Brønderslev Kontaktperson: Charlotte Hornemann Telefon: Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektør Nord ApS, Brønderslev, i samarbejde med Brønderslev Kommune. side 2 Brønderslev Kommune juni 2006

3 Indholdsfortegnelse REEGØRELSE Lokalplanens område... 4 Lokalplanens formål og indhold... 4 Lokalplanområdets omgivelser... 5 Vej- og stiforhold... 5 Udstykning... 6 Kollektiv trafik... 6 Teknisk forsyning... 6 Miljøsforhold... 6 Miljøscreening... 6 Miljøklasser... 8 Servitutter... 8 Lokalplanens forhold til anden lovgivning... 8 Naturbeskyttelse, Jordforurening... 8 Lov om offentlige vej, Museumsloven... 8 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 9 Regionplanen... 9 Kommuneplanen... 9 Lokalplan Kommuneplantillæg nr LOKALPLAN 1 Lokalplanens formål Lokalplanens område Områdets anvendelse Udstykninger Vej-, sti-, og parkeringsforhold Tekniske anlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagning Grundejerforening Miljø Aflysning af lokalplan Lokalplanens retsvirkninger VETAGELSESPÅTEGNING BILAG Matrikelkort... Kortbilag 1 Administrationsplan... Kortbilag 2 Retningsgivende udstykningsplan... Kortbilag 3 Miljøklasser... Bilag 4 juni 2006 Brønderslev Kommune side 3

4 Redegørelse Lokalplanens område Lokalplanens område omfatter matr.nr. 1kd Kornum Gde., Brønderslev Jorder med et areal på ca. 3.6 ha, beliggende i kommuneplanens rammeområde 1706, Brønderslev sydvest, med adgang til Sdr. Omfartsvej. Området er i lokalplan , der er vedtaget i november 2004, i forvejen udlagt til boligformål i form tæt-lavt boligbyggeri. et har imidlertid vist sig, at det ikke var muligt at realisere projekt med tæt-lave boliger i det omfang lokalplan lægger op til. Formålet med denne lokalplan er at ændre størstedelen af områdets anvendelse til åben lav boligbyggeri i form af parcelhusgrunde i varierende størrelse i henhold til lokalplanens retningsgivende udstykningsplan. I områdets nordlige del fastholdes 4 byggefelter fra lokalplan til opførelse af 8 tæt-lav boliger. Figur 1 Retningsgivende udstykningsplan for lokalplanområdet Lokalplanens formål og indhold Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til boligformål i form af åbent-lavt og tæt-lavt boligbyggeri på selvstændige grunde i henhold til retningsgivende udstykningsplan. Baggrunden for at ændre lokalplanbestemmelserne allerede 1½ år efter vedtagelsen af lokalplan , skal findes i, at områdets placering i Brønderslevs sydvestlige udkant tilsyneladende ikke er velegnet til placering af tæt-lavt boligbyggeri i større omfang. Nærværende lokalplan åbner i stedet mulighed for bebyggelse med parcelhuse, hvilket falder i side 4 Brønderslev Kommune juni 2006

5 naturlig forlængelse af de eksisterende boligområder mod syd, Sibeliusvej og Peter Heises Kvt. Udstykningsplanen er udformet på grundlag af skitseforslag fra landskabskonsulent Keld Hansen, Langebæk, som tillige har foretaget en gennemgang og vurdering af træ- og skovbevoksningen i området. et vurderes bl.a. at læbæltet mod Sdr. Omfartsvej trænger til udtyndning, mens skovbræmmen mod øst er nogenlunde intakt i den nordlige og lavere beliggende del. en sydlige del af skovbræmmen er hærget af elmesyge og vindslid. isse vurderinger har indgået i udstykningsplanens udformning. Af landskabskonsulentens vurdering fremgår bl.a. at der på boligparcellerne nr. 17, 19, 21, 23 og 25, jfr. kortbilag 3, ikke findes bevaringsværdige træer i traditionel forstand. Sådanne træer findes i skellet mod matr.nr. 1kf. isse skal bevares og evt. suppleres med vindstærke buske og mellemstore træarter i en bræmme på 5-10 m fra østskellet. I områdets nordlige del findes et mindre moseområde, der bevares, og hvortil der sikres adgang via stiforbindelse. er skal ligeledes etableres stiforbindelse mod syd til eksisterende boligområder i Peter Heises Kvt. og Sibeliusvej. Lokalplanens omgivelser Området afgrænses mod vest af Sdr. Omfartsvej, mod nord af Kornumgårdsgrøften og mod syd af parcelhuskvarteret Peter Heises Kvt og Sibeliusvej. en østlige afgrænsning udgøres af store træer, der afskærmer mod det tidligere kiropraktorcenter, der i dag anvendes til kontor- og undervisningsformål og børnehave. Vej- og stiforhold Lokalplanområdet har vejadgang fra Sdr. Omfartsvej ad overkørsel, der er fastlagt med samme placering i den tidligere lokalplan for området. Sdr. Omfartsvej er klassificeret som en del af landevej 719, Brønderslev Vest-M90. Landevejen er adgangsbegrænset efter lov om offentlige veje 72, tinglyst den 17. juni I adgangsfortegnelsen er lokalplanområdet matr.nr. 1-kd Kornum Gde., Brønderslev Jorder registreret med en overkørsel for ubebygget areal (ikke anlagt) i landevejens km 0,344. Efter lov om offentlige veje 34 er der ligeledes pr. 17. juni 2004 tinglyst bestemmelser om byggelinier 20 m fra landevejens midte og med vejbestyrelsen som påtaleberettiget. Landevejsstrækningen er udbygget med dobbeltrettet cykelsti i venstre side, nærmest lokalplanområdet, og skiltet med tilladt hastighed 60 km. Ud for den ansøgte vejtilslutning i landevejens ca. km 0,350 er afstanden fra stien til landevejens skel omkring 1 m. erfor bør det sikres, at der bliver fri oversigt mindst 2½ m x 45 m, dvs. også på en del af ejendommen matr.nr. 1-kd. et skønnes ikke fornødent at etablere kanaliseringsanlæg på selve landevejen ud for den påtænkte vejtilslutning. Vejtilslutningen til landevejen, er principgodkendt efter lov om offentlige veje 70 bl.a. på betingelse af, at der udarbejdes et detailprojekt, som også skal omfatte skiltning og afstribning, at detailprojektet kan godkendes af Vejmyndigheden og politiet, at der ikke etableres andre direkte adgange fra lokalplanområdet til landevejen, at der etableres og sikre fornøden fri oversigt ved vejtilslutningen og at samtlige arbejder i øvrigt udføres uden udgift for og efter nærmere aftale med amtet. juni 2006 Brønderslev Kommune side 5

6 Redegørelse er udlægges ny 9 m bred øst-vest-gående adgangs- og boligvej som adgang til boligerne. Boligerne i den sydlige del af lokalplanområdet betjenes af nye interne boligveje, der udlægges i 6 m s bredde. Stamvejene skal anlægges med en kørebanebredde på min meter. er skal etableres 2 parkeringspladser pr. åbenlav bolig i lokalplanområdet. isse skal etableres på den enkelte ejendom. I området til tæt-lave boliger skal der etableres 1,5 p-plads pr. bolig. isse etableres med 1 p-plads på hver ejendom samt mindst 4 parkeringslommer til gæsteparkering langs den nordlige adgangsvej. er udlægges 4 m bred sti fra lokalplanområdet med forbindelse til eksisterende sti til nabokvartererne Sibeliusvej og Peter Heises Kvt. Stierne skal anlægges i forbindelse med byggemodning af området. Udstykning Lokalplanområdet kan udstykkes i 17 parcelhusgrunde, samt 8 parceller til tæt-lav bebyggelse. Parcelhusgrundenes størrelse varierer fra ca. 750 m² til ca m², mens parcellerne til tæt-lavt byggeri mindst skal udgøre 400 m², incl. andel i fællesarealer. Kollektiv trafik Området busbetjenes med bybus fra Sdr. Omfartsvej. Teknisk forsyning Elforsyning til området skal ske via Brønderslev og Oplands Elforsyningsselskab (BOE). Vandforsyning skal ske fra Brønderslev Kommunale Vandforsyning. Kloakforsyning skal ske i.h.t. Brønderslev Kommunes Spildevandsplan/betalingsvedtægt for kloakforsyningen. Lokalplanområdet skal separatkloakeres. er skal i området, jf. Brønderslev Kommunes spildevandsplan, etableres et ca. 60 m 2 åbent forsinkelsesbassin for områdets regnvand. Bassinet forventes placeret nord for boligområdet ved den nord/syd-gående eksisterende grøft uden for det naturbeskyttede moseområde. Varmeforsyning skal ske fra Brønderslev Kommunale Varmeforsyning. er er elvarmeforbud. Miljøforhold Støjbelastning fra virksomheder må ikke overstige de vejledende grænseværdier for støj fra erhverv som er fastsat i Miljøstyrelsens vejledning om Ekstern støj fra virksomheder«, Vejledning nr. 5/1984 eller senere udgave. Se skema 1 på næste side under boligområder for åben-lav boligbebyggelse - kategori nr. 5. Miljøscreening Lokalplanområdet afgrænses af eksisterende boliger og det åbne land. Området drives landbrugsmæssigt, men der er ikke landbrugspligt på området. Områdets nordlige del er registreret som beskyttet naturtype gennem naturbeskyttelsesloven, og der vil med planens virkeliggørelse ikke forekomme væsentlige ændringer i landskab eller betingelser for fauna eller flora. Bebyggelsen m.m. etableres i respekt for den omgivende natur. Støjbelastningen fra amtsvejen Sdr. Omfartsvej er vurderet ud fra årsdøgntrafiktal fra 2003 på ca biler. ette tal forventes at stige til ca biler. Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1984 vedr. trafikstøj i boligområder angiver en konsekvenszone på 20 meter (målt fra vejmidte), som skal friholdes for boliger. et vurderes, at yderligere støjafskærmning side 6 Brønderslev Kommune juni 2006

7 Tidsrum Områdetype (faktisk anvendelse) Mandag-fredag kl Lørdag kl Mandag-fredag kl Lørdag kl Søn- & helligdag kl Erhvervs- og industriområder Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) Etageboligområder Boligområder for åben og lav boligbebyggelse Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. Særlige naturområder Alle dage kl Skema 1. Miljøstyrelsens retningsgivende, maksimale støjbelastninger udover det eksisterende beplantningsbælte ikke er nødvendig. Skulle trafikmængden mod forventning stige så meget, at boligerne belastes med støj over 55 db(a), kan der etableres støjvold i det udlagte beplantningsbælte. Trafikministeriet har i brev af 10. juni 1993 om afholdelse af udgifter til støjdæmpende foranstaltninger forudsat, at vejbestyrelsen har ret til, men ikke pligt til at gennemføre foranstaltninger, der sikrer vejens omgivelser mod vejstøj fra såvel eksisterende som nye veje. Etablering af en støjvold kan altså efter gældende lovgivning ikke pålægges vejmyndigheden, hvis der på grund af stigende trafik senere opstår støjproblemer. Lokalplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, og der er derfor foretaget høring af relevante myndigheder for at vurdere denne plans indvirkning på miljøet (miljøscreening). et vurderes samlet set, at denne lokalplan ikke genererer gener i forhold til kulturværdier, forureningsforhold, ressourceanvendelse, landskab samt støj eller trafik m.m.. Brønderslev Kommune vurderer således, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen. enne afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet indenfor samme klagefrist som gælder for lokalplanen (8 uger fra lokalplanens offentliggørelse). Miljøklasser Miljøklassificering indgår i kommuneplanen. I bilag 4 ses inddelingen af erhverv i miljøklasser. juni 2006 Brønderslev Kommune side 7

8 Redegørelse Et lavt tal betyder ringe miljøpåvirkning og et højt tal betyder stor miljøpåvirkning. Bestemmelserne om miljøklasser i de nye kommuneplanrammer og i lokalplanen begrænser fremover etableringen af erhverv i de enkelte områder til erhvervstyper, der erfaringsmæssigt kan indpasses uden genevirkninger. er må i lokalplanområdet alene etableres erhverv i tilknytning til boligerne. e erhverv, der etableres, skal være i miljøklasse 1-2. Servitutter er er udarbejdet servitutredegørelse vedrørende de på matr.nr. 1kd Kornum Gde., Brønderslev Jorder tinglyste servitutter. Lokalplan , tinglyst aflyses efter vedtagelse af nærværende lokalplan. Øvrige servitutter er ikke uforenelige med lokalplanen. Lokalplanens forhold til anden lovgivning Naturbeskyttelse en nordligste del af lokalplanområdet mod Kornumgårdsgrøften er af amtet registreret som beskyttet moseareal i henhold til naturbekyttelseslovens 3, ligesom Kornumgårdsgrøften er beskyttet vandløb. Områdets nordlige del er desuden registreret som okkerområde. en foreløbige udpegning omfatter et areal på ca m². Et noget større område er okkerbelastet. Registreringerne er ikke i strid med den planlagte bebyggelse, idet den nordlige del af lokalplanområdet friholdes for bebyggelse og udlægges til grønt område. En eventuel legeplads og junglesti skal placeres efter aftale med Nordjyllands Amt, der skal foretage en konkret afgrænsning af det areal, der er beskyttet efter naturbeskytttelseslovens 3. Jordforurening er er ikke oplyst forureningsforhold efter jordforureningsloven i lokalplanområdet. Hvis der under anlægsarbejder træffes forurening skal arbejdet standses og kommunen underrettes. er skal herefter foretages en vurdering af forureningen i forhold til grundvand og arealanvendelse m.v. Eventuelt kan en umiddelbar indsats overfor forureningen være påkrævet. Amtet h.h.v. kommunen vurderer, om der skal fastsættes vilkår for det videre arbejde. er henvises til miljøbeskyttelseslovens 21 og til jordforureningslovens 71. Lov om offentlige veje er skal ansøges om vejtilslutning som omtalt under»vej- og stiforhold«. Museumsloven er kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal bygherren iagttage Museumslovens om arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. er er mulighed for at få en udtalelse fra museet om risikoen for fund af arkæologisk betydning, samt besked om konsekvenser for finansieringen. Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, fx knogler, flintredskaber, lerkarskår mm., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Vendsyssel historiske Museum, Tlf , side 8 Brønderslev Kommune juni 2006

9 Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan Lokalplanområdet er beliggende inden for byzoneafgrænsningen omkring Brønderslev, og indeholdt i regionplanens arealudlæg til boligformål, og i øvrigt i overensstemmelse med regionplanens retningslinier om byudvikling. Kommuneplanen Lokalplanen er placeret i lokalområde 17, benævnt Brønderslev sydvest og omfatter størstedelen af enkeltområde Lavt boligområde Komponistkvarteret. Området ligger i byzone og er udlagt til tæt-lav boligformål. Lokalplanens anvendelse er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, og der er derfor samtidig med lokalplanen udarbejdet kommuneplantillæg nr. 5, som udlægger området til lav boligbebyggelse. Lokalplan Lokalplan afløser den hidtidige lokalplan indenfor lokalplanområdet. juni 2006 Brønderslev Kommune side 9

10 Saltumvej FIGUR B Kommuneplantillæg nr. 5 Udsnit af kommuneplanens rammekort 1741 Vestergade Vestergade Saltumvej 1761 Sdr Sdr Sdr Sdr Sdr Sdr Sdr Sdr Sdr Omfartsvej Omfartsvej Omfartsvej Omfartsvej Omfartsvej Omfartsvej Omfartsvej Omfartsvej Omfartsvej Mozartvej 1723 Målestok 1:5000 Lokalplan Boligområde Brønderslev sydvest Brønderslev Kommune, KMS og "Kortcenter.dk" Brønderslev Kommune Teknisk Forvaltning Signaturfortegnelse 1706 Kommuneplanramme Lokalplanområde

11 Tidligere rammer for lokalplanlægningen Gælder ikke for lokalplanområdet efter godkendelse af kommuneplantillæg 5. Område 1706 Navn Områdets anvendelse Tæt-lavt boligområde i komponistkvarteret, Brønderslev sydvest Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, samt små erhvervsenheder, tilknyttet den enkelte boligenhed og som kan indpasses uden genevirkninger. Bebyggelsens art, omfang og placering er må maksimalt opføres 40 boliger Maksimal bebyggelsesgrad 35% Maksimalt etageantal 1,5 Maksimal bygningshøjde i meter 8,5 Trafik og teknisk forsyning Området vejbetjenes fra Sdr. Omfartsvej Serviceforsyning Rammeområdet ligger nært bydelscenter Sdr. Omfartsvej. Miljøklassifikation 1-2 juni 2006 Brønderslev Kommune side 11

12 Kommuneplantillæg nr. 5 Kommuneplanens rammeområde nr I henhold til lov om planlægning (Lov nr. 388 af 6. juni 1991, jf. lovbkg. nr. 883 af 18. august 2004 fastsættes herved følgende rammer for indholdet af lokalplaner, som tilvejebringes inden for hele kommuneplanens rammeområde nr Området er vist på figur B. Rammebestemmelser fremgår på side 13. side 12 Brønderslev Kommune juni 2006

13 Kommuneplantillæg nr. 5. Rammer for lokalplanlægningen i område 1706 Område 1706 Navn Områdets anvendelse Bebyggelsens art, omfang og placering Boligområde i komponistkvarteret, Brønderslev sydvest Områdets anvendelse fastlægges til lav boligbebyggelse, samt små erhvervsenheder, tilknyttet den enkelte boligenhed og som kan indpasses uden genevirkninger. er må maksimalt opføres 40 boliger Maksimal bebyggelsesgrad 35% Maksimalt etageantal 1,5 Maksimal bygningshøjde i meter 8,5 Trafik og teknisk forsyning Området vejbetjenes fra Sdr. Omfartsvej Serviceforsyning Rammeområdet ligger nært bydelscenter Sdr. Omfartsvej. Miljøklassifikation 1-2 juni 2006 Brønderslev Kommune side 13

14 Vedtagelsespåtegning Kommuneplantillæg 5 Tillæg nr. 5 til kommuneplanen er vedtaget som forslag af Brønderslev Byråd, den 8. marts Jens Arne Hedegaard Borgmester Sign. / Søren Steensen Kommunaldirektør Sign. Forslaget til kommuneplantillæg er offentliggjort i pressen den 14. marts Tillæg nr. 5 til kommuneplanen er i.h.t. 27 i lov om planlægning vedtaget endeligt af Brønderslev Byråd, den 14. juni 2006 Jens Arne Hedegaard Borgmester Sign. / Søren Steensen Kommunaldirektør Sign. Kommuneplantillæggets endelige vedtagelse er offentliggjort i pressen den 27. juni side 14 Brønderslev Kommune juni 2006

15 Lokalplanbestemmelser for boligområde, Brønderslev sydvest. Lokalplan

16 Lokalplan Planbestemmelser Boligområde Brønderslev sydvest. I henhold til lov om planlægning (Lov nr. 388 af 6. juni 1991, jf. lovbek. nr. 763 af 11. september 2002) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. (t) Tekst i kursiv er vejledningstekst og har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende medmindre de har hjemmel i anden gældende lovgivning. 1 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at området anvendes til boligformål i henhold til administrationplanen, kortbilag 2. at sikre, at der foruden boliger alene etableres mindre, ikke generende erhverv, der kan integreres i tilknytning til den enkelte boligenhed. at bebyggelsen placeres så den sikres mod støjgener fra Sdr. Omfartsvej, herunder at der er mulighed for at etablere støjvold ved en uforudset stigning i trafiktallet. at der opnås en tilfredsstillende trafiksikkerhed og gode stiforbindelser for gående og cyklende. 2 Lokalplanens område 2.1 Lokalplanen omfatter matr.nr. 1kd Kornum Gde., Brønderslev Jorder, samt alle parceller, der efter 1. februar 2006 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Området er vist på kortbilag Arealet er beliggende i byzone. 2.3 Lokalplanen opdeles i områderne I, II og III, som vist på kortbilag 2. 3 Områdets anvendelse 3.1 Område I må kun bebygges med fritliggende boliger i max. 1½ etage foruden eventuelle kældre, carporte, garager og udhuse til boligerne. 3.2 Område II må kun bebygges med tæt-lav boligbebyggelse i max. 1 etage foruden eventuelle kældre, carporte, garager og udhuse til boligerne. 3.3 Område III må kun anvendes til fælles friareal for områdets beboere. er kan i området etableres naturlegeplads og junglesti og lign. 3.4 Byrådet kan tillade, at der på ejendommen drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af, at virksomheden ikke udgør en selvstændig erhvervsenhed, men indgår i boligen, at virksomheden efter Byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke ændres, at skiltning eller lignende ikke bryder områdets karakter af boligområde, at virksomheden ikke medfører ulempe for omboende eller behov for parkering, der overstiger det normale for en tilsvarende ejendom med udelukkende privat anvendelse. 3.5 er kan i området opføres bygninger til områdets tekniske forsyning med et maksi- side 16 Brønderslev Kommune juni 2006

17 Planbestemmelser mum areal på 12 m² og en maksimum højde på 3 m. 4 Udstykninger 4.1 Lokalplanområdet må kun udstykkes i overensstemmelse med principperne i den retningsgivende udstykningsplan kortbilag I område I må ingen parceller udstykkes med en grundstørrelse mindre end 700 m². 4.3 I område II må ingen parceller udstykkes med en grundstørrelse mindre end 400 m², incl. andel i fælles friareal. 4.4 Område III må ikke udstykkes, men skal henligge som fælles friareal for ejendommene i lokalplanområdet. 5 Vej- sti- og parkeringsforhold 5.1 er udlægges arealer til veje og sti som vist på kortbilag 2. Vejen A-C udlægges i en bredde af 9 m, og skal fungere som adgangs- og boligvej. Vejene -E og F-G udlægges i en bredde af 6 m, og skal fungere som boligvej. (5.1) er skal indsendes et vejprojekt til vejmyndighedens godkendelse jf. vejlovgivningens regler. 5.2 Vejen A-B skal anlægges med en kørebanebredde på min. 6 m og fast belægning i form af asfalt. Vejen B-C skal anlægges med en kørebanebredde på min m og fast belægning i form af asfalt. Vejene -E og F-G skal anlægges med en kørebanebredde på min. 4 m og fast belægning i form af belægningssten. 5.3 Ved C skal etableres vendeplads, der overholder kravene til renovationsbiler. 5.4 Stien a-b udlægges i en bredde af 4 m og anlægges i en bredde af min. 2 m med fast belægning i form af grus med stenmelsoverflade. 5.5 Stien d skal fremtræde som natursti uden belægning. 5.6 Til åben-lav boligerne i område I skal der etableres min. 2 parkeringspladser pr. bolig. 5.7 Til tæt-lav boligerne i område II skal der etableres min. 1,5 parkeringspladser pr. bolig. 5.8 er skal etableres min. 4 parkeringslommer langs vejen B-C s nordside ud for område II. Se kortbilag 2. 6 Tekniske anlæg 6.1 Alle nye boliger skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme. Varmeforsyning skal ske fra Brønderslev Kommunale Varmeforsyning. er er elvarmeforbud. 6.2 Alle nye boliger skal tilsluttes kollektiv vandforsyning. Vandforsyning skal ske fra Brønderslev Kommunale Vandforsyning. 6.3 El-ledninger, herunder til vej- og parkeringspladsbelysninger, må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabler. 6.4 Belysning af adgangsveje og parkerings- juni 2006 Brønderslev Kommune side 17

18 Planbestemmelser 8.5 Parabolantenner må opsættes indtil 2 m fra naboskel jf. kortbilag 3. Minimumsafstanden til vejskel er 3 meter. Placeringen af parabolantenner skal overholde Bygningspladser skal ske som parkstandere med en lyspunkthøjde på 3-4 meter., f.eks. model Albertslund. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Område I er må kun opføres 1 bolig på hver af de 17 parceller, der er angivet på den retningsgivende udstykningsplan, kortbilag Ingen bebyggelse må opføres nærmere vejskel end 3 m, jfr. byggeline vist på kortbilag Boliger må opføres med max. 1½ etage med udnyttet tagetage og kælder og en samlet højde på maksimum 8.5 m Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige er må ikke uden særskilt tilladelse fra bygningsmyndigheden foretages større terrænreguleringer end angivet i Område II er må opføres 8 boliger som 4 dobbelthuse beliggende indenfor byggefelterne vist på kortbilag 2. (7.2.1 )Byggefelternes størrelse er m x m Carporte og garager skal opføres inden for byggefelterne som vist på kortbilag Udhuse til boligerne kan opføres uden for byggefelterne. er kan maks. opføres 10 m² udhus pr. bolig Boliger må opføres med max. 1 etage med en samlet højde på maksimum 6 m er må ikke uden særskilt tilladelse fra bygningsmyndigheden foretages større terrænreguleringer end angivet i Område III er må ikke opføres bebyggelse i område III, dog kan der uden for det naturbeskyttede 3-område placeres mindre bygninger til områdets tekniske forsyning, jfr Bebyggelsens ydre fremtræden. 8.1 Ydervægge på boliger samt integrerede garager, carporte skal opføres af teglsten som blank mur/vandskuret (evt. farvesat). Garager, carporte, udhuse og mindre bygningsdele kan opføres af andre materialer. 8.2 Tage på boliger, skal udføres af tegltagsten, indfarvede cementtagsten eller tagpap. Tage på garager, carporte, udhuse og mindre bygningsdele kan udføres med andre tagmaterialer. er må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer. Blanke, glaserede teglsten betragtes som reflekterende. 8.3 Boliger skal opføres med saddeltag med en taghældning på max. 45 grader. 8.4 en samlede længde af kviste må ikke overstige halvdelen af tagryggens længde på hver side af huset. side 18 Brønderslev Kommune juni 2006

19 Planbestemmelser reglementets bestemmelser om højde i forhold til naboskel. er må ikke opsættes tagantenner eller fritstående antenner udover parabolantenner. (8.5) Parabolantenner med en diameter over 1 meter skal anmeldes til kommunen inden opsætning. 9 Ubebyggede arealer. 9.1 Område III nord for bebyggelsen skal henligge som fælles friareal, der ikke må bebygges, dog jfr En del af området er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens 3. (9.1) Reglerne for arealet anvendelse fremgår af naturbeskyttelseslovens 3. Nordjyllands Amt skal foretage en konkret afgrænsning af det beskyttede areal, inden etablering af legeplads. 9.2 I område III må der etableres en naturlegeplads, junglesti og lign., med placering i princippet som vist på kortbilag et eksisterende 20 m brede beplantningsbælte mod Sdr. Omfartsvej skal bevares. er kan alternativt etableres en støjvold, der skal beplantes eller på anden måde sikres et efter beliggenheden rimeligt udseende. 9.4 Oversigtsareal på 2½ x 45 m ved udkørsel til Sdr. Omfartsvej skal friholdes for beplantning/støjvold. Oversigtsarealets placering fremgår af kortbilag er er udfærdiget en konkret vurdering af bevaringsværdige træer i skovbevoksningen langs lokalplanområdets østskel. Bevaringsværdige træer i skellet mod matr.nr. 1kf må ikke fældes uden tilladelse fra Brønderslev Kommune. 9.6 Terrænet må maximalt reguleres ± 0,50 m. en yderste meter langs naboskel skal dog tilpasses terrænhøjde på nabogrunden. (9.6) Bygningsmyndigheden kan tillade en større regulering efter en konkret ansøgning. 9.7 Et eventuelt hegn mod vej eller i naboskel skal udføres som levende hegn. Hegnet kan under opvæksten støttes af et let trådhegn. 9.8 Ubebyggede arealer skal altid gives et ryddeligt og ordentligt udseende. 10 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 10.1 Boligerne må ikke tages i brug, før tilslutning til fjernvarme har fundet sted er skal være anlagt veje og interne stier i de enkelte delområder før ibrugtagning af boliger i området. 11 Grundejerforening er skal etableres en samlet grundejerforening for hele lokalplanområdet. Grundejerforeningen er ansvarlige for vedligeholdelsen af fælles- og friarealerne inden for lokalplanområdet Grundejerforeningen skal oprettes senest, når halvdelen af parcellerne er bebygget, eller når Byrådet kræver det Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmer og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. juni 2006 Brønderslev Kommune side 19

20 Planbestemmelser 11.4 Grundejerforeningernes vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet Grundejerforeningerne kan i vedtægterne optage regler om friarealernes udseende og anvendelse, herunder bestemmelser om det beskyttede moseareal i område III og de bevaringsværdige træer langs lokalplanområdets østskel. Reglernes efterlevelse håndhæves i givet fald af grundejerforeningen. 12 Miljø 12.1 er må i lokalplanområdet kun etableres virksomheder indenfor miljøklasse 1-2. er henvises til bilag 4 vedrørende miljøklasser. Efter planlovens 19 stk 4 skal kommunen dispensere for lokalplanens krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, hvis der opføres et lavenergihus. Ved lavenergihuse forstås enfamiliehuse, der overholder klassifikationskravene i afsnit 5.3 i tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse. I de områder, som i en lokalplan udlægges til offentlige formål, kan ejeren efter planlovens 48 under visse forudsætninger kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. 13 Aflysning af lokalplan 13.1 Bestemmelserne i lokalplan , tinglyst d er uforenelige med lokalplan , og bestemmelserne fortrænges af lokalplan Lokalplanens retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. en eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. side 20 Brønderslev Kommune juni 2006

21 Vedtagelsespåtegning Lokalplanforslaget er vedtaget af Brønderslev Byråd den 8. marts 2006 Jens Arne Hedegaard Borgmester Sign. / Søren Steensen Kommunaldirektør Sign. Offentliggjort i pressen den 14. marts I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Brønderslev Byråd, den 14. juni 2006 Jens Arne Hedegaard Borgmester Sign. / Søren Steensen Kommunaldirektør Sign. Lokalplanens endelige vedtagelse er offentliggjort i pressen den 27. juni 2006 juni 2006 Brønderslev Kommune side 21

22

23

24

25 Bilag 4 Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Vejledning om miljøklasser Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7 den mest miljøbelastende. Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder. Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås. Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed. Herudover findes der en række virksomheder og anlægstyper med specielle beliggenhedskrav, hvor afstanden til boligområder skal være større end 500 meter. Som eksempel kan nævnes særligt risikobetonet produktion, større skibsværfter, flyvepladser, skydebaner, motorsportsbaner og lignende. er kan forekomme situationer, der berettiger virksomheder til en anden miljøklassificering, end angivet i skemaet "Erhvervskategorier" på de følgende sider. Fx hvis en virksomhed foretager forureningsbegrænsende foranstaltninger udover det, der er normalt i forhold til gængse forureningsbegrænsende produktionsmetoder. I så fald kan en lavere klassificering accepteres, og dermed en kortere nødvendig afstand i forhold til forureningsfølsomme formål som f.eks. boliger. Omvendt kan det være nødvendigt at klassificere en virksomhed højere end forudsat, hvis virksomheden forurener udover, hvad der er normalt for den pågældende virksomhedstype. er findes således ikke afstandskrav, der skal overholdes. Følgende eksempel kan illustrere bilagets funktion: Hvis en maskinfabrik ønsker at etablere sig så fremgår det af dette bilag, at virksomheden kan være en miljøklasse 2-6. Så vil Teknisk Forvaltning på baggrund af ansøgningsmateriale fra virksomheden vurdere miljøklassen for den konkrete virksomhed. Her kan virksomheder med støj som en primær forureningskilde, og hvor der ikke sker overfladebehandling være i klasse 6, hvorimod små virksomhed med få forureningskilder kan være en klasse 2. ette vil altid bero på en konkret vurdering af virksomhedens forureningskilder og omfanget heraf hvorledes virksomheden placeres indenfor miljøklasserne 2-6. juni 2006 Brønderslev Kommune side 25

26 Bilag 4 Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Anvendelse Eksempler på virksomhedstyper Miljøklasse Bemærkninger Butikker agligvarebutik 1-4 Klasse 4 ved aktivitet i Lavprisvarehus 1-4 natperioden. Supermarked 1-4 Udvalgsvarebutik 1-4 Butikker med værksted Guld/sølvsmedie o.l. 1-3 Møbelpolstrer o.l. 1-3 Pottemager o.l. 1-3 Reparation af A.V.-udstyr o.l. 1-3 Skomager, skrædder o.l. 1-3 Urmager o.l. 1-3 Store specialbutikker Bil/campingvognsalg o.l. 1-4 Byggemarked 1-4 Havecenter 1-4 Landbrugsmaskiner 1-4 Hotel/restaurant Bar 1-4 iskotek 1-4 Hotel 1-4 Restauration o.l. 1-4 Klinikker yreklinik 3 Hundepension 3-6 Kiropraktor 1-2 Læge, tandlæge o.l. 1-2 Terapi 1-2 Kontorer Administration 1 Advokat, revisor o.l. 1 Arkitekt, ingeniør o.l. 1 atarådgivning 1 Service Bedemand o.l. 1 Ejendomsmægler o.l. 1 Bagerier 2-5 Frisør o.l. 1-3 Pengeinstitut 1 Post- og telegrafvæsen 1 Rejse-, turist-, billetbureau o.l. 1 Små vaskerier/renserier 1-4 Solcenter 1-2 Benzinsalg Benzinsalg (evt. med tilhørende kiosk, 3 vaskeanlæg, værksted) Trykkerier Bogbinderi 2-4 Fotografisk virksomhed 2-4 Trykkerivirksomhed o.l. 2-4 side 26 Brønderslev Kommune juni 2006

27 Bilag 4 Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Kulturelle formål Fritidsformål Undervisning Institutioner Rekreative formål Tekniske anlæg Engroshandel o.l. Transport o.l. Bibliotek 1-3 Biograf 1-3 Kirke/menighedshus 1-3 Kulturformidling o.l. 1-3 Medborgerhus 1-3 Museum/udstilling/galleri 1-3 Musiklokale 1-3 Teater 1-3 Camping o.l. 1-5 Forlystelse/underholdning 3-7 Klub/forening 1-5 Kolonihaver 1-3 Sport 1-5 Forskning 2-3 Gymnasium 2-3 Højere uddannelse 2-3 Kursus/konference 2-3 Skole 2-3 Børneinstitution 1-3 øgncenter/forsorg 1-2 Kollegier 1-2 Hospital 3-4 Ungdoms/ældrebolig 2-3 Ældreinstitution 1-2 Grønne områder 1-3 Parker 1-3 Torve, pladser o. l. 1-3 Kraftvarmeværker 3-7 Parkeringshus 1-4 P-pladser 1-3 Pumpestation o.l. 1-4 Transformere (små) 1-3 Aftapning/pakning/oplag 3-6 Engroshandel 2-6 Lagervirksomhed 2-6 Biludlejning 2-4 Busterminal/remise o.l. 2-7 Flytteforretning 2-4 Fragt/bud central 2-7 Hyrevogne 2-4 Redningsstation 2-4 Vognmand 2-7 Ved natarbejde klasse 6-7 juni 2006 Brønderslev Kommune side 27

28 Bilag 4 Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Oplagsvirksomhed o.l. Værksteder o.l. Industri Affaldssortering 5-7 Genbrugsplads 4 Containerplads 5-6 Entreprenør o.l. 4-5 Fyldplads 6-7 Garageanlæg 3-5 Kompostering 4-6 Kontrolleret losseplads 6-7 Omlastestation 5-6 Oplag 5-6 Plads til kørende materiel 4-5 Trælast 3-5 Autoværksted 4-5 Mindre autoværksteder 3-5 El-installatør 2-3 Elektroteknik 2-3 Fødevarefremstilling 3-4 Glarmester 2-3 Lakering/overfladebehandling 4-5 Maskinværksted 2-6 Smedie, VVS 2-6 Snedker 3-5 Stenhugger 3-5 Tekstil-/tøjproduktion 2-4 Undervognsbehandling 4-5 Vaskeri/renseri/farveri 3-4 Vulkanisering 3-4 Affaldsforbrændingsanlæg 4-7 Akkumulator-/kabelproduktion 6 Asfaltfremstilling 6 Autoophug 7 Bekæmpelsesmidler/kunstgødning 7 Betonblanding/-støbning 4-6 Biogasanlæg 7 Bygningselementer 4-6 Cementfabrik 6-7 rikkevarefremstilling 4-5 Elektroteknik 1-3 Farve/lak/lim/cellulose 5-6 Fiskemel, benmel, blodplasma 6-7 Foderstoffer/kornforarbejdning 6-7 Fødevarefremstilling 3-6 Galvanisering/forzinkning o.l 4-6 Garveri 5-6 Gas-/benzindepot 6-7 side 28 Brønderslev Kommune juni 2006

29 Bilag 4 Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Industri fortsat Glas, porcelæn, lervareproduktion 2-6 Grus, kalk- og mørtelværker 6-7 Gummiproduktion 3-4 Kabelskrot 5-7 Kartoffelmelsfabrik o.l. 4 Kemikalie- og oliebehandlingsanlæg 6-7 Kemisk/genetisk produktion 5-7 Lakering/overfladebehandling 3-5 Lægemiddelfremstilling 2-7 Maskinfabrik 2-6 Metalfremstilling/forarbejd./støbning 6-7 Olie- og benzindepoter 6-7 Olie-/fedtraffinering 7 Ophugning/nedknusning 4-7 Papir-/papfremstilling 6-7 Plast-/skumplastfremstilling 4-6 Protein-/enzymfremstilling 3-6 Rengøring-/hygiejnemidler 5-6 Savværk 6 Skibsværft 4-7 Slagteri 4-6 Stålvalseværk 7 Tagpapfremstilling 5 Talg-/fedtsmelteri 6-7 Teglværk 6-7 Tekniske installationer 2-7 Tekstil-/tøjproduktion 3-4 Træimprægnering 5 Vaskeri/renseri/farveri 3-5 Vindmøller 5-7 Vulkanisering 3-6 juni 2006 Brønderslev Kommune side 29

Vejledning om miljøklasser

Vejledning om miljøklasser Vejledning om miljøklasser Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende og klasse 7 den mest miljøbelastende. Opdelingen er baseret på Håndbog om Miljø og Planlægning,

Læs mere

Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande

Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i miljøklasser, hvor klasse er den mindst miljøbelastende, og klasse den mest miljøbelastende. Klasse omfatter virksomheder og

Læs mere

Erhvervskategorier: Bilag A

Erhvervskategorier: Bilag A Erhvervskategorier: Bilag A Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i miljøklasser, hvor klasse er den mindst miljøbelastende, og klasse den mest miljøbelastende. Klasse

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE LOKALPLAN 07-026 INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Handicapboliger, Nordens Allé. Lokalplan 1571-01

Handicapboliger, Nordens Allé. Lokalplan 1571-01 Handicapboliger, Nordens Allé Lokalplan 1571-01 Brønderslev Kommune Endelig godkendt Maj 2006 Vejledning En lokalplan fastlægger hvordan arealer, bebyggelse, beplantning, veje, stier m.m. skal anvendes,

Læs mere

Vodskov Landområde 8.20. Aalborg Kommune. Forslag. Kommuneplantillæg

Vodskov Landområde 8.20. Aalborg Kommune. Forslag. Kommuneplantillæg Forslag Kommuneplantillæg Aalborg Kommune Vodskov Landområde 8.20 Døgninstitutionen Attruphøj, Vodskov April 2005 Kommuneplantillæg 8.20 er offentliggjort fra 19. april 2005 til og med 24. juni 2005 Indsigelser,

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 9.004. Hals Havn Østpier, Hals. Aalborg Kommune, Oktober 2007. Side 1 af 17

FORSLAG. Tillæg 9.004. Hals Havn Østpier, Hals. Aalborg Kommune, Oktober 2007. Side 1 af 17 FORSLAG Tillæg 9.004 Hals Havn Østpier, Hals Aalborg Kommune, Oktober 2007 Side af 7 K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Erhvervsområde ved Østre Ringgade, Jerslev. Lokalplan 3346-02. Kommuneplantillæg nr. 19 (B) Januar 2009. Forslag

Erhvervsområde ved Østre Ringgade, Jerslev. Lokalplan 3346-02. Kommuneplantillæg nr. 19 (B) Januar 2009. Forslag Erhvervsområde ved Østre Ringgade, Jerslev Lokalplan 3346-02 Kommuneplantillæg nr. 19 (B) Forslag Januar 2009 Indsigelsesfrist udløber xx marts 2009 KOMMUNE BRØNDERSLEV Vejledning En lokalplan fastlægger,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Boliger v. Vanggårdsvej, Stenum. Lokalplan 5313-02. april 2007. Forslag BRØNDERSLEV KOMMUNE

Boliger v. Vanggårdsvej, Stenum. Lokalplan 5313-02. april 2007. Forslag BRØNDERSLEV KOMMUNE Boliger v. Vanggårdsvej, Stenum Lokalplan 5313-02 april 2007 BRØNDERSLEV KOMMUNE Vejledning En lokalplan fastlægger hvordan arealer, bebyggelse, beplantning, veje, stier m.m. skal anvendes, placeres og

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Boliger v. Vanggårdsvej, Stenum. Lokalplan 5313-02. Indsigelsesfrist slut 25. marts 2008. Forslag BRØNDERSLEV KOMMUNE. januar 2008

Boliger v. Vanggårdsvej, Stenum. Lokalplan 5313-02. Indsigelsesfrist slut 25. marts 2008. Forslag BRØNDERSLEV KOMMUNE. januar 2008 Boliger v. Vanggårdsvej, Stenum Lokalplan 5313-02 Forslag januar 2008 Indsigelsesfrist slut 25. marts 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE Vejledning En lokalplan fastlægger hvordan arealer, bebyggelse, beplantning,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Bilag A Erhvervskategorier

Bilag A Erhvervskategorier Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7 den mest miljøbelastende. Klasse 1 omfatter virksomheder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7)

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7) Videbæk i februar 1984. J.nr. 27-11-7-1. IMR.7-TILLÆG IMR.1 VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. (o7) 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 16 til 15-rammer for Videbæk kommune.

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Kalundborg Kommune LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000-2012 Indhold Lokalplan nr. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Indledning

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 10-57 Institutionsområde Præstevænget, Hjallerup

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 10-57 Institutionsområde Præstevænget, Hjallerup BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan 10-57 Institutionsområde Præstevænget, Hjallerup Præstevænget Algade Algade Algade Algade Algade Algade Algade Algade Algade Præstevænget FORSLAG Forslaget er i offentlig

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere