2. UDGAVE VEJLEDNING I BYGNINGSÆNDRINGER OKTOBER 1993 REVIDERET JULI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. UDGAVE VEJLEDNING I BYGNINGSÆNDRINGER OKTOBER 1993 REVIDERET JULI"

Transkript

1 IBSGÅRDEN 2. UDGAVE VEJLEDNING I BYGNINGSÆNDRINGER OKTOBER 1993 REVIDERET JULI 2009

2 Forord Denne vejledning er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af grundejerforeningens bestyrelse efter ekstraordinær generalforsamling mandag den l. oktober 1990 vedr. bygningsændringer i Ibsgården. Hæftet er revideret og godkendt på Generalforsamlingen arbejdet hermed deltog: I Nr 22 Torben Kudsk Nr 88 Per Sørensen Nr 104 Hanne Lindegren Nr 178 Henrik Wissing

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Deklarationer 2. Bygningsreglementet 3. Andre byggearbejder 4. Brændeovne 5. Udhuse mv. 6. Kompletterende arbejder 7. Teknisk udstyr 8. Indvendige arbejder 9. Godkendelse 10. Restriktioner 11. Materialer Standard nr. l: Standard nr. 2: Vinduestyper, dørtyper Flade tage Vindskeder, sternbrædder Standard nr. 3: Eksempel nr. l: Eksempel nr. 2: Eksempel nr. 3: Eksempel nr. 4: Eksempel nr. 5: Eksempel nr. 6: Eksempel nr. 7: Eksempel nr. 8: Eksempel nr. 9: Eksempel nr. 10: Brystningspartier på gårdhavehuse Ændring af skydedørsparti Brystningspartier på rækkehuse Udvidelse af altan ved bred murvinge Vinduesbånd i kip Overdækning af lyskasser til kælder Udvendig kældertrappe Udvidelse af skure Glaspyramider ved indgange Overdækning af indgang Glaskarnap Udvidelse af stue Eksempel nr. 11: Eksempel nr. 12: Diverse bilag

4 l. Deklarationer På Grundejerforeningen Ibsgården er der tinglyst deklarationer vedr. bebyggelse, veje, teknisk forsyning, hegn, beplantning mv. 1.1 I deklarationens 2 hedder det: Af hensyn til kvarterets præg er de til enhver tid værende ejere af ejendomme inden for deklarationsområdet forpligtet til ikke at ændre facadefarver og materialer, der er fælles for alle ejendomme, med mindre det i forvejen er godkendt af Grundejerforeningen og Roskilde Kommunes tekniske forvaltning. 1.2 Tilbygninger må foretages indenfor de på tinglysningsridset viste områder. 1.3 Deklarationen har til formål at fastholde bebyggelsens karakter, dens særpræg og egenart samt at undgå forringelser i bebyggelsens standard. 2. Bygningsreglementet for småhuse Bygningsreglementet BR08 er gældende for Ibsgården. Dvs. at der skal søges byggetilladelse i Roskilde Kommunes tekniske forvaltning i nedennævnte situationer: Byggearbejderne skal på forhånd godkendes af grundejerforeningens bestyrelse 2.1. Ved udførelse af tilbygninger, uanset om der er tale om en tilbygning på de i forvejen disponerede arealer. 2.2 Ved etablering af murede, udvendige skorstene. 3. Andre byggearbejder Ved bygningsændringer, som vedrører tag, facader, vinduer og døre, kræves ikke en egentlig byggetilladelse, men pga. deklarationen skal en række bygningsændringer godkendes af Roskilde Kommunes tekniske forvaltning. Byggearbejderne skal på forhånd godkendes af grundejerforeningens bestyrelse. 3.1 Ændring af vinduer 3.2 Isætning af nye vinduer eller døre 3.3 Isætning af nye vinduestyper 3.4 Isætning af nye dørtyper eller franske altaner 3.5 Ændring eller fjernelse af træpartier 3.6 Isætning af tagvinduer 3.7 Opsætning af afkast fra emfang eller anden udluftning 3.8 Ved etablering af paraboler 3.9 Opsætning af markiser 4.0 Ved etablering af varmepumpeanlæg 4.1 Opsætning af brændeovne

5 4. Brændeovne. Installering af brændeovne og skorstene skal anmeldes til den lokale skorstensfejer, Roskilde Kommunes tekniske forvaltning samt BBR i Roskilde. Opsætning af brændeovne skal foretages jf. brændeovnsbekendtgørelsen nr af d herunder emissionskrav anført i bekendtgørelsens bilag 1. Bestyrelsen skal godkende installering af brændeovne inden arbejdet igangsættes. 5. Udhuse, småbygninger mv. 5.1 Deklarationen giver ikke mulighed for at opføre udhuse udover, hvad bebyggelsen oprindelig indeholder, det er dog tilladt at udvide sit skur som vist i standard 3, eksempel nr. 8. Udvidelsens størrelse skal godkendes af bestyrelsen, 5.2 Bygningsforandringer, herunder småhuse, halvtage, drivhuse og overdækkede terrasser og lignende skal på forhånd godkendes af grundejerforeningens bestyrelse. I standard nr. 3 er vist eksempler på forandringer, tilbygninger m.v. som kan tillades. Det skal i hvert enkelt tilfælde undersøges, om der skal søges byggetilladelse, og i alle tilfælde skal grundejerforeningens bestyrelse kontaktes, inden arbejdet opstartes. 6. Kompletterende arbejder Arbejder som f.eks. espalier, havelåger, plankeværker, raftehegn, udvendig belysning, markiser og lignende skal på forhånd godkendes af bestyrelsen. Arbejder der medfører montering af taghætter i tagfladerne skal godkendes, taghætter skal være af zink og skal tilpasses taghældningen. Som bilag i dette hæfte er taghættetype angivet. Se bilag nr: 3 Som alternativ til det oprindelige afkast i muren fra emfanget kan afkastet føres op igennem taget. I så fald skal motorer og taghætter være som fabrikatet Trepol. Såfremt der ønskes etablering af varmepumper, solfangere m.v. skal dette anmeldes til grundejerforeningens bestyrelse og principprojekt for plan- og byggesagsafdelingen. 7. Teknisk udstyr Ifølge deklarationen hedder det: "Der må ikke på ejendommen opsættes synlige radio- eller TV- antenner, idet hver enkelt ejer er pligtig til at tilslutte sig fællesantenneanlæg." Dispensation til en eventuel opsætning kan gives af grundejerforeningens bestyrelse. Bestyrelsen har dog ikke myndighed til at give dispensation fra det pligtige medlemskab af "Antennelauget Ibsgården".

6 8. Indvendige arbejder Indvendige bygningsarbejder kræver ingen tilladelse. Den enkelte grundejer er selv ansvarlig for ændringer, som foretages i husene. 9. Godkendelse 9.1 Når en grundejer ønsker at realisere et byggeprojekt, skal der søges godkendelse jvf. afsnit 2 og 3. Der vil blive lagt vægt på, at bebyggelsens karakter bibeholdes. Hermed menes byggearbejdets/bygningens form og materialer, vinduernes og dørenes formater, udformning af lette facadepartier, tagrender, sålbænke samt farvevalg. Det er derfor væsentligt, at en ansøgning om et byggeprojekt indeholder en tegningsmæssig/skriftlig redegørelse for projektets indhold. Desuden skal der foreligge en projektplan, herunder tidsplan og en oversigt/redegørelse over byggepladsforhold. Byggeriet skal følge gældende lovgivning herunder BR08 og det anbefales grundejeren og den udførende, at aftalegrundlaget AB92 gøres gældende for arbejdet. 9.2 Bygningsændringer ved facader, som orienterer sig mod offentlige arealer, dvs. Ppladser, veje eller stier, vil blive behandlet særligt restriktivt, da hensynet til helhedspræget i sammenhængende facade forløb, er væsentligt. Bygningsændringer ved facader, som orienterer sig mod private haver, vil i højere grad være åben for en række ændringer. Der vil dog altid blive taget individuel stilling til fremkomne byggeønsker, idet den samme bygningsændring kan være acceptabel et sted, men uacceptabel et andet sted. Der kan med andre ord ikke henvises til præcedens. Der vil således ikke kunne gives generelle tilladelser til ændringer forskellige fra de godkendte standarder. 9.3 Særlige byggeønsker kan godt blive godkendt, selvom disse falder uden for retningslinierne. Udgangspunkt for godkendelse vil i så fald være, at projektet, efter bestyrelsens opfattelse, falder naturligt ind i helheden. 9.4 Ved behandling af en byggesag vil der i høj grad blive taget stilling til forslagets æstetiske indhold. 9.5 Ændringer som er forskellige fra de godkendte standarder, og som kan påføre naboen gener, kan medføre at bestyrelsen foretager en nabohøring. 9.6 Såfremt en afgørelse i grundejerforeningens bestyrelse ikke er tilfredsstillende for ansøgeren, kan ansøgeren foreligge sagen på en senere generalforsamling. Bestyrelsen kan, hvis det skønnes nødvendigt, indhente faglig bistand til yderligere belysning af sagen. 9.7 Efter godkendelse i grundejerforeningen skal projektet jvf. afsnit 2 og 3 godkendes af kommunens tekniske forvaltning.

7 10. Restriktioner Grundejere, som udfører bygningsændringer groft i strid med nærværende vejledning, vil blive pålagt at ændre det udførte i overensstemmelse med vejledningen. I grove tilfælde vil sagen desuden blive anmeldt til kommunens tekniske forvaltning. Følger en grundejer ikke bestyrelsens henstillinger har generalforsamlingen givet bestyrelsen bemyndigelse til følgende sanktionspraksis: 10.1 Vurdering af afvigelser fra Det blå Hæfte På en skala, der angiver områdets værdiforringelse, vurderer bestyrelsen, hvor alvorlig afvigelsen fra Det blå Hæfte er Bagatel. Bestyrelsen vurderer, at en afvigelse falder under en bagatelgrænse, hvor ændringen vurderes ikke at have indflydelse på salgsværdien af naboejendomme Uacceptabel - Pålæg. Bestyrelsen kan pålægge ejere at bringe forholdene i orden efter fastlagt tidsfrist? Grov - Sanktion. I det omfang bestyrelsen vurderer, at en ændring af en ejendoms udseende påvirker salgsværdien på naboejendomme, kan sagen offentliggøres på foreningens hjemmeside. Når/hvis ejendommen sættes til salg, gøres ejendomsmægleren opmærksom på foreningens hjemmeside Procedure ved allerede foretagne ændringer I takt med at bestyrelsen gøres opmærksom på afvigelser fra reglerne i Det blå Hæfte, bliver ændringen vurderet på skalaen områdets værdiforringelse. Ved Uacceptable eller Grove ændringer følger bestyrelsen proceduren: Ændringer udført af nuværende ejer. Bestyrelsen skal straks, den bliver opmærksom herpå, udbede sig en ansøgning fra ejeren. Ansøgningen behandles på samme vis som andre ansøgninger. Ved afslag må ejeren indenfor en tidsfrist omgøre ændringen jf. Det blå Hæfte. Alternativt skal ejeren redegøre for, hvornår ændringen gøres om. Hvis ejeren ikke følger beslutningen, kan sagen indbringes for kommunen, og der træffes beslutning om yderligere tiltag Ændringer udført af tidligere ejer(e). Bestyrelsen skal straks, den bliver opmærksom herpå, udbede sig en ansøgning fra ejeren. Ansøgningen behandles på samme vis som andre ansøgninger. Ved afslag må ejeren indenfor en tidsfrist omgøre ændringen jf. Det blå Hæfte. Tidsfristen skal give ejeren mulighed for at gøre krav gældende overfor den tidligere ejer. Ejeren skal redegøre for, hvornår ændringen gøres om. Hvis ejeren ikke følger beslutningen, bliver sagen indbragt for kommunen, og der træffes beslutning om yderligere tiltag.

8 Ændringer udført for lang tid siden. I grelle tilfælde fx udestuer, vindfang eller andre forhold, der præger ejendommen, kan bestyrelsen udbede sig en kommentar og/eller en ansøgning fra ejeren. Sagen vurderes med henblik på dispensation fra Det blå Hæfte. Hvis bestyrelsen ikke dispenserer, kan sagen sendes til den byggesagkyndige i kommunen, og der træffes beslutning om yderligere tiltag Kommunen er bekendt med nærværende vejledning, og vil i den fremtidige sagsbehandling tage udgangspunkt i denne. 11. Materialer 11.1 Tage Tage skal være udført af mokka eternitbølgeplader, type Eternit B7 fra Cembrit. Nedslidte tagflader kan overfladebehandles med special tagmaling. Dette arbejde skal udføres professionelt, idet der er tale om højtryksrensning af asbestplader. Tagplader skal efterfølgende malerbehandles med standard mokka farve. Der henvises til, at der på dette område gælder særlige lovbestemmelser Såfremt der forefindes asbestaffald skal dette fjernes efter gældende regler og opsamles og bortskaffes til kommunes anviste affaldssted Udluftningshætter skal være udført af zink. Hætten skal stå lodret og tilpasses tagets hældning. Som bilag i dette hæfte er taghættetype angivet Tagventilation. Naturlig ventilation af tagkonstruktion udføres med Cembrit De-flex hætte skildpadder se bilag Inddækninger skal være udført af zink. Fugningen udføres med grå elastisk fugemasse Tagrender og nedløb Tagrender og nedløb skal være udført af zink, dette gælder også tagrender på udhuse Tagvinduer på skrå tagflader skal være Velux type GGL Skorstene kan udføres som murede skorstene eller som stålskorstene. Stålskorstene skal være præfab. i sort farve Sterne og vindskeder Huse på Stikvej 1 er oprindeligt forsynet med vindskeder, dvs. brædder langs de skrå tagkanter. Det anbefales, at husene også forsynes med sterne, brædder langs de vandrette tagkanter, således at de får en ensartet afslutning på alle synlige kanter. Sterne og vindskeder skal udføres iht. standard nr På Stikvej 2, 3 og 4 er husene oprindeligt udført med mørtel forskalling langs alle tagkanter. Det anbefales at bibeholde dette udseende.

9 Side 7 Såfremt sterne og vindskeder alligevel ønskes, skal arbejdet udføres iht. standard nr Rækkehuse kan kun forsynes med vindskeder på de egentlige gavlpartier Sterne og vindskeder malerbehandles med fabrikat GORI tonet til mahognibrun RAL 8014, tonet til sort RAL 9005 eller skiffer RAL 7016 (GORI standard skiffer). Endvidere kan der behandles med fabrikat GORI transparent trykimpræneret grøn (RAL 6013). Alternative malerfabrikater skal være i tilsvarende RAL kode. Ved malerbehandling af udvendigt træværk skal boligenheden fremstå med ensartet farvesammensætning Murede ydervægge Murede ydervægge skal udføres i gul mursten type Wevers, MS, gul med præg eller Randers Tegl. Facadesten Randers tegl Gul/Grøn egepræg Malakit Celle har farvespil svarende til de originale sten, men udadgående profilering, hvor de originale har indadgående mønster. Disse sten kan anbefales til fremtidigt brug, indtil der findes en sten, der ligner den oprindelige mere. Se bilag nr: Såfremt vinduesoverliggere skal udskiftes, anbefales det at benytte overliggere +med rustfri stålarmering. Der udføres samtidig vandafledende papindlæg Det anbefales, at murværket udfuges, idet eksisterende fuger udkradses til 12 mm's dybde, renses i nødvendigt omfang, hvorefter der fuges til plan flade med murværket. Murværket fuges og vedligeholdes med opmuringsmørtel KC 50/50/700, med groft sand, max. 4 mm kornstørrelse. Jvf. bilag Sålbænke skal være brune hårdtbrændte klinker 15 x 15 cm. Alle facadevinduer undtagen kældervinduer skal være forsynet med sålbænke. Eksisterende klinker som er anvendt som sålbænke er udgået. Alternativt kan anvendes Taurus brun, fabrikat Color Ceramica Ventilationsriste i murværk skal være galvaniseret "spisekammerventil", jvf. bilag Lette facader på Stikvej 2, 3 og 4 findes grå eternitbånd over vinduer på gårdhavehuse og i tagforsætning på rækkehusene. Som vedligeholdelse skal der genmonteres tilsvarende eternitbeklædning. Disse eternitbånd udgør et væsentligt karakteristika for bebyggelsen. Eternitbåndene må ikke overmales eller erstattes af andet materiale. Det kræves, at også tilbygninger udføres med tilsvarende eternitbånd Det anbefales, at ejerne på Stikvej l efterhånden erstatter tilsvarende brune krydsfinerplader med 6 mm grå eternitplade, således at der opnåes et sammenhængende helhedspræg.

10 Side Døre og vinduer Døre og vinduer i træ leveres som fabrikat RATIONEL type DOMUS, karm- & rammeprofiler fra alternative fabrikater skal være med samme karm- & rammeprofiler, spændstykkeudformning samt fyldning med spor. Geometri jf. standard nr. l Vinduesrammer skal som udgangspunkt leveres som topstyrede eller med fast ramme. Alternativer skal godkendes af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde Døre og vinduer malerbehandles med GORI tonet til Brum Umbra RAL 8019, tonet til Sort Umbra RAL 9005 eller skiffer RAL 7016 (GORI standard skiffer). Alternative malerfabrikater skal være i tilsvarende RAL kode. Ved malerbehandling af udvendigt træværk skal boligenheden fremstå med ensartet farvesammensætning Fugemasse omkring vinduer og døre kan være grå elastisk fugemasse eller Illmod fugebånd - grå Døre- og vinduer kan også udføres som træ/alu vinduer. Fabrikat skal være som Ideal Combi type FRAME. Vinduer skal leveres uden vandnæseprofil. Eksisterende vinduesgeometri og glasstørrelser skal fastholdes. Se standard nr. l. Farve på aluminiumssiden skal være Brun Umbra RAL 8019, anthrazitgrå RAL 7016 eller Sort Umbra RAL Skydedøre skal leveres som fabrikat Ideal Combi type Futura. Farver jf. farver anført under træ-aluvinduer og geometri jf. standard nr Altanrækværker Det anbefales, at rækværket på rækkehusene suppleres med to yderligere planker i dimension som de øvrige, ligesom det anbefales at montere en afdækning/håndliste øverst på rækværket. Se eksempel nr Altandæk kan på undersiden forsynes med plasttagplader med fald mod en skjult tagrende i forkanten af altanen. Herved opnås, at altandækket også udgør et halvtag Rækværker og stolper malerbehandles med GORI tonet til trykimp. Grøn RAL 6012 Alternative malerfabrikater skal være i tilsvarende RAL kode.

11 Side Udhuse, småbygninger mv Ved etablering af nye småhuse, halvtage mv. skal der anvendes konstruktioner, beklædninger og beslag, som er typiske for Ibsgården Udhustage, se Udhus tage kan forsynes med et ovenlys i form af acrylbølgeplader Udhuse mv. malerbehandles med GORI 88 dækkende, svenskrød (RAL 3009). Såfremt der anvendes andet fabrikat end GORI skal træbeskyttelsen kunne tones svarende til RAL Havelåger, hegn, plankeværker, legeredskaber, fælles havemøbler mv. Det anbefales, at disse emner malerbehandles GORI 77/88 mørk grøn, brun umbra, svenskrød, kalkgrå eller tilsvarende farver Udvendig belysning Det anbefales at benytte Albertslund væglampe, LK-skotlampe eller Lampas 203 væglampe, i galvaniseret udgave. Jf. bilag. Bestyrelsen skal godkende valg af udvendig belysning inden montering Postkasser Det anbefales at benytte LAMPAS postkasse eller MEFA Design 840 i galvaniseret udgave. Jf. bilag Ensartet postkassevalg foretrækkes, hvorfor der opfordres til at anvende ovennævnte typer.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 EKSEMPEL NR. 4 Side 19 Udvidelse af altan ved bred murvinge Udvidelse kan foretages i en trediedel mod murvingen. Oplægning af nye bærende bjælker i udvidelsesdelen vil være påkrævet. Generelt skal alle trædimensioner være som den oprindelige altan og ny udvendig hjørnestolpe på altanrækværk skal derfor være samme dimension som øvrige septere. Håndliste som skitseret i eksempel 3 skal anvendes. Kommunens tekniske forvaltning skal kontaktes for at træffe aftale om arbejdet skal anmeldes og om der skal udstedes byggetilladelse. EKSEMPEL NR. 5 Vinduesbånd i kip Vinduesbånd ved kip skal principielt udformes som illustreret. Etablering af vinduesbånd vist som princip på illustration ovenfor vil kræve, at der af arkitekt og ingeniør udarbejdes et mindre projekt, som fastlægger bæring af tagkonstruktion og overføring af kræfter fra overliggende tagkonstruktion, eksisterende spærafstand, inddækninger, endelig vinduesopdeling, karme og sprosser. Projektet vil herefter være retningsgivende for hvordan vinduesbånd ved kip skal foretages. Kommunens tekniske forvaltning skal kontaktes for at træffe aftale om arbejdet skal anmeldes og om der skal udstedes byggetilladelse.

23 EKSEMPEL NR. 6 Side 20 Overdækning af lyskasse til kælder Overdækningen skal foretages i aluminium, der må således ikke anvendes træelementer. Det skrå tag skal indeles i 4 felter som vist. Princip for overdækningen vist i Standard nr. 2 i dette hæfte. Projekt som fastlægger målgeometri, fastgørelser m.v. skal udarbejdes inden igangsætning. Kommunens tekniske forvaltning skal kontaktes for at træffe aftale om arbejdet skal anmeldes og om der skal udstedes byggetilladelse.

24 EKSEMPEL NR. 7 Side 21 Udvendig kældertrappe Den viste tegning skal følges såfremt ny kældertrappe samt dør på nordsiden af bygningen ønskes. Myndighederne skal ansøges om byggetilladelse før arbejdet kan igangsættes.

25 Side 22 EKSEMPEL NR. 8 Udvidelse af skure Udvidelse af skure kan tillades. Begrænsningslinie for udvidelse af skure er stiplet ind på illustrationen. Kommunens tekniske forvaltning skal kontaktes for at træffe aftale om skelforhold, anmeldelse af arbejdet og evt. udstedelse af byggetilladelse. EKSEMPEL NR. 9 Glaspyramider i tag ved indgange Montering af glaspyramider som ovenlys kan foretages. Princip som vist på illustationen. Højder, tilslutning til tilstødende konstruktioner (væg, tag) skal fastlægges herunder inddækninger. Opbygning og afvanding af det flade tag skal fastlægges. Ovennævnte vil kræve at der af arkitekt og ingeniør udarbejdes et mindre projekt. Projektet vil herefter være retningsgivende for hvordan taget med glaspyramider skal foretages. Myndighederne skal ansøges om byggetilladelse før arbejdet kan igangsættes.

26 EKSEMPEL NR. 10 Side 23 Overdækning af indgang Overdækning af indgang kan foretages med udragende stålspær. Der monteres glas som tag. Princip som ovenfor illusteret skal følges. Stålspær skal dimensioneres, glastag og fastgørelse fastlægges. Mindre arkitektprojektet skal udarbejdes og projektet vil herefter være retningsgivende for hvordan arbejdet udføres. Kommunens tekniske forvaltning skal kontaktes for at træffe aftale om arbejdet skal anmeldes og om der skal udstedes byggetilladelse. EKSEMPEL NR. 11 Glaskarnap Glaskarnap kan udføres ud for de eksisterende murhuller. Murpille skal nedrives og bæring af overliggende murværk skal fastlægges. Der skal udarbejdes et projekt som fastlægger fabrikat på glaskarnap og karnappens geometri, nedrivning af murpille og bæring af overliggende murværk, inddækning af karnappen mod gavlmuren, nyt terrændæk, glastag og nye radiatorer. Ovennævnte vil kræve, at der af arkitekt og ingeniør udarbejdes et mindre projekt. Projektet vil herefter være retningsgivende for hvordan udførelsen af glaskarnapper skal foretages. Myndighederne skal ansøges om byggetilladelse før arbejdet kan igangsættes.

27 EKSEMPEL NR. 12 Side 24 Udvidelse af stue Udgang og terrasseareale i egen have kan overdækkes som illustreret. Dimensionering af glastaget, fastgørelser, inddækninger og afvanding skal fastlægges. Ovennævnte vil kræve, at der af arkitekt og ingeniør udarbejdes et mindre projekt. Projektet vil herefter være retningsgivende for hvordan udførelsen af glaskarnapper skal foretages. Myndighederne skal ansøges om byggetilladelse før arbejdet kan igangsættes.

28

29

30

31

32

33

34

35

36 RT 409 Gul/grønne egepræg Malakit maskinsten Gul/grønne egepræg Malakit maskinsten Format: Dansk Normalformat 228x108x54 mm - DS 414 Andet: Leveres i massive og celle Pakket på 112 stens paller med plasthætter Afsyring: Normal Producent Vindø Teglværk Udskrevet 21/

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN 1. Generelle oplysninger 2. Overdækninger 3. Skodder og vinduer 4. Tilbygning 5. Pejs/brændeovn 6. Udestue 7. Tag med 18 tagrejsning 8. Hegn. 1. GENERELLE OPLYSNINGER. Kædehusbebyggelsen, Nørrebred 198-260

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bebyggelsen Jægerbuen delområde A i lokalplan 1.33 Standardprojekter for Jægerbuen (område A) shøj Kommune 2004 Standarprojekter: nr. 1 Farver 6.4 nr. 2, pergola

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Boskovparken

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Boskovparken Du Kan - Du Må Den udvendige råderet i Køge Boligselskab Boskovparken I modsætning til Den Attraktive Råderet (se Du kan Du må ), som kun gælder indendørs, skal udvendig råderet altid godkendes på et beboermøde.

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

Rammer for hvad der må bygges i haven

Rammer for hvad der må bygges i haven Rammer for hvad der må bygges i haven Kære beboer i Kongshvileparken I denne informationsfolder tager bestyrelsen fat på et af de problemer, der gentagende gange er blevet drøftet på beboermøderne, og

Læs mere

Som nævnt i beretningen på den ordinære generalforsamling i 1991, havde bestyrelsen,

Som nævnt i beretningen på den ordinære generalforsamling i 1991, havde bestyrelsen, Gendoptryk 1998 HUSEJERFORENINGEN HORSBRED Oktober 1991 TIL MEDLEMMERNE Som nævnt i beretningen på den ordinære generalforsamling i 1991, havde bestyrelsen, fra Vallensbæk Kommune, Teknisk Forvaltning,

Læs mere

Andelsboligforeningen Fyrreparken Fyrreparken 1 48 3630 Jægerspris

Andelsboligforeningen Fyrreparken Fyrreparken 1 48 3630 Jægerspris Andelsboligforeningen Fyrreparken Fyrreparken 1 48 3630 Jægerspris Byggevedtægter marts 2007 Opdateret Marts 2015 NYBYGGERI... 3 EKSISTERENDE BYGGERI... 4 Tvivlsspørgsmål... 4 Farvevalg... 4 Udhuse...

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Vejledning for byggeansøgning og tegninger Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Formål og arbejdsgang: Ved enhver form for byggeri

Læs mere

Om- og Tilbygningsbestemmelser

Om- og Tilbygningsbestemmelser Om- og Tilbygningsbestemmelser Går du med overvejelser om at ombygge eller tilbygge, og er du i den forbindelse i tvivl om hvad du må, og ikke må? Så er dette siden for dig. Om- og tilbygningsbestemmelser

Læs mere

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 LOKALPLANFOLDER Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 Bestyrelsen ønsker med denne lokalplanfolder er at tydeliggøre den del af lokalplanen, som vedrører Hvidkildehusene.

Læs mere

Lokalplanen i populærudgaven

Lokalplanen i populærudgaven Lokalplanen i populærudgaven Bestyrelsen har udarbejdet denne populærudgave af lokalplanen. Populærudgaven indeholder de væsentligste juridisk bindende bestemmelser fra lokalplanen, og kan bruges til at

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

G/F Øresundsparken Nivå

G/F Øresundsparken Nivå Generelt Ordensreglementet er vedtaget på ordinær generalforsamling (17. marts 2009) og udarbejdet med henvisning til Vedtægter for Grundejerforeningen Øresundsparken 3, stk. 1, b, samt den tinglyste deklaration

Læs mere

STUDIEBYEN. Hegn, carporte, skure og pergolaer langs vest og øststien. Principielt projektmateriale. Revideret udgave december 2006

STUDIEBYEN. Hegn, carporte, skure og pergolaer langs vest og øststien. Principielt projektmateriale. Revideret udgave december 2006 STUDIEBYEN Hegn, carporte, skure og pergolaer langs vest og øststien Principielt projektmateriale Revideret udgave december 2006 1 Indholdsfortegnelse: Grundidé... 3 Moduler, højder og taghældning... 3

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse

Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse Udarbejdet af Bestyrelsen f/ Nygårdsvængerne Om renovering og vedligeholdelse: Dette dokument er udarbejdet under hensyntagen til de eksisterende deklarationer

Læs mere

Teknisk Forvaltning Side 1 KÆDEHUSE, SYVHØJVÆNGE NR. 90 222 ( LIGE NUMRE ) RETNINGSLINIER FOR BYGNINGSÆNDRINGER

Teknisk Forvaltning Side 1 KÆDEHUSE, SYVHØJVÆNGE NR. 90 222 ( LIGE NUMRE ) RETNINGSLINIER FOR BYGNINGSÆNDRINGER Teknisk Forvaltning Side 1 1. Generelle oplysninger 2. Overdækninger 3. Væg i carport 4. Dør og vinduespartier 5. Tilbygninger 6. Udestue 7. Tag med 18 tagrejsning Teknisk forvaltning Side 2 1. GENERELLE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Herlev kommune.

LOKALPLAN NR. 8. Herlev kommune. LOKALPLAN NR. 8 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 8 vedrører kædehusbebyggelsen ved Havlykkevej og Stokkemarkevej. Udover at fastlægge, at området kun må anvendes til boligformål, og

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

G/F Øresundsparken Nivå

G/F Øresundsparken Nivå Generelt Ordensreglementet er vedtaget på ordinær generalforsamling (17. marts 2009) og udarbejdet med henvisning til Vedtægter for Grundejerforeningen Øresundsparken 3, stk. 1, b, samt den tinglyste deklaration

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave Husorden for Ejerforeningen Ejbyhave Version juni 2015 Version 4. maj 2011 Side 1 af 6 Ejbyhave baggrund Ejbyhave består af i alt 45 rækkehuse med tilhørende udhuse. Ejbyhave er dækket af lokalplan EL

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Februar 2011 VED STAMPEDAMMEN

GRUNDEJERFORENINGEN Februar 2011 VED STAMPEDAMMEN GRUNDEJERFORENINGEN Februar 2011 VED STAMPEDAMMEN Kære husejer Ved Stampedammen, Bebyggelsen Ved Stampedammen ligger i udkanten af Hørsholm i Usserød by med de store og nyligt fredede områder som nærmeste

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Slagelse Kommune Teknik og

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt saga G

Vedr.: Altanprojekt saga G Sorø den 11. september 2015 AB Saga G Gunløgsgade 25. m.fl. 2300 København S Tilbudsnummer: 13532 Vedr.: Altanprojekt saga G Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud på altanprojekt til ovennævnte ejendom/

Læs mere

Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær

Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær Dette uddrag fra Lokalplan 224 fra maj 2011 omfatter de forhold der er gældende for AAB Afdeling 39 Delområde 3 Elementbyen Der findes både rækkehuse

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse?

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? EN BYGGESAG Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Garage Carport Udestue Udhus Énfamiliehus Tilbygninger Sommerhus eller lignende ANMELDELSE & BYGGETILLADELSE

Læs mere

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på.

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. De overordnede regler er beskrevet i Ballerup kommunes LOKALPLAN NR: 059, der gælder

Læs mere

Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse

Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse Udarbejdet af Bestyrelsen f/ Nygårdsvængerne Om renovering og vedligeholdelse: Dette dokument er udarbejdet under hensyntagen til de eksisterende deklarationer

Læs mere

REGULATIV FOR. Andelsboligforeningen Skipperparken. 1. juni 2014. Erstatter alle tidligere udsendte

REGULATIV FOR. Andelsboligforeningen Skipperparken. 1. juni 2014. Erstatter alle tidligere udsendte REGULATIV FOR Andelsboligforeningen Skipperparken 1. juni 2014 Erstatter alle tidligere udsendte 1. Regler for faste og levende hegn. Farverne på boligforeningens bygninger er fastlagt af arkitektfirmaet

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Kollektiv råderet 2015 Afdeling 9

Kollektiv råderet 2015 Afdeling 9 Kollektiv råderet 2015 Afdeling 9 Jyttevej, Lundsgaardsgade og Heimdalsgade Godkendt den 20. august 2014 Revideret den 23. september 2015 Om råderet Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger.

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Sådan ansøges om lovliggørelse af bygningsændringer i Løvkærparken og på Nordgårdsvej.

Sådan ansøges om lovliggørelse af bygningsændringer i Løvkærparken og på Nordgårdsvej. Sådan ansøges om lovliggørelse af bygningsændringer i Løvkærparken og på Nordgårdsvej. Vi har nu fået kommunens godkendelse af standardprojekt vedrørende om- og tilbygninger af carport/udhus, gældende

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

Sådan gør du når du skal bygge

Sådan gør du når du skal bygge Vejledning Vejledning 3 Sådan gør du når du skal bygge Sådan gør du når du skal bygge Overordnede retningslinjer/lempelser i forbindelse med ukompliceret byggeri Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse

Læs mere

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg januar 2013 2012 - opsætning af solfangere og solcelleanlæg Byggeloven I henhold til bygningsreglementet er der ikke en fast grænse for, hvornår der skal søges om tilladelse til opsætning af solfangere

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner.

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Sorø den 12. oktober 2012 A/B Ågade 136 m. fl. Lars Kristoffersen Borups Alle 33, 3.tv 2200 København N Tilbudsnummer: 12032 Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Som aftalt

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSVÆNGERNE. NYGÅRDSVÆNGET - SKOVLYVÆNGET HOLMEVÆNGET

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSVÆNGERNE.  NYGÅRDSVÆNGET - SKOVLYVÆNGET HOLMEVÆNGET Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse udarbejdet af Susanne Harries & Thomas Warny Munch Om renovering og vedligeholdelse: Dette dokument er udarbejdet under hensyntagen til de eksisterende deklarationer

Læs mere

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2014 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport. eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2

SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport. eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2 SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2 1 1PÅ DISSE SIDER FINDER DU GUIDES TIL, HVORNÅR DU SKAL ANMELDE ELLER SØGE TILLADELSE TIL

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 270 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lyset Valby Bevaring m.v. Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Juni 1996 Ksbenhavns Kommunes Planorientering

Læs mere

Kjærstrupvej 24, 2500 Valby - Terrasser Kontakt: Thomas Bjørn Jensen, tlf. 21716151, email bjorn75@sol.dk

Kjærstrupvej 24, 2500 Valby - Terrasser Kontakt: Thomas Bjørn Jensen, tlf. 21716151, email bjorn75@sol.dk Kjærstrupvej 24, 2500 Valby - Terrasser Terrasser Terrasse i baghave (ca. 15 kvm) Opbygge terasse i træ, hævet 10-20 cm over fliser Lukkes inde med terrassebrædder på siderne Skal udføres i hårdttræ, Ipé,

Læs mere

RÅDERETSKATALOG Afdeling Kristianslund

RÅDERETSKATALOG Afdeling Kristianslund Når du skal i gang med et råderetsarbejde, skal du søge Boligselskabet om tilladelse. Din skriftlige ansøgning skal du sende til: Boligselskabet Sjælland, Parkvænget 25, 4000 Roskilde mærket Byg og Anlæg

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET

FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET Facaderegulativ 1. udkast til trykning FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET Facaderegulativet indeholder regler om facader, vinduer og døre. Det er også her du kan læse om franske altaner, tagvinduer,

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Råderetskatalog Positivliste

Råderetskatalog Positivliste Råderetskatalog Positivliste Heimdalsparken Afdeling 24 (Godkendt på afdelingsmødet den 9. marts 2015) Kontakt altid inspektørkontoret og få vejledning og godkendelse før du går i gang med at ændre på

Læs mere

Havereglement for Tornegården

Havereglement for Tornegården Havereglement for Tornegården Indhold Hegn mellem lejemål... 2 Hæk omkring lejemål... 2 Græsarealer på lejemål... 2 Markise... 2 Drivhuse... 3 Udestuer... 4 Afskærmning af altaner... 4 Regnvands tønder...

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

AB - Altankatalog. Maj 2015. Udarbejdet af

AB - Altankatalog. Maj 2015. Udarbejdet af Maj 2015 Udarbejdet af Indholdsfortegnelse Oversigtsplan med andelstyper Lysdiagrammer ejendommen lejligheden Altanen mål og placering fransk altan design og materialitet fastgørelse indsigtsskærm og altandug

Læs mere

Dispensationer og afslag behandlet i henhold til bemyndigelse fra Plan- og Boligudvalget

Dispensationer og afslag behandlet i henhold til bemyndigelse fra Plan- og Boligudvalget Dispensationer og afslag behandlet i henhold til bemyndigelse fra Plan- og Boligudvalget 2. halvår 2016 Sag nr. Adresse Sag vedrørende 16/7728 Duevej 6 DISPENSATION Lovliggørelse af 27 m² udhus. Da der

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Side 1 af 6 Sorø den 5. december 2008 AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 C/o Anders Holm Ndr. Frihavnsgade 95, 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altaner

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Kollektiv råderet 2016 Afdeling 9

Kollektiv råderet 2016 Afdeling 9 Kollektiv råderet 2016 Afdeling 9 Jyttevej, Lundsgaardsgade og Heimdalsgade Godkendt den 20. august 2014 Revideret den 23. juni 2016 Om råderet Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det

Læs mere

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf).

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf). Indholdsfortegnelse Om projektet... 2 Generelle retningslinjer for byggeriet... 2 Tidsplan for projekt... 2 Udbygning i stueplan... 3 Nedrivning... 3 Fundament... 3 Vægge... 3 Lokale... 3 Elarbejde...

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 334 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hasselvænget Vanløse Bevaring m.v. Boligområde Februar 2001 Lokalplan nr. 334 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

Roskilde Projektgrund til boliger. Projektgrund til 6-7 rækkehuse. Grundareal: m 2 heraf vej: 62 m 2. Kontantpris kr

Roskilde Projektgrund til boliger. Projektgrund til 6-7 rækkehuse. Grundareal: m 2 heraf vej: 62 m 2. Kontantpris kr St. Valbyvej 224B 4000 Roskilde Sag nr. ERH16001/jd Roskilde Projektgrund til boliger. Projektgrund til 6-7 rækkehuse Grundareal: 2.345 m 2 heraf vej: 62 m 2 Kontantpris kr. 2.500.00,00 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK

Læs mere

Retningslinier for individuel råderet

Retningslinier for individuel råderet LINDESKOVEN Afdelingsbestyrelsen - Afdeling 32 Østre Lindeskov 209-2600 Glostrup Tlf.: 43 43 17 21 En afdeling under Glostrup Boligselskab Retningslinier for individuel råderet vedrørende hegn, låger,

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Vejledning 9. Opsætning af solceller. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør

Vejledning 9. Opsætning af solceller. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Teknik og Miljø Vejledning 9 Opsætning af solceller Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN Print: Slagelse Kommune

Læs mere

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Februar 2011 Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er det vigtigt af få overblik over, hvordan du laver

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 Altan.dk Næstvedvej 60 4180 Sorø Att.: Mikkel Stinus Frandsen BYGGETILLADELSE Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 På grundlag af ansøgning af 11. juli og revideret projekt modtaget

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard).

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Sorø den 8. maj 2014 Kristoffer Bryder Nielsen Nyrnberggade 51, 4. th. 2300 København S Tilbudsnummer: 13702. Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Som aftalt fremsender jeg hermed

Læs mere

Vesterdamsvænget, Lind

Vesterdamsvænget, Lind Vesterdamsvænget, Lind 14 fritliggende boliger beliggende i særdeles dejligt og roligt område i Lind tæt ved skole, børnehave, indkøb mv. Kontantpris kr. 2.195.000 151 m 2 bolig + 29 m² carport og redskabsrum

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE Enfamiliehuse og tilbygninger Hvis du skal opføre enfamiliehus, rækkehus eller lave en tilbygning eller udestue, er det vigtigt at få overblik over, hvornår og hvordan man bærer sig ad med at lave en ansøgning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK November 2010 Til alle medlemmer i Grundejerforeningen Ullerødpark Endeligt materiale til afstemning Generalforsamling 2011 Bestyrelsen henvender sig hermed til alle grundejerforeningens medlemmer med

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse - vedrørende ny lokalplan for sommerhusområdet vest for Vellerup by

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse - vedrørende ny lokalplan for sommerhusområdet vest for Vellerup by Resultater fra spørgeskemaundersøgelse - vedrørende ny lokalplan for sommerhusområdet vest for Vellerup by På borgermødet den 29. oktober 15 udfyldte deltagerne et spørgeskema. Spørgeskemaet har derudover

Læs mere

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes.

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes. NY TERRASSEDØR 1 - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen. Redigeringen

Læs mere

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk.

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Sorø den 14. februar 2011 AB Vennemindevej 18-26 Tåsingegade 41 C/o Hanne Thomassen Vennemindevej 22 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere