2. UDGAVE VEJLEDNING I BYGNINGSÆNDRINGER OKTOBER 1993 REVIDERET JULI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. UDGAVE VEJLEDNING I BYGNINGSÆNDRINGER OKTOBER 1993 REVIDERET JULI"

Transkript

1 IBSGÅRDEN 2. UDGAVE VEJLEDNING I BYGNINGSÆNDRINGER OKTOBER 1993 REVIDERET JULI 2009

2 Forord Denne vejledning er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af grundejerforeningens bestyrelse efter ekstraordinær generalforsamling mandag den l. oktober 1990 vedr. bygningsændringer i Ibsgården. Hæftet er revideret og godkendt på Generalforsamlingen arbejdet hermed deltog: I Nr 22 Torben Kudsk Nr 88 Per Sørensen Nr 104 Hanne Lindegren Nr 178 Henrik Wissing

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Deklarationer 2. Bygningsreglementet 3. Andre byggearbejder 4. Brændeovne 5. Udhuse mv. 6. Kompletterende arbejder 7. Teknisk udstyr 8. Indvendige arbejder 9. Godkendelse 10. Restriktioner 11. Materialer Standard nr. l: Standard nr. 2: Vinduestyper, dørtyper Flade tage Vindskeder, sternbrædder Standard nr. 3: Eksempel nr. l: Eksempel nr. 2: Eksempel nr. 3: Eksempel nr. 4: Eksempel nr. 5: Eksempel nr. 6: Eksempel nr. 7: Eksempel nr. 8: Eksempel nr. 9: Eksempel nr. 10: Brystningspartier på gårdhavehuse Ændring af skydedørsparti Brystningspartier på rækkehuse Udvidelse af altan ved bred murvinge Vinduesbånd i kip Overdækning af lyskasser til kælder Udvendig kældertrappe Udvidelse af skure Glaspyramider ved indgange Overdækning af indgang Glaskarnap Udvidelse af stue Eksempel nr. 11: Eksempel nr. 12: Diverse bilag

4 l. Deklarationer På Grundejerforeningen Ibsgården er der tinglyst deklarationer vedr. bebyggelse, veje, teknisk forsyning, hegn, beplantning mv. 1.1 I deklarationens 2 hedder det: Af hensyn til kvarterets præg er de til enhver tid værende ejere af ejendomme inden for deklarationsområdet forpligtet til ikke at ændre facadefarver og materialer, der er fælles for alle ejendomme, med mindre det i forvejen er godkendt af Grundejerforeningen og Roskilde Kommunes tekniske forvaltning. 1.2 Tilbygninger må foretages indenfor de på tinglysningsridset viste områder. 1.3 Deklarationen har til formål at fastholde bebyggelsens karakter, dens særpræg og egenart samt at undgå forringelser i bebyggelsens standard. 2. Bygningsreglementet for småhuse Bygningsreglementet BR08 er gældende for Ibsgården. Dvs. at der skal søges byggetilladelse i Roskilde Kommunes tekniske forvaltning i nedennævnte situationer: Byggearbejderne skal på forhånd godkendes af grundejerforeningens bestyrelse 2.1. Ved udførelse af tilbygninger, uanset om der er tale om en tilbygning på de i forvejen disponerede arealer. 2.2 Ved etablering af murede, udvendige skorstene. 3. Andre byggearbejder Ved bygningsændringer, som vedrører tag, facader, vinduer og døre, kræves ikke en egentlig byggetilladelse, men pga. deklarationen skal en række bygningsændringer godkendes af Roskilde Kommunes tekniske forvaltning. Byggearbejderne skal på forhånd godkendes af grundejerforeningens bestyrelse. 3.1 Ændring af vinduer 3.2 Isætning af nye vinduer eller døre 3.3 Isætning af nye vinduestyper 3.4 Isætning af nye dørtyper eller franske altaner 3.5 Ændring eller fjernelse af træpartier 3.6 Isætning af tagvinduer 3.7 Opsætning af afkast fra emfang eller anden udluftning 3.8 Ved etablering af paraboler 3.9 Opsætning af markiser 4.0 Ved etablering af varmepumpeanlæg 4.1 Opsætning af brændeovne

5 4. Brændeovne. Installering af brændeovne og skorstene skal anmeldes til den lokale skorstensfejer, Roskilde Kommunes tekniske forvaltning samt BBR i Roskilde. Opsætning af brændeovne skal foretages jf. brændeovnsbekendtgørelsen nr af d herunder emissionskrav anført i bekendtgørelsens bilag 1. Bestyrelsen skal godkende installering af brændeovne inden arbejdet igangsættes. 5. Udhuse, småbygninger mv. 5.1 Deklarationen giver ikke mulighed for at opføre udhuse udover, hvad bebyggelsen oprindelig indeholder, det er dog tilladt at udvide sit skur som vist i standard 3, eksempel nr. 8. Udvidelsens størrelse skal godkendes af bestyrelsen, 5.2 Bygningsforandringer, herunder småhuse, halvtage, drivhuse og overdækkede terrasser og lignende skal på forhånd godkendes af grundejerforeningens bestyrelse. I standard nr. 3 er vist eksempler på forandringer, tilbygninger m.v. som kan tillades. Det skal i hvert enkelt tilfælde undersøges, om der skal søges byggetilladelse, og i alle tilfælde skal grundejerforeningens bestyrelse kontaktes, inden arbejdet opstartes. 6. Kompletterende arbejder Arbejder som f.eks. espalier, havelåger, plankeværker, raftehegn, udvendig belysning, markiser og lignende skal på forhånd godkendes af bestyrelsen. Arbejder der medfører montering af taghætter i tagfladerne skal godkendes, taghætter skal være af zink og skal tilpasses taghældningen. Som bilag i dette hæfte er taghættetype angivet. Se bilag nr: 3 Som alternativ til det oprindelige afkast i muren fra emfanget kan afkastet føres op igennem taget. I så fald skal motorer og taghætter være som fabrikatet Trepol. Såfremt der ønskes etablering af varmepumper, solfangere m.v. skal dette anmeldes til grundejerforeningens bestyrelse og principprojekt for plan- og byggesagsafdelingen. 7. Teknisk udstyr Ifølge deklarationen hedder det: "Der må ikke på ejendommen opsættes synlige radio- eller TV- antenner, idet hver enkelt ejer er pligtig til at tilslutte sig fællesantenneanlæg." Dispensation til en eventuel opsætning kan gives af grundejerforeningens bestyrelse. Bestyrelsen har dog ikke myndighed til at give dispensation fra det pligtige medlemskab af "Antennelauget Ibsgården".

6 8. Indvendige arbejder Indvendige bygningsarbejder kræver ingen tilladelse. Den enkelte grundejer er selv ansvarlig for ændringer, som foretages i husene. 9. Godkendelse 9.1 Når en grundejer ønsker at realisere et byggeprojekt, skal der søges godkendelse jvf. afsnit 2 og 3. Der vil blive lagt vægt på, at bebyggelsens karakter bibeholdes. Hermed menes byggearbejdets/bygningens form og materialer, vinduernes og dørenes formater, udformning af lette facadepartier, tagrender, sålbænke samt farvevalg. Det er derfor væsentligt, at en ansøgning om et byggeprojekt indeholder en tegningsmæssig/skriftlig redegørelse for projektets indhold. Desuden skal der foreligge en projektplan, herunder tidsplan og en oversigt/redegørelse over byggepladsforhold. Byggeriet skal følge gældende lovgivning herunder BR08 og det anbefales grundejeren og den udførende, at aftalegrundlaget AB92 gøres gældende for arbejdet. 9.2 Bygningsændringer ved facader, som orienterer sig mod offentlige arealer, dvs. Ppladser, veje eller stier, vil blive behandlet særligt restriktivt, da hensynet til helhedspræget i sammenhængende facade forløb, er væsentligt. Bygningsændringer ved facader, som orienterer sig mod private haver, vil i højere grad være åben for en række ændringer. Der vil dog altid blive taget individuel stilling til fremkomne byggeønsker, idet den samme bygningsændring kan være acceptabel et sted, men uacceptabel et andet sted. Der kan med andre ord ikke henvises til præcedens. Der vil således ikke kunne gives generelle tilladelser til ændringer forskellige fra de godkendte standarder. 9.3 Særlige byggeønsker kan godt blive godkendt, selvom disse falder uden for retningslinierne. Udgangspunkt for godkendelse vil i så fald være, at projektet, efter bestyrelsens opfattelse, falder naturligt ind i helheden. 9.4 Ved behandling af en byggesag vil der i høj grad blive taget stilling til forslagets æstetiske indhold. 9.5 Ændringer som er forskellige fra de godkendte standarder, og som kan påføre naboen gener, kan medføre at bestyrelsen foretager en nabohøring. 9.6 Såfremt en afgørelse i grundejerforeningens bestyrelse ikke er tilfredsstillende for ansøgeren, kan ansøgeren foreligge sagen på en senere generalforsamling. Bestyrelsen kan, hvis det skønnes nødvendigt, indhente faglig bistand til yderligere belysning af sagen. 9.7 Efter godkendelse i grundejerforeningen skal projektet jvf. afsnit 2 og 3 godkendes af kommunens tekniske forvaltning.

7 10. Restriktioner Grundejere, som udfører bygningsændringer groft i strid med nærværende vejledning, vil blive pålagt at ændre det udførte i overensstemmelse med vejledningen. I grove tilfælde vil sagen desuden blive anmeldt til kommunens tekniske forvaltning. Følger en grundejer ikke bestyrelsens henstillinger har generalforsamlingen givet bestyrelsen bemyndigelse til følgende sanktionspraksis: 10.1 Vurdering af afvigelser fra Det blå Hæfte På en skala, der angiver områdets værdiforringelse, vurderer bestyrelsen, hvor alvorlig afvigelsen fra Det blå Hæfte er Bagatel. Bestyrelsen vurderer, at en afvigelse falder under en bagatelgrænse, hvor ændringen vurderes ikke at have indflydelse på salgsværdien af naboejendomme Uacceptabel - Pålæg. Bestyrelsen kan pålægge ejere at bringe forholdene i orden efter fastlagt tidsfrist? Grov - Sanktion. I det omfang bestyrelsen vurderer, at en ændring af en ejendoms udseende påvirker salgsværdien på naboejendomme, kan sagen offentliggøres på foreningens hjemmeside. Når/hvis ejendommen sættes til salg, gøres ejendomsmægleren opmærksom på foreningens hjemmeside Procedure ved allerede foretagne ændringer I takt med at bestyrelsen gøres opmærksom på afvigelser fra reglerne i Det blå Hæfte, bliver ændringen vurderet på skalaen områdets værdiforringelse. Ved Uacceptable eller Grove ændringer følger bestyrelsen proceduren: Ændringer udført af nuværende ejer. Bestyrelsen skal straks, den bliver opmærksom herpå, udbede sig en ansøgning fra ejeren. Ansøgningen behandles på samme vis som andre ansøgninger. Ved afslag må ejeren indenfor en tidsfrist omgøre ændringen jf. Det blå Hæfte. Alternativt skal ejeren redegøre for, hvornår ændringen gøres om. Hvis ejeren ikke følger beslutningen, kan sagen indbringes for kommunen, og der træffes beslutning om yderligere tiltag Ændringer udført af tidligere ejer(e). Bestyrelsen skal straks, den bliver opmærksom herpå, udbede sig en ansøgning fra ejeren. Ansøgningen behandles på samme vis som andre ansøgninger. Ved afslag må ejeren indenfor en tidsfrist omgøre ændringen jf. Det blå Hæfte. Tidsfristen skal give ejeren mulighed for at gøre krav gældende overfor den tidligere ejer. Ejeren skal redegøre for, hvornår ændringen gøres om. Hvis ejeren ikke følger beslutningen, bliver sagen indbragt for kommunen, og der træffes beslutning om yderligere tiltag.

8 Ændringer udført for lang tid siden. I grelle tilfælde fx udestuer, vindfang eller andre forhold, der præger ejendommen, kan bestyrelsen udbede sig en kommentar og/eller en ansøgning fra ejeren. Sagen vurderes med henblik på dispensation fra Det blå Hæfte. Hvis bestyrelsen ikke dispenserer, kan sagen sendes til den byggesagkyndige i kommunen, og der træffes beslutning om yderligere tiltag Kommunen er bekendt med nærværende vejledning, og vil i den fremtidige sagsbehandling tage udgangspunkt i denne. 11. Materialer 11.1 Tage Tage skal være udført af mokka eternitbølgeplader, type Eternit B7 fra Cembrit. Nedslidte tagflader kan overfladebehandles med special tagmaling. Dette arbejde skal udføres professionelt, idet der er tale om højtryksrensning af asbestplader. Tagplader skal efterfølgende malerbehandles med standard mokka farve. Der henvises til, at der på dette område gælder særlige lovbestemmelser Såfremt der forefindes asbestaffald skal dette fjernes efter gældende regler og opsamles og bortskaffes til kommunes anviste affaldssted Udluftningshætter skal være udført af zink. Hætten skal stå lodret og tilpasses tagets hældning. Som bilag i dette hæfte er taghættetype angivet Tagventilation. Naturlig ventilation af tagkonstruktion udføres med Cembrit De-flex hætte skildpadder se bilag Inddækninger skal være udført af zink. Fugningen udføres med grå elastisk fugemasse Tagrender og nedløb Tagrender og nedløb skal være udført af zink, dette gælder også tagrender på udhuse Tagvinduer på skrå tagflader skal være Velux type GGL Skorstene kan udføres som murede skorstene eller som stålskorstene. Stålskorstene skal være præfab. i sort farve Sterne og vindskeder Huse på Stikvej 1 er oprindeligt forsynet med vindskeder, dvs. brædder langs de skrå tagkanter. Det anbefales, at husene også forsynes med sterne, brædder langs de vandrette tagkanter, således at de får en ensartet afslutning på alle synlige kanter. Sterne og vindskeder skal udføres iht. standard nr På Stikvej 2, 3 og 4 er husene oprindeligt udført med mørtel forskalling langs alle tagkanter. Det anbefales at bibeholde dette udseende.

9 Side 7 Såfremt sterne og vindskeder alligevel ønskes, skal arbejdet udføres iht. standard nr Rækkehuse kan kun forsynes med vindskeder på de egentlige gavlpartier Sterne og vindskeder malerbehandles med fabrikat GORI tonet til mahognibrun RAL 8014, tonet til sort RAL 9005 eller skiffer RAL 7016 (GORI standard skiffer). Endvidere kan der behandles med fabrikat GORI transparent trykimpræneret grøn (RAL 6013). Alternative malerfabrikater skal være i tilsvarende RAL kode. Ved malerbehandling af udvendigt træværk skal boligenheden fremstå med ensartet farvesammensætning Murede ydervægge Murede ydervægge skal udføres i gul mursten type Wevers, MS, gul med præg eller Randers Tegl. Facadesten Randers tegl Gul/Grøn egepræg Malakit Celle har farvespil svarende til de originale sten, men udadgående profilering, hvor de originale har indadgående mønster. Disse sten kan anbefales til fremtidigt brug, indtil der findes en sten, der ligner den oprindelige mere. Se bilag nr: Såfremt vinduesoverliggere skal udskiftes, anbefales det at benytte overliggere +med rustfri stålarmering. Der udføres samtidig vandafledende papindlæg Det anbefales, at murværket udfuges, idet eksisterende fuger udkradses til 12 mm's dybde, renses i nødvendigt omfang, hvorefter der fuges til plan flade med murværket. Murværket fuges og vedligeholdes med opmuringsmørtel KC 50/50/700, med groft sand, max. 4 mm kornstørrelse. Jvf. bilag Sålbænke skal være brune hårdtbrændte klinker 15 x 15 cm. Alle facadevinduer undtagen kældervinduer skal være forsynet med sålbænke. Eksisterende klinker som er anvendt som sålbænke er udgået. Alternativt kan anvendes Taurus brun, fabrikat Color Ceramica Ventilationsriste i murværk skal være galvaniseret "spisekammerventil", jvf. bilag Lette facader på Stikvej 2, 3 og 4 findes grå eternitbånd over vinduer på gårdhavehuse og i tagforsætning på rækkehusene. Som vedligeholdelse skal der genmonteres tilsvarende eternitbeklædning. Disse eternitbånd udgør et væsentligt karakteristika for bebyggelsen. Eternitbåndene må ikke overmales eller erstattes af andet materiale. Det kræves, at også tilbygninger udføres med tilsvarende eternitbånd Det anbefales, at ejerne på Stikvej l efterhånden erstatter tilsvarende brune krydsfinerplader med 6 mm grå eternitplade, således at der opnåes et sammenhængende helhedspræg.

10 Side Døre og vinduer Døre og vinduer i træ leveres som fabrikat RATIONEL type DOMUS, karm- & rammeprofiler fra alternative fabrikater skal være med samme karm- & rammeprofiler, spændstykkeudformning samt fyldning med spor. Geometri jf. standard nr. l Vinduesrammer skal som udgangspunkt leveres som topstyrede eller med fast ramme. Alternativer skal godkendes af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde Døre og vinduer malerbehandles med GORI tonet til Brum Umbra RAL 8019, tonet til Sort Umbra RAL 9005 eller skiffer RAL 7016 (GORI standard skiffer). Alternative malerfabrikater skal være i tilsvarende RAL kode. Ved malerbehandling af udvendigt træværk skal boligenheden fremstå med ensartet farvesammensætning Fugemasse omkring vinduer og døre kan være grå elastisk fugemasse eller Illmod fugebånd - grå Døre- og vinduer kan også udføres som træ/alu vinduer. Fabrikat skal være som Ideal Combi type FRAME. Vinduer skal leveres uden vandnæseprofil. Eksisterende vinduesgeometri og glasstørrelser skal fastholdes. Se standard nr. l. Farve på aluminiumssiden skal være Brun Umbra RAL 8019, anthrazitgrå RAL 7016 eller Sort Umbra RAL Skydedøre skal leveres som fabrikat Ideal Combi type Futura. Farver jf. farver anført under træ-aluvinduer og geometri jf. standard nr Altanrækværker Det anbefales, at rækværket på rækkehusene suppleres med to yderligere planker i dimension som de øvrige, ligesom det anbefales at montere en afdækning/håndliste øverst på rækværket. Se eksempel nr Altandæk kan på undersiden forsynes med plasttagplader med fald mod en skjult tagrende i forkanten af altanen. Herved opnås, at altandækket også udgør et halvtag Rækværker og stolper malerbehandles med GORI tonet til trykimp. Grøn RAL 6012 Alternative malerfabrikater skal være i tilsvarende RAL kode.

11 Side Udhuse, småbygninger mv Ved etablering af nye småhuse, halvtage mv. skal der anvendes konstruktioner, beklædninger og beslag, som er typiske for Ibsgården Udhustage, se Udhus tage kan forsynes med et ovenlys i form af acrylbølgeplader Udhuse mv. malerbehandles med GORI 88 dækkende, svenskrød (RAL 3009). Såfremt der anvendes andet fabrikat end GORI skal træbeskyttelsen kunne tones svarende til RAL Havelåger, hegn, plankeværker, legeredskaber, fælles havemøbler mv. Det anbefales, at disse emner malerbehandles GORI 77/88 mørk grøn, brun umbra, svenskrød, kalkgrå eller tilsvarende farver Udvendig belysning Det anbefales at benytte Albertslund væglampe, LK-skotlampe eller Lampas 203 væglampe, i galvaniseret udgave. Jf. bilag. Bestyrelsen skal godkende valg af udvendig belysning inden montering Postkasser Det anbefales at benytte LAMPAS postkasse eller MEFA Design 840 i galvaniseret udgave. Jf. bilag Ensartet postkassevalg foretrækkes, hvorfor der opfordres til at anvende ovennævnte typer.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 EKSEMPEL NR. 4 Side 19 Udvidelse af altan ved bred murvinge Udvidelse kan foretages i en trediedel mod murvingen. Oplægning af nye bærende bjælker i udvidelsesdelen vil være påkrævet. Generelt skal alle trædimensioner være som den oprindelige altan og ny udvendig hjørnestolpe på altanrækværk skal derfor være samme dimension som øvrige septere. Håndliste som skitseret i eksempel 3 skal anvendes. Kommunens tekniske forvaltning skal kontaktes for at træffe aftale om arbejdet skal anmeldes og om der skal udstedes byggetilladelse. EKSEMPEL NR. 5 Vinduesbånd i kip Vinduesbånd ved kip skal principielt udformes som illustreret. Etablering af vinduesbånd vist som princip på illustration ovenfor vil kræve, at der af arkitekt og ingeniør udarbejdes et mindre projekt, som fastlægger bæring af tagkonstruktion og overføring af kræfter fra overliggende tagkonstruktion, eksisterende spærafstand, inddækninger, endelig vinduesopdeling, karme og sprosser. Projektet vil herefter være retningsgivende for hvordan vinduesbånd ved kip skal foretages. Kommunens tekniske forvaltning skal kontaktes for at træffe aftale om arbejdet skal anmeldes og om der skal udstedes byggetilladelse.

23 EKSEMPEL NR. 6 Side 20 Overdækning af lyskasse til kælder Overdækningen skal foretages i aluminium, der må således ikke anvendes træelementer. Det skrå tag skal indeles i 4 felter som vist. Princip for overdækningen vist i Standard nr. 2 i dette hæfte. Projekt som fastlægger målgeometri, fastgørelser m.v. skal udarbejdes inden igangsætning. Kommunens tekniske forvaltning skal kontaktes for at træffe aftale om arbejdet skal anmeldes og om der skal udstedes byggetilladelse.

24 EKSEMPEL NR. 7 Side 21 Udvendig kældertrappe Den viste tegning skal følges såfremt ny kældertrappe samt dør på nordsiden af bygningen ønskes. Myndighederne skal ansøges om byggetilladelse før arbejdet kan igangsættes.

25 Side 22 EKSEMPEL NR. 8 Udvidelse af skure Udvidelse af skure kan tillades. Begrænsningslinie for udvidelse af skure er stiplet ind på illustrationen. Kommunens tekniske forvaltning skal kontaktes for at træffe aftale om skelforhold, anmeldelse af arbejdet og evt. udstedelse af byggetilladelse. EKSEMPEL NR. 9 Glaspyramider i tag ved indgange Montering af glaspyramider som ovenlys kan foretages. Princip som vist på illustationen. Højder, tilslutning til tilstødende konstruktioner (væg, tag) skal fastlægges herunder inddækninger. Opbygning og afvanding af det flade tag skal fastlægges. Ovennævnte vil kræve at der af arkitekt og ingeniør udarbejdes et mindre projekt. Projektet vil herefter være retningsgivende for hvordan taget med glaspyramider skal foretages. Myndighederne skal ansøges om byggetilladelse før arbejdet kan igangsættes.

26 EKSEMPEL NR. 10 Side 23 Overdækning af indgang Overdækning af indgang kan foretages med udragende stålspær. Der monteres glas som tag. Princip som ovenfor illusteret skal følges. Stålspær skal dimensioneres, glastag og fastgørelse fastlægges. Mindre arkitektprojektet skal udarbejdes og projektet vil herefter være retningsgivende for hvordan arbejdet udføres. Kommunens tekniske forvaltning skal kontaktes for at træffe aftale om arbejdet skal anmeldes og om der skal udstedes byggetilladelse. EKSEMPEL NR. 11 Glaskarnap Glaskarnap kan udføres ud for de eksisterende murhuller. Murpille skal nedrives og bæring af overliggende murværk skal fastlægges. Der skal udarbejdes et projekt som fastlægger fabrikat på glaskarnap og karnappens geometri, nedrivning af murpille og bæring af overliggende murværk, inddækning af karnappen mod gavlmuren, nyt terrændæk, glastag og nye radiatorer. Ovennævnte vil kræve, at der af arkitekt og ingeniør udarbejdes et mindre projekt. Projektet vil herefter være retningsgivende for hvordan udførelsen af glaskarnapper skal foretages. Myndighederne skal ansøges om byggetilladelse før arbejdet kan igangsættes.

27 EKSEMPEL NR. 12 Side 24 Udvidelse af stue Udgang og terrasseareale i egen have kan overdækkes som illustreret. Dimensionering af glastaget, fastgørelser, inddækninger og afvanding skal fastlægges. Ovennævnte vil kræve, at der af arkitekt og ingeniør udarbejdes et mindre projekt. Projektet vil herefter være retningsgivende for hvordan udførelsen af glaskarnapper skal foretages. Myndighederne skal ansøges om byggetilladelse før arbejdet kan igangsættes.

28

29

30

31

32

33

34

35

36 RT 409 Gul/grønne egepræg Malakit maskinsten Gul/grønne egepræg Malakit maskinsten Format: Dansk Normalformat 228x108x54 mm - DS 414 Andet: Leveres i massive og celle Pakket på 112 stens paller med plasthætter Afsyring: Normal Producent Vindø Teglværk Udskrevet 21/

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Februar 2011 VED STAMPEDAMMEN

GRUNDEJERFORENINGEN Februar 2011 VED STAMPEDAMMEN GRUNDEJERFORENINGEN Februar 2011 VED STAMPEDAMMEN Kære husejer Ved Stampedammen, Bebyggelsen Ved Stampedammen ligger i udkanten af Hørsholm i Usserød by med de store og nyligt fredede områder som nærmeste

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner.

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Sorø den 12. oktober 2012 A/B Ågade 136 m. fl. Lars Kristoffersen Borups Alle 33, 3.tv 2200 København N Tilbudsnummer: 12032 Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Som aftalt

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard).

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Sorø den 8. maj 2014 Kristoffer Bryder Nielsen Nyrnberggade 51, 4. th. 2300 København S Tilbudsnummer: 13702. Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Som aftalt fremsender jeg hermed

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk.

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Sorø den 14. februar 2011 AB Vennemindevej 18-26 Tåsingegade 41 C/o Hanne Thomassen Vennemindevej 22 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Side 1 af 6 Sorø den 5. december 2008 AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 C/o Anders Holm Ndr. Frihavnsgade 95, 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altaner

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Råderetskatalog Positivliste

Råderetskatalog Positivliste Råderetskatalog Positivliste Heimdalsparken Afdeling 24 (Godkendt på afdelingsmødet den 9. marts 2015) Kontakt altid inspektørkontoret og få vejledning og godkendelse før du går i gang med at ændre på

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Grundejerforeningen Langebjerg. OVERSIGT OVER GODKENDTE FACADEÆNDRINGER M.V Pr. den 1. januar 2010 FORORD

Grundejerforeningen Langebjerg. OVERSIGT OVER GODKENDTE FACADEÆNDRINGER M.V Pr. den 1. januar 2010 FORORD Grundejerforeningen Langebjerg OVERSIGT OVER GODKENDTE FACADEÆNDRINGER M.V Pr. den 1. januar 2010 FORORD Dette dokument beskriver de ændringer af facader m.v. og forhold vedr. fællesarealet, som er vedtaget

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Overordnet opgavebeskrivelse

Overordnet opgavebeskrivelse Overordnet opgavebeskrivelse Opgaven er, overordnet set, at afslutte vores påbegyndte malearbejde af alt udendørs træværk på bygningerne på adressen Hyrdedamsvej 53. Det der skal males over er de brune

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

KOMMENTARER, SPØRGSMÅL OG SVAR VEDR. BREDEPARKENS KOMMENDE LOKALPLAN.

KOMMENTARER, SPØRGSMÅL OG SVAR VEDR. BREDEPARKENS KOMMENDE LOKALPLAN. KOMMENTARER, SPØRGSMÅL OG SVAR VEDR. BREDEPARKENS KOMMENDE LOKALPLAN. Kgs. Lyngby, den 27.02.10 Finn Meilby, Lyngtoften, 2800 Kgs. Lyngby: Jeg har skimmet udkastet til lokalplanen igennem. Du nævnte, at

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Positivliste for forbedringer

Positivliste for forbedringer Positivliste for forbedringer UDEN GODTGØRELSE side 1-3 Som hovedregel for nedenstående forbedringsarbejder, som beboeren selv må gennemføre gælder, at arbejderne skal udføres håndværksmæssigt korrekt,

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

SAGSNOTAT TEKNISK FORVJ4LTNING. De Svenske træhuse. Nexø. den 12. august 1992 NK Jour.nr. 01.10 P 21 Denne sag behandles at: J.H.

SAGSNOTAT TEKNISK FORVJ4LTNING. De Svenske træhuse. Nexø. den 12. august 1992 NK Jour.nr. 01.10 P 21 Denne sag behandles at: J.H. SAGSNOTAT TEKNISK FORVJ4LTNING Nexø. den 12. august 1992 NK Jour.nr. 01.10 P 21 Denne sag behandles at: J.H. Kofod/im Til Teknik- og Miljøudvalget Sag DE SVENSKE TRÆHUSE Baggrund Sagsfremstilling I 1987

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

16-03-2014. Formål. Indledning.

16-03-2014. Formål. Indledning. 16-03-2014 Formål Formålet med dette Ordens og Vedligeholdelses Reglement (i det følgende kaldet OVR), er at beskrive og fastlægge det ansvar, som på den ene side den enkelte parcelejer og på den anden

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg Byggeri 2013 Vejledning 10 Opsætning af solcelleanlæg Ved opsætning af solceller og solfangere Jfr. Bygningsreglementet og Energistyrelsens vejledende udtalelse har Slagelse Kommune fastsat nogle administrative

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. Altandør samt fransk altandør Det er ikke tilladt at male, bore eller på anden måde beskadige altandørens aluminium Antenne, Parabol Placering kun efter afdelingens

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

BYGHERREMØDEREFERAT Nr. 2 26.10.2012

BYGHERREMØDEREFERAT Nr. 2 26.10.2012 BYGHERREMØDEREFERAT Nr. 2 26.10.2012 Møde den 23. oktober 2012 Kl. 17.30 Sted Idealcombis showroom i Hvidovre Angående AB Bergthora Vinduesudskiftning Deltagere. Mari-Anne Newman (MN) A/B Bergthora Lisette

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Husorden for Andelsbol igforeni ngen Matr. nr.: la Storgård, Terslev Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Revideret af bestyrelsen april. 2013 Denne husorden er udarbejdet af bestyrelsen

Læs mere

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer VINDUER med STIL Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer 2 mejan - fremtidens VINDUER Fremtidens bolig skabes i dag. Hver eneste dag arbejder dygtige ingeniører, arkitekter, designere,

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR HUSEJERE I. "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar".

RETNINGSLINIER FOR HUSEJERE I. Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar. Indhold: RETNINGSLINIER FOR HUSEJERE I "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar". 1 Baggrund 2 Generelt 3 Fællesarealer 4 Terrassearealer 5 Plankeværk 6 Redskabsskure 7 Opvarmning af alle

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18)

Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18) Sorø den 22. juli 2015 Birgitte Sørensen Strandboulevarden12 4. - 3 2100 København Ø Tilbudsnummer: 11922 Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18) Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 405 LANGBJERG PARK GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 5. SEPTEMBER 2011 GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen bolig, og det

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin:

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin: FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER Som opfølgning på vor tidligere orientering om fradrag for håndværkerudgifter (servicefradraget) er nedenfor anført den seneste oversigt fra SKAT over de udgifter, der er

Læs mere

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10.

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10. A5.01 A 80.85 23 MM HØJKANTSPARKET 50 MM BETONSILDLAG 10 MM APROBO DECIBEL 3 MÅTTER 200 MM HULDÆK 80.57 17 MM CEDERTRÆ 25 MM TRYK IMP. AFSTANDSLISTE 9 MM CEMBRIT WINDSTOPPER CLASSIC 200 MM ISOLERING KL.

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX Sapa Building System Vinduer 1074 SX 2 Kontorhus for KMD i Skejby, Århus, med Sapa vindue 1074. Arkitekt: Arkitema A/S. Opført 2007-2008 Sapa vinduessystem 1074 SX Nyudviklet vindue med med lav U-værdi

Læs mere