kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet."

Transkript

1 Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail Telefon Dokument 14/ Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø Kommunes afslag på aktindsigt i timesedler og kørselsregnskab i forbindelse med afholdelse af et vejsyn på den private fællesvej, Døjringe Huse. Han skriver, at han klager over, at: kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. I har efterfølgende valgt at repræsentere F, jf. jeres af 12. december Vejdirektoratets afgørelse Vi mener, at kommunens afslag er lovligt. Baggrund Døjringe Huse er en privat fællesvej, der ligger i det åbne land mellem Stenlille og Sorø. Vejen bliver derfor administreret efter reglerne i privatvejslovens 1 kapitel II (om private fællesveje på landet), jf. privatvejslovens 4. Sorø Kommune har den 4. februar 2014 afholdt vejsyn på vejen efter begæring fra en vejberettiget til vejen 2 og har i den forbindelse benyttet sig af ekstern, teknisk assistance fra landinspektørfirmaet, L 3. Efter vejsynet har kommunen truffet afgørelse om istandsættelse af vejen, jf. kommunens brev af 3. april Denne afgørelse er ikke blevet påklaget til Vejdirektoratet. 1 Lov nr af 21. december 2010 om private fællesveje. 2 Ejeren af Døjringe Huse L, Sorø afdeling. Niels Juels Gade København K Telefon vejdirektoratet.dk SE EAN

2 F har ikke ønsket at betale sit bidrag for vejsynets gennemførelse herunder en samlet landmålerudgift på i alt ,63 kr. men har i stedet anmodet om aktindsigt i det materiale, som kommunen har vedrørende vejsynet. Og dette da han synes, at udgifterne for den eksterne, tekniske assistance er for høje. Konkret har F ønsket at få oplysninger om timepriser samt aktindsigt i timeforbrug for medarbejderen fra L. Kommunen har i første omgang anmodet L om at fremsende oplysninger herom, og disse er efterfølgende modtaget fra L. Udover en samlet faktura på ovennævnte ,63 kr. fremgår det konkret af oplysningerne, at L har haft 31,5 landinspektørtimer á kr. samt 3 landmålingsteknikertimer á 760 kr. Oplysningerne er blevet sendt til F. Denne har ikke stillet sig tilfreds med de fremsendte oplysninger og har derfor i brev af 25. august 2014 anmodet om aktindsigt i samtlige bilag, der vedrører landmålerudgiften. Det drejer sig om kopi af de originale timesedler, timepriser samt om kørselsregnskabet. Kommunen har i brev af 26. august 2014 hertil oplyst, at kommunens fagcenter ikke har yderligere dokumentation i forhold til udgiften udover de oplyste timer. I af 27. august 2014 har I på vegne af F overfor kommunen opretholdt aktindsigten. I af 5. september 2014 har kommunen henvist til L for yderligere oplysninger/materiale. I af 22. oktober 2014 har I rettet henvendelse til L og anmodet om aktindsigt i kopi af timesedler, der viser forbruget af vejsynssagen, samt et kørselsregnskab. L har i den forbindelse meddelt F i af 24. oktober 2014, at L ikke er omfattet af aktindsigt, og at materialet kun kan udleveres mod betaling. Efterfølgende har jeres klient, F, klaget til Vejdirektoratet med sit brev af 3. december Hvad Vejdirektoratet kan tage stilling til Sager efter privatvejsloven Vi kan tage stilling til, om en kommunes afgørelse efter privatvejsloven er lovlig (retlige spørgsmål), men ikke til kommunens skøn (vurderinger) inden for lovens rammer. Dette fremgår af privatvejslovens 87, stk. 2. Vi kan derfor ikke tage stilling til det rimelige eller hensigtsmæssige i en kommunes vurdering af, at en privat fællesvej skal istandsættes, hvornår og med hvilke materialer. Vejdirektoratet kan endvidere tage stilling til, om kommunen har overholdt almindelige forvaltningsretlige regler, herunder bestemmelser i forvaltningsloven, i forbindelse med en afgørelse truffet efter vejlovgivningen. Men vi kan ikke tage stilling til, om kommunen har iagttaget god forvaltningsskik. 2

3 Vi kan heller ikke tage stilling til forhold, som kommunen har truffet endelig afgørelse om, og hvor klagefristen er udløbet. Sager efter forvaltningsloven 4 Vi kan tage stilling til klager over en kommunes afslag på aktindsigt i sager, der er omfattet af privatvejloven. Dette fremgår af forvaltningslovens 16, stk. 4. Forvaltningslovens bestemmelser Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. Dette fremgår af forvaltningslovens 9, stk. 1. Retten til aktindsigt omfatter med de i lovens b nævnte undtagelser alle dokumenter, der vedrører sagen, og indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter. Dette fremgår af forvaltningslovens 9, stk. 2. Vores vurdering Partsstatus Bestemmelsen i forvaltningslovens 9, stk. 1, angiver, at den der er blevet eller bliver adressat for en forvaltningsretlig afgørelse ex. en afgørelse om istandsættelse af en privat fællesvej eller en afgørelse om, at kommunen påtager sig den fremtidige istandsættelse og vedligeholdelse af en privat fællesvej for de forpligtigedes regning er part i sagen. Spørgsmålet om Fs partsstatus i den konkrete sag har ikke været gjort til genstand for tvivl fra kommunens side, og vi må således lægge til grund, at F må anses for part i sagen, jf. forvaltningslovens 9, stk. 1, ud fra oplysningerne på sagen 5. Vores vurdering Det fremgår af sagen, at kommunen ikke har kunnet udlevere de ønskede dokumenter, da disse timesedler og kørselsregnskab for medarbejder, ansat hos L ikke eksisterer i kommunens arkiver. Kommunen er alene i besiddelse af en samlet faktura-regning fra L over udgifterne til vejsynet samt efter begæring oplysninger over antal timeforbrug for landinspektør og landmåler. Vi kan dermed konstatere, at kommunen udover det fornævnte fysisk ikke er i besiddelse af yderligere materiale, der konkret måtte vedrøre oplysninger om timeforbrug og kørselsregnskab for L i forbindelse med det afholdte vejsyn. 4 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april Fs ejendom, Døjringe Huse 3, er beliggende ud til den private fællesvej, Døjringe Huse, og han har vejret til vejen, hvorfor han er bidragspligtig ved en afgørelse om istandsættelse af vejen, jf. privatvejslovens kapitel II,

4 I den forbindelse må vi understrege, at retten til aktindsigt efter forvaltningslovens 9 udelukkende omfatter oplysninger, materiale mv., der er indgået/journaliseret på en sag i en offentlig myndigheds arkiv, i dette tilfælde kommunens, jf. bestemmelsens stk. 2. Retten til aktindsigt omfatter derimod ikke oplysninger eller materiale, der måtte befinde sig i private virksomheders arkiver. Det, at en privat virksomhed har udført en opgave for kommunen mod betaling, ændrer ikke på ovenstående. I den forbindelse kan vi bemærke, at privatvejslovens bestemmelser netop ikke er til hinder for, at en kommune køber ekstern, teknisk assistance i forbindelse med afholdelse af et vejsyn, ex. til at redegøre for juraen omkring vejsyn, udgiftsfordelingen mv. Da L i den konkrete sag har udført teknisk assistance for kommunen, er det dermed også L, der naturligt 6 er i besiddelse af de konkrete oplysninger om medarbejdernes forbrug af timer mv. Disse oplysninger er derfor ikke omfattet af bestemmelsen i lovens 9, stk. 2, da L er et privat firma. Vi har i den forbindelse noteret os, at kommunen udelukkende har været i besiddelse af den samlede faktura-regning for udgifterne for afholdelse af vejsynet. Vi må forstå sagen således, at kommunen ikke har ment, at det var nødvendigt at udspecificeret regningen fra L. Vi har ikke grundlag for at tilsidesætte dette skøn over, hvordan en sag skal oplyses. Vores afgørelse Vi mener på den baggrund, at kommunens afslag er lovligt. Og vi kan derfor ikke kræve, at kommunen ændrer eller omgør afgørelsen (afslaget). Lovligheden af ældre afgørelser Som nævnt ovenfor kan vi ikke tage stilling til forhold, som kommunen har truffet endelig afgørelse om, og hvor klagefristen er udløbet, jf. privatvejslovens 87, stk. 4. I den konkrete sag har vi noteret os, at kommunen med sin afgørelse af 3. april 2014 har meddelt korrekt klagevejledning til Vejdirektoratet, og at vi inden udløbet af den i lovens 87, stk. 4, angivne klagefrist på 4 uger ikke har modtaget en klage over afgørelsen fra jeres klient. Vi kan derfor ikke tage stilling til lovligheden af kommunens afgørelse af 3. april 2014, jf. jeres forespørgsel herom i af 12. januar 2015, herunder lovligheden af de udgifter, som kommunen har opkrævet for afholdelse af vejsynet den 4. februar Forhold efter anden lovgivning 6 Som arbejdsgiver. 4

5 I spørgsmålet om, hvorvidt kommunen er forpligtet til at udbyde landmålerydelsen i offentligt udbud, har vi besvaret dette spørgsmål tidligere. Vi henviser til vores svar af 4. februar Frist for anlæg af sag ved domstolene Hvis jeres klient ønsker lovligheden af kommunens afslag eller Vejdirektoratets afgørelse prøvet ved domstolene, skal søgsmål herom være anlagt inden 6 måneder efter modtagelsen af denne afgørelse. Dette fremgår af privatvejslovens 88. 5

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december 2012 12/08337 PÅBUD OM AT FLYTTE HESTEHEGN OG FJERNE JORDVOLD Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. juli 2012. Du har på vegne af klagerne,

Læs mere

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Dato 22. maj 2014 Dokument 13/16137 Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Kommunens j.nr. 013713-2011 Vejdirektoratet har behandlet advokatens

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere