Klagerne. J.nr UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagerne. J.nr. 2012-0062 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr."

Transkript

1 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Gosvig & Slangerup ApS v/ advokat Kristian Nørr Olsen Sjællandsgade 32, Vejle Nævnet har modtaget klagen den 2. april Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har udskudt handlen for at holde indklagede ude, og dermed om indklagede har krav på vederlag, selvom ejendommen først blev solgt efter formidlingsaftalens udløb. Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

2 2 Klager, der er et dødsbo, ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 15. juni 2011 en formidlingsaftale for 6 måneder med indklagede. Indklagedes salær var aftalt til kr. Af aftalens punkt 9 Aftalens varighed fremgik bl.a.: Såfremt der efter aftalens ophør indgås en købsaftale på grundlag af ejendomsmæglerens indsats og uden en anden registreret formidlers medvirken, tilfalder der ligeledes ejendomsmægleren vederlag, dog kun såfremt det må antages, at indgåelsen af købsaftalen er blevet udskudt for at holde ejendomsmægleren ude. I formidlingsaftalens punkt 13 Andre vilkår var det særligt aftalt: SOLGT ELLER GRATIS. Der er indgået aftale om Solgt eller gratis, hvilket betyder, at hvis ejendommen ikke bliver solgt inden udløbet af formidlingsaftalen, skal der ikke ske betaling til ejendomsmægleren. Dette gælder også betaling for markedsføring, men ikke for dokumentationsomkostninger. Eventuelle udgifter til tilstandsrapport og energimærke udlægges ikke af ejendomsmægleren idet dette ikke er lovligt, [...] men faktureres direkte fra leverandør til sælger af ejendommen. Disse udgifter er derfor ikke omfattet af Solgt eller gratis. Tilbud omkring Solgt eller gratis er dog kun gældende, hvis aftalen løber den aftalte periode. Hvis aftalen opsiges af sælger undervejs, betales arbejdsvederlag, [...] og dokumentationsomkostninger [...]. I oktober 2011 fremkom et købstilbud på ejendommen. Købsaftalen var fra købers side betinget af, at købers rådgivere godkendte handlen. Indsigelser skulle være indklagede i hænde senest den 31. oktober 2011 kl. 12. Fristen blev senere forlænget efter det oplyste til den 9. november Klager accepterede købsaftalen den 28. oktober Det fremgik af købsaftalen bl.a.: Sløjfet olietank Køber gjort særlig opmærksom på, at der i henhold til kommunalt oplysningsskema forefindes en allerede sløjfet olietank på ejendommen. Sælger oplyser, at der sælger bekendt ikke er konstateret nogen form for forurening fra den pågældende olietank. Den 8. november 2011 skrev købers rådgiver til indklagede bl.a.:

3 3 Den 9. november 2011 skrev købers rådgiver til indklagede bl.a.: Jeg har talt med [kommunen], og der foreligger ingen tankattest eller sløjfningsattest i deres arkiv. Køber har ingen muligheder for at forsikre sig for en evt. gammel skade, og sælgeransvarsforsikringen dækker kun til boets opgørelse. Såfremt sælger kan fremskaffe en attest på, at olietanken er sløjfet på behørig vis inden udgangen af november 2011, har jeg aftalt med køber, at jeg kan godkende handlen endeligt. Det var ikke muligt at fremskaffe en attest på afblænding. Den 14. november 2011 skrev en af arvinger i boet til indklagede bl.a.: Vi har fået fat i den vvs, som mine forældre altid har brugt og det er ham som har blændet olietanken og installeret naturgassen. Han garanterer at alt er lavet som det skal. [ ] ringe til dig senere i dag eller i morgen.

4 4 Den 15. november 2011 rykkede indklagede købers rådgiver for afklaring på forbeholdet for 80 % realkreditbelåning. Samme dag svarede købers rådgiver, at realkreditinstituttet ønskede, at forholdene omkring olietanken skulle undersøges, inden endelig godkendelse af belåning. Rådgiveren oplyste videre, at køber gerne ville have oplyst, hvem der skulle lokalisere og undersøge olietanken, idet køber gerne ville have gravet tanken op, og det kunne køber lige så godt få gjort af samme person. Udgiften ville køber selv betale. Den 16. november 2011 skrev arvingerne, der var frustrerede over forløbet, til indklagede bl.a.: [...] uanset hvor hurtigt vi leverer attesten, så sker der jo ikke noget før [købers] lån og 80 % er gået i orden. Den 17. november 2011 sendte arvingerne dokument om olietankens placering på grunden til indklagede. Den 18. november 2011 skrev arvingerne til indklagede bl.a.: Bare lige for god ordens skyld, så må du ikke give køber/[købers advokat] attesten om olietanken, før vi har talt sammen. Senere den 18. november 2011 skrev arvingerne til indklagede bl.a.: Vi vil ikke foretage nogen undersøgelse eller opgravning af den gamle olietank foran huset [...], da der ikke er nogen mistanke, og vi har ikke kendskab til problemer. Og vi ønsker en afklaring af situationen med køber nu, derfor vi vil bede dig om at meddele køber følgende: 1. Køber skal acceptere den indgåede aftale uden forbehold senest den 22/11-11 kl Desuden skal følgende gøres klart overfor køber: a. Køberen er bekendt med at der er en gammel nedgravet olietank foran huset, og køber påtager sig alle forpligtelser i den forbindelse. b. Køber får udleveret nøglerne og vil få adgang til huset på overtagelsesdagen, dvs. den 1/ Hvis ovenstående ikke er accepteret af køber senest d. 22/11-11 kl. 15:00, anser vi handlen som annulleret. Den 20. november 2011 videresendte indklagede arvingernes besked til købers rådgiver. Den 21. november 2011 skrev indklagede til arvingerne bl.a.:

5 5 Som I allerede er bekendt med, har jeg videresendt jeres mail, hvor vi giver køberne frist til den 22. november 2011 kl til at meddele, hvorvidt de vil acceptere handlen på de oprindelige vilkår. Jeg er siden blevet ringet op af køber flere gange, der giver udtryk for, at de er meget kede af den udvikling som sagen har fået. For som han siger, så ønsker hele familien oprigtig at komme til at bo i huset [...]. Han giver også udtryk for, at de fortryder deres valg af rådgiver, men håber på, at der stadig kan findes en løsning. Som nævnt for [den ene arving] i telefonen igår og som jeg også tidligere har talt med [den anden arving] om, kan jeg sagtens forstå jeres frustration over måden køber eller nærmere deres rådgiver har håndteret sagen på. Vi er som jeres rådgiver dybt frustreret over, hvor lang tid det taget og hele sagsgangen, men forsøger at holde fokus på det det hele drejer sig om, netop at få solgt jeres forældres hus. Som status er nu, så er [kommunen] nu bekendt med, at der forefindes en nedgravet olietank på [ejendommen], hvor der i [kommunens] Byggesagsarkiv ikke forefindes dokumentation for korrekt afblænding af tanken. Det vil sige, at vi fremadrettet når der søges oplysninger omkring nedgravede olietank på [ejendommen], vil få oplyst på det kommunale oplysningsskema, at der forefindes en nedgravet tank, der ikke er afblændet korrekt. Vi kan endvidere risikere, at få et brev fra kommunen, hvor de beder os fremskaffe fornøden dokumentation for, at den nedgravede olietank er korrekt afblændet. Endelig skal det siges, at vi som ejendomsmægler nu også er bekendt med, at der ikke findes behørig dokumentation for, at den nedgravede olietank er korrekt afblændet. Sådan en information kan vi ikke undlade at oplyse til en ny køber, uden at vi kan gøres ansvarlige. På baggrund heraf vil vi højest sandsynligt også næste gang vi har en køber til ejendommen og dennes advokat/rådgiver skal godkende handlen stå med samme problematik. Det vil være højst utænkeligt, at en advokat ikke vil betinge sig, at der fremskaffes dokumentation på, at tanken er afblændet korrekt. Og jeg kan oplyse, at i 90 % af samtlige handler, er der advokat indover fra købers side. [...] Jeg har lavet et forslag til eventuel tillæg til den underskrevne købsaftale, som jeg gerne vil have, at I tager stilling til. Efter yderligere brevveksling med klager sendte indklagede en allonge til købsaftalen til køberne. I dette tillæg/allonge til købsaftalen var det anført, at køber efter overtagelsesdagen skulle bekoste udfærdigelse af sløjfningsattest, således at dette kunne blive korrekt

6 6 registreret i kommunen, og at køber skulle acceptere, at der ikke kunne gøres krav gældende mod dødsboet som følge af senere konstateret forurening. Det fremgik videre, at den i købsaftalen aftalte dispositionsret bortfaldt, og at der først var adgang til ejendommen den 1. februar 2012, samt at der senest den 22. november 2011 skulle foreligge godkendelse på 80 % realkreditbelåning. Endelig fremgik det, at allongen skulle være underskrevet senest den 22. november 2011 kl Den 22. november 2011 skrev køber til indklagede bl.a.: Den 22. november 2011 kl skrev arvingerne til indklagede. Arvingerne meddelte, at da allongen ikke var underskrevet af køber, anså de købet som annulleret, hvilket indklagede oplyste købers rådgiver om samme dag. Den 26. november 2011 underskrev de indklagede et dokument benævnt Annullering af Handel, hvoraf det fremgik, at de indklagede bekræftede, at handlen mellem klager og køber var annulleret pr. 26. november Den 12. december 2011 sendte indklagede faktura til klager på dokumentationsomkostninger, i alt kr. Klager har oplyst, at klager herefter fik fjernet olietanken fra grunden. Der blev således ikke udarbejdet en tankattest. Den 27. januar 2012 underskrev klager et betinget skøde udarbejdet af klagers advokat om salg af ejendommen til køber for kr. med overtagelsesdag den 1. maj 2012 og dispositionsdag den 1. februar Det fremgik af skødet, at der ikke fandtes

7 7 en olietank på ejendommen. Den 3. februar 2012 skrev indklagedes advokat til klager, idet indklagede var blevet bekendt med, at klager var ved at sælge ejendommen til køber. Advokaten anførte bl.a.: Såfremt det er korrekt forstået, at der er et salg i gang/afsluttet til [køber] er det derfor berettiget, at min kunde har udstedt faktura, der vedlægges og som imødeses betalt. Der er, såfremt ovenstående lægges til grund, ingen tvivl om, at min kunde har udført et stykke arbejde og skabt forbindelsen mellem køber og sælger, og såfremt det så oven i købet forholder sig således, at der handles på samme vilkår, hersker der ingen tvivl om at min kunde har et tilgodehavende i overensstemmelse med det beløb fakturaen udviser. [...] Det fremgik af den fremsendte faktura, der var dateret den 2. februar 2012, bl.a.: Klager mente ikke, at indklagede havde krav på vederlag og betalte ikke indklagedes faktura. Klager har bl.a. anført: Indklagede har ikke krav på betaling af sin faktura af 2. februar Det fremgår af formidlingsaftalen af 15. juni 2011, at såfremt der efter aftalens ophør indgås en købsaftale på grundlag af ejendomsmæglerens indsats og uden en anden registreret formidlers medvirken, tilfalder der ejendomsmægleren vederlag, dog kun såfremt det må antages, at indgåelsen af købsaftalen er blevet udskudt for at holde ejendomsmægleren ude.

8 8 Klager og køber har ikke udskudt handlen for at holde indklagede ude, hvorfor indklagede ikke har krav på vederlag. Handlen endte i en annullering, efter at køber gentagne gange havde misligholdt købskontrakten. Køber fik således på intet tidspunkt belåningen på plads og skabte problemer i forhold til en gammel nedgravet olietank. Det var således hovedsagelig købers forhold og ikke klagers, der var skyld i, at handlen ikke faldt på plads. Indklagede var fra starten bekendt med, at der lå en gammel olietank i jorden, men indklagede påpegede på intet tidspunkt, at olietanken ville være et problem i forhold til et salg, og at det derfor ville være hensigtsmæssigt at få den gravet op. Der fandtes ingen tankattest hos kommunen eller andre steder. Klager kunne derfor ikke udlevere en attest til køber. Klager forhørte sig hos den lokale vvs-mand, der normalt lavede alt vvs i ejendommen. Han var imidlertid ikke sikker på, hvordan sløjfning var sket. Det er først efterfølgende gået op for klager, at det er almindelig praksis at fjerne gamle olietanke, før en ejendom sættes til salg. Derfor har indklagedes rådgivning været mangelfuld. Klager vidste således ikke, om klager skulle fjerne olietank og forurening for flere hundrede tusind kr., eller om olietanken var sløjfet på behørig vis. Det er korrekt som anført af indklagede, at indklagede flere gange opfordrede klager til at grave olietanken op eller at få den afblændet, men problemet var, at disse forhold skulle have været afklaret før indgåelsen af købsaftalen og ikke efter. Indklagede sørgede ikke for at indhente sløjfningsattesten hos kommunen og opdagede derfor ikke før købsaftalens indgåelse, at denne ikke fandtes. Dette skulle have været afklaret, før der blev indgået en købsaftale. Indklagede oplyste til klager, at forholdet vedrørende den nedgravede olietank ville koste mellem kr. og et par millioner kr., hvis der var forurening, og oplysningen blev givet på et tidspunkt, hvor klager var bundet af købsaftalen om salg for kr. Klager meddelte i en af 18. november 2011, at klager ikke ønskede at sørge for en sløjfningsattest, idet klager ønskede at sikre sig mod yderligere udgifter af ukendt størrelse. Det er korrekt, som anført af indklagede, at indklagede forelagde en artikel vedrørende olietanke for klager, men der står ikke noget i denne artikel om, at der skal foreligge dokumentation for, at en olietank er korrekt afblændet. Det er ikke korrekt, at klager afbrød formidlingsaftalen inden dennes udløb. Klager meddelte blot, at klager ikke efter udløb af formidlingsaftalen ville fortsætte samarbejdet med indklagede. Klager fik en entreprenør til at søge efter tanken. Da det ikke lykkedes, gravede en af arvingerne selv efter denne. Den 13. december 2011 lykkedes det entreprenøren at finde tanken, men det blev konstateret, at den ikke var korrekt afblændet. Tanken blev gravet op før jul 2011, og der kunne ikke konstateres nogen forurening som følge af tanken.

9 9 Efter udløbet af formidlingsaftalen søgte klager advokatbistand, og advokaten rådgav klager til at få fjernet olietanken, hvilket klager valgte at gøre, og derfor fremgår det af skødet, at der ikke er nogen olietank på ejendommen. Klager blev i julen 2011 kontaktet af en ven til køber. Denne ven spurgte, om de kunne finde ud af noget. Klager meddelte, at klager kun var interesseret, hvis køber ville byde 1,6 mio. kr. I begyndelsen af januar 2012 kontaktede klager to andre mæglere med henblik på vurdering af ejendommen. Da de vurderede ejendommen til mellem 1,3 og 1,5 mio. kr., tog klager kontakt til køber. Klager og køber fik derefter løst de problemer, der gjorde, at der i første omgang ikke kunne komme en aftale i stand. Det er indklagede, der skal føre bevis for, at købsaftalens indgåelse er blevet udskudt for at holde indklagede ude. Forløbet og korrespondancen viser, at dette ikke er tilfældet, idet klager var meget frustreret over, at der ikke kom en aftale i stand via indklagede. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede har krav på betaling af vederlag efter klagers salg af ejendommen til køber ved skøde underskrevet af klager og køber den 27. januar 2012, idet indklagede har udført salgsarbejde og skabt forbindelsen mellem køber og klager. Indklagede har gjort alt, hvad der stod i indklagedes magt for at få en handel i stand. Indklagede har givet klager den fornødne rådgivning om undersøgelsen af den nedgravede olietank og nødvendigheden af denne undersøgelse for at få indgået en endelig handel. Korrespondancen viser med al tydelighed, at det var klager, der ikke ville deltage aktivt i at få indgået endelig købsaftale. Indklagede har gennem hele forløbet forsøgt at få klager overbevist om, at der burde skaffes dokumentation for, at olietanken var korrekt afblændet, således at handlen kunne falde på plads, og klager kunne få solgt ejendommen. De indklagede forelagde en artikel fra internetsiden boligsiden.dk om, at der skal foreligge dokumentation for, at tanken er korrekt afblændet. Denne artikel ville arvingerne ikke engang læse eller tale om. Det eneste, arvingerne ønskede, var at få handlen annulleret og få formidlingsaftalen bragt til ophør. Klager opfordres til at oplyse, hvorfor indklagede ikke måtte give køber og købers rådgiver attesten vedrørende olietanken. Arvingerne bad den 26. november 2011 indklagede skrive under på et dokument om, at indklagede ikke længere havde ejendommen til salg, hvilket indklagede gjorde. Klager ville ikke grave olietanken op eller sørge for fremskaffelse af sløjfningsattest, men allerede 6 dage efter at indklagede havde bekræftet, at handlen var annulleret, var det pludseligt muligt for klager at få bestilt et firma til at udarbejde sløjfningsattest, og

10 10 allerede i januar 2012 blev der underskrevet betinget skøde med mulighed for køber for at råde over ejendommen allerede pr. 1. februar Klager henvendte sig til advokat, der også rådede klager til at få fjernet tanken, præcis som indklagede havde opfordret klager til. Nævnet udtaler: Det fremgår lov om omsætning af fast ejendom 11, stk. 1, at ved formidlingsaftaler, hvor det er fastsat, at vederlagets erlæggelse er afhængig af, om der bliver indgået en købsaftale(resultatafhængigt vederlag), kan formidleren alene betinge sig vederlag, hvis 1) der indgås en købsaftale inden formidlingsaftalens ophør eller 2) der efter formidlingsaftalens ophør indgås en købsaftale på grundlag af formidlerens indsats og uden en anden formidlers medvirken, hvis det må antages, at indgåelsen af købsaftalen er blevet udskudt for at holde formidleren ude. Handlen var fra købers side betinget af deres rådgivers godkendelse. Købers rådgiver betingede handlen af, at olietanken blev opgravet, bortskaffet og jorden genetableret, og at det i den forbindelse blev attesteret, at der ikke blev konstateret forureninger i jorden, hvor olietanken og rørføringen havde befundet sig. Nævnet finder, at klager, såfremt klager havde accepteret dette forbehold, ville have været bundet af købsaftalen, uanset hvad der viste sig af omkostninger i forbindelse med olietanken. Da klager ikke kunne acceptere købers rådgivers krav, blev handlen ikke gennemført. Efter udløbet af formidlingsaftalen søgte klager rådgivning hos advokat og valgte herefter at grave olietanken op. Da der ikke var problemer med forurening, fik klager dermed overblik over omkostningerne, og der blev indgået aftale med køber om at handle uden forbehold fra købers side og med oplysning om, at der ikke fandtes olietank på ejendommen. På den baggrund finder nævnet det ikke godtgjort, at handlen er blevet udskudt for at holde indklagede ude, og nævnet kan herefter ikke godkende indklagedes krav på vederlag og øvrige salgsfremmende foranstaltninger krævet i faktura af 2. februar Konklusion: Klagen tages til følge. Efter sagens udfald skal indklagede betale klagegebyret på 700 kr. til klager inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn

11 11 anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0129 AQ. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0129 AQ. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 6. juli 2012. Klagen

Læs mere

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale.

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lone Bülow Gram Søborg Hovedgade 14 2860 Søborg Sagen angår spørgsmålet, om der mellem parterne er indgået en gyldig

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0230 aq. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0230 aq. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere Lars Zola-Honoré, Tina Ortmann, Claus Krogh og Frank Weinreich v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0024 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. EDC Danebo Aalborg A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klagerne. J.nr. 2012-0024 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. EDC Danebo Aalborg A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Danebo Aalborg A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere