ADMINISTRATIV SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE RETSPSYKIATRISKE PATIENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADMINISTRATIV SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE RETSPSYKIATRISKE PATIENTER"

Transkript

1 Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel Godkendt på styregruppen for voksenpsykiatris møde d. 6. jan ADMINISTRATIV SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE RETSPSYKIATRISKE PATIENTER Der er knap 800 retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland. Denne sundhedsaftale gælder samarbejdet mellem regionspsykiatrien, kommunerne og Kriminalforsorgen i Region Midtjylland vedrørende de ca patienter med en retslig foranstaltning i Region Midtjylland, som vurderes at udgøre en særlig sikkerhedsrisiko. Dato Elisabeth Brix Westergaard Tel Side 1 Det tværsektorielle samarbejde om de øvrige retspsykiatriske patienter er reguleret af den generelle sundhedsfaglige sundhedsaftale, samt god praksis for samarbejdet i henhold til de forpligtigelser, der påhviler de enkelte instanser og det gældende serviceniveau. [link til sundhedsaftalen] 1. 1 Målsætning Målet er at sikre en sammenhængende og koordineret indsats på tværs af psykiatrien, kriminalforsorgen samt kommunens sociale og arbejdsmarkedsrettede indsats og misbrugsbehandling Principper for samarbejdet Tydelighed på ansvars- og opgavefordelingen Gensidig respekt for hinandens faglighed, sikkerhed og kompetence i forhold til lovgivningen Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner er det centrale samarbejdsredskab, som udarbejdes i fællesskab og er gensidigt forpligtende Indsatsen og intensiteten i samarbejdet gradueres afhængigt af kompleksiteten i forløbet Omkring de patienter, som udgør en særlig sikkerhedsrisiko (skønnet: patienter) er den tværsektorielle indsats Side 1 af 9 7. udkast til sundhedsaftale for retspsykiatriske patienter

2 intensiv og samlet på få personer (teambaseret) omkring den enkelte patient Det er regionen og Kriminalforsorgen i fællesskab, der afgør, om en patient udgør en særlig sikkerhedsrisiko. Hvis kommunen vurderer, at patienten har behov for en social indsats, skal patienten fremgå af en fælles liste mellem den enkelte kommune og regionspsykiatrien over patienter omfattet af samarbejdsaftalen. Alle involverede samarbejdsparter har pligt til at orientere og evt. indkalde til koordinerende møde, hvis der er bekymring for udviklingen i en patients tilstand 1. 3 Indsatsen Indsatsen til de mest komplekse og de retspsykiatriske patienter, som udgør en særlig sikkerhedsrisiko, er i kommunen, regionspsykiatrien og kriminalforsorgen samlet på så få faste personer, som muligt. Alle retspsykiatriske patienter, der udgør en særlig sikkerhedsrisiko har en behandlingsansvarlig overlæge og en primær behandler i det opsøgende retspsykiatriske team. Samarbejdet er karakteriseret ved, At samarbejdet på myndighedsniveau er organiseret med faste samarbejdsmøder. At samarbejdet på driftsniveau er organiseret som et fast tværsektorielt team, der modtager fælles supervision og er karakteriseret ved fleksibilitet og hurtighed. At ved behov for justering af indsatsen er der udpeget en konkret kontaktperson i alle sektorer. Hver sektors kontaktperson sikrer smidige og hurtige indgange til eget system Kategorisering af de retspsykiatriske patienter der udgør en særlig sikkerhedsrisiko: Målgruppe 1. Tidligere begået personfarlig kriminalitet og er aktuelt ustabil i sygdom og behandling 2. Aktuel risikovurdering ift. farlighed vil altid være afgørende Vejledende fatorer Faktorer, der kan have betydning for risikovurdering: Aktuel sikkerhedsrisikovurdering ift. farlighed Risiko for behandlingsophør Risiko for kriminalitetsrecidiv Misbrug Udadreagerende adfærd Lav IQ (lige over 70) Manglende socialt tilbud/bolig som følge af manglende afklaring eller manglende motivation Manglende evne eller motivation til at samarbejde med behandlere og støttepersoner Manglende netværk Side 2

3 2. Samarbejdet tager afsæt i: Den generelle sundhedsaftale Behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter, der er idømt en behandlingsdom til ambulant psykiatrisk behandling, fællespsykiatrisk retningslinje (2.7.13) som bygger på Sundhedsstyrelsens vejledning om behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter, der er idømt en behandlingsdom eller en dom til ambulant psykiatrisk behandling Behandlingsplaner i psykiatrien, fællespsykiatrisk retningslinje Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner, fællespsykiatrisk retningslinje Bekendtgørelse om kommunernes pligt til at koordinere handleplaner med kriminalforsorgen for visse patientgrupper Bekendtgørelse om kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v. (tilsynsbekendtgørelsen) 2.1 Regionspsykiatriens opgaver og ansvar ift. patienter, der udgør en særlig sikkerhedsrisiko: Sørge for, at de mest komplekse retspsykiatriske patienter, som udgør en særlig sikkerhedsrisiko, altid har en behandler i de opsøgende retspsykiatriske teams, uanset om de er indlagt eller udskrevet Sammen med Kriminalforsorgen ansvaret for at effektuere dommen, hvis patienten er under tilsyn af Kriminalforsorgen Sikre at alle retspsykiatriske patienter har en behandlingsansvarlig overlæge Fastholde patienterne i psykiatrisk behandling via regelmæssig kontakt. Min. en gang om ugen. Samarbejde med kriminalforsorgen i forhold til de patienter, der er under tilsyn Udarbejde en behandlingsplan, der dækker hele behandlingsforløbet uafhængigt af, om patienten er indlagt eller behandles ambulant Udarbejde en udskrivningsaftale eller koordinationsplan i samarbejde med relevante aktører Sikre koordination med andre involverede instanser Indkalde samarbejdsparter til et koordinerende møde i henhold til de aftaler, som er for myndighedsniveau og driftsniveau Ansvaret for misbrugsbehandling under indlæggelse Tilbyder psykiatrifaglig sparring til samarbejdsparter Medvirke til at motivere patienten for at modtage den sociale indsats, som kommunen tilbyder og evt. misbrugsbehandling Varetager supervisionen af de tværsektorielle teams omkring de retspsykiatriske patienter, der udgør en særlig sikkerhedsrisiko Udarbejder sikkerhedsrisikovurdering i forbindelse med behandlingen og informerer relevante samarbejdsparter 2.1 Kriminalforsorgens opgaver og ansvar ift. patienter, der udgør en særlig sikkerhedsrisiko gælder kun, hvis patienten er under tilsyn af Kriminalforsorgen: Føre tilsyn i henhold til dom. Min. en gang om måneden eller efter aftale med psykiatrien. Side 3

4 Deltage løbende i netværksmøder (visse steder kaldet fællesmøder). Medvirke til at udarbejde udskrivnings- og koordinationsaftaler. Medvirker til sikkerhedsrisikovurderinger Samarbejde med dømte og diverse samarbejdsparter mht. social og personlig støtte Kontrol af vilkår og reaktioner ved vilkårsovertrædelse (herunder efterlysning ved politi af dømte, der ikke er indlagt på psykiatrisk afdeling). Afgive høringssvar til statsadvokat om eventuel foranstaltningsændring eller ophør. Samarbejde omkring indlæggelse deltage i status- og udskrivningsmøder. Medvirker i samarbejde om forebyggelse af ny kriminalitet kan evt. iværksætte mentorforløb. Tage initiativ til koordination af handleplaner med kommunen Deltagelse i tværsektorielle møder. Bidrage med viden om sigtelser, begået kriminalitet, domme og øvrige oplysninger, til brug for den løbende risikovurdering. 2.3 Kommunens opgaver og ansvar ift. patienter, der udgør en særlig sikkerhedsrisiko: Samarbejdet om de mest komplekse retspsykiatriske patienter, som udgør en særlig sikkerhedsrisiko, er i kommunen samlet på så få faste personer, som muligt. Afklare borgerens behov for kommunal indsats (f.eks. social, beskæftigelse, fritid, sundhed) Tilbyde borgeren en social handleplan (Servicelovens 141) ved iværksættelse af en social indsats Kommunen skal koordinere sin sociale handleplan med kriminalforsorgens handleplan med henblik på at understøtte en langsigte indsats og sikre kontinuitet i samarbejdet over for fælles klienter. Tilbyde rådgivning og vejledning til borgerne Deltage i udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner, når der er en kommunal indsats Ansvaret for behandling af alkoholmisbrug og det lægelige ansvar for substitutionsbehandlingen Tilbyde og motivere for misbrugsbehandling Udarbejde misbrugsbehandlingsplan, når behandling iværksættes Samarbejde med psykiatrien om fastholdelse og kontinuitet i misbrugsbehandlingen ved udskrivelse Tilbyde sparring til samarbejdsparter i forhold til misbrugsbehandling Motivere for social indsats Samarbejde med psykiatrien om fastholdelse og kontinuitet i den sociale indsats - både ambulant og under indlæggelse Medvirke til at motivere patienten for den psykiatriske behandling og evt. misbrugsbehandling 2.4 Fælles samarbejdsredskab: Udskrivningsaftaler/koordinationsplaner Side 4

5 De indsatser/ydelser, som patienten modtager, skal være beskrevet i hhv. regionspsykiatriens behandlingsplan, kriminalforsorgens handleplan, den kommunale handleplan samt misbrugsbehandlingsplan. Det formelle ansvar for indholdet ligger sektorvis. Der skal altid for de retspsykiatriske patienter, der udgør en særlig sikkerhedsrisiko, udarbejdes tværsektorielle aftaler for de parter, der har andel i indsatsen om: Hvem, der har ansvar for at reagere, hvis aftalen/planen ikke overholdes, herunder hvis der er mistanke om medicinsvigt, nyt misbrug eller ny kriminalitet At den behandlingsansvarlige overlæge skal indgå tydelige aftaler med teamet, der er involveret i behandling af patienten, vedr. tilbagemeldinger af relevans for behandlingen dette gælder både personale i regionspsykiatrien og de medarbejdere, der leverer den kommunale indsats (bosted, bostøtte, misbrugsbehandling, mv.) De tværsektorielle aftaler skal enten fremgå af udskrivningsaftale/koordinationsplan eller en tværsektoriel samarbejdsaftale for de patienter, der ikke har været indlagt. Link til e-dok Udskrivningsaftalen/koordinationsplanen kan ved behov revideres uanset om patienten er indlagt eller ej. Udskrivningsaftaler/koordinationsplaner skal altid vurderes i forbindelse med udskrivning se skema side xxx 3. Udarbejdelse af fælles liste over patienter, der udgør en særlig sikkerhedsrisiko De patienter, der er omfattet af det teambaserede tværsektorielle samarbejde skal til enhver tid fremgå en fælles liste, der aftales mellem den enkelte kommune (myndighed), Kriminalforsorgen og regionspsykiatrien. Hvorvidt en patient udgør en særlig sikkerhedsrisiko afgøres af regionen og kriminalforsorgen i fællesskab. Det opsøgende team har ansvaret for løbende at kontakte den enkelte kommunes udpegede myndighedsperson(er) om patienter til den fælles liste. Mellem Aarhus Kommune og det opsøgende retspsykiatriske team aftales et månedligt møde (evt. via videokonference), hvor listen gennemgås. 3.1 Retspsykiatriske patienter under indlæggelse Hvis den behandlingsansvarlige overlæge sammen med Kriminalforsorgen vurderer, at patienten udgør en særlig sikkerhedsrisiko involveres det opsøgende retspsykiatriske team, som sammen med Kriminalforsorgen afgør om en patient udgør en særlig sikkerhedsrisiko. Hvis patienten skønnes at have behov for en kommunal indsats efter indlæggelsen, involveres kommunen (myndighed) så tidligt så muligt i indlæggelsesforløbet for at afklare med kommunen om patienten skal optages på listen. 3.2 Ambulante retspsykiatriske patienter Side 5

6 Det er i første omgang den behandlingsansvarlige overlæge, der i samarbejde med kriminalforsorgen og det opsøgende retspsykiatriske team, som ud fra patientens tilstand og den aktuelle risikovurdering, vurderer, om patienten udgør en særlig sikkerhedsrisiko. Hvis patienten udgør en særlig sikkerhedsrisiko overgår patienten efterfølgende til det opsøgende retspsykiatriske team 4. Teambaseret tværsektorielt samarbejde 4.1 Organisering af indsatsen Princippet for det teambaserede tværsektorielle samarbejde er, at der omkring patienten (i forhold til det løbende samarbejde med patienten) skal være få aktører, som kender hinanden og som har et tæt forpligtigende samarbejde og let adgang til hinanden. Derfor er det hensigtsmæssigt, at samarbejdet ift. målgruppen er placeret på få faste medarbejdere i alle sektorer. 4.2 Koordinerende møder på myndighedsniveau Formålet med møderne på myndighedsniveau: sikre sammenhæng mellem psykiatriens behandlingsplan, kriminalforsorgens handleplan, kommunens sociale handleplan og evt. misbrugsbehandlingsplan samt den fælles udskrivningsaftale/koordinationsplan gennemgang af patienterne på listen med henblik på justering af indsats, der kræver bevilling af myndighed. orientering om patienter som er på vej træffe beslutning om hvorvidt der er patienter på listen, der ikke længere udgør en særlig sikkerhedsrisiko Der afholdes min. 1 gang i kvartalet et koordinerende møde på myndighedsniveau med den enkelte kommune om patienterne på listen med deltagelse af: Den behandlingsansvarlige overlæge Relevante primær behandlere fra teamet Kriminalforsorgen Kommunal myndighed Mødedeltagerne skal kunne sikre videreformidling ind i egen sektor med henblik på at træffe hurtige afgørelser om justering af indsatsen samt hurtig iværksættelse af nye indsatser. Ved uenighed, som ikke kan håndteres i det direkte samarbejde, om hvorvidt en patient skal fremgå af listen eller ved uenighed om konkrete eller foreslåede indsatser, som ikke kan håndteres i det direkte samarbejde forelægges sagen for egen relevant chef med henblik på at få sagen afklaret på tværsektorielt ledelsesniveau. 4.3 Netværksmøder på driftsniveau Det koordinerende møde på myndighedsniveau har ansvaret for at etablere et tværsektorielt team omkring patienten med navngivne medarbejdere. Sammensætningen af teamet skal ske efter en konkret vurdering, men vil oftest bestå af: Medarbejder fra regionspsykiatriens opsøgende retspsykiatriske team Side 6

7 Medarbejder fra kommunens misbrugsbehandlingstilbud, uanset om patienten er motiveret for misbrugsbehandling Medarbejder fra kommunens sociale indsats/regionalt eller privat botilbud Tilsynsførende fra kriminalforsorgen Øvrige faste samarbejdsparter, der kan indgå i teamet efter behov: Behandlingsansvarlig overlæge Medarbejder fra sengeafsnit i regionspsykiatrien Medarbejder(e) fra kommunens myndighed (samme person(er), som deltager i de koordinerende møder på myndighedsniveau) Regionspsykiatrien tilstræber, at patienten så vidt muligt altid indlægges på samme sengeafsnit ved alle indlæggelser. Det aftales for hver enkelt patient, på baggrund af en konkret faglig vurdering, hvor hyppigt teamet skal mødes og hvordan deres løbende samarbejde i øvrigt skal foregå. Den behandlingsansvarlige overlæge skal løbende sikre sig, at samarbejdet i det tværsektorielle team sker som aftalt. Teamet samt andre medarbejdere, der har tæt/daglig kontakt med patienten, modtager fælles supervision af regionspsykiatriens opsøgende retspsykiatriteam. For at sikre kontinuiteten i kontakten til patienten dækker teamets medlemmer i videst muligt omfang ind for hinanden ved sygdom, ferie mv.. Dog ikke, hvis det drejer sig om medarbejdere på botilbud. Det er vigtigt, at teamet sikrer koordination af indsatsen med andre, som patienten er i tæt kontakt med. Det kan være egen læge, værge eller patientens netværk. 4.4 Det sammenhængende forløb Målgruppen for det teambaserede tværsektorielle samarbejde forventes at have gentagende indlæggelser. Uanset om patienten er indlagt eller i ambulant behandling, er sagen altid aktiv for alle i teamet og på myndighedsniveau. Det langsigtede mål med den fælles indsats er, at patienten kan forblive udskrevet uden at være til fare for sig selv eller andre. Alle i teamet er forpligtiget til ved bekymring at kontakte den behandlingsansvarlige overlæge og de øvrige i teamet. Den behandlingsansvarlige overlæge skal tilse patienten hurtigst muligt, hvis medlemmer af teamet eller andre henvender sig på grund af bekymring for patienten Det skal fremgå tydeligt af udskrivningsaftalen/koordinationsplanen i hvilke situationer patienten altid skal indlægges og om det kan ske i henhold til dommen. Patienter, der har dom til behandling på psykiatrisk afdeling, kan genindlægges evt. med politiets hjælp, uafhængigt af, om psykiatrilovens bestemmelser om tvangsindlæggelse er opfyldt, hvis muligheden for indlæggelse fremgår af dommen. Side 7

8 Indikation for genindlæggelse kan være: Ophør med medicinsk behandling eller forværret psykisk tilstand Mistanke om eller risiko for fornyet kriminalitet Misbrug Risiko i forhold til personale i patientens dagligdag eller omgivelser Hvis patienten er i misbrugsbehandling, samarbejder psykiatrien og patientens misbrugsbehandler om misbrugsbehandlingen uanset om patienten er i et ambulantforløb eller under indlæggelse, for dels at fastholde kontakten mellem patienten og misbrugsbehandleren og dels for at fastholde misbrugsbehandlingen. Hvis patienten har et ubehandlet misbrug samarbejder psykiatrien og patientens misbrugsbehandler om at etablere kontakt mellem patienten og misbrugsbehandler med henblik på at motivere patienten til misbrugsbehandling. Gentagende indlæggelser kan både være tegn på: at der er en sammenhængende, velfungerende indsats og at udskrivningsaftalen/koordinationsplanen dermed virker efter hensigten eller at der er behov justering af indsatsen og udskrivningsaftalen/-koordinationsplanen. Hvis. der ikke er behov for justering af indsatsen eller udskrivningsaftale/- koordinationsplan: Så. skal aftaler om indsatsen og udskrivningsaftalen/koordinationsplanen genbruges ved udskrivelse. Regionspsykiatrien har ansvaret for at sende den til de involverede parter med henblik på en formel accept indenfor 3 hverdage. der behov for ændringer i udskrivningsaftalen/koordinationsplanen:.. skal regionspsykiatrien indkalde teamet og andre relevante samarbejdsparter med henblik på at udarbejde ny udskrivningsaftale/koordinationsplan indenfor 5 hverdage. Ved manglende mulighed for fremmøde sendes bidrag skriftligt til regionspsykiatrien. Regionspsykiatrien har ansvaret for, at planen udarbejdes på mødet og sendes til parterne til godkendelse indenfor 3 hverdage. der er behov for ændringer i indsatsen og udskrivningsaftalen/koordinationsplanen: skal regionspsykiatrien indkalde teamet, myndighedsniveau og andre relevante samarbejdsparter for at udarbejde/revidere planen for den samlede indsats for, hvordan patienten kan blive udskrevet. Alle parter møder op senest 5 hverdage efter indkaldelsen. På mødet indgås aftale om justering af den ambulante indsats, misbrugsbehandlingen, Kriminalforsorgens indsats eller den sociale indsats, samt en plan for hvordan og hvornår de nye indsatser kan træde i kraft. Desuden skal det fremgå af planen, hvordan overgangen skal forløbe, herunder f.eks. fastholdelse af misbrugsbehandlingen. Ved manglende mulighed for fremmøde sendes en Side 8

9 stedfortræder med handlekompetence. Planen for den samlede indsats fremgår af udskrivningsaftale/koordinationsplan. 5. Monitorering af aftalen Forslag til opfølgningspunkter: - Udarbejde model for auditering af implementering af samarbejdsaftalen ift. den retspsykiatriske patientgruppe, der udgør en særlig sikkerhedsrisiko. - Fokusgruppeinterview med medarbejdere fra alle involverede sektorer på både myndigheds- og driftsniveau. - ½ årlig opgørelse af hvor mange patienter, der er omfattet af samarbejdsaftalen. Rapporteres til styregruppen første gang ultimo Side 9

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Temadag den 26. september 2014 Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner v/elisabeth Westergaard, Psykiatri og Social Velkommen til et forstærket

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Danske Regioner november 2015 Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Varighed og samlet tidsforbrug er afhængig af sanktionens længde Indledning Formålet med forløbsbeskrivelser og pakkeforløb i psykiatrien

Læs mere

Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv

Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv KiF Aalborg www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgens formål og hovedopgave Formål: at medvirke til at begrænse kriminalitet Hovedopgave: Fuldbyrde

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Udkast af 16. september 2014: Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter til høring i perioden den 26. september 2014 30. oktober 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3.

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

Indsatser for at styrke tryghed, udvikling og overgange i psykiatrien

Indsatser for at styrke tryghed, udvikling og overgange i psykiatrien Indsatser for at styrke tryghed, udvikling og overgange i psykiatrien Heinz Jacob Områdeleder i Specialområde Socialpsykiatri Voksne, Region Midtjylland Psykiatri og Social Drabet på en medarbejder fra

Læs mere

Status for implementering af anbefalinger fra retspsykiatrisk rapport 2009.

Status for implementering af anbefalinger fra retspsykiatrisk rapport 2009. Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Status for implementering af anbefalinger fra retspsykiatrisk

Læs mere

Samarbejde og koordinering af indsatsen

Samarbejde og koordinering af indsatsen Samarbejde og koordinering af indsatsen Knud Ramian, Center for kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Overheads downloades fra www.knudramian.pbwiki.com Introduktion til dagen Hvad ved vi om tværsektorielt

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3. Særlige forhold omkring domsafsigelse og fuldbyrdelse 4. Ansvarsfordelingen ved overgang fra

Læs mere

BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007

BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007 BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007 Baggrund Som følge af lov nr. 1372 om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien 2011 Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Koordinerende indsatsplaner Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Målsætning med dagen Informere om indhold i retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet.

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet. Udkast til drøftelse i HB Juni 2016 Politikpapir om: Vold og trusler på botilbud for mennesker med psykiske lidelser Efter episoden den 25. marts 2016 på Center Lindegården i Roskilde, hvor en medarbejder

Læs mere

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Sundhedsaftalen skal ses som et supplement til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse kræft og som en tillægsaftale

Læs mere

PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune

PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august 2016 Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune Den Psykiatriske patient i kommunerne Borgere med psykisk lidelse og

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Psykiatri og Social Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Horsens.

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

Fællesteam for dobbelt diagnoser i Ringkøbing-Skjern Kommune og Regionspsykiatrien

Fællesteam for dobbelt diagnoser i Ringkøbing-Skjern Kommune og Regionspsykiatrien Fællesteam for dobbelt diagnoser i Ringkøbing-Skjern Kommune og Regionspsykiatrien Formål Formålet med Fællesteam er, at forbedre og sikre kvaliteten i behandlingen for borgere med dobbeltdiagnoseproblematik

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

20. september Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud.

20. september Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud. 20. september 2016 Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud. FOA takker for høringen og vil overordnet gerne give positivt udtryk for arbejdsgruppens

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

1 of 5. Notat til møde i styregruppen vedr. børne- og ungdomspsykiatri den 16/2 2015

1 of 5. Notat til møde i styregruppen vedr. børne- og ungdomspsykiatri den 16/2 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud 1 of 5 Notat til møde i styregruppen vedr. børne- og ungdomspsykiatri den 16/2 2015 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Referat fra styregruppemødet - børne- og ungdomspsykiatrien - d. 20. aug. 2014

Referat fra styregruppemødet - børne- og ungdomspsykiatrien - d. 20. aug. 2014 Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Referat fra styregruppemødet - børne- og ungdomspsykiatrien

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Indhold. 1 Samarbejdsaftale på psykiatriområdet Hvordan sikrer vi det gode forløb?... 6

Indhold. 1 Samarbejdsaftale på psykiatriområdet Hvordan sikrer vi det gode forløb?... 6 Indhold 0 1 Samarbejdsaftale på psykiatriområdet.... 4 2 Hvordan sikrer vi det gode forløb?.... 6 3 Samarbejde omkring behandling forløbsbeskrivelse... 7 4 Særlige indsatsområder.... 8 - Mennesket med

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse til puljen til styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede

Revideret projektbeskrivelse til puljen til styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/4065 Dato: 7. august 2012 Udarbejdet af: Heidi Hougaard og Jette Dalsgaard Andersen E-mail: jette.dalsgaard.andersen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 24988027 Notat

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER XXX OG XXX KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER XXX OG XXX KOMMUNE Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 Formateret: Højre Dato, titel og navn på underskriver Psykiatrisk Center XXX XXX Kommunes logo Dato, titel og navn på underskriver XXX

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet - status på arbejdet i klyngerne Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv SOCIALPSYKIATRIEN I REGION MIDTJYLLAND INVITERER TIL TEMADAG DEN 12. JANUAR 2012 om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv Foto - Anders

Læs mere

Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest

Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest Det

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Notat Side 1 af 6 Til Til Socialudvalget Orientering Baggrundsnotat, udviklingshæmmede og psykisk syge med dom. Indledning. I forhold til kriminelle udviklingshæmmede og kriminelle psykisk syge, har kommunerne

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Bilag til Samarbejdsaftalen for Familieambulatoriet juni 2016 1. Baggrund Formålet

Læs mere

Fælles faglig retning

Fælles faglig retning SOCIALPÆDAGOGEN 21 DOBBELTDIAGNOSE Det er altså ikke nok, at enten psykiatrien eller kommunen byder ind begge instanser er nødt til at komme på banen og indgå i et koordineret samarbejde med og omkring

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning.

Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. N O T A T 31-08-2010 Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. Siden 2004 er antallet af retspsykiatriske

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede. Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede

Tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede. Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Dagsordenspunkt til møde i Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri Den 22. januar 2015 Indhold 1. Kort om projekt Styrket

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs:

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs: NOTAT Til Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget Kopi Fra Emne Team Tværs Team Tværs-samarbejdet I marts 2014 blev Notat vedr. forstærket indsats for unge mellem

Læs mere

Socialrådgiveren i det retspsykiatriske felt

Socialrådgiveren i det retspsykiatriske felt Socialrådgiveren i det retspsykiatriske felt, ph.d., leder, seniorforsker Workshop: Retspsykiatri 2 Civilretspsykiatri og strafferetspsykiatri Hvad forstår vi ved retspsykiatri? Psykisk sygdom og kriminalitet

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

Referat fra styregruppemødet i styregruppen for voksenpsykiatriområdet 6. jan. 2014

Referat fra styregruppemødet i styregruppen for voksenpsykiatriområdet 6. jan. 2014 Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Referat fra styregruppemødet i styregruppen for voksenpsykiatriområdet

Læs mere

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Patientforløbsprogrammer v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Disposition 1. Kronikerstrategien (Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark) 2. Baggrund for forløbsprogrammerne 3. Hvad

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale om voksne borgere med psykisk sygdom

Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale om voksne borgere med psykisk sygdom Sundhedsaftalen 2015 2018 Samarbejdsaftale om voksne borgere med psykisk sygdom Forord/læsevejledning Samarbejdsaftalen om voksne borgere med psykisk sygdom er en aftale, der udmønter en af de indsatser,

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Midtvejsstatus: Afprøvning af collaborative care-modllen i Region Midtjylland projekt nr

Midtvejsstatus: Afprøvning af collaborative care-modllen i Region Midtjylland projekt nr Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Midtvejsstatus: Afprøvning af collaborative care-modllen

Læs mere

Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland psykiatrisk forløb

Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland psykiatrisk forløb 2010-2014 Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland 2010-2014 psykiatrisk forløb Region Sjælland og de 17 kommuner har i fællesskab udarbejdet en pjece med et sammendrag af sundhedsaftalen for indsatsområdet»mennesker

Læs mere

Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet

Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet Baggrund Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bedt Sundhedsstyrelsen foretage en vurdering af,

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 PSYKIATRIEN - REGION NORDJYLLAND KLINIK PSYKIATRI NORD Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 Kathe Kjær Lyng Konst. Afsnitsledende

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Region Sjælland-politiker vinklen

Region Sjælland-politiker vinklen Region Sjælland-politiker vinklen Danske Ældreråd - konference 3. maj 2016 Sundhedsaftalen 2015-2018 Visionen Fælles om bedre sundhed Tre overordnede mål: Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region

Læs mere

Ekstern undersøgelseskommissions. Blåkærgårdsagen. Pressemøde den 27. september 2012

Ekstern undersøgelseskommissions. Blåkærgårdsagen. Pressemøde den 27. september 2012 Ekstern undersøgelseskommissions rapport om Blåkærgårdsagen Pressemøde den 27. september 2012 Program Velkomst og introduktion til rapporten ved direktør Anne Jastrup Præsentation af kommissionen og dens

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

[Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017-

[Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017- POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK [Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017- Struer

Læs mere

Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale om voksne borgere med psykisk sygdom

Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale om voksne borgere med psykisk sygdom Sundhedsaftalen 2015 2018 Samarbejdsaftale om voksne borgere med psykisk sygdom Forord/læsevejledning Samarbejdsaftalen om voksne borgere med psykisk sygdom er en aftale, der udmønter en af de indsatser,

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Anita Lerche Afdeling: Ledelsessekretariatet E-mail: Anita.Lerche@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631007 Dato: 19. november 2007 Tilbagemelding

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29.maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient - en kondenseret udgave af undersøgelsens resultater Centrale fund fra litteraturstudie, fotoworkshop og kvalitativ og kvantitativ

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere