Kursus: Omsætning af fast ejendom. 3. Ejendomsbeskatning. Den matrikulære infrastruktur: Hvad er det? Hvad gør den? Hvad koster det?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus: Omsætning af fast ejendom. 3. Ejendomsbeskatning. Den matrikulære infrastruktur: Hvad er det? Hvad gør den? Hvad koster det?"

Transkript

1 EjendOms3_Infrastruktur, of 14 Kursus: Omsætning af fast ejendom 3. Ejendomsbeskatning. Den matrikulære infrastruktur: Hvad er det? Hvad gør den? Hvad koster det? Erik Stubkjær Landinspektøruddannelsen, 6. semester Forår 2008 Oversigt Ejendomsbeskatning. Nuværende regler. Formål og metode Hvad betyder 'infrastruktur'? Udtrykket bruges, men hvordan defineres det? Hvorfor er det relevant at kende ords betydning? Hvilke kvalitetsmål kan vi formulere? Kvalitetsstyring Opgaver og diskusssion af opgaverne Kursusevaluering 1. Ejendomsbeskatning - Nuværende regler Ejendomsværdiskatten (Boligværdi): LBK nr 1017 af 16/08/2007 Kommunal ejendomsskat (Grundskyld): LBK nr 724 af 26/06/2006 Ejendomsavancebeskatningslov: LBK nr 891 af 17/08/2006 med 'parcelhusreglen' Bog om ejendomsskat

2 EjendOms3_Infrastruktur, of 14 Ejendomsværdiskatten En beskatning af ejere af egen bolig opgjort efter ejendommens værdi (boligværdien): < 3 mill: 10 promille af ejendomsværdien; > 3 mill: 30 promille af resten 1. Af boligværdien af egen ejendom som nævnt i 4 betaler ejeren ejendomsværdiskat til staten (ejendomsværdiskat) efter denne lov i stedet for skat af lejeværdi af bolig i egen ejendom efter statsskattelovens 4, litra b, 2. pkt. Ejendomme, som udlejes erhvervsmæssigt, er dog ikke omfattet af denne lov. 4. Ejendomsværdiskatten omfatter: 1) Ejendomme, som kun indeholder én selvstændig lejlighed. 2) Tofamiliesejendomme, for hvilke ejendomsværdien efter vurderingslovens 33, stk. 6, 1. og 2. pkt., fordeles på ejendommens to selvstændige lejligheder. 3) Stuehuse til landbrugsejendomme m.v. med tilhørende grund og have, for hvilke ejendomsværdien og grundværdien efter vurderingslovens 33, stk. 4, fordeles på ejendommens stuehus m.v. og på den øvrige ejendom. 4) Ejendomsværdiskat: Opgørelse, opkrævning 3. Ejendomsværdiskatten for en fast ejendom opgøres som beregningsgrundlaget efter 4 a, stk. 1-6, ganget med ejendomsværdiskattesatsen efter 5 med fradrag for nedslagsbeløb efter 6-8 begrænset efter 9, 9 a og 9 b og med tillæg efter 10 samt med nedslag efter 11 og Reglerne om anvendelse af indkomstår, forfaldstidspunkt, forrentning, procenttillæg, opkrævning, hæftelse og inddrivelse af indkomstskat som fastsat i kildeskatteloven finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår ejendomsværdiskat efter denne lov. Kommunal ejendomsskat: Grundskyld En beskatning af ejendommens ejer, beregnet efter grundværdien 1. Af de i en kommune beliggende faste ejendomme, for hvilke der i medfør af lov om vurdering af landets faste ejendomme er foretaget ansættelse af grundværdien, svares til kommunen en afgift, der benævnes grundskyld. Stk. 2. Grundskyld pålignes de afgiftspligtige ejendomme med en bestemt promille af den afgiftspligtige grundværdi. Ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af følgende værdier: 1) Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer, således som disse beløb er fastsat ved de i afsnit C og D i lov om vurdering af landets faste ejendomme omhandlede ansættelser, og reduktion for fritagelser for grundskyld efter 7 og 8. 2) Den afgiftspligtige grundværdi... det foregående skatteår, forhøjet med en reguleringsprocent.

3 EjendOms3_Infrastruktur, of 14 Kommunal grundskyld: Grundskyldpromillen 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommunens årsbudget grundskyldpromillen. Grundskyldpromillen skal udgøre mindst 16 og højst 34. Af ejendomme, som på tidspunktet for den vurdering, der lægges til grund for skatteberegningen, må anses for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. 33, stk. 1, i vurderingsloven, opkræves grundskyld med en promille, der er 9 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldpromille, jf. stk. 2, 2. pkt. Kommunal grundskyld: Dækingsafgift 23. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der af ejendomme, der.. er fritaget for grundskyld, som bidrag til de udgifter, sådanne ejendomme medfører for kommunen, skal svares dækningsafgift af grundværdien efter fradrag for forbedringer og af forskelsværdien.... Af ejendomme, der er dækningsafgiftspligtige i henhold til nærværende paragraf, opkræves dækningsafgift af grundværdien med halvdelen af vedkommende kommunes grundskyldpromille, dog højst med 15 promille. Dækningsafgiften af forskelsværdien svares med en af kommunalbestyrelsen fastsat promille, der højst kan udgøre 8,75 promille. 27. Grundskyld og dækningsafgift opkræves... efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse [ Cirka 30 % af landets nuværende kommuner opkræver dækningsafgift. Næsten alle kommuner i hovedstadsområdet, men under halvdelen af kommunerne på Fyn og i Jylland. Ejendomsanvendelse: Kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende, ej landbrug, mv. ( 23A)] Kommunal grundskyld: Sammenhæng med planlovgivningen 29 A. Efter reglerne i denne paragraf ydes der en godtgørelse til ejere af ejendomme, der tilbageføres til landzone i henhold til 45 i lov om planlægning, for en del af den grundskyld, der har været svaret af arealerne. Stk. 2. Godtgørelse ydes for en periode,..fra..har erhvervet ejendommen, jf. 29, stk. 1, og til det tidspunkt, hvor en vurdering af ejendommen efter tilbageførslen til landzone får skattemæssig virkning (godtgørelsesperioden), jf. 26, stk. 2...[eller fra].. overført til byzone eller sommerhusområde..... Godtgørelsesperioden kan dog tidligst regnes fra den 1. januar 1970, og den kan højst udgøre 20 år. Lov om frigørelsesafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 271 af 22. april 1992 om frigørelsesafgift af fast ejendom er ophævet med virkning for ejendomme, der overføres fra landzone til byzone eller sommerhusområde den 1. januar 2004 eller senere

4 EjendOms3_Infrastruktur, of 14 Ejendomsavancebeskatning: Hovedregel En avance ved salg af fast ejendom er skattepligtig og et tab fradragsberettiget. Dette gælder også, hvor der er en fortjeneste eller et tab ved salget af en grund, herunder en sommerhusgrund. En fortjeneste opgøres som forskellen mellem kontantværdien af afståelsessummen og anskaffelsessummen. Kontantværdien af anskaffelsessummen beregnes ved, at den kontante del af anskaffelsessummen lægges sammen med kursværdien af ejendommens gældsposter på anskaffelsestidspunktet. (og tilsvarende) Anskaffelsessummen forhøjes med kr. for anskaffelsesåret og for hvert af de efterfølgende kalenderår, hvori den skattepligtige har ejet ejendommen. Anskaffelsessummen forhøjes endvidere med afholdte udgifter til vedligeholdelse eller forbedring, i det omfang disse har oversteget kr. pr. kalenderår. Avancen beskattes som kapitalindkomst. Fradrag for tab Ejendomsavancebeskatning: Skattefri avance ved salg af hus Såfremt man sælger et énfamiliehus - parcelhus el. lign. -, vil en fortjeneste være skattefri, hvis følgende betingelser er opfyldt (parcelhusreglen): 1. Ejendommen har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit. 2. Grunden er på mindre end m2 eller grunden kan ikke udstykkes eller en udstykning vil medføre væsentlig værdiforringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse. Det er alene en betingelse, at huset har tjent til bolig for ejeren på et eller andet tidspunkt. Det er således ikke et krav, at huset tjener til bolig for ejeren, på det tidspunkt, hvor huset sælges. (Tilsvarende for ejerlejlighed og sommerhus) H. Porsfelt: Ejendomsbeskatning - Afskrivning og afståelse i praksis Udgives: Sider: 653 Emne(r): Ejendomsjura Skatter og afgifter Bogen beskriver reglerne for ejendomsbeskatning. Det primære fokus er beskatning ved afståelse. Herunder med de forskellige muligheder, som lovgivningen giver for at fritage for avancebeskatning - eller alternativt for at udskyde beskatningen til et senere tidspunkt. afskrivningsloven vedrørende bygnings- og installationsafskrivninger samt afskrivning på indretning af lejede lokaler beskatning af genvundne afskrivninger og fortjeneste ved afståelse af fast ejendom efter ejendomsavancebeskatningsloven afståelse af fast ejendom med succession næringsbeskatning fast ejendom Bogen henvender sig til personer, der beskæftiger sig med beskatning af fast ejendom, fx revisorer, advokater og ansatte ved SKAT. Forfatteren cand.jur. Helle Porsfelt har arbejdet som skatterådgiver i revisions- og advokatbranchen i en del år. Før det var hun ansat hos

5 EjendOms3_Infrastruktur, of 14 SKAT. 2. Infrastruktur - Betydning af ord Ord 'udpeger' noget: Et skelmærke; en samlet fast ejendom. Ord indeholder også ofte noget mere ubevidst, der 'farver' det, som ordet henviser til (ordet har en 'konnotation','bibetydning') Inden for stabil ramme: Lovgivningen, som udtryk for vores fælles ønske om et godt samfund, et retssamfund Efter bestemt mønster: God landinspektørskik; kende, følge regler I detaljen alligevel unik, tilpasset situationen, håndelaget Betydninger af ordet 'infrastruktur' Oprindelig formuleret i Frankrig i 1870erne i forbindelse med udbygning af jernbanerne. Infra- kommer fra latin under- og betegner jordarbejde, jernbaneskinner, signaler, bygninger og andre menneskeskabte forudsætninger for, at det rullende materiel (overstrukturen) kan fungere. Denne betydning bredte sig i 1900tallet til omliggende lande og til USA. Betydninger af ordet 'infrastruktur' Fra 1950erne bliver ordet almindeligt kendt i Europa, nu i betydningen militære faciliteter. Ordet bruges i NATO-program, the NATO Infrastructure Programme, for udbygning af faciliteter, der skal kunne modtage amerikanske tropper og materiel i tilfælde af krig: Lufthavne, havne, olieledninger mv. Den danske Fremmedordbog, 1996, antager i overensstemmelse hermed, at ordets oprindelse er amerikansk (og ikke fransk!). Sondringen Infrastruktur eller Basis i forhold til Overbygning Sondringen infrastruktur - overbygning brugt om samfundsforhold findes hos K. Marx i: Bidrag til kritikken af den politiske økonomi, fra Deri hedder det, at "samfundets økonomiske struktur er den reelle basis, på hvilken hæver sig en juridisk overbygning, og hvortil der svarer bestemte samfundsmæssige bevidsthedsformer" "På et vist trin i deres udvikling kommer samfundets materielle produktivkræfter i strid med de forhåndenværende produktionsforhold, eller, hvad der kun er et juridisk udtryk for det samme, med de ejendomsforhold, indenfor hvilke de hidtil har bevæget sig." Marx, 1970: 1. bog, 1. : 183 Sondringen 'under-over..' brugt om ikke-tekniske forhold I 1932 blev Marx's såkaldte 'Parisermanuskripter' fra 1859 for første gang udgivet af Marx-Engels instituttet i Moskva. Sprogbrugen bredte sig.

6 EjendOms3_Infrastruktur, of 14 I Danmark i 1970erne anvendes udtrykket 'social infrastruktur' om børnehaver og skoler, der var nødvendige for at reproducere arbejdskraften. Hvad er: Geospatial 'infrastruktur'? I 1993 udsendte Clinton-regeringen et forslag til en 'National Information Infrastructure' Udtrykket tillempes straks i USA til Spatial Data Infrastructure og i Holland til Geographic Information Infrastructure. Udtrykket 'infrastructure' omfatter "et lands grundlæggende kapitalinvestering i fabrikker, veje, telekommunikation, skoler, osv" (Bred og temmelig upræcis definition. ESt) Groot, McLaughlin, 2000, side 4 Begrebsafgrænsning af 'infrastruktur' Infrastruktur og superstruktur udgør et begrebspar: Begge skal nævnes. Der må skelnes mellem forskellige typer infrastruktur: Teknisk infrastruktur: Veje, jernbaner, mv udgør basis for transport Digital infrastruktur: Computere og kommunikationssystemer mv udgør basis for informations-udveksling (kommunikation) og -registrering Administrativ infrastruktur: Organisering af personale, regler og tekniske resourcer udgør basis for at gennemføre en politik Eksempel på 'Administrativ infrastruktur': CPR "Administration af et sagsområde har altid stillet krav om en eller anden form for registrering. Idet en meget stor del af den offentlige administration vedrører opgaver, hvori personer indgår,... "I lande uden central edb-registrering af de almindelige personoplysninger må de samme data gang på gang indhentes fra borgerne af de offentlige myndigheder. Konsekvenserne er, at forskellige myndigheders data er af ringe kvalitet... "Danmark er i dag karakteriseret ved, at det offentliges opgavevaretagelse er baseret på en administrativ infrastruktur koncentreret omkring anvendelsen af centrale edb-registre, hvor CPR-systemet repræsenterer.. oplysninger om personer med.. bopæl i Danmark eller Grønland. CPR-kontoret 22/01/03

7 EjendOms3_Infrastruktur, of 14 Eksempel på 'infrastruktur': Udenrigsministeriet Factsheet Denmark January 2008: INFRASTRUCTURE Denmark s main transport infrastructure consists of two networks [road, rail] and a number of important terminals and gateways. Ved 'en matrikulære infrastruktur' forstås hér: Tinglysningssystemet (forstået som et ITsystem) Matrikelsystemet (forstået som ITsystem) Begge:PropertyIS Matrikel- og TL-myndighederne: Registrar Landinspektørprofessionen (og vis udstrækning tilgrænsende professioner): TransactionOfficer Det tilhørende regelsæt (retsregler, professionelle vedtægter, tekniske standarder) med kompetence- og adfærdsnormer Den matrikulære infrastruktur danner grundlag (=infrastruktur) for omsætning og belåning af fast ejendom, ejendomsvurdering og -beskatning, samt arealforvaltning. Den matrikulære infrastruktur i funktion: Servicerer AssetHolder, FinancialInstitute, og Government

8 EjendOms3_Infrastruktur, of 14 Den matrikulære infrastruktur varetager følgende formål eller funktioner: foretager officiel registrering af ejendomsforhold, incl. retsforhold fastsætter officiel definition og identifikation af ejendomsenheder Identifikationen omfatter grundstykker, bygninger og rum heri (samt? ledninger?, vej{stykker}?, terrængenstande (FOT)?) systematiserer rettigheder i fast ejendom: Ejendomsbegreber, rettighedstyper Hvordan sikres kvaliteten heraf? Se afsnit 2 nedenfor Officiel registrering af ejendommes retsforhold: Sikring af rettigheder i fast ejendom, så bl a købere af fast ejendom og långivere kan få troværdig information om ejendommens ejer og byrder antallet af tvister om ejendomsret mv og ejendomsgrænser reduceres fejl ved tinglysning udløser udbetaling af erstatning tvangsauktion kan gennemføres uden unødig venten Systematisering af rettigheder i fast ejendom: Ændringerne dokumenteres korrekt og tilstrækkelig detaljeret, f eks minimalskøde Registreringen ajourføres på en måde, der fastholder og evt. øger registreringskvaliteten, f eks TL 15 prøvelse af udsteders råderet, TL 22 om servituterklæring, TL 23 om uskadelighedsattest Afvigelser mellem retsforhold på stedet og i registret konstateres og kan berigtiges på enkel måde (teknisk ændring, ejendomsberigtigelse, skelforretning, ejendomsdom) Infrastrukturens omkostninger Hvilke aktiviteter foregår? Hvordan afgrænse? Hvilke statistiske informationer har vi om aktiviteterne? (NACE/DIC) Sammenstilling af informationerne. Vurdering. 3. Sammenstilling af informationerne. Vurdering. De nationale omkostninger i ejendomsmarkedet (uden byggeri) Agent - Danish DIC code Real estate agents: Legal activities (Lawyers) Denmark million Euro 656,6 Finland million Euro 192,0 206,4?

9 EjendOms3_Infrastruktur, of 14 Land surveyors Engineering consultancy Developers ,9? Consultancy, total 909,9 192,0 Mortgage credit institutes: Banks: Law courts: Court cost Certificate fees 15,7 36,3?? Court cost Certificate fees Public purchase witness s fees 18,0 16,2 6,6 National Survey and Cadastre: 75.. Cadastral costs 5, Cadastral duty 4,8 Forside Om styrelsen Årsrapport Udstykningsafgift Tabel C: Årets resultat opdelt på hovedformål General cadastral costs Subdivision costs Subdivision fees 12,0 21,5 21,5 Registering costs, total Total without duty and tax Stamp duty 871,0 søg ,4 95,8 972,3 287,8 Transfer tax (4 %) 228,0 Total with duty/ tax 1 843,3 515,8 Transaction costs/sale Transaction costs/sale (all sales): to Euro Number of sales pro year: ; Average cost of unit: Euro (an unseparated parcel): to Euro Number of sales pro year: ; Average cost of unit: Euro Hvilke statistiske informationer har vi om aktiviteterne? Agents according to NACE/ DIC Danish Industrial Classification code Owners: Real estate agents: Developers Letting of own property. Owner categories: /.40 Activity Buying and selling of own or leased real estate Estate agency; intermediating in buying, selling, renting, and appraising real estate Development of real estate projects, by bringing together financial, technical and physical means to realize real estate projects for later sale, whether residential or other Letting and operating of self-owned real estate, including apartment buildings and dwellings, non-residential buildings, e.g. exhibition halls, and land. Professional management: House owners' associations: Management of real estate for own final use Management of real estate on a fee or contract base; includes rent-collecting agencies and facility management Managerial activities of condominium and similar owner associations?? Tenants' associations: Diverse offices: /.30?? (consultancies: 01.4) Legal activities (Lawyers) Allocation of housing; Letting of holiday homes (or weekend cabins, summer cottages) Leasing of agricultural plots Transfer of immobile rights, incl. foreclosure processes

10 EjendOms3_Infrastruktur, of 14 Engineering consultancy, construction Land surveyors Mortgage credit institutes: Banks: Pension funds: Law courts: Domstolsstyrelsen State activities: 75. National Survey and Cadastre; 0033 Kort- og Matrikelstyrelsen Taxation 9 Told Skat 0066/67 Kommissarius 0043 Slots&Ejendomsstyrelsen Municipalities; Building surveys (of existing buildings, in context of sale) Cadastral cases Mortgaging; Land Registry Foreclosure auction (or compulsory sale, forced sales) Court cases on compensation for expropriation Court cases of title and boundary disputes Recording of Real property units in files and on maps Assessment of real property value for taxation Expropriation (Synonym: Compulsory purchase) Managmt of real estate and rented rooms for own consumption (administration) Taxation of real property; Spatial planning, etc.; Expropriation Management of real estate and rented rooms for own consumption (administration) 3. Kvalitetsstyring: Kendt eksempel - Kvalitet af teknisk kort Kravspecifikation: Objekttyper Kvalitetsmål: Nøjagtighed, fuldstændighed,.. Valg af udstyr Valg af objekter, Måling Kontrol af målings nøjagtighed Kvalitetsstyring i organisationer (1) ISO 9000-serien udkom i Ajourført Standarderne er tilpasset kontraktforholdet mellem sælger og køber. Kvalitetsstyring omfatter følgende: fastsættelse af en kvalitetspolitik, altså en ledelsesbeslutning og - i konsekvens heraf - implementering af et kvalitets(styrings)system i organisationen "Kvalitet" af produkt eller service er ikke ensbetydende med "det bedst mulige". Tillempning af inspiration fra japansk Total Quality Management (TQM). Kvalitetsstyring (2): Begreber Kvalitetsstyring: Virksomhedens interne kvalitetsarbejde Kvalitetssikring kan indgå i kvalitetsarbejdet. Kvalitetssikring betyder, at en ekstern rekvirent har krav på at få adgang til virksomhedens interne kvalitetsdata, og derved sikre sig, at kvalitetskravene overholdes.

11 EjendOms3_Infrastruktur, of 14 Kvalitetstyringssystemets elementer Organisationsstruktur, ansvarsfordeling, forretningsgange. Resourcer (personer, udstyr, manualer) Afvejning Omkostninger til kvalitetsstyring Fordele (besparelser, omdømmme) Kvalitetsstyring i offentlig forvaltning: a) Forvaltningsafgørelser Kvalitetsmål for forvaltningsafgørelser (der evt kan sanktioneres): Sager skal afgøres med hjemmel i lov, af kompetent organ, habilitet (økon. interesse, slægtskab, firmarelationer) Sager skal belyses (undersøgelsesprincippet), følge procedureregler Afgørelsen skal være upartisk og saglig Ved påbud eller afslag skal afgørelsen være begrundet og indeholde klagevejledning Inspiration fra Forvaltningsret Kvalitetsstyring i offentlig forvaltning: a) Offentlig service generelt Kvalitetsmål for offentlig service: øget service over for borgere og virksomheder, tættere samspil med andre offentlige myndigheder, økonomi- og ressourcebesparelser ved mhp digital forvaltning at fastlægge digitaliseringsstrategi, store IT-projekter i chefgruppe anvende udviklingsredskaber (arbejdsgangsanalyser (UML) værdi-estimering, fælles XMLstandarder), medtænke kompetenceudvikling KL for FOCUS: Når digital forvaltning skal være effektiv forvaltning L 211, vedtaget maj 2006: Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. 5. Kommunalbestyrelsen skal fastlægge en kvalitetspolitik for kommunens sagsbehandling, jf. 2, stk. 2, og efter behov opstille lokale kvalitetsmål. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens kvalitetspolitik skal.. sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i sagsbehandlingen samt.. sikre virksomhedernes og borgernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen. Kvalitetspolitikken skal: være tilpasset kommunens opgaver ud fra lokale forhold, skabe rammer for at fastsætte lokale kvalitetsmål, jf. stk. 1, være kendt af kommunens medarbejdere, og årligt gennemgås med henblik på eventuel revision. Stk. 3. Kommunalbestyrelsens lokale kvalitetsmål skal være målbare og skal opfylde kravene i stk. 2, nr. 1, 3 og 4.

12 EjendOms3_Infrastruktur, of 14 Opgaver MatSys1 Hvad forstås ved fælleslod og ved fællesareal? Forskelle? Hvad er udstykningskravet? Hvilke metoder (georeferencesystemer) anvendes til at stedfæste ejendomme? Hvornår (ca) fik vi den første matrikel? Og hvornår 'den nye'? Hvad er en definition? Hvordan kan et overbegreb anvendes i en definition? Opgaver MatSys2 Hvad er forskellem mellem at besidde og at eje? Hvilke retlige dispositioner kan en ejer foretage? Hvordan er begrebet fast ejendom defineret i forskellige love? Hvilke oplysninger skal fremgå af et skøde? Hvad kan være til hinder for, at et dokument tinglyses (TL 15) Hvad er en ejendomsdom? Ejendomsret til fast ejendom: Indhold og Objekt Ejerdispositioner: Ejendomsrettens indhold Fysiske dispositioner Bruge (besidde) Bygge, hegne Plante, høste Grave Fiske, jage, samle Retlige dispositioner Sælge, overdrage Pantsætte Udstykke mv. Leje, forpagte Stifte servitutter Fast ejendom: Ejendomsrettens objekt 'Fysisk' afgrænsning: Horisontal afgrænsning Vertikal afgrænsning Afgrænsning mht løsøre Naturresourcer Retlig afgrænsning i love mv: Samlet fast ejendom; UME Bestemt fast ejendom; Bygning på lejet grund Landbrugsejendom Ejerlejligheder Vurderingsenheden Ejendomsrettens rammebetingelser: Samfundets begrænsninger og støtte Ejerdispositioner: Ejendomsrettens indhold Fast ejendom: Ejendomsrettens objekt Rammebetingelser for dispositioner over fast ejendom Begrænsninger i ejendomsretten Ekspropriation Erhvervelsesregulering Arealplanlægning, fredning og miljøbeskyttelse Hævd og anden fremmed råden Naboret Ejendomsrettens infrastruktur Beskyttelse af privatlivets fred og eksklusiv råden Gennemførelse af tvangsauktion Dømme i adkomst- og skeltrætter Tinglysning og Matrikelvæsen Beskyttelse af bevis (skelmærker)

13 EjendOms3_Infrastruktur, of 14 Opgaver MatSys3 Hvad forstås ved matrikulært arbejde? Hvad omfatter matrikulært arbejde iht UL 13 Hvilke (typer af) rettighedshavere berøres af matrikulært arbejde? Hvilke typer af dokumenter indgår i en matrikulær sag? Hvilke regler i UL og TL tager sigte på effektivisering af registreringen? Opgaver MatSys 4 og 5 En rekvirent kan være usikker på, hvad der kan forventes af en landinspektør. Hvordan overvindes denne usikkerhed? Hvornår er en landinspektør inhabil? Hvad er god landinspektørskik? og hvordan lever man op til normen? Hvilke organer tager stilling til god landinspektørskik? Hvikle typer ansvar kan gøres gældende mod en landinspektør? Opgaver EjendOms1 Hvilke aktører (forskelige professioner mv) opererer på ejendomsmarkedet? Hvilke organer udarbejder statstik over ejendomsmarkedet? Formål? Hvordan kan hele eller dele af ejendomme overdrages? Hvilke former for tvangsoverdragelse findes? Hvilke kategorier af ejendomme indgår i vurderingsstatistikken? Hvordan forholder disse kategorier sig til begrebet samlet fast ejendom? Opgaver EjendOms2 Hvordan skaffer man sig likvid kapital? Nævn nogle lånetyper og væsentlige forskelle. Hvornår fik vi kreditforeninger i DK, og hvordan var de organiseret? Hvad er balanceprincippet? Nævn nogle typer af realkreditlån og deres indbyrdes forskelle Har realkreditinstitutionen haft betydning for udbredelsen af ejendomsret i DK? for arealplanlægning? Hvordan beskytter TL panthavere ved ejendomsomsætning?

14 EjendOms3_Infrastruktur, of 14 Opgaver EjendOms3 Hvordan defineres udtrykket 'infrastruktur'? Hvordan opnås en bestemt kvalitet på en service? Resumé Temaet Ejendomsdannelse belyst ud fra synsvinklen: Infrastruktur. Begrebet er defineret. Ejendomsmarkedet (aktører, ejendomstyper), ejendomsoverdragelse (overdragelsesformer,fremgangsmåde) og økonomi (belåning, især realkredit) er gennemgået. Ny lovgivning om udvikling og kvalitetsstyring af den matrikulære infrastruktur medtaget; det teknisk-retlige felt er oplagt virkefelt for landinspektører; kan dyrkes på 7+ semester Stubkjær, Aalborg Universitet EjendOms - 3. Infrastruktur ISP, AaU; Forår 2008

Kursus: Omsætning af fast ejendom 3. Ejendomsbeskatning. Den matrikulære infrastruktur: Hvad er det? Hvad gør den? Hvad koster det?

Kursus: Omsætning af fast ejendom 3. Ejendomsbeskatning. Den matrikulære infrastruktur: Hvad er det? Hvad gør den? Hvad koster det? Kursus: Omsætning af fast ejendom 3. Ejendomsbeskatning. Den matrikulære infrastruktur: Hvad er det? Hvad gør den? Hvad koster det? Erik Stubkjær Landinspektøruddannelsen, 6. semester Forår 2008 Oversigt

Læs mere

Kursus: Omsætning af fast ejendom. 3. Infrastrukturens formål, beskatning

Kursus: Omsætning af fast ejendom. 3. Infrastrukturens formål, beskatning EjendOms3_Infrastruktur, 2007 1 of 9 Kursus: Omsætning af fast ejendom 3. Infrastrukturens formål, beskatning Erik Stubkjær Landinspektøruddannelsen, 6. semester Forår 2007 Oversigt 1. 2. 3. 4. Hvad betyder

Læs mere

7. Ejendomsbeskatningen

7. Ejendomsbeskatningen 131 7. Ejendomsbeskatningen 7.1 Grundlaget for ejendomsbeskatningen Grundlaget for ejendomsbeskatningen er den senest foretagne offentlige vurdering inden skatteårets begyndelse. Bestemmelserne om vurdering

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 8:

Undervisningsnotat nr. 8: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 8: Ejendomsavancebeskatning Valdemar Nygaard Ejendomsavancebeskatning: Notatet bygger på afsnit XIV - Almen del. Baggrund - oversigt: Historisk

Læs mere

Efter disse bestemmelser kan der i alle kommuner udskrives grundskyld af ejendommenes grundværdier efter fradrag for forbedringer og fritagelser.

Efter disse bestemmelser kan der i alle kommuner udskrives grundskyld af ejendommenes grundværdier efter fradrag for forbedringer og fritagelser. 139 (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ *UXQGODJHWIRUHMHQGRPVEHVNDWQLQJHQ Grundlaget for ejendomsbeskatningen er den senest foretagne offentlige vurdering inden skatteårets begyndelse. Bestemmelserne om vurdering findes

Læs mere

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand?

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? - 1 Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vi har købt hus i Thailand, og vi har fået at vide, at der skal betales

Læs mere

Parcelhusreglen landbrugsejendom frasalg af jordtilliggende - udstykning og approbation SKM LSR

Parcelhusreglen landbrugsejendom frasalg af jordtilliggende - udstykning og approbation SKM LSR - 1 Parcelhusreglen landbrugsejendom frasalg af jordtilliggende - udstykning og approbation SKM2012.441.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 20/6

Læs mere

Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS

Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS 1 Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS 39423 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved en dom af 16/12 2009, at et sommerhus, der var

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

2. Udstykningsloven. Erik Stubkjær. Department of Development and Planning, Aalborg University, DK

2. Udstykningsloven. Erik Stubkjær. Department of Development and Planning, Aalborg University, DK Udstykningsloven, 2003 1 of 10 2. Udstykningsloven Erik Stubkjær Department of Development and Planning, Aalborg University, DK 5. sem. kursus: Udstykningsprocessen Aalborg Universitet, Efterår 2003 Oversigt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017 Sag 71/2017 (1. afdeling) A (advokat Svend Erik Holm) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom LBK nr 1200 af 30/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0249585 Senere ændringer til forskriften LOV nr 202 af 27/02/2015 LOV

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Geodatastyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 183/2012 Henning Bredahl Thomsen (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR.

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Parcelhusreglen salg efter udstykning krav til beboelse Landsskatterettens kendelse af 14/ , jr. nr

Parcelhusreglen salg efter udstykning krav til beboelse Landsskatterettens kendelse af 14/ , jr. nr - 1 Parcelhusreglen salg efter udstykning krav til beboelse Landsskatterettens kendelse af 14/12 2014, jr. nr. 13-0057369 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR - 1 Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM2014.858.LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 24/10 2014 fandt Landsskatteretten,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

Kommunale dækningsafgifter stiger mere end skattestoppet

Kommunale dækningsafgifter stiger mere end skattestoppet Kommunale dækningsafgifter stiger mere end skattestoppet tillader Sammenfatning Gennem de seneste år er der for den kommunale dækningsafgift opkrævet mere i forhold til udviklingen i beskatningsgrundlaget.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat

Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat LBK nr 1104 af 22/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08757 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1887

Læs mere

Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et nyt lovforslag om skattefritagelse ved kystnedbrydning er der tanken at give vel især

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2009-10 Fremsat den 28. april 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Nedsættelse af grundskyldpromillen

Læs mere

Ejendomsskat. Optimering af ejendomsskatter 17. november 2014

Ejendomsskat. Optimering af ejendomsskatter 17. november 2014 Ejendomsskat Optimering af ejendomsskatter 17. november 2014 Agenda Status på ejendomsvurderingen Fritagelse/nedsættelse af ejendomsskat Page 2 L80 L80 vedtaget 20. december 2013 omhandler: Vurderingerne

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2011/1 LSF 187 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsministeriet, j.nr. 1202542 Fremsat den 10. maj 2012 af økonomi-

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 9 af 28. oktober 1985, foretages

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2011-12 Fremsat den 10. maj 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af loft over

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 8 - parcelhusreglen - landbrugsejendom på 11,8 ha. - konsekvenser af urigtig succession - SKM2016.110.LSR, jf. tidligere SKM2014.414.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013 Hvor finder jeg ejendommens SFE-nr.?... 2 Hvad kan der dispenseres for i tinglysningsbekendtgørelsens 46, stk. 1?... 2 Kan der dispenseres fra kravet om, at en dispensation kræver panthaversamtykke?...

Læs mere

Skat 2013. Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig

Skat 2013. Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig Skat 2013 Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig Hold øje med ejendomsvurderingen og ejendomsskatterne det lønner sig. Vi har i de senere år oplevet fald i ejendomspriserne, hvilket også bliver afspejlet

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 4 Forældrekøb 4 Køb af lejlighed 4 Udlejning 4 Boligsikring 4 Den unges skatteforhold 4 Forældrenes skatteforhold 5 Virksomhedsskatteordningen 5 Kapitalafkastordningen

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR

Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR - 1 Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende svar ref. i SKM2015.618.SR

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet LBK nr 1747 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-0122-000014 Senere ændringer

Læs mere

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 Notat Februar 2016 Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne næsten er gået i stå

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Parcelhusreglen - udlejning af parcelhuset til virksomhed med henblik på anvendelse for én, psykisk syg bruger mulighed for skattefrit salg SKM2013.75.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 5 5 5 5/6 6 Forældrekøb Køb af lejlighed Udlejning Boligsikring Den unges skatteforhold Forældrenes skatteforhold Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

KENDELSE. I 2006 ønskede sælger at sælge de 2 matrikel numre på tilsammen 1.320 m².

KENDELSE. I 2006 ønskede sælger at sælge de 2 matrikel numre på tilsammen 1.320 m². 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Larsen Melbye Nielsen & Svane A/S v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har angivet ejendomsskat med

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset

Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset 1 Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gennem de seneste mange år har det været muligt at sælge en ejerbolig skattefrit, hvis ejendommen har

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Ekspropriation - zoneovergang - afståelse af fast ejendom efter planlovens 47 A - SKM SR

Ekspropriation - zoneovergang - afståelse af fast ejendom efter planlovens 47 A - SKM SR - 1 06.11.2014-39 Ekspropriation planlovens 47 A 20140923TC/BD Ekspropriation - zoneovergang - afståelse af fast ejendom efter planlovens 47 A - SKM2014.564.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation.

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation. BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ TastSelv Borger Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode TastSelv Erhverv Log på med NemID eller medarbejdersignatur Log på med TastSelv-kode

Læs mere

Nyt om den offentlige vurdering og ejendomsskat

Nyt om den offentlige vurdering og ejendomsskat - 1 Nyt om den offentlige vurdering og ejendomsskat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Midt i november indgik blå blok sammen med Socialdemokratiet og Radikale Venstre en aftale om et nyt vurderingssystem.

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Offentlige finanser FLERE TAL

Offentlige finanser FLERE TAL FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor området offentlige finanser, der bl.a. omhandler den offentlige sektors finanser baseret på budgetter og regnskaber samt folkekirkens

Læs mere

Kursus: Omsætning af fast ejendom. 1. Ejendomsmarkedet og dets aktører

Kursus: Omsætning af fast ejendom. 1. Ejendomsmarkedet og dets aktører EjendOms1_Ejendomsmarkedet, 2008 1 of 10 Kursus: Omsætning af fast ejendom 1. Ejendomsmarkedet og dets aktører Erik Stubkjær Landinspektøruddannelsen, 6. semester Forår 2008 Oversigt 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København 14. maj 2009 Supplerende bemærkninger til lovforslag L 202 Nedenfor anføres enkelte kommentarer til 5

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser FLERE TAL Indkomst, forbrug priser Forbruger nettoprisindeks Prisindeks for indenlandsk vareforsyning Ejendomssalgsstatistik Tvangsauktioner Flere tal Måneds- kvartalsudgivelser: Indkomst, forbrug priser

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Svar på Spørgsmål 15 Offentligt J.nr. 2010-311-0057 Dato: 15. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 75 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse)

Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse) Punkt 6. Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse) 2017-028176 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum mindre rurale byer, samlinger af gårde og huse Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse Indledning

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Ejendomsforeningen Danmark Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Baggrund Lars Astrup-Hansen 35 år Landinspektør fra Aalborg Universitet 2005, beskikkelse 2008 Ansat i privat praksis i Hørsholm

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Ejendomsværdiskatten NOVEMBER 2009

Ejendomsværdiskatten NOVEMBER 2009 Ejendomsværdiskatten 2010 NOVEMBER 2009 Forord Denne vejledning beskriver de generelle regler for ejendomsværdiskat og giver eksempler på, hvordan du beregner ejendomsværdiskatten. Ejendomsværdiskatten

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere