Kursus: Omsætning af fast ejendom. 3. Ejendomsbeskatning. Den matrikulære infrastruktur: Hvad er det? Hvad gør den? Hvad koster det?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus: Omsætning af fast ejendom. 3. Ejendomsbeskatning. Den matrikulære infrastruktur: Hvad er det? Hvad gør den? Hvad koster det?"

Transkript

1 EjendOms3_Infrastruktur, of 14 Kursus: Omsætning af fast ejendom 3. Ejendomsbeskatning. Den matrikulære infrastruktur: Hvad er det? Hvad gør den? Hvad koster det? Erik Stubkjær Landinspektøruddannelsen, 6. semester Forår 2008 Oversigt Ejendomsbeskatning. Nuværende regler. Formål og metode Hvad betyder 'infrastruktur'? Udtrykket bruges, men hvordan defineres det? Hvorfor er det relevant at kende ords betydning? Hvilke kvalitetsmål kan vi formulere? Kvalitetsstyring Opgaver og diskusssion af opgaverne Kursusevaluering 1. Ejendomsbeskatning - Nuværende regler Ejendomsværdiskatten (Boligværdi): LBK nr 1017 af 16/08/2007 Kommunal ejendomsskat (Grundskyld): LBK nr 724 af 26/06/2006 Ejendomsavancebeskatningslov: LBK nr 891 af 17/08/2006 med 'parcelhusreglen' Bog om ejendomsskat

2 EjendOms3_Infrastruktur, of 14 Ejendomsværdiskatten En beskatning af ejere af egen bolig opgjort efter ejendommens værdi (boligværdien): < 3 mill: 10 promille af ejendomsværdien; > 3 mill: 30 promille af resten 1. Af boligværdien af egen ejendom som nævnt i 4 betaler ejeren ejendomsværdiskat til staten (ejendomsværdiskat) efter denne lov i stedet for skat af lejeværdi af bolig i egen ejendom efter statsskattelovens 4, litra b, 2. pkt. Ejendomme, som udlejes erhvervsmæssigt, er dog ikke omfattet af denne lov. 4. Ejendomsværdiskatten omfatter: 1) Ejendomme, som kun indeholder én selvstændig lejlighed. 2) Tofamiliesejendomme, for hvilke ejendomsværdien efter vurderingslovens 33, stk. 6, 1. og 2. pkt., fordeles på ejendommens to selvstændige lejligheder. 3) Stuehuse til landbrugsejendomme m.v. med tilhørende grund og have, for hvilke ejendomsværdien og grundværdien efter vurderingslovens 33, stk. 4, fordeles på ejendommens stuehus m.v. og på den øvrige ejendom. 4) Ejendomsværdiskat: Opgørelse, opkrævning 3. Ejendomsværdiskatten for en fast ejendom opgøres som beregningsgrundlaget efter 4 a, stk. 1-6, ganget med ejendomsværdiskattesatsen efter 5 med fradrag for nedslagsbeløb efter 6-8 begrænset efter 9, 9 a og 9 b og med tillæg efter 10 samt med nedslag efter 11 og Reglerne om anvendelse af indkomstår, forfaldstidspunkt, forrentning, procenttillæg, opkrævning, hæftelse og inddrivelse af indkomstskat som fastsat i kildeskatteloven finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår ejendomsværdiskat efter denne lov. Kommunal ejendomsskat: Grundskyld En beskatning af ejendommens ejer, beregnet efter grundværdien 1. Af de i en kommune beliggende faste ejendomme, for hvilke der i medfør af lov om vurdering af landets faste ejendomme er foretaget ansættelse af grundværdien, svares til kommunen en afgift, der benævnes grundskyld. Stk. 2. Grundskyld pålignes de afgiftspligtige ejendomme med en bestemt promille af den afgiftspligtige grundværdi. Ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af følgende værdier: 1) Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer, således som disse beløb er fastsat ved de i afsnit C og D i lov om vurdering af landets faste ejendomme omhandlede ansættelser, og reduktion for fritagelser for grundskyld efter 7 og 8. 2) Den afgiftspligtige grundværdi... det foregående skatteår, forhøjet med en reguleringsprocent.

3 EjendOms3_Infrastruktur, of 14 Kommunal grundskyld: Grundskyldpromillen 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommunens årsbudget grundskyldpromillen. Grundskyldpromillen skal udgøre mindst 16 og højst 34. Af ejendomme, som på tidspunktet for den vurdering, der lægges til grund for skatteberegningen, må anses for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. 33, stk. 1, i vurderingsloven, opkræves grundskyld med en promille, der er 9 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldpromille, jf. stk. 2, 2. pkt. Kommunal grundskyld: Dækingsafgift 23. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der af ejendomme, der.. er fritaget for grundskyld, som bidrag til de udgifter, sådanne ejendomme medfører for kommunen, skal svares dækningsafgift af grundværdien efter fradrag for forbedringer og af forskelsværdien.... Af ejendomme, der er dækningsafgiftspligtige i henhold til nærværende paragraf, opkræves dækningsafgift af grundværdien med halvdelen af vedkommende kommunes grundskyldpromille, dog højst med 15 promille. Dækningsafgiften af forskelsværdien svares med en af kommunalbestyrelsen fastsat promille, der højst kan udgøre 8,75 promille. 27. Grundskyld og dækningsafgift opkræves... efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse [ Cirka 30 % af landets nuværende kommuner opkræver dækningsafgift. Næsten alle kommuner i hovedstadsområdet, men under halvdelen af kommunerne på Fyn og i Jylland. Ejendomsanvendelse: Kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende, ej landbrug, mv. ( 23A)] Kommunal grundskyld: Sammenhæng med planlovgivningen 29 A. Efter reglerne i denne paragraf ydes der en godtgørelse til ejere af ejendomme, der tilbageføres til landzone i henhold til 45 i lov om planlægning, for en del af den grundskyld, der har været svaret af arealerne. Stk. 2. Godtgørelse ydes for en periode,..fra..har erhvervet ejendommen, jf. 29, stk. 1, og til det tidspunkt, hvor en vurdering af ejendommen efter tilbageførslen til landzone får skattemæssig virkning (godtgørelsesperioden), jf. 26, stk. 2...[eller fra].. overført til byzone eller sommerhusområde..... Godtgørelsesperioden kan dog tidligst regnes fra den 1. januar 1970, og den kan højst udgøre 20 år. Lov om frigørelsesafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 271 af 22. april 1992 om frigørelsesafgift af fast ejendom er ophævet med virkning for ejendomme, der overføres fra landzone til byzone eller sommerhusområde den 1. januar 2004 eller senere

4 EjendOms3_Infrastruktur, of 14 Ejendomsavancebeskatning: Hovedregel En avance ved salg af fast ejendom er skattepligtig og et tab fradragsberettiget. Dette gælder også, hvor der er en fortjeneste eller et tab ved salget af en grund, herunder en sommerhusgrund. En fortjeneste opgøres som forskellen mellem kontantværdien af afståelsessummen og anskaffelsessummen. Kontantværdien af anskaffelsessummen beregnes ved, at den kontante del af anskaffelsessummen lægges sammen med kursværdien af ejendommens gældsposter på anskaffelsestidspunktet. (og tilsvarende) Anskaffelsessummen forhøjes med kr. for anskaffelsesåret og for hvert af de efterfølgende kalenderår, hvori den skattepligtige har ejet ejendommen. Anskaffelsessummen forhøjes endvidere med afholdte udgifter til vedligeholdelse eller forbedring, i det omfang disse har oversteget kr. pr. kalenderår. Avancen beskattes som kapitalindkomst. Fradrag for tab Ejendomsavancebeskatning: Skattefri avance ved salg af hus Såfremt man sælger et énfamiliehus - parcelhus el. lign. -, vil en fortjeneste være skattefri, hvis følgende betingelser er opfyldt (parcelhusreglen): 1. Ejendommen har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit. 2. Grunden er på mindre end m2 eller grunden kan ikke udstykkes eller en udstykning vil medføre væsentlig værdiforringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse. Det er alene en betingelse, at huset har tjent til bolig for ejeren på et eller andet tidspunkt. Det er således ikke et krav, at huset tjener til bolig for ejeren, på det tidspunkt, hvor huset sælges. (Tilsvarende for ejerlejlighed og sommerhus) H. Porsfelt: Ejendomsbeskatning - Afskrivning og afståelse i praksis Udgives: Sider: 653 Emne(r): Ejendomsjura Skatter og afgifter Bogen beskriver reglerne for ejendomsbeskatning. Det primære fokus er beskatning ved afståelse. Herunder med de forskellige muligheder, som lovgivningen giver for at fritage for avancebeskatning - eller alternativt for at udskyde beskatningen til et senere tidspunkt. afskrivningsloven vedrørende bygnings- og installationsafskrivninger samt afskrivning på indretning af lejede lokaler beskatning af genvundne afskrivninger og fortjeneste ved afståelse af fast ejendom efter ejendomsavancebeskatningsloven afståelse af fast ejendom med succession næringsbeskatning fast ejendom Bogen henvender sig til personer, der beskæftiger sig med beskatning af fast ejendom, fx revisorer, advokater og ansatte ved SKAT. Forfatteren cand.jur. Helle Porsfelt har arbejdet som skatterådgiver i revisions- og advokatbranchen i en del år. Før det var hun ansat hos

5 EjendOms3_Infrastruktur, of 14 SKAT. 2. Infrastruktur - Betydning af ord Ord 'udpeger' noget: Et skelmærke; en samlet fast ejendom. Ord indeholder også ofte noget mere ubevidst, der 'farver' det, som ordet henviser til (ordet har en 'konnotation','bibetydning') Inden for stabil ramme: Lovgivningen, som udtryk for vores fælles ønske om et godt samfund, et retssamfund Efter bestemt mønster: God landinspektørskik; kende, følge regler I detaljen alligevel unik, tilpasset situationen, håndelaget Betydninger af ordet 'infrastruktur' Oprindelig formuleret i Frankrig i 1870erne i forbindelse med udbygning af jernbanerne. Infra- kommer fra latin under- og betegner jordarbejde, jernbaneskinner, signaler, bygninger og andre menneskeskabte forudsætninger for, at det rullende materiel (overstrukturen) kan fungere. Denne betydning bredte sig i 1900tallet til omliggende lande og til USA. Betydninger af ordet 'infrastruktur' Fra 1950erne bliver ordet almindeligt kendt i Europa, nu i betydningen militære faciliteter. Ordet bruges i NATO-program, the NATO Infrastructure Programme, for udbygning af faciliteter, der skal kunne modtage amerikanske tropper og materiel i tilfælde af krig: Lufthavne, havne, olieledninger mv. Den danske Fremmedordbog, 1996, antager i overensstemmelse hermed, at ordets oprindelse er amerikansk (og ikke fransk!). Sondringen Infrastruktur eller Basis i forhold til Overbygning Sondringen infrastruktur - overbygning brugt om samfundsforhold findes hos K. Marx i: Bidrag til kritikken af den politiske økonomi, fra Deri hedder det, at "samfundets økonomiske struktur er den reelle basis, på hvilken hæver sig en juridisk overbygning, og hvortil der svarer bestemte samfundsmæssige bevidsthedsformer" "På et vist trin i deres udvikling kommer samfundets materielle produktivkræfter i strid med de forhåndenværende produktionsforhold, eller, hvad der kun er et juridisk udtryk for det samme, med de ejendomsforhold, indenfor hvilke de hidtil har bevæget sig." Marx, 1970: 1. bog, 1. : 183 Sondringen 'under-over..' brugt om ikke-tekniske forhold I 1932 blev Marx's såkaldte 'Parisermanuskripter' fra 1859 for første gang udgivet af Marx-Engels instituttet i Moskva. Sprogbrugen bredte sig.

6 EjendOms3_Infrastruktur, of 14 I Danmark i 1970erne anvendes udtrykket 'social infrastruktur' om børnehaver og skoler, der var nødvendige for at reproducere arbejdskraften. Hvad er: Geospatial 'infrastruktur'? I 1993 udsendte Clinton-regeringen et forslag til en 'National Information Infrastructure' Udtrykket tillempes straks i USA til Spatial Data Infrastructure og i Holland til Geographic Information Infrastructure. Udtrykket 'infrastructure' omfatter "et lands grundlæggende kapitalinvestering i fabrikker, veje, telekommunikation, skoler, osv" (Bred og temmelig upræcis definition. ESt) Groot, McLaughlin, 2000, side 4 Begrebsafgrænsning af 'infrastruktur' Infrastruktur og superstruktur udgør et begrebspar: Begge skal nævnes. Der må skelnes mellem forskellige typer infrastruktur: Teknisk infrastruktur: Veje, jernbaner, mv udgør basis for transport Digital infrastruktur: Computere og kommunikationssystemer mv udgør basis for informations-udveksling (kommunikation) og -registrering Administrativ infrastruktur: Organisering af personale, regler og tekniske resourcer udgør basis for at gennemføre en politik Eksempel på 'Administrativ infrastruktur': CPR "Administration af et sagsområde har altid stillet krav om en eller anden form for registrering. Idet en meget stor del af den offentlige administration vedrører opgaver, hvori personer indgår,... "I lande uden central edb-registrering af de almindelige personoplysninger må de samme data gang på gang indhentes fra borgerne af de offentlige myndigheder. Konsekvenserne er, at forskellige myndigheders data er af ringe kvalitet... "Danmark er i dag karakteriseret ved, at det offentliges opgavevaretagelse er baseret på en administrativ infrastruktur koncentreret omkring anvendelsen af centrale edb-registre, hvor CPR-systemet repræsenterer.. oplysninger om personer med.. bopæl i Danmark eller Grønland. CPR-kontoret 22/01/03

7 EjendOms3_Infrastruktur, of 14 Eksempel på 'infrastruktur': Udenrigsministeriet Factsheet Denmark January 2008: INFRASTRUCTURE Denmark s main transport infrastructure consists of two networks [road, rail] and a number of important terminals and gateways. Ved 'en matrikulære infrastruktur' forstås hér: Tinglysningssystemet (forstået som et ITsystem) Matrikelsystemet (forstået som ITsystem) Begge:PropertyIS Matrikel- og TL-myndighederne: Registrar Landinspektørprofessionen (og vis udstrækning tilgrænsende professioner): TransactionOfficer Det tilhørende regelsæt (retsregler, professionelle vedtægter, tekniske standarder) med kompetence- og adfærdsnormer Den matrikulære infrastruktur danner grundlag (=infrastruktur) for omsætning og belåning af fast ejendom, ejendomsvurdering og -beskatning, samt arealforvaltning. Den matrikulære infrastruktur i funktion: Servicerer AssetHolder, FinancialInstitute, og Government

8 EjendOms3_Infrastruktur, of 14 Den matrikulære infrastruktur varetager følgende formål eller funktioner: foretager officiel registrering af ejendomsforhold, incl. retsforhold fastsætter officiel definition og identifikation af ejendomsenheder Identifikationen omfatter grundstykker, bygninger og rum heri (samt? ledninger?, vej{stykker}?, terrængenstande (FOT)?) systematiserer rettigheder i fast ejendom: Ejendomsbegreber, rettighedstyper Hvordan sikres kvaliteten heraf? Se afsnit 2 nedenfor Officiel registrering af ejendommes retsforhold: Sikring af rettigheder i fast ejendom, så bl a købere af fast ejendom og långivere kan få troværdig information om ejendommens ejer og byrder antallet af tvister om ejendomsret mv og ejendomsgrænser reduceres fejl ved tinglysning udløser udbetaling af erstatning tvangsauktion kan gennemføres uden unødig venten Systematisering af rettigheder i fast ejendom: Ændringerne dokumenteres korrekt og tilstrækkelig detaljeret, f eks minimalskøde Registreringen ajourføres på en måde, der fastholder og evt. øger registreringskvaliteten, f eks TL 15 prøvelse af udsteders råderet, TL 22 om servituterklæring, TL 23 om uskadelighedsattest Afvigelser mellem retsforhold på stedet og i registret konstateres og kan berigtiges på enkel måde (teknisk ændring, ejendomsberigtigelse, skelforretning, ejendomsdom) Infrastrukturens omkostninger Hvilke aktiviteter foregår? Hvordan afgrænse? Hvilke statistiske informationer har vi om aktiviteterne? (NACE/DIC) Sammenstilling af informationerne. Vurdering. 3. Sammenstilling af informationerne. Vurdering. De nationale omkostninger i ejendomsmarkedet (uden byggeri) Agent - Danish DIC code Real estate agents: Legal activities (Lawyers) Denmark million Euro 656,6 Finland million Euro 192,0 206,4?

9 EjendOms3_Infrastruktur, of 14 Land surveyors Engineering consultancy Developers ,9? Consultancy, total 909,9 192,0 Mortgage credit institutes: Banks: Law courts: Court cost Certificate fees 15,7 36,3?? Court cost Certificate fees Public purchase witness s fees 18,0 16,2 6,6 National Survey and Cadastre: 75.. Cadastral costs 5, Cadastral duty 4,8 Forside Om styrelsen Årsrapport Udstykningsafgift Tabel C: Årets resultat opdelt på hovedformål General cadastral costs Subdivision costs Subdivision fees 12,0 21,5 21,5 Registering costs, total Total without duty and tax Stamp duty 871,0 søg ,4 95,8 972,3 287,8 Transfer tax (4 %) 228,0 Total with duty/ tax 1 843,3 515,8 Transaction costs/sale Transaction costs/sale (all sales): to Euro Number of sales pro year: ; Average cost of unit: Euro (an unseparated parcel): to Euro Number of sales pro year: ; Average cost of unit: Euro Hvilke statistiske informationer har vi om aktiviteterne? Agents according to NACE/ DIC Danish Industrial Classification code Owners: Real estate agents: Developers Letting of own property. Owner categories: /.40 Activity Buying and selling of own or leased real estate Estate agency; intermediating in buying, selling, renting, and appraising real estate Development of real estate projects, by bringing together financial, technical and physical means to realize real estate projects for later sale, whether residential or other Letting and operating of self-owned real estate, including apartment buildings and dwellings, non-residential buildings, e.g. exhibition halls, and land. Professional management: House owners' associations: Management of real estate for own final use Management of real estate on a fee or contract base; includes rent-collecting agencies and facility management Managerial activities of condominium and similar owner associations?? Tenants' associations: Diverse offices: /.30?? (consultancies: 01.4) Legal activities (Lawyers) Allocation of housing; Letting of holiday homes (or weekend cabins, summer cottages) Leasing of agricultural plots Transfer of immobile rights, incl. foreclosure processes

10 EjendOms3_Infrastruktur, of 14 Engineering consultancy, construction Land surveyors Mortgage credit institutes: Banks: Pension funds: Law courts: Domstolsstyrelsen State activities: 75. National Survey and Cadastre; 0033 Kort- og Matrikelstyrelsen Taxation 9 Told Skat 0066/67 Kommissarius 0043 Slots&Ejendomsstyrelsen Municipalities; Building surveys (of existing buildings, in context of sale) Cadastral cases Mortgaging; Land Registry Foreclosure auction (or compulsory sale, forced sales) Court cases on compensation for expropriation Court cases of title and boundary disputes Recording of Real property units in files and on maps Assessment of real property value for taxation Expropriation (Synonym: Compulsory purchase) Managmt of real estate and rented rooms for own consumption (administration) Taxation of real property; Spatial planning, etc.; Expropriation Management of real estate and rented rooms for own consumption (administration) 3. Kvalitetsstyring: Kendt eksempel - Kvalitet af teknisk kort Kravspecifikation: Objekttyper Kvalitetsmål: Nøjagtighed, fuldstændighed,.. Valg af udstyr Valg af objekter, Måling Kontrol af målings nøjagtighed Kvalitetsstyring i organisationer (1) ISO 9000-serien udkom i Ajourført Standarderne er tilpasset kontraktforholdet mellem sælger og køber. Kvalitetsstyring omfatter følgende: fastsættelse af en kvalitetspolitik, altså en ledelsesbeslutning og - i konsekvens heraf - implementering af et kvalitets(styrings)system i organisationen "Kvalitet" af produkt eller service er ikke ensbetydende med "det bedst mulige". Tillempning af inspiration fra japansk Total Quality Management (TQM). Kvalitetsstyring (2): Begreber Kvalitetsstyring: Virksomhedens interne kvalitetsarbejde Kvalitetssikring kan indgå i kvalitetsarbejdet. Kvalitetssikring betyder, at en ekstern rekvirent har krav på at få adgang til virksomhedens interne kvalitetsdata, og derved sikre sig, at kvalitetskravene overholdes.

11 EjendOms3_Infrastruktur, of 14 Kvalitetstyringssystemets elementer Organisationsstruktur, ansvarsfordeling, forretningsgange. Resourcer (personer, udstyr, manualer) Afvejning Omkostninger til kvalitetsstyring Fordele (besparelser, omdømmme) Kvalitetsstyring i offentlig forvaltning: a) Forvaltningsafgørelser Kvalitetsmål for forvaltningsafgørelser (der evt kan sanktioneres): Sager skal afgøres med hjemmel i lov, af kompetent organ, habilitet (økon. interesse, slægtskab, firmarelationer) Sager skal belyses (undersøgelsesprincippet), følge procedureregler Afgørelsen skal være upartisk og saglig Ved påbud eller afslag skal afgørelsen være begrundet og indeholde klagevejledning Inspiration fra Forvaltningsret Kvalitetsstyring i offentlig forvaltning: a) Offentlig service generelt Kvalitetsmål for offentlig service: øget service over for borgere og virksomheder, tættere samspil med andre offentlige myndigheder, økonomi- og ressourcebesparelser ved mhp digital forvaltning at fastlægge digitaliseringsstrategi, store IT-projekter i chefgruppe anvende udviklingsredskaber (arbejdsgangsanalyser (UML) værdi-estimering, fælles XMLstandarder), medtænke kompetenceudvikling KL for FOCUS: Når digital forvaltning skal være effektiv forvaltning L 211, vedtaget maj 2006: Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. 5. Kommunalbestyrelsen skal fastlægge en kvalitetspolitik for kommunens sagsbehandling, jf. 2, stk. 2, og efter behov opstille lokale kvalitetsmål. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens kvalitetspolitik skal.. sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i sagsbehandlingen samt.. sikre virksomhedernes og borgernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen. Kvalitetspolitikken skal: være tilpasset kommunens opgaver ud fra lokale forhold, skabe rammer for at fastsætte lokale kvalitetsmål, jf. stk. 1, være kendt af kommunens medarbejdere, og årligt gennemgås med henblik på eventuel revision. Stk. 3. Kommunalbestyrelsens lokale kvalitetsmål skal være målbare og skal opfylde kravene i stk. 2, nr. 1, 3 og 4.

12 EjendOms3_Infrastruktur, of 14 Opgaver MatSys1 Hvad forstås ved fælleslod og ved fællesareal? Forskelle? Hvad er udstykningskravet? Hvilke metoder (georeferencesystemer) anvendes til at stedfæste ejendomme? Hvornår (ca) fik vi den første matrikel? Og hvornår 'den nye'? Hvad er en definition? Hvordan kan et overbegreb anvendes i en definition? Opgaver MatSys2 Hvad er forskellem mellem at besidde og at eje? Hvilke retlige dispositioner kan en ejer foretage? Hvordan er begrebet fast ejendom defineret i forskellige love? Hvilke oplysninger skal fremgå af et skøde? Hvad kan være til hinder for, at et dokument tinglyses (TL 15) Hvad er en ejendomsdom? Ejendomsret til fast ejendom: Indhold og Objekt Ejerdispositioner: Ejendomsrettens indhold Fysiske dispositioner Bruge (besidde) Bygge, hegne Plante, høste Grave Fiske, jage, samle Retlige dispositioner Sælge, overdrage Pantsætte Udstykke mv. Leje, forpagte Stifte servitutter Fast ejendom: Ejendomsrettens objekt 'Fysisk' afgrænsning: Horisontal afgrænsning Vertikal afgrænsning Afgrænsning mht løsøre Naturresourcer Retlig afgrænsning i love mv: Samlet fast ejendom; UME Bestemt fast ejendom; Bygning på lejet grund Landbrugsejendom Ejerlejligheder Vurderingsenheden Ejendomsrettens rammebetingelser: Samfundets begrænsninger og støtte Ejerdispositioner: Ejendomsrettens indhold Fast ejendom: Ejendomsrettens objekt Rammebetingelser for dispositioner over fast ejendom Begrænsninger i ejendomsretten Ekspropriation Erhvervelsesregulering Arealplanlægning, fredning og miljøbeskyttelse Hævd og anden fremmed råden Naboret Ejendomsrettens infrastruktur Beskyttelse af privatlivets fred og eksklusiv råden Gennemførelse af tvangsauktion Dømme i adkomst- og skeltrætter Tinglysning og Matrikelvæsen Beskyttelse af bevis (skelmærker)

13 EjendOms3_Infrastruktur, of 14 Opgaver MatSys3 Hvad forstås ved matrikulært arbejde? Hvad omfatter matrikulært arbejde iht UL 13 Hvilke (typer af) rettighedshavere berøres af matrikulært arbejde? Hvilke typer af dokumenter indgår i en matrikulær sag? Hvilke regler i UL og TL tager sigte på effektivisering af registreringen? Opgaver MatSys 4 og 5 En rekvirent kan være usikker på, hvad der kan forventes af en landinspektør. Hvordan overvindes denne usikkerhed? Hvornår er en landinspektør inhabil? Hvad er god landinspektørskik? og hvordan lever man op til normen? Hvilke organer tager stilling til god landinspektørskik? Hvikle typer ansvar kan gøres gældende mod en landinspektør? Opgaver EjendOms1 Hvilke aktører (forskelige professioner mv) opererer på ejendomsmarkedet? Hvilke organer udarbejder statstik over ejendomsmarkedet? Formål? Hvordan kan hele eller dele af ejendomme overdrages? Hvilke former for tvangsoverdragelse findes? Hvilke kategorier af ejendomme indgår i vurderingsstatistikken? Hvordan forholder disse kategorier sig til begrebet samlet fast ejendom? Opgaver EjendOms2 Hvordan skaffer man sig likvid kapital? Nævn nogle lånetyper og væsentlige forskelle. Hvornår fik vi kreditforeninger i DK, og hvordan var de organiseret? Hvad er balanceprincippet? Nævn nogle typer af realkreditlån og deres indbyrdes forskelle Har realkreditinstitutionen haft betydning for udbredelsen af ejendomsret i DK? for arealplanlægning? Hvordan beskytter TL panthavere ved ejendomsomsætning?

14 EjendOms3_Infrastruktur, of 14 Opgaver EjendOms3 Hvordan defineres udtrykket 'infrastruktur'? Hvordan opnås en bestemt kvalitet på en service? Resumé Temaet Ejendomsdannelse belyst ud fra synsvinklen: Infrastruktur. Begrebet er defineret. Ejendomsmarkedet (aktører, ejendomstyper), ejendomsoverdragelse (overdragelsesformer,fremgangsmåde) og økonomi (belåning, især realkredit) er gennemgået. Ny lovgivning om udvikling og kvalitetsstyring af den matrikulære infrastruktur medtaget; det teknisk-retlige felt er oplagt virkefelt for landinspektører; kan dyrkes på 7+ semester Stubkjær, Aalborg Universitet EjendOms - 3. Infrastruktur ISP, AaU; Forår 2008

Undervisningsnotat nr. 8:

Undervisningsnotat nr. 8: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 8: Ejendomsavancebeskatning Valdemar Nygaard Ejendomsavancebeskatning: Notatet bygger på afsnit XIV - Almen del. Baggrund - oversigt: Historisk

Læs mere

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand?

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? - 1 Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vi har købt hus i Thailand, og vi har fået at vide, at der skal betales

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR.

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Skat 2013. Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig

Skat 2013. Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig Skat 2013 Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig Hold øje med ejendomsvurderingen og ejendomsskatterne det lønner sig. Vi har i de senere år oplevet fald i ejendomspriserne, hvilket også bliver afspejlet

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Kursus: Omsætning af fast ejendom. 1. Ejendomsmarkedet og dets aktører

Kursus: Omsætning af fast ejendom. 1. Ejendomsmarkedet og dets aktører EjendOms1_Ejendomsmarkedet, 2008 1 of 10 Kursus: Omsætning af fast ejendom 1. Ejendomsmarkedet og dets aktører Erik Stubkjær Landinspektøruddannelsen, 6. semester Forår 2008 Oversigt 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013 Hvor finder jeg ejendommens SFE-nr.?... 2 Hvad kan der dispenseres for i tinglysningsbekendtgørelsens 46, stk. 1?... 2 Kan der dispenseres fra kravet om, at en dispensation kræver panthaversamtykke?...

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Parcelhusreglen fritagelsesbestemmelser

Parcelhusreglen fritagelsesbestemmelser Copenhagen Business School 2014 Parcelhusreglen fritagelsesbestemmelser Danish Act on Taxation of Profit from Sale of Real Property Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfattere: Rikke Schneider Jensen

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Industrivej 13, 7000 Fredericia. Sag 10672

SALGSPROSPEKT. Industrivej 13, 7000 Fredericia. Sag 10672 SALGSPROSPEKT Industrivej 13, 7000 Fredericia Sag 10672 . Mægler: Niels Henrik Billund Dato: 26. februar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Industrivej 13 7000 Fredericia Matr.nr. 67 ao Fredericia

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Ejendomsforeningen Danmark Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Baggrund Lars Astrup-Hansen 35 år Landinspektør fra Aalborg Universitet 2005, beskikkelse 2008 Ansat i privat praksis i Hørsholm

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE Jes Ryttersgaard Hvordan vil Inspire påvirke kommunerne? Indirekte påvirkninger Kommunen som omfattet af INSPIRE Kommunen som bruger af INSPIRE

Læs mere

Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. til. (Vurderingerne i årene 2015 og 2016)

Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. til. (Vurderingerne i årene 2015 og 2016) Lovforslag nr. L 76 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme (Vurderingerne i

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000408 Salgsprospekt Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER SÆLGES - I ALT 1.051 M² ALLE 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER ER UDLEJET PRIS KR. 8.500.000,00 KONTANT

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom - herunder fordeling af overdragelsessummen

Beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom - herunder fordeling af overdragelsessummen Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) Regnskab og Økonomistyring December 2011 Beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom - herunder fordeling af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme...

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ERHVERVSEJENDOMME Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... 4 Er lejer forpligtet til at betale

Læs mere

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for notatet....1 2. Kommunens praksis ved udfærdigelse af skøde m.v...1 2.1. Parcel- og sommerhusgrunde...1

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle. Sag 34241

SALGSOPSTILLING. Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle. Sag 34241 Rådhustorvet 4, 4.sal., 7100 Vejle Tlf.: 75840123 hesel@hesel.dk - www.hesel.dk SALGSOPSTILLING Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle Sag 34241 Gode og stabile

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

Smedetoften 3, 3600 Frederikssund. Kontantpris: Kr. 8.550.000,- Forrentning: 8,26 %

Smedetoften 3, 3600 Frederikssund. Kontantpris: Kr. 8.550.000,- Forrentning: 8,26 % Smedetoften 3, 3600 Frederikssund Kontantpris: Kr. 8.550.000,- Forrentning: 8,26 % EJENDOMMEN ADRESSE: Smedetoften 3 3600 Frederikssund MATR.NR.: 3 av Ude Sundby, Frederikssund Jorder KOMMUNE: Frederikssund

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Attraktivt beliggende erhvervsejendom med to lejemål. Østergade 32, 6700 Esbjerg Sag 7-21-603

SALGSPROSPEKT. Attraktivt beliggende erhvervsejendom med to lejemål. Østergade 32, 6700 Esbjerg Sag 7-21-603 - SALGSPROSPEKT Attraktivt beliggende erhvervsejendom med to lejemål Beliggende i midtbyen Tæt på alt Ingen lejer God stor grund Parkering er etableret Østergade 32, 6700 Esbjerg Sag 7-21-603 DEAS ERHVERV

Læs mere

1.5 Enstemmighed, jfr. Lov om Ejerlejligh. 2/domspraksis

1.5 Enstemmighed, jfr. Lov om Ejerlejligh. 2/domspraksis Tilrettet 2005 Beregninger 1.1 Hans Hansen skal opfylde Landbrugslovens 12 stk. 3 Da han ikke kommer over 100 ha, skal der ikke tages Stilling til fortrinsret til suppleringsjord 7) 1.2 Lov om Ejerlejligheder

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Forbedring af ejendomsvurderingen. Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg, september 2014

Forbedring af ejendomsvurderingen. Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg, september 2014 Forbedring af ejendomsvurderingen Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg, september 2014 Velkomst og introduktion 2 Peter Engberg Jensen Tidligere koncernchef i Nykredit Lise

Læs mere

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum mindre rurale byer, samlinger af gårde og huse Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse Indledning

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Ejendomsforeningen Danmark Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Kontakt Morten Schougaard Sørensen KPMG Odense Tlf. 25 29 40 59 Mail: mssoerensen@kpmg.dk Agenda

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Bostadsbeskattning - rättsliga aspekter

Bostadsbeskattning - rättsliga aspekter Seminarer Stocholm 1999 juridisk nasjonalrapport - dansk Bostadsbeskattning - rättsliga aspekter Nationalrapport fra Danmark Af lektor, lic. jur. Hans Henrik Edlund og lektor Mette Neville, Ph.D.[1] 1.

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 5 Offentligt J.nr. 13-5380634 Den 10. december 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Vedrørende L 80 - Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme

Læs mere

Eksklusive boliger påp Mallorca

Eksklusive boliger påp Mallorca Eksklusive boliger påp Mallorca 28. august 2008 1 Hvorfor sameje? Der er både b fordele og ulemper ved sameje! 28. august 2008 2 Fordele: Bedre forhold mellem investering og anvendelse Bedre udnyttelse

Læs mere

Investeringsejendom Salg

Investeringsejendom Salg andersen ERHVERV Investeringsejendom Salg Smedetoften 3, 3600 Frederikssund Sag S-10446 Kontantpris: Kr. 8.550.000,- Forrentning: 8,1 % Afskrivningsberettiget Fuldt udlejet investeringsejendom Ejendom

Læs mere

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 1 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 Købet af ejerlejligheden Det bør fastslås, at periodiseringen af ejerlejlighedskøbet skal ske i 2004, hvor aftale om køb indgås.

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum.

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum. Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I BRAMMING, ØST Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Kandidatafhandling: Cand.merc.aud. Forfatter: Jacob Linde Eksamensnr.: 27 92 68 Vejleder: Hans Henrik Edlund beskatning Retsdogmatisk sammenligning af næringsreglerne jf. statsskatteloven i forhold til

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Ejendomsavancebeskatning - beskatning ved afståelse af fast ejendom Speciale Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Juni 2014 Claus Poulsen 1 Titelblad Titel Uddannelse Uddannelsessted Forfatter Vejleder Ejendomsavancebeskatning

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag.

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Folketingets Kommunaludvalg Dato: 2. december 2010 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: DEPPHO Sags nr.: 1005128

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Fokus på erhvervsejendomme

Fokus på erhvervsejendomme Fokus på erhvervsejendomme ejendomsvurderingen og ejendomsskatter 2008 TAX Fokus på erhvervsejendomme ejendomsvurderingen og ejendomsskatter 2008 TAX a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o

Læs mere