Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 REG. NR.,/~/O u ] S K R I F T af OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL _._----~._ ~---~ År 1954, den 28.januar;afsagde overfredningsnævnet på grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende k e n d e l s e i sagen nr.1126).)3 vedrø~nde fredning af et areal vest for Veksø mellem landevejen København-Frederikssund og et moseparti. I den af fredningsnævnet for Frederiksborg amt den 4.januar 1953 afsagte kendelse hedder det: IiUmiddelbart vest for Veksø findes et særdeles smukt moseparti, der er til glæde for de mange, der færdes ad landevejen fra København til Frederikssund. Endnu er mosen synlig fra landevejen, men da en bebyggelse er påbegyndt, kan det befrygtes, at en fortsættelse af byggeriet helt - eller i det væsentligste - vil skjule udsigten. Da egnen iøvrigt er fattig på naturskønheder, anser nævnet det som påkrævet i tide at frede en del af arealet mellem mosen og landevejen, hvorved det bemærkes, at man anser det som udelukket, at selve mosen gennem afvanding skulle forsvinde, da en sådan afvanding - om den overhovedet måtte kunne gennemføres - ville koste urimeligt meget i forhold til,hvad der derigennem måtte kunne opnås. Man har derfor forhandlet med ejeren af dette areal, nemlig grosserer Alfred Pedersen, Gl.Dronninggaardsal1e 12, Holte, (matr.nr. 9ag Veksø) og gårdejor Jørgen Preben Hansen, Veksø (matr.nr.9 i Veksø). Førstnævnte har ved skøde af 16/ for 2500 kr. købt sit areal, der efter skødet udgør 788 kv.m. Han har forklaret, at han nu - altså efter at fredningssagen er rejst - hurtigst muligt ønsker at opføre et hus til en bestyrer. Da grunden med påløbne udgifter nu står ham i ca kr., mener han, såfremt han ikke kan bygge, at have krav på en erstatning af 7000 kr. Sidstnævnto har forklaret, at han ikke kan undvære mere jord til udstykning og derfor ikke har byggeplaner. Dette anser nævnet som rigtigt, hvorhos man tvivler om, at II

4 der m.h.t. hans jord, hvorpå der hviler landbrv.gsforlligtelse, vil kunne opnås flere udstykningstilladelser, idet man ikce vedblivende vil kunne lade store dele af den dyrkelige landbrugsj rd overgå til sommerhusbebyggolse, specielt ikke, efter at vort lanrlhar måttet påtage sig s~danne internationale forpligtelser, der liledfører,at særdeles store landbrugsarealer skal overgå til militær anvendelse. Alligevol har han - gennem sin sagfører - anført følgende: såfremt en fredning finder sted, vil arealets værdi falde fra byggegrundspris 1,25 kr. pr. alen til almindelig landbrugspris ca, 0,25 krt pr. alen, hvorfor han må kræve l kr. pr. alen i erstatning. Den anførte byggegrundspris anses af nævnet efter det foran anførte som ganske imaginær. Nævnet skønner, at der for hans vodkommende bør fredes et areal i 35 mis længde langs landevejen og i en dybde af ca. 30 m, altså ialt ca kv.m. Som erstatning findes herefter et beløb.på 1000 kr. som passende. Nævnet finder derhos, at hele grosserer Alfred Pedersens '~\ \( areal bør fredes og vil i denne anledning tilkende ham en erstatning j på 3500 kr." Konklusionen er sålydende:.."grosserer Alfred Pedersens areal, matr.nr. 9~~ af Veksø by og sogn fredes i sin helhed. Af dot areal, som støder op hertil, d.v.s. matr.nr. 91 s. st. fredes et areal, der i længden, d.v.s. langs landevejen København-Frederikssund, udgør 35 m og i dybden ca. 30 m, for hvilken fredning der tillæggos ejeren, gårdejer Jørgen Preben Hansen, en er~l statning på 1000 kl'. Fredningen går ud på følgende: De fredede arealer skal henligge i deres nuværende tilstand. Det er navnlig forbudt at opføre bygninger af enhver art, derunder drsvhuse, garager, boder eller skure samt at anbringe indretninger, der kan virke skæmmende, såsom ledningsmaster o.lign. Der må derhos ikke henkastes affald på arealet, ligesom enhver form for bepla~tning er forbudt.' Ej heller må arealet anvendes til teltslagning eller på anden måde ~om lejrplads. Der må derhos ikke anbringes indretninger til drift af pels- 2. "

5 dyravl. Bortset fra ejernes egne vogne må parkering ikke finde sted. Af de tilkendte erstatninger (grosserer Alfred Pedersen 3500 kr. og gårdejer Jørgen Preben Hansen 1000 kr.) udredes t af statskagsen og t af Frederiksborg amt. Kendelsen vil - med fredningsnævngt for Frederiksborg amt Som påt~leberettiget - være at tinglyse som servitutstiftende på de 2 foran nævnte matr "nr " Sagen er i medfør af naturfredningslovens 19, stk.3 forelagt overfredningsnævnet, som den 28.juli 1953 har besigtiget de pågældende arealer. Da overfredningsnævnet kan tiltræde det i kendelsen an:f'ørter vil denne være at stadfæste. Et kort nr. Fr. 145, som viser grænsen for de fredede arealer, er vedhæftet nærværende kendelse. T h i b e s t e m m e s : Den af fredningsnævnet for Frederiksborg amt den 4.januar 1953 afsagte kendelse vedrørende fredning af et areal vest for Veksø mellem landevejgn og et moseparti stadfæstes, I erstatning tillægges der grosserer Alfred Pedersen, Kongevej 36, Holte, 3500 kr. og gårdejer Jørgen Preben Hansen, Veksø,looo kr. alt med renter 4~ p.a. fra den 4. januar 1953 at regne indtil betaling sker. Af den gårdejer Jørgen Preben Hansen tilkendte erstatning udbetales ifølge transport af l.februar kr. til radiofor- ~ handler Svend Larsen, Stenløse. Udgiften udredes med halvdelen af statskassen og halvdelen af Frederiksborg amtsfond. 3. Udskriftens rigtighed bekræftes ~ --~.~ -.(----I -"--,,},/..,/ ':." I-;;''''~ 1 ".~:",._-".._..7 ~---,< F Grage' overfredningsnævnets sekretær

6 -e ø~:t!/~ GRA;NSE FOR FRl:DET AREAl. I -~ooo Naturfredningskonsulentens København d. //-/2 53 By; Sugn: VEKSØ ---H-. knnto~, Plan nr. Fro. /J.,. 5

7 FREDNINGSNÆVNET>

8 REG. NR. /9/0 'i~!3 C. ITQC.T ~U L.OT UD J OFI\J K. AF 2.8/, \q6'~ K E N D E L S E afsagt den 4' januar 1953 af naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt. Umiddelbart vest for Veksø findes et særdeles smukt moseparti, et ~\ der er til glæde for de mange, der færdes ad landevejen fra Københav'~ til Frederikssund. Endnu er mosen synlig fra landevejen, men da en bebyggelse er paabegyhdt 7 kan det befrygtes, at en fortsættelse af byggeriet helt - eller i det væsentligste - vil skjule udsigten~ Da egnen i øvrigt ex fattig paa naturskønheder, anser nævnet det som paakrævet i tide at frede en del af arealet mellem mosen og landevejen~ hvorved det bemærkes, at man anser det som udelukket, at selve mosen gennem afvanding skulde forsvinde, da en saadan afvanding _.om den overhovedet maatte kunne gennemføres - vilde koste u:r.imeligtmeget i forhold til, hvad der derigennem maatte kunne opnaas. Man har derfor forhandlet med ejeren af dette areal, nemlig ~'osserer Alfred Pedersen, Gl~ Dronninggaardsall~ 12, Holte, (mtr. nr~ 9 ag Veksø) og gaardejer Jørgen Preben Hansen, Veksø (mtr~ nr.. 9 i Veks ø).. Førstnwlnte har ved skøde af 16/ for 2500 kr. købt sit areal, der efter skødet udgør 788 kv. m. Han har forklaret, at han nu - altsaa efter at fredningssagen er rejst - hurtigst muligt ønsker at opføre et hus til en bestyre~" Da grunden med paaløbne udgifter nu staar ham i ca kr~, ttt mener han, saafremt han ikke kan bygge, at have krav paa en erstatning af 7000 kro ±å ~I '; a Siustnævnte har forklaret, at han ikke kan undvære mere jord J l n + c; i' R,

03752.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03752.00. Fredningen vedrører: Danbo Gravhøje. Domme. Taksations kom missio nen. Naturklagenævnet

03752.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03752.00. Fredningen vedrører: Danbo Gravhøje. Domme. Taksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03752.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03752.00 Fredningen vedrører: Danbo Gravhøje Domme Taksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 07-10-1966 Fredningsnævnet 15-06-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 04795.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00 Fredningen vedrører: Dragebjerg Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-05-1969 Fredningsnævnet 15-08-1968 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00509.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00509.00. Fredningen vedrører: 29-11-1965, 16-11-1964, 23-08-1954, 04-04-1936. Halen, Helnæs.

00509.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00509.00. Fredningen vedrører: 29-11-1965, 16-11-1964, 23-08-1954, 04-04-1936. Halen, Helnæs. 00509.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00509.00 Fredningen vedrører: Halen, Helnæs Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 20-05-1965, 29-10-1956, 08-02-1937, 24-08-1936 Fredningsnævnet

Læs mere

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00919.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00 Fredningen vedrører: Høje Skodsborg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-01-1945 Fredningsnævnet 03-04-1944 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05237.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05237.00. Fredningen vedrører: Hejreholm. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet

05237.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05237.00. Fredningen vedrører: Hejreholm. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet 05237.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05237.00 Fredningen vedrører: Hejreholm Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 19-01-1971 Fredningsnævnet 25-10-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01182.00. Afgørelser ~ Reg. nr.: 01182.00. Fredningen vedrører: Skuldelev As. Domme. Taksations kom m iss ianen. Naturklagenævnet

01182.00. Afgørelser ~ Reg. nr.: 01182.00. Fredningen vedrører: Skuldelev As. Domme. Taksations kom m iss ianen. Naturklagenævnet 01182.00 Afgørelser ~ Reg. nr.: 01182.00 Fredningen vedrører: Skuldelev As Domme Taksations kom m iss ianen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-07-1951 Fredningsnævnet 08-11-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03284.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03284.00. Fredningen vedrører: Krogsgård, Sandbjerg - delvis. ophævet se Reg.nr. 07700.00. Domme

03284.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03284.00. Fredningen vedrører: Krogsgård, Sandbjerg - delvis. ophævet se Reg.nr. 07700.00. Domme 03284.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03284.00 Fredningen vedrører: Krogsgård, Sandbjerg - delvis ophævet se Reg.nr. 07700.00 Domme la ksatio ns kom miss ion en. Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-07-1972

Læs mere

01179.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01179.00. Fredningen vedrører: Nejede, Vittenbjerg 12-10-1948. Domme. Taksations kom missionen.

01179.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01179.00. Fredningen vedrører: Nejede, Vittenbjerg 12-10-1948. Domme. Taksations kom missionen. 01179.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01179.00 Fredningen vedrører: Nejede, Vittenbjerg Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-11-1989, 03-11-1950 Fredningsnævnet 12-10-1948 Kendelser

Læs mere

01045.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01045.00. Fredningen vedrører: 26-01-1950, 18-12-1948 16-07-1946. Høje Sandbjerg. Domme. Taksations kom missionen

01045.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01045.00. Fredningen vedrører: 26-01-1950, 18-12-1948 16-07-1946. Høje Sandbjerg. Domme. Taksations kom missionen le 01045.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01045.00 Fredningen vedrører: Høje Sandbjerg e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 26-01-1950, 18-12-1948 Fredningsnævnet 16-07-1946 Kendelser

Læs mere

02891.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02. Fredningen vedrører: Veddinge Bakker. Domme. Taksations kom miss ione n.

02891.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02. Fredningen vedrører: Veddinge Bakker. Domme. Taksations kom miss ione n. 02891.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02 Fredningen vedrører: Veddinge Bakker Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-03-1965, 01-02-1965 Fredningsnævnet 30-09-1963 Kendelser

Læs mere

01049.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01049.00. Fredningen vedrører: Lyndby Strand. Domme. Taksations kom m iss ionen.

01049.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01049.00. Fredningen vedrører: Lyndby Strand. Domme. Taksations kom m iss ionen. 01049.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01049.00 Fredningen vedrører: Lyndby Strand Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 21-08-1947 Fredningsnævnet 27-08-1946 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02641.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02641.00. Fredningen vedrører: Langesø Mose 25-05-1962,30-01-1964 20-01-1961, 07-09-1963. Domme

02641.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02641.00. Fredningen vedrører: Langesø Mose 25-05-1962,30-01-1964 20-01-1961, 07-09-1963. Domme 02641.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02641.00 Fredningen vedrører: Langesø Mose e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-05-1962,30-01-1964 I e Fredningsnævnet 20-01-1961,

Læs mere

02599.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00. Fredningen vedrører: Nordvestsamsø. Domme. la ksations kom miss io nen.

02599.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00. Fredningen vedrører: Nordvestsamsø. Domme. la ksations kom miss io nen. 02599.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00 Fredningen vedrører: Nordvestsamsø Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-05-1967 Fredningsnævnet 06-09-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02371.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02371.02. Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksationskommissionen 31-10-1985.

02371.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02371.02. Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksationskommissionen 31-10-1985. 02371.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02371.02 Fredningen vedrører: Mariendal Domme Taksationskommissionen 31-10-1985 Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-03-1959 Fredningsnævnet 24-08-1957, 18-05-1957, 27-09-1984

Læs mere

02606.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00. Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet

02606.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00. Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet 02606.00 I Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00 Fredningen vedrører: Tystrup Sø e Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 20-04-1964 Fredningsnævnet 28-06-1960 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00542.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00. Fredningen vedrører: 08-03-1937. Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskomm issionen.

00542.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00. Fredningen vedrører: 08-03-1937. Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskomm issionen. 00542.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 02-11-1938, 10-08-1937 Fredningsnævnet 08-03-1937 Kendelser

Læs mere

,e Domme 05269.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00. Fredningen vedrører: Knude Klint. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

,e Domme 05269.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00. Fredningen vedrører: Knude Klint. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 05269.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00 Fredningen vedrører: Knude Klint,e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1973 Fredningsnævnet 26-11-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00204.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00204.00. Fredningen vedrører: Asen. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

00204.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00204.00. Fredningen vedrører: Asen. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 00204.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00204.00 Fredningen vedrører: Asen Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 03-02-1928 - Fredningsnævnet 28-06-1927 Kendelser Deklarationer

Læs mere

-- --.--- --.-._-- 02500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02500.00. Fredningen vedrører: Sjællands Odde. Domme. Taksationskom miss ionen.

-- --.--- --.-._-- 02500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02500.00. Fredningen vedrører: Sjællands Odde. Domme. Taksationskom miss ionen. le 02500.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02500.00 Fredningen vedrører: Sjællands Odde e Domme Taksationskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 05-02-1962 I,Fredningsnævnet 10-10-1959, 08-07-1958,

Læs mere

04586.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04586.00. Fredningen vedrører: Simested A. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

04586.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04586.00. Fredningen vedrører: Simested A. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 04586.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04586.00 Fredningen vedrører: Simested A Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-02-1970 Fredningsnævnet 08-12-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 02029.05. Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05. Fredningen vedrører: Nylars Kirke 10-01-1961, 20-02-1961. Taksations kom miss ione n

I. Domme 02029.05. Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05. Fredningen vedrører: Nylars Kirke 10-01-1961, 20-02-1961. Taksations kom miss ione n 02029.05 Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05 Fredningen vedrører: Nylars Kirke. Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-02-1987 Fredningsnævnet 26-08-1985, 23-04-1953, 10-01-1961,

Læs mere

00001.01. Afgørelser - Reg. nr.: 00001.01. Fredningen vedrører: Rindsholm Skov. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00001.01. Afgørelser - Reg. nr.: 00001.01. Fredningen vedrører: Rindsholm Skov. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00001.01 Afgørelser - Reg. nr.: 00001.01 Fredningen vedrører: Rindsholm Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-101928 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05014.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05014.00. Fredningen vedrører: Lønborg Hede. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet

05014.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05014.00. Fredningen vedrører: Lønborg Hede. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet 05014.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05014.00 Fredningen vedrører: Lønborg Hede Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 02-11-1970 Fredningsnævnet 22-03-1969, 04-09-1972 Kendelser

Læs mere

Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2008 om fredning og erstatning i anledning af fredning af kystkilen Færgevejen i Helsingør Kommune

Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2008 om fredning og erstatning i anledning af fredning af kystkilen Færgevejen i Helsingør Kommune Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2008 om fredning og erstatning i anledning af fredning af kystkilen Færgevejen i Helsingør Kommune (Sag nr. NKN-111-00022) Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Læs mere

07907.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07907.00. Fredningen vedrører: Stentinget - Byrhøj. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet 29-03-2000

07907.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07907.00. Fredningen vedrører: Stentinget - Byrhøj. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet 29-03-2000 07907.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07907.00 Fredningen vedrører: Stentinget - Byrhøj Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet 29-03-2000 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-08-1997 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer NATURKLAGENÆVNET> tecint Naturklagenævnets

Læs mere

02732.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02732.00. Fredningen vedrører: Saltholm. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet

02732.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02732.00. Fredningen vedrører: Saltholm. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet 02732.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02732.00 Fredningen vedrører: Saltholm e Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 27-12-1983 Fredningsnævnet 19-11-1982, 28-08-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> , r';:'i';'! ~li.,b)l UDSKRIFT af Forhandlingsprotokollen

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere