Oplæg til nedklassifikation af kommuneveje Norddjurs kommune 2010 / 2011 Oplæg til.: Skrivelse til berørte lodsejere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg til nedklassifikation af kommuneveje Norddjurs kommune 2010 / 2011 Oplæg til.: Skrivelse til berørte lodsejere."

Transkript

1 Sag nr. 08/21917 Dok nr Oplæg til nedklassifikation af kommuneveje Norddjurs kommune 2010 / 2011 Oplæg til.: Skrivelse til berørte lodsejere. 1

2 Oplæg til skrivelse til berørte grundejere ved kommuneveje der bliver nedklassificeret. Til grundejere på Vestervænget I Auning. Beslutning om omklassifikation af kommuneveje. Som et led i sparebestræbelserne for at sikre kvaliteten af vores kommuneveje, agter kommunen at nedklassificere en del kommuneveje til private fællesveje. Dette indebærer, at de lodsejere der har jord op til de pågældende veje, eller som på anden måde har, og vil bevare, en vejret, fremtidigt selv skal foretage vedligeholdelsen af vejene. Vedligeholdelsen omfatter primært følgende, renholdelse og vintervedligeholdelse af kørebane, fortove, rabatter, samt vedligeholdelse af belægninger på kørebane og fortove. Hjemmel. Hjemmelen til at nedklassificere kommuneveje til private fællesveje er 23 i Lov om offentlige veje nr. 893 af 09/ Forvaltningslovens 19 og 21, pålægger kommunen pligt til at give de berørte lodsejere underretning om at kommunen agter at nedklassificere kommuneveje, og give disse lejlighed til at udtale sig inden byrådet træffer endelig beslutning. Indsigelsesfrist. Da kommunen vurderer at De er berørt af de anførte nedklassifikationer, har De en frist på 4 uger fra modtagelse af denne skrivelse, til at fremsende Deres bemærkninger til Norddjurs kommune Vej og Park, Kirkestien 1, 8961 Allingåbro. Deres evt. bemærkninger til sagen, vil indgå i sagsbehandlingen forud for endelig vedtagelse i byrådet. Kommunen skal ved beslutningen forholde sig til følgende.: Hvornår skal nedklassifikationen træde i kraft? Nedklassifikationen har virkning fra 01/ ????? Hvem skal stå som ejer af vejarealet? I byer og sommerhusområder vil kommunen overtage vejarealet, hvilket er uden betydning for, hvem der fremtidig skal vedligeholde og betale for vedligeholdelsen af vejen. I landområder overdrages vejarealet mellem de berørte lodsejere, efter vejlovens vejledning, eller ved fællesaftale mellem de berørte parter.. Hvem skal være vejberettiget? Det fremgår af det vedlagte bilag, hvem der fremtidigt er vejberettiget til vejen. Hvilken stand skal vejen have ved overdragelsen til de private. Udvalget har tidligere vedtaget at vejene sættes i stand forud for overdragelsen til de private lodsejere.?????? Efter vejlovens bestemmelser i 90, er kommunen ikke forpligtiget til at istandsætte vejene i forbindelse med nedklassifikation. Tekst om afskrivningsskema, hvis det er det byrådet vælger.?????? Sikre at lighedsprincippet ved nedklassifikation er overholdt. De nedklassificerede veje er klasse 4 veje, det vil sige veje der har en uvæsentlig betydning for afvikling af trafikken. Det er typisk boligveje og veje der har en uvæsentlig trafikal betydning ud 2

3 over det område de er beliggende i, undtaget er stamveje, veje til erhvervsområder samt veje til institutioner, skoler, sportscentre, idrætsanlæg og lign. Hvad betyder det for det rent praktisk og økonomisk for mig at skulle deltage i vejvedligeholdelsen (kommunens forslag). Der er forskellige tiltag de vejberettigede bør forholde sig til. 1. Oprettelse af en grundejerforening eller en vejforening til at varetage vejens vedligeholdelse 2. Fastlægge regler for, hvordan man ønsker vejen vedligeholdt, også om vinteren. 3. Fastlægge hvad den årlige vedligeholdelse koster i forhold til de ønsker der er til vedligeholdelsen, herunder også asfalt- og tæppebelægningsarbejder. 4. Hvordan skal udgifterne fordeles. 5. Evt. ønske om vejsyn ved kommunen. Ad1. Kommunen kan være behjælpelig med at fremskaffe oplæg til vedtægter for oprettelse af en grundejerforening med en handlekraftig bestyrelse der på god måde kan varetage medlemmernes interesser. Ad2. Grundejerforeningen skal prøve at beskrive de driftsopgaver der er ved at skulle vedligeholde en vej, samt udgifter hertil, være sig vedligeholdelse af asfalt, fortove, rabatter, snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse.. Ad3. Den aktuelle vej Vestervænget er en vej i byområde med en forventet kørebanelevetid på 20 år. Udgiften til ny tæppebelægning incl. regulering af brønde, riste m.m. vil være ca kr/20år., hvilket svarer til en årlig udgift på ca. 325 kr/pcl/år Udgiften til nyt fortov er ca kr./45år, hvilket svarer til en årlig udgift på ca. 425 kr/pcl./år. Vintervedligeholdelsen i samme niveau som kommunen holder boligvejene vil koste årligt ca pr år(som gennemsnitsbetragtning over flere år), svarende til en årlig udgift pr. parcel på 145 kr/pcl/år Ad4. Efter 11. stk. 4 i Lov om grundejerbidrag til offentlige veje nr. 392 af 22/ (Vejbidragsloven), kan man ved ensartet bebyggelse påligne ensartede beløb til alle de berørte lodsejere, hvilket er langt den enkleste partsfordeling at håndtere, ligesom den ved ensartet benyttelse også er den mest retfærdige. Ad5. På begæring af vejberettiget lodsejer skal kommunen afholde vejsyn for at afklare vedligeholdelsesniveau og partsfordeling. På et indkaldt vejsyn er der forskellige forhold kommunen skal sikre, bl.a., at såfremt der ikke kan opnås enighed om en partsfordeling, skal kommunen snarest fastlægge og træffe beslutning om partsfordelingen. Som udgangspunkt vil kommunen søge at opnå enighed om ensdelte bidrag. Kan der ikke opnås enighed, vil kommunen som udgangspunkt vælge en beslutning om ensdelte bidrag i sin efterfølgende afgørelse.. Standard oversigtskort og partsfordeling på de næste sider 3

4 Nedklassifikation af Vestervænget I Auning til privat fællesvej 4

5 Lodsejerfortegnelse på Vestervænget i Auning, samt partsfordeling. hus matr. by/sogn Ejernavn Adresse Part/ nr nr. pcl 1 8ce Auning/Au Kim Ardal Nicolajsen Vestervænget 1, 8963 Auning 1 3 8bk Auning/Au Poul Gregersen Vestervænget 3, 8963 Auning 1 5 8cf Auning/Au Boet efter Elly Marie Jensen Vestervænget 5, 8963 Auning 1 7 8cg Auning/Au Marius Møller Madsen Vestervænget 7, 8963 Auning 1 9 8co Auning/Au Martha Jensine Kolstrup Vestervænget 9, 8963 Auning cp Auning/Au Jytta Ingrid Christensen Vestervænget 11, 8963 Auning cq Auning/Au Peter Rytter Sørensen Vestervænget 13, 8963 Auning cr Auning/Au Jens Laust Hansen Vestervænget 15, 8963 Auning cz Auning/Au Johnny Mikkelsen Vestervænget 17, 8963 Auning cæ Auning/Au Jan Høgh Nielsen Vestervænget 19, 8963 Auning cø Auning/Au Marianne Lund Andersen Vestervænget 21, 8963 Auning da Auning/Au Helle Ryom Vestervænget 23, 8963 Auning db Auning/Au Heidi Elisa Landberg Vestervænget 25, 8963 Auning dc Auning/Au Bettina Skjøth Faber Vestervænget 27, 8963 Auning dg Auning/Au Mogens Erlan Andersen Vestervænget 29, 8963 Auning dh Auning/Au Kirsten Boesen Vestervænget 31, 8963 Auning di Auning/Au Jørgen Becker Vestervænget 33, 8963 Auning eh Auning/Au Inge Tjørnfelt Pedersen Vestervænget 35, 8963 Auning ei Auning/Au Ove Jørgensen Vestervænget 37, 8963 Auning ek Auning/Au Bendt Jørgensen Vestervænget 39, 8963 Auning el Auning/Au Osvald Hansen Vestervænget 41, 8963 Auning 1 2 8cd Auning/Au Finn Ellegaard Vestervænget 2, 8963 Auning 1 4 8ch Auning/Au HMILLARD HOLDING ApS, Energivej 75, Auning Energivej 75, 8963 Auning 1 6 8cn Auning/Au Rikke Dars Steffensen Vestervænget 6, 8963 Auning 1 8 8cs Auning/Au Karin Bækgaard Ruus Vestervænget 8, 8963 Auning ct Auning/Au Ivan Schmidt Vestervænget 10, 8963 Auning cm Auning/Au Tommy Madsen Vestervænget 12, 8963 Auning cl Auning/Au Egon Larsen Vestervænget 14, 8963 Auning cc Auning/Au Boet efter Aase Mikkelsen V/Inge Jensen Mågevej 7, 8544 Mørke cb Auning/Au Asta Jensen Vestervænget 18, 8963 Auning ck Auning/Au Karen Lyngbye Jensen Vestervænget 20, 8963 Auning cl Auning/Au Søren Albert Rasmussen Vestervænget 22, 8963 Auning cu Auning/Au Erik Ebbe Kolstrup Vestervænget 24, 8963 Auning cv Auning/Au Ole Jensen Vestervænget 26, 8963 Auning cx Auning/Au Hans Peter Hansen Vestervænget 28, 8963 Auning cy Auning/Au Anne Marie Engholm Jensen Vestervænget 30, 8963 Auning dd Auning/Au Peder Holde-Pedersen Vestervænget 32, 8963 Auning de Auning/Au Orla Sundgaard Pedersen Vestervænget 34, 8963 Auning df Auning/Au Frede Farmanthir Rasmussen Vestervænget 36, 8963 Auning ef Auning/Au Line Bech Skov Vestervænget 38, 8963 Auning eg Auning/Au Birthe Elisabeth Bennekou Vestervænget 40, 8963 Auning 1 Samlet antal parter til fordeling 41 5

6 Tilbage Frem STANDARDVEDTÆGT FOR VEJLAUG Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Standardvedtægter for vejlaug 1 Navn 1.1 Vejlaugets navn er... og benævnes nedenfor "Foreningen". 2 Hjemsted 2.1 Foreningens hjemsted er Norddjurs Kommune. 3 Formål 3.1 Foreningens formål er: at forestå [i nye udstykninger tillige etablering] vedligeholdelse af fælles adgangsveje og -stier og de hertil hørende anlæg, herunder belysning og beplantning, at varetage medlemmernes fælles interesser i forhold til offentlige myndigheder m.fl. 3.2 Foreningen er berettiget og forpligtet til i overensstemmelse med nærværende vedtægter at opkræve fællesbidrag, at betale fællesudgifter, at sørge for fornyelse og vedligeholdelse i det omfang sådanne foranstaltninger efter forholdene må anses for påkrævet. 4 Medlemskreds. Foreningens medlemmer er de til enhver værende ejere af ejendommene matr. nr: / alle / by / sogn 4.1 Medlemskabet er pligtmæssigt og indtræder den dag, hvor den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget eller endeligt, anmeldes til tinglysning. Såfremt den pågældende ejer overtager ejendommen inden nævnte tidspunkt, indtræder medlemsskabet dog på overtagelsesdagen. 4.2 Den nye ejer kan dog først udøve stemmeretten, når Foreningen har modtaget underretning om ejerskiftet. 4.3 Den tidligere ejers medlemsskab ophører samtidig med den nye ejers indtræden, men den tidligere ejers forpligtelser overfor Foreningen ophører dog først, når den nye ejers skøde er endeligt tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og når samtlige forpligtelser og restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betalt. 4.4 Den til enhver tid værende ejer af en ejendom under Foreningen indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for Foreningen. 5 Hæftelsesforhold 5.1 Foreningens medlemmer hæfter ikke over for tredjemand for Foreningens forpligtelser. 5.2 Medlemmerne er berettigede og forpligtede over for Foreningen i forhold til ejendommenes fordelingstal. De i punkt 4.1 nævnte ejendomme har følgende fordelingstal... 6 Generalforsamling 6.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 6.2 De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen direkte vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Begæringen om indbringelse for en generalforsamling har normalt opsættende virkning for den trufne afgørelse, såfremt begæringen afgives senest 1 uge efter, at afgørelsen er meddelt det pågældende medlem. 6.3 Foreningens generalforsamlinger afholdes i Foreningens hjemstedskommune. 6.4 Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. 7 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 6

7 7.1 Indkaldelse af medlemmer til Foreningens ordinære generalforsamling skal ske skriftligt af bestyrelsen eller administrator, jfr. punkt 15 med et varsel på mindst 2 uger. 7.2 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt en dagsorden, jfr. punkt Med indkaldelsen skal følge det reviderede regnskab for det forløbne år, samt forslag til budget for indeværende år. Endvidere skal medfølge forslag fra bestyrelsen, der agtes fremsat på generalforsamlingen. 7.4 Ethvert medlem har ret til at få et nærmere angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling må være indgivet til bestyrelsens formand senest inden udgangen af februar måned. Bestyrelsen skal medsende forslaget med indkaldelsen. Såfremt indkaldelse er sket, skal forslaget eftersendes. 8 Dagsorden 8.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1) Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor til generalforsamlingens godkendelse. 3) Bestyrelsens forelæggelse af forslag til en 5-årig vedligeholdelsesplan for veje. Vedligeholdelsesplanen skal indeholde en redegørelse for disse arealers/anlægstilstand og et forslag til eventuel vedligeholdelse eller istandsættelse i løbet af det indeværende år og de næste 4 år. 4) Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for det løbende regnskabsår. 5) Behandling af indkomne forslag. 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7) Valg af suppleanter for bestyrelsen. 8) Valg af revisor og revisorsuppleant. 9) Eventuelt. 9 Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling 9.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes: 1) Når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst halvdelen af foreningens medlemmer efter fordelingstal, 2) Når en tidligere generalforsamling har besluttet det, eller 3) når et medlem i medfør af disse vedtægter kræver en bestyrelses beslutning indbragt for generalforsamlingen. 9.2 Indkaldelse af medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt af bestyrelsen eller af administrator med et varsel på mindst 1 uge og højst 4 uger. 9.3 Med indkaldelsen skal følge det eller de forslag, der har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling. 10 Dirigent 10.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør, om generalforsamlingen er lovlig indkaldt og beslutningsdygtig, og som leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat. 11 Stemmeret 11.1 Samtlige Foreningens medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. 7

8 11.2 Stemmeretten kan udøves af et medlem eller af en myndig person, som medlemmet skriftligt har meddelt fuldmagt hertil Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal Til beslutninger om ændring af Foreningens vedtægter, om væsentlige forandringer, forbedringer eller istandsættelse af fælles anlæg og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse kræves dog et kvalificeret flertal på 2/3 af samtlige mulige stemmer Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter bestemmelsen i punkt 11.4 har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer, afholdes en ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne generalforsamling kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. 12 Protokol 12.1 I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på generalforsamlingen. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen, og en kopi heraf udsendes snarest muligt til medlemmerne. 13 Bestyrelsen 13.1 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af medlemmer. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig. Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer Generalforsamlingen vælger endvidere suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne Valgbare på generalforsamlingen er Foreningens medlemmer Såfremt et medlem er en juridisk person, er en repræsentant udpeget af den juridiske person ligeledes valgbar på generalforsamlingen Det påhviler bestyrelsen at lede Foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter, generalforsamlingens beslutninger og god foreningsskik Bestyrelsen kan ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 14 Bestyrelsesmøde 14.1 Bestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte der findes anledning hertil, samt når et medlem af bestyrelsen begærer dette Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst _ medlemmer er til stede Beslutninger træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed efter antal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på bestyrelsesmødet. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. 15 Administrator 15.1 Bestyrelsen kan udpege en administrator for et år ad gangen Administrator er bemyndiget til at handle på Foreningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift. 16 Tegningsret 16.1 Foreningen forpligtes ved underskrift af et medlem af bestyrelsen sammen med formanden, eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening Bestyrelsen kan meddele administrator sædvanlig administrationsfuldmagt. 17 Årsregnskab 17.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret Det af bestyrelsen vedtagne årsregnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. 18 Revision 8

9 18.1 Foreningens årsregnskab revideres af en revisor, der vælges på generalforsamlingen Når det begæres af mindst? af Foreningens medlemmer efter fordelingstal skal der vælges en statsautoriseret revisor Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som revisor finder af betydning for udførelsen af sit hverv Der føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af årsregnskabet skal revisor angive, hvorvidt revisor finder forretningsgangen betryggende Hver gang indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal ved deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen. 19 Kapitalforhold 19.1 Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser Foreningens forventede indtægter og udgifter, og som forelægges generalforsamlingen til godkendelse Til dækning af Foreningens udgifter betaler medlemmerne i forhold til de for ejendommene fastsatte fordelingstal et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen på grundlag af det af bestyrelsen udarbejdede og af den ordinære generalforsamling godkendte driftsbudget Det årlige kontingent betales kvartalsvis eller månedsvis forud efter bestyrelsens nærmere bestemmelser herom Efter godkendelse af årsregnskabet på generalforsamlingen skal restbidrag, der påhviler den enkelte ejendomsejer, indbetales til Foreningen senest 14 dage efter påkrav I tilfælde af uforudsete nødvendige udgifter i løbet af året er bestyrelsen bemyndiget til at opkræve ekstraordinære indbetalinger fra medlemmer Foreningen skal, bortset fra en rimelig driftskapital, ikke oparbejde nogen formue. Det kan dog på en generalforsamling vedtages, at der skal ske henlæggelser til bestemte formål, f.eks. fornyelser, fremtidig vedligeholdelse og øvrige istandsættelser, og det kan på generalforsamlingen vedtages, at Foreningen optager lån Foreningens kontante midler skal være anbragt i bank, sparekasse eller på postgiro, dog skal det være bestyrelsen tilladt at have en kassebeholdning af en størrelse, som er nødvendig for den daglige drift. Generalforsamlingen kan med simpelt flertal beslutte, at Foreningens midler skal anbringes på anden måde. 20 Anvendelse 20.1 Foreningens arealer og anlæg skal anvendes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lokalplan for området, gældende lovgivning, eller en på en generalforsamling vedtaget ordensvedtægt.. 21 Vedligeholdelse m.v Vedligeholdelse mv. af de enkelte ejendomme nævnt i punkt 4.1 påhviler de respektive grundejere Al vedligeholdelse, modernisering og fornyelse af fællesarealer, herunder veje og stier, foranstaltes af Foreningen for dennes regning og afholdes af medlemmerne som en fælles udgift. Foreningen forestår endvidere vedligeholdelse af fællesarealerne, således at disse fremtræder i pæn og vedligeholdt stand Bestyrelsen er berettiget til at antage sagkyndig bistand ved udarbejdelsen af løbende vedligeholdelsesplaner, jfr. punkt 8.1 3) Enhver grundejer er forpligtet til at give de af bestyrelsen udpegede håndværkere adgang til sin ejendom, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, istandsættelse af fællesarealer mv Grundejerne er uberettigede til at opsætte skilte mv. uden forudgående skriftlig godkendelse af bestyrelsen. 22 Påtaleret 22.1 Påtaleberettiget er Foreningen ved dennes bestyrelse, og hvor der er et juridisk grundlag i medfør af privatvejloven eller andet lovgrundlag, Gribskov Kommune. 9

10 23 Videreførelse af ansvar Det påhviler det enkelte medlem at sikre at vejlaugs-forpligtelserne vedr. dette vejlaug overdrages til ny ejer ved salg af ejendommen Det påhviler sælger at informere vejlaugets bestyrelse om navn og adresse på den nye ejer, samt skriftligt dokumentere at nye ejer er orienteret om sine forpligtelser. Dette gøres ved påtegnelse af vedtægterne med navn, ejendoms adresse, helårsadresse samt andre relevante kontaktoplysninger. Vedrørende ejendommen: Ejer/Sælger: Navn: Stilling: Helårsadresse: Telefonnummer: Køber: Navn: Stilling: Helårsadresse: Telefonnummer: Hvad er et vejlaug? Fakta Ajourført: fredag 18. juni 2010 Grundejere, der har fælles vedligeholdelsespligt i forhold til en privat fællesvej, stifter ofte et vejlav. Her kan du læse om, hvad et vejlav er, og hvilke forpligtelser det har. Indhold på denne side Hvad er et vejlav? Hvordan fungerer et vejlaug? Skal du som grundejer være medlem af et vejlav? Hvad koster det at være medlem af et vejlaug? Hvilke forpligtelser har et vejlav? Hvilken bemyndigelse har et vejlav? Hvad er et vejlav? 10

11 Et vejlaug er en sammenslutning af grundejere, der som regel frivilligt er gået sammen om at vedligeholde en privat fællesvej. Desuden kan vejlavet repræsentere grundejernes fælles interesser i forhold til kommunen i relation til vedligeholdelse af vejen, ændringer i lokalplanen osv. Det kan f.eks. være, hvis kommunen beslutter, at vedligeholdelsen af vejen skal mere omfattende end hidtil, og grundejerne ikke er enige. Hvordan fungerer et vejlaug? Et vejlav styres af en bestyrelse, der vælges af medlemmerne for en periode på et eller to år. Formanden i et vejlav kaldes ofte oldermand. Der findes ikke generelle retningslinjer eller lovgrundlag for vejlaug i Danmark, men de skal overholde den almindelige foreningsret. Det betyder bl.a., at der skal være et sæt vedtægter, og at der skal afholdes årlige generalforsamlinger. Der er derfor tale om en slags aftalefrihed, som kommer til udtryk i den foreningsretlige grundregel, at det er vedtægterne, der afgør, hvad der gælder i den pågældende forening. En forening oprettes, ved at nogle mennesker på en stiftende generalforsamling beslutter, hvad der skal gælde for den pågældende forening. Den stiftende generalforsamling vedtager med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte, hvordan spillereglerne i foreningen skal være. Alle andre, som senere melder sig ind i foreningen, skal på forhånd gøre sig bekendt med vedtægterne. Når man melder sig ind, accepterer man derfor de gældende vedtægter. Ønsker medlemmerne senere at ændre vedtægterne, skal det ske efter de regler for vedtægtsændringer, som foreningen har vedtaget. Skal du som grundejer være medlem af et vejlav? Der er generelt ingen medlemspligt af vejlaug. Det betyder, at det er op til dig, om du vil være medlem af vejlavet eller ej. Hvad koster det at være medlem af et vejlaug? Der er ikke nogen fast pris på, hvad medlemskab af et vejlav koster. Kontingentet kan variere meget, alt efter vejlavets størrelse og aktiviteter. Hvis eventuelle indmeldelsesgebyrer og kontingenter ikke kan dække de udgifter, vejlauget har til vedligeholdelse og drift af vejen, vil grundejerne i fællesskab skulle dække det resterende beløb. Det kan enten blive fordelt med lige store dele til samtlige medlemmer eller ud fra ejendommens facadelængde mod vejen, grundens størrelse og ejendommens vurdering. Det er en god idé at undersøge, hvilke planer vejlavet har, og hvordan fordelingen af udgifterne er, inden du melder dig ind. Det vil stå i vejlaugets vedtægter og referater af generalforsamlinger. Hvilke forpligtelser har et vejlav? 11

12 Et vejlav har de forpligtelser, som den stiftende generalforsamling har fastsat. Det vil typisk være driften og vedligeholdelse af vejen, snerydning m.v. Vejlauget er også repræsentant over for bl.a. offentlige myndigheder, og den arbejder for medlemmernes fælles interesser. Hvilken bemyndigelse har et vejlav? Hvis du er medlem af et vejlav, skal du følge foreningens vedtægter samt de lovlige beslutninger, der bliver truffet på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Hvis en grundejer ikke følger vejlaugets vedtægter eller beslutninger, kan vejlavet gennemføre en civil retssag mod grundejeren. Det gælder også den anden vej, således at grundejere kan føre en civil retssag mod vejlavet, hvis de ikke mener, at vejlavet har fulgt de gældende vedtægter og lovgivning i øvrigt. Er du ikke medlem af vejlauget, har vejlavet ingen bemyndigelse i forhold til dig og din ejendom. 12

13 13

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforening

Vedtægter for Grundejerforening Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6 J.nr. 257869/JNI/JNJ 21. november 2014 Ejerlav: Århus Markjorder Matr.nr.: 1 BN Ejerl.nr.: 1-36 Beliggende: Åparken 6, 8000 Århus C Advokatpartnerselskab Åboulevarden 13 DK-8000 Aarhus C T +45 7011 1122

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG Ejerlav og matr.nr.: Tinglysningsafgift: kr. Matr. Nr. 126 N, Fast afgift: kr. Silkeborg markjorder I alt kr. Ejerlejlighed nr. 01-29 Beliggenhed: Åhavevej 42-44, 8600 Silkeborg Anmelder: Ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Bjergsnæs Mose

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Bjergsnæs Mose Retsafgift: DKK 1.400,- Matrikel nummer. Anmelder: Matr.nr. Seu, Sev, Sex, Sey, Sez, Seæ, Seø, Sfa, Sfb, Sfc, Sfd, Sfe, Sft, Sfg, Sfh, Sfi, Sfk, Sfl, Sfm, Sfn, Sfo, Sfp, Sfq, Sfr, Sfs Matr. nr. Set (fællesareal)

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 fast afgift: 1.400,00 Ejerlav: Egense By, Mou Sogn Anmelder: Matr.nr.: *, *, * ADVOKATFIRMAET Beliggenhed: Kystvej 10 B, Skovvej 2, Egense, ABEL OG SKOVGÅRD LARSEN 9280 Storvorde Sønder Allé 9 8000 Århus

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

1.2 Ejerforeningens hjemsted er Rudersdal kommune.

1.2 Ejerforeningens hjemsted er Rudersdal kommune. Sammenstilling af forslag til nye vedtægter og gældende vedtægter 30. november 2012 Brugsanvisning: Ensartede bestemmelser er så vidt muligt placeret samme sted i de to kolonner. Hvor det ikke er praktisk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN HARBOUR PARK COPENHAGEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN HARBOUR PARK COPENHAGEN VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN HARBOUR PARK COPENHAGEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN... 3 2 HJEMSTED... 3 3 EJERFORENINGENS OMRÅDE... 3 4 FORMÅL... 4 5 GRUNDEJERFORENING... 4 6 MEDLEMSKAB... 5 7 FORDELINGSTAL...

Læs mere

4. marts 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ISHØJ STATIONSPLADS

4. marts 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ISHØJ STATIONSPLADS 4. marts 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ISHØJ STATIONSPLADS Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted. 3 2. Grundejerforeningens formål og område. 3 3. Medlemskreds. 4 4. Hæftelsesforhold. 5 5. Fordelingstal.

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35 Matr.nr. 5479 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 33 5480 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 61 5482 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 50 Beliggende: Anmelder: Åboulevard

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere