FORSLAG BORTFALDET. Lokalplan Ved Palmeallé. Revideret forslag. - et bydelscenter. 23. juni juli Kolding Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG BORTFALDET. Lokalplan 0211-42 Ved Palmeallé. Revideret forslag. - et bydelscenter. 23. juni 2010-8. juli 2010. Kolding Kommune 0211-42"

Transkript

1 Byggesag Byggesag Byggesag KOV0_Våben_Rød Lokalplan Ved Palmeallé et bydelscenter FORSLAG BORTFALDET Revideret forslag 23. juni juli 2010 Lokalplan Kolding Kommune

2

3 Lokalplan / Indholdsfortegnelse Indledning Lokalplanområdets beliggenhed 5 Baggrund og formål 6 Ved Palmeallé - et bydelscenter Bestemmelser 1 Formål 2 Område 3 Områdets anvendelse 4 Udstykninger 5 Veje, stier og parkering 6 Ledningsanlæg 7 Bebyggelsens omfang og placering 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 9 Ubebyggede arealer 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 11 Bevaring af bebyggelse 13 Grundejerforening 14 Servitutter 15 Påtaleret Vedtagelsespåtegning 14 Retsvirkninger 15 Redegørelse Bilag Eksisterende forhold 17 Lokalplanens indhold 18 Forhold til Kommuneplan Forhold til øvrig planlægning 21 Eksisterende lokalplaner Overordnet planlægning Øvrig planlægning 21 Miljøvurdering 21 Miljøforhold 22 Tilladelser efter anden lovgivning 22 Bilag A - Uddrag af Regulativ for facader og skilte 25 Bilag B - Miljøscreening 31 3

4

5 Lokalplan / Indledning Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanområdet ligger ved Palmeallé og Vejlevej i Kolding. Området omfatter i alt ca m², der ligger i byzone. Ved Palmeallé - et bydelscenter Området fungerer i dag primært som ekstra parkeringsareal for en af etageboligbebyggelsen Munkebos karréer, og fremstår som et befæstet areal med enkelte træer. Lokalplanområdet ligger som en del af karréen og udgør dens sydlige længe. Der er vejadgang fra Palmeallé. Området er i Kommuneplan omfattet af funktionsområde 02 Harte-Munkebo beliggende i enkeltområde 0211-C1 Centerområde og delvist i 0211-B1 Etageboligområde. Esbjergvej Cypresvej Palmealle Gøhlmannsvej Vejlevej Palmevænget Signaturer Lokalplangrænse Galgebjergvej 0 62, meter Oversigtskort - Områdets beliggenhed ved Palmeallé og Vejlevej nord for det eksisterende bydelscenter 5

6 Baggrund og formål Lokalplanen er udarbejdet for at kunne imødekomme et ønske om at opføre en dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning samt klublokaler og varmemester-/ viceværtsfaciliteter inden for området. Lokalplanen giver mulighed for, at opføre en dagligvare- og udvalgsvarebutikker med et bruttoetageareal på op til m². Derudover kan der etableres liberale erhverv såsom kontorer, serviceerhverv samt klublokaler og varmemester-/ viceværtsfaciliteter. Lokalplanområdet set fra sydøst - Palmeallé 6 Lokalplanområdet set fra sydvest - Palmeallé

7 Lokalplan / Bestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24 september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i 2: 1 Formål Lokalplanens formål er: at fastlægge områdets anvendelse til dagligvare- og udvalgsvarebutikker med tilhørende parkeringsfaciliteter, liberale erhverv såsom kontorer, serviceerhverv samt klublokaler og varmemester/ viceværtsfaciliteter, at sikre vejadgang fra Palmeallé, at sikre at bebyggelse opføres som lavenergibebyggelse, at sikre et grønt præg i området, Ved Palmeallé - et bydelscenter 2 Område 2.1 Lokalplanområdet afgrænses mod vest og syd af Palmeallé, mod nord af Hesteskokarréen, der er den østligste karré i etageboligbebyggelsen Munkebo. Mod øst afgrænses lokalplanområdet af Vejlevej. Lokalplanområdets afgrænsning er vist på kortbilag 1 og omfatter en del af ejendommene med følgende matrikel- presvej Palmealle 24f Gøhlmannsvej Vejlevej 24e Signaturer Lokalplangrænse Lokalplanområdets matrikler 22a 0 37, meter Kortbilag 1 - Matrikelkort med lokalplanens afgrænsning 7

8 numre: 24f og 24e Kolding Markjorder 2. afdeling samt alle parceller, der efter den 15. maj 1984 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone med vedtagelsen af denne lokalplan. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til dagligvare- og udvalgsvarehandel med tilhørende parkeringsfaciliteter, liberale erhverv såsom kontorer, serviceerhverv samt klublokaler og varmemester/ viceværtsfaciliteter Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til butikker med op til i alt m² bruttoetageareal. Ved beregning af bruttoetagearealet til dagligvarehandel kan fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og personalets pauserum, dog maksimalt 200 m². Området set fra Vejlevej Området set fra nord 4 Udstykninger 4.1 Udstykning må kun foretages med en grundstørrelse på minimum 400 m². 4.2 Der kan ske sammatrikulering. 35,0 Cypresvej Palmealle 8,1 55,9 7,4 35,1 24,9 17,4 10,3 3,0 I 43,8 7,3 Signaturer Lokalplangrænse Byggefelt Areal til varelevering Opholdsarealer på terræn Areal til adgang og parkering Placering af teknik Vejadgang 2,2 5,9 3,9 3,9 II 11,0 7,9 Vejlevej meter 8 Kortbilag 2 - Områdets anvendelse, adgangsforhold mv.

9 Lokalplan / Veje, stier og parkering 5.1 Vejadgang skal ske fra Palmeallé, som vist på kortbilag 2. Derudover kan der kun tillades overkørsel af de befæstede arealer i lokalplanområdets vestlige del i forbindelse med adgang til garage og værksted til varmemester-/ viceværtsfaciliteter. Vareindlevering skal placeres syd for bygningen, i princippet som vist på kortbilag 2. Parkeringsarealerne skal indrettes således at vareindlevering med lastbil kan ske uden bakning på Palmeallé. Ved Palmeallé - et bydelscenter 5.2 Parallelt med Vejlevej er der pålagt en vejbyggelinie i 17,5 meters afstand fra vejmidte. Byggefelterne ligger udenfor vejbyggelinien. 5.3 Der skal udlægges areal til personbilparkering svarende til 6 parkeringspladser pr. 100 m² etageareal til butiksformål og mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m² øvrige erhverv, som vist på kortbilag 3. 6 Ledningsanlæg 6.1 El-ledninger må kun fremføres som jordkabler. Lavenergibebyggelse Bygningsreglementets energirammer for lavenergibebyggelse omfatter det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand. Som et bidrag til udviklingen af bæredygtige byer, udlægges nye lokalplanområder i Kolding Kommune til lavenergibebyggelse, energiklasse 1. Energirammen for klasse 1 er sat til ( /A) kwh/ m2 pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal. En energiramme i denne størrelsesorden kan opnås ved eksempelvis ekstra isoleringstykkelse i vægge, brug af højisolerede ruder, optimal udnyttelse af solindfald, energieffektiv ventilation og brug af materialer med en høj varmekapacitet, der kan opsamle og fordele varmen indendørs over alle døgnets timer. 6.2 Ved offentlig kloakker og private, fælles kloakker skal bebyggelse opføres i en afstand af mindst 2 meter fra den enkelte kloaks midtlinie. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Lokalplanområdet udlægges til lavenergibebyggelse. Bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse med et energiforbrug svarende til energiklasse 1 eller lavere. 7.2 Bebyggelse skal placeres inden for byggefelterne I og II, placeret som vist på kortbilag 2 og der kan bygges helt til byggefelets afgrænsning. Bebyggelse til indkøbsvogne og cykelparkering må placeres uden for byggefelterne. Bebyggelse til indkøbsvogne må ikke placeres på opholdsarealer. 7.3 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige Etageantal og bygningshøjde må ikke overstige 2 etager og 8½ meter. 7.5 Tekniske installationer på tage skal placeres så de er mindst muligt synlige, i princippet som vist på kortbilag 2. 9

10 7.6 Tage skal udføres som flade tage. Tagfladers vinkel med det vandrette plan skal være under 5 grader. 7.7 Anlæg til opsamling og opbevaring af affald, herunder brændbart og genbrugsmaterialer, skal være del af områdets bebyggelse og fællesanlæg og skal placeres i tilknytning til bebyggelsen. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Tage og facader inden for lokalplanområdet skal være ensartede i materiale- og farvesammensætning. 8.2 Facader skal udføres i blank eller pudset mur eller malet metalpladebeklædning og skal være ensartede i materiale- og farvesammensætning. Mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer så som glas og alu-partier. 8.3 Vognskure til indkøbsvogne og skure eller overdækning til cykelparkering skal gives en ensartet udformning og udseende i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. Dette gælder bebyggelsens ydre fremtræden herunder materialer, farvevalg med videre. 8.4 Tagflader skal beklædes med zink eller tagpap. Plastplader må Palmealle Cypresvej klub indgang butik indgang klub Cykelparkering Vareindlevering serviceerhverv ca. 100 m2 Vejlevej Signaturer Lokalplangrænse Træer Indgang meter 10 Kortbilag 3 - Illustrationsplan

11 Lokalplan / Grønne tage Et grønt tag er et tag med planter som tagbelægning. De fleste grønne tage er enten beplantet med græs eller stenurter, og er både smukke og praktiske. Grønne tage virker kølende om sommeren og holder godt på varmen om vinteren. Taget kan optage store mængder regn- og smeltevand, og kan dermed lette presset på kloaksystemet. Et grønt tag kan desuden være med til at sikre bedre levevilkår for fugle og insekter. ikke anvendes. Alternativt kan tagflader etableres som grønne tage. 8.5 Skiltning kan kun tillades i form af virksomheders navneskiltning på bygninger. Skilte skal tilpasses bygningens størrelse og karakter, så gesimser, bånd, indfatninger, pilastre og lignende arkitektoniske elementer friholdes. Skilte for flere virksomheder på én og samme facade skal samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning. For skiltning og facader gælder i øvrigt retningslinjerne i det vedhæftede bilag A, Regulativ for skilte og facader i Kolding, afsnit Markiser er tilladt opsat i overensstemmelse med bygningens arkitektur med detaljer som gesimser, vinduesbånd, indfatninger og lignende. Faste baldakiner er ikke tilladt. 8.7 Større bygningssider uden vinduespartier i byggefelt I inddeles ved udformning, skift i materialer eller som relief i murværket for derved visuelt at bryde facaden op i mindre partier. Partierne må maksimalt have en længde på 12 meter. Ved Palmeallé - et bydelscenter 9 Ubebyggede arealer 9.1 Opholdsarealet skal mindst svare til 15 procent af bruttoetagearealet og anlægges enten på terræn eller som 1. sals tagterrasse. 9.2 Ubebyggede arealer må kun anvendes som parkeringsplads, gårdsplads, terrasse, fælles opholdsareal og affaldsø eller miljøstation. Arealerne skal beplantes eller befæstes. Areal til affaldsø eller miljøstation skal være befæstet. Henlæggelse af materiale eller materiel må kun finde sted på visuelt tæt hegnede arealer. 9.3 Terrænregulering må kun udføres i et mindstemål. Eksisterende terræn skal lades ureguleret i en afstand af 1,5 meter fra skel. 9.4 Parkeringsarealer skal fremstå med et grønt præg. Der skal plantes mindst 1 træ pr. 5 parkeringspladser foruden allé beplantningen langs Vejlevej. Se kortbilag 3. 11

12 9.5 Belysningen på veje, stier og pladser må kun udføres som følgende: Langs Palmeallé skal belysningen have armaturer svarende til vejens øvrige gadebelysning. På parkerings- og opholdsarealer må belysningen have en maksimal lyspunkthøjde på 3 meter. Belysning skal retningsbestemmes eller afskærmes så lysgener for boliger undgås. 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der for den pågældende bebyggelse er etableret vejadgang og fælles opholdsarealer anlæg til opbevaring af affald, herunder brændbart affald og genbrugsmaterialer beplantning og træer langs Vejlevej samt på og ved parkeringsarealer eller der er skabt sikkerhed for, at etableringen sker i takt med byggeriets færdiggørelse gennem stillelse af anfordringsgaranti til kommunen Bebyggelse til butiks- og erhvervsformål må ikke tages i brug før der i henhold til 5.3, er etableret det krævede antal parkeringspladser. Kolding Kommune kan efter nærmere vurdering af parkeringssituationen i området kræve yderligere 22 p-pladser etableret inden for det i 5.3 nævnte arealudlæg. 11 Bevaring af bebyggelse Ingen bestemmelser. 12 Ophævelse af lokalplan Byplanvedtægt nr. 20A Byplanvedtægt for et boligområde ved Esbjergvej i Kolding Kommune ophæves for ejendommene der er nævnt i 2.1. Byplanvedtægt nr. 20A blev vedtaget af Kolding Kommunalbestyrelse den 20. august Grundejerforening 13.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af bebyggede og ibrugtagne ejendomme inden for lokalplanens område, medmindre der kun findes en ejendom. Grundejerforeningen skal efter krav fra Byrådet optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Grundejerforeningen skal efter krav fra Byrådet sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder, eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger. 12

13 Lokalplan / Grundejerforeningen har pligt til at udarbejde og vedtage de vedtægter, der er nødvendige. Udgangspunktet er en standardvedtægt, der er udarbejdet af Kolding Kommune. Foreningens vedtægt skal godkendes af Byrådet. Senere ændringer og tilføjelser skal også godkendes af Byrådet Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. Ved Palmeallé - et bydelscenter 13.5 Grundejerforeningen har ret og pligt til at tage skøde på og drive og vedligeholde de fællesarealer og fællesanlæg, der er nævnt i 9. Grundejerforeningen har også ret og pligt til at tage skøde på vej- og stiarealer, som Kolding Kommune ikke optager som offentlige. Tilskødning skal ske for grundejerforeningens regning, når fællesarealer og fællesanlæg er anlagt. Der kan eventuelt være etaper. Vedligeholdelsen af fællesarealer og fællesanlæg overgår til grundejerforeningen, når de er anlagt, eventuelt i etaper. Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningen må ikke være afhængig af partipolitiske interesser. 14 Servitutter Den 7/ tinglyste Byplanvedtægt nr. 20A på matrikelnummer 24 e og 24 f, Kolding Markjorder aflyses for det område der er omfattet af denne lokalplan. 15 Påtaleret Kolding Byråd er påtaleberettiget om overholdelse af lokalplanen. 13

14 Vedtagelsespåtegning Lokalplanforslaget er vedtaget til offentliggørelse. (SAG NR. 24) KOLDING BYRÅD, den 14. december 2009 Per Bødker Andersen Offentligt bekendtgjort, jf. planlovens 30, i Kolding Ugeavis den 26. december 2009 Lokalplanforslaget er vedtaget til offentliggørelse. KOLDING BYRÅD, den 9. august 2010, sag nr. 00 Jørn Pedersen Offentligt bekendtgjort, jf. planlovens 30, i Lokal-Bladet Budstikken Kolding den xx. august 2010 FORSLAG BORTFALDET 14

15 Lokalplan / Retsvirkninger Lokalplaner kan udarbejdes, hvor der skal ske ændringer af eksisterende forhold. Det kan være byggeønsker eller blot ønsker om at gøre tingene på en anden måde i fremtiden i et lokalsamfund. Blandt andet før gennemførelse af byfornyelse, større byggeog anlægsarbejder og nedrivninger skal planlægningsarbejdet føre til fremlæggelse af et forslag til lokalplan. Ved Palmeallé - et bydelscenter I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et område, for eksempel om anvendelse udstykning vej- og stiforhold placering og udformning af bebyggelse og materialer sikring af resultater efter byfornyelse bevaring af bygninger fællesanlæg Alle har mulighed for at fremsætte bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser, og Byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Hvor forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. Man må ikke udnytte områdets ejendomme på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der er derfor forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen så længe lokalplanen kun er et forslag. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. (Planlovens 17, stk. 1). Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet den 23. februar 2010, 8 uger fra annoncering, kan man eventuelt få tilladelse til at udnytte en ejendom i overensstemmelse med forslaget. (Planlovens 17, stk. 2). De midlertidige retsvirkninger gælder fra forslagets offentliggørelse den 26. december 2009 til den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, men højst et år. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis det ikke strider mod principperne i planen. Større afvigelser kræver ny lokalplan. 15

16 Byrådet kan ekspropriere privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når det har væsentlig betydning for at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen eller for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt. (Planlovens 47). Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor. Lokalplanforslaget indeholder i 14 bestemmelse om, at de(n) i paragraffen nævnte servitut(ter) aflyses. 16

17 Lokalplan / Redegørelse Eksisterende forhold Området ligger i Kolding bydelen Harte Munkebo. Området lå i 1900-tallet uden for Kolding by og var en del af det naturlige og højtbeliggende knudepunkt for områderne vest og nord for Kolding. Umiddelbart nordøst for området lå Munkeborg Kro (nedrevet 1969). Kroen har givet navn til boligbebyggelsen Munkebo, som lokalplanområdet ligger som en del af. Ved Palmeallé - et bydelscenter Mod nord afgrænses området af Hesteskokarréens gårdrum. Karréen er den østligste del af boligbebyggelsen Munkebo som primært består af etagebyggeri. Lokalplanområdet ligger som en del af karréen og udgør dens sydlige længe. Mod øst grænser lokalplanområdet op til Vejlevej, der tidligere var en delstrækning af hovedvej A10 og udbygget med 4 spor med midterrabat. I dag fungerer vejen som en vigtig indfartsvej til Kolding fra nord. Mod vest og syd afgrænses området af Palmeallé. Området fungerer i dag som ekstra parkeringsareal for karrébebyggelsen og fremstår som et befæstet areal med enkelte træer. Esbjergvej Cypresvej Palmealle Gøhlmannsvej Vejlevej Palmevænget Lokalplanområdet med nærmeste omgivelser Galgebjergvej 17

18 Lokalplanens indhold Zonestatus Lokalplanens område har status af byzone. Områdets anvendelse Lokalplanen åbner mulighed for at der kan etableres dagligvareog udvalgsvarebutikker med tilhørende parkeringsfaciliteter. Herudover kan der etableres liberale erhverv såsom kontorer, serviceerhverv samt klublokaler og varmemester-/ viceværtsfaciliteter. Trafik Vejadgangen til parkeringspladser og vareindlevering sker fra Palmeallé, som vist på kortbilag 2. Derudover tillades kun overkørsel af de befæstede arealer i lokalplanområdets vestlige del i forbindelse med adgang til garage og værksted til varmemester-/ viceværtsfaciliteter. Vareindlevering til dagligvarebutikken placeres mod syd i lokalplanområdet. Al bakning med lastbil ved vareindlevering skal ske på egen grund og ikke på Palmeallé. Bebyggelsens fremtræden Ny bebyggelse tillades opført med en maksimal højde på 8½ meter og 2 etager. Tage og facader inden for lokalplanområdet skal være ensartede i materiale- og farvesammensætning. Facader skal udføres i blank eller pudset mur eller malet metalpladebeklædning og skal være ensartede i materiale- og farvesammensætning. Mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer såsom glas og alu-partier. Tagflader skal beklædes med zink eller tagpap. Derudover kan tagflader etableres som grønne tage. Der stilles krav om en ensartet udformning af overdækninger og skure, herunder bygninger til cykelparkering og indkøbsvogne. Bygninger til indkøbsvogne kan ikke placeres på opholdsarealerne. 18 Forslag til udformning af bebyggelse i Byggefelt I - set fra vest, syd og øst

19 Lokalplan / Skiltning kan kun tillades i form af virksomheders navneskiltning på bygninger med tilpasning til bygningens størrelse og karakter. Skilte for flere virksomheder på én og samme facade skal samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning. Ubebyggede arealer Lokalplanen fastlægger anvendelsen for de ubebyggede arealer. Lokalplanen indeholder en bestemmelse om at der skal udlægges opholdsareal svarende til mindst 15 procent af bruttoetagearealet. Opholdsareal kan anlægges enten på terræn eller som terrasse. Ved Palmeallé - et bydelscenter I planen er der udlagt opholdsarealer både på terræn ved bebyggelserne og på terrasser og tagflader i bebyggelsens sydvestlige del. For at sikre et grønt præg i området stilles der krav om, at der skal plantes mindst 1 træ pr. 5 parkeringspladser. Der plantes langs Vejlevej solitære træer som Acer platanoides Columnare (spidsløn), med en indbyrdes afstand af 8 meter. Denne beplantning indgår som en del af en samlet plan langs Vejlevej. Affaldshåndtering Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at der ved indretning eller opførelse af bebyggelse skal afsættes plads til, at affald skal kunne opbevares, sorteres og håndteres. Økologi i planlægning og byggeri Lokalplanen fastlægger kun forhold af planmæssig karakter, i henhold til planloven. Natur- og miljøhensyn er søgt fremmet i bestemmelser omfattende terrænet, beplantning og krav til placering af bebyggelse. En særlig byøkologisk indsats må gøres i forbindelse med realisering af det enkelte bygge- og anlægsarbejde, herunder ved projektering og byggesagsbehandling. Retningslinier fremgår af publikationen Økologi i planlægning og byggeri, Kolding Kommune

20 Lokalplanens forhold til Kommuneplanen Kommuneplan Lokalplanen er i overensstemmelse med alle rammer og retningslinier for lokalplanlægningen i Kolding Kommunes Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Lokalplanområdet ligger indenfor Områdeplan 02 Harte-Munkebo i enkeltområdet 0211 Munkebo, og omfatter dele af rammeområderne Centerområde C1 udlagt til bydelscenter og delvist Etageboligområde B1, udlagt til etageboligområde. Rammebestemmelser for område 0211 Munkebo (C1) Særlige anvendelsesbestemmelser Området udlægges til bydelscenter Bebyggelsens placering, omfang og udformning Den samlede arealramme til butikker inden for centerområdet er m2. Butikker må maksimalt have et bruttoetageareal på m2 for dagligvarebutikker og m2 for udvalgsvarebutikker. Miljøforhold, trafik, friarealer og forsyning Inden for området tillades virksomheder svarende til miljøklasse 1. Området udlægges til kollektiv varmeforsyning. Hovedstrukturen Hovedstrukturen for Kolding Kommunes Kommuneplan er udarbejdet sammen med de øvrige kommuner i Trekantsområdet, og indeholder retningslinier for arealanvendelsen i kommunen (og kommunerne) som helhed. Områdeplaner I Kolding Kommune er også udarbejdet områdeplaner, minikommuneplaner, for hvert af kommunens 14 planlægningsdistrikter. Områdeplanerne opsummerer lokale retningslinier mv. fra hovedstrukturen, og indeholder desuden de generelle og særlige rammer for lokalplanlægningen. Rammebestemmelser for område 0211 Munkebo (B1) Særlige anvendelsesbestemmelser Området udlægges til boligformålsom etageboligområde Bebyggelsens placering, omfang og udformning Bygningshøjde kan tillades som eksisterende. Ny bebyggelse skal have en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. Miljøforhold, trafik, friarealer og forsyning Ubebyggede arealer udlægges fortrinsvis som fælles opholdsog legeareal. Området udlægges til kollektiv varmeforsyning. Generelle bestemmelser Lavenergi I lokalplanområdet må ny bebyggelse kun opføres som lavenergibygninger i lavenergiklasse 1 eller bedre. Lavenergibebyggelse er efter varmeforsyningsloven ikke omfattet af tilslutningspligt. 20

21 Lokalplan / Forhold til øvrig planlægning Eksisterende lokalplaner Lokalplanområdet er omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 20A - Byplanvedtægt for et boligområde ved Esbjergvej i Kolding Kommune, fra Denne ophæves inden for lokalplanområdet. Overordnet planlægning Kystnærhed Området ligger inden for en afstand af 3 km fra kysten. Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse med erhvervsbygninger som de omkringliggende i bydelen og den højeste tilladte bygningshøjde er 8,5 meter. Kystlandskabets karakter skønnes derfor visuelt upåvirket af lokalplanen. Ved Palmeallé - et bydelscenter Grundvand Lokalplanens område ligger i Regionplan for Vejle Amt uden for område med drikkevandsinteresser. Øvrig planlægning Spildevandsplan Lokalplanområdet er udlagt til separat kloakering. Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige kloaksystem. Ved en befæstelsesgrad på over 60% på matrikler omfattet af lokalplanen, skal der kompenseres i form af f.eks. grønne tage eller faskine, således at afledningshastigheden af regnvand nedsættes. Vandforsyning Lokalplanområdet hører under Kolding Vandforsyning. Varmeplan 2002 Lokalplanområdet er i planen udlagt til kollektiv varmeforsyning. Der stilles ikke krav om tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hvis bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Vejbyggelinie Parallelt med Vejlevej er der pålagt en vejbyggelinie i 17,5 meters afstand fra vejmidte. Byggefelterne ligger udenfor vejbyggelinien. Miljøvurdering Kolding Kommune har foretaget screening af lokalplanområdet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009). Ved en indledende screening af planen vurderes det, at det ikke er sandsynligt, at lokalplanen vil have væsentlig indvirk- 21

22 ning på miljøet. Dette begrundes med, at der ikke sker væsentlige ændringer af det bestående miljø. Det vurderes derfor, at planen ikke er omfattet af behovet for en miljøvurdering. Miljøforhold Jordforurening Der er ifølge Danmarks Miljøportal ikke registreret forurening på grundene. Støj Det er skønnet, at opførelse af ny bebyggelse kan ske med overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj. Ifølge Kolding Kommunes Tomgangsregulativ af 1. august 2007 må motoren i et holdende motordrevet køretøj ikke være i gang længere end højst nødvendigt og højst 1 minut. Tilladelser efter anden lovgivning Vejanlæg m.m. Tilladelse til etablering af vejanlæg, vejadgang m.m. kan forudsætte politiets godkendelse. Ledningsanlæg Ved godkendelse af ledningsarbejder kan det blive krævet, at ledningsanlæg overalt skal registreres i den udstrækning, de er til brug for mere end én forbruger. På ejendomme med flere selvstændige forbrugere skal der registreres frem til sokkel af bygning. Registrering omfattende tracepunkter og bygværker skal ske i landskoordinatsystemet. Anlæg, hvis ledninger eller byggelinier fører over matrikuleret ejendom og er til brug for flere forbrugere eller for andre end ejendommens ejer, skal yderligere sikres ved tinglysning. Hvis det af tekniske/økonomiske grunde viser sig nødvendigt at etablere ledninger til kloak, vand, fjernvarme, el, gas, telefon, fællesantenne over parcellerne, er parcelejerne efter anden lovgivning pligtige til uden vederlag at tåle dette, i det omfang det kan ske uden indskrænkning i grundenes mulighed for opførelse af bebyggelse efter de angivne retningslinjer. Byggeriets omfang og placering Ved godkendelse af byggeri kan det blive krævet, at afsætning af al bebyggelse skal opmåles ved facade. Opmåling og registrering skal ske i landskoordinatsystemet. 22 Museumsloven Jordfaste fortidsminder (bo- og gravpladser, kulturlag og lignende) og geologiske genstande og genstande af fossil karakter (botaniske eller zoologiske, som knogler af dyr og lignende) er omfattet af museumslovens kapitel 8 om sikring af kultur- og naturarven. Kolding Kommune skal anmelde bygge- og anlæg-

23 Lokalplan / stilladelser til Museet på Koldinghus. Samtidig skal bygherren oplyses om museumslovens om forhåndsvurdering, eventuel forundersøgelse m.v. og afholdelse af udgifter hertil. Bygherrer skal være opmærksomme på arkæologiske og fossile fund. Hvis der under anlægsarbejde træffes på fortidsminder, andre kulturhistoriske anlæg eller findes usædvanlige naturhistoriske genstande, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museet på Koldinghus skal underrettes. Ved Palmeallé - et bydelscenter 23

24 24

25 Lokalplan / Bilag Bilag A - Uddrag af Regulativ for facader og skilte Ved Palmeallé - et bydelscenter R E G U L A T I V Regulativ for i Kolding Kommune k Regulativ for facader og skilte i Kolding Kommune

26 3 CENTEROMRÅDER Det er i centerområderne hensigten, at skiltningen skal være synlig med det formål at gøre opmærksom på erhvervenes beliggenhed. Centerområderne er beliggende uden for bymidterne og er typisk præget af gennemgående motoriseret trafik ad større hovedfærdselsårer. Butiksadgangen sker oftest ad mindre sideveje til hovedfærdselsåren. Bykarakteren er her præget af mindre tæt byggeri i gennemkørselsområder med meget motoriseret trafik. Her er færre butikker end i bymidten, men de er som oftest større. I centerområder er erhvervene mere spredt beliggende, ofte på grunde med forarealer. 3.1 FACADER En facade defineres som den bygningsflade, der vender mod den adressegivende vejadgang. n Ved facaderenoveringer tilstræbes det, at facadebeklædninger og eksisterende faste baldakiner fjernes, samt at de oprindelige facadematerialer respekteres. n Væsentlige bygningsdetaljer bevares og istandsættes. Ved skiltning må bygningsdetaljer som bånd, pilastre og indfatninger ikke dækkes. n Markiser tilpasses husets arkitektur og opdeles efter vindues-/dørpartier. Markisedugen skal være foldbar og af et stoflignende materiale, der kan rulles ind. n Faste baldakiner tillades ikke. n Tilklæbning af mere end 20% af vinduesfladerne eller blænding af vinduer tillades ikke. Dog kan der i særlige tilfælde tillades tilklæbning af vinduesflader op til 80 cm fra indvendig gulvhøjde. n Bevaringsværdige bygninger skal renoveres efter retningslinierne for facaderenovering i bymidterne. 3.2 SKILTNING n Skiltning for enkeltprodukter tillades ikke, ligesom skiltning for virk- Skiltning på butiksfacader, Kolding

27 Lokalplan / Ved Palmeallé - et bydelscenter somheder der ikke bebor ejendommen heller ikke er tilladt. n Al skiltning placeres på egne arealer og ingen del af skiltningen må være ud over matrikelgrænsen SKILTNING PÅ BYGNINGER n Den primære skiltning er en skiltning på én facade i forbindelse med indgangspartiet. n Derudover er der mulighed for mindre skiltning på de øvrige bygningssider alt efter virksomhedens størrelse. Mængde: 1 skiltning pr. påbegyndt 500 m 2 etageareal. n Skiltning på facader tillades kun udført enten i udskårne enkeltbogstaver direkte på facaden eller på en klar, ufarvet glasplade som bæreplade, og med en bogstavhøjde på højest 1 meter; og gerne op til 50 cm fri facadeflade over bogstaverne. n Skilte opsat over tagfod tillades ikke. n Der må kun skiltes med firmanavn og/eller logo som primær skiltning. n Der kan skiltes med virksomhedens hovedproduktgruppe som sekundær skiltning. Skiltningen skal underordne sig den primære skiltning både hvad angår bogstavstørrelser og omfang. n Skiltning for produktnavne tillades ikke. n Skiltning for enkeltprodukter kan dog tillades, såfremt produktnavnet er en indarbejdet og nødvendig del af virksomhedens betegnelse. n Såfremt der er flere firmaer på en ejendom, skal al skiltning samordnes, eller der udarbejdes et samlet skiltekoncept til godkendelse i Kolding Kommune. Samordning betyder ens størrelse og ligeværdig placering. Logofigurer kan opsættes såfremt de samordnes som øvrig skiltning. n Henvisningsskilte i forbindelse med erhvervsudøvelse fra etager over Regulativ for facader og skilte i Kolding Kommune

28 Skiltning for flere virksomheder samordnet på pylon, Kolding. Fritstående pylon, Kolding. stueetage eller i bagvedliggende bygninger placeres under 1. sals vinduer ved den dør eller passage, der viser ind til virksomheden, eller på det sted der, i henhold til et eventuelt godkendt skiltekoncept, er henvist til. n Hvor der er fortov, er der mulighed for udhængsskilte på højest 0,5 m 2, placeret mindst 2,5 meter over fortov og mindst 1 meter fra kørebanekanten. Der tillades opsat ét udhængsskilt pr. påbegyndt 20 meter facadelængde, dog mindst to udhængsskilte pr. ejendom, uanset facadens længde. n Ved anvendelse af udhængsskilt skal skiltet afpasses efter facaden både hvad angår størrelse, antal, materialer og farver. n Flag ud fra facaden er ikke tilladt. n Bannere på udvendige bygningssider tillades ikke FRITSTÅENDE SKILTE n Der accepteres kun ét fritstående skilt på hver ejendom, hvorfor eventuelt flere lejere/ejere må samordne skiltningen på én skilteflade. n Intet fritstående emne må være højere end nærmeste bygnings facadehøjde til sammenskæring med taget, dog højest 6 meter. n Hvor der ikke er særlige bestemmelser, der regulerer placeringen, placeres skiltet mindst 2,5 meter fra skel mod vej. n Oversigtslinier og vejudvidelseslinier skal friholdes for fritstående logoskilte og standardprisskilte. Tilladelse vil enkelte steder evt. kunne indhentes mod udarbejdelse af deklaration om fjernelse for ansøgerens regning, såfremt dette senere kræves af vejmyndigheden. n Ved samlede centre er der mulighed for en fælles pylon for virksomhederne. n Flagstænger til reklameflag tillades ikke. n Digital skiltning tillades som fritstående skiltning, når billedet er at sammenligne med fast skiltning. Størrelsen og udformning ifølge bestemmelserne i øvrigt. n Frithængende bannere tillades ikke LYS n Ved lysskilte kan bogstaver og/eller logo lyse, når dette ikke er til ulempe i forhold til omgivelserne. n Lysskilte med løbende eller blinkende lys tillades ikke. n Lysbånd og lyskasser tillades ikke. n Til oplysning af skilte kan, i begrænset omfang, anvendes spotlamper og armaturer. Disse skal underordne sig bygningen og være udført i materialer og farver, der er neutrale, i forhold til facaden de opsættes på. n Lys fra spotlamper og armaturer skal være i hvide nuancer. n Lys og spotlamper monteres, så de ikke er til ulempe for trafikanter eller beboere i omkringliggende boliger. Lysstyrken tilpasses omgivelserne. n Laserlys og i øvrigt alt bevægeligt lys tillades ikke opsat. n Digital skiltning tillades som fritstående skiltning, når billedet er at sammenligne med fast skiltning. Størrelsen og udformning ifølge bestemmelserne i øvrigt

29 Skiltning ved servicestation, Kolding. n Digital skiltning kan tillades på bygninger såfremt skiltningen integreres i bygningens arkitektur. Der må ikke reklameres for enkeltprodukter. n Lys fra skilte må ikke være til gene for omgivelserne, herunder trafiksikkerheden. n Oplysning af facader tillades kun på kulturhistoriske bygninger GRØNNE BÆLTER n Grønne bælter skal friholdes for skiltning. n Henvisningsskilte, med en skilteflade på højest 1,5 m 2, kan, i særlige tilfælde og efter forudgående tilladelse fra Kolding Kommune, opsættes ved indkørslen til ejendommen. n Henvisningsskilte kan være op til 1,5 meter høje og skal altid placeres udenfor vejudvidelseslinier og oversigtslinier og på eget areal. Er der flere virksomheder, der benytter den samme indkørsel, skal henvisningsskiltene samordnes MIDLERTIDIG SKILTNING n Midlertidige skilte i forbindelse med byggerier kan opstilles på selve byggepladsen, med en overflade på maksimalt 12 m 2. n Salgsskilte for fast ejendom tillades opstillet som informationsskilte i rimelig størrelse på selve matriklen. n Der kan ikke opsættes skiltning på anden ejendom, end der hvor virksomheden har adresse SERVICE- OG BENZINSTATIONER n Der tillades kun opsat ét fritstående logoskilt/standardprisskilt pr. station. n For stationer på hjørnegrunde dog 2 fritstående logoskilte/standardprisskilte såfremt facadelængderne mod vejene er mere 50 meter. n Fritstående logoskilt og standardprisskilt samordnes i et skilt. n Fritstående logoskilt/standardprisskilt kan være op til 5 meter højt og have en bredde på 1,5 meter. n Logoskiltet og underskilt/prisskilt kan udføres som lysskilte. n I forkanten af sternen ved overdækninger ved tankanlæg og bygninger i øvrigt tillades ikke stærke farver, logoer, lysskilte eller lys. n Overdækninger ved tankanlæg kan udføres med belysning lysende ned på tankpladsen og udelukkende der. n Ekstra logoskilte, butiksskiltning og skiltning for andre faciliteter tillades kun i meget begrænset omfang, og hvor skiltningen er tilpasset bygningens arkitektur. Skriften kan være højest 30 cm høj. n Plakater samt klapskilte tillades kun placeret på og ved bygningen/butikken, og i begrænset omfang, med en skilteflade på højest 0,5 m 2. n Produktreklameflag, bannere, klapskilte, flagguirlander og lignende tillades ikke. n Hver station må opsætte en indpil pr. indkørsel, udført som lysskilt med et areal på højest 0,25 m 2. n Flagstænger tillades ikke. Regulativ for facader og skilte i Kolding Kommune

30

31 Bilag B - Miljøscreening

32 LOGO5C_Bånd2-linjerStor_Rød Fremlæggelse Revideret Forslag til lokalplan Ved Palmeallé - et bydelscenter, er genfremlagt til offentlig høring i 14 dage fra onsdag den 23. juni 2010 til torsdag den 8. juli 2010 Bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag skal sendes til: Kolding Kommune by- og udviklingsforvaltningen Nytorv 11 DK-6000 Kolding eller:

33 By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv Kolding Telefon Telefax EAN Lokalplanforslag Ved Palmeallè Bydelscenter Ovennævnte lokalplanforslag er bortfaldet Byrådet har den 28. juni 2010 vedtaget, at forslag til lokalplan Ved Palmeallè, bortfalder. Lokalplanforslaget har været fremlagt i perioden 26. december 2009 til 23. februar Det betyder at bestemmelserne i Partiel Byplanvedtægt nr. 20A Byplanvedtægt for et boligområde ved Esbjervej fra 1973, er fastholdt uændrede. Dato 5. juli 2010 Sagsnr. 09/3201 Løbenr /10 Sagsbehandler Andrea Hansen Direkte telefon Klagevejledning Du kan klage over afgørelsen til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på e-post til Du kan klage over retlige spørgsmål. Naturklagenævnet skal modtage klagen inden 4 uger efter denne offentliggørelse. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at du betaler et gebyr på 500 kr. Vejledning om gebyrordningen er på Naturklagenævnets hjemmeside Naturklagenævnet betaler gebyret tilbage, hvis klageren får helt eller delvist ret. Vil du anlægge retssag, skal du gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens 62, stk. 1. Flere oplysninger Lokalplanforslaget, der var fremlagt, udleveres ved henvendelse til By- og Udviklingsforvaltningen, telefon Venlig hilsen Claus Harkjær Jensen Planlægger

34 LOGO1TH_LS_POSrød Nye ledige stillinger Administration og ledelse Kulturchef, By- og Udviklingsforvaltningen Handicap, psykiatri, social og sundhed SSA til Kongsbjerghjemmet, Lunderskov Undervisning og børnepasning Uddannet pædagog til Taps Skole Pædagog i barselsvikariat, Børnegården Vester Nebel Pædagog tidsbegrænset stilling, Bramdrup SFO Se alle ledige job på kolding.dk/job Dispensation til mindre dyrehold i byzone Kolding Kommune har behandlet en ansøgning om dispensation til mindre dyrehold bestående af får i byzoneområde. Projektet har været i nabohøring i perioden 8. juni 30. juni I medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (bek. nr af 14/ ) meddeles dispensation til et mindre dyrehold bestående af får på en del af matr. nr. 67 Kolding Markjorde 1. Afd. på nærmere angivne vilkår. Sagens akter kan ses på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller på hjemmesiden Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kolding Kommune, Landbrug på tlf SÅDAN KLAGER DU Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger. Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. Hvem er klageinstans? Miljøklagenævnet. Hvortil skal klagen sendes? Stiles til Miljøklagenævnet, men sendes skriftligt til Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding eller Hvad er klagefristen? Onsdag den 4. august inden kl. 14:00. Hvad er lovgrundlaget? Lov om miljøbeskyttelse, nr af 22/ Hvad koster det at klage? Gratis. Søgsmålsfrist? Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra i dag. Forslag til lokalplan Sønderlunden Bramdrup et boligområde Byrådet har den 28. juni 2010 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan Sønderlunden i Bramdrup et boligområde. Området er delvist udbygget og ligger umiddelbart op til bebyggelse ved Fælledvej og Sønderholmsvej. Syd for lokalplanområdet er et større område udlagt til regionalt centerområde. Området er omfattet af en eksisterende lokalplan som udlægger området til tæt-lav bebyggelse og etageboliger i maksimalt 2 etager. Lokalplanens hovedformål er blandt andet at muliggøre haveboligbebyggelse som åben-lav, med udlagte fællesarealer og med en bebyggelse, der harmonerer med den omkringliggende bebyggelse. Fremlagt i mindst 8 uger Forslag til lokalplan Sønderlunden i Bramdrup er fremlagt fra onsdag den 7. juli 2010 til onsdag den 1. september Herefter vil Byrådet tage stilling til indsigelser. Indsigelse Bemærkninger eller ændringsforslag skal sendes til By- og Udviklingsforvaltningen, Lokalplanforslag Ved Palmeallè Bydelscenter Lokalplanforslag bortfaldet Byrådet har den 28. juni 2010 vedtaget, at forslag til lokalplan Ved Palmeallè, bortfalder. Lokalplanforslaget har været fremlagt i perioden 26. december 2009 til 23. februar Det betyder at bestemmelserne i Partiel Byplanvedtægt nr. 20A Byplanvedtægt for et boligområde ved Esbjergvej fra 1973, er fastholdt uændrede. Klagevejledning Du kan klage over afgørelsen til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på mail til Du kan klage over retlige spørgsmål. Naturklagenævnet skal modtage klagen inden 4 uger efter denne offentliggørelse. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at du betaler et gebyr på 500 kr. Vejledning om gebyrord- ningen er på Naturklagenævnets hjemmeside www. nkn.dk Naturklagenævnet betaler gebyret tilbage, hvis klageren får helt eller delvist ret. Vil du anlægge retssag, skal du gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens 62, stk. 1. Flere oplysninger Lokalplanforslaget, der var fremlagt, udleveres ved henvendelse til By- og Udviklingsforvaltningen, telefon Nytorv 11, 6000 Kolding eller til kolding.dk, så vi har det senest onsdag den 1. september Midlertidige retsvirkninger Fra og med den offentlige bekendtgørelse, den 7. juli 2010, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentliggjort og højst i et år efter forslagets offentliggørelse. Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelse kan ikke meddeles, så længe en eventuel indsigelse fra miljøministeren opretholdes eller i tilfælde, hvor miljøministeren har truffet beslutning om at overtage Byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbe- stemte opgaver eller har større betydning. Miljøvurdering Der er foretaget screening af lokalplanens område, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 936 af 24. september 2009) 3, stk. 1, nr. 3 og 4, stk. 2. Det er vurderet, at planen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, da der ikke ændres på områdets anvendelse, og lokalplanen skal derfor ikke miljøvurderes. Miljøscreeningen findes som bilag A bagerst i lokalplanforslaget. Klagevejledning i forhold til miljøvurdering Der kan klages over retlige spørgsmål i forhold til miljøvurderingen. Der kan ikke klages over, at miljøvurderingens indhold burde været anderledes. Klage skal sendes til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. eller på mail til Naturklagenævnet skal modtage klagen inden 4 uger efter denne offentliggørelse. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at du betaler et gebyr på 500 kr. Vejledning om gebyrordningen er på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist ret. Der kan anlægges retssag inden 6 måneder, jf. planlovens 62, stk. 1. Flere oplysninger Forslaget til lokalplan kan ses på By-og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, Kolding, på Koldingbibliotekerne og på Kolding Kommunes hjemmeside www. kolding.dk Man kan endvidere få udleveret forslaget i Borgerbutikken, By- og Udviklingsforvaltningen eller ved henvendelse på telefon INFO OM LANDZONEREGLER Hvis din ejendom ligger i landzone, skal du have landzonetilladelse til: Udstykning Byggeri Ændret anvendelse af bygninger eller ubebyggede arealer Husk at søge landzonetilladelse før du søger byggetilladelse. Se hvordan på

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde 0036-31 Lokalplan 0036-31 Østerbrogade Buen Ågade Skamlingvejen Ved Buen og Østerbrogade - et center- og uddannelsesområde 11. september 2006 Indhold Indledning 2 Lokalplanområdets beliggenhed 2 Baggrund

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

- et uddannelses- og vidensområde

- et uddannelses- og vidensområde An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e KOV0_Våben_Rød An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e 0036-41 Lokalplan

Læs mere

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan Forslag af 8. september 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Smakkevej

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Spørgsmål til planen. Bestemmelser

Spørgsmål til planen. Bestemmelser Spørgsmål til planen Planens status 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplanen har til formål at muliggøre etableringen af en butik til særlig pladskrævende varer og én dagligvarebutik.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Boliger på vandværksgrunden

Boliger på vandværksgrunden Lokalplan nr. 11-010-0001 Novrup By Boliger på vandværksgrunden 19. december 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS Indholdsfortegnelse 2.60 Erhvervsområde Megacenter II...1/24 Spørgsmål til planen...2/24 Planens status...3/24 Formål

Læs mere

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Marts 2014 Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhvervsområde ved Tingvejen, Vojens. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice,

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 05.07.2007 863970 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af endelig vedtagelse af Lokalplan

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk

Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplan nr. 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen oktober 2012 2 / 21 Baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Lokalplan 591 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Statslige interesser 10 Kommuneplan 2009 12 Anden planlægning 12 Tilladelser

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 177. Forslag til Lokalplan 177

Forslag til Lokalplan 177. Forslag til Lokalplan 177 7. udkast af 29. maj 2012 Forslag til Lokalplan 177 for et område til kultur- og bevægelseshus samt til butik og Forslag til tillæg 1 til lokalplan 177 Forslag til Lokalplan 177 erhverv i Flintholmområdet

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN FORSLAG Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for at foretage

Læs mere